VANBERKEL's MELK lie. brand in hooiberg' Kethel snel bedwongen Vlaardingen in het donker Sint Nicolaas komt woensdag 21 november in Schiedam aan ZETHAMETAnv. Geen veilingen meer van roerend goed Produktiestij ging in Zweden valt tegen Autodieven gegrepen PIANO'S Kerkdiensten OI/IT/ TELEFOON Voor vervoer met zege!au!o's west-krmiskAde so VLAARDINGEN SCHIEDAM Koeien werden u de stal gered Elektriciteitspcrikelcn .MAASSLUIS H.M. van Nieuwkerk overleden Autobanden gestolen „Grap" van arbeiders? Grote belangstèllin voor kanarieshow H 116030 Schoenen gestolen Diefstallen uit auto's Mottenhok in brand Burgerlijke stand van Rotterdam Bromfietser viel over kat Zaterdag 17 november 1956 O Advertentie Terwijl de hooiberg nog brandde werden de laatste koeien uit de stal in veiligheid gebracht. Advertentie Alle merken Advertentie Te Schiedam is gisteren op 62-jarige leeftijd overleden, na een kortstondig ziekbed, de heer H. M. van Nieuwkerk, lid van de gemeenteraad voor de V.V.D. Kij is na de oorlog als gemeenteraadslid gekozen. Enkele jaren geleden legde hij zijn functie van inspecteur van de Am- stelbrouwerij te Schiedam neer. Opendeurdienst In de Grote kerk te Schiedam zal zon-, dag om 7 uur ds. "W. J. Schouten uit Vlaardingen in een Opendeurdienst spre ken over het onderwerp „Een bemoedi gend bericht," Medische dienst Schiedam. Op zon dag 18 november wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen;- J, A. H. van den Berg, L. Nieuwstraat 175, tel. 68881, J. J. G. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30. tel. 68163, H. J, Ormel» Singel 76, tel. 68250, G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is Apotheek F. H. Bac ker, St. Liduinastraat 58, ook geduren de de nacht- en avonduren van de ove rige 'dagen van de week. Voor de laatste maal heeft gisteren de afslager in het venduhuis voor notarissen aan de Voldersgracht te Delft tweede hands inboedels geveild. De openbare verkopingen van roerende goederen be horen, wat Delft betreft, tot het ver leden. Al vonden de veilingen doorgaans niet meer dan ongeveer achtmaal per jaar plaats, alleen in de bezettingstijd, toen de prijzen hoger waren, veilde men wei eens om de drie weken. Toch gaat hier mee een stukje traditie voor onze stad verloren. Het veilen van meubels enz in het Venduhuis aan de Voldersgracht dateert reeds uit de jaren negentig, ter wijl daarvoor reeds werd geveild in een pand aan de Voorstraat. Aan belangstelling van de zijde van het publiek heeft het tot op heden niet ont broken. Het consumentenkrediet en het gehele complex van gemakkelijke beta lingsvoorwaarden, gevoegd bij het feit. dat de mens van 1956 liever „nieuw koopt", hebben echter veroorzaakt, dat de prijzen voor oude inboedels daalden en financiële moeilijkheden met meer konden uitblijven. Bovendien kampte men met perso neelstekort. Trouwens in Den Haag heb ben in een enkel jaar reeds vier veilin gen de hamer er bij neergelegd. Het veilen van onroerende goederen blijft echter voortgaan. Het ligt in het voor nemen aan het venduhuis mettertijd een andere bestemming te geven. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in een garage aan de Leyweg in Den Haag. Ontvreemd wer den zeven autobanden en een gelijkrich- ter. De totale waarde bedraagt 1.700. De industriële produktie in Zweden is cut jaar slechts met 2 "c toegenomen. Ge rekend was op een stijging van 4%. De gehele toeneming komt op rekening van de industrie van kapitaalgoederen; ac produktie in de industrie van ver- bruiksgoederen handhaafde zich vrijwel op het niveau van 1955. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van donderdag op vrijdag wisten de 19-jarige monteur N. J. E. L. en zijn vriend, de 20-jarige militair J. S. binnen te dringen in een garage aan de Sumatrastraat in Den Haag. Zij na men de auto van een Zweedse tandarts weg en gingen daarmede rijden. De wa gen beviel niet en het tweetal keerde terug naar de garage, om een betere wagen mee te nemen. Zij reden met deze auto naar Haar lem en in de buurt van een fabriek parkeerden zij. Nadat zij enige tijd in de omgeving van deze fabriek hadden rondgezworven, wilden zij weer wegrij den. Op dat ogenblik werden zij aange houden door de Haarlemse politie. De politie was namelijk gewaarschuwd voor onraad in de fabriek en toen een aantal agenten hier kwam, zagen zij de auto staan. Op een bouwwerk aan de Bïnckhorst- laan in Den Haag werd vrijdagmiddag de 15-jarige leerüngmonteur R. B. uit dc Van Diemenstraat onwel. Hij moest naar het ziekenhuis aan de Zuidwal vervoerd worden. Vermoed wordt, dat medearbeiders een flauwe grap hebben uitgehaald, en een soort olie, die voor bekistingen ge bruikt wordt, in zijn melk hebben gego ten. Aan de Parkkade vond gister middag de overdracht plaats van het tankschip Marian P. Dillups. Voor het verslag van deze plechtigheid zie pagina 14. Advertentie Advertentie BRUIKBAAR IJZER Advertentie Opbrengst collecte voor Hongarije De collecte die zondag in de Gerefor meerde kerk te Schiedam voor leniging van de nood van de Hongaarse bevol king werd gehouden is ƒ5405.10. St. Nicolaas bij de Dilletantjes De Schiedamse Jeugdtoneelvereniging „De Dilletantjes" krijgt zaterdagmid dag 1 december om 3 uur in het wijk- gebouw aan het Dr. Wibautplein te Schiedam St Nicolaas op bezoek. Daar bij zal een uitgebreid programma wor den afgewerkt. Advertentie Met been onder wiel van autobus De 64-jarige mevrouw H. Bijl-Korpers- hoek uit de Ameidestraat is gisteravond op de Abtsweg met haar been onder de rechterachterwlelen van een H.E.T. bus van lijn 32 geraakt. Vermoedelijk met een verbrijzeld onderbeen moest het slachtoffer naar het Coolsingelzieken- huis worden vervoerd. De vrouw was uit de bus gestapt en toen de chauffeur wilde wegrijden, zagen passagiers haar eronder liggen. Op het stopgeroep reageerde de chauf feur onmiddellijk. Hij moest echter de bus nog" een halve meter achteruitste ken, omdat het achterwiel op het been van de overredene stond. Vermoedelijk is het slachtoffer na het uitstappen ach terover gevallen. Advertentie Den Ouden, de garage waarvan de deurknop U geen tlentj'e kost! Bredestr.3 Rotterdam Telefoon 1176 5a ZWITSERSE HORLOGES Medische dienst. De medische dienst wordt voor Hoek 'van Holland dit week end waargenomen door dokter J. J. van Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2. Tel. 627 tot maandagmorgen 8 uur. STADHUISPLEIN 24-26 Gisteravond zijn inbrekers bezig ge weest op het parkeerterrein aan de Ro- chussenstraat. Twee auto's heeft men opengebroken. De 39-jarige directeur J. Ph. R. uit de Den Hertighstraat mist uit zijn wagen 2 kistjes sigaren van 50 stuks, een reiswekkertje en twee fles jes parfum. Uit de auto van de 54-jari- ge architect A. K. van de 's-Gravenweg stal men 1 doos sigaren van 10 stuks, trossen druiven, blikjes ham chocola de en dadels. Ook heeft- men de bagageruimte van twee scooters geopend. De eigenaars, de 20-jarige kelner P. M. L. uit de Zout- ziederstraat en de 22-jarige kelner C. F. N. uit Schiedam vermissen gereed schap en laatstgenoemde bovendien een plastic regenjas. Er werd voor een to taalbedrag van ongeveer ƒ200 gestolen. Raadsvergadering De gemeenteraad van Schiedam hoopt vrijdag 23 november om 'half acht bij een te komen voor het afwerken van een agenda waarop opnieuw de voor stellen tot grondruil met "Wilton Fije- noord en het restaurant a.d. Maasbou- ring zijn uitgesteld, voorkomen. De begrotingen van de gemeerVe en de bedrijven voor 1957 staan nog met op deze agenda. Advertentie In dc Verenigde Lijstenfabriek aan de Damlaan 50 te Schiedam ontstond vrij dagmiddag brand in het mottenhok, waar het zaagsel wordt verzameld. De brand werd door de Schiedamse brand- weer olv. ir. Moesker met één straal geblust. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was kon toch niet worden voor komen dat het gehele hok uitbrandde. De oorzaak van de brand is gelegen in oververhitting van een zaagsel uit- zuigmachine. PERMANENT hebben de Nederlandse communisten zich slaafse navolgers van hun Russische partijgenoten ge toond. Maar dat zij dat zouden blijven na de gebeurtenissen in Hongarije is toch wel heel erg. En men staat ver steld van de brutaliteit, waarmee zij in hun lijfblad proberen de voorstelling te wekken, dat juist de Russen de echte vrienden van de Hongaren zijn. Met zulke mensen valt nu nog minder dan ooit te praten. Dat dit zo is en waarom dit zo is. is in sobere woorden door de nestor van Üe gemeenteraad medege deeld. Er zijn mensen, die menen, dat het anders gezegd had moeten worden. Dat een „vlammend getuigen" gehoord had moeten worden. We kunnen zulk een stemming begrijpen. Maar wordt Hon- Doordat een kat vrijdagmiddag over de weg liep kwam de 26-jarige Haag se classificeerder A. B. met zijn brom fiets aan de Abwoudseweg te Schiplui den te vallen. Het slachtoffer werd met een schou derfractuur bij dr. v. d. Kuy te Kethel binnengebracht. Dc bromfiets was ern stig beschadigd. LEO VAN IERLAND 8EUERUNDSEL.132-J34 R.DRM.ZTE1.70895 VELE LOUPE-ZUIVERE BRIIJANT- KOOPJES BENEDEN FL. S50.- VERRAS UW VROUW EENS PRACHTIGE KLEINE MODERNE 12 lijnen) Voor de mooiste collectie in elke prijsklasse naar NIEUWE BINNENWEG 227

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2