Burgemeester Peek hees vlag op nieuwe spuisluis Geron bracht Welterusten HvANDEL 1 M.s. Merwelloyd gleed element binnen Hammarskjoeld in Egypte aangekomen Onderscheidingen bij Hudig en Pieters „Johannes Frans overgedragen zijn SCHIEDAM Schiedam is voor een stormstuw Bestuur sectie Culturele ontwikkeling S.G. NATU en S.G. kwamen tot overeenstemming v j&MNfttt Laatste nieuws Deze en volgende week in Schiedam Blijspel gebracht m juhileiimsfèer Burgerlijke stand van Rotterdam Scliaakuitslagen E.S.S. Hoek van Holland Oud-strijders bijeen VLAARDINGEN Morgen 2 heel bijzondere Zaterdag - koopjes Nieuwe fabriek aan industrieweg geopend Uitslagen Het zwarte paard MAASSLUIS Stremming bij Maassluis gedeeltelijk opgeheven Verlichting binnenstad ontstoken Volgende maand kiellegging van Rotterdam Uitnodiging BtWNOTT Maasland Fruit voor Hongarije Reconstructie eilandje Hofvijver Leerling-verpleger bestal patiënten Dodelijk ongeval in Den Haag 2 TROUW Vrijdag 16 november 1956 H.B. S. S.-programma V Burgerlijke Stand Schiedam Naar aanleiding afwijsing gemeentesubsidie yM* - Ml ftj M Advertentie toeren Advertentie Wat het op te voeren stuk be treft: Met Welterusten heeft Ge ron ongetwijfeld een goede keus gedaan. Bijzonder zot zijn de si tuaties die worden veroorzaakt, en ook bijzonder goed is er ge speeld door de tonelisten. O.D.I.-nieuws De Hoek offerde voor Hongarije Advertentie KLÓKKEN Verkoopactie in wachtlokaal Advertentie DAMESSHAWLS Toneelwedstrijd Advertentie Advertentie ^j.olLde±leerL Advertentie JAARPENDULES 37.50 V isserijberichten Terwijl de regen neerstriemde hees burgemeester mr. J, W. Peek de Nederlandse driekleur donderdagmorgen op het hoogste punt van de nieuwe spuisluis aan de Havendijk. Verschillende autoriteiten, gemeente secretaris mr. J. Post, wethouder Th. J. L. v. d. Berg en vertegenwoordigers van gemeentewerken en de bij het werk betrokken aannemersmaatschappij waren by de plechtigheid tegenwoordig. Een van de vele belangrijke werken, oorl°S' itl Schiedam zijn ondernomen nadert zijn voltooiing. Anderhalfjaar geleden werd met de bouw van de nieuwe sluis begonnen, m april a^. hoopt men haar gereed te hebben. die tijd heeft de N.V. Nederhorst, de aannemer, vele tonnen beton gestort en daarmee haar aandeel geleverd in de beveiliging tegen het water va5 ^ewoners van de gemeente Schiedam, naar het ontwerp van de oud-directeur van gemeentewerken ir. H. B. J. Aikema. Burgemeester Peek hield ter gele gen heid van het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van de spui sluis een korte toespraak waarbij hij wees op de belangrijkheid van het werk dat hier wordt gedaan. De bouw van de spuisluis staat ge heel op zichzelf, uit het oogpunt van de anderet grote werken, die in de om geving van- de Wilhelminahaven wor den uitgevoerd, aldus burgemeester Peek, maar verder past zij uiteraard in het grote geheel van de waterke ring, die Schiedam moet beveiligen. In de rampnacht is gebleken dat .de oude spuisluis, de zwakste steen was in de waterkering van Schiedam. In die nacht is gebleken dat het gehele nut van de waterkering volledig af hankelijk was van de spuisluis. Dadelijk daarop is opdracht gegeven deze zwakke steen .te verbeteren. Maar de grootste betekenis van de bouw van de nieuwe sluis zal eerst blijken als alle onderdelen van het Deltaplan in Schiedam tot uitvoering zyn ge komen. Er zijn plannen gemaakt om alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden, aldus mr. Peek, maar de ver wezenlijking laat nog op zich wachten. In een onlangs te Schiedam gehouden bijeenkomst van de bij de Sectie Cul turele ontwikkeling aangesloten vereni gingen werd een nieuw bestuur geko zen. Dinsdagavond is dit bestuur voor de eerste maal bijeen geweest en door de voorzitter van de S.G., de heer M. Holi, geïnstalleerd. Het bestuur is als volgt samengesteld- voorzitter: N. J. J. van Baarle, secre taris P, Spruit; penningmeester C. L. Moerman; leden C. Holm en H. van Kossem. H.B.S.S. 1, komt zaterdag in het veld tegen „Die Haghe". De wedstrijd vangt aan om 3 uur op het terrein aan de Melis Stokelaan te Den Haag. HIB.S.S. 2 speelt tegen Die Haghe 2. Deze wedstrijd vindt plaats in Schiedam op het terrein Spieringshoek, om 3 uur. H.B.S.S. 2 speelt eveneens in Schie dam en wel tegen Rozenburg 2. Om 3 ,uur; terrein .Schiedamseweg. Gehuwd: P. van Eijk, 33 j. en J. B. F. van Oijen, 30 j.; W. Brcuwer, 29 j. en J. B. Lammers, 22 j,; J. Huizinga. 32 j, en A. W. van den Berg, 34 j.D. wan Opstal, 20 j. en J. Touw, 19 j.; T. -A. Mak, 22j. en J. M. Vermeer, 21 j.; -J. C. de Ridder, 25 j. en A. Feller, '24 j.; A. J. H. Westerwijk—Bosdijk, 26 j. en A. C. van Djjke, 2>1 j.; P. M. den .Hartog, 25 j. en H. G. J. van den -Boom, - 26 j.; C. H. van der Most, 23 j. en J. Koorengevel, 22 j.; A. vaii Til- borg, 25 j. en L. Pols -.26 j.; A. Lingen, 22 j. en J. Vreeswijk. 20 j.; H, Dijks hoorn, 50 j. en A. Bezemer, 42 j.; D. L. Bakker, 25 j. en J. C. van Soest, 26 j.; W. den Held, 24 j. en J. M. Slaven burg, 23 j'.; M. J, van Dijk, 21 j. en A. Jonker, 25 j.; J. F. de Vormer, 23 j. en W. C. van Dijk, 20 j.; L. Meulstee, 48 j. en J. Boomsluiter, 47 j.; F. den Biaau- wen, 27 j. en J. Kiela, 24 j.; J. Noor- degraaf, 29 j. ,en M. A. van der Most, '21 j. v Ondertrouwd: W. A. M. van den Berg, 25 j. en Th. M. L. Overzier, 23 j.; W. A. Campbell, 29 j. en J. E. Haanstra, 19 j.; W. Brand, 26 j. en A, Baris, 27 j.; W. F. M, van der Kant, 35 j. en N. van Dreunen, 28 j.; J. P. Kazenbroot, 25 j. en J. Th. van der Logt. 24 j.; A. Koene. 23 j. en C. Roos. 23 j.; A. M. nrijnse Locker, 26 j. en A. van Dijk, 20 j.; W. Lourens, 25 j. en E. A. Slee, 25 j.; J. Nijkamp. 29 j. en D. Kortland. 40 j.; C. ,W. Overdijk, 37 j. en E. C. Bergwerff, 43 j.; J. H. de Rouw, 22 j. en A. M. C. Roelofsen, 17 j.; A. W. Stoutenburg, 26 j.' en J. M, Steenbergen, 25 j.; W, van -der Zou wen, 24 j. en E. Kruit, 23 j. - Geboren: Yvonne M, d. v. J. Kikkert 'en J. A. M. de Kort; Marjon, d. v. H. L. van Lohuizen en H. M. Offers; Alexander C. z. v. B. C. J. de Raaij 'én J. C. Dienaar; Leonardus S. M. z. v. L. S. M. van Riemsdijk en J. Nijs; Cornelis D. J. P., z. v. J. J. Oord en A. M. Moonen; Elizabeth J. d. v. G. Boiten en W. Martena; Robert H. z. v. A. Carree en A. H. de Vos; Paul J. z. .v. A. Carre en A. H. de Vos; Geertrui- da, d. v. J, B. Besoort en A. Groenen dijk; Jan, z. v. R. Visser en J. D. Wil- lems. Overleden: G. L, van Nimwegen, 39 j. vr. v. H. van Westreenen; G. W. B. Tebes, 77 j- vr. v. G. Weltings. De uitvoering van de plannen hangt namelijk 'geheel af van het wel of niet komen van de stormstuw. Schiedam is het meest gebaat met een stormstuw, aldus de burgemeester, want als de dijk verhoogd moet wor den brengt dit vele kosten mee. Verder sprak burgemeester Pee de hoop uit dat en tweede dijk achter de be staande, die door de Gorzen zou komen te lopen, niet gerealiseerd zou behoe ven te worden. Wij moeten dan vele woningen gaan afbreken en wij hebben reeds een tweede waterkering in de Viaardingerdijk en de Dam. De uitvoe ring van een dyk door de Gorzen zou geld verworsen zijn, aldus burgemees ter Peek. Burgemeester Peek bracht hulde aan de bouwers en sprak tenslotte de hoop uit, dat de sluis slechts zou behoeven te dienen voor het verversen van het binnenwater en niet als waterkering bij zeer hoge watervloeden. In verband met het advies van de Schiedamse Gemeenschap aan het Ge meentebestuur om afwijzend te beschik ken op een sedert 3 jaren herhaalde aanvrage om subsidie van de landelijke organisatie Ned. Amateur Toneel Unie (NATU), waren enkele moeilijkheden ge rezen tussen de Sectie Toneel van de S.G. en het plaatselijk bestuur van de NATU. Bij een gezamenlijke bespreking van NATU. Sectie Toneel en dagelijks be stuur van de S.G. zijn de motieven uit eengezet waarom de S.G. gemeend heeft afwijzend te moeten adviseren. In tegenstelling met andere plaa/sen. die de NATU wel subsidiëren doch ver der voor de plaatselijke toneelverenigin gen weinig of niets doen, heeft de Sec tie Toneel hier in Schiedam veel gedaan in het belang van de plaatselijke toneel verenigingen. Er zijn spel- en spreekcursussen ge organiseerd; duizenden guldens zijn be steed voor de beschikbaarstelling van beroeps-regisseurs en voor dit seizoen werd een toneelwedstrijd uitgeschreven, waarvan men van de zijde van de Sec tie Toneel belangrijke voordelen ver wacht voor alle verentgingen. Het is geheel niet zo. dat het werk van de landelijke NATU niet zou wor den gewaardeerd. Het tegendeel is waar, doch men acht de hier in Schie dam sedert jaren gevolgde methode meer in het belang van de plaatselijke verenigingen en de daarvoor verstrekte S.G.-subsidies effectiever besteed. Overwogen zal worden in hoever de kleine financiële nadelen, welke de ver enigingen ondervinden wanneer advie zen van de NATU worden ingewonnen, door een extra vergoeding van de zijde van de Sectie Toneel kunnen worden op geheven. Beslcxien werd tenslotte, dat de beide besturen van NATU en Sectie Toneel in geregelde onderlinge besprekingen een prettige samenwerking tussen beide besturen zullen bevorderen. ss -UW vA V AP"fC - «e,» v I js> >"vL v fj- VA f - - f --V 5- to h Sy-tWi De secretaris-generaal van de V.N. Dag Hammarskjoeld is vrijdag om halftwaalf Nederlandse tijd op het vliegveld Aboe Soeweir in de Suez- kanaalzone aangekomen, aldus een be richt van de Zwitserse luchtvaartmaat schappij „Swissair". 95 Bij dewerf Wilton Fijenoord te Schie dam is donderdagnacht onvenvachl een gedeelte tan de kade weggeslagen. Ge lukkig bevondeti zich op dat moment geen arbeiders op de bewuste plaats. De foto toont de ravage aan de kant van de Nieuwe fTaiertveg. De oorzaak van het plotseling wegzinken van het stuk grond is waarschijnlijk het wegzui gen van grond onderwater door de draai ende schroeven van de schepen, die op deze plaats proefdraaien. DE Gereformeerde reciteervereniging Geron te Schiedam heeft reeds eerder officieel haar tienjarig bestaan gevierd; dat was met de herop- voering van het door de donateurs gekozen, toneelstuk „Rimboe. IVÏaar tijdens de opvoering van hét blijspel „Welterusten" van A. P. Dearsly, waarvan woensdag de première ging en gisteravond en vanavond een repnse gaan, is de jubiieumsfeer nog niet geheel verdwenen. Het is een sfeer van dankbaarheid en voldoening over wat is bereikt en over wat wordt geboden. Tien jaar geleden begon de vereniging met 16 leden met vele moeilijk heden en met een zekere reserve tegen het optreden in de kring waar zij uit voortkwam, maar nu is de vereniging geaccepteerd en wel zo, dat zy een bijzonder stevige basis heeft waarop zij kan vertrouwen. Meer dan 1000 donateurs telt Geron nu, een aantal dat nog steeds groeien de is. Van dankbaarheid getuigde de voorzitter van de vereniging, de heer A. Kegel, in zijn openingswoord, waar bij hij wees op de plaats, die Geron inneemt in de Prot. Christelijke Ge meenschap te Schiedam. De reserve waarmee men in de aanvang van Ge- ron's bestaan tegenover de vereniging stond, zelfs een zekere antipath ie, maakte het de spelers niet gemakke lijk. Het beoefenen van het amateur toneelspel is echter niet alleen een waardering van het toneel op zich zelf, maar een vorm van vrijetijds besteding, die niet te onderschatten is en die spreker eigenlijk op de eerste plaats wilde stellen. Toch is Geron gegroeid en weet zich nu gesteund door een respectabel aan tal donateurs, aldus de heer Kegel. Het was ds. W. A. Krijger, die na mens de donateurs sprak en de ver eniging een bandrecorder aanbood, waarvan tijdens de repetities en bij bet brengen van de entre act muziek, tijdens de voorstellingen, een nuttig gebruik kan word'Vr gemaakt. GEBOORTEAANGTFTEN VAN 15 NOV. '56 - M. Kouwenhovenv Zwieten d; MIN van Sant wijkDe Roo d; N v Zessen—Leve ring d; C Tromperv Zadel d; J van Ber genVermeer z; K M Gaddens—Peiterson d; N de Grootv d Voorden z; M Prins oretkbenen z; M Foling-De ,iai;er /-JE v Tol—Bauer z; C W Vogelenzang de Jong— v Delft d; H v d Drift—Beilekom z; P M W Karreman—Kolb d; J I Koorengevel— Swartz d: W C Spijker—Ram z; G C van Rooijen—Ttjsmans d: M van Dijk—Spelde z d; J M E Casteijnsv Dienden d; C J ErsterSlagter z; E E Batenburg—De Mooij d; L J AlfonsoBlommers z; S E M Pa- tings—Spek d; A Philips—Keur d; P de Reus—Lems z; T A v d Hoek—v d Zee d; M E Boshoffv Wijnsberge z; C L Rus- ter—v Hoorn d; M HannekObermoser d; G van VlietOldenburg d; W S v Noord—v Brakel d; J Staneke—Verheij d; P Ouwens— Kool 2 D; A H M Guise—De Natris z. OVERLÏJDENSAANGIFTEN VAN 15 NOV A Lodder, vr geb gew m S Heijndijk 83 t; G v d Merwe, man v T v d Stigchei 71 v M A A Tak. zoon 3 d; D Grootveld, man v G M A Knoop 59 j: F J C v d Uiur, vr geh gew m A A Kapsenberg 68 r N M Reese, man v F A v Deuzen 74 J Brouwer, vr geh gew m C van Smaa- en 84 j; J M IJzendoorn, vr v G Lom an 36 1; E de Bruijn, vr geh gew m J Blok 88 i* pc 't Hoen. ongeh vr 77 j; A Smid, man v M Holster 63 j: J Giesing, ongeh vr 74 3; J Fenninkx. man v L v d Stel 72 1H v d Woerdt, ongeh man 68 j: C A. Sogers, man v W M BaaiJ 71 j; J Kur- pershock, vr v G Stok 36 j; P Richard, man geh gew m M F v Fu-.rm <3 j. KOM ONGEHINDERD KIJKEN BAASD HLAND LEO VAN, IERLAND WEST-KRUISKADE 50 r ^o NODIG. WACHTEN 'OP GRAVEREN - In haar clublokaal Café-Rest. „De Amsteibron" werden voor de Schie damse Schaakvereniging-E.S.S. voor de winterwestrijd de volgende partijen ge speeld: Groep 1: W. de Bruin—M. J. v. Eden 01, J. F. JanssensL. Reitsma 01, J. ImmerzeelJ. Bijloo 01, J. J. Th. PenningW. de Bruin 01, L. Reits maJ. Immerzeei 10. Groep 2 G. G. BrouwerJ. v. d. Velde J£'i, J. v. d. VeldeJ. Donkhorst 01. Groep 3 L. M. Smit—H. v. Leerdam 1—0. P, Kleinen dorst—S. Koster 01. Groep 4: L. Voogt C. Paulus 0—1, K. Leemburg—J. van Dalen 01. Voor de percentage-wedstrijd werd ge. speeld: K. LeemburgC, M. Smits 10, P. KleinendorstJ. v. Dalen 10, J. TimmersA. M. Parmet 10, A- A. v. Etten—J. de Wit Mt—Va, J. Donkhorst— M. J. v. Eden 0—1. Dinsdag krijgt het eerste tiental Char- iois 3 voor een competitie-wedstrijd op bezoek. Ds. Krijger sprak zeer waarderende woorden over de prestaties van de vereniging en bracht in het bijzonder hulde aan het bestuur, waarm nog verschillende leden zitting hebben, die daar hun plaats reeds sinds de o richting innemen. Zeker was het niet gemakkelijk om de figuren op de juiste manier op de plan ken te brengen, maar Geron is er in geslaagd een aannemelijk geheel te cre- eren en meer nog dan dat; Geron had bijzonder veel succes. Voor de grappige verwikkelingen heeft de schrijver weliswaar gezorgd, maar zonder het gezellige spel van de Gero- nisten was het succes ongetwijfeld niet zo groot geweest. Regisseur Linkels heeft het gegeven geheel uitgebuit, en om dat mogelijk te maken heeft hij de medewerking gehad van zijn spelers, waarvan wij in het bij zonder willen noemen de vader A. Kegel en de moeder Nel Westerveld-Aaldijk. Dat niet alle spelers vermeld worden, wil niet zeggen, dat er minder waardering is voor de nietgenoemden, maar het spel van Coen Westerveld als George viel toch wel in het bijzonder op. O.D.I. 1 speelt zaterdagmiddag op het terrein Boshoek om 2.15 uur tegen Vriendenschaar 2. O.D.I. 2 speelt eveneens op Boshoek om 2.15 uur tegen Maassluis- O.D.I. 3 gaat een uitwedstrijd spelen tegen O.D.O. 2. De zaterdag te Hoek van Holland ge houden Roode Kruis kollekte ten be hoeve van Hongarije heeft opgebracht ƒ1848.-. Hoek van Holland als kleine gemeente levert bij inzamelingen nooit bijster grote bedragen op. Deze opbrengst doet blijken in welke mate ook in deze plaats wordt meegeleefd met de ellende van het Hongaarse volk. OOK DE SCHOOLJEUGD Op initiatief van de meisjes van het hoogste leerjaar, werd deze week op de School met de Bijbel te Hoek van Holland een kollekte voor de Hongaar se vluchtelingen gehouden. De opbrengst bedroeg 163,50. Burg. Stand Hoek van Holland. Ge boren: Erica P. d. vn D. J. Veldhoen en T. v, d. Nol. Contaktavond Geref. Kerk. Op maan dag 19 november om 8 uur za! een gemeerVecontact.-avond van de Geref. Kerk gehouden worden in het Schiet- lokaal Rietdijkstraat te Hoek van Hol land. Het onderwerp „Wij zoeken ge meenschap" zal ter bespreking worden ingeleid door de heer M. v. d. Sande. Alle gemeenteledrn worden opgewekt deze avond bij te wonen. 17 november: 14.30 u. ..De Trekvogels": Start Jubileum-wandeltocht. 20 november Musis Sacrum: 20.00 u. S.G. Sectie Toneel: „Utile Dulci" brengt „En de vogels zwijgen". Irene: 20.00 u. Wijkgemeente VI: Toneelavond. 21 november: Chr. Soc. Belangen 19.45 u. Ned. Chr. Vrouwenbond: Leden, vergadering. Irene: 20.00 u. Chr. Bedr. Centrale: Filmavond. Musis Sacrum: 20.00 u. Wilton-Fijen- oord O. en A.„Zwerftochten door de Dolemieten". lezing met kleuren dia's van Kees Hana, 22 november: Musis Sacrum 20.00 u. Wilton-Fijenoord O. en A.: „Zwerf tochten door de Dolemieten" van Kees Hana. Cantine Roelants: 20.00 u.: Pers. Ver. Roelants: „Humor" door Willem van Iependaal. Amsteibron: 20.00 u. Ver. tot behar tiging der Belangen van T.B.C.-patiën- terr: Ledenvergadering. 24 november: Dr. Wibautplein: 14.30 u. Bescherming Bevolking: Het blussen van een bak brandende olie met de z.g. inzetspuit. Mgr. Nolenslaan: 15.00 u. B.B.: Demonstratie met B.B.-dieseispuit. Mgr. Nolenslaan 15.45 u. B.B.: Red- dings- en E.H.B.O.-demonstratie. Groenelaan/Hagastr. 15.00 u. B.B.: Reddings- en E.H.B.O.-demonstratie. Groenelaan/Hagastr. 15.30 u. B.B.: Het blussen v. een bak brandende olie met de z.g. inzetspuit. Willemskade 16.00 u. Demonstratie met B.B.-dieselspuit. Voorhaven 16.30 u. B.B.: Demon, stratie met B.B.-dieselspuit. Musis Sacrum: 20.00 u. H.B.S. Ver. „Onder Ons": Feestavond. Irene: 20.00 u. C.J.M.V.: Vergadering. Arcade: 20.00 u. Gem. Zangver. „Euphonia": Cabaretavond. Dagelijks Cult. Contact Centrum van 10—5 u.: Tentoonstelling schilderyen van Bogart. Wijkgebouw Dr. Wibautplein van 19.30— 22.00 u.: Materiaal-expositie van Dienst Bescherming Bevolking. "-Een gezellige avond- hebben- de leden van de vereniging voor Oudstrijders en dragers van het Mobilisatiekruis te Schiedam in Musis Sacrum beleefd, toen het Schiedams toneel daar Hans Nesna's blijspel „Je moet er niet mee spelen" ten tonele voerde. In dit geestige stuk, met zijn veie verwikkelingen, kwamen vaak zulke zotte situaties naar voren, dat de lach spieren geducht aan het werk zijn gezet. De regie over het stuk, dat niet voor, de eerste maal op de Schiedamse plan ken werd gezet, is gevoerd door de heer L. Janse en hij deed dat met kundigheid. Na het korte welkomstwoord, gespro ken door de voorzitter van de vereni ging, de heer P. van Rijn werd geza menlijk het volkslied gezongen. Behal ve de leden van de vereniging waren er vele genodigden in de zaal waar onder hoofd- en districtsbestuurders uit Rotterdam en Delft,- terwijl ook enkele zusterverenigingen van hun belangstel ling ha'dden blijk gegeven. In het bijzonder sprak de heer Van Rijn een woord in verband met de toestand in Hongarije en herinnerde er nog ©ven aan dat de opbrengst van deze avond en de opbrengst van de tombola geheel ten goede zou komen aan de vluchtelingen. Na de pauze werd het afgetreden be stuurslid, de heer J. Th. Engering, ge huldigd voor h©t vele werk, dat hij voor de afdeling Schiedam van de Bond heeft verricht. Hij ontving een boek, terwijl zijn echtgenote bloemen in ont vangst mocht nemen. Nader vernemen wij nog, dat het be drag dat aan het comité Hulp Hon garije over is gemaakt, 100 is. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Hudig en Pieters' Algemene Scheep vaartmij, dat gisteren met een receptie is gevierd, is de heer L. Pieters Sr., de oudste commanditaire vennoot, benoemd tot officier in de Orde van Oranje- Nassau. De heer D. Vermeulen, hoofdbaas van het bedrijf in Hoek van Holland, is onderscheiden met de ere-medaille in goud, behorende bij de orde van Oranje Nassau. Enige tijd geleden, maar ook ter ge legenheid van het jubileum, is mr. L. H. K. Neil. „Continental Shipping and Traffic Manager" van de British Rail ways (Eastern Region), benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. De Rotterdamse vennootschap is nl. agent van de Engelse maatschappij. RUIME SORTER! N G JUWELIER. HORLOGER HOOGSTRAAT 16.4 - TEL. 115432. i ttr OA oc êHCAttGs*^ ot of urn ma Qt i c.uuKsntnuin" BEIJERLANDSELAAN176- TEL: 70360 ROTTERDAM De 26.700 ton metende erts-olie-tanker Johannes Frans te IJsselmonde, ge bouwd door de Verolme Verenigde Scheepswerven, is gistermiddag aan de Nederlandse Erts-Tankersmaatsehappy N.V. te 's-Gravenhage overgedragen. De plechtigheid werd door tal van ge nodigden bijgewoond, o.w, de hoofd directeur van de Rotterdamse Dienst van Gemeentewerken ir. J. A. C. Tille- ma en burgemeesters uit de omliggende plaatsen. Prof. P. S. Gerbrandy, die het woord voe.rde namens de rederij, verklaarde dit goede en mooie schip met alle ge noegen te willen aanvaarden. De heer C. Verolme deelde enkele ogenblikken later mee, dat de P. G. Thulin, een zusterschip van de Johannes Frans, thans recordvaarten maakt. De Jacob Verolme het derde schip in deze serie zal in april 1957 van stapel lopen. De heer Verolme bood mevrouw Post- huma, echtgenote van de directeur van de Herstelbank drs. J. F. Fosthuma, wiens voornamen aan het schip zijn meegegeven, een fraai schilderij van het schip aan. Op haar beurt schonk zy kapitein C. L. Kyne eveneens een schil derij. Drs. Posthuma kon met voldoening verklaren dat de winsten die met dit soort schepen worden gemaakt aanzien lijk zijn. Hij zei verder dat de Erts- Tankermaatschappij het schip heeft ver huurd aan de Canadian Foreign Steam ship Co., een dochteronderneming van Isbrantsen te New York. De helft van de netto-winst zal dan aan de rederij toekomen. „Wanneer deze bedragen aan de Herstelbank worden afgedragen ter aflossing van verstrekte kredieten, zullen meerdere sctiepen door ons kun nen worden gefinancierd". De verkoopactie in- Korings Wacht lokaal aan hel Stationsplein te Rot terdam heeft 1652.12 opgebracht. Gisteravond laat is dit bedrag overhan digd aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis voor de hulpactie ten be hoeve van Hongarije. IK van prachtige Rhodia-zijde, in rood, bleu, cognac, turquoise en beige. Morgen als A 49 Zaterdag-koopje KINDERSCHOENEN van prima boxcalfs in de moderne bruin-beige kleur, met leuke ring- verslering. Lederen binnanzool en zw. crêpe-rubber - nr zolen. Maat 28-32 ftrdtr mkltlrtt ttijging BINNENWEG - PLEINWEG 196 Aan de Industrieweg te Vlnardingen is donderdagmiddag een nieuwe fabriek geopend. Het Is die H.B.-fabrlek van synthetische wa^"-. 'delen, die voorheen In Schiedam r«VvW»vgd was. Het bedrijf gevestigd in het wes telijke van dt ■l:ie industriehallen, die hier door de bekende Vlaardinger Jaap v. d. Zwan gebouwd werden,. De ope ning werd verricht door de beide kin deren van de eigenaar Hanneke en Bas Noordennen. Hanneke hees de driekleur van het balkon en Bas deed dat door het slot van de fabrieksdeuren open te draaien. De H.B.-fabriek ontleent haar naam aan de voorletters van deze bei de kinderen. Na de opening volgde een receptie, die door vele personen werd bijgewoond. In de N.R.S.B.-competitie werden door de Schiedamse schaakvereniging „Het zwarte paard" de volgende wedstrijden gespeeld: Het zwarte paard I—-Rock II: J. Hen- kelman-J. de Otter 0—1; W. Kerkhoff- M. Schreuder 10: A. de Bruijn-P. de Quant 01; J. Witlox-J. v. Dyk 10; H. v. d. Kraan-B. v. d. Wel A. v. d. Veen-R. A. Linders Vz\ M. v. d. Kraan-L. v. Fersie J. Schenk-W. Mont J. Zwart-T. Stok 0—1; J. v. Mourik-J. P. Weststrate 1—0. In de toneelwedstrijd, die door de Schiedamse Gemeenschap voor de plaatselijke verenigingen wordt georga niseerd, za! op dinsdag 20 november •„Utile Dulci" voor het voetlicht tre den met „En de vogels zwijgen". ;LEO van IERLAND VELt GOEDE ZWITSERSE GOUDEN DAMISPOLSHORIOGES. IS STEENS ANKER REEDS BENEDEN FL 100.- WEST-KRUISKADE 50 De herstelwerkzaamheden aan de spoorbaan Rotterdam—Hoek van Hol land te Maassluis zijn zover gevor derd, dat vanochtend vroeg een der twee hoofdsporen weer in dienst kon wor den gesteld. Het treinverkeer is weer hervat, zij het dat enige vertraging zal ontstaan doordat op enkel spoor gere den moet worden. Om half zes donderdagavond Ia de feestelijke verlichting van het stadscen trum van Vlaardingen officieel in ge bruik gesteld. Deze verlichting is aangebracht op initiatief van het cordité Winkelcentrum Hoogstraat. Breede Havenstraat Korte Hoogstraat, en door het comité Visbank en de winkeliers van de Westhavenka- de, de Westhavenplaats en Smalle Ha venstraat. Van nu af zal de verlichting iedere avond van vier uur tot tien urn 's avonds branden. En wel tot 6 decem ber. Vervolgens wordt de verlichting veranderd in een kerstverlichting en deze zal branden van 14 december tot na de feestdagen. De fraaie illumina tie is ontworpen door de electrotechni- cus Jac. v. d. Veen, die o.a. de ver lichting verzorgde van de Rotterdamse Lijnbaan en die geldt als de meest vooraanstaande expert op dit gebied in ons land. N.C.V.B.-bijeenkomst. De ledenverga dering van de N.C.V.B. te Vlaardingen wordt gehouden woensdag 21 nov om 8 uur in „Liefde en Vrede". Spreekster mevrouw C. Vernie-Walter, Oud-Beij er- land. met het onderwerp: „Ouder wor den". Op ds wmrl van da Roiiardamscha Droogdok Maalichappij N.V. te Rot terdam it gistermiddag het m.i. Mer welloyd het tweed» ven een serie van set schepen, die op deze werf voor de Koninklijke "Rollerdamsche Lloyd gebouwd worden met goed gevolg tewatergelaten, Me»rouw D. J. OverbeekHunik uit Den Haag, echtgenote van ir. P. Overbeek, die als inspecteur van de technische dienst bij de K.RX. dese en vele andere schepen voor de KJB.L. heeft ont worpen, doopte het schip en nam de laatste beletselen weg. AUes ni U wilt weten v»n telerjiie, kunt U zit en horen bij Elke zaterdtzerend muis telerhieshow in onte gehooreul Oostzeedijk 530, uxmnt 8 uur. Pracht.'sortering Luxé uitvoering WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 T EL ,EF." 11651 5 - ROTTERDAM De op 14 en 15 november in het Tref punt te Maasland gehouden fruïtkeu- ring ;en -tentoonstelling is een groot succes geworden. Zeer velen hebben een bezoek aan deze tentoonstelling gebracht. De kwaliteit van het fruit had ieders bewondering. Donderdag avond werd de tentoonstelling geslo ten. Het beste nummer van de tentoon stelling had de heer A. de Bruin uit 's-Gravenzande. Hem werd een wissel- beker toegekend. De heer De ,Bruin heeft zijn bekroond fruit, zijnde een flink aantal kisten ter beschikking ge steld voor Hongarije. Het fruit zal vandaag worden geveild. Bazaar. Maandag 19 november wordt de- bazaar geopend ten bate van het jeugdkorps van de Chr. muziekvereni ging „Wijdt Gode Uw Kunst". Dammen. De damclub DIO te Maas land, speeide haar derde competitie wedstrijd tegen Charlois, Deze wed strijd eindigde in een 10—10 gelijk spel. (Van een onzer verslaggevers) De werkzaamheden aan de reconstruc tie van het eiland in de Hofvijver te Den Haag zijn thans in volle gang. Het eilandje zelf is geheel ontdaan van de beplanting, terwijl, doordat de water stand van de vijver aanmerkelijk ver laagd is, een deel an de bodem droog ligt en de beschoeiingen te voorschijn gekomen zijn. De reconstructie van het eiland houdt in het vernieuwen van de beplanting en het aanbrengen van nieuwe beschoei ingen. Daar evenwel bleek, dat de ka demuur langs de Vijverberg in niet al te beste conditie verkeerde, worden ook hier herstelwerkzaamheden verricht. Het eilandje is thans, met een nood brug, verbonden met de Lange Vijver berg, waardoor het transport naar het eilandje gemakkelijk verloopt. Tevens worden baggerwerkzaamheden in de vij ver verricht. Dit was noodzakelijk met het oog op de brandweerboot, die ten alle tijde naar het gebouwencomplex van het Binnenhof moet kunnen varen. Naar verwacht wordt zullen de ver schillende werkzaamheden eerst in het voorjaar van 1957 gereedkomen. In verband met de adoptie van dit schip door de leerlingen van de open bare school „Jong Pendrecht" te Rot terdam-Zuid, was een aantal leerlin gen van deze school aanwezig om „hun" schip zijn element te zien bin nenglijden. Ir. K. van der Pols van de R.D.M., die na de tewaterlating het woora voerde en mevrouw Van Overbeek een geschenk aanbood, deelde mede, dat de %rolgende maand de kiellegging zal plaats hebben van het grote nieuwe passagiersschip Rotterdam, dat voor de Holland-Amecika-Lijn op de werf van de R.D.M. gebouwd zal worden. Ook de R.D.M. heelt reeds geruime tijd plannen gereed voor de bouw van reuzentankers, doch de situatie van de arbeidsmarkt laat het bouwen van dergelijke schepen thans niet toe. Ir. Van der^Pols begroette in verband hiermede met blijdschap de vertegen woordigers van ae school „Jong Pen drecht" en sprak de wens uit, dat uit deze nieuwe stadswijk, waar ae R.D.M. 200 woningen laat bouwen, nog vgle. arbeidskrachten voor de R.D.M. mogen voortkomen. Nadat ir, D, Th. Ruys van de K.R.L. nog het woord gevoerd had, sprak de doopster van de Merwelloyd een pit tige speech uit, waarin ze o.m. ver klaarde vaak jaloers te zijn geweest op de schepen, die -alle tyd en aan dacht van haar man in beslag namen. Ten slotte voerde ir. P. van Overbeek zelf nog het woord. De lengte van de Merwelloyd, die de R.D.M. in april van het volgend laar hoopt te kunnen opleveren, is 161 meter. Het schip heeft een breedte van ruim 20 meter, een holte van ruim 12 meter, een draagvermogen van ca. 11.500 ton en een bruto ton- nemaat van ca. 10.000 ton. Op het promenadedek bevinden zich aan stuurboord 6 tweepersoonshutten, elk voorzien van een afzonderlijke ruimte voor toilet en douche, benevens aan bakboord een smaakvol betimmerde eetzaal en een rooksalon. Voor de be- mamiing zijn 42 gerieflijk ingerichte hutten, grotendeels eenpersoons, aan wezig. Gisteren werd de 26-jarige leerling- verpleger W. H. D.. aan het bureau San- relingplein te Rotterdam in bewaring ge steld. De man had in het ziekenhuis waar hij werkzaam was twee patiënten besto len voor een bedrag van 225,Bij een huiszoeking vond de recherche enige handdoeken en medicamenten, die aan het ziekenhuis toebehoorden. s-GiRAVBNHAGE, 16 nov. Vangstbericht van hedenmorgen uit volle zee: Schevenin- gers: 87 2 uhv; 2000 30 uhv; 195 5; 341 2 uhv; 342 3 uhv; 402 30 thuisst; 4 2 uhv; 56 I uhv; 159 17 uhv; 105 8 uhv; 339 10 uhv; 23 w 53 10 uhv; 332 2 uhv; 38 3; 26-1 3; 57 4 nog 20 netten; 181 2; 199 14 thuisst; 32 17 uhv: 40 8 uhv; 48 10 nog 15 netten; 49 5 uhv; 99 2 uhv; 133 4 uhv; 189 25 nog 15 n; 233 2 uhv; 247 40 uhv; 262 3 uhv; 285 20 uhv; 107 60 uhv; 5 40 uhv; 9 17 thuisst; 15 2; 19 12 "hv: 25 w; 30 3 Uhv; 35 34 uhv; 37 w; 45 5 "hy: 84 3 uhv; 130 Z uhv; 236 w; 248 15 uhv; 2f9 85 uhv; 280 w uhv; 297 3 uhv; 310 10 uhv; 399 10 uhv; 20 w; 223 w uhv; 225 8 uhv 314 15 uhv; 79 3 uhv; 141 15; 186 w; 361 w" 46 20 uhv; 63 nog halen: 64 12 uhv; 66 w u- 73 w; 81 w; 89 nog halen: 97 3 uhv; 116 2 uhv; 123 w; 124 3 uhv; 160 5 uit 30 netten; 180 10 uhv; 275 10 uhv; 3 10 uhv 14 3 uhv thuisst; 21 w; 47 3 uhv; 118 w uhv 121 40 uhv: 302 5 uhv; 24 w! 110 w; 120 w: Kw 50 3 uhv. Vlaardingers VI 14 25 uit 25 n: Bmnen te SchevenmgenSch 229 met 22 1 325 met 22 last, 2 met 17 1 en 100 kisten verse haring, 225 met 2 1 en defecte winch. V^dlnier.: 70 T0, 78 30, TO 8, 85 10, 172 4, 203 17, 203 24. 208 5, 207 15. 208 17 thuisvarend, 218 17 29 50. 114 40, 115 25. 142 20. 190 5, 196 55. 197 34. 199 30, 53 17 61 17, 71 33, 83 30, 166 35 50 *6. 15 nil halve vleet, 84 17, it' ;i, Vrijdagmorgen omstreeks kwart voor zeven vond op het Schcnkviaduct in Den Haag een ongeval plaats, waarbij een tot nu toe onbekend gebleven per soon zo ernstig gewond raakte, dat hij enkele uren later overleed. De bestuurder van een personenauto moest voor een tegenligger naar iechts uitwijken en kwam daarbij in botsing met een wielrijder. Deze viel en sloeg met zijn hoofd tegen de trottoirban i. Hij kreeg een schedelbasisfractuur en moest in het ziekenhuis Zuidwal wor den opgenomen, waar hij omstreeks half tien overleed. De identiteit van de wielrijder kon niet onmiddellijk vastgesteld worden. Hij was naar schatting tussen 60 en 65 jaar. ROTTERDAMSE TERM1JNMARKT RUWE LIJNOLIE LV TRANSITO. -i 16 nov. Medeged. door de N.V. Commissiehandel vh. Julius van Roosendaal SlotnotTinp ip ■10*. 13

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2