Passagiers raakten bekneld TWINTIG GEWONDEN EN GROTE SCHADE Molotow en Malenkow contra Boelganin - Chroestsjew «ff B tefw mm s m m Afdeling van V.N.-politie te Port Said aangekomen Eden antwoordde op Boelganin s nota Toch extra Amerikaanse olie voor Europa? Onrust in Polen Het eerste „onaanvaardbaar" Met snelheid van 80 km per uur op elkaar ingereden Geruchten over Kremlin Stalinisten zouden met steun van het leger winnen Bijna twee miljoen op giro 777 verzet van bevolking tegen Britten en Fransen Demobilisatie in Engeland Syrië breekt met Parijs en Londen Communisten wensen vertrek Russen uit Hongarije Hammarskjoeld stelt vragen Weer overzicht r ..ÖPf MBaSaü I s WOENSDAG 21 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3544 Weerbericht Afscheid ir. J. F. R. v. d. Wall iglü»ill I m - Ned." universiteiten -en hogescholen diep geschokt Grote voorraad kolen, maar geen vervoer Djilas voorlopig nog 3 weken in arrest Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Pftbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Cent Per Tr?k' 248 Per maand, 7.4U per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. MEER VORST. Droog en zonnig weer met een matige tot vrQ krachtige wind tussen oost en zuidoost. Vannacht en morgenochtend lichte tot matige vorst, morgen middag temperaturen om het vriespunt. 22 nov. zon op 8.14, onder 18.42: maan op 21.25, onder 11.53. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MINISTER Suurhoff had verleden week geen gelukkig begin in het nieuwe parlementaire jaar. Hij kwam ter gelegenheid van de behandeling van een ontwerpje „Regeling ziekenfondsverzekering van bejaarden" In conflict met de Kamer. Bij de inwerkingtreding van de ouder- domsverzekering op 1 januari a.s. houdt de noodwet ouderdomsvoorzie ning op te werken. Dat heeft tot ge volg dat er voorzien moet worden in de ziekenfondsverzekering van hen die tot dusverre onder de noodwet vielen. De minister diende daartoe een wet je in, waarbij op een goedkope wijze de ziekenfondsverzekering geregeld wordt voor mensen met een inkomen tot 3400.- zijnde dit bedrag, naar de minister zei het hoogste bedrag dat iemand uit hoofde van de noodwet kon trekken. Als het ontwerpje wet wordt kan dus iedereen, die een inkomen van ƒ3400 of minder geniet van de voordelen daarvan genieten. Vanuit de Kamer was reeds bij de schriftelijke voorbereiding de wens naar voren gebracht om die grens niet te stellen bij 3400.- maar bij 4200.- omdat men uitging van de gedachte dat de algemene inkomensgrens bij de sociale verzekering 6000.- be draagt en een normaal pensioen 70 pet. van het laatstgenoten inkomen bedraagt; in dit geval dan ƒ4200.-. Het lag dus voor de hand om, nu eenmaal dit ontwerpje er komen moest, meteen maar die grens van 4200.- aan. te houden. Want waarom zou men nu voor de toekomst een uit het verleden wel verklaarbare, maar op zichzelf in het systeem der socia le verzekering niet passende grens van ƒ3400.- handhaven? EIGENLIJK was iedereen het daar over eens. Zelfs de minister vond dat daar wel over te discussiëren viel. Maar niet nu, maar bij een toe komstige algemene Ziekenfondswet. De heer Hazenbosch heeft zich de; tolk gemaakt van hen, die bepleitten reeds bij dit wetje de grens van 4200.- in te voeren. En zoals gezegd de hele Kamer, zelfs 's ministers eigen politieke vrienden voelden daar voor. Maar de minister weigerde. Hij wei gerde omdat hij dit een willekeurige verbetering vond. Er zijn, zozeide hij, ook nog wel andere problemen op zie kenfondsterrein op te lossen. De mi nister vond ook dat er dan een te on gelijke behandeling zou ontstaan van bejaarden met een inkomen van 4200 en niet-bejaarden van dat inkomen. Voorts had de minister het bezwaar dat door een dergelijke uitbreiding het draagvlak der vrijwillige verzekering zou worden verkleind. De bezwaren van de minister zijn niet sterk. En uitbreiding als door de heer Hazenbosch voorgesteld lag In de lijn van het ontwerp, was in over eenstemming met de considerans en met de algemene inkomensgrens bij de sociale verzekering. Het argument dat men het dan toch maar niet moet doen, omdat er nog zoveel andere pro blemen om oplossing roepen doet vreemd aan. Want als men dat alge meen gaat toepassen gebeurt er nooit meer iets. Het argument van de ongelijke be handeling van bejaarden en niet-be jaarden houdt ook geen steek. Want waarom is dit argument van kracht bij 4200.- en niet bij 3400.-. Het argu ment, als het steek zou houden, keert, zich dan ook tegen de minister zelf. Waaruit blijkt hoe gezocht het was. En wat het derde argument betreft,; de heer Hazenbosch merkte daarvan op dat de verzekering er Is voor de mensen en niet de mensen voor dei verzekering. I (Van onze speciale verslaggever) TUSSEN Ommen en Dalfsen zijn gisteravond twee treinen met grote snelheid op elkaar ingereden. De machinisten der beide treinen kwamen om het leven. Twintig passagiers werden gewond, van wie drie ernstig. Een trein, bestaande uit een diesellocomotief en twee wagons, kwam omstreeks halfacht ongeveer vijfhonderd meter van het station Dalfsen, in botsing met de „Blauwe Engel", die 7.20 uur uit Ommen vertrokken was. De treinen hadden op het moment van de botsing een snelheid van ongeveer tachtig kilometer. De diesel locomotief drong ongeveer drie meter door in het eerste stel van de personentrein. Drie passagiers, die bekneld zaten, moesten worden uitgezaagd. Het baanvak is op de plaats, waar de botsing plaatsvond, enkelsporig. De meeste gewonden zijn met ziekenauto's naar het Sophia-ziekenhuis in Zwolle vervoerd; één naar het R.-K. ziekenhuis. Het reddingswerk werd begonnen door de brandweer uit Dalfsen, die reeds voor acht uur ter plaatse was. Ook de ongevallentrein van de Spoorwegen, die in Zwolle gestationeerd is, was spoedig aanwezig. lijk hebben de machinisten niet ge zien dat de spoorlijn ter plaatse een bocht heeft. De gehele bestuurders- cabine van de „Blauwe Engel" werd door de botsing vernield. De omgekomen machinisten zijn de heren G. A. van Munster en L. Belles, beiden uit Zwolle. Zij waren beiden gehuwd. De president "der Ned. Spoorwegen, ir. Den Hollander, stelde zich ter plaatse van de situatie op de hoogte De gehele naoht is er bij Dalfsen door mannen van de opruimingsdienst van de NederJandsche Spoorwegen uit Zwolle en Amersfoort, die met groot materieel op de plaats van het onge luk aanwezig waren, hard gewerkt aan het opvijzelen en uit elkaar trekken van de verongelukte treinen, die diep in elkaar waren gedrongen tijdens de botsing. Tegen tien uur vanmorgen kon toen het treinverkeer op de normale wijze worden" hervat. Volgens nadere berichten zijn een aantal lichtgewonde passagiers ter plaatse verbonden. In het Sophia-zie kenhuis zouden negen gewonden zijn opgenomen, van wie vier ernstig ge wond zijn.' Eén gewonde werd naar het R.K. - ziekenhuis vervoerd. - Dinsdagmiddag verliet de hoofdingenieur- directeur van de Dienst der Zuiderzee werkenir. J. F. R. van de Wal, *4 Rijks dienst. Tijdens een receptie in de Rolzaal in Den Haag overhandigde minister Algera namens HM. de Ko ningin de scheidende functionaris de versierselen behorende bij het Comman deurschap in de Orde van Oranje-Kassau. De Westduitse zeegaande vloot is in oktober met ongeveer 71.000 ton uitge breid en kwam daarmee op een totale omvang van ruim 3% miljoen bruto reg. ton. Hierin zijn begrepen 93 tan kers met in totaal 349.000 b.r.t. De trein uit Zwolle had op het sta tion Dalfsen moeten wachten om de trein uit Ommen te laten passeren, doch hij reed door nog niet opge helderde oorzaak door. Waarschijn- MAAR de minister bleef op zijn stuk staan en sprak het onaanvaard baar uit. Het eerste van het seizoen. Hoezeer ook met de cijfers uit de doe ken gedaan werd hoe onbillijk de mensen met een inkomen tussen 3400.- en 4200.- nu behandeld wer den in vergelijking met die met een Inkomen van 3400.- en lager, het maakte op de minister geen indruk. Ze krijgen straks de ouderdomsverze- kering en dus kunnen ze wel tegen stootje, was zijn redenering! Maar daartegen werd terecht opge merkt dat daar toch de ouderdoms- verzekerihg niet voor wordt inge voerd. De minister echter week niet. Aan neming van het amendement zou het ontwerp en daarmee ook de ouder- domsverzekering in gevaar brengen. Daarom trok de heer Hazenbosch het in. Ik wijk, zo zei hij, niet voor de kracht van het betoog, maar voor de machtspositie van de minister. En zo bleef het 3400.- Jammer voor de bejaarden, jammer voor de Kamer! Jammer voor de minister!, aldus eindigde de a.-r. woordvoerder *Ün betoog. Geen beste beurt voor de heer Suur- hoff. Het Britse socialistische Lagerhuis- hd, Stanley Evans, die 't niet eens was met de scherpe veroordeling van het Britse optreden in Egypte door de La- bourparty, heeft ontslag genomen als Parlementslid. Hij deed dit op verzoek van de partij. Evans is de enige Labour-afgevaar- rngde, die naar aanleiding van d® ge beurtenissen in het Midden-Oosten ont slag heeft genomen. IN Londen doen geruchten de ronde dat Boelganin en Chroestsjew binnenkort als leiders van de Sowjetunie vervangen zullen worden door Molotow en Malenkow. De geruchten zijn gegrond op officiële rapporten uit Moskou, die in diplomatieke kringen ie Londen van hand tot hand gaan. Volgens één bericht zou premier Boelganin worden opgevolgd door Molotow, die vroeger minister van Buitenlandse Zaken is ge weest, en partijsecretaris Chroestsjew door oud-premier Malenkow. Een ander bericht noemt juist de omgekeerde volgorde. Molotow, die altijd meer een regerings- dan een partijman is geweest, zou dan dus de leiding van de partij krijgen. Dit lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk, maar een aanwijzing in deze richting kan zijn dat Molotow er gisteren bij de Russische kunstenaars op aangedrongen heeft, zich strikt te houden aan de richtlijnen van de communistische partij. Molotow deed dit in een rede waarvan radio-Moskou melding maakte. van United Press, maakt uit diploma tieke berichten op, dat een „combina tie" van de door Chroestsjew geleide Kremlin-groep en het rode leger uit de jongste strijd om de macht naar boven begint te komen. Chroestsjew zou er echter in toegestemd hebben, enkele onderdelen van de de-stalini- satie te herzien. De bittere aanval van de Prawda, het dagblad van de Sowjetrussische communistische partij, op president Tito van Joegoslavië ziet men in Londen als een nieuw bewijs voor de veronderstelling dat de stalinisten, waarschijnlijk met steun van het rode leger, in het Kremlin aan de winnen de hand zijn. Waarnemers menen dat de uitbar sting van de Prawda twee dingen kan betekenen: óf Chroestsjew is van koers veranderd óf de politiek van het blad wordt bepaald door stali nisten, die daarmee laten zien, dat zij aan het opkomen zijn. Dit laatste aoht men het waarschijnlijkst. Zowel Malenkow als Molotow is een stali nist. Hun verwachte promotie zou dus passen in het zich ontwikkelende beeld. Men verwacht dat de vervanging van Boelganin en Chroestsjew be kendgemaakt zal worden op de bijeenkomst van het centrale comité van de partij, die volgende maand zou kunnen worden gehouden. Onzeker De uitval van Chroestsjew tegen de Westelijke diplomaten tijdens een ontvangst op de Poolse legatie zou beschouwd kunnen worden als een teken van zijn onzekerheid, ofschoon ook de drank een rol kan hebben gespeeld. Chroestsjew is een vrolijke baas zolang de zaken goed gaan, maar bij het eerste teken van gevaar wordt hij venijnig. De toestand is overigens nog erg ondoorzichtig. Thaler, correspondent Ir. J. F. R. van de Wall heeft giste ren in de Rolzaal te 's-Gravenhage af scheid genomen als hoofdingenieur- directeur van de dienst der Zuiderzee werken, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ir. v. d. Wall is door H.M. de Konin gin benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau en mr. J. Algera, minister van Verkeer en Waterstaat, heeft hem gistermiddag bij zijn afscheid de versierselen behorende bij deze onder scheiding omgehangen. •MM I -- - i Wrakken van tot zinken gebrachte schepen zijn op deze luchtfoto tan het Suezkanaal met links een deel van Port Said) duidelijk zichtbaar. Rond de wrakken liggen marineiaartuigen. Het bedrag op Girorekening 777 van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, is heden opgelopen tot f 1.927.784,61, terwijl de Nederlandse jeugd met zijn krantenactie een omzet heeft bereikt van 34.000 exemplaren. De KLM is gisteren begonnen met het overbrengen van 314 ton koffie en thc.e naar het Internationale Rode Kruis te Wenen en de spoorwegen vervoeren op het ogenblik 2000 ledi kanten voor het vluchtelingenkamp Spratzer bij Wenen. Amerikaanse havenstaking President Elsenhower heeft maatrege len getroffen om de Taft-Hartley-wet op arbeidsconflicten in de Verenigde Staten toe te passen, indien niet op korte termijn een einde komt aan de staking der bootwerkers in de havens aan de Amerikaanse Oostkust en de Golf van Mexico. Dg politiemacht van de 'Ver enigde Naties heeft vandaag een begin gemaakt met de bezetting van de noordelijke sector van het Suezkanaal. De commandant van de Brits-Franse bezettingstroepen in deze sector heeft echter mede gedeeld, zijn manschappen nog niet terug te trekken. Premier Eden IN politieke kringen te Londen doen talrijke geruchten de ronde naar aanleiding van de ziekte van premier Eden. Volgens som mige geruchten zou deze ziekte een voorwendsel zijn om het heen gaan van de eerste-minister in te leiden. Deze geruchten, evenals die, volgens welke Eden in het kabinet een nederlaag heeft geleden, wat betreft zijn Suezkanaal-politiek, worden door diplomatieke waarnemers overdreven genoemd en door sommige ingewijden zelfs positief tegengesproken. Uit het feit, dat Eden het nodig geacht heeft, zijn Franse ambt genoot Mollet in een persoonlijke boodschap te verzekeren, dat zijn plaatsvervangers geen enkele verandering zullen brengen in de Frans-Britse betrekkingen, leidt men af, dat de Britse premier langer dan een of twee weken afwezig zal zijn. Telegram naar Moskou: Aan de universiteiten te- Moskou en te Leningrad en aan de Akademie van Wetenschappen te Moskou is het vol gende telegram gezonden: „De universiteiten en hogescholen van Nederland zijn diep geschokt door de tragische gebeurtenissen in Honga rije en de daarop volgende maatrege len, die ook het universitaire leven van Hongarije aantasten. Terwille van de voor het welzijn der mensheid zo noodzakelijke samen werking der beoefenaars van de we tenschap verzoeken zij de Russische leidinggevende geleerden al hun in vloed aan te wenden tot zodanig her stel van het culturele leven, dat de rechten van de mens volledig worden geëerbiedigd in de onder Russische invloed staande gebieden." Syrië heeft gisteren een eerste stap gedaan om de economische betrekkin gen met Groot Brittannië en Frankrijk te verbreken. De Syrische minister voor Openbare Werken heeft meege deeld, dat alle contracten met Britse en Franse maatschappijen opgezegd zijn. Veertien dagen geleden heeft Syne reeds de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk en Engeland verbroken. De Verenigde Staten hebben hun me dewerking toegezegd aan 17 Westeuro- pese landen b|j de levering van olie, aldus verneemt A.P. De waarnemende minister van Buitenlandse Zaken Herbert Hover Jr. zou deze belofte aan de Ita liaanse ambassadeur Manilo Brosio heb ben gedaan. De ambassadeur had de V.S. verzocht snel hulp te verlenen om te voorkomen, dat de schaarste aan olie nit het Midden-Oosten verlammend zou gaan werken op de Westeuropese in dustrie. Hoover zou echter hebben voorgesteld, dat de Europese landen eerst gemeen schappelijk vaststellen, hoeveel olie er nodig is en hoeveel scheepsruimte zij voor het vervoer beschikbaar hebben. Een dergelijk plan moet worden uitge werkt door de O.E.E.C., die het ohe- probleem reeds in studie heeft. De autoriteiten hebben erop gewezen, dat zelfs met speciale oLieleveranties van de V.S. er in Westeuropa toch een olie tekort zal blijven, totdat het Suezkanaal wordt heropend en de pijpleidingen her steld. De perschef van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken Lincoln White heeft later in antwoord op vragen medegedeeld, dat Hoover Brosio heeft doen weten, dat hij de zaak ziet als „een probleem, dat door Europa in zijn geheel moet worden opgelost, liever dan door elk land afzonderlijk" Industriële woordvoerders, die op de hoogte zijn van de situatie bij de kolen- export hebben meegedeeld, dat Ameri ka grote voorraden kolen heeft, doen niet beschikt over de faciliteiten om deze in voldoende mate naar Europa te ver voeren, ter bestrijding van de brand- stoffenschaarste. De woordvoerders zeiden, dat er in Amerika gebrek is aan spoorwagons voor het vervoer van kolen en dat de Europese havens niet over voldoende faciliteiten voor het lossen beschikken. Er worden pogingen ondernomen om meer kolenwagens te bouwen en de faci liteiten voor het lossen in Europese ha vens uit te breiden. Deze beide plannen zullen waarschijnlijk niet op tijd verwe zenlijkt kunnen worden, om nog deze winter, met het oog op de Suezcrisis, de uitvoer te kunnen vergroten. Een zware vrachtwagen is gisteren te Poitiers op een groepje van zes kin deren ingereden, waarbij vier van hen gedood werden. De politie wist te voor komen dat de chauffeur gelyncht werd door de hysterische menigte. Toch heeft Eden vanaf zijn ziekbed gis teren geantwoord op Boelganin's laatste nota over de crisis in het Midden-Oosten, waarin de Sowjetpremier onder meer protesteerde tegen het Brits-Franse in grijpen. Eden's antwoord luidt als volgt: Ik heb uw boodschap van 15 november ont vangen. Zoals u weet, was het doel van onze tussenkomst in het Midden-Oosten de nadelige gevolgen van het Israëlisch- Egyptisch conflict te beperken. Van 1 november af heb ik al gepleit voor het zenden van een leger eer V.N. We zijn blij de waarnemers van de V.N. thans bü ons te hebben. De wereld zou een soort gelijke stap door de Sowjetregering in Hongarije toejuichen. Eden heeft het antwoord, ondanks het aandringen van zijn artsen om geen ac tiviteiten te ontplooien, zelf gesteld. O Zie verder pagina 3 Het Poolse blad Express Wieszorne, dat gisteren in Wenen ontvangen werd, meldt, dat er zich zondag In Polen pro testdemonstraties en ongeregeldheden hebben voorgedaan, toen bleek dat de Russlsch-Poolse besprekingen in Moskou waren geëindigd zonder dat de Russi sche troepen uit Polen zouden worden teruggetrokken. Volgens het blad staken studenten en jonge arbeiders in Bydgoszcz (Brom berg) het radiostation van de stad in brand. Zij probeerden de politie en de brandweer op een afstand te houden. Het blad noemde de oproerige elemen ten „avonturiers" en sprak van o- vocaties". Het onafhankelijke Weense blad Neuer Kurier maakt gewag van spanning en •vanordelijkheden m heel Polen. De Joegoslavische regering heeft de arrestatie bevestigd van de voormalige vice-president Milovan Djilas. Het distnetshof van Belgrado heeft besloten Djilas ongeveer drie weken in arrrest te houden, totdat een onder zoek naar zijn activiteiten voltooid is. Er zal een onderzoek ingesteld worden „uit hoofde van. gerechtvaardigde ach terdocht dat Djilas onware en ver draaide feiten heeft gepubliceerd over de Joegoslavische buitenlandse poli tiek". Het hof heeft meegedeeld, dat Djilas onder arrest gehouden wordt vanwege „de gerechtvaardigde vrees" dat hij zijn beweerde overtredingen zal herhalen tijdens de periode van het on derzoek. De Hongaarse communisten hebben in een scherp hoofdartikel, dat In het officiële communistische dagblad „Nep Szabadsag" is gepubliceerd, het Kremlin laten weten, dat Hongarije niet zoals Polen permanent Russische troepen op zijn grondgebied wenst te hebben. „Het is erg verontrustend, dat de Russische troepen in Polen zullen blij ven." schrijft het communistische dag blad. „want men kan zich nu alleen maar afvragen of de Russen ook in Hongarije willen blijven. Wij hopen, dat de Russen aandacht zullen schenken aan de wens van het Hongaarse volk. want alleen als zij dat doen kunnen er zich vriendschappelijke betrekkingen tussen de twee landen ontwikkelen." Dit hoofdartikel is een directe waar schuwing van de regering-Kadar aan de Russen en sluit zich aan bij het drei gement van miljoenen stakende Hon gaarse arbeiders, dat zij het werk niet willen hervatten voor het Russische leger het land verlaten heeft. Commissies van arbeiders in Oost-Duit.sland De Oostduitse communistische rege ring heeft toestemming verleend in de fabrieken arbeiderscomité's in te stei- len volgens Joegoslavisch model. Dit is een poging om de arbeiders te kalmeren, die onrustiger zijn geworden sedert de anti-Russische opstanden in Pol°n en Hongarije. Een Noorse groep V.N.-politie, bestaande uit 190 man is van morgen uit Abu Suweir te Port Said aangekomen. Het is de eer ste maal dat de internationale politiemacht van de V.N. gebruikt wordt om spanningen in het ge bied van Port Said te vermin deren. A.P. meldt, dat de Britse en Franse regeringen binnen 48 uur bijzonderhe den bekend zullen maken over de terug- keer van hun troepen uit de zone van - het Suezkanaal. Door het zenden van "V.N.-troepen. hoopt men een einde te maken aan het lijdelijk verzet tegen de Britten en Fransen, waartoe de bevolking van ho gerhand wordt aangezet. Het doel is._ arbeidskrachten te verkrijgen. Is er-een.' soort van militair gezag, dan wordt het voor de Egyptenaren gemakkelijker, want dan. "kunnen zij niet beschuldigd worden van collaboratie met de bezet ter. Zij kunnen dan aantonen dat zij tot werken gedwongen werden. Berichten over toenemend verzet der Egyptenaren tegen de Brits-Franse troepen en overtredingen van de prder tot staking van het vuren schijnen het opperbevel der VJN.-politiemaeht er toe gebracht te hebben de V.N.-troepen reeds thans naar Port Said te doen ver trekken, nog vordat hun opperbevelheb ber, generaal Burns, zelf ter plaatse is aangekomen. Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken ver klaarde vanmorgen evenmin te weten of de aankomst der V.N.-politie in Port Said op korte termijn gevolgd zou wor den door terugtrekking der Brits-Franse troepen. lEen woordvoerder-van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt, dat de Britse onderda nen, die Egypte willen verlaten van de Egyptische autoriteiten toestemming daarvoor zullen krijgen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit medegedeeld aan de Zwitserse auto riteiten, die de Britse belangen, in Egyp te behartigen. Terugtrekking troepen Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal der Ver Naijes heeft dinsdag de ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Brilannië Frankrijk en Is rael gevraagd waarom deze landen hun strijdkrachten overeenkomstig de resoluties van de "Algemene Verga dering niet uit Egypte hebben terug getrokken, aldus delen gewoonlijk be trouwbare kringen mede.. Volgens deze kringen heeft Dag Hammerskjoeid deministers de vol gende vragen gesteld: 1. In hoeverre zijn de troepen uit deze landen teruggetrokken? 2. Welke plannen hebben de rege ringen voor de terugtrekking' 3. Waarom is er geen voortgang of geen verdere voortgang gemaakt in overeenstemming met de resolutie tot het staakt-het-vuren? Tenslotte verzoekt Dag Hammars kjoeld de mening van deze landen over de naleving van het bevel 'om het vuren te staken. DE Br -•"sdag 21 nov. Eer> - -.ed boven de Oost- zee -er in een groot deel va' oeheersen. Aan de flank ervan .„eren Oostelijke winden koude lucht naar onze omgeving. Vanmo.gen vroor het in het Noorden van het land ongeveer 5 graden. In de komende nacht zal de vorst nog wat toenemen. Over Tjechoslowakïje is een hoeveelheid zeer koude lucht in aan tocht. zodat in de komende nacht mi nimumtemperaturen van 5 tot 8 graden onder nul worden verwacht in het Oos ten van het land. In Scandinavië is het in de afgelopen 24 uur minder koud geworden door het binnenstromen van Atlantische lucht Deze lucht stroomt in de richting van Rusland en zal ons voorlopig nog niet bereiken. Het ziet er dan ook naar uit dat ook in de nacht van donderdag op vrijdag nog vorst zal voorkomen in Nederland. Treinbotsing bij Dalfseri eist twee doden .•sy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1