Mr. Jac. Dutilh legt verklaring af over gebeuren in Hongariie Fruitkeuring en tentoonstelling Lichter zonk op Wester schelde Vrachtauto trein EEN KOP KOFFIE VOOR 15 VLAARDIiNGEN iemve campagne Wei groep Typebcperkin In Rotterdamse raad 5 Uitnodiging Raadsleden verlieten de zaal, toencpn'er het woord vroeg MAASSLUIS Verkeersongevallen ^-Bijeenkomst Aquarium- r vereniging J. Voordijk naar Wenen HITLER WILDE IN IERLAND LANDEN urgerlij kc s Land van Rotterdam Vervolg beurserverzicht Donderdag 15 november 1956 TROUW Goöpera tie winkel onderging gedaanteverwisseling AdverrentiP WIJ MOETEN Opvarenden, gered ..v- Contactavond O.D.O. Burgerlijke stand van Schiedam Nieuw redactieadres SCHIEDAM Na val overleden LEO V^N HERLAND WEST-K RUI SKA OF TO VRIJE TOEGANG kxeotmt yuttoviNcxntNCiN Wtj moeten niet un het {«voel van spijt denken, dat U nood zakelijk bekruipen moet. als U ..zo ma»f erjens" verlovings ringen koopt en daarna onze expositie xoudt zien. Neen. wij moeten er niet aan denken! Alles «at U wilt «eten van televisie, kunt U zien en horen b:; In de hedenmiddag gehouden verga dering van de Rotterdamse gemeente raad heeft de nestor mr. Jack. Dutilh de volgende verklaring afgelegd: ZO NODIG WACHTEN OP GkAVEMN tfW Hike 'zaterdag*vond gratis televisieshow in onze gehoorzaal Oost7ccdi|k aanvang 8 uur. De Aquariumvereniging „Natuurgenot „•in Huis" hield woensdagavond een bij eenkomst in de benedenzaal van de Am- tstejbron te Schiedam, waar de heer J- B. jZoutewelle uit Den Haag een zeer leer zame en bijzonder goede kleurenfilm ver- 'toonde over de verschillende vissoorten in de aquaria. Vele soorten van fraaie visjes passeer den de revue, terwijl de heer Zoutewelle omtrent iedere soort enkele bijzonder heden vertelde. Ook behandelde spr. het zeewateraquarium. Voorzitter h. Faber leidde de spreker met een kort woord in. I -Een gezellige contactavond werd door de Schiedamse Chr. Gymnastiekvereni-, 'ging O.D.O, te Schiedam in het gebouw Marijke gehouden. Verschillende schets jes werden ten tonele gebracht, terwijl er een zeer goede stemming heerste. -Voorzitter Broere wees in zijn welkomst- zwoord op de komende viering van het ""25-jarig bestaan van de vereniging, die -in januari plaats heeft. f - Goboren: Johapna E. M„ d.v. L. H. va.i ^Gerven en C- M. L- Klelss; Cornells H.. r-v. 'Li. W. Peters en W. Verboom. ■- Overleden: Gundlach. M.» 4 jr. Aan de Waalhaven bij de Doklaan te Rotterdam is gisteravond een vrachtauto met aanhangwagen in botsing gekomen met een diesel-elektrische lokomotief van de Nederlandse Spoorwegen, waarachter vier ledige wagona hingen. De linker voorzijde van de eerste wagon drong in de linkerzijde van de .cabine van de vrachtauto. Hierdoor geraakte de chauf feur. de 26-jarige C. F. van Doorn uit de Gervenstraat in Den Bosch bekneld Hij klaagde over pijn in de borst en had vermoedelijk wat glasscherven in de lin kerhand en het linkeroog gekregen Na behandeling in het Zuiderzïekenhuis' kon hij huiswaarts keren. l De rangeerder van de trein was overstuur en werd na behandeling in hetzelfde ziekenhuis naar huis gebracht. Het verkeer ter plaatse was ongeveer -4 uren gestremd Twee wagons liepen uit de rails. Het trottoir werd over een lengte van onge veer 40 meter beschadigd. BURG. v. HAARENLAAN 916 (hoek Van Limburg Stirum- straat, eind Damlaan) Telefoon blijft 6 6 9 0 0 ^oca^e markt zijn nog wel enkele grote fluctuaties voorgekomen. Zo waren aandelen Ned. Ford 10 punten beter op 365 maar Fumess 10 punten lager op 405 en Meelfabrieken Ned. Bakkerij zelfs 13 punten lager op 258. Gouda Apoüo no teerde 238 of 6 punten lager. Ongeveer 3 punten liepen achteruit Motorenfabriek Thomassen op 353 en certificaten Thom sons Havenbedrijf op 140% Ned. Dok Mij. was iets beter op 205 (+3). Claims Giessen Scheepswerf waren gedrukt De claims van de aandelen was 152 (165) en die van de obligaties golden 21 (25). Op 8 november viel de 77-jarige me vrouw G. W. B. Wcltings-Tebes van de trap van haar woning in dc Galilef- straat te Schiedam. Hoewel ogenschijn lijk geen ernstige gevolgen werden ge constateerd. achtte de dokter het nood zakelijk dat de bejaarde dame voor observatie in dc „Dr. Noletstichting" word opgenomen. Aan de gevolgen van de val is zu vannacht overleden. en 70 kisten verse. 333 22 last en 250 kisten boormachine. Een vingertop' werd afge- versc, 104 25 last en 80 kisten verse. 6 22 (.„.u Jast cn 300 kisten verse, 03 22 last en 100 kistpn verse, iay a? ia*t on 4n iti^ien vpm* Chemische fabriek HB. De chemische

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2