i Tweede groep Hongaren Utrecht aangekomen Luchtinspectie 80 J km van ijzeren gordijn 31 Doden vliegramp Israël verwerpt Sowjet-eis Sowj et troepen zullen in Polen blijven Huisarrest voor Britten en Fransen m Egypte Ook Russische troepen naar Bulgarije en Roemenië WEER NIEUWE, GRIMMIGE DREIGING JN 111 Hoop op toelating van nóg 1700 vluchtelingen Rokossowski plv. minister v. defensie van Rusland SOWJETUNIE STELT VOOR: Waarschuwing aan het Westen Om 1 uur de ton gepasseerd Ver. Staten leveren kernbrandstof Ruim 160.000 gld. voor de Hongaren Weeroverzicht SCHERPE TAAL VAN CHROESJTSJEW „Blijf weg5 als u ons niet mag'* W;atervoorziening hersteld Dulles verlaat het ziekenhuis In Rafa 50 doden bij onlusten Aantal arrestaties uit voorzorg" MAANDAG 19 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3542 Weerbericht HAMMARSKJOELD VERTROKKEN P.E.N.-centrum krijgt nieuwe bedankjes Generaal Grueiitlier uit Nederland vertrokken Arrestaties in Algerië Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand 7.40 per kwartaal. - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. KOUDER. Droog en tamelijk zonnig weer. Overwegend matige zuidoostelijke wind. Vannacht op vele plaatsen tem peraturen om het vriespunt. Morgenmiddag iets kou- Ier dan vanmiddag. 20 nov. zon op 8.Ï0, onder 16 45: maan op 18.54, onder 10.24, o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Een, dank zij Nederlandse offervaardigheid, gelukkig gemaakt Hongaars vluch telingengezin, dat bij Eerbeek een bungalow kon betrekken. IEUWE RUSSISCHE troepen zyn het afgelopen weekeinde Hongarije binnengestroomd. Volgens Sow jet-autoriteiten in Boedapest zullen twintig Russische infanterie-divisies (in totaal meer dan 200.000 man) naar Hongarjje worden gebracht. De voor hoede van deze troepen is inmiddels gearriveerd. Het is nog niet bekend of deze troepen komen ter versterking van de tien tot vijftien pantserdivisies, die reeds in het land zijn. Het is mogelijk, dat de infanterie de tanks zal vervangen, aange zien zy waarschijnlijk doelmatiger kan optreden. Inmiddels gaan de deportaties uit Hongarije in onverminderd tempo voort en het Hongaarse volk is hierover zo verbitterd, dat het gisteren nog vastbesloten was de algemene staking voort te zetten. In Wenen is zondag een bericht van een Hongaarse amateur zender opgevangen, waarin gezegd wordt, dat tussen 14 en 17 novem ber circa 10.000 Hongaren met 18 treinen naar Rusland zijn getransporteerd. (Van een onzer verslaggevers.) Meer mannen nog dan de vorige maal •varen er bij het tweede transport Hon- jaarse vluchtelingen, dat in de nacht van zaterdag op zondag om kwart over twaalf met de trein/in Utrecht aankwam. Enthousiast werd er gewuifd op het Utrechtse perron, toen de trein binnen reed. Vlaggen In Hongaarse kleuren, waarover diagonaal een brede rouwstrook nas genaaid, werden uit de coupéraampjes gestoken. Over het algemeen maakten deze vluch telingen een minder vermoeide indruk, dan die van het eerste transport Men heeft de verzorging kennelijk beter kun nen organiseren. De restauratiewagen heeft zijn werk goed gedaan. Het tweede transport bestaat uit 7116 Hongaren. De vloedgolf vluchtelingen in Wenen is zo groot, dat de Ned. Federatie voor vluchtelingenhulp hoopt op toe stemming van de regering om 1700 vluchtelingen extra naar ons land te ha len. Het totale aantal zal dan 3000 zijn. Minister J. G. Suurhoff die met zijn In Moskou is maandag meegedeeld, dat maarschalk Rokossowski, voormalig Pools minister van Defensie en opperbevelheb ber in Polen, benoemd is tot plaats vervangend minister van Defensie van de Sowjetunie. De benoeming van Rokossowoski is ge publiceerd in het communistische partij- orgaaan Prawda en werd door het nieuwsbureau Tass verspreid. „Prawda" zei dat Rokossowski deze maand uit Polen naar Rusland was ver trokken nadat hij op eigen verzoek ont heven was van zijn functie van Pools minister van Defensie en lid van het politieke bureau. Volgens het blad heeft Rokossowski een oorkonde van de Poolse staat ontvangen waarin wordt gezegd: „De partij en het Poolse volk zullen uw daden en uw bij drage aan de strijd voor de vernietiging van het Hitlerisme en voor de bevrijding van Polen nooit vergeten." ambtgenote dr. Marga Klompé aanwezig was bij de aankomst, vertelde dat de mi nisterraad vanmiddag hierover zal be slissen. Huisvesting noemde hij het grote pro bleem, waarvoor men komt te staan. Werk is er volop voor de Hongaren. Ook bij het tweede transport zijn weer veel vakbekwame metaal-, textiel-, mijn- en landarbeideds. Organisatie perfect De organisatie bij aankomst was per fect. In de Margriethal waar koffie en soep werd geschonken was de sfeer veel rustiger dan de vorige maal. Door de luidspreker richtte pater Rochus Rada. nyi zich met een kort welkomstwoord tot de vluchtelingen. Voor de Hongaren, die de afgelopen maand al zoveel strijd en ellende heb ben meegemaakt, is de aanvoer van de Russische infanterie een nieuwe grim mige dreiging. De infanteristen zullen misschien gebruikt worden om de stakingen in de grote fabrieken te doen eindigen. In brede kringen in Boedapest werd aangenomen, dat de Russen om morele redenen hun bezettingstroepen wens ten te verwisselen. Veie Russen in de pantserregimenten hadden aanvanke lijk geloofd, dat zij in Duitsland tegen Amerikanen vochten en zij waren ont steld, toen zij ontdekten, dat de „vij anden" eenvoudige Hongaarse arbei ders waren. Gemeld wordt, dat zaterdag te Jaszbereny een groep jonge arbei ders, die weigarden het werk te her vatten, door Russische soldaten zou zijn doodgeschoten. Mijnwerkers en arbeiders uit de olie-industrie hebben gedreigd, dat zy de mijnen onder water zullen zetten en olie-installaties zullen op blazen als de deportaties niet wor den stopgezet, Ultimatum Volgens pamfletten die zondag in Boedapest verspreid zijn, heeft pre mier Kadar enige dagen geleden, toen de revolutionair^ arbeidersraad van Boedapest en omgeving het herstel j - o van- het bewind-Nagy, vrije verkiezm- Lie verder pagina j gen en onmiddellijke terugtrekking van Een vliegtuig van de Colombiaan se Luchtvaartmaatschappij is zater dag bij een noodlanding tegen een berg gevlogen en brandend neerge stort. 31 inzittenden zijn om het le ven gekomen. Het toestel, een DC-3, verongeluk te tussen Cali en Buenaventura aan de westkust van Colombia. De vlie ger probeerde een noodlanding te ma ken, omdat een motor uitgevallen was. In Rotterdam: Om kwart over een precies was van middag in het gebouw voor de Sociale paad aan de Oostzeedijk te Rotterdam tijdens de telling van de binnengekomen gelden uit de Rode Kruis-collecte voor Hongarije, die zaterdag is gehouden, de f 300.000' gepasseerd. De telling was ech ter nog niet gereed en eerst vanavond zal de uitslag van de totale opbrengst bekend worden gemaakt In de collectebussen zijn twee briefjes van duizend gulden aangetroffen. De Sowj et-Unie heeft zich be reid verklaard het plan van presi dent Eisenhower om de weder zijdse bewapening te inspecteren vanuit vliegtuigen, in gewijzigde vorm te aanvaarden. De lucht inspectie zou uitgevoerd moeten worden boven een gebied van 800 km aan weerszijden van de grens in Europa tussen Oost en West. Tegelijkertijd heeft Moskou de wereld gewaarschuwd, dat het machtsevenwicht zo gewijzigd is, dat de Sowj et-strijdkracht en zon der gebruik te maken van raket- of kernwapens heel West-Europa kunnen overmeesteren. De voorstellen en waarschuwingen wa ren vervat in een boodschap van pre mier Boelganin van de Sowjet-Unie aan president Eisenhower van de Ver. Staten en de premiers van Engeland, Frankrijk, India en communistisch China. In het Westen is men geneigd in de Russische voorstellen meer een propagandastunt President Eisenhouwer heeft meege deeld, dat Amerika kernbrandstof voor proefreactors en reactors voor de op wekking van electriciteit ter beschik king van andere landen zal stellen, te gen dezelfde prijzen als Amerikaanse gebruikers moeten betalen. De president heeft voorts goedgevon den, dat plutonium en uranium 233 door reactors in het buitenland gepro duceerd. door Amerika worden aange kocht. Het gaat hier om producenten die door Amerika van uranium 235 zijn voorzien. Dit door Amerika te kopen materiaal zou uitsluitend voor vredes doeleinden worden gebruikt. Ook de an dere landen mogen deze stoffen niet voor militaire doeleinden gebruiken. Collecte in Den Haag: In Den Haag Is zaterdag door 3500 collectanten het respectabele bedrag van 162.002,72 ingezameld voor de Honga ren. dan een ernstige oplossing van de ont wapeningskwestie te zien; De Russische verklaring zegt, dat* En- gelands politieke positie door de aan val op Egypte is verzwakt, evenals zijn militair-strategische positie op het Euro pese vasteland. „Ook de koude oorlog is er heviger door geworden, terwijl de bewapenings wedloop is toegenomen. Indien de Sow jet-Unie inderdaad, zoals van haar be weerd wordt, op agressie uit zou zijn, zou dit voor haar hen* gunstigste ogen blik zijn die uit te voeren, nu het machtsevenwicht in haar voordeel is verschoven en haar positie krachtiger is dan op enig ander tijdstip na de tweede wereldoorlog," aldus de Russi sche verklaring. „Maar de Sowjet-Unie is de vrede toegewijd en werkt hard aan de uitvoering van binnenlands ontwik kelingsprogramma's. Sleutelpunlen Over het toezicht op de bewapening zegt de Sowjetverklaring nog: „Er zou op sleutelpunten, als havens, luchtha vens en spoorwegstations toezicht moe ten worden uitgeoefend, om de moge lijkheid van een plotselinge aanval of een gevaarlijke troepenconcentratie uit te schakelen." Verder herhaalt zij de oude Russische voorstellen om de ge wapende strijdkrachten over een pe riode van twee jaar geleidelijk te ver minderen, alle keernwapens af te schaf fen, buitenlandse basissen en buiten landse bezettingstroepen op te heffen en de bewapeningsuitgaven te beper ken. Conferentie Ook stelt Rusland voor, dat de lei ders van de Ver. Staten, de Sowjet- Unie, Groot-Brittanië, Frankrijk en India het Zwitserse voorstel voor een ontwapeningsconferentie aanvaarden. „Indien deze zou slagen, zou een grote bijeenkomst, met deelneming van de leiders der regeringen van de NAVO- staten en van de landen, aangesloten bij het verdrag van Warschau, kunnen worden gehouden. Aan zo'n conferentie zouden ook staten als (communistisch) China. India, Joegoslavië, Birma en Indonesië, die niet bij de genoemde verdragen zijn aangesloten, kunnen deelnemen." Reacties Amerikaanse functionarissen hebben zondag in Washington verklaard, dat de Sowjet-voorsteUen van zaterdag geen nieuwe argumenten voor onderhande lingen op het hoogste niveau bieden. Westelijke waarnemers in Washington geloven, dat de Ver. Staten geen topcon ferentie, zoals de Sowjet-Unie voorstelt, wensen Buitenlandse waarnemers in Zuid-Sla- vië geloven dat ondanks het menings verschil van Tito met de SowjeMeiders over het communisme in Oost-Eurona. er veel in de Russische voorstellen steekt, dat voor Zuid-Slavië aantrekkelijk is. In Bonn verklaarde de voorzitter van de Bondsdagfpactie van de christelijk- democratische partij, dat de Sowjet- voorsfellen een poging zijn om de aan dacht van Hongarije af te leiden de Russische troepen kwam eisen ge dreigd, dat de leden van de raad en een aantal van hun volgelingen naar de Sowjet-Unie gedeporteerd zullen worden, als de algemene staking van morgen niet beëindigd wordt. Elektriciteit Radio-Boedapest heeft gemeld, dat met ingang van zaterdagmiddag vier uur in geheel Hongarije de elektrici teitsvoorziening tussen 's morgens zes uur en 's avonds tien uur wordt stop gezet of scherp beperkt. Dit zou nood zakelijk zijn wegens kolengebrek. Radio-Boedapest zei: „De tijdelijke beperking van elektriciteitsvoorziening zal zonder twijfel een ernstig effect hebben op de bevolking, maar de meerderheid van de mijnwerkers zal thans inzien dat zij hun politieke en economische eisen moeten nastreven terwijl zij aan het werk zijn". 9 Zie verder pagina 3 De Israëlische premier, David Ben Goerion, heeft zondagavond de Russi sche eis dat Israël aan Egypte schade vergoeding betaalt voor de schade veroorzaakt door de Israëlische invasie van het schiereiland Sinaï, van de hand gewezen. Volgens Israël heeft niet Egypte, doch Israël recht op schadevergoeding voor de Egyptische aanval van 1948 en de economische blokkade van de laatste jaren. Tussen ijmuiden en Wijk aan Zee is I die veel bekijks heeft. Het 16 meter dezer dagen een dode walvis aangespoeld, lange get aar te zal in het Zoölogisch Laboratorium worden ontleed. DE BILT, maandag 10 nov., 10 uurr Gedurende het weekeinde heeft het zwaartepunt van het hogedrukgebied dat het weer in een groot deel van West- Europa beheerst, zich naar Scandinavië verplaatst. Na een periode met weinig wind, is de wind uit Oostelijke richtingen gaan waaien. Aangezien zich in Duits land nog een hoeveelheid zachte Atlan tische lucht bevond, bracht deze Oosten wind ons aanvankelijk nog geen tempe ratuurdaling. Maar in het komende et maal zal koudere en drogere lucht ons land binnendringen. De bewolking zal daardoor afnemen. In de komende nacht wordt daarom op vele plaatsen lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt verwacht. Morgen overdag zal de tem peratuur, ondanks zonneschijn iets lager blijven dan vandaag. De regenkansen zijn uiterst gering. Prof. mr. J. C. van Oven. oud-minis ter van Justitie en oud-hoogleraar, vier de zaterdag zijn 75-ste verjaardag. WESTELIJKE diplomaten hebben bet afgelopen weekeinde in Moskou tweemaal een receptie verlaten uit protest tegen scherpe kritiek van partijsecretaris Chroestsjew op Engeland, Frankrijk en Israël. Verscheidene malen trachtten andere Sowjetleiders Chroest sjew te kalmeren, maar de partijsecretaris stoorde zich niet aan hen. De incidenten deden zich voor tijdens afscheidsrecepties voor de Poolse „Titoïst" Gomoelka en zijn delegatie, die de afgelopen dagen in Moskou besprekingen hebben gevoerd. Over het resultaat van de besprekingen toonde Gomoelka zich erg tevreden. Volgens een officiële verklaring is men het er over eens geworden dat een verder verblijf van Sowjettroepen in Polen nog steeds noodzakelijk is. Maar bewegingen van Sowjettroepen binnen Polen zullen slechts plaats kunnen hebben met toestemming van de Poolse regering. Over de sterkte en samenstelling van de troepen zal nog overleg worden gepleegd. - - nieuw „zijn hart luchtte". Maar toen Go moelka aan het woord kwam, keerden zy terug. Chroestsjew verklaarde gisteravond dat de Sowjetleiders hun denkbeelden baseren op een vreedzaam naast-elkaar- bestaan van de landen. Rood en geba rend keerde hjj zich naar de Westelijke diplomaten toen hij hieraan toevoegde: „Het hangt niet van u af of wij blijven voortbestaan. Als u niet van ons houdt, neemt dan onze uitnodiging niet aan en nodiat ons niet bij u uit. De geschiedenis staat aan onze kant, of u dat prettig vindt of niet." Zaterdag verlieten de Navo-diploma- ten, onder wie de Nederlandse ambassa deur Von Baliuseck, een receptie in het Kremlin, die de Russen gaven voor de Poolse delegatie waarmee zü besprekin gen voerden. Zondag trok* en zü zich te rug toen Chroestsjew op een afscheids receptie, die de Poolse delegatie gaf, op- De Egyptische regering heeft bekendgemaakt, dat alle Britse en Franse burgers, die in Egypte blij ven, in het .belang van hun eigen persoonlijke veiligheid huisarrest zullen krijgen. Zij zullen in hun woningen of hotels moeten blijven. Deze maatregel is genomen „met het oog op de reactie van het Egyptische volk op wreedheden door de Britten en Fransen begaan bü hun agressie tegen Port Said". Naar schatting be vinden zich in Egypte nog Ï0Ö0 Britten en 4000 tot 5000 personen met Franse paspoorten. De Syrische minister-president heeft zaterdagavond te Damascus verklaard, dat het gemeenschappelijke Syrisch- Egyptisehe opperbevel Syrië heeft bevo len de militaire operaties die het na de Israëlische aanval op Egypte tegen Israël wilde beginnen, uit te stellen. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal der V.N., is zondag pei vliegtuig uit Kairo via Rome naar New York vertrokken, na *wee dagen besprekingen te hebben gevoerd met president Nasser en minister Fawzi. Hammarskjoeld deelde vóór zijn ver trek mee, dat Egypte hem gevraagd had om hulp bij het opruimen van de obsta kels in het Suezkanaal. Verder verzocht Egypte, direct te begmr.en met het herstel van de normale toestand in Port Said en het kanaalgebied, met inbegrip van de terugtrekking van niet-Egyptische strijdkrachten. Hammarskjoeld heeft hierop geantwoord dat de V.N. in begin sel met het verzoek instemmen. Vergissing Waarnemers van de bestandsorgani satie der Ver. Naties zijn zaterdag" nie mandsland gepasseerd en hebben de Egyptenaren er toe weten te bewegen de watervoorziening van Port Said weer op gang te brengen. De Egyptische troe pen ten zuiden van El Cap hadden ver leden week een van de dijken van het zoetwaterkanaal, de enige drinkwater bron van Port Said, opgeblazen. De Egyptenaren hadden vermoedelijk gepro beerd de weg tussen het Suezkanaal en het zoetwaterkanaal te versperren. Zij hebben echter veel meer explosieven gebruikt dan strikt noodzakelijk was en daarbij de dijk vernield. De voorhoede van een contingent van 700 Joegoslavische soldaten de eerste manschappen uit een communistisch land, dié bij de internationale politie macht der Ver. Naties ingelijfd worden is zaterdag op de Egyptische militaire luchtbasis Aboesoeir aangekomen. Het waren 44 man. Zij kwamen met vlieg tuigen rechtstreeks uit Joegoslavië. Zondagavond is het eerste Zweedse contingent voor de Uno-politie in het Midden-Oosten te Capodichino aange komen. Over drie of vier dagen ver trekken zij naar Egypte. De totale sterkte van de politiemacht in Egypte bedraagt nu 500 man. Zondag hebben Egyptische strijdkrach ten meer dan vier uur lang op Brits- Franse posities gevuurd. Dit vuur werd door Engelsen echter niet beantwoord, aldus een mededeling van het hoofd kwartier der Brits-Franse strijdkrach ten- enEen groep van 35 Egyptische soldaten is volgens deze mededeling zondagmid dag het Suezkanaal ten Zuiden van El Cap overgestoken van Westelijke naar Oostelijke richting en heeft daarna met een machinegeweer het vuur geopend op vooruitgeschoven Franse stellingen. Te gen acht uur 's avonds hield het vuren op. Het Pakistaanse persbureau meldt, dat president Nasser van Egypte de premier van Pakistan, die te Bagdad deelneemt aan een conferentie van 'leden van het Pact van Bagdad, niet heeft willen ont vangen. Egypte heeft ook geweigerd Pakistaanse troepen als deel van het politieleger toe te laten, „Dit is een droevig antwoord op de sympathie, die voor volk en regering van Pakistan aam Egypte is betuigd op een tijdstip dat het deze nodig had", schrijft het Pakistaanse persbureau. „Het is duidelijk, dat door deze hou ding van Egypte Pakistan in zijn natio nale trots geraakt is. Dit moet wel de ogen openen van diegenen in Pakistan, die terugtrekking van Pakistan uit het Pact van Bagdad en het Brits Gemene best hebben geeist." Ook de volgende leden hebben 'ezer dagen voor het lidmaatschap van het P.E.N.-centrum bedankt: Mia Bruyh- Ouwehand. dr. W van Doorn. mr. J J. Fock, A. Hagtingius-Seger, mr. G, A. N. van Huet, Gerard Knuve'der, Nel Noordzij, V. Pearce Delgado-Orth, prof, dr. E. Reeser en G. H. Streurman. Als u uw troepen uit Duitsland terug trekt, zullen wij geen dag langer in Po len, Hongarije en Roemenië blijven ver volgde Chroestsjew. Vice-premier Mikojan, die naast hem stond, trachtte Chroestsjew wat tot beda ren te brengen, doch deze stoorde zich niet aan hem. Knechting „Eden noemt het Brits-Franse optre den in Egypte een politie-actie, ging Chroestsjew verder. Maar voor ons is het kolonisatie, knechting, overheersing van de zwakken door de sterken. Zie verder pagina 3 De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft zondag het Walter Reedziekenhuis te Washington, waar hij een operatie heeft ondergaan, verlaten. Dulles vertrok voor twee weken rust naar Kay West in Florida. Zaterda... avond had hij in het ziekenhuis nog met zijn Britse ambtgenoot Selwyn Lloyd gesproken. Een woordvoerder van de Ver. Na ties heeft gisteren in Tel Aviv ver klaard dat Israëlische troepen maan dag bij onlusten in Rafa vijftig Ara bieren hebben gedood, terwijl 35 an deren werden gewond. De Israëlische militaire commandant verklaarde dat hei aantal doden 10 a 12 was. De schietpartij had plaats gedurende een onderzoek van Israëliscne gewa pende strijdkrachen naar verborgen wapens en voortvluchtige Egyptische soldaten. Israëlische troepen hadden 's nachts de stad omsingeld en bij het aanbreken van de dag alle Ara bische mannen order gegeven zich naar bepaalde punten te begeven om te worden onderzocht en ondervraagd» Velen weigerden, waarna Israëlische soldaten de huizen binnendrongen om hen naar buiten te jagen. Velen vlucht ten naar de omliggende zandduinen en-werden."beschoten, nadat-ze. gewei-, gerd hadden op waarschuwingsschoten te reageren. Uit Tel Aviv wordt bericht dat Egyptische patrouilles zaterdagmiddag bij de Mitlapas de Sinaïwoestyn zijn binnengedrongen. Er werden schoten gewisseld en vijf Egyptenaren sneu velden. Een gewonde werd krijgsge vangen gemaakt. Dit is duidelijk een schending van de wapenstilstand", ver klaarde "een ïsraëische woordvoerder. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël noemde gisteren het bericht, volgens hetwelk Britse en Franse' troepen deel :ouden hebben genomen aan de ver wering van Sinaï onzin. Als de Svrsche oremier zulks heeft gezegd, dan sprak hij onzin en dan wist hij waarschijnlijk dat hii onzin sprak,, aldus de woordvoerder. Geen Britse of Franse troepen van welke soort ook hebben deelgenomen aan de operatie op het Sinaï-schiereiland. Generaal A. H. Gruenther, opperbe velhebber van de Noordatiantische strijdkrachten in Europa, is zaterdag na zijn afscheidsbezoek aan ons land, van het marinevliegkamp Valkenburg vertrokken. Dinsdag 20 november zal hij in Parijs het commando overdragen. Generaal Gruenther werd uitgeleide gedaan door de chef van de Generale Staf, generaal B. R. P. F. Hassel- man en de chefs van de Marinestaf en H. H. L. Pröpper en luitenant-generaal vlieger-waarnemer H. Schaper. De Franse politie heeft zondagochtend vroeg in Algiers en Bone 32 communisten in hun huizen gearresteerd. De meeste van hen zijn later weer vrijgelaten, doch zy mogen de stad niet verlaten. In Oran heeft de politie de leider van een geheime organisatie van het natio nale bevrijdingsfront samen met verschei dene van zijn medewerkers aangehouden. In Bulgarije zijn Russische troepen aangekomen om te waken tegen bin nenlandse onlusten zoals zich ook in Hongarije en Polen hebben voorge daan. Aldus berichten die zondag uit de Bulgaarse hoofdstad, Sofia, in Belgrado zijn ontvangen. Hoewel Bulgarije lid is van het Pact van Warschau, waren tot op Volgens berichten zijn Russische pantsereenheden in Varna aan land gebracht. Zij zijn in Zuid-Oost-Bul- garije langs de kust, tot aan de Turk se grens opgesteld. Uit hun opstelling blijk:, dat zij met het oog op binnen landse onlusten in het land zijn en niet als bedreiging var, Turkije, dat lid is van het Atlantisch Pact. Zaterdag hebben de Bulgaarse autoriteiten „uit voorzorg" een aan tal personen laten arresteren. In het oosten van Roemenië zijn Russische pantsereenhpden aangeko men ter vervanging vair de Russische troepen die naar Hongarije gezonden zijn. De Russische luchtmacht in Roemenië is voigens de berichten met 100 Migs versterkt. Volgens te Wenen ontvangen be richten uit doorgaans betrouwbare kringen in Roemenië zijn ei onlangs heden geen Sowjet-troepen op Bul-* naar aanleiding van hetogingen te gaars gebied gelegerd. !f Boekarest en zes anderp steden tal rijke personen gearresteerd en weg gevoerd. Deze demonstraties, die waren georganiseerd ais sympathie betuiging voor de Hongaarse verzets beweging, vonden olaats te Boeka rest. Klausenberg. Targu. Mures, Temesvar, Kronstadt en Cariova. Voorts wordt gpme'd dat er in de industriecentra Reschitza, Petroo- Scheni, Hunedoara en Arcd protest bijeenkomsten zijn gehouden, waarop eisen vcor een democratisering van het bewind in Roemenië werden ge steld. Sowj et - Unie stuurt infanterie •2' 3.000? - naar ilongarije Diplomaten liepen weg van Kremlinrecepties

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1