München-politiek JOEGOSLA V1SCHE BESCHULDIGING Vrees voor nieuwe ongeregeldheden Oostenrijkse grenswacht schiet Rus dood Strenge controle op zondag Overgaan van kolen op andere verwarming reinreis volgend jaar duurder Met Trouw door het Midden-Oosten Leger van 10.000 man „bezet morgen de wegen C Deed U al ietsX voor de 1500 kinderen? Hongaren zelfs over grens achtervolgd Hongaren in cel op legatie te Wenen? Eden niet van plan af te treden Min. Zijlstra: Huisbrandtekort blijvend Mr. AlgeraGeen weekendretours W eeroverzicht ZATERDAG 24 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3547 Onderhandelingen in Amerikaanse haven- conflict mislukt y Strengere straffen op Cyprus mm Controle op zondagsrijverbod Politie, douane en marechaussee kregen speciale instructies Moordaanslag op Traakse premier Ook 999 nadert 9 mzl iMRE NAGY, de voormalige Hongaarse premier, is in Boedapest door de Russen gearresteerd en met zijn medewerkers wegge voerd. Deze beschuldiging heeft Joegoslavië gisteren officieel uit gesproken. De Hongaarse regering-Kadar beweert echter dat Nagy vrijwillig naar Roemenië is vertrokken, aangezien hij de wens te kennen had gegeven „in een voiksdemocratisch land te leven". Donderdagavond had Nagy zoals gemeld de Joegoslavische ambassade in Boedapest, waar hij na de mislukte vrijheidsstrijd asiel had gevonden, vrijwillig veriater. Maar hoewel Nagy en zijn mede werkers van de Hongaarse regering-Kadar een vrijgeleide hadden gekregen, verdwenen zij spoorloos De Joegoslavische regering waar schuwde daarop, dat indien Nagy en zijn metgezellen niet zouden terugkeren naar hun woningen in Boedapest, dit een flagrante schending zou zijn van de bestaande goede betrekkingen tussen Joegoslavië en Hongarije en een schending van het internationale recht. Uit betrouwbare bron in Boe- depest heeft Reuter vernomen, dat Imre Nagy en zijn metgezel len vrijdagmiddag door Russische militairen zijn gearresteerd en weggevoerd nadat zij besprekin gen hadden gevoerd met de Hon gaarse eerste minister, Janos Ka- dar, in het parlementsgebouw in Boedapest. Nog 52 Een Russische soldaat, die Hongaarse vluchtelingen achter volgde tot op Oostenrijks gebied, is gisteren door Oostenrijkse grenswachten doodgeschoten. Een tweede sow jetsoldaat werd door de Oostenrijkse grenswacht gevangengenomen. Een derde, die tot dezelfde patrouille behoorde, is ontkomen. y Overval Bevel <H Zie verder pagina 3 Ijstijd ANTON IIÜNINK J (Van onze Haagse redacteur) Als gevolg van de kostenstij gingen zal voor het hereiken va» een redelijk rendement over het komende jaar een tariefsverhoging bij de Nederlandse Spoorwegen noodzakelijk zijn. Besprekingen daaromtrent zijn reeds gaande. Dit deelt de minister van Verkeer en Waterstaat mede in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag over de begro ting 1957. (Van onze Haagse redacteur) De rijks- en gemeentepolitie, de douane en de marechaussee heb ben van de minister van Justitie speciale instructies ontvangen voor de controle op de naleving van het zondagsrijverbod. Ruim tienduizend man zullen zondag vanaf des morgens vijf uur in actie zijn. Zij zullen de verkeers knooppunten en de wegen „bezet ten" of zich met auto's en motoren verplaatsen om eventuele overtre ders op te sporen. V. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 I) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klaehiendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage- Huygensplem 3 Postgiro 424867 Redactie- Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehiendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig lot zondagavond. VORST LOOPT TEN EENDE. Veel bewolking met morgen tijdelijk enige regen. Tot matig of krachtig en langs de kust mogeiyk tot hard toenemende zuidwestelijke wind. Vannacht aanvankelijk lichte vorst, later stijging van de temperatuur. 25 nov. zon op 8.19, onder 30.33: maan op 0.04, onder 13.16, 26 nov. zon op 8.20. onder 16.38; maan op 1.22. onder 13.39. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE houding van de westelijke sta len tegenover de schokkende we reldgebeurtenissen van de laatste we ken heeft bij sommigen de vraag doen rijzen of wij hier niet te maken hebben met de z.g. München-politiek. Om het geheugen even op te frissen. Indertijd hebben de westelijke staten zich te München neergelegd bij Hitlera expansionistische politiek, zoals die toen met name tegen Tsjechoslowa- kije was gericht. Het merkwaardige is nu dat zij die ongerust zijn over de westelijke hou ding tegenover de Russische politiek en die daar de kwalificatie „München- politiek" voor gebruiken dan speciaal het oog hebben op Hongarije. Over Egypte en Israël spreken zij in dit ver band niet. Integendeel, maar al te ve len, ook in ons land, breken de staf over het gedrag van Engeland en Frankrijk ten aanzien van Egypte en zien voorbij aan de rol die Rusland daarbij speelt. WAT is het wezenlijke van de Mün chen-politiek? Het wezenlijke van München-politiek is dat men zich neer legt bij het feit dat een bepaalde staat buiten zijn tot dusver bestaande machtssfeer zich begeeft en gebieden, die tot dusver nie't onder zijn controle stonden, aan zich onderwerpt. Dat deed Hitier destijds met Tsjechoslowakije. En daar legden En geland en Frankrijk zich toen bij neer, in de hoop dat daarmee Hitiers vraatzucht zou zijn bevredigd. Dat is anders uitgekomen. Daarom is Mün chen-politiek zelfmisleiding en zeer ge vaarlijk. Sowjets arresteren Nagy ondanks vn j geleid e De pogingen van de Amerikaanse re gering om door middel van onderhande lingen een einde te maken aan de ha venstaking, zijn vrijdag mislukt, zo heeft het hoofd van de Federale Be middelingsorganisatie, Joseph Finnegan, bekendgemaakt. WANNEER wij de gebeurtenissei van de laatste weken in dit Heb' bezien dan is het duidelijk dat de hou ding van de westelijke staten ten* aan zien van Hongarije geen München-po litiek is. Want Hongarije was een land, dat, als gevolg van de afspraken door de geallieerden met Rusland ge maakt tijdens de tweede wereldoorlog, ondc-r de militaire controle van Rus land stond en tot de Russische machts sfeer behoorde. Hongarije probeerde daar uit te breken en Rusland heeft dat met wapengeweld verhinderd. Hier was van Russisch expansionis me geen sprake. Rusland nam; hier maatregelen, afschuwelijke ,ery god deloze maatregelen om te' houden wat het had. Als het Westen Rusland had kunnen verhinderen dit te doen zou het plicht geweest zijn dat te verhinderen. Maar van München-politiek is hier nu dit niet geschiedde geen sprake. Want het Westen stond hier niet tegenover expansionisme gelijk te München het geval was maar tegenover een handhaving van een overigens af-t echuwelijke status quo. 1 Daartegenover moet gezegd worden dat de politiek die de Amerikanen en de door hen gesteunde Verenigde Naties in het Midden-Oosten voeren, bedenkelijk veel van München- politiek weg heeft. Wij zijn helemaal niet van plan en hebben dat ook nooit gedaan om alle motieven die Frankrijk en Enge land hebben gedreven bij hun actie in Egypte, goed te praten. Wij zijn het eens met wat prof. v. d. Molen in het laatste nummer van de Internationale Spectator schreef dat het optreden van Engeland en Frankrijk in Egypte, in dien dat door niets anders zóu zijn in gegeven dan door hun specifieke be langen als ongeoorloofde agressie zou moeten worden veroordeeld. Maar, met prof. v. d. Molen zijn wij van oordeel dat wanneer blijkt dat wij hier met iets anders te maken heb ben, ons oordeel over het optreden van Engeland en Frankrijk zich moet wij zigen. En dat is het geval. Het gedrag van Egypte, zowel ten aanzien van het Suezkanaal als ten aanzien van Israël is in wezen niets anders dan een actie van Rusland. Russische wapenen en Russische tech nici waren daar aan het werk. Het Egyptische optreden was de camou flage voor een Russische poging om het Midden-Oosten onder Russische controle te krijgen. De daad van Israël, in eerste instan tie wettige zelfverdediging, gepaard aan het optreden van Engeland en Frankrijk was een poging om die Rus sische actie onschadelijk te maken. Dat wettigt deze Frans-Britse politiek, die derhalve precies het tegenoverge stelde van München-politiek was. Want hier werd aan het Russische expansio nisme optreden buiten de bestaande machtssfeer een halt toegeroepen. IJ achten het betreurenswaardig dat de Verenigde Staten en de meerderheid der Verenigde Naties dit niet aldus hebben gezien. En het is meer dan triest dat velen in West- Europa dat evenmin zien. Wjj betreuren in het bijzonder dat itt de boodschap die een aantal Neder landse kerken hebben gemeend tot het Nederlandse volk te moeten richten evenzeer van dit wanbegrip sprake is. Daarin wordt het Russische optreden in Hongarije en het Frans-Britse op- tred n in Egypte op een lijn gesteld. Als men het goed ziet, moet men precies andersom het Russische handelen in Hongarije en het Russische handelen in Egypte moreel op één lijn stellen. Wat Engeland en Frankrijk daartegenover deden was het bestrij den van Russische agressie. Het feit dat Verenigde Staten en FiE stand van onze inzamelings- U actie het vijfde jaar, het eerste lustrum dns voor 1500 kinderen, die in protestants- christelijke verzorgingscentra vertoeven, is als volgt: Aantal pakketten: 500. Giften per giro: f 1100. Erelijst der scholen die de „adoptie" ondersteunen: 1. Nobelschooi, (Landbouwhuis- houdonderwüs), (Schaffen). 2. Pavia. meisjesinternaat der Vereniging voor Chr. H. en M. onderwijs (Zeist). 3. „Sterrenbergsehool", oplei ding voor M.O. en U.L.O. (Arnhem). 4. Chr. Nationale school (Sloot- dorp). 5. Prinses Marijkeschool, Chr. Landbouwonderwijs, (Ede). 6. Geref. L.O., (tJithulzemee- den) 7. Bosch en Bovenschool, (Zie^oart!5 'ifet y'ersïag van Slnts bezoek aan.' onze pakjes kamer te Amsterdam, elders in dit-blad). Nagy zou met Kadar over de vor ming van een coalitieregering gespro ken. hebben. Zjj zouden overeenstem ming bereikt hebben en er waren voorbereidingen getroffen voor een redevoering van Nagy voor radio- Boedapest. Nagy en Kadar waren nog aan het onderhandelen toen Russische militairen de conferentiezaal in het parlementsgebouw binnenkwamen en Nagy» en sijn metgezellen arresteerden, Met Nagy bevonden zich in de Joe goslavische ambassade nog 52 vluch- t Aan de Hongaars-Oostenrijkse grens hebben de Russen nu snelle politie- boten in gebruik genomen, daar waar de grens gevormd wordt door een kanaal. Maar de vluchtelingenstroom laat zich zelfs door deze scherpere bewaking niet tegenhouden. De gehele dag door kwamen gisteren de vluchtelingen in kleine groepjes naar Oostenrijk. Men zag ze van de grens af op de loer liggen in het riet tot de patrouille boten voorbij waren. Dan wierpen mannen, vrouwen en kinderen zich in het water en zwommen naar de vrijheid. Na de tocht door het ijskoude water beklimmen de .vluchtelingen de Oos tenrijkse oever en staan zij bloot aan de snerpende wind. Vaak zijn hun kleren reeds stijf bevroren en hun ledematen in groot gevaar van be vriezing, vóór de reddingsploegen hen bereiken. Volgens vluchtelingen zijn Russische en Hongaarse troepen bezig in de omgeving van het Neusiedlermeer de grens af te grendelen. De soldaten zouden vluchtelingen, die Oostenrijk trachten te bereiken neerschieten. Gisteren zijn Russische militairen bezig geweest de vrijheidsbrug, welke zij twee dagen geleden in het midden DE minister van Justitie heeft opdracht gegeven aan rijks- en gemeentepoli tie streng toe te-zien op de na leving van het zondagsrijver bod. Tegen ieder, die in strijd met de bepalingen op zondag tussen 5.00 en 24.00 uur benzi ne ge- of verbruikt in een mo torrijtuig, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Verenigde Naties de politiek van Engeland en Frankrijk pogen te verhinderen en daarin goeddeels schijnen te zijn geslaagd is een typisch geval van München-politiek. Dat is het meest verontrustende d-ng in de jongste ontwikkeling. hebben opgeblazen, verder stuk te hakken, omdat de wanhopige vluchte lingen nog steeds kans zagen over de wrakstukken Oostenrijk te bereiken. telingen, onder wie 15 vrouwen en 17 kinderen. Tot hen behoorden vooraan staande gematigde communisten en voorts mevrouw Julia Rajk, de weduwe van de vroegere Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, die in 1949 opgehangen wérd wegens verraad en titoisme. Aangenomen wordt dat alle perso nen, die met Nagy in de Joegoslavische ambassade gevlucht waren, naar Roe menië gestuurd zijn. hetgeen heel goed de eerste etappe kan blijken te zijn van een verbanning naar Rusland. Van Nagy en zijn lotgenoten is niets meer gehoord sinds zij de ambassade in een regeringsbus verlaten hebben. De Joegoslavische regering heeft of ficieel de volgende schildering van de toedracht gpgevenr a „Toen allojn, die^gedurohie 20" dagen asiel hadden -genoten.in de Joegosla vische ambassade in Boedapest, in de autobus gestapt waren, die door de Hongaarse regering te hunner beschik king gesteld was, tezamen met twee Joegoslavische diplomaten, arriveer den twee Russische militaire auto's met een aantal leden van de Russische mili taire veiligheidsdienst. De ambtenaren van de Russische veiligheidsdienst probeerden, zich in het bezit van de autobus te stellen en gaven dat voornemen op toen de Joe goslavische diplomaten, die Imre Nagy en thet verdere gezelschap begeleidden, energiek protesteerden. Toen de bus in de richting van het centrum van de stad reed, sprong een der officieren van de veiligheidsdienst in de bus en beval de chauffeur, de koers te wijzigen, en naar het militaire hoofdkwartier te rijden. De chauffeur gehoorzaamde. In kringen van de Hongaarse vluch telingen in Wenen verluidt dat onge veer 35 lotgenoten verdwenen zijn om dat ze een bezoek hadden gebracht aan de Hongaarse legatie in Wenen vanwege geruchten, dat zij daar gel delijke steun zouden kunnen krijgen. Een vluchteling, die in de legatie was -geweest, vertelde dat gewapende Hongaarse politiemannen van de vei ligheidsdienst het gebouw -bewaken. De kelders van het gebouw zouden nu dienst doen als gevangeniscellen, waar de vermiste vluchtelingen worden vast-, gehouden. Naar aanleiding van dit bericht, heeft de leiding van de Oostenrijkse politie vrijdagavond meegedeeld, dat het on mogelijk is dit bericht te bevestigen. Hieraan wordt toegevoegd, dat men er trouwens weinig geloof aan hecht, aan gezien de Oostenrijkse politiemannen, die het gezantschapsgebouw bewaken, zeker elk abnormaal voorval zouden hebben opgemerkt. Premier Eden van Groot-Brïttannie is gisteravond met zijn echtgenote per vliegtuig naar Jamaica vertrokken voor een rustkuur van drie weken. Vóór zijn vertrek verklaarde Sir An thony, dat de Britse politiek in het Midden-Oosten geen veranderingen heeft ondergaan. Ook maakte hij dui delijk, dat hij niet voornemens is af te treden als premier. Hij verklaarde het zeer te betreuren, dat hij op dit ogenblik het land moest verlaten. „Ik ga, omdat de artsen zeg gen, dat ik dit doen moet, en het is de snelste manier om weer beter te worden. Ik heb de verzekering gekre gen, dat ik bij mijn terugkeer volkomen hersteld zal zijn en volledig in staat mijn werkzaamheden te hervatten. Ik zal u allen, naar ik hoop, zeer spoe dig terugzien", aldus de Britse eerste- minister. Advertentie tijd voor uw éfs! Uw eis om de sappigste, knappen dste en smeuïgsce Gelderse worst: Anton Hunink's worst! Mm... dié warme geurige smulworst met 'n dam pend bord boerenkool! Verwen uzelf 's echt: EIS de worst met de naam Anton Hunink op het loodje Hoe vtrser hoe lekkerder HOAEVERANCIER - DEVENTER De Tweede Kamer beeft gistermiddag de begroting van de Staatsmijnen goed gekeurd, nadat tussen minister Zijlstra en de heren Kramer (arb) en Mulders (k.v.p.) een drietal problemen was be sproken betreffende de arbeidsvoorwaar den voor mijnwerkers: het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten, de verkorting van de werktijden en de mijnwerkerspensioenen. Het aantal zitplaatsen in het reizi- gersmaterieel ondergaat thans een ge leidelijke uitbreiding door de onlangs begonnen aflevering op een order van 248 elektrische rijtuigen. Juist in verband met de ongunstige ontwikkeling van de kosten en de noodzakelijk geachte tariefsverhoging bij de Spoorwegen neemt de minister invoering van goedkopere biljetten niet in overweging. Het belang van het reizend publiek is volgens de minister het meest ge diend met een zo laag mogelijk alge meen tarief. Aan dit streven wordt af breuk ged&an door 'dö- invoering"van reductiebiljetten» .waaronder weekend retours. De minister wijst er verder op dat uitgifte van we ekendretours vervoer zou aantrekken, juist op de tijdstippen waarop de treinen tengevolge van de weekendspits toch al een tekort aan plaatsruimte1 vertonen. De rentabiliteit van het Spoorwegbe drijf gaat volgens de minister niet zover dat tijdens de spitsuren aan iedere reiziger een zitplaats kan wor den gegarandeerd. Het ligt in de bedoeling om met het aanbrengen van automatische knipper- lichtintallaties bij onbewaakte overwe gen voort te gaan in een tempo van ongeveer 20 stuks per jaar. Een verbetering van de pensioenen, die door de heren Kramer en Mulders was bepleit, kan alleen maar gevonden worden door een verhoging van de rijksbijdrage of door verhoging van de kolenprijs. Indien de keuze zo scherp ligt, zal de Kamer begrijpen, aldus mi nister Zijlstra, dat ik hierover thans geen uitspraak kan doen. Met de over heidsfinanciën en met het prijzen-pro- bleem ligt het op het ogenblik niet ge makkelijk. De minister zegde beide Ka merleden toe, na te zullen gaan met de inspecteur-generaal voor het staatstoe zicht op de mijnen, of een verhoogde veiligheid kan worden bereikt. Dit in verband met het feit, dat er Italiaanse mijnwerkers zijn. die de veiligheidsvoor schriften in de Nederlandse taal niet kun nen lezen. Over een verkorting van de werktijd, die eveneens door de heren Mulders en Kramer was bepleit, kon de minister niet dan na overleg met de minister van Sociale Zaken bellissen. De minister kan dan ook thans nog niet zeggen, hoe hij zou staan tegenover enig voorstel in die richting, dat eventueel door de Mijnindustrieraad zou worden gedaan. De bewindsman constateerde, dat de huisbrandvoorziening onvoldoende is. Wij hebben hier te maken met een per-, manent tekort. Het publiek zal zich dah' ook moeten instellen op een omschake ling van huisbrandkolen naar andere vormen van ruimteverwarming. De gouverneur van Cyprus, Harding, heeft donderdag bekendgemaakt dat strengere straffen, worden ingevoerd om het verzet op het eiland te bestrijden. De doodstraf zal voor meer gevallen gelden o.m. de clandestiene aanmaak en het dragen van wapens of ontplofbare stoffen en, m zekere omstandigheden, voor de omgang met gewapende per sonen. OP verzoek geven wij een overzicht van hetgeen onze redacteur, de ïeer drs. J. Klatter, op grond van zijn recente reis door het Midden-Oosten, rich voorstelt in de loop van deze winter aan speciale artikelen,, ver lucht met eigen foto's, voor ons blad te schrijven. Daar deze reis voorbereid was in een nog betrekkelijk rustige tijd, was het aanvankelijke plan met het schrij ven eerst aan te vangen na de thuis reis, wanneer een goed overzicht zou zijn verkregen over het gehele verza melde materiaal. De ontwikkeling der gebeurtenissen dwong echter daarop vooruit te grijpen. Na de incidentele artikelen, tijdens de reis gestuurd, is de heer Klatter begonnen met een reeks politieke be schouwingen. Op een algemeen over zicht volgden artikelen over Egypte. Daarna komen beschouwingen over Jordanië, waarvan wij het eerste elders in deze editie publiceren. Daarop volgen artikelen over de Liba non, Syrië en Irak, de andere 'anden die bezocht werden. Na deze serie van politiek-inge- stelde artikelen volgt een serie over de uitingen van het christendom in het Naburige Oosten, waarvoor vooral de centra Cairo en Beiroet in aanmer king komen. Uiteraard neemt Jeruza lem als vrijplaats voor vele kerken een heel aparte plaats in. In het bjj- zonder zal ook geschreven worden ovc de betekenis, die de Koptische kerken thans nog hebben. p. IJZONDERE aandacht heeft onze redacteur gegeven aan de rijk- dom, die het Midden-Oosten aan Bijbels-archeologische onderwerpen biedt. Hij is geweest op de plaatsen, waar volgens de traditie Jozef en Maria met het Kind Jezus, vluchtend voor Herodes, in Egypte hebben ver toefd. Zijn weg heeft geleid over het Slnaigebied, hij is getrokken langs de paden, die eens de kinderen Israels op weg naar het Beloofde Land nebben afgelegd via Edom, Moab en Ammon, 4 is 7,y/!v,E hij heelt gestaan op de hoogten van de berg Nebo en is gedoken in het zilt van de Dode Zee. Jeruzalem, Bethle hem, Hebron, Nabloes (het oude Sichem), Sebastia (het oude Samaria), Dothan, Emmaus, Bethanië, Jericho en de Jordaan werden bezocht. Een speciaal verhaal zal worden gewijd aan de gemeenschap der Samaritanen, die thans nog ten getale van pl m. 275 personen een geïsoleerd bestaan leiden. Onze lezers zullen meegaan naar de vier oude monniken, die als enig over geblevenen thans nog het grote kloos ter hoog tegen de rotswand van de „Berg der Verzoeking" bewonen. Een bijzondere expeditie werd ondernomen naar het wondermooie „roze-rode" Petra, ver ten zuiden van de Dode Zee, een stad in het hart van schier ontoegankelijk gebergte en geheel uit de bergwanden uitgehouwen' het poli tieke centrum van de Nnbn'ocen om streeks het begin van onze jaarielling De grafspelonk te Bethamè, ach ter de Olijfberg, die men aan wijst als „het graf van Lazarus". Vanuit Beiroet leidde de weg het zuiden in, naar Tyrus en Sidon, het noorden m naar Biblos (waar de Bybel zijn naam aan ontleent) en de cederen van de Libanon en het oosten in naar Baalbeh, de oude zetel van de be kende Baalsdienst. In Damascus ging het in de voetsporen van Paulus door de straat, genaamd De Rechte, naar de oude stadsmuur met het raam, waaruit, naar de traditie wil, Paulus neerge laten werd. Ten slotte is er dan de trits Ninivé, Babylon en Ur. Met het fascinerende verhaal van glorie en ondergang van wel het oudst bekende koninkrijk op aarde, met als zetel de geboortestad van Abraham mllen deze reportage- serien besloten worden. Doordat een groot gedeelte van de be wolking in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdelijk verdween, heeft het op de meeste plaatsen licht tot matig ge vroren. De laagste temperatuur werd gerap porteerd van het vliegveld Gilzcrijen daarentegen vroor het in Den Helder slechts 2 graden. In de algemene luchtdrukverdeling ko men nu belangrijke veranderingen voor. Het hogedrukgebied boven Scandinavië, dat de afgelopen week in West-Europa winters weer veroorzaakte, neemt snel in betekenis af onder invloed van een stormdepressie. die met een grote snel heid over Zuid-Groenland naar IJsland koerste. Deze depressie verplaatst zich in noordoostelijke richting naar het zeege bied tussen Noorwegen en IJsland, Een deel van de luehtdrukdalingen zal ver moedelijk naar het noore ->k deel van de Noordzee uitwijken. Het windveld van de depressie zal zich over de Britse eilanden en de Noordzee uitbreiden. Als gevolg hiervan zal de wind bij ons uit zuidwestelijke richting opsteken en tot krachtig en langs de kust moge lijk tot hard aanwakkeren. Aan de vorst- toestand komt daardoor de komende 24 uur een einde. Voorafgegaan door wat regen zal de zachtere Oceaanlucht binnenstromen, hetgeen met een flinke tempe-atuurs-, 'iminc gepaard zal "aan Niet alleen zullen de hoofdwegen gecontroleerd worden, ook de secun daire wegen, de kleine weggetjes op het platteland en de uithoeken zullen niet aan het wakend oog van de speurders ontsnappen. Zij hebben opdracht gekregen bij een overtreding onmiddellijk te laten stoppen. Er wordt dan proces-verbaal opgemaakt en de wagen moet worden vastgehouden tot maandag, aangezien het rijverbod geldt tot middernacht. Mocht een overtreder brutaal op treden of zelfs verzet plegen dan kan het voertuig blijvend in beslag ge nomen worden. De marechaussee zal bijzonder scher letten op het militair vervoer, maar zij kan ook proces-verbaal op maken bii de algemene controle. De douane ten slotte is belast met een speciaal toezicht aan de grens. Wie een vergunning heeft om op zon dag te rijden, doet er verstandig aan reeds zaterdags te tanken want het schijnt, dat veel pomphouders zondags hun pomp willen sluiten. Er zijn natuurlijk plaatsen, waar dit sluiten geen nieuws is. We denken aan die gemeenten op de Veluwe bij voorbeeld waar men reeds jaren uit principiële overwegingen des zondags geen benzine verkoopt. De autoriteiten hopen, dat de stren ge controle, welke morgen begint, een goede preventieve uitwerking zal hebben, zodat in de komende maan den het toezicht minder intensief be hoeft te zijn en het publiek een verheugende medewerking zal verle nen om het verbod nauwgezet na te leven De Israëlische radio heeft vrijdag op grond van berichten uit Irak, eemeldt. dat een poging om Noori Al Said, de eerste minister van Irak, te vermoorden is verijdeld. De Iraakse regering had ve- poogd de moordaanslag geheim te hou den. Gisteren is op giro JJo tionaal Comité Hulpverlening Hong„ se Volk te Amsterdam totaal rorx, 100.000 gulden gestort. In totaal is nu l.820.000 gulden ontvangen. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1