EISENHOWER PLEIT VOOR INGRIJPEN VIA V.N. Operatie Politiemacht vannacht begonnen ermoeid na lange treinreis Ontroerend welkom voor de Hongaren in Nederland ïloottrein in volle aar on spoord Sis bontmantel linnen U bereil Een bemoedigend verslag MOSKOU'S CENSUUR ONDERBRAK BERICHT Vandaag vertrok V.N.-lèger Vliegveld van smailia het doel N.-Guinea op de V.N.-agenda Hammarsk j oeld naar I Boedapest eeroverzicht VEEL JONGEMANNEN TUSSEN 20 EN 35 JAAR Doodstraf voor chef van Egyptische lucht macht Ravage bij Maassluis Bijna twee mil*oen bijeen voor hul aan Hongarije .'oJombolanden over Hongarije en Suez DONDERDAG 15 NOVEMBER 1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3539 r Weerbericht I Hongaarse radio n. troom vluchtelingen wast met de dag ER zijn betrouwbare inlichtingen, dat Egypte om Russische vrijwilligers heeft gevraagd. Dit heeft Daniel Schorr, de Moskouse correspondent van het Amerikaanse radiostation C.B.S., gisteravond in een uitzending van de Sowjet-hoofdstad mee gedeeld. De uitzending werd door de Russen tijdelijk afgebroken, toen Schorr bijzonderheden over de vrijwilligers begon mee te de len. Er werden 150 woorden geschrapt. President Eisenhower heeft juist gisteren verklaard, dat Amerika zal pogen de Ver. Naties te steunen in elke actie die zij zouden willen ondernemen tegen het verschijnen van Sowjetrussische „vrijwilli gers"' in Egypte. V Zie verder pagina 3 Van een ortzer verslaggevers) van de lange treinreis maar juichend van blijdschap is gisteravond de eerste groep Hongaarse vluchtelingen in ons land aangekomen. Zeshonderdvijftig mannen, vrouwen en kinde ren kwamen om kwart over acht aanzienlijk later dan verwacht werd in enlo aan. De mensen hingen uit de raampjes en schreeuwden van vreugde toen de lange trein binnenreed. Maar zij werden stil toen het muziekkorps van de Limburgse jagers het Hongaarse volkslied inzette. Het was een diep aangrijpend welkom op Nederlandse bodem. Wij zagen hoe vrouwen ên mannen de ontroering te mach tig werd. Macr na het hun waar schijnlijk onbekende Wilhelmus was de ban gebroken. De mensen wilden praten, wil den danken voor deze ontvangst in het gastvrije land. Helaas was het taalverschil voorverreweg de meesten een belemmering voor een gesprek. Zie verder pagina 3 GARANTIE-CERTIFICAAT Jemen Persianer Pattes Zobelfeh Naturel Bisam Persianer Ocelot Kortc Kid-leg Jemen Zobelfeh Persianer Pattes f. 395- f. 495.- f. 495- f. 795- f. 1590- Tm A2o.« f. 195- f. 225- f. 345- f. 395- Dit syn slechts 10 van de 750 bontmantels waaruit U keus hebt HERENGRACHT 69-TEL38869' AMSTERDAM GIRO'S 777 EN 999 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830— 19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 3625S9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67B82 Abonnementsprijs 57 cent por week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RülG VOOR de tweede maal heeft het Convent van Christelijk Sociale Organisaties een verslag doen ver schijnen, ditmaal over de werkzaam heden gedurende de jaren 1954 en 1955. Wie dit verslag vergelijkt met het vorige komt tot de verheugende con clusie, dat in de afgelopen jaren de samenwerking tussen de prot. chr. organisaties van werkgevers en werk nemers in belangrijke mate kon wor den geïntensiveerd. Over tal van onderwerpen werd over leg gepleegd en bet is ook mogelijk gebleken in verscheidene gevallen een eensgezinde visie naar buiten uit te dragen. Dit geldt niet alleen voor de toe komstige loonpolitiek en bepaalde loonvormingsvraagstukken waar bij het o.a. in verschillende gevallen mogelijk bleek het beleid van de ver schillende organisaties te coördineren maar ook met betrekking tot de ontwikkeling van de publiekrechtelij ke bedrijfsorganisatie en de unificatie van de sociale verzekering en andere onderwerpen. Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. VEEL BEWOLKING Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Matige, langs de Waddenkust tijdelijk krach tige wind tussen West en Noordwest. Weinig veran dering in temperatuur. 16 nov. zon op 8.04, onder 16.50; maan op 15.42, onder 5.49. V-- O o Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT Egypte vraagt:: usland om „vrijwi ligers Advertentie N de inleiding tot het verslag wordt de opmerking gemaakt, dat deze .ontwikkeling een nieuw be wijs vormt van de vaste wil tot sa menwerking tussen de prot. chr. on dernemersorganisaties, alsmede van de realiteit dier samenwerking. Er zijn nogal eens mensen, die de ze samenwerking in twijfel willen trekken, gezien het feit, dat ondanks de gemeenschappelijke grondslag, de samenwerkende organisaties niette min op belangrijke punten van me- ning verschillen. Terecht wordt echter in de inleiding de opmerking gemaakt, dat het on juist is deze samenwerking problema tisch te stellen alleen omdat men somtijds faalt in het bereiken van een eensluidend standpunt. Tussen de gezindheid enerzijds en de mogelijkheid anderzijds om be paalde Idealen te verwezenlijken in deze zondige wereld zal altijd een ze kere discrepantie blijven bestaan- Dat neemt intussen niet weg, dat samenwerking geboden blijft en het gesprek tussen prot chr. werkgevers en" werknemer»' voortgang moet vin den. Langs deze weg immers zullen juist buitenstaanders gebracht kunnen worden tot de erkenning dat ondanks gebreken, uit de Conventssamenwer- king iets naar voren springt van de betekenis van de gemeenschappelijke belijdenis. EEN van de moeilijkste punten. waarmee de Chr. Sociale Bewe ging worstelt, is de vraag hoe in de afzonderlijke onderneming de mede zeggenschap moet worden gereali seerd, zodat de basis kan worden ge legd voor het ontstaan van een ware gemeenschap. In het verleden hebben zowel hef Chr. Nat Vakverbond als het Ver- hond van Prot Chr. Werkgevers rapporten uitgebracht over de herzie ning van het vennootschapsrecht Een gemeenschappelijke oplossing heeft men echter nog niet kunnen vinden. Het stemt tot voldoening dat men de ze uitermate belangrijke zaak toch niet laat liggen, doch dat men het probleem in de afzonderlijke organi saties verder ter hand zal nemen om dan tz.t het beraad opnieuw ter hand te nemen. Het zou in dit verband toch wel van groot belang zijn als ook de plaatse lijke en regionale Conventssamenwer- king een reëler karakter zou kunnen krijgen. Patroons en arbeiders hebben el kaar „aan de top" weer gevonden, maar aan de voet wij citeren het verslag heeft deze samenwerking „nauwelijks voortgang gevonden". Wil men over en weer op grond van het gemeenschappelijk belijden tot beter begrip komen, dan zal daar toch verandering in moeten komen. Laat men daartoe dus de handen ineen slaan. Dat zal dan ook van betekenis kunnen zijn voor allerlei concrete doeleinden van christelyk-sociale aard, die regionaal en plaatselijk aan de orde komen. EEN belangrijke gebeurtenis in de afgelopen verslagperiode is ge weest de oprichting door het Convent van een eigen sociologisch instituut. Dit zal belangrijke onderzoekingen kunnen verrichten verband houdend met de plaats van de mens in de sa menleving en met de wijze waarop bij reageert in de levensverbanden, waar hij werkzaam is. Wat helpen b.v. PBO en onderne mingsraden, indien de mens daarop onvoldoende of in 't geheel niet rea geert, dan wel anders reageert dan werd verwacht? Het Instituut heeft uiteraard in de korte tijd van zijn bestaan nog geen studieresultaten op tafel kunnen bren gen. Er is echter reeds een onderzoek gaande naar de belangrijke vraag wat de oorzaak is van het ledenver- loop bij enkele organisaties, terwijl °ok getracht wordt inzicht te verwer ven naar het effect van de voorlich ting in enkele periodieken van de phr. Sociale Beweging. Daarnaast is in voorbereiding een onderzoek naar het nijverheidsonderwijs in samen werking met het Hervormd Sociolo gisch Instituut en het Geref. Sociolo gisch Instituut. Uit dit alles blijkt wel hoezeer de Da* Hammerskjeeld, de secretaris generaal van de Ver. Naties, beeft het klein V.N.-poIitieleger, dat zich in Ita lië bevindt, gisteravond telegrafisch be volen naar Egypte te vertrekken. De eerste eenheden vertrokken dan ook vanmorgen naar de Suezkanaal-zone. Hammarskjoeld is vandaag in Parfjs aangekomen, op weg naar Cairo voor zgn vredesmissie en mogelijk later naar Hongarije. Twee vliegtuigen van.de Swissair zijn vanmorgen in alle vroegte van het vliegveld Capodichino bij -Napels opgestegen met de eerste 'eenheden van de politiemacht der Ver. Naties voor het Midden-Oosten. Het eerste vliegtuig vertrok om 03.43 uur met 45 jonge Deense soldaten aan boord. Het tweede met 50 Noren, volgde enkele minuten later. De „Operatie Politiemacht", die driemaal werd uitgesteld, was hiermee begonnen. De Vliegtuigen landden vanoch tend op het vliegveld van Aboe Soeweir nabil Ismaflia in de Suezkanaalzone, zo deelde het hoofdbureau van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij later mee. Voordat hij aan boord ging zei een van de Denen: „Wü hebben onze gewe ren bij ons. doch wij hopen, dat wij ze jn Egypte nooit zullen behoeven te ge bruiken, Het lijkt me, dat dit de beste manier is om internationale moeilijkhe den op te lossen. Het is beter dan oor logvoeren." Toen hem zijn naam gevraagd werd, lachte hij alleen en schudde zijn hoofd Volgens de bestaande plannen zullen er twee vluchten per dag worden ge maakt, zo werd vanmorgen vernomen. Officieren van de Ver. Naties in Ca podichino zeiden, dat later op de dag.' als de piloten van Swissair gemeld hebben, dat zij in Egypte geland zijn, beslist "zou worden of er'vandaag nog een tweede vlucht zal worden gemaakt. Een waarnemend officier van de V.N., De agendacommissie van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft woensdag besloten de kwestie-Nieuw- Gutoea (West-lrian) op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.. Het besluit werd met ze:; tegen drie stemmen bij vijf onthoudingen genomen. Voor stemden India, Pakistan, ëe Sovjet unie, Salvador, Egypte en Tsjecho-Slo- wakije. Engeland, Denemarken en Frankrijk stemden tegen. De Ver. Staten, Peru, de Dominicaanse republiek, Nationalistisch China en Turkije onthielden zich van stemming. De Britse afgevaardigde had ver klaard, dat de toestand m Westelijk Nieuw-Guinea de vrede in dat deel van de wereld niet in gevaar brengt, zoals Indonesië verklaard had. De Indonesische afgevaardigde, dr. Sudjarwo, zei, dat handhaving van de bestaande toestand niet alleen verslech tering van de betrekkingen tussen Neder land en Indonesië tot gevolg zal hebben, maar ook van die tussen het Westen en Azië. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns zei, dat vat de Indonesische regering thans vraagt, is, dat de algemene vergadering haar behulpzaam is bij het verkrijgen van een deel van Nederland en zulks niet op juridische gronden, naar „alleen omdat Indonesië het wil hebben". Indien wordt toegelaten, dat een dergelijke eis wordt behandeld, is er sprake van schending van het handvest van de Verenigde Naties en een ernstig onrecht jegens de bewoners van Nederlands Nieuw-Guinea, aldus minister Luns. De Australische minister van Buiten landse Zaken, Casey, zei, dat zijn rege ring tegen behandeling van de kwestie door de algemene vergadering is, omdat zulks ongetwijfeld tot gevolg zai nebben, dat er een verbittering intreedt in de betrekkingen tussen. wee uitstekende vrienden van Australië". laatste jaren de Conventssamemver- king aan betekenis heeft gewonnen. Het moge onder de zegen Gods ge lukken deze samenwerking steeds verder uit te bouwen. De christelijk- sociale organisaties zullen dan ook door middel van het Convent tastbare gestalte kunnen geven aan het ideaal, dat zij dienend willen staan te midden van ons volk. die het vliegveld Aiboe Soeur heeft geïn specteerd heeft gemeld, dat het in goede toestand verkeert Er was slechts ge ringe schade aan de startbanen, veroor zaakt door de recente Frans-Britse aan vallen. Gisteren heeft Burns de troepen van vier landen Denemarken, Noorwegen, Colombia en Canada, die in Capodi chino bijeen waren geïnspecteerd. Hij constateerde, dat tij gereed, waren voor het vertrek. In totaal waren het 467 man. Er zijn nog meer eenheden op komst. De manschappen, die thans naar Egyp te vertrokken zijn, hebben vier dagen in Capodichino gewacht op het bevel naar Egypte te gaan. De vliegtuigen werden uitgeleide ge staan door hooggeplaatste Deense en Noorse officieren en leden van het V.N.- commando. Een derde vliegtuig met voorraden, o.m. met keukenrnateriaal zou later op de dag naar Egypte vertrekken. Vermoeid door de lange vlucht en twee weken diplomatieke activiteit bleef Hammarskjoeld aan boord van het toeste! om uit te rusten. Hij verzocht de Franse autoriteiten de pers te weren. Verder vroeg hy de Fransen geen diplomaten en protocol autoriteiten naar het vliegveld te zenden en geen functionarissen van de Ver. Naties om hem te begroeten. Amerika had Hammarskjoeld ver zocht zonder verwijl naar het Midden- Oosten te vliegen om te voorkomen, dat sovjetvrywilligers Egypte binnenkomen wordt in New York vernomen. Diploma ten menen dat door het Egyptische ver zoek om Russische „vrijwilligers"» een ernstige toestand kan ontstaan. Het bericht over het Egyptische ver zoek is door de Egyptische ambassade m Bonn ontkend, maar uit Arabische bron in Moskou bevestigd. De Sowjetregcring heeft dezer dagen verklaard, dat zij het vertrek van SowjetvrijwiUigers naar het Midden- Oosten zou goedkeuren, indien om hun komst gevraagd zou worden. De Egyp tische ambassade heeft meegedeeld, dat zich reeds meer dan 50.000 Russen hebben aangemeld. Eisenhower zei op zijn pcrsconfercn tie dat de Ver. Naties „zich geenszins be hoeven te beperken tot het aanvaarden van resoluties indien zij besloten zjjn, zich te verzetten tegen het verschijnen van Russische „vrijwilligers** ta Egypte, zulks in stryd raet de resolutie der Ver. Naties, waarin dit wordt verboden", Radïo-Boedapest heeft woensdagmor gen voor het eerst meegedeeld, dat Dag Hammarskjoeld, secretaris-generaal van do V-N„ vrijdag of zaterdag naar Boedapest komt. De Hongaren zijn echter niet geneigd dit bericht voor waar aan te remen zolang Hammarskjoeld zich niet werke lijk óp Hongaarse bodem bevindt. Allerhartelijkst teerden de Hongaren in Venlo ontvangen. Rode-Kruissusters ontfermden zich over één der jongste vluchtelingetjes, die met grote ogen „zijn nieutve wereld" inkijkt. DE BILT, donderdag 10 uur. Een front behorend bij een depressiegebied tussen Noorwegen en Groenland pas seerde in de nacht van woensdag op don derdag Noord west- Du itslandNederland België en Noordwest-Frankrijk. Dit front bracht overal nogal wat regen. De frontpassage ging vooral in het Wes ten van ons land gepaard met een flin ke toeneming van de wind. De krachtige wind hield echter slechts enkele uren aan. De winden, die bij de frontpassage naar noordelijke richting waren ge ruimd, namen in de loop van de nacht weer af naarmate een nieuwe rug van hogeluchtdruk over de Noordzee zich over onze omgeving uitbreidde. Achter het front werd drogere lucht van polaire oorsprong aangevoerd waar in flinke opklaringen voorkwamen. In middels breidde echter een nieuw sto- ringsgebied zich al weer van IJsland in de richting van Scandinavië uit. Dit brengt opnieuw vochtiger lucht, waar in veel bewolking voorkomt naar het Noordzeegebied. Er zal morgen dan ook weer meer bewolking zijn, waarbij plaat selijk ook wat regen of motregen kan vallen. De winden blijven in de Noord westhoek en de temperaturen ongeveer norma aL ¥oor zover het in gebroken Duits ging, hebben wij echter met enkele Hongaren wat kunnen spreken, o.a. met een ad vocaat uit Gyoer, die zyn vrouw en twee kinderen verloren had. Alleen kwam Mi nu naar Holland en zyn toekomst? Een schouderophalen was het antwoord. Dan was er het gezin van man, vrouw en twee kinderen uit Boedapest. Een kind waren zij kwijt. Het was 'achtergebleven by de grootouders. Of die nog leefden? Een vertwijfeld schouderophalen.... - Opvallend was het grote aantal jonge mensen, vooral jonge mannen tussen 20 en 35 jaar in deze groep vluchtelingen, fan geallieerde militaire sijde wordt vernomen dat de Egyptische generaal, die het bevel voerde over de Egyptische luchtmacht, is doodgeschoten. De generaal is aansprakelijk gesteld voor het volslagen falen an ie E wm6 1uc?t; aach b« ;ie Brits-Frlnse =aaLValIe? 0J> Egyptische militaire vliegvelden, oij de strijd in de Sinaï- woestyn tegen de Israëlische troepen 5n PJl.ae gevechten te Port Saïd tegen de Bnts-Franse landingstroepen. (Advertentie) Wij fabriceren het allerbeste wat er op gebied van bont gemaakt wordt. Geheel onze productie is eigen atelierwerk en vervaardigd door de beste vakmensen. Al omze bontmantels worden verkocht ver beneden de winkelprijs en U kunt er van op aan dat iedere bontmantel bij ons een klasse-product is, betgeen bewezen wordt door het feit, dat wij iedere bontmantel verkopen met U koopt toch ook liever een voordelige bontmantel? Lange mantels 13 Iwjo! T> r> v> (Van onze correspondent) Gisteravond tegen half elf is op de brug over de haven aan de Govert van Wijnkade te Maassluis de boottrein van Amsterdam naar Hoek van Holland, die alt Irie treinstellen bestond, ont spoord. Een enorme ravage werd aan gericht, maar gelukkig liepen slechts twee personen lichte verwondingen op. Het waren passagiers van Engelse na tionaliteit, die ter plaatse verbonden konden worden. De trein, die niet te Maassluis stopt, reed volgens inzittenden met een snelheid van ongeveer negentig kilometer per uup. Toen het voorste gedeelte op de brug reed, begon de trein als het ware te springen en werden alle passagiers hevig door elkaar geschud. Plotseling schoot de trein uit de rails en liep langs de rechterzijde van de spoorbaan door, steeds vaart verminderend. Een blokpost moest wyken voor het geweld van de aanstormende trein en werd als een blokje hout opzij geschoven, waarbij hij nogal beschadigd werd. De trein raakte vervolgens een grote mast, die voorkwam dat hij in de rechts van de spoorbaan geiegen sloot terechtkwam. Waggelend kwam de trein tot stilstand, na door al deze escapades een geweldige ravage te hebben veroorzaakt. Alle rails waren verbogen of geknapt, bovendraden hingen naar beneden, rails op de brug hingen bo ven het water» dwarsliggers waren los gewoeld en gebroken als lucifers, en een wagen was geheel van zijn onderstel ge schoven. Ook de koppeling tussen het eerste en het tweede treinstel was gebro ken en daardoor waren de stellen een emdje van elkaar af komen te staan. De passagiers, die natuurlijk geweldig waren geschrokken, waren blij dat de afloop voor hen allen zo gelukkig was. Dy brandweer van Vlaardingen was spoe dig ter plaatse en stelde schijnwerpers op, en deskundigen van de spoorwegen, Geopend van 'a Maandags 1 nur tot Zaterdags 6 uur, PELTERUENGROOTHANDEL De keus is groter dan ergens anders, de coupe it onberispelijk, de kwaliteit spreekt voor zichzelf door het G- RA NTIEBEIVIJS. Verzuimt niet alvorens U een bontmantel gaat kopen onze buitengewone col lectie te zien. Dit bespaart U geld en teleurstelling Ingang Herengracht 69, 10 min. r. fa. Centraal Station Wij verkopen uitsluitend uit onze fabrieks-showroom, dus géén winkelingang O Indien U een groter overzicht van soorten en prijzen wenst: schrijf ons en «rij sturen U per kerende post een overzichtelijke en uitgebreide prospectus Knip ons adres uit en bewaar het Het kan U later van pa» komen. (HOLLAND) Op giro 9S9 van het Nationaal Comité hulpverlening Hongaarse volk kwam gis teren j 160.000 binnen. Het totale bedrag set comité in de ene week van zijn bestaan verzamelde, is daarmee gestegen tot driekwart miljoen gulden. In dit be drag zijn uitsluitend opgenomen de ont vangsten, die via girc en bank binnen kwamen; echter niet de bedragen, die zijn toegezegd en ook niet de bedragen van enkele collecten, zoals b.v. de collecte in Amsterdam. De driekwart miljoen is merendeels afkomstig van particulieren Op giro 777 van het Rode Kruis was gisteren 1.072.027,35 gestort. liet comité heeft 100.000 overgedra gen aan het, Rode Kruis om de eerste kosten van de ontvangst van de vluchte lingen in ons land te dekken. J wh ir, F. Q. den Hollander, presi dent directeur, meenden te herkennen, namen de schade in ogenschouw. Door het ongeval is het treinverkeer in beide richtingen gestremd. De passagiers van de verongelukte trein en van drie daar achter komende, eveneens voor Hoek van Holland bestemde D-treinen, werden met autobussen naar Hoek van Holland ge- f tracht, waar de nachtboot naar Harwich op hen wachtte. Ook morgen zal, naar het zich laat aanzien, het verkeer tussen Rotterdam en Hoek van Holland de hele dag met bus sen moeten worden onderhouden. Zelfs de scheepvaart ondervond van de ontsporing enige vertraging, daar juist een groot aantal buitenloodsen van deze trein gebruik maakten, Anderhalf uur later arriveerden zij pas te Hoek van Holland. Alle spoorwegwerkers in Den Hoek en Maassluis werden gisteravond gemobili seerd om te trachten één spoorbaan vrij te maken. De gehele nacht is doorge werkt om deze drukbereden spoorbaan van dit treinobstakel te bevrijden. Naar wij vernamen, zullen de lierstel- werktstamheden nog de gehele dag en de komende nacht voortduren. Morgenochtend hoopt men één baan gereed te hebben, waarover dan voor lopig al het verkeer moet worden ge leid. De premiers van vier „Colomboian- den„ Birma, India, Ceylon en Indo nesië hebben woensdag in een ge meenschappelijke verklaring aan het n£LVan hnT J^Prekingen te Nieuw Delhi gezegd, dat de Sowjet-strljdkrach- sP0edig uit Bongarye teruggetrok ken dienen te worden en dat het Hon gaarse volk vrij moet kunnen beslis sen over zijn eigen toekomst en vrij een regering moet kunnen vormen. De premiers zeggen voorts teleurge steld te zijn, dat de Britse, Franse en Israëlische strijdkrachten zich niet uit Lgypte hebben teruggetrokken en keu ren ten sterkste de voorwaarden af die door de „aanvallende landen" zijn gesteld Zy dringen aan op de onmiddel lijke terugtrekking van vreemde troe pen uit Egypte. Naar wij van de Instanties, die te enen met de registratie'der Hongaar se vluchtelingen zijn belast, vernemen waren er gisteren, woensdag, 24.501 ge registreerd. Per dag komen er duize d tot tweeduizend bij. Ondanks de afvoer naar Nederland en Zwitserland wordt het aantal vluchtelingen, dat zich in Oostenrijk ophoopt, dus dagelijks gro-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1