Hongarije en wij Moskou eist voor Egypte een schadevergoeding Tito onthult breuk in het Kremlin 'iÈi - am- Hongarije wil overleg met Hammarskjoeld r~ STAF-CHEF VAN „SHAPE" BELOOFT: ONMIDDELLIJK ANTWOORD MET ATOOMBOMMEN W aarscluiwingen Sowjet-Unie Nieuwe brief van Boelganin Nieuw-Guinea op V.N.-agenda Havenstaking in New York Weer overzicht I.V.V.V. gelast boycot Sowjet-Unie Anti-Brits-F rans dreigement van Arabische landen Veroordeling van| optreden in Hongarije m.% r.S. KADAR ZUIVERT PARTIJ D VRIJDAG 16 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3540 Weerbericht Bri ise plunderingen in Port Said Aanslagen op Cyprus mzm GEN. GRUENTHER OP SOESTDIJK Materiaal van V.S. misbruikt voor Suez-actie Hoed van „rode deken" gestolen en verloot Milp Schild Midden-Oosten WÊêiÊÊÉSmSËWAê WÊÉËÈêmm NADAT het vertrek de laatste dagen driemaal was uitgesteld, is het eerste contingent va» de politiemacht der Ver. Naties voor Egypte gisteren behouden uit Italië op het vliegveld Aboe Soeweir nabij ïsmailia in de Suezkanaalzone aangekomen. Het contingent bestond uit 45 Denen en 50 Noren, die met twee vliegtuigen van Swissair over de Middellandse Zee werden gebracht. Een derde toestel vervoerde uitrustingsstukken, medicamenten en voedsel. Alle militairen droegen blauwe helmen en hadden op de linkermouw het distinctief der Ver. Naties. Zij zijn licht bewapend; de zwaardere uitrusting antï-tankgeschut onder andere zal de troepen per schip achterna v/orden gezonden. Dreigement PRESIDENT TITO van Joego slavië heeft onthuld, dat er een ernstige breuk is ontstaan in igsssfe. KJ-'t het Kremlin, waar de stalinisten zich verbeten blijven verzetten tegen iedere „democratisering" van de satelliet-regimes. Stalinisten Nationaal comité zamelde 870.000 in Ontslag AMERIKAANS PROTEST *S Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 U. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange. Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H, DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond: VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met aanvankelijk hier en daar nog enkele buien, in hoofdzaak in de kustpro vincies. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind tussen Noord en West. 17 nov. zon op 8,05, onder 16.48; maan op 10.16, onder 7.03. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.'J. S. BRUINS SLOT UIT reacties die ons gewerden, uit een actie als die van Frits de Zwerver blijkt, dat bij verscheidene mensen de gedachte leeft, dat militaire interventie In Hongarije nu plicht matig zou zijn. De tegenwerping, dat dit een wereld oorlog zou betekenen, die met atoom wapenen uitgevochten zou worden, verwerpen sommigen. Anderen stellen dat in twijfel en derden namen dat op de koop toe. V/eer anderen zijn van mening, dat er behalve oorlog nog andere middelen zijn om de Hongaren te helpen, B.v, economische sancties, het afbreken van de diplomatieke betrekkingen en andere maatregelen, die het Sowjet blok zouden isoleren en daardoor schaden. Het verwijt, dat sommigen tegen onze beschouwing van verleden zater dag inbrachten, komt principieel hier op neer, dat onze afwijzing van mili taire interventie nu een uiting is van de geestesgesteldheid van die mensen, die de Bijbel ons tekent, dat zij hun liefde tot de in nood verkerende mede, mensen tot uitdrukking brengen in de woordeni Gaat heen en wordt warm. WIJ willen op dit moeilijke vraag stuk, dat ons evenzeer benauwt als degenen die de bovenbedoelde be swaren uitten gaarne nog eens nader ingaan. En dan willen wij allereerst duide lijk stellen dat het ging om de vraag of Hongarije in zijn strijd voor vrij heid nu geholpen kan worden en hoe dat zou kunnen. Wh hebben daarop geantwoord, dat dit alleen zou kunnen geschieden als de Nevo-strijdkrachten de Russen uit Hongarije wierpen. De analyse, die onze militaire medewerker verleden dinsdag in ons blad gaf van de achter gronden van het Russische optreden in Hongarije bevestigt onze stelling van verleden zaterdag, dat de Russen Hon garije als een onmisbare schakel in bun verdedigingsstelsel beschouwen en dat zij deswege een militaire poging van het Westen om te intervenieren als een aanval op Rusland zelf be schouwen. Dit Russische standpunt moet men in zijn overwegingen be trekken, omdat het beslissend is voor de omvang van de taak, waarvoor het Westen komt te staan als het inter venieert in Hongarije. Men kan natuurlijk allerlei politieke «n economische maatregelen ten op zichte van Rusland-treffen. Die maat regelen zullen Rusland hinderen, het mogelijk ook verzwakken, maar zij sullen Hongarije nü niet baten. Wij seggen niet, dat ze daarom niet ge nomen moeten worden, maar voor het doel Hongarije te bevrijden heipen ze niet. Want het probleem van Hongarije ligt in de militaire sfeer. MAAR nu die militaire interventie. De machtsverhoudingen tussen Rusland «n het Westen zijn zodanig, dat Rusland beschikt over een over macht aan landstrijdkrachten, terwijl het Westen, naar men aanneemt, be schikt over een overmacht aar. a toni sche bewapening. De laatstbedoelde overmacht weer houdt de Russen van het beginnen van een volledige oorlog. Zij weten, dat strategische bombardementen met atoomwapens het eigenlijke Rusland zodanig zouden vernietigen, dat zü daardoor de oorlog uiteindelijk zouden verhezen. Generaal Gruenther en dat is een Amerikaanse generaal heeft dat met evenzovele woorden dui delijk te verstaan geven. En het is goed dat hij dit gedaan heeft, omdat hij daardoor verkeerde voorstellingen, die de Russen uit de aanvankelijke ver deeldheid van het Westen zouden heb ben kunnen putten, heeft teniet ge daan. De verklaring van Gruenther be tekent: 'Als het tot een oorlog komt, gaat gij, Rusland, hoeveel leed en ellende die oorlog ons ook zou bren gen, er in ieder geval aan! MAAR degenen, die over militaire interventie denken, bedoelen daar mede niet deze totale wereldoorlog. Zi) bedoelen een militaire actie met gewone strijdmiddelen, die de Russen uit Hongarije zou moeten verdrijven. Maar voor een dergelijke actie krij gen wij te maken met de bestaande overmacht van de Russische land strijdkrachten. In deze categorie zijn de verhoudin gen zo dat er geen sprake van kan zijn dat wij Hongarije nu zouden kun nen bevrijden. Integendeel, de Rus sische strijdmacht zou een groot gebied van Europa, dat nu nog vrij is. bezet- ien en Hongarije zou niet bevrijd worden. Het zou al heel mooi zijn als de Russen aan de RijnIJsellinie tegen gehouden zouden kunnen worden. Het middel van de militaire inter ventie is dus niet effectief. Het werkt het tegendeel uit van wat men beoogt. En dan heeft men er bovendien reke ning mee te houden, dat naar alle waarschijnlijkheid deze actie het ont branden van een algehele wereldoor log met atoomwapenen ten gevolge zal hebben. Want dat is het middel, waar in het Westen een overwicht heeft en waardoor het een uiteindelijke neder laag alleen maar kan voorkomen. Maar üe oorlog betekent een onvoorstelbare ruïne, waartoe het ons niet verant woord" schijnt het initiatief te nemen. Men mag hier bepaald niet gemakke lijk overheen lopen en mn?r hopen, V erdedi Een zegsman van de Britse militaire politie heeft meegedeeld dat na de wa penstilstand in Port Said gebleken is dat Britse troepen zich aan plundering hadden schuldig gemaakt. Verscheidene onderofficieren hebben zich hierdoor de gradatie op de hals gehaald. Een winkel en opslagplaats, gevuld met voor 600.000 gulden aan fotografisch materiaal was eerst door Egyptenaren opengebroken, maar later namen Brit se troepen het werk over. Radio-Moskou heeft beweerd dat de Britse troepen in Port Said genadeloos schieten op de uitgehongerde Egyptena ren. In Port Said zelf hebben de Egyp tische officieren van gezondheid een be roep op de Brits-Franse militaire auto riteiten gedaan om te helpen een drei gende epidemie van tyfus te bestrijden. Donderdag is in Nicosia een Engelse zakenman door een aanslag om het leven gekomen. Een tweede Engelsman werd ernstig gewond. Woensdagavond is te Episcopi, enkele kilometers van Limassol, een Gneks- Cyprische vrouw doodgeschoten. reeds vóór IJsellinie HET is nu zeker niet meer zo, dat de voornaamste verdediging op de Rijn-IJssellinie zal worden gevoerd. Voordat de Russische strijdkrachten tot daar zouden zijn doorgedrongen, zou de vergeldingsaanval van de Amerikaanse lange-afstandsbommenwerpers in Rusland zijn vernietigend werk reeds hebben gedaan. Dit verklaarde gisteren de chef staf van het geallieerde hoofdkwartier in Europa (Shape), de Amerikaanse generaal Cortland van Rensselaer Schuij- ler, tegenover een groep Nederlandse journalisten, die een bezoek brengt aan de NAVO in Pariijs. Over de Rijn-IJssellinie zei de generaal verder nog, dat de sedert 1954 nagestreefde zgn. „forward strategy" thans dusdanig ontwikkeld is, dat aangenomen mag worden, dat een eventuele Russische aanval vooral wanneer men over de twaalf Duitse divisies kan beschikken met onder steuning van het atoomwapen dichtbij het ijzeren gordijn met succes kan worden opgevangen. ..Reeds twee jaar geleden heeft de NAVO de beslissing genomen, dat op iedere agressie van de zijde van Rusland tegen een van de leden dezer organisatie geantwoord zal worden met een aanval mei atoombommen", zei de generaal verder. „Indien de Russen ervan overtuigd kunnen, worden dat, ook indien zij Rusland heeft geëist dat Engeland, Frankrijk en Israël aan Egypte een schadeloosstelling geven voor de scha de, die door het ingrijpen van deze lan den aan Egypte is toegebracht. De ets werd gesteld in een speciale boodschap van de Sowjetpremier Boelganin aan de premiers Eden, Mollet en Ben Goe- rion. - - - De algemene vergadering der Ver. Naties heeft met 47 tegen 18 stemmen en 14 onthoudingen besloten de kwestie Nieuw-Guinea op de agenda te zetten. Indonesië had hiertoe een verzoek In gediend. dat het wel mee zal vallen of zeggen dat men enig risico maar nemen moet. ANS is tegengeworpen, dat wij moe- D ten zien op het gebod en de uit komst aan God overlaten. Dat is juist, maar bij het hanteren van de middelen om dat gebod in dit concrete geval het bewerken van Hongarije's vrijheid na te leven, hebben wy te beoordelen of die mid delen. bij het inzicht, dat wij daar in hebben, toereikend zijn voor het doel. En als dat niet zo is en als het gebruik van die middelen een omge keerde uitwerking zou hebben, dan moeten wij concluderen, dat de aan wending van die middelen onjuist is. Het is goed, dat het Westen zich van zün kracht bewust is. Maar het is niet minder goed, dat het Westen zich be wust is, dat het met zijn kracht niet alles kan. Wij moeten oppassen, dat wij met een beroep op het blindelings volgen van Gods gebod, niet de eigen kracht van het Westen overschatten en de verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan op God afschuiven. De zaak is gecompliceerder dan rij voor het geval van verscheidene men sen is. ER Zijn in de afgelopen jaren veel fouten begaan. Er is veel traag heid geweest in de militaire krachts inspanning, in de versterking en orga nisatie van de Europese defensie. De fouten van een rampzalige falta-pou- tiek wreken zich juist daardoor nu dubbel. Maar wij kunnen aan dat alles met voorbijzien om nu maar in het wilde weg op te treden. Want door moge lijkheden te willen verwezenlijken, die er nu niet zijn. verspeelt men de kans om reële mogelijkheden later te verwezenlijken. -pN als de lezer nu mocht denken, i-i dat wij met het bovenstaande te vreden zijn, dan luidt ons antwoord: Neen Wij vinden het zelf een aller akeligst verhaal. Het benauwt en be schaamt ons. Want het is zo bitter voor Hongarije. We zitten 'ermee om hoog. Maar het zou bedrog en zelf bedrog zijn om het anders te stellen. Onze hele politieke instelling moet erop gericht zijn om elke nuance, die er komt In de wereldverhoudingen, uit te buiten ten voordele van de ver drukte. Met nauwlettendheid moeten wij het ons vaak raadselachtig schij nende ontwikkelingsproces in Rusland en de sateüietlanden volgen om te zien of er voor de vrijheid wat in zit en als er wat in zit, dan ook met volle kracht onszelf er achter zetten. Ons scheidt eigenlijk maar weinig van de meesten die ons brieven'schre ven. Want als wij met ons gevoel alleen te rade zouden gaan, zouden wii hetzelfde schrijven. Boelganin sprak overigens zijn vol doening uit over het staken van de militaire operaties in Egypte. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de nota van pre mier Boelganin aan Frankrijk en Enge land Jen doel Jheeft de/missie van Ham marskjoeld in het Midden-Oosten te belemmeren. De woordvoerder verklaarde, dat Frankrijk van mening is dat de hou ding van Rusland voor president Nas ser van Egypte aanleiding zal zijn zich te verzetten tegen het optreden van de V.N.-politiemacht in het gebied van het Suezkanaal. Hij wees er op, dat de Franse en Britse regeringen getracht hebben „alies te doen om geen moeilijkheden voor Hammarskjoeld te veroorzaken bij de uitvoering van de delicate op dracht die hem door de assemblee der Ver. Naties was gegeven." Daarentegen geeft Rusland Nasser thans de gelegenheid „eisen te gaan stellen die zelfs Egypte in het open baar niet hardop had durven uitspre ken." Dit was een verwijzing naar Boel- ganins eis dat Egypte dient te worden gecompenseerd voor de schade door de interventie veroorzaakt." fDe machtige International Longshore- mens Association (ILA) heeft de afge lopen nacht om 24.00 uur het werk in. de haven van New Vork stilgelegd en ook stakingen uitgevaardigd voor andere havens aan de kust van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico. aanvallen met de conventionele wape nen, zoals tanks, artillerie en gewone vliegtuigen, wij hierop met het atoom wapen zouden antwoorden, zou dit alleen maar in hun eigen voordeel kunnen zijn. Wij zouden namelijk bij een Russische aanval op West-Europa nimmer de enorme hoeveelheid tanks of dezelfde grondstrijdkrachten kunnen opbrengen, waarover de Russen beschikken. Onze verdediging moet dus noodzakelijkerwijze gebaseerd blijven op een onmiddellijke vergeldingsactie door middel van het atoomwapen", zei de generaal. Een Russische aanval zou zolang dooi een schild van geallieerde strijdkrachten in Europa opgehouden dienen te worden, als nodig is om aan die kant de lucht strijdkrachten in staat te stellen van hun basissen rondom Rusland op te stijgen en vandaar „alle militaire bronnen van het Sovyjetrjjk op grondige wijze te ver nietigen'*. Tegen een verassingsaanval zijn de Verenigde Staten gewapend door het gereedkomen van een riet van radar- stations in Canada en in de Verenigde Staten zelf. een net, dat binnen twee of drie jaar ook langs het ijzeren gordijn zal zijn opgericht. Een aanval door Rusland op het Midden-Oosten, zei de generaal, zou een aanval op de NAVO-vesüng betekenen. De Russen zullen wel niet zo onverstan dig zijn, openlijk een dergelijke aanval te ontketenen. By een aanval, uitgevoerd door een van de satellietstaten, zouden de NAVO- ianden steeds trachten., het conflict te begrenzen. Kleine grensaanvallen zouden dus niet onmiddellijk -de aanleiding zijn tot een atoomoorlog. Op een vraag, of een aanval van Oost-Duitsland op West- Duitsland een atoomaanval zou uitlok ken. antwoordde generaal Schuijler ont kennend. Op een vraag antwoordde generaal Schuijler nog, dat het geallieerde hoofd kwartier gaarne zou zien, dat Nederland een tweede parate divisie vormt zonder zijn reserves te beperken. Indien Neder land evenwel kan aantonen, dat het een zonder het ander niet mogelijk is en een keuze gemaakt zal moeten worden, dan zal SHAPE levensruimte geven aan de oprichting van een tweede parate divisie. fik#* Enorme hoeveelheden wapenen, veelal Israëlische soldaten, die ergens in Is- tan Russische en Tsjechische makelij zijn door de Israëliërs buitgemaakt tij dens hun campagne tegen Egypte op het schiereiland Sinaï. Deze foto toont raël" bezig zijn met het onderzoeken tan buitgemaakte tanks tan het Egyp tische legct. Op de achtergrond een buit gemaakte batterij luchtafweergeschut. V ..Y-legertje in Egypte geland Men neemt' aan, dat het initiatief voor de •verwerping van de Russische hulp in Beiroet genomen is, op de con ferentie van de Arabische leiders. DE BILT, 16 november. Ten zuidwesten van de Britse eilanden handhaaft zich een hoge drukgebied, waaromheen nu een wai drogere dan weer wat vochtiger lucht van de Oceaan via de Noordzee naar onze streken stroomt. In de luchtcirculatie om het hogedrukgebied verplaatsen zich ook af en toe storingen, die nu en dan regen veroorzaken. Ook de komende 24 uur zal de bewolking veranderlijk zijn met plaatselijk wat regen in hoofdzaak in de kuststreken. Door de aanhoudende aan voer van zachte oceaanlucht ondergaat het temperatuurverloop in ons land wei nig verandering. Een wereldomvattende boycot van de Sowjetunle door arbeiders in 83 landen is gisteravond gelast door het I.V.V.V. (Internationaal Verbond van Vrije Vak verenigingen) en de Internationale Fe deratie van Transportarbeiders. Deze vakbondsgroepen anti-commu nistisch, en tegenstanders van de door communisten geleide wereldfederatie van vakverenigingen zouden in totaal 56 miljoen leden tellen. Het besluit werd genomen uit protest tegen de Russische agressie in Hongarije. Mên verwacht dat dit besluit in vele havens het laden en lossen van Sowjet- schepen onmogelijk zal .maken en mis schien ook het uitvoeren van reparaties aan Russische schepen in buitenlandse havens. Oldenbroeck zei, dat een commissie van 12 man benoemd was om de de tails van de boycot uit te werken. Deze commissie zal volgende week in Brussel bijeenkomen met vertegenwoordigers van de Internationale Federatie van Me taalarbeiders. Dit is de eerste boycot in de geschiedenis van het I.V.V.V." Een woordvoerder van de Egyptische ambassade in Moskou hééft gezegd, dat slechts om de komst van Sowjetvrij- willlgers gevraagd zal worden, indien de vreemde troepen niet prompt zijn land verlaten. In Bonn heeft de Sy rische gezant Istoeani verklaard, dat de Arabische landen niet langer be langstelling hebben voor de werving van vrijwilligers in de rest van de we reld. "Waarnemers menen, dat dit de eerste tekenen kunnen zijn van een ernstig meningsverschil in de Arabische we reld over de wenselijkheid van Sowjet- ingrijpen in het Midden-Oosten. Bij aankomst aan deRijksuniversiteit te Groningen kreeg H.K.H. prinses Beatrix bloemen aangeboden door de tienjarige Alexandra Ariens Kappers en de evenoude Ymetje Cluysenner. THo heeft deze onthulling gedaan In een redevoering op een congres van de communistische partij te Pula vier da gen geleden. Het nieuws is pas gisteren door het officiële Joegoslavische pers bureau Tanjug bekend gemaakt. Voor de eerste maal lichtte de Joego slavische president een tipje op van de sluier van geheimzinnigheid rond zijn besprekingen met Chroestsjew en ande re Sowjetleiders op de Krim vóór de opstanden in Polen en Hongarije. De Sowjetregering, zo zei Tito, had een volkomen verkeerd inzicht en stand punt ten aanzien van de betrekkingen met Polen, Hongarije en andere landen. De Joegoslavische leiders achtten de ze houding evenwel niet tragisch, aan gezien zij bemerkten, dat dit niet de houding was van de gehele Russische regering en partijleiding, maar slechts van een gedeelte, dat zijn stalinistische opvattingen tot een bepaalde grens had opgedrongen aan de overige Russische leiders. Tito gaf de Stalinisten en hun politiek de schuld van de opstand in Hongarije en noemde tegelijkertijd het besluit om Sowjettroepen te gebruiken voor het on derdrukken van de opstand een „fatale vergissing". Tito noemde geen namen, maar zei, dat hij geloofde, dat de „destalinisten", dus de groep rond Chroestsjew aan de winnende hand waren» althans ten tijde van zijn bezoek aan de Sowjet-Unie in oktober. De Joegolavische president ontkende met vuur» dat hij en de Joegoslavische politiek enige verantwoordelijkheid droe gen voor de Hongaarse opstand. Het eerste optreden der Sowjettroepen veroordeelde Tito op de scherpste wijze. Voor het tweede veel bloediger optreden op 4 november scheen hij echter enig begrip te hebben, terwijl hiï het tegelijkertijd veroordeelde. Zijn standpunt was hier niet volkomen dui delijk. Het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk heeft gisteren een be drag van ruim een ton op giro 999 ontvangen. In totaal is nu de toe gezegde bedragen niet meegerekend f 870 000 ingezameld. Deze - Arabische leiders hebben juist •gisteren, overigens nog gedreigd gewekt te gebruiken, indien.de Brits-Frans-Is- raëlische troepen niet „onmiddellijk en onvoorwaardelijk" teruggetrokken wor den. Zij gaven evenwel te verstaan, dat zij bereid waren de V.N. de terug trekking te laten regelen. De Arabische oproep werd gedaan op een conferentie in Beiroet van de staatslieden van de Libanon, Syrië, Jordanië, Irak, de Soedan, Saoedi-Ara- bië, Jemen en Libië. Egypte was door een ambassadeur vertegenwoordigd. De premier van de Libanon. Abdul lah Al Yafi en de minister van staat, Sae'o Salam, hebben, naar nu blijkt, enige dagen geleden hun ontslag aange boden. Naar verluidt hebben zij gewei gerd hun goedkeuring te hechten aan de Syrische eis om de djplomatieke betrekkingen met Frankrijk en Enge land te verbreken. Secretaris-generaal Hammarskjoeld is vanochtend van het vliegveld Capodi- chino bij Napels naar Egypte vertrok ken. Hij maakte de reis met een door de V. N. gecharterd Zwitsers vliegtuig, dat 54 Columbiaanse militairen voor de internationale politiemacht naar het vliegveld Aboe Soeeir bij ïsmailia bracht. Hammarskjoeld was donderdag uit New York te Rome aangekomen, waar H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Berrihard zouden vanmiddag in paleis Soestdijk om kwart over vier ontvan gen de minister voor Defensie, ir. C. Staf, de Amerikaanse ambassadeur H, Freeman Matthews, generaal A. M. Gruenther, opperbevelhebber van de ge allieerde strijdkrachten in Europa, de staatssecretaris van Marine, vice-admi- raal b.d. H. C. W. Moorman, admiraal A. Sala, bevelhebber Zeestrijdkrachten Centraal Europa, de chef van de Ge nerale Staf, generaal B. R. P. F. Has- selman, de chef van de Marinestaf, vi- ce-admiraal H. H. L. Pröpper, de chef van de Luchtmachtstaf, luit.-generaal vlieger-waarnemer H. Schaper en briga de-generaal F. v. d. Veen, hoofd Ned. Liaison Mission, hij een onderhoud van drie -uur had met de Canadese bevelhebber van de internationale politiemacht, generaal Burns. Het avondmaal gebruikte de se cretaris-generaal te Napels met admi raal Walter Boon, de Amerikaanse vlootcommandant in de Middellandse Zee. en luitenant-generaal Patrick Tim- berlake, de Amerikaanse bevelhebber van de NAVO-luchtstrijdkrachten in Midden-Europa. Naar verluidt gaven deze twee militairen een overzicht van de omvang van de Amerikaanse "vloot- en luchtstrijdkrachten in het Midden- Oosten en Europa. Hammarskjoela zal, naar men ver wacht, per auto van het vliegveld in de kanaalzone naar Cairo gaan voor zijn overleg met president Nasser. Het voornaamste probleem zal zijn, tot over eenstemming te komen over de precie- se taak van de internationale politie macht. Egyptische woordvoerders heb ben laten weten, dat de politiemacht de kanaalzone moet verlaten, zodra de Britse en Franse troepen uit Egypte zijn teruggetrokken. Dan zouden de in ternationale eenheden zich naar de Is- raëtisch-Egyptische grens moeten bege ven, terwijl de zone van het Suezka naal weer geheel onder Egyptisch toe zicht zal moeten komen. E COMMUNISTISCHE rege ring van Hongarije heeft verklaard, dat zij bereid is ver tegenwoordigers naar Rome te zenden, om daar met de secreta ris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld te spreken over de hulpverlening aan Hongarije en over een bezoek van Ham marskjoeld aan het land. De Russen gaan door met de De regering van de Ver. Staten heeft bij de regeringen van Engeland en Frankrijk mondeling geprotesteerd te gen „schending van tweezijdige over eenkomsten over militaire uitrusting, be stemd voor de verdediging van het ge bied van het Noordatlantische verdrag". Het ligt volgens een woordvoerder van het Amerikaanse departement van De fensie niet in de bedoeling, verdere ..dis ciplinaire maatregelen" tegen Engeland en Frankrijk te nemen of voor te stel len. Met deze verklaring is voor het eerst officieel uitgesproken» dat de overeen komsten tussen de Ver, Staten en En geland en Frankrijk over het gebruik van het in het kader van de Navo be schikbaar gestelde oorlogsmaterieel. door de actie in Egypte geschonden wer •'pn deportaties van Hongaarse jeugd, niettegenstaande hun beloften, dat zij die stop zouden zetten, aldus verneemt U.P. van vrij heidsstrijders. Radio-Boedapest heeft vrijdagoch tend meegedeeld, dat de arbeidersraad van Boedapest besloten heeft de alge mene staking te beëindigen. Deze raad, die in die afgelopen da gen besprekingen heeft gevoerd met minister-president Kadar, heeft er vrij dagochtend per radio hij alle arbei ders op aangedrongen het werk zater dag te hervatten. In deze oproep werd verder gezegd, dat de beëindiging'van de staking niet betekent, dat men ook maar één van de gerechtvaardigde eisen van de arbeiders heeft laten val len. 9 Zie verder* pagina 3 Voor Hongarije Studenten van de Universiteit van Durham hebben woensdag de hoed ge stolen van de „rode deken" van Can terbury, dr. Hewlett Johnson, toen deze in een lokaal van de universiteit op een bijeenkomst het woord voerde. De hoed werd ten bate van het fonds voor hulp aan Hongarije verloot en had reeds 180 gulden opgebracht, maar er kwam nog steeds geld binnen. De hoed is later op advies van de autoriteiten der universiteit teruggegeven. De deken had maandag verklaard, dat bet Westen verantwoordelijk is voor da -'-•"« in Hongarije.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1