j D nieuw teragtr uit Egypte geëist Poolse steun voor In de kwestie-Nagy ROTTERDAM HAD MEESTE RIJVERBOD-OVERTREDERS Egypte wijst alle Brits-Franse burgers uit OUDERDOMSPREMIE NIET GEHEEL GECOMPENSEERD STRENGE MAATREGELEN AANGEKONDIGD Eisenhower neemt in Georgia rust Tachtigduizend vluchtelingen Engels bataljon vertrokken ontwapend Stilste zondag sinds oorlog Wmmmw. M W eeroverzicht Versperringen óp Beigische wegen ONTWERP-ADVIES GEREED Bejaarde vrouw in woning verbrand MAANDAG 26 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3543 Weerbericht HONGAREN WILDEN OUD-A. V.O.-AGENT LYNCHEN OPROEP VAN V.N.-ASSEMBLEE Arrestatie wegens het weduwen-;--; mysterie Bus met 20 meisjes in kanaal gereden Uitvoerige weergave in Poolse bladen Mr. K. Groen directeur- afdelingschef P.B.Ö. iglPSMl Pi- O O E HONGAARSE regering-Kadar heeft bekendgemaakt, dat personen die uit Hongarije trachten te ontsnappen in de gevan genis zullen worden geworpen. Radio-Boedapest deelde mde, dat reeds tientallen vluchtelingen, die naar Oostenrijk wilden gaan, waren gearresteerd. Ook schijnt de regering-Kadar thans strenger te willen optreden tegen de stakers in Hongarije. Kadar heeft tenslotte een regering „op brede basis" beloofd, waar in ook „goedwillende" niet-communistische personen zullen wor den opgenomen. Doch dit zal pas gebeuren als de orde is hersteld. Aanval op Hongaren geweigerd Roemeense minister en vice-premier vervangen Overeenkomst EX-PREMIER REEDS IN MOSKOU JOEGOSLAVIË heeft in zyn conflict met de Hongaarse regering- Kadar en de Sowjet-Unie over de ontvoering van Nagy morele steun gekregen van Poolse zijde. Het Westberlijnse blad Nachtdepesche verklaart „uit kringen: van de Hongaarsche ambassade" in Oost-Berlyn te hebben vernomen, dat Nagy met een vliegtuig van Roemenië naar Moskou is gebraebt, waar hy terecht zou moeten staan wegens „hoogverraad" en contra-revolutionaire activiteit tegen de volksdemocratie". Joegoslavië heeft ook by de Sowjet-Unie geprotesteerd tegen de ontvoering van Nagy. (Van een onzer verslaggevers). NEDERLANI) bèléëfdè gisteren de stilste rustdag sinds de oorlogsjaren. Men kon verschei dene straten doorlopen zonder een rijdende auto te zien. Slechts een enkele taxi joeg over het asfalt, en af en toe een ziekenauto, een doktersauto of een bus. Totaal ■sim «11» Tito's VN-troepen geven Egyptenaren les verlaten waren de meeste buiten wegen. Grote steden Laatkomer O Zie verder pagina 3 Nota's Advertentie fN y Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtend ienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Geldig tot dinsdagavond. STORM •- Veel bewolking met tijdelijk regen en later buien.. Tot-., storm aanwakkerende wind tussen west en noordwest/ Lagere temperaturen. 27 nov. zon op 8.22» onder 18.37; maan op 2.39» onder 14.01. I Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J.S. BRUINS SLOT Hong aarse Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat president Eisenhower waarschijnlijk vandaag voor een rustperiode naar Augusta in Georgia zal vertrekken, mits de internationale toestand niet verslech tert De staf van raadgevers, die de presi dent op zijn tocht vergezellen, zal uitge breider zijn dan gewoonlijk. zal vluchtelingen gevangenzetten Hongaarse vluchtelingen, die in een kamp bij München verblijven, wilden zaterdag een agent van de A.V.O., de Hongaarse geheime politie, die eveneens zijn land ontvluchtte, lynchen. De man, die 'voleens de Hongaren te laat var de dwalingen zijns weegs terugkeerde, werd door de politie gered on naar een ander kamp overgebracht. Dit weekeinde Is het aantal vluchte lingen, dat naar Oostenrijk is uitge- Noorse, soldaten, die deel uitmaken van de VJV.-politiemacht, worden bij hun aankomst in El Cap, aan de Britse frontlijn, begroet door Engelse parachu- - tisten. weken tot tachtigduizend gestegen. Vijftienduizend uitgewekenen zijn in tussen naar andere landen overge bracht. Vooral de huisvesting van de vluch telingen stelt de Oostenrijkse regering voor enorme problemen. De Oostenrijkse kanselier, dr. Ju lius RaaU, heeft zaterdag een „scherp protest" doen overhandigen aan de Sow jet-ambassadeur in Wenen, n.a.v. het grensincident van vrijdag, waarbij een Sowjet-militair werd gedood en een werd gearresteerd. De vluchtelingen zelf verhalen, dat de Russen thans proberen het vluchten onmogelijk te maken door ongeveer vijf km van de grens af een bewakingslinie te plaatsen. Engeland heeft erin toegestemd een onbeperkt aantal Hongaarse vluchtelingen op te nemen, waarbij zal worden afgezien van alle forma liteiten. 9 Zie verder pagina 3 mf Scotland Yard heeft, na een uitgebreid onderzoek naar de doodsoorzaak en de testamenten van verscheidene rijke weduwen in de Britse badplaais East bourne, een huisarts gearresteerd. De arts wordt beschuldigd van valsheid in ge schrifte. diefstal en overtreding van de bepalingen van de wei op de crematie. Be algemene vergadering der Ver. Na ties heeft Engeland, Frankrijk en Israël saterdag opnieuw verzocht, zich uit Effyple terug te trekken. Bit verzoek werd gedaan ondanks een Israëlische mededeling dat reeds twee brigades rond 6.000 man uitEgypte waren teruggetrokken en ondanks een Britse verklaring, dat nog dezelfde avond een Brits bataljon (800 a 1.000 man) Port Said zou verlaten. Het Britse bataljon zou vandaag op Cyprus aankomen. Met 63 tegen 5 stemmen bij tien ont houdingen aanvaardde de algemene ver gadering een resolutie van 21 Aziatisch- Afrikaanse landen. Deze resolutie stelt o.a. met leedwezen vast dat de drie lan- Roemeens leger Rusland is bezig hel Roemeense leger stelselmatig te ontwapenen ten einde een opstand in de trant van Hongarije onmogelijk te maken, meldt het Britse zondagsblad The Observer. „Alleen de veiligheidstroepen, die .de operatie uit voerden' en de wapens aan de Russische bezettingslegers overhandigen, mogen hun Machinegeweren behouden", schrijft het blad. Met de ontwapening van het Roe meense leger zou zijn begonnen, na dat de Roemeense regeringsleiders een voorstel van Chroestsjew om Roemeense troepen tegen de Hongaarse vrijheids strijders in te zetten, van de hand had den gewezen- De Russische partijleider zou zijn voorstel hebben gedaan tijdens een kort. onaangekondigd bezoek aan de Roemeense hoofdstad Boekarest, in de week vóór de grote Russische aanval van 4 november op Hongarije. Betrouwbare berichten, die gisteren uit Sofia in Belgrado binnenkwamen, zeg gen dat de Bulgaarse autoriteiten voort gaan met arrestaties op grote schaal, met het doel de bevolking te weerhouden van elke poging om een revolutie naar het voorbeeld van Hongarije te begin nen. Radio-Boekarest meldde maandag dat de Roemeense minister van Onderwijs Rie Margulescu van zijn functie is ont heven. Hij wordt opgevolgd door Miron Konstantinescu, die tevens vice-premier is. De radio gaf geen nadere bijzonder heden. den de vorige verzoeken van de vergade ring om zich terug te trekken, naast zich neer hadden gelegd. Amerika stemde voor deze resolutie, Nederland ont hield zich van stemming. Tevoren was met 23 tegen 37 stemmen bij 18 onthou dingen een Belgisch amendement mede ingediend namens Nederland en Luxemburg verworpen. Dit amende ment deed op de drie landen een beroep het terugtrekken van hun strijdkrachten te verhaasten, maar nam nota van hun stappen, gedaan in overeenstemming met vorige resoluties. Een resolutie om de secretaris-gene raal, Dag Hammarskjoeld, te machtigen verder te gaan met de uitvoering van de plannen voor de vorming en het gebruik van een internationale politiemacht in Egypte, kreeg 65 tegen nul stemmen. De negen landen van het Sowjetblok ont hielden zich van stemming. Het Brits-Franse opperbevel in het Midden-Oosten heeft gisteren met gene raal Burns, de Canadese bevelhebber van de V.N.-strijdkrachten een overeen komst gesloten over de aflossing der ge allieerde troepen in de Suezkanaalzone. De aflossing zal geschieden door- een zgn. „draaideur-systeem", waarbij evenveel V.N.-troepen de door de Britteen. en Fran sen bezette zone zullen binnenkomen als er geallieerde eenheden uitgaan. Geen overeenstemming werd bereikt over het totaal der Brits-Franse strijd krachten, dat Port Said en omgeving zal verlaten. Dit is een politieke kwestie, die buiten de competentie van de op perbevelhebbers ligt. Inmiddels blijkt uit tal van redevoe ringen en reacties in de Britse pers, dat in Groot-Britannië de anti-Amerikaanse stemming toeneemt. Be Britten zijn ver bitterd over de passieve houding van Washington en meermalen werd door parlementsleden openlijk uitgesproken, dat het Amerika er alleen om te doen is de Britse invloed in het Midden-Oosten, het rijkste oliegebied van de wereld, te niet te doen. (Van onze correspondent). Een doortastend chauffeur heeft zater dag weten te voorkomen, dat het te water raken van een autobus met onge veer 20 meisjes, een ramp werd. De bus was op weg van Berlicum, waar de meisjes een samenkomst hadden, naar Marrum. In St. Annaparochie slipte de bus en reed in de Zuidervaart. De chauffeur greep direct in en wist met behulp van omwonenden de meis jes één voor één op het droge te hel pen Enkele meisjes liepen lichte ver wondingen op. De meisjes werden m de boerderij van de heer H. Westra van droge kleren voorzien. De bus, die toebehoorde aan het autobedrijf Slager te Hallum, is in beslag genomen voor onderzoek. 51 Eenzaam. en verlaten lagen de wegen. Wandelaars hadden nu vrij spel. De Joegoslavische protesten over de verdwijning van Nagy wérden in de Poolse dagbladen nitvoerig weergege ven. Het officiële blad van de Poolse communistische partij schrijft, dat Po len en Joegoslavië elkaar de hand moe ten reiken om een wederopleving van het stalinisme te voorkomen. In een druk bezochte vergadering van de journalisten van Warschau is zaterdag de deportatie van Imre Nagy veroordeeld. De journalisten gaven uit drukking aan hun „grote ontsteltenis over de mysterieuze verdwijning" van Nagy. - 4v~\ L - In Amsterdam kwamen, als bij toverslag, allerlei soorten koetsen op de teeg. De Egyptische regering heeft besloten, alle nog in het land verblijvende Engel sen en Fransen binnen een week a tien dagen uit te wijzen. Dit heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ver nomen via de Zwitserse regering, die op het ogenblik de Franse' en Engelse be langen in Egypte behartigt. In Egypte wonen ongeveer 13.000 Britse De Bilt. Maandag 10 uur. Tijdens het weekeinde werd de vorst, die bijna een week duurde, snel verdre ven door het binnenstromen van zachte oceaanlucht. Bij Schotland ontwikkelde zich zondag een randstoring van een de pressie bij Jan Mayen. Deze randstoring bracht boven de Noordzee stormachtige Zuidwestelijke tot Westelijke winden te weeg. waardoor voorafgegaan door regen en ijzel de oceaanlucht snel naar onze óm- geving werd getransporteerd. De storing bracht in de Scandinavische landen veel sneeuw. Op de oceaan heeft zich in tussen een zeer krachtige Westelijke luchtstroming ingesteld. Een depressie die van Canada komende, zich in de rich ting van IJsland verplaatste, wordt zeer actief en groeit tot een volle storm aan. Verwacht wordt, dat deze dicht langs Schotland naar Denemarken of de Noord- duitse Bocht zal trekken, waarbij ook in ons land een flinke Wester- of Noordwes- terstorm zal opsteken. - onderdanen, onder wie 1700 burgers van hei Verenigd Koninkrijk en 9000 Fransen Zij kunnen kiezen tussen uitwijzing en internering, meldt het Franse persbureau A.F.P. Aanvankelijk was Egypte van plan alle Britse en Franse burgers te interneren, maar na een protest van de Zwitserse gezant te Cairo werden de betrokkenen voor de keuze tussen internering en uit wijzing gesteld. De meeste betrokkenen weten niet. waarheen te gaan. Zij zouden niet meer dan 200 per man mogen meenemen uit Egypte. De Zwitserse gezant heeft ook geïnfor meerd naar het lot van ongeveer drie honderd Franse en Britse burgers, die 's nachts van hun bed zijn gelicht en ge boeid naar een gevangenis gebracht. On der hen zouden zich vrouwen, kinderen en bejaarden bevinden, aan wie niets ten laste was gelegd. Volgens AFP zijn in het gebied van Alexandria duizend en te Cairo meer dan tweeduizend Egyptische joden aangehou den. Uit bronnen van de Ver. Naties is in Port Said vernomen, dat Joegoslavische legereenheden, die zich samen met de V.N.-strijdkrachten achter de Egyptische linies bevinden, openlijk de Egyptische soldaten .militaire techniek .bijbrengen. Over het algemeen heeft Nederland goed meegewerkt aan de poging van minister, Zylstra, om, althans voorlo pig, aan een distribuering van benzi ne te ontkomen, -De wetenschap, dat er een net van tienduizend politie mannen was gespannen om overtre ders te vangen, alsmede het slechte weer (in vele plaatsen waren gister ochtend de wegen spiegelglad) zullen daar stellig toe hebben bijgedragen, al zal het slechte -weer omgekeerd een enkeling hebben verleid toch het stuurwiel aan te vatten, denkend: „de politie zal wel achter de kachel zit ten". "Wat ook de gedachte was: dergelij ke uitzonderingen op de regel van de medewerking zijn er in ieder geval geweest. Vooral in de grote steden zijn er mensen geweest, die gemeend hebben wel tussen de mazen van het con- trolenet door te kunnen glippen. Ten onrechte overigens. In Amsterdam, om met de grootste gemeente te beginnen, reden vijf automobilisten in het net van de 80 man politie. Drie artsen en een vroedvrouw, die geen van allen het adres van hun spoedgeval konden op geven, en een particulier. De ver- keersgroep van de rijkspolitie te Am sterdam ontdekte op de rijkswegen rondom Amsterdam geen enkele over treder. De Rotterdamse politie had 110 man op de been. Dat bleek geèn overbodige luxe: tegen vijftien auto mobilisten werd proces-yerbaal. opge maakt. In vier gevallen werd een ont heffing ingetrokken,omdat men zich niet aan de daarin" "genoemde bepalin gen had gehouden. Verder bevonden zich onder deze vijftien twee artsen, die zeiden met hun auto op"weg te zijn naar het station (zij moesten naar een artsencongres in Utrecht), omdat zij dan by hun terugkomst de auto by de hand zouden hebben, wat nuttig was in verband met mogelijke spoed gevallen. In Den Haag werden vier processen, verbaal opgemaakt, waaronder een tegen een vrouwelijke arts, die, naar zij ver telde, een vergadering in Utrecht had bezocht. De vier motorvoertuigen, t.w. een bestelauto, twee personenauto's en een scooter werden in beslag genomen. Hedenmorgen na zeven uur konden de eigenaren hun vervoermiddel terughalen. De Rijkspolitie te De Haag snapte even eens enige overtreders, waaronder ook weer een paar artsen, op weg naar Utrecht. In Utrecht werd één zondagsrij der betrapt, en dit gebeurde al heel vroeg om zes uur 's morgens. „Een laatkomertje", zei de Utrechtse poli tie; „de man kwam van een fuifje". Joegoslavië heeft in een nota aan. Hongarije „op de krachtigste wijze ge protesteerd" tegen de. verdwijning van Nagy. Joegoslavië stelde de eis, dat 'de Hongaarse ex-premier naar zijn wo ning in Boedapest wordt teruggebracht. Voorts heeft Joegoslavië een nota aan Moskou gezonden, waarin uiting wordt gegeven aan de verbazing over het optreden van Russische officieren, die Nagy hebben ontvoerd. In de nota wordt verklaard, dat'dé Joegoslavische regering de kwestie aan de Sowjet-Unie voorlegt in de hoop, dat deze al het mogelijke zal doen om de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het vrijgeleide voor Nagy en de zijnen alsnog gestand te doen. De Joegoslavische pers uitte alge.- meen de beschuldiging dat de voorma lige Hongaarse premier naar Roemenië is gedeporteerd, waardoor de desbe treffende overeenkomst tussen Joego slavië en Hongarije is geschgnden. - Journalisten, die met Nagy in de Joe goslavische ambassade te .Boedapest hebben kunnen spreken, beweren, dat noch hij, noch zijn metgezellen, ooit van plan zijn geweest naar Roemenië of een van de andere zg. volksdemo cratieën te gaan, zulks in tegenstelling met de officiële Hongaarse regerings- mededeling, waarin _ditjy.exhJpgweerii." - De Belgische politie had giste ren op enkele voegen versper ringen aangebracht om het zon dagsrijverbod kracht bij te zet ten. De Griekse regering heeft een ander systeem bedacht om' benzine te besparen: auto's met een kenteken, dat eindigt op een oneven cijfer mogen alleen rij den op oneven dagen, auto's met even nummers alleen op even dagen. S.E.R .-commissie eenstemmig over bestedingsbeperking (Van onze parlementaire redacteur) WOENSDAG aanstaande wordt de plenaire zitting gehouden van de Sociaal Economische Raad. waarin het rapport aan de orde komt van de commissie voor de bestedingen, die erin geslaagd is een unaniem advies samen te stellen over het vraagstuk van de bestedingsbeperking, welk advies in de loop van de zomer door de regering werd gevraagd. In hel algemeen wordt in het rapport van de S.E.K.-commissie voorgesteld de bestedingen op drie fonten te beperken: De overheid, het bedrijfsleven en de verbruikers, elke sector tot een bedrag van ongeveer 200 a 300 miljoen gulden. De commissie van bestedingen, waarir ditmaal de voorzitters van de werkgevers en werknemersorganisaties zonder hun loondeskundigen zitting hadden en die onder voorzitterschap staat van de heer Twijnstra, de voorzitter van het Neder lands Verbond van Werkgevers, is de vorige week erin geslaagd een principieel akkoord tot stand te brengen. Allereerst werd onderzocht, wat er ge beuren moet, met het oog op de invoering van de algemene ouderdomswet van 1 januari 1957. De premie voor deze wet zal 7 procent van het huidige premie plichtig loon of 644 procent van het op 1 januari te verhogen premieplichtig loon ('de loongrens wordt dan gebracht op 6900) zijn. Door de afschaffing van de verevenings heffing op 1 januari a.s. is het niet nodig een compensatie te zoeken voor de vol ledige 7 procent. En deze afschaffing brengt mee, dat dc werkgevers hiérvan 4.6 procent gecompleceerd krijgen: er blijft dus 2,4 procent over. De S.E.R.- comrr.issie stelt thans in haar rapport voor, werkgevers en werknemers ieder de helft voor hun rekening te doen nemen. Wanneer de S.E.R. dit rapport aan vaardt. en overeenkomstig aan de rege ring adviseert en wanneer de - regering iit advies overneemt, is dus op 1 januari 957 een verhoging van de richtlijnen van ongeveer 5,8 procent van het premie plichtig inkomen te verwachten, waarbij nog moet worden afgewacht, of dit per centage van 5,8 procent ais uiterste limiet is gesteld, dus inclusief afronding naar ooven, die bij de toepassing van de richt lijnen in de verschillende bedrijfstakken gewoonlijk wordt toegestaan. De S.E.R.-commissie stelt in haar rap port voor de regering te adviseren de politiek van prijsstabilisatie ook na 1 januari 1957 krachtig te handhaven. Voorts wordt instemming betuigd met de voorgenomen maatregel van de rege ring om de investeringsaftrek voor nieuwbouw geheel en voor de aankoop van machines gedeeltelijk af te schaffen. Ten aanzien van de afschaffing van de subsidies op melk en suiker, de verhoging van bijzonder invoerrecht van benzine, en van de accijns op gedistilleerd, alsmede van de wederinvoering van de omzet belasting op suiker wordt geadviseerd, deze maatregelen niet gelijktijdig op 1 januari aanstaande, doch geleidelyk te doen ingaan. Dit zou voor de overheid een verlies aan inkomsten betekenen, dat op 25 40 miljoen wordt geschat. Dit bedrag zou moeten worden gevonden of door bezuinigingen bij het ryk, of door ver hoging van de directe belastingen, hetzij van de inkomstenbelasting, hetzij van de vennootschapsbelasting. Het advies van de S.EJt.-commissie bevat ten aanzien van aeze mogelijkheden eveneens duidelijke richtlijnen. Bij het departement van Binnen landse Zaken, Bezitsvorming én Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisatie is tot directeur-afdelingschef, belast met de leiding van het onderdeel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met ingang van 16 november jl. "be noemd mr, K. Groen, voordien direc teur van de Dr. Abraham Kayper- stichting te 's-Gravenhage. In haar woning aan de Gerdesiaeg te Rotterdam is zaterdagmiddag de /4-jarige weduwe H. de Groot-Ezing met brandwonden in de derde graad dood op haar bed aangetroffen. Een buurman die ongerust was geworden, omdat sinds twee dagen de gordijnen bij de weduwe gesloten bleven, had de politie gewaarschuwd. Vermoed wordt, dat de bejaarde vrouw donderdagmiddag jl. in de voor kamer in een stoel naast een brandend elektrisch kacheltje in slaap is geval len en zo in brand geraakt: Uit de sporen, die de politie vond, kan afge. leid worden, dat het slachtoffer ziek nog de brandende kledingstukken vaa het lichaam heeft getrokken en in d» tussenkamer, in bed is gaan liggen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1