Immens conflict Al tienduizenden door Russen weggevoerd? G Watervoorziening van Port Said bedreigd NAVO DODELIJK ALS EEN HOOGSPANNINGSDRAAD SintNicolaas bezocht gevluchte Hongaren Amerika brengt deportaties in de Verenigde Naties DEPORTATIE VERHINDERD Duizenden Russen overgelopen in Hongarije? Rails opgebroken Door Egyptische sabotage: Rode Kruis ontving over 2 miljoen V.N.-commissie voor Hongarije benoemd Weer overzicht Hammarsk j oelds en Tsjechische troepen naar Hongarije te Caïro Toestand in Egypte niet verbeterd ZATERDAG 17 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 8541 Weerbericht Hammarskjoeld wijst Hongaars aanbod af Begin met opruiming Suezkanaal •heid: Generaal Gruenther bij af te GESCHENKEN HOOG OPGETAST.... Maak pakjés voor 1 500 kinderen J GEEN OVERLEG IN ROME APENDE HONGAARSE vrijheidsstrijders hebben gister avond een trein overvallen, waarmee Hongaarse gezinnen wer den gedeporteerd. Meer dan duizend gedeporteerden werden bevrijd, aldus meldt United Press. De overval geschiedde in het «tation van (ielg^d. ten zuidoosten van Boedapest. Het nieuws van de overval bereikte Wenen, via ooggetuigen, die over de Oostenrijkse grens kwamen. Volgens onofficiële schattingen zijn reeds tienduizenden Hon garen gedeporteerd en de deportaties gaan nog steeds voort, on danks de belofte van premier Kadar, dat geen Hongaren meer zou den worden weggevoerd. Het Russische nieuwsagentschap Tass. heeft in een bericht uit Boedapest toegegeven, dat de Hongaren zich nog steeds verzetten tegen de nieuwe regering en de Russen. PETROLEUMGASKACHEL zuinig-reukloos-ongevaarujk NAAM r f DE zoetwatervoorziening van Port Said wordt bedreigd, doordat de Egyptenaren ongeveer een kilometer ten noorden van El Kantara de dijk langs het zoet- waterkanaal doorgestoken hebben. De Engelsen hadden iets derge lijks verwacht, want schepen met zoetwater zijn van Cyprus naar Port Said onderweg. ANTON HUNINK Opruiming Doorstaken (Van een onzer verslaggevers) ,E NAVO is nu precies een hoogspanningsdraad. Als de tegenstander hem aanraakt, krijgt hij gelijk een geweldige schok, want wij slaan onmiddellijk terug. .En dat weet hij. Een aanval zou voor hem nu zelfmoord betekenen. Zes jaar geleden stond het er heel wat minder gunstig voor." Niet sterk genoeg Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen. Ned. konvooi in Boedapest PREMIER N Rotterdam: Witte de Withstruat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtend lenst abonnementen 13.30—19 30 u. Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst 18 30—1930 u,: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Geldig tot zondagavond, opgemaakt te 11.15 uur: WEINIG WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk mist. Iets lagere temperaturen. Overwegend zwakke wind. 18 nov. zon op 8.07, onder 16.47; maan op 16.57, onder 8.16. 19 nov. zon op 8.09, onder 16.46; maan op 17.50, onder 9.24, O <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ de algemene politieke beschou wingen, die dit jaar in de T weede Kamer gehouden zijn, is van a.-r. zijde het socialistische ideaal van staat en maatschappij gesteld tegenover de opvattingen dienaangaande, zoals zij in a.-r. kring leven. Daarbij werd tevens aan do hand van enkele conflicten uit de praktijk gedemonstreerd hoe die grote tegen stelling ook daarin aan de dag treedt en het vinden van een compromis tus sen socialisten en anderen bemoeilijkt. De a.-r. spreker haalde als voorbeelden daarvan aan de botsing tussen socia listen en de rechtse partijen over het sodaproject, de controverse over de vrijere loonvorming en het conflict over de bezitsvorming. DE reactie van socialistische zijde daarop was merkwaardig. Dr. Drees zei in zijn antwoord dat hem van een immens conflict, waarover van a.-r. zijde gesproken was, bij de kabinetsformatie nooit was gebleken. Zeker, er zijn tussen de socialisten en de andere partijen grote principiële verschillen, maar in de praktijk merkt men daar niet veel van. Dan is het een kwestie van een beetje meer of een beetje minder, een beetje vlugger of een beetje langzamer. Ook de heer Burger tapte uit dat vaatje. Het komt ons voor, dat dit nu poli tiek schuilevinkje spelen is. Wanneer er een verkiezingsstrijd aan de gang is dan aarzelen de socia listen terecht niet om de tegen stelling tussen hen en de confessionele partijen zo breed mogelijk uit te meten en met zwarte kool te tekenen. Maar als de verkiezingsstrijd over is en als de socialisten weer in het kabi net zitten, dan is dat over en dan is er van een immens conflict want dat was het toch voor de socialisten in de verkiezingsstrijd geen sprake meer. Wij begrijpen best dat de heer Drees als president van een kabinet van ge mengde samenstelling de tegenstellin gen niet scherp wil stellen. Men moet immers samenwerken en elkaar vin den. Maar dan moet men toch niet zo ver gaan met net te doen alsof er niet een fundamentele tegenstelling is, die in de praktijk de grootste moeilijk heden biedt, gelijk in de afgelopen maanden gebleken is 'én gelijk hel waarschijnlijk in de toekomst ook wel zal blijken. •yETIJ althans voelen er niet voor om de tegenstelling tussen de socia listen en ons naar voren te laten ko men als en waar het hun past en ook in de ijskast te laten stoppen als en waar het hun past. Samenwerking waar redelijk en mogelijk is best, maar met erken ning van de principiële tegenstellingen en met waardering van de menings verschillen uit de praktijk vanuit die tegenstellingen. De a.-r. woordvoerder heeft dat ge daan. Hij heeft de geschillen over sodaproject, loonvorming en oezits- vorming gesteld tegen de achtergrond van tweeërlei ideaal en van tweeërlei beginsel. Bij alle drie deze punten bleken namelijk deze tegenstellingen. Dat de socialisten tegen het soda project waren vloeide voort uit hun principiële overtuiging, dat dergelijke objecten staatsobjecten behoren te zijn. Dat de A.-R, er voor waren, vloeide voort uit hun opvatting dat men het bedrijfsleven zoveel mogelijk in de sfeer van de vrije maatschappij moet laten. Als het algemeen belang zich daar in een bepaald geval tegen ver zet, moet het anders, maar het gaat er hier om hoe men tegenover het probleem ingesteld is. Hoog o ren overweldigen trein met gevangenen Een kleine drieduizend Russische soldaten en ongeveer zestig tank bemanningen zijn in Hongarije gedeserteerd en overgelopen naar de vrijheidsstrijders, aldus heeft een lid van de Hongaarse „revo lutionaire raad" meegedeeld in Parijs. Deze cijfers betreffen alleen de deserties in de Hongaarse hoofd stad. Over andere steden is nog niets bekend. De secretaris-generaal van de V.N., Hammarskjoeld, heeft het Hongaarse aanbod om regeringsvertegenwoordi gers naar Rome te zenden om daar met hem te spreken over hulpverlening, van dc hand gewezen. De overval was door tie organiseerd. Zij hadden op de trein te Celged verzetslieden goed ge- eerst het station bezet (Advertentie) DAT de socialisten voor de gebon den loonvorming zijn hangt samen met hun opvatting, dat de staat moet beslissen hoeveel er in totaal verloond zal worden en hoe die pot moet worden verdeeld. Dat de A.-R. voor de vrijere loon vorming zijn hangt samen met het feit, dat zij onderneming en bedrijf als gemeenschappen van werknemets en werkgevers beschouwen, zodat zij de loonbepaling zien als verband te hou den met de prestatie van de leden .dier gemeenschappen en mét de finan ciële resultaten daarvan. Voor zover het algemeen belang het noodzakelijk maakt om een zekere .binding te aanvaarden, moet dat naar a.-r. opvatting geschieden, eventueel, gelijk terstond na de oorlog, tot de volledige binding toe, maar ook hier geldt: hoe is men ingesteld teg-'-nover het probleem, Met de bezitsvorming is het met anders. Ook hier komt de tegenstel ling tussen twee opvattingen van maat schappelijke orde voor het voetlicht .Enerzijds de socialistische opvatting, die de bezitsvorming door de staat in het belang -der burgers acht, ander zijds de onze, die bezitsvorming door particulieren ook en juist yan de minst met goederen bedeelden, ziet ais een versterking van zelfstandige krachten in de maatschappij. Men moet deze dingen niet proberen belachelijk te maken, zoals de heer' Burger getracht heelt te doen en zoals Het Vrije Volle dat getracht heeft, door het zo voor te stellen alsof het soda project nu zo'n christelijke zaak zou zijn. Neen, maar in de meningsver schillen daarover en over al die andere De Britten beschouwen de sabotage als een inbreuk op het bestand, waar van overigens de Egyptische bevolking meer te lijden zal hebben dan de Brit se en Franse troepen in Port Said en omgeving. Er is ook bericht ontvangen, dat de Egyptische autoriteiten mijnen hebben Advertentie Mist'» 9 ...tnfst u vandaag niet iets op uw boodschappenlijstje...? Staar er wel Anton Hunink worst op...? Anders mist u wat: die sappige, mnise, knappende échte Gelder se Rookworst! Aan 't loodje ziet u dat u de échte koopt. Hoe verser boe lekkerder HOFLEVERANCIER - DEVENTER dingen botsten twee maatschappij opvattingen De socialistische opvatting komt altijd weer met alles bij de slaat te recht. De onze komt alleen bij de staat terecht als het m de aard der zaak ligt en noodzakelijk is, en erkent voor het overige maatschappelijke vrijheid en zelfstandigheid. Dat is geen negatieve waardering van de staat. Ook de A.-R. komen met tal van zaken bij de staat te recht, omdat ze daar behoren. Maar bij de socialisten werkt de zuigkracht van de staat over de gehele lijn. Dat dit verschil er is hangt samen met de mensbeschouwing en de staats beschouwing. die men huldigt. Dat is geen kwestie van gods dienstige aard. Is dat geen immens conflict? De socialistische kritiek miskende d=t. gelegd in de toegangen naar Alexan- drië, meldt deBritse "admiraliteit. Alexandria is de* voornaamste haven van Egypte aan de Middellandse Zee en de voornaamste basis van de Egyp tische marine. Er is een gemeenschappelijke Brits- Franse militaire organisatie gevormd, die het Suezkanaal zal vrijmaken en de daarin tot zinken gebrachte schepen zal opruimen. Het werk zal aan beide toegangen tot het kanaal beginnen. Zondag zal zich een groot aantal bergingsschepen aan de noordelijke monding van het Suezkanaal bevinden en er zullen er nog meer komen uit het gebied ten oosten van Suez. De gezamenlijke operatie zal worden ge leid door de Franse schout-bij-nacht Jean Champion. Champion zei giste ren dat het kanaal bij Port Said in dien alles meeliep binnen enkele weken schoon zou zijn. In Londen is contact opgenomen met particuliere Nederlandse en Deense ber gingsmaatschappijen, die de Britten en Fransen terzijde zullen staan. De Egyptische autoriteiten hadden medegedeeld dat er geen bergingswer ken zouden worden uitgevoerd zolang de Britse en Franse troepen in Egypte staan. De vorming van het gezamen lijke bevel voor zo'n operatie is een duidelijke aanwijzing dat de Britten en Fransen zich van deze Egyptische eis weinig zullen aantrekken. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Ver. Naties, is giste ren in Cairo aangekomen voor bespre kingen over de internationale politie macht met Nasser. Generaal Burns, de Canadese opper bevelhebber van de V.N.-strijdmacht, arriveerde gisteravond in New York. Egypte zal zich blijven verzetten tegen de vaart van Israëlische schepen door het Suezkanaal, aldus staat ver meld in vrijdag te Cairo verspreide pamfletten van het „Nationale Ver- zetscomité", de politieke afdeling van het nationale bevrijdingsleger onder leiding van de minister van onderwijs, Amal ed-din Hoessein. Volgens de pamfletten heeft Egypte het politieleger van de Verenigde Na ties op vier voorwaarden toestemming gegeven Egyptisch grondgebied te be treden, namelijk: 1) Het politieleger wordt niet be schouwd als een bezettingsleger en zal het land verlaten, wanneer Egypte dit verlangt; 2) Het politieleger heeft geen be moeienis met de status van het Suez kanaal; 3) Egypte kan zich er tegen verzet ten, dat een bepaald land deelneemt aan het politieleger, en 4) Egypte zal Israëlische scnepen geen toestemming geven door het Suez kanaal te varen. De stand van giro 777 (Rode-Kruis hulp voor Hongarije) was gisteren 1.447.147,38. Aan goederen is daar naast voor een waarde van ongeveer 800.000.- ontvangen. Van het Fries comité hulpverlening Hongaarse volk ontving het Rode Kruis 240.000 pakjes margarine en 32.500 kg vlees in blik. cn toen de trein met gevangenen na derde, blokkeerden zij de spoorbaan. Zij naderden vervolgens de trein vol komen onverwacht van alle kanten, trokken de deuren van de wagons open en lieten de op elkaar gepakte Hongaren vrij. Spoorwegarbeiders en verzetslieden hebben verder op ettelijke plaatsen in het land de rails opgebroken en spoorweginstallaties vernield, om de portaties per trein tegen te gaan. In de hoofdstad Boedapest hebben weer massa-arrestaties plaatsgehad, die door honderden ooggetuigen zijn gemeld. Studenten werden door de Russen uit hun huizen gesleurd en op sommige punten zag men zelfs, dat de Russen hele families naar het station dreven. Radio-Boedapest riep gistermorgen om, dat „verscheidene arbeidsraden" in de Hongaarse hoofdstad ■•haddan be-.- sloten de algemene staking te bés eindigen. Dit besluit zou zijn geno men, nadat afgevaardigden opnieuw besprekingen hadden gevoerd met Kadar. De beëindiging van de staking zou overigens niet betekenen, dat de arbeiders hun eisen hadden laten val len. Kadar scheen ettelijke beloften te hebben gedaan, maar waarnemers staan over het algemeen nogal scep tisch tegenover het inlossen van deze beloften. Later werd In Boedapest verno men, dat de arbeidersleiders, die had den gezegd, dat de staking zou wor den beëindigd door hun volgelingen uit hun functies waren ontzet. De arbeiders zouden nl. vastbesloten zijn door te staken. Het schijnt dat Kadar donderdag avond besprekingen is begonnen met de Fetoefi-partij en de sociaal demo craten in een poging om een coalitie regering te vormen. De secretaris-generaal van de Ver, Naties Dag Hammarskjoeld, heeft drie leden benoemd voor een V.N.-commissie die een onderzoek zal instellen „naar de toestand die in. Hongarije is ontstaan door buitenlands ingrijpen". In de commissie zijn benoemd: de vroegere Noorse minister van Justitie Oscar Gundersen, de Indiase afgevaar digde bij de Ver. Naties, Arthur Lall, en de vroegere Columbiaanse secreta ris-generaal van de organisatie van Amerikaanse staten Lieras. De benoeming van de commissie be tekent niet dat het denkbeeld om waar nemers naar Hongarije te zenden opge geven is. Hongarije heeft tot dusver toe lating van V.N.-waarnemers, als aanbe volen door de algemene vergadering, ge weigerd. Hammarskjoeld had aan„vankelijk twee commissies benoemd: een waarin Lieras zitting zou nemen, en een groep waarne mers, waarvan Gundersen deel zou uit maken. Generaal Gruenlher werd gisteren door HM. de Koningin onderscheiden met het Grootkruis in dc Orde van Oranje Nassau. Generaal Gruenther, Hare Ma jesteit en ZJC.H. Prins Bernhard. Energiek stond generaal Alfred Gruenther, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, achter een microfoon, toen hij gister avond in Den Haag deze woorden sprak. Het was zijn laatste afscheids speech in Europa. Zelf beschouwt de 57-jarige Ameri kaanse generaal de afgelopen zes jaar als de interessantste periode van zijn 38-jarige carrière als militair. „De( öe- ffensie is in die periode aanmerkelijk In kracht toegenomen. De strijdkrach ten zijn vier- tot vijfmaal sterker ge worden. Nee, éérlijk, dat wij zo ver zouden komen, hadden wij zes jaar geleden bii het begin van ons werk niet durven denken." Generaal Gruenther wil echter met zeggen dat de Navolanden het nu wel wat kalmer aan kunnen gaan doen „Het schild in West-Duitsland is nog niet sterk genoeg. Daarvoor hebben wy troepen nodig. Vandaar dat wij zo op de Duitse bijdrage hebben aange^ drongen. En ik wil er vooral op wij zen dat wij alles moeten doen om de eenheid, die de Navo is, voor alles te handhaven. Want door de Navo is de kans op een derde wereldoorlog aan merkelijk afgenomen." President van het Amerikaanse Ro de Kruis wordt de nieuwe functie van generaal Gruenther. De generaal zei dat hij in Washington over een mooie rode loper kan beschikken: „En als jullie in de buurt zijn waarschuw dan even, dan laat ik hem keurig uitrol len." Generaal Gruenther dankte de egering en het volk van ons land voor de hartelijke wijze waarop zjj mee werkten aan de opbouw van de Navo en hoopte nog vaak in Nederland te rug te komen. „Want ik voel mij hier erg op mijn gemak." DE BILT, zaterdag 10 uur. Het hoge- drukgebied, dat enige dagen achtereen ten zuidwesten van de Britse eilanden was gelegen, neemt nu in omvang af maar het verplaatst zich intussen lang zaam naar onze omgeving. Dat betekent, dat de wind in ons land zwak en ver anderlijk gaat worden, waarbij de aan voer van zachte lucht van de Oceaan tot stilstand komt. Boven land koelt de lucht dan geleidelijk af, zodat de temperaturen vooral in de nacht lager zullen worden. In verband met de vochtigheid van de aanwezige lucht zal er plaatselijk mist ontstaan, die overdag in laaghangende bewolking kan overgaan. Regen wordt er voor zondag niet verwacht. Het tweede konvooi van het inter nationale comité van het Rode Kruis, waarvan ook Nederlandse wagens deel uitmaken, is gistermiddag om twaalf uur in Boedapest aangekomen. -Waar schijnlijk zal op 30 november het derde konvooi van het Nederlandsche Roode Kruis naar Wenen vertrekken. Met dit konvooi zal ongeveer 22 ton aan hulp goederen worden meegegeven. (Van een onzer verslaggevers) St. Nicolaas is gisteravond op bezoek geweest bij de Hongaarse yluchtelin- gen in de Utrechtse Jaarbeurshal. Hij moest zich eerst wel uitvoerig voor stellen, want zoals wij hem hier in Ne derland bennen hebben de Hongaren hem nog nooit ontmoet. Wel kent men een-soort St. NIcoïaasfeesl omstreeks deze tijd, het zgn. Carmpnsz, en Sint Nicolaas heet daar Mikulas, maar in levenden lijve zien de Hongaren hem nooit. Het blijft bij een strooiavondje. DE jaarlijkse actie van TROUW „Maak een pakje voor het andere kind" dit maal 1500 kinderen in onder scheidene Protestants-Christe lijke verzorgingscentra is be gonnen. De voorlopige stand iuidt: Ontvangen: 25 pakjes. Deelneming sqtyolen: 4. Stand van giro: f 300. Dit is een véélbeiovend begin. Zie voor nadere mededelingen elders in ons blad. f\' I» Vóór acht uur reed Sint Nicola&s op een schimmel«óVer, de. opri.t..naar .de tiovenverdi^,mg,yan d«JjaUanahrf< p^;i^#5 Hongaren jrafdrengeh* .zïëh„ nieuws'-.. gierig voor de -grote ramenom deze intocht te zien. Tien zwarte Pieten-j duwden een wagentje voort," waarop') de geschenken lagen opgetast van een groot aantal bedrijven en onderne mingen uit het gehele land. Voor Sint Nicolaas zich naar zijn ze tel vooraan de zaal begaf, drukte hij verscheidene kinderen de hand. Zo bang als de Nederlandse kindertjes wa ren de kleine Hongaartjes niet voor Sint Nicolaas en zijn zwarte knech ten, maar zij kennen het begrip „In de zak naar Spanje" dan ook niet. Toen Sint Nicolaas plaats nam zon gen verpleegsters van bet Rode Kruis Sint Nieolaasversjes. Ir. het Hongaars richtte de Sint zich tot dè kinderen. Zij kregen allemaal een mooi cadeau en ook de ouderen werden niet verge ten In dc Alg. Vergadering der V.N. zei de Amerikaanse onderminister van Bui tenlandse Zaken, Herbert Hoover Jr. gisteren dat het zenden van vrijwilligers naar het Midden-Oosten duidelijk in strijd is met de resolutie die op 2 no vember in de vergadering der Ver. Na ties door 64.leden is ondersteund. Hij verklaarde voorts dat op de stap pen van de Ver. Naties met betrekking tot de tragische situatie in Hongarije nog steeds geen acht is geslagen en dat de Sowjet-troepen niet uit Hongarije zijn teruggetrokken. „Wij hebben schokkende verslagen ontvangen over de barbaarse massa- Vrijdagtivond heeft Sint-Nicolans een bezoek gebracht aan de Hongaarse vluchtelingen in de Juiianahal in Utrecht. De kleine Hongaartjes moesten eerst aan hun nienruc, vriend wennen. deportaties in Hongarije. Wij kunnen niet het stilzwijgen bewaren terwijl Hongaarse mannen, vrouwen en kinde ren met geweld worden weggevoerd, omdat zij het waagden hun patriotti sche gevoelens kenbaar te maken in weerwil van hun Sowjetrussische onder drukkers." Volgens de Ver. Staten moet de al gemene vergadering een belangrijk ini tiatief nemen om aan de toestand het hoofd te bieden. De Amerikaanse dele gatie zal wijziging van de agenda, om een spoedbespreking van „deze uiterst belangrijke kwestie" mogelijk te ma ken, steunen. De vergadering moet voorts haar po gingen om V.N.-waarnemers in Honga rije toegelaten te krijgen met verdubbel de kracht voortzetten, ondanks de wei gering van de Hongaarse regering om de waarnemers toe te laten. Over het Midden-Oosten verklaarde Hoover, dat de V.N. maatregelen zouden moeten ne men als van buiten af troepen naar dit gebied zouden worden gebracht. Wat de kwestie van het Suezkanaal betreft zei de Amerikaanse afgevaardigde, dat nog steeds -het grondbeginsel geldt, dat „de gebruikers van het kanaal, met eerbie diging van de soevereiniteit van Egyp te. de verzekering moeten krijgen van vrije vaart, zonder onderscheid, onder betrouwbare voorwaarden, die onafhan kelijk zijn van de politiek van welk land dan ook". Er moet nu een nieuw ge volg gegeven worden aan deze begin selen. De V.S. hebben daartoe een reso lutie voorgesteld. Volgens het te Wenen verschijnende blad „Neuer Kurier" hebben de rege ringen van Hongarije en Tsjecho-Stewa- kije twee dagen geleden een overeen komst gesloten, op grond waarvan Tsjechoslowaakse strijdkrachten zullen helpen bij het opruimen van de laatste verzetshaarden in Hongarije, Secretaris-generaal Hammarskjöld, die vrijdagmiddag voor overleg met de Egyptische regering te Cairo is aange komen, heeft besloten zondagochtend naar New York terug te keren, in plaats van zaterdagmiddag zoals aan vankelijk zijn plan was. Vrijdag had hij, na een inleidend ge sprek met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Mahmoed Fawzy, een onderhoud van twee uur en drie kwartier met president Nasser. Na af loop hiervan weigerde hij iets mee te delen. In Egyptische kringen toonde men zich zeer gereserveerd over het resultaat van deze eerste bespreking. De besprekingen worden vandaag voortgezet. Premier Nehroe van India heeft gisteren in het Indische Lagerhuis verklaard: „Ik bon er nog helemaal zo zeker niet van dat de toestand in het Midden-Oosten inderdaad ver beterd is. Het komt mij voor, dat de Engelse en Franse strijdkrachten niet van plan zijn. zich on middellijk terug te trekken." 3 Nehroe beschuldigde er Frankrijk en Engeland van. dat zij samenzweren om hun bezetting van het Suezgebied te handhaven. Hij waarschuwde dat de onzekere situatie „nog in een grote oorlog zou overgaan". Nehroe zei voorts inlichtingen te hebben ontvangen dat. in tegenstel ling tot wat persberichten beweren er duizenden doden ender de burgerij' van Port Said zijn gevallen. Over Hongarije zei Nehroe dat de ST waartegen India ziin Lyem had verheven, slecnt geredï- fnft W3S en h,e-t,land n5et 20" helpen. „Het venverpeli jkste deel het houden van misschien oorlogsbrand ervan was 7 v algemene verkiezin» -en onder toezicht van de Ver. Naties Poemaen om jat er toeh door te krijsen, zouden Hongarije m Je vlammen van een doen ondergaan". De algemene vergadering der Ver heeft met 47 tegen 24 stemmen een Amerikaans voorstel aangenomen om op zijn minst nog een C wachten met een debat over de tóe- van communistisch China tot de PA mplaats van nationalistisch China Acht landen <~nina. ming. onthielden zich van stem-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1