Streven naar band met de Sowjet-Unie Kadar wijst eisen Begin HONGAREN OP SOESTDIJK: DANK AAN KONINGIN Onderzoek naar aankomst tanks in Port Said Uitstapje naar Amsterdam, en Zandvoort Vrijheid bordes van het paleis op Westerstormen loeiden s de kust Jüf m Dr. J. SCHOUTEN LID VAN DE RAAD VAN STATE r m si VERDRAG VAN 1948 WORDT OPGEZEGD Benzine op de bon in Frankrijk Benzinedistributie kost 60 miljoen Spanning rond Syrië neemt toe van harde Hongarije uit de Ver. Naties? Weer overzicht Den Haag schenkt tien woningen voor de Hongaren Weg weer vrij voor „Lemsterkerk" Einde persbreidel in Indonesië Elfhonderd pakjes Oan Pro Rege m m J w II ■M WOENSDAG 28 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3550 GEEN UITWIJZING. ZEGT EGYPTE Apeldoorns raadslid overleden tijdens vergadering 777: ruim 2lA miljoen 999: ruim 2 miljoen mm-mm INDIA EIST IN VER. NATIES Butler: troepen gaan niet'volledig terug r Igljg m mmm M 1 mm li is! m 31 m m. m jfl fBl Ir Directeur: H, DE RUIG o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E Jordaanse regering is van plan het militaire verdrag met Engeland op te zeggen, de terugtrekking van alle Britse strijd krachten uit Jordanië te eisen en diplomatieke, culturele en economische betrekkingen met de Sowjet-Unie aan te knopen. Dit heeft premier Soelaiman El Naboelsi gisteren ineen regerings verklaring in het parlement meegedeeld. De verklaring, die begint met een huldebetuiging aan Egypte, werd door de Kamer luid toegejuicht. De Jordaanse regering heeft in beginsel besloten hulp van Egypte, Syrië en Saoedi-Arabië te aanvaarden in plaats van de 125 miljoen gulden, die het land nu jaarlijks van Engeland krijgt. Verder wil de regering met deze drie Arabische landen tot één buitenlands beleid trachten te komen. 9 Zie verder pagina 3 Vluchtelingen Kroongetuige Manoch overleden Versoek van Nehroe JNDIA heeft gisteren in de (Van een onzer verslaggevers) STAANDE bij een groezelige Hongaarse vlag, die in een sokkel op het bordes van het pa leis was geplaatst, heeft koningin Juliana gistermiddag ruim drie honderd Hongaarse vluchtelin gen toegewuifd ij waren een m algemene vergadering van de Verenigde Naties te New York een onverwijld onderzoek door de V.N. geëist naar berichten dat de Franse strijdkrachten in Port Said versterkt worden met tanks. Vergissing Vertrek Zie verder pagina 3 middagje uit en maakten metj bussen via Soestdijk een trip j naar Amsterdam en Zandvoort.' 's Avonds tegen zeven uur keer den zij terug naar de Julianahal in Utrecht. f- v MÈËmlmÈr 'NS •y,'" Voor de „I500" ■pi pli Sri Pi g||S jPf 'II SP ■-•Él 'ffi •111 I -ik '-iff iff li ■■fit Asm Jrsgl iii «ifl I Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gra venna ge: Huygensplein Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks ■■■■■in— i i Geldig tot donderdagavond. BUIIG WEER Veranderlijke bewolking met nu en dan regen-, hagel-, of natte sneeuwbuien. Matige tot krachtige, maar langs de kust tijdelijk harde tot stormachtige Noordwestelijke wind. Vrij koud met vannacht in het binnenland plaatselijk temperaturen om het vries punt. 29 nov. zon op 8.25, onder 18.36: maan op 5.09, onder 14.53. Jordanië eist vertrek van Britse troepen pii TBRH'iE SYRIf RAK Damascus Amman ISRflt -■wooeLiAHOSc Gaza Zff IJSRi OANIE SAOEOt- ARABIE -Ai&andne. Cairo Medina, E6YPTI km 400 Nederland op geiijKe schaal SOEDAN De Franse regering heeft bevel ge geven over te gaan tot rantsoenering van de snel slinkende voorraden ben zine. De rantsoenering gaat morgen om twaalf uur in. De Britse minister van Financiën, Harold MacmiHan, heeft meegedeeld, dat de Engelse schatkist waarschijnlijk zes miljoen pond sterling (f 60 miljoen) per maand minder zal ontvangen als gevolg van de distributie van benzine en olie die op 17 december aai beginnen. De premier doel in zijn rede een scherpe aanval ngeland, dat vol gens hem de z van de overeen komst van 1948 ,,iet Jordanië heeft geschonden door de aanval op Egypte. (Engeland heeft op het ogenblik ne derzettingen van de R.A.F. in Mafrak en Amman. Verder is een compagnie infanterie- en een bataljon tanktroepen gestationeerd in Akaba.) De spanning tussen Syrië en Irak neemt op het ogenblik met het uur toe en talrijke waarnemers zijn van oor deel, dat ie-der moment een uitbarsting kan volgen. Wederzijdse beschuldigingen flitsen heen. en weer tussen Damascus en Bag dad. Irak beschuldigt Syrië er onder meer van een subversieve campagne tegen de Iraakse regering te voeren, terwijl Syrië Irak ervan beschuldigt een actie te voeren, die gericht is op omverwerping van de regeringen van Syrië en Jordanië. DE ONDERHANDELINGEN tussen Hongaarse arbeiders en de rege- ring-Kadar hebben geen resultaten gehad. Een woordvoerder van de arbeidsraad van groot-Boedapest heeft verklaard, dat Kadar alle eisen van de raad beeft verworpen. Kadar zou siechts het inwilligen van één eis van de arbeiders willen overwegen, n.l. het .verlangen om een eigen pers te hebben. De regering Kadar verliest geen tijd bij het toepassen van haar nieuwe harde politiek,In het gehele ïand vin den arrestaties van vrijheidsstrijders plaats. De arbeidersraad van Boedapest heeft een protest gepubliceerd tegen de radiorede, die Kadar maandag avond heeft gehouden. De ontstemming over Kadar's rede beïnvloedt echter niet de mening van de raad, dat het werk moet worden hervat in het belang van het Hon gaarse volk. De raad is verder niet van plan zijn eisen op te geven ondanks de hardere politiek van Kadar. Iri zijn radiorede deed Kadar o.m. een' felle aanval op Imre Nagy. Hij beschouwde Imre Nagy overigens niet als „blijvend verbannen". Vandaag zullen waarschijnlijk in totaal vierduizend Hongaarse vluchte lingen Oostenrijk verlaten om naar de landen te gaan, die hen willen op nemen. Dit is 4an de eerste dag, dat waarschijnlijk meer vluchtelingen Oos tenrijk verlaten dan er binnenkomen. In Oostenrijk hoort men klachten over het feit, dat vele Hongaarse vluchtelingen weigeren Oostenrijk te verlaten. Zij blijven liever dicht bij de Hongaarse grens, in de hoop, dat zij binnen niet al te lange tijd naar hun land kunnen terugkeren. Manoch, een van de kroongetuigen in de processen tegen Jungschlaeger en Schmidt; is dinsdag in Djakarta over leden. Hij is «veertien dagen ziek ge weest. Zijn dood werd vandaag bekend gemaakt. Manoch heeft als getuige a charge voor de rechter verklaard, dat wijlen '.Jungschlaeger en Schmidt leiders zijn geweest van ondergrondse organisaties, die tot doel hadden de Indonesische re gering omver te werpen. Zijn verklaringen hebben in belang rijke mate bijlgedragen tot het vonnis itegen de heer Schmidt en de eis (dood straf) tegen wijlen Jungschlaeger. Be fractievoorzitter van de K.V.P. in 'de Apeldoornse gemeenteraad, de heer H: Th. Balfoort, is gisteren tijdens de -raadsvergadering plotseling onwel ge worden eh kort hierop overleden. Dit tragisch verscheiden volgde onmiddel lijk nadat de heer ïlalfoort. naar aan leiding van de gemeentebegroting, namens -de K.V.P.-fractie een verkla ring had afgelegd. De heer Balfoort werd op 2 april 1901 te' Apeldoorn geboren. Hij was zeer bekend in de kringen der graanhande- laren. Sinds 1946 was hij lid van de gemeenteraad en sinds 1949 van d? Provinciale Staten van Ge^'-len-i Hongaarse vluchtelingen hebben in de bossen bij Bozsol de lichamen gezien van twintig Hongaren, die op de vlucht door de Russen waren doodgeschoten. Deze doden mochten niet «worden be graven omdat zij andere Hongaren, die willen vluchten zouden moeten afschrikken. Het Rode Kruis heeft gisteren met de Hongaarse autoriteiten overeen stemming bergikt over de distributie van voedsel. De Xndiasche premier Nehroe heeft in een persoonlijke boodschap aan de Hongaarse premier Janos Kadar drin gend verzocht zo spoedig mogelijk waarnemers van de Verenigde Naties in Boedapest toe te laten. De socialistische partij van India heeft op een congres eenstemmig een resolutie aangenomen, waarbij er bij de Sowjetunie op aangedrongen wordt de Russische troepen uit Hongarije terug te trekken. In de resolutie wordt een beroep gedaan op de Indische regering haar houding te herzien met betrekking tot de Kadar-regering, die niet erkend moet worden als wettige regering van Hongarije. Mevr. Fercnc Poeskas, de echtgenote van de beroemde Hongaarse voetballer Ferenc Poeskas, is gisteren naar Oos tenrijk gevlucht. Zij is van plan haar echtgenoot op te zoeken die in Europa op tournee is met zijn voetbalclub. De Egyptische regering heeft de be richten over. uitwjjzing van Britseen Franse onderdanen uit Egypte tegen gesproken. De directeur van de Egyp tische voorlichtingsdienst, kolonel Ha- tem, heeft verklaard dat de Engelsen en Fransen Egypte mogen verlaten „indien zij dat wensen." Hy gaf echter toe dat de bewegingsvrijheid van alle Britse en Franse onderdanen in Egypte beperkt is. Een. hoge Zwitserse ambtenaar heeft verklaard, dat de Egyptische regering dè^ verzekering gegeven had, -dat -„dé grote meerderheid" van de Britse en Franse onderdanen vrij zou zijn. in Egypte te" blijven of het land te ver laten. Hij voegde hieraan toe, dat er zeker Britten .en Fransen uitgewezen zullen worden, maar dat nu de toe zegging ontvangen was, dat er geen massale uitwijzing zal volgen. De gedelegeerde «pan Cuba Emilio Nu nez- Portfuondo heeft gisteravond een beroep gedaan op de Ver. Naties om de Hongaarse vertegenwoordigers uit de al gemene vergadering te zetten, als Hon garije weigert waarnemers van de Y.N. toe te laten. Nunez Poruondo verzocht de secreta ris-generaal van de V.N. Dag Ham- marskjöld om een onmiddellijk rapport over de kwestie of Hongarije al of niet een groep waarnemers- van de V.N. tot zijn grondgebied toegang zal verlenen. Hongarije heeft tot dusver alle pogin gen van Hammarsjöld om het ertoe te brengen gehoor te geven aan de resolu ties van de Assemblee, waarin wordt ge- eist. dat de V.N. ter plaatse een onder zoek zal instellen, terzijde' geschoven. De regering van Janos Kadar wenst geen waarnemers1 Zij staat op het stand punt, dat de toestand in Hongarije een zuiver binnenlandse aangelegenheid is. DE BILT, woensdag 10 uur. In de algemene circulatie is sinds gisteren weinig verandering gekomen. Boven Scandinavië bleef de luchtdruk laag, terwijl het gebied van hoge luchtdruk nabij de Azoren zich eveneens wist te handhaven. Wel nam het Scandinavische lagedrukgebied iets in betekenis af, als gevolg waarvan de zware stormen bo ven «het Noordzeegebied gingen liggen. Een kleine storing, die zich gisteroch tend boven het Westelijk deel van de oceaan bevond, trok met een gemiddel de snelheid van 100 km per uur naar Europa en bereikte vanochtend Noord oost-Frankrijk. Ze veroorzaakte daar tamelijk langdurige regenval, terwijl ze bij ons 'de buiigheid deed toenemen. Achter de storing komt opnieuw een krachtige tot stormachtige noordweste lijke stroming tot ontwikkeling, die zich ook tot het Noordzeegebied zal uitbrei den. Er vindt dan hernieuwde aanvoer van onstabiele polaire lucht plaats, waar in morgen vrij veel buien, mogelijk zelfs hagel of natte sneeuwbuien zullen ont staan. Het weer behoudt dus een onbe stendig karakter. (van een onzer verslaggevers) Het college van B. cn W. van Den Haag heeft besloten, tien woningen ter beschikking te stellen van Hongaarse vluchtelingen. Deze woningen, die nieuw zijn, liggen aan de Leyvveg, in de nieuwe wijk Morgenstond. Het zijn hoofdzakelijk drie- en vier- kamerwoningen. De woningen 2ijn in één blok gelegen, zodat de Hongaarse families bij elkaar zullen wonen. De stand van giro 777 van. het Neder- landsche Roode Kruis te 's-Gravenhage is vandaag geworden 2.617.137,97. De stand van giro 999 van het Nationale Comité Hulpverlening Hongaarse volk te Amsterdam is vandaag geworden 2.165.899,94. De Tweede Kamer heeft besloten de begroting van het departement van Buitenlandse Zaken in behandeling te nemen op dinsdag 4 december. WB De geallieerden zijn erin geslaagd de noordelijke kant van het Suezkanaal weer vrij te maken. Zes van cie 13 schepen, die achter versperringen „in de val" zaten, kunnen nu het ruime sop kiezen. Hieronder is het Nederlandse schip „Lem- sterkerk" (7.230 ton) en de „Statute of Liberty", een Liberiaanse tanker van 22.610 ton met Nederlandse bemanning. Het wachten is nu nog op toestemming van de Egyptenaren, want de schepen liggen achter de bestandslijn. Egypte deed een beroep op de Ver. Naties om krachtig op te treden tegen Engeland, Frankrijk en Israël, tenzij deze landen definitief meedelen wan neer zü denken hun troepen van Egyp. tlsch grondgebied terug te trekken. De voorzitter van de algemene ver- gadering heeft meegedeeld, dat Ham- marskjoeld gevolg zal geven aan het verzoek van India en Egypte om te on derzoeken o£ de berichten over een nieuwe ontscheping van Franse tanks te Port Said op waarheid berusten. De plaatsvervanger van premier Eden van Engeland, R. A. Butler, heeft giste ren verklaard, dat „ieder die meent dat Engeland z|jn troepen volledig uit Egyp te zal terugtrekken", zich vergist. In een interview met het Amerikaan se weekblad Newsweek zei Butler ver der: „Wij zijn bereid met de Ver. Naties samen te wei-ken, maar ook in hun hou ding dient wijziging tesjkomen. Het gaat niet om de bataljons, maar het gaat om de geest van de overeenkomst Wij moe ten er zeker van kunnen zijn dat zij de overeengekomen taken zullen uitvoeren." Butler merkte voorts op dat de Ver. Staten tegen Engeland gemanoeuvreerd hadden. „Als zij (de Ver. Staten) door gaan met dit manoeuvreren 'tegen ons, dan zullen zij elders misschien ver trouwen kunnen winnen, maar het zou hun bij ons wellicht hun vertrouwen kosten", zei Butler. Volgens Reuter zijn dinsdag weer Brit se militairen uit Port Said teruggetrok ken. Drie Canadese transportvliegtuigen hebben een Indisch contingent overge bracht van Napels naar Aboe Soeweir, waardoor de sterkte van het politieleger van de Ver. Naties in Egypte is gestegen tot 1.374 man. Een Britse woordvoerder te Port Said zei, dat de dinsdag vertrokken Britse manschappen deel hebben uitgemaakt van de commandobrigade die de eerste aanval op Port Said heeft ondernomen. De woordvoerder zei dat de terugtrek king van de Brits-Fanse troepen uit Egyp te twee tot drie weken zou vergen. Het laatste transport Hongaarse vluchtelingen, dat zondagavond in ons land aankwam, defileerde gistermiddag op paleis Soestdijk voor H.M. de Koningin. Op de foto: H.M. koningin Juliana, H.K.H. prinses Margriet en een deputatie van de vluchtelingen tijdens het défilé. de ogen van alle Hongaren, toen zij in de acht bussen de voortuin van het paleis bkmereden en op het bordes hun vlag zagen. Het was de Hongaarse vrijheidsvlag, die de Koningin verle den week in Utrecht door een jonge verzetsstrijder was aangeboden. Terwijl de bussen het bordes pas seerden, kwam ook prinses Margriet de hoofdingang van het paleis uitlo pen. Met een enkel woord werd de deputatie aan haar voorgesteld. Toen de- drie Hongareai hun dank, aan de vorstin hadden overgebracht; bjcef het eèn ogenblik stil* Da ogènj, van de Koningin dwaalden mar de voorbijrijdende bussen. Met een harte lijk gebaar wuifde zij de Hongaren^ toe. In de wagens gingen plotseling alle raampjes open en spontaan kwam. als uit één mond de warme groetd „Leve, leve. De Koningin leve". Een woordvoerder van het leger heeft gisteren medegedeeld, dat het militaire, verbod op „provocerende en destruc tieve" berichten in de pers vandaag zal worden ingetrokken. Het verbod werd in september afge kondigd door de chef-staf van de land strijdkrachten, generaal-majoor Nasoe- tion en leidde tot scherpe reacties bü politici en journalisten. Verboden werd o.a. het kritiseren van regeringsambte- von kuv naren. De bladen van Djakarta hebben Een blik van herkenning blonk in het besluit genegeerd. ■Een deputatie van drie Hongaar se vluchtelingen mocht op Soestdijk even uit de bus stappen om Hare Majesteit de dank van alle vluchte lingen over te brengen voor de gastvrijheid van het Nederlandse volk. „Wy zijn heel blij, dat wy in uw land mogen wonen," zei een ze ventienjarige vluchtelinge eenvou dig, Met tranen van ontroering in de ogen drukte zü de Koningin de hand. A Bij K.B. is roet ingang van 1 decem ber 1956 benoemd tot lid van de Raad van State dr. J. Schouten te Rotter dam, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dr. J. Schouten is 12 augustus 1883 te Maassluis geboren-Na lager onderwijs te hebben genoten was hij tot zijn negen tiende jaar werkzaam, in de bloemisterij. In de jeugdbeweging nam hij al spoedig eer. leidende functie in. In 1908 verwierf hij de akte M.O. boekhouden. Van 1916 tot 1931 heeft hij met een kleine onderbreking deel uitgemaakt van de Rotterdamse gemeenteraad. Van 1925 tot 1927 is hij wethouder van finan ciën geweest In 1917 werd hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1918 deed hij zijn intrede in de Tweede DE Koninklijke Nederlandse Militaire Bond PRO REGE heeft ruim een week geleden een rondschrijven gericht aan de leiders van zijn Chr. Militaire Tehuizen in ons land. Daarin werden de militairen opgeroe pen Sint te helpen bü zijn „adop tie" van 1500 kinderen op 5 de cember. Het „leger3' besloot de vrije avonduren pakjes met snoepgoed samen te stellen. Gis teravond was de stand op het Centraal Bureau van Pro Rege te Utrecht: RUIM 1100 SNOEP- PAKKETTEN. „Maar dat is nog niet ons re cord," aldus secretaris W.- Nieu- vveboer «van Pro Rege. (Voor een impressie van een -avond in een der tehuizen, elders in dit blad.) cora," vveboi (Vc pak-a zie el Kamer. In 1920 werd hij benoemd tot directeur van. de Rotterdamse Boazbank. In de Tweede Kamer was hij voorzit- ter van de fractie der A.R. Partij. In 1942 werd hij door de Duitse bezetters gearresteerd, doch spoedig weer: vrij gelaten. Een jaar later echter werd hij andermaal gegrepen en na in Schevenin- gen en Haren te rijn opgesloten geweest werd hij naar Sachsenhausen overge bracht. Toen dit kamp werd geëvacueerd werd hij op transport gesteld naar Maut- tausen. Hier hebben de Amerikanen hem bevrijd. Na de bevrijding van ons land heeft de heer Schouten zijn politieke loopbaan voortgezet. Hij kwam weer in de Tweede Kamer, waar hij de A.R, fractie leidde: De heer Schouten is o.a. directeur yan de Vereniging voor Hoger Ondenvys op Gereformeerde Grondslag en tot voor kort was hij voorzitter van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesver enigingen. In 1950 heeft de Vrije' Univer siteit te Amsterdam hem het eredocto raat in de Rechten verleend. Dr..Schou ten is Ridder in de Orde van' de Neder landse Leeuw en commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Bij de verkieringen Van 1956 heeft-hy" zich niet meer voor een Kamerzetel be schikbaar gesteld. «li M*?e 8 Suf v4H ■IktV ■mr -.-Ml

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1