Onaanvaardbaar voorstel In verband met blokkering Suezkanaal Eden ernstig overspannen VERMINDERING van het AARDOLIE VERBRUIK MET TIEN PROCENT Ver. Staten leveren geen extra-olie Nieuwe schendingen van het bestand Kinderhandjes tastten over koninklijke kleding m Milovan Djilas Sjepilowdeportaties zijn verzin Hammarskjoeld terug Als Suezzone niet snel wordt ontruimd Weeroverzicht Nasser wil Canadezen niet toelaten Vliegveld van Cairo weer opengesteld Verivondering over „die gewone Cuba: ruim 75.000 Hongaren werden vermoord DINSDAG 20 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3543 Weerbericht Tweede Kamerlid J. Haken overleden k V.N.-DEBATOVER HONGARIJE V. O O Sir Anthony Eden lijdt aan „ern stige overspanning", zo wordt in een verklaring van Downingstreet tien, de ambtswoning van de pre mier, gezegd. Hg heeft zij» on middellijke afspraken afgezegd. Zondagsrijverbod Zie verder pagina 4 Egyptische troepen hebben gisteren te El Cap, in de Suezkanaal- zone, voor de tweede maal binnen twaalf uur het vuur geopend op Brits-Franse troepen. Het schieten werd door de Engelsen en Fransen niet beantwoord. Het geallieerde opperbevel heeft de waarnemers van de Ver. Naties verzocht de toestand te onderzoeken. Het vuren duurde van 's morgens vier tot vijf uur. Boven de woestijn stond een volle maan. Bij daglicht stelde men vast dat er geen slachtoffers waren en dat geen schade was aangericht. Burns 5? ONTROERD heeft koningin Juliana gistermiddag een besmeurde en verfomfaaide Hongaarse vlag in ontvangst genomen van een jonge Hongaarse vluchteling. Waar te midden van de rood-wit- groene banen eens de communistische hamer en sikkel prijkten, was met grote steken een zwarte rouwrand genaaid. „Dit is het enige wat ik nog heb. Het is ook het mooiste, maar u wil ik het geven", zei de-jongeman. „Mijn-excuses voor-mijn kleding en deze vuile vlag, maar we hebben niets meer". Kartonnen beker Liedjes en dansjes Herkenning Advertentie IN scherpe bewoordingen is gisteren in de Algemene Vergadering van de Ver. Naties de deportatie van Hongaren naar de Sowjetunie afgekeurd. Het debat ging over een Cubaanse resolutie, die er bq Rusland en Hongarije op aandringt de deportaties te staken en de reeds weggevoerde Hongaren terug te brengen. De resolutie herhaalt voorts twee eisen die de Ver. Naties reeds eerder gesteld hebben: terugtrekking van de Russische troepen uit Hongarije en toelating van V.N.-waarnemers. De Cubaanse afgevaardigde Emilio Nunez-Portuondo beschuldig de Rusland van het vermoorden van meer dan 75.000 Hongaren en het deporteren van vele anderen. Maar de Russische minister Sjepi low noemde de berichten over de deportaties „dwaze verzinsels" en zei dat de Sowjettroepen uit Boedapest zullen vertrekken zodra de, toestand normaal geworden is. „Propaganda" Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adv.-afd. Tel. 114402 Dordrecht: Schcfferspiem 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 Klachtendienst na 17.30 uur 7314 Gouda: L. Noodgodstraat 19. Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. - VANNACHT LICHTE VORST. Droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Overwegend matige wind tussen oost en zuidoost. Vannacht over het algemeen lichte vorst, morgen overdag temperaturen om het vriespunt. 21 nov. zon op 8.12, onder 16.43; maan op 20.07, onder 11.13. J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Russen doen net alsof er niets gebeurd is en zetten hun politiek van na de dood van Stalin voort. Hongarije is voor hen een interne aangelegenheid binnen het Sowjet-blok, waar niet over te praten valt. Waar Rusland wel over praten wil, dat is over vreedzaam met het Westen sa menleven, handel drijven en bewape ningsvermindering. Dat is dan nu ook weer gebleken. De Russen stellen voor dat alle lan den hun strijdkrachten zullen beper ken, dat kernwapens verboden en voor zover aanwezig vernietigd zul len worden, alsmede dat de geallieer de strijdkrachten in de NATO-landen en de Russische troepen in de landen van het Warschau-pact belangrijk zul len worden verminderd. Tegelijkertijd hebben de Russen te kennen gegeven dat zij de door presi dent Eisenhower voorgestelde „lucht- inspectie" door Russische en NAVO- vliegtuigen over en weer willen aan vaarden over een gebied van 800 km aan beide zijden van het ijzeren gor dijn. DAT is natuurlijk onaanvaardbaar. Het is in werkelijkheid het tegen overgestelde van wat het schijnt. De vernietiging van de kernwapens sou in verband met het overwicht der Russische landstrijdkrachten beteke nen dat de militaire krachtsverhou dingen ten nadele van het Westen zouden worden gewijzigd. Bovendien zou de door de Russen voorgestelde vorm van iuchtinspectie weinig betekenis hebben voor ons. Zij zou betekenen dat West-Europa ge heel onder de Russische inspectie zou vallen en Oost-Europa tot even over de Russische grens onder de NAVO- inspectie. Maar wat er zich in hel eigenlijke Rusland voltrekt, zou geheel buiten de inspectie blijven. Wat er in Amerika gebeurt trouwens ook. Dat betekent dat de inspectie niet aan haar doel beantwoordt. Zij geeft niet de ga rantie voor de naleving van de ont wapening die Eisenhower indertijd be oogde. En zij is voor West-Europa uitgesproken nadelig. Want cfe Russen zouden vrij alles mogen inspecteren, wat er zich in de Westeuropese landen Engeland in begrepen afspeelt. Het Russische plan dat zo vredelie vend schijnt is. derhalve" een stukje vredesoffensief," iets wat, zoals men weet, ook een vorm van oorlogvoeren is. Het past bij de militaire overweldi ging van Hongarije en bij de pogin gen van Rusland om vaste voet aan het Suezkanaal te krijgen. Psychologisch valt het vredesoffen sief in het Westen voor de Russen volkomen verkeerd. Alle mogelijke lieden, die onder an dere omstandigheden hier fn dit deel der wereld - nog wel eens gevoelig plachten te zijn voor vriendelijke woor den van Russische zijde, zijn daar, on der de indruk van de gebeurtenissen in Hongarije, nu in het geheel niet ge voelig voor. MAAR wij moeten ons daar niet door laten verleiden tot berust- heid. De Russische politiek werkt met alle mogelijke middelen, voor en na Stalin en voor en na Hongarije aan een en hetzelfde doel, de ondermijning van het Westen. Het poogt de weste lijke invloeden in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika te verdrijven, het maakt zich militair zo sterk mogelijk aan gene zijde van het ijzeren gor dijn. Het is een zover mogelijk gaan de omsingelingsmethode, gepaard met pogingen om het moreel van het Wes ton te breken door brute bedreiging en gepaard met pogingen om ons te paaien met voze vredesoffensieven. Zo Is de situatie. Wij kunnen daar niet genoeg de aandacht op vestigen. Want men moet de Russen door heb ben en door blijven hebben. Terecht schreef het Belgische blad „De Nieuwe Gids" over de jongste Russische tactiek in die zin dat de ge beurtenissen in Hongarije bewezen hebben dat het tijdperk dat alleen mi litaire sterkte telt, nog niet voorbij is en dat men die niet door papieren waarborgen kan vervangen. En dan vervolgt het blad: „Het is op het ogenblik van deze ontgoocheling dat Boelganin beroep durft doen op de hoop die hij zo pas aan gruizelementen heeft geslagen. De dag nadat hij gedreigd heeft met een derde wereldoorlog komt hij ons vragen onze wapens in te leveren! De dag nadat hij er niet voor terugdeins de te onderhandelen over het terug trekken van strijdkrachten om ze des te veiliger te kunnen versterken en dan onverhoeds te kunnen toeslaan vraagt hij dezelfde onderhandelingen met ons! De dag dat hij Europa heeft doen beven van verontwaardiging om dat het machteloos was om een wraakroepende misdaad te verhinde ren, wil hij het uitnodigen nog meer vertrouwen te hebben in de misdadi gers." Zo is het. Laten wij het ons goed Inscherpen. Rusland, zolang het on-( der dit communistisch bewind blijft,' is onze vijand. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, is gis teren van zijn besprekingen met Nasser in New York teruggekeerd. Vanaf zondag a.s. een rijverbod in ons land hk. <>?v. i De troepen, die deel uitmaken van de V'JV.--politiemacht, zullen in hun eigen uniformen opereren. Als algemeen her kenningsteken zullen zij echter een insigne krijgen op hun baret dat hun nieuwe functie aanduidt: hel is een goudkleurige ronde speld, met in blauio en wit het FJV. embleem. Naar verluidt zal Buttler, de Lord Grootzegelbewaarder en voorzitter van het Lagerhuis, de kabinetsvergaderingen leiden, zolang de premier afwezig is. Volgens de politieke kringen hadden de artsen van Eden er bij hem op aange drongen, zo spoedig mogelijk rust te ne men, daar hy al ruim een jaar geen vakantie had gehad. TIE -vermindering van de aanvoer van ruwe aardolie en aardolieprodukten als gevolg van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maakt het nood zakelijk het binnenlandse verbruik te beperken, zo deelt het ministerie van Economische Zaken mee. Deze beperking, die voor zover thans valt te over zien gemiddeld 10 proeent dient te bedragen, betreft benzine, gas- en diesel olie en stookolie. Petroleum, waarvan het verbruik in verhouding tot de genoemde aardolieprodukten beperkt is, zowel als smeerolie en vetten, val len er buiten. De regering streeft ernaar in het belang van het openbare vervoer, het binnenlandse vrachtvervoer en van andere vitale verbruikers de voorziening met gas- en dieselolie voor deze sectoren zoveel mogelijk op het peil van het huidige verbruik te handhaven. In verband hiermede is het noodzakelijk de aflevering van benzine te beperken met 15 procent, en van huisbrandolie met 20 procent. De beperking van stookolie bedraagt 10 procent. Teneinde het normale vervoer op werkdagen zo weinig mogelijk belem meringen in de weg te leggen, zal de beperking voor het totale benzinever bruik met 15 procent gedeeltelijk worden gerealiseerd door een Zondagsrij verbod voor motorrijtuigen, dat met ingang van 25 november a.s. in werking zal treden. Gezien de mate der genoemde beper kingen en het belang gedetailleerde administratieve maatregelen zoveel mo gelijk te vermijden, heeft de regering er vooralsnog van- afgezien de noodzakelijke vermindering van het verbruik tot stand te brengen door een systeem van bonnenrantsoenering. Zoals bekend zijn voorbereidingen getroffen om daartoe, indien nodig, op zeer korte termijn over te gaan. Het beperkingssysteem, dat nu in werking treedt, zal worden uitgevoerd door een globale beperking van de af leveringen der aardoliemaatschappijen aan de handel met genoemde percen tages, Het bureau voor aardolieproduk ten houdt in nauw overleg met deze maatschappijen en de organisaties der handelaren toezicht op een juiste uit voering. De minister van Economische Zaken doet een beroep op alle verbruikers om door een zuinig verbruik binnen de aldus gestelde grenzen een zo regelmatig en evenwichtig mogelijke voorziening van De Amerikaanse regering heeft laten weten, dat zij niet van plan is het hulp plan voor de olie voorziening van West- Europa in werking te stellen, wanneer de Brits-Franse strijdkrachten het ge bied rond het Suezkanaal niet ontrui men. Dit besluit van de Amerikaanse rege ring moei worden gezien in het licht van de politiek van Washington ten aan zien van het Midden-Oosten. Steeds heeft de regering van Elsenhower alles ver meden, wat Nasser In het harnas zou kunnen jagen tegen de legering van de V.N.-politiemacht in Egypte. In Westeuropese kringen is men over dit besluit van de V.S. niet best te spreken. Men beschouwt het Amerikaan se standpunt als een poging om Enge land en Frankrijk onder druk te zet ten. Londen en Parijs hebben duidelijk te kennen gegeven, dat zij het Suez kanaal niet zullen verlaten, wanneer geen redelijke oplossing voor de be scherming van hun belangen is gevon den. Intussen betekent de Amerikaanse weigering voor de Westeuropese landen een gevoelige slag. Niet alleen in Ne derland, maar ook in België moesten maatregelen worden getroffen om het olieverbruik tegen te gaan. De maatre gelen in België hebben dezelfde strek king ais die in ons land en zijn een Vanmorgen is te Amsterdam overleden de heer J. Haken die sedert 1946 lid was van de Tweede Kamer voor de C.P.N. Van april 1941 tot het einde van de wereldoorlog verbleef de heer Haken in het concentratiekamp Buchenwalde, daarna was hij wethouder en loco-burge meester van Fmsterwolde. De overledene was sedert de oorlog lid van de C.P.N. en partybestuurder. Het bestuur van het Landbouw schap zal woensdag een voorstel tot heffing van een halve gulden per hectare cultuurgrond ten bate van door de wateroverlast getroffen be drijven behandelen. PS BILT, dinsdag 10 uur: De afgelopen 24 uur heeft een boven Scandinavië gelegen hogedrukgebied zich nog versterkt, zodat nu in Zuid-Zweden barometerstanden voorkomen van meer dan 01035 mb. Aan de Zuidoostflank van dit maximum voeren Oostelijke winden koude lucht aan. Deze winden werden tijdelijk aange wakkerd door een actieve depressie ten Zuiden van Ierland, Deze vult nu echter weer snel op, zodat de winden zullen gaan afnemen. Intussen is de koude lucht uit Polen en Duitsland geheel over onze omgeving uitgevloeid. In het Oosten van het land heeft het de afgelopen nacht ongeveer twee graden gevroren, terwijl voor de komende nacht minima van 4 tot 5 graden onder nul worden verwacht. De neerslagkansen blijven uiterst klein. gevolg van de aanbevelingen, die de olie-commissie van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking heeft gedaan. De Franse minister Ramadier heeft te kennen gegeven, dat hij verwacht, dat een toenemend tekort aan olie zijn weerslag zal hebben op de Franse eco nomie. het economische leven met aardoliepro dukten te helpen bevorderen. Dit zal het mogelyk kunnen maken met een mini mum aan formeel ingrijpen en met voor koming van ernstige moeilijkheden aan de situatie, die door de verminderde aan voer van aardolieprodukten is ontstaan, het hoofd te bieden. In de staatscourant van vandaag is een beschikking gepubliceerd van de minis ter van Economische Zaken, waarbij op grond van de aardoliedistributiebeschik- king een zondagsrijverbod wordt inge steld van 's morgens 5 uur tot *s avonds 12 uur voor motorrijtuigen, die benzine als brandstof gebruiken. Dit zondags- rijverbod gaat in op zondag 25 november a.s. Het geldt niet voor militair verkeer; politieverkeer; brandweerauto's; zieken auto's; taxi's en huurauto's met chauf feur; invalidewagens; autobussen zowel op lijndiensten als voor groepsvervoer, motorrijtuigen, die blijkens hun ken teken aan het Koninklijke Huis, buiten landers of buitenlandse missies toebeho ren en bromfietsen. Auto's; die gebruikt worden ten behoeve yan -het vervoer van gocdereti enffcjfachikel 4, 2e. lid, van het rijtijdenbesluit op zondag mogen ryden, vallen evenmin onder het ver bod. Ook huisartsen, artsen-specialisten, verloskundigen en veeartsen mogen op zondag, voor de uitoefening van hun be roep, van hun motorrijtuig gebruik ma ken, mits zij zich bij controle ter plaatse kunnen legitimeren. Andere bezitters van motorrytuigen, die menen om bij zondere redenen aanspraak te kunnen: maken op ontheffing van het zondags- rijverbod dienen zich schriftelijk te wen den tot het bureau der Rijksverkeers inspectie in de provincie waar zij wonen. De Britse bevelhebber in Port Said, generaal Sir Hugh Stockweil, heeft maandag het Brits-Franse hoofdkwartier op Cyprus verzocht te protesteren tegen deze bestands schending door de Egyptenaren. Uit betrouwbare bron in New York wordt vernomen, dat president Nas ser het grootste deel van de Canade se bijdrage aan het V.N.-politieleger voor Egypte, niet wil toelaten. Nasser heeft, naar verluidt, tijdens zijn besprekingen met Hammar skjoeld in Cairo verklaard, dat slechts Canadese administratieve en geneeskundige troepen toegelaten zul len worden. Lester Pierson, de Canadese minis ter van buitenlandse zaken, heeft op een persconferentie te New York meegedeeld, dat Canada een admi nistratieve legereenheid van onge veer 250 tot 300 man en een groep transportvliegtuigen voor het politie- leger van de Ver. Naties zal leve ren. Dit zal geschieden met grote voor rang. Lester Pierson merkte voorts op dat slechts de Ver. Naties voor waarden kunnen stellen voor de deelname van Canada aan het poh- tieleger. Later is vernomen dat het onwaarschijnlijk is dat het grootste deel van het Canadese contingent spoedig naar Egypte zal vertrekken Mogelijk vertrekt het helemaal niet. Het vliegveld van Cairo is weer opengesteld voor alle buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, uitgezon derd de Britse, Franse, Israëlische en Australische. Ook passarWs van die landen zullen „onder geen voor waarde" worden toegelaten. Egypte heeft maandag in een nota aan de Verenigde Naties gerept van „Brits-Franse aanvallen op de bur gerbevolking van Port Said" sinds het begin van de wapenstilstand, aldus meldt Radio-Cairo. Gen. majoor E. L. M. Burns is gis teravond van het vliegveld Idlewild (N. York) naar Rome vertrokken op doorreis naar Egypte, waar hij het commando over de V.N.-troepen op zich zal nemen. \s HM. koningin Juliana te midden van opperkamerheer van de Hongaarse vluchtelingen in het Jaar beursgebouw te HM~ F. C. C. baron van Tuyll van Serooskerken. Utrecht. Rechts Gehavende Hongaarse vlag voor de Koningin Dit gebeurde tijdens het bezoek, dat de Koningin gistermiddag bracht aan de jaarbeurshallen in Utrecht. Te midden van de vluchtelingen dronk de vorstin thee, zij nam kinderen op haar schoot en speelde met kleuters van drie en vier jaar. Af en toe lie'eu de kinderen hun handjes gaan over de kleding van de Koningin De Hongaar, die de vlag overhandigde heeft in de straten van Gyor gevochten en is maandag, gedwongen door gebrek aan wapens en medestrijders, over de Oostenrijkse grens gevlucht. Aanvanke lijk verzette hij zich tegen het verzoek van zijn lotgenoten om het geschenk aan de vorstin te overhandigen hij vond de vlag, het enige wat hy nog over had, te vuil doch ten slotte werd hij ertoe gedwongen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Koningin heeft hij haar begeleid langs de slaapzalen, de ziekenzalen en de baby- verblijven. De vlag omklemde hij stevig tijdens deze rondwandeling. Drie kwartier heeft de Koningin in de Margriethal later met de jonge vrijheids strijder gesproken. Bij het afscheid kuste hij haar hand en bewogen stond hij zijn vlag af. Aan houten tafels zaten gistermiddag de Hongaarse vluchtelingen verwonderd ce kijken naar, zoals zij het uitdrukten, „die gewone vrouw". De Koningin dronk thee uit een kartonnen bekertje en toonde zich zeer geïnteresseerd in een serie tekeningen, die de vluchtelingen de laatste dagen hadden gemaakt. Zij sprak met tal van kinderen. De chef van de tolken, de heer Tarnoczi, kon er niet tegen vertalen. „Lang leve de Koningin", riepen de Hongaren spontaan. Ze klapten in hun handen en bleven bedeesd op een afstand staan als de vorstin passeerde. Op de kleuterafdeling heeft de Konin gin gespeeld met peuters van drie en vier jaar. Er werden liedjes gezongen en dansjes opgevoerd. Jonge mannen betastten nieuwsgierig de ruiten van de 'nofauto „Vreemd", zeiden ze. dat deze wagen met gepant serd is. Als Boelganin Boedapest binnen rijdt kun je hem m de auto naast niet zien." Een jonge schilder uit Boedapest Een vluchteling uit Boedapest, die te I gepubliceerde foto mee van een IF enen arrii eerde, bracht o.a, de hierbij door de Russen verwoeste wijken Bordapest. der bood de landsvrouwe niet zonder trots een schilderstukje aan. Het was een gezicht op de Donau, de scheidslijn tussen Boeda en Pest De Koningin herkende onmiddellijk de plaats, waar de schilder had gezeten om het schilderij te maken. Op het schilderstukje kon men de Margareteq- brug duidelijk onderscheiden en de jonge schilder vertelde van de enorme strijd, die hier gevoerd is in de afgelopen weken. Een oudere vrouw kwam spontaan op de Koningin toe en vertelde dat zij haar nog kenue uit haar prinsessetijd. In 1928 behoorde zij nl. tot een groep Hongaarsb vluchtelingen, die op het palcis in Den Haag door koningin Wilhelmina ont vangen was. Bfj die gelegenheid had zij prinses Juliana ontmoet Ten slotte bracht de Koningin nog een bezoek aan de congreszaal, die thans tot R.K. kapel is ingericht en aan de administratieve centra van Roode Kruis en Federatie voor vluchtelingen. HAZETFA BRIEKEN TE ZEVENBERGEN Milovan Djilas, een gewezen Joe goslavische communistische leider, is maandag gearresteerd op be schuldiging van het verspreiden van staatsvijandige propaganda. Leden van zijn familie hebben ver klaard, dat een geüniformeerde poli- tie-agent en vijf rechercheurs maan dagmiddag Djilas' woning in Belgra do hebben doorzocht en daarna Djilas hebben meegenomen alsmede een tas met papieren van hem. Sjepilow sprak in een lange redevoering de waarschuwing uit, dat iedere stap, die gedaan zou worden om een V.N.- poiitieieger naar Hongarye te zenden, de vrede fn gevaar zon brengen, H|j gaf de niet-communistische wereld, en in het bijzonder de Ver. Staten, er de schuld van de opstand in Hongarye te hebben veroorzaakt. Sjepilow- zei dat de Cubaanse be schuldiging van massamoord niet^ uit staande ueeft n-.et de toestand in lii n- garije. In plaats van over Hongarye te spreken, zouden de Ver. Naties zich bezig moeten houden met de massa moord van de Engelsen in Kenya, of de uitroeiing van 48.000 Algerijnen door de Fransen. Aan het begin var. het debat ver klaarde de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. Imre Horvath, 'dat geen van de mensen die m verband met de onlusten m zyn land gear resteerd zijn. buiten het land is ge bracht. De berichten over deportaties zijn „valse geruchten" en propaganda. Aangezien dc Hongaarse regering offi cieel deze berichten heeft tegengespro ken, heeft de Algemene Vergadering niet het recht de kwestie te bespreken, betoogde hij. De troepen in Hongarije trachten slechts „een aantal dieven, bandieten en andere gewone misdadi gers onschadelijk te maken". De Cubaanse afgevaardigde antwoord de; „De heer die zegt de Hongaarse re gering te vertegenwoordigen, heeft ons hier verteld dat het allemaal maar propaganda is. Er zijn 75.000 doden. Is dat propaganda? Er zyn 25.000 vluchtelingen m Oostenrijk. Is dat pro paganda? Het i? eer zelfs door radio- Boedapest erkend feit. dat er gevan genen gedeporteerd zyn". De Amerikaanse afgevaardigde Ca bot Lodge zei, dat minstens 16.000 Hongaren gedeporteerd zijn. „Voor de Cubaanse resolutie stemmen is niet veel, maar het is iets," zei Lodge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1