Crisis in de NAVO EENSTEMMIG S.E.R.-ADVIES AAN DE REGERING: Geen volledige vergoeding van ouderdomspremie Werkgevers en werknemers: elk 1,3 opvangen Voorzitter prof. De Vries: S.E.R.-ADVIES VRUCHT VAN Gebruikte Haagse agent ten gummiknuppel onr echte Cairo wil een tijdslimiet Jordanië loopt in de val zegt Glubb Pasja Sjepilow beschuldigt Israël en Westerse mogendheden r Kadar ontvoerd „Verantwoord en verheugend' Schouten Staatsraad „Aanvalsplan voor Midden Oosten" Oostenrijk moet vluchtelingen terugzenden W eeroverzicht Hammarskj oeld eist antwoord van Boedapest DONDERDAG 29 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3551 Geen kostenstijging Onderzoek naar vechtpartij Vrolijke" opmerking liacl gevolgen Ontspanning Landbouw Mm Ruppert Frankrijk trekt meer troepen terug uit Egypte Weer 15 Fransen in Algerije gesneuveld mm Hongaarse eis Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■g-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand i 7.40 per kwartaal. Losse nummers lu cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. OPKLARINGEN Wisselend bewolkt en slechts enkele verspreid voor komende buien. Tot matig o£ zwak afnemende wind, morgen krimpend naar West, maar langs de host aanvankelijk nog af en toe harde Noordelijke wind. Vannacht in het binnenland plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 30 nov, zon op 8.26, onder 16.35; maan öp 6.2!. onder 15.25. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TIET Is duidelijk dat de tegenstellin- -*1 gen, die er in de Westelijke wereld sinds een paar jaren groeiende waren, tot een ernstige crisis zijn uigegroeid. Die crisis bestaat in een conflict tus sen Amerika en West-Europa. Amerika en de Westeuropese landen zijn het eens over het feit dat zij geza menlijk één lijn moeten trekken tegen over het communistische gevaar. Maar Amerika en de Westeuropese landen blijken het oneens te zijn, ais over die ene lijn beslist moet worden in gebieden die buiten Europa vallen. Wanneer het conflict met Rusland daar buiten aan de orde komt dan laat Amerika niet gelden de regel dat het om de levensbelangen van het totaal der bondgenoten gaat, maar dan rekent het alleen met zijn eigen belangen. Vandaar dat Amerika toen het over Korea ging, waar het zijn eigen mili taire grens betrof, terstond tot ingrij pen bereid was. Vandaar dat Amerika toen Formosa door communistisch China bedreigd werd, terstond liet weten dat dit oor log zou betekenen. Daar heeft Amerika destijds het zowel toen als nu onbruik bare apparaat der Verenigde Naties niet by gehaald, maar het heeft zelf gehandeld en de zaak gered. A/fAAR als het over Israël en Egypte en over het Suezkanaal gaat, waar de levensgrens van de Europese lan den direct in geding is, dan lijkt het wel o£ de ogen van Amerika met klei dichtgesmeerd zijn. Begrijpen de Amerikanen niet dat de vernietiging van Israël een over winning van Nasser, een overwinning van Rusland is? Weten de Amerikanen niet, dat er In het Midden-Oosten zoveel Russisch wapentuig is aangekomen dat het nooit door Arabische legers alleen zou kunnen worden gebruikt? Begrijpt Amerika dan niet, dat het slagen van de toeleg van Nasser c.s. in feite neer zal komen op een be heersing van de Zuidelijke Middelland se Zeekust door Rusland? En denkt Amerika werkelijk dat de Amerikaanse oliemaatschappijen daar nog voor een dollarcent van de .Arabi sche olie zullen profiteren? Maar Amerika schijnt dit alles niet te zien, 'Amerika begrijpt onvoldoende dat de belangen van de NAVO-gemeen- schap ondeelbaar-zijn. "Het ziet in de geschiedenis van het Midden-Oosten-niet -een NAVO-be lang, maar een Europees belang, waar het zich niet voor belieft in te zetten. En als dan Engelsen en Fransen, door de nood gedwongen, doen wat NAVO en UNO hadden moeten doen, dan werkt Amerika dat tegen en pro beert Frankrijk en Engeland een ne derlaag te doen lijden. Alsof het niet zo is, dat die neder laag dan niet slechts een Franse en Engelse, maar ook een Europese ne derlaag, ook een NAVO-nederlaag en ook een nederlaag voor de Verenigde Staten is. Amerika moet begrijpen dat vloeit uit de idee der NAVO per defi nitie voort dat het Europese le vensbelang, een levensbelang der NAVO en dus een levensbelang van Amerika is. West-Europa heeft Ame rika voor zijn veiligheid nodig, maar Amerika heeft West-Europa voor zijn veiligheid even hard nodig. En dan is dat gesol met de Verenig de Naties en met de heer Hammars- kjoeld hoe goed deze het misschien moge bedoelen van Amerika niet acceptabel. Amerika behoorde langzamerhand ook te begrijpen wat wij in West- Europa allemaal begrijpen en wat mi nister Luns dan ook in ronde woor den heeft gezegd, dat het optreden der Verenigde Naties weinig meer dan schijnheiligheid is. En ook minister Spaak heeft zoiets gezegd. De V.N. is een de blanke we reld vijandige statengemeenschap. En "dan behoort Amerika die ge meenschap niet tegen Europa te han teren, te meer niet daar het zich daar van als het zichzelf bedreigd voelt, ook niets aantrekt. LIET is nodig deze dingen duidelijk te stellen. Want alleen als aan deze dubbelzinnige Amerikaanse politiek een eind komt, kan de NAVO blijven werken, de NAVO die West-Europa en Amerika beide hard nodig hebben. President Eisenhower heeft weder om na de openlijke ruzie met Enge land en Frankrijk zijn aanhankelijk heid aan de NAVO betuigd. In de Amerikaanse pers komt in toe nemende mate verzet tegen de tot dusverre gevolgde Amerikaanse poli tiek. Inzake Syrië en Irak schijnen de Amerikanen ook ongerust te worden. Maar dan wordt het hoog tijd dat Ame rika zijn bakens verzet, nu het nog tijd is. Het moet in een NAVO-bondgenoot- schap onbestaanbaar zijn dat per soonlijke gekrenktheid of de mythe van het Amerikaanse leiderschap ge sprekken tussen de leidende staats lieden der bondgenoten onmogelijk maakt De NAVO berust op gelijkwaardig bondgenootschap. Wij zijn geen satellieten van Ame rika. De Hongaarse socialiste Anna Kethly heeft van een vriendin die zij een bekende, militante communiste en een goede kennis van Imre Nagy noemt vernomen, dat de tegen woordige eerste-minister van Honga rije Janos Kadar, door de Russen is ontvoerd en geen vrijheid van han delen heeft. Zij vertelde dit In een gesprek met let Belgische scocialistische blad Fannie". (Van een onzer verslaggevers) TVE Sociaal Economische Raad heeft gisteren in grote eenstemmig heid na een discussie van slechts een paar uren het advies aan de regering vastgesteld inzake een beperking van de bestedingen. Kort samengevat komt de inhoud van het advies op het volgende neer: Er moet voor 1057 gestreefd worden naar een bestedingsbeper king van 700 miljoen. 2 Overheid, bedrijfsleven en consumenten zullen elk een bijdrage moeten leveren bij de realisering van deze bestedingsbeperking. 3 Voortzetting van het prijsstabilisatiebeleid acht de Raad van de grootste betekenis. 4 Als uitvloeisel hiervan kan o.a. de premie van 6,75 procent voor de algemene ouderdomsvoorziening niet geheel worden gecom penseerd door een loonsverhoging. Werkgevers en werknemers zul len elk 1,3 procent van de premie voor hun rekening moeten nemen. JJ Rijk, provincies en gemeenten zullen de consumptieve uitgaven met 75 miljoen moeten beperken en de investeringen met 125 miljoen. De bestedingen van het bedrijfsleven dienen met 225 miljoen beperkt te worden en de consumptieve bestedingen buiten de overheidssector met 275 miljoen. 7 Wenselijk is een verhoging van de dirtcte en indirecte belastin gen met resp. 50 en 60 miljoen. Over de aard van deze belas tingmaatregelen laat de S.E.R. zich niet uit. g Uitstel van de huurverhoging met 25 procent tot 1 juli 1957 met een overeenkomstige looncompensatie van 2 procent zonder door berekening in de nriizen. Advertentie In het SER-advies wordt erop ge- wezen, dat een evenwichtige verde ling van de vereiste bestedingsbeper king over de verschillende bevol kingsgroepen ertoe leiden moet, dat de overheid (inclusief de overheidsbe drijven) overgaat tot een beperking der investeringen met 125 miljoen, en van de consumptie met 75 mil joen (samen 200 miljoen). In de par ticuliere sector moet dan 500 mil joen gevonden worden, nl. f 225 mil joen beperking der investeringen en f 275 miljoen beperking van de con sumptie. Het prijsstabilisatiebeleid acht de Raad van essentiële betekenis en op grond hiervan is hij er van uitgegaan, dat de aan te wenden middelen ter beperking van de bestedingen de voortzetting van dit beleid niet mogen belemmeren. De Raad acht het een uitvloeisel van het prijsstabilisatiebeleid, dat de door de werknemers te betalen pre mie voor de algemene ouderdoms voorziening ten bedrage van 6,75% van het nieuwe loon slechts in zoverre door een loonsverhoging dient te wor den gecompenseerd, dat daaruit geen stijging van het prijspeil voort vloeit. Doordat de vereveningsheffing bij het invoeren van de algemene ouder- Zie verder pag. 5, le kol.)' (Van een onzen verslaggevers) Na de besloten vergadering van de Sociaal Economische Raad, waarin het advies omtrent de bestedingsbe perking werd aangenomen, heeft het dagelijks bestuur van de SER. een persconferentie gehouden, tijdens wel ke prof. mr. F. de Vries, voorsitter van de S.EJR. er zijn grote blijdschap over heeft uitgesproken, dat over een gewichtige materie volledige overeen stemming kon worden bereikt. Om tot die overeenstemming te geraken, moesten er offers worden gebracht, en het is een verheugend verschijnsel te achten, dat de be reidheid daartoe aanwezig was. Dit is vooral te danken aan de samen werking in ons land, zoals die na de oorlog is gegroeid en zoals die met name in een orgaan als de Sociaal Economische Raad in vaste banen is geleid. In weinig landen, zo zei prof. De Vries, zal men vakcentrales vinden, waar men in zodanige mate bereid is verantwoordelijkheid te dragen en waar men een sterk sociaal gevoel paart aan een sterk economisch ver antwoordelijkheidsbesef. Hetzelfde kan worden gezegd van de centrales van werkgeversorganisaties, terwijl ook de samenwerking met de kroonle- den in de S.E.R. voortreffelijk is ver lopen. De heer T. J. Twijnstra, die voor- (Van een oiuet verslaggevers) De leiding van het Haagse Politie korps stelt thans een onderzoek in naar het gebeurde in de Lange Houtstraat te Den Haag, in de nacht van maandag op dinsdag jl. Omstreeks kwart over vieren in deze nacht troffen twee sur- vetllerende agenten van politie bij een nachtclub een groepje van acht perso nen aan, zes mannen en twee vrouwen. Er ontstond een vechtpartij waarbij een der agenten van zijn gummistok ge bruik moest maken. Onderzocht wordt thans, of deze agent terecht zich van deze knuppel bedien de. Indien mocht blijken, dat dit met het geval was, dan zal niet geschroomd worden met het opleggen van een disci plinaire straf. Uit de gegevens, waarover de leiding van de Haagse politie thans beschikt, wordt duidelijk, dat de twee agenten het groepje aantrof» nadat het de nacht- gelegenheid had verlaten. Een der agen ten controleerde, of de zaak gesloten was, en toen werd hem een opmerking toegevoegd in de geest van ..jammer voor je, de deur is op slot". De agen ten sommeerden de mannen en vrouwen zich te verwijderen en nadat gebleken was dat niet onmiddellijk aan dit ver zoek gevolg werd gegeven, greep een der agenten zijn gummislok. Hij sloeg hiermede verschillende malen en een der dames werd hierbij ook geraakt. Ten slotte verwijderde het groepje rich. Naar aanleiding van een min of meer afwijkende lering van het gebeurde in een der Haagse bladen heeft de leiding van de Haaagse politie de agenten om een nader rapport verzocht. Uit dit rapport bieek, dat de situatie aan het begm voor de politiemannen niet onver deeld gunstig was. Men moet steeds oog hebben, zo werd van de zijde van de leiding verklaard, voor de moeilijkheden, waarin de politie komt te verkeren en het kan dus zijn, dat een opmerking, welke als een „vro lijke" -bedoeld is, een andere indruk maakt op de politieman. Dit neemt niet weg, dat de vraag ge steld kan worden, of de onderhavige kwestie niet anders had kunnen worden opgelost. De leiding van de Haa f politie, die momenteel niet besch.... over de verklaringen van de burgers, omdat zij nog geen klacht hebben inge diend alhoewel zij dit wel van plan waren heeft een vage indruk, dat, als aan beide zijden meer begrip getoond was, de kwestie geheel anders verlopen zou zijn. Daarbij heeft men de over tuiging, dat het achteraf altijd gemak kelijker is een andere oplossing te oe- redeneren. Het interne onderzoek wordt thans voortgezet, en niet geaarzeld zal wor den, indien noodzakelijk, disciplinair op te treden. zitter Is geweest van de werkcommis- sie uit de S.E.R., die het voorberei dende werk heeft verricht, merkte op dat bij de besprekingen uiteraard geen rekening meer gehouden kon worden met de internationale verwik kelingen van de laatste tijd. De SER. hoopte evenwel, dat bij opvolging van zijn advies een inflatoire ontwikkeling gedurende 1957 zal kunnen worden verhinderd. De heer H. Oosterhuis bleek even eens zeer voldaan over het bereikte resultaat, dat volledig rekening houdt met de belangen van rentetrekkers e.d., kortom, degenen die in de regel tot de z.g. vergeten groepen worden gerekend. Prof. dr. F. L. Polak, die aan de commissie was toegevoegd namens het Centraal Planbureau, merkte op, dat' de bestedingsbeperking van 700 miljoen neerkomt op 2 procent van het totaal der bestedingen van ons volk. De positie van de betalingsba lans zal vermoedelijk in zodanige ma te kunnen worden verbeterd, dat er een voldoende ontspanning van mag worden verwacht op de kapitaal markt, hetgeen van essentieel belang is voor de woningbouw, terwijl daar naast een ontspanning op de arbeids markt zou kunnen bijdragen tot ver groting van de arbeidsproduktiviteit. Voor eventuele maatregelen ten dienste van de landbouw is in het ad vies rekening gehouden met een be drag van -180 miljoen. Hiervan zal ca, 70 miljoen in het prijsniveau door werken. Het werknemersaandeel in het nationale inkomen (de z.g. loon- quote) zal bij opvolging van het ad vies met ca. een half procent stijgen. 177 In een kort commentaar op het SER- advies in zake de bestedingsbeperking, heeft de heer M. Ruppert, de voorzit ter van het CNV, gisteravond voor de NCRV-microfoon de verkregen overeen stemming niet alleen verantwoord, maar ook verheugend genoemd. Thans wordt bewaarheid, aldus de heer Ruppert, dat, als de zorgen van Nederland toenemen, hetzij door binnen landse, hetzij door internationale facto ren, ons volk zijn eenheid weet te vin den. En vooral dat laatste is verblij dend. Over de compensatie van de premie voor de algemene ouderdomsvoorziening zei de heer Ruppert: „Het lijkt mij toe, dat met de dooi de SER voorgestelde compensatierege ling, een alleszins verantwoorde over eenstemming is verkregen." Verantwoord, aldus de heer Ruppert, omdat hier metterdaad door alle par tijen, en naar draagkracht, iets gebeurt. Verheugend noemde hij de oplossing vanwege de eenstemmigheid zelve. De regering behoeft thans niet de knoop door te hakken. Ondernemers en ar beiders hebben nu zelf een akkoord kun nen vinden. Aly Sabry, president Nassers voor naamste politieke adviseur, heeft woensdagavond verklaard, dat Egyp te aan de secretaris-generaal der V. N., Dag Hammarskjoeld, heeft ver zocht, dat er een tijdslimiet zal wor den vastgesteld voor de terugtrek king der Britse, Franse en Israëli sche troepen. Dit verzoek was gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. Mahmoed Fawzi. Sabry zei in een vraaggesprek, dat door de Egyptische staatsradio werd uitgezonden: „Indien de aanvallers de besluiten van de V.N. negeren, kan Egypte vele stappen doen, welke wij thans niet bekend kunnen maken. Maar ik kan niet garanderen, dat deze stap pen niet tot een wereldoorlog zullen lei den." Hij zei, dat Egypte de kwestie van het aanvaarden van vrijwilligers uit bevriende landen had opgeschort, om dat de VN. zich thans met het Egyp tische vraagstuk bezig houden. Maar „het probleem der vrijwilligers ;s af hankelijk van de vraag, of de V.N. de huidige crisis in Egypte oplossen." Sabry verklaarde, dat Egypte alle landen om hulp had verzocht en dat sommige zich bereid hadden verklaard vrijwilligers te zenden. DE benoeming van dr. J. Schouten tot lid van de Raad van- State- wekt in de kring van allen, die met hem hebben samengewerkt, grote voldoening. Iedereen is er van overtuigd, dat deze benoeming een waardige bekro ning is van een levensarbeid in dienst van het land in getrouwheid vervuld. Het is ook van grote betekenis dat de kennis en wijsheid van dr. Schouten op deze wijze nog rechtstreeks aan 's lands zaak ten goede komt. - De kring zijner engere geestver wanten heeft in het bijzonder voor deze benoeming door Hare Masjesteits regering zeer veel waardering. Frankrijk zal na de aankomst van de Joegoslavische V.N.-troepen in Egypte nog meer Franse troepen uit Fort Said terugtrekken .Dit heeft de leider vén tie Franse delegatie by de Ver. Naties Vincent Brousta, woensdag, in .de alge mene vergadering bekendgemaakt., Brousta sprak -Amerikaanse en -Britse persberiShten tegen, dat Franse tanks in Port Said aan land zijn gegaan-ter ver sterking van de Brits-Franse landings' troepen. Sir John Glubb, de legendarische Glubb Pasja van het Jordaanse Arabi sche legioen, heeft in Engeland gezegd, dat Jordanië met het opzeggen van het Engels-Jordaanse verdrag „in een val zou lopen, die het zijn bestaan zou kan nen kosten". Het besluit, subsidie te aanvaarden van Egypte, Saoedi-Arabië De Russische minister van Buiten- laJidse Zaken, Sjepilow, heeft in Ko penhagen voor journalisten verklaard, dat hij in het bezit is van onweerleg bare bewijzen dat Engeland, Frankrijk en Israël voornemens zijn, een aanval te doen op Egypte, Syrië, de Libanon en andere landen van het Midden- Oosten. Sjepilow vertoefde op het vliegveld van Kopenhagen waar hij was aange komen van de V.N.-vergadering in "."few York op doorreis naar Moskou. Hij brengt de nacht in Kopenhagen door. In Deense regeringskringen meent men dat deze opmerkingen een aanwijzing bevatten, dat de Russische regering voornemens is een „preventief ingrijpen" in het Midden-Oosten te beginnen. De Amerikaanse regering heeft Syrië meegedeeld, dat zij bezorgd is over de voortdurende verscheping van wapens van de Scvjet-Unie naar Syrië, aldus heeft een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse za ken woensdag te Washington meege deeld. Eerder had de woordvoerder gezegd, dat het ministerie ervan op de hoogte is, dat in de laatste maanden aan zienlijke hoeveelheden Russische wapens van verschillend type en verschillende grootte naar Syrië zijn gezonden. Groot-Brittannië en de Verenigde Sta ten hebben op hoog niveau overleg ge leegd over de wijze waarop het uitbre- :en van een conflict tussen Irak en Syrië kan worden voorkomen, aldus is woensdag te Washington vernomen. In Westelijke diplomatieke kringen noemde men dit overleg een bemoedigend be wijs, dat de moeilijkheden in de betrek kingen tussen Engeland en de Ver. Sta ten steeds meer worden beperkt tot de Egyptische kwestie. Franse parachutisten zijn woensdag in allerijl per vliegtuig overgebracht naar een rotsachtige bergpas aan de Alge- rijns-Tunesisehe grens, waar bij een he vig gevecht van 36 uur 15 Fransen wa ren gesneuveld en 30 anderen gewond geraakt. De Fransen streden tegen een bende zwaar bewapende rebellen. Goederenvervoer op zondag met personenauto's Het ministerie van Verkeer er» Waterstaat deelt, ter voorkoming van misverstand mee, dat het vervoer van goederen, die snel be derven of die door hun aard ook of juist op zondag moeten worden vervoerd, op zondagen alleen zonder vergunning mag geschieden met vrachtauto's in de uitoefe ning van beroep of bedrijf. Derhalve .dienen houders van personenauto's, c.1e op zon dag goederen moeten vervoeren, ln het be zit te zijn van een ontheffing. xmm Xog liggen de dertien schepen van hel konvooidat in zuidelijke richting door het Suezkanaal voer toen dit kanaal ten- gei olge van de oorlogshandelingen werd afgesloten, op hun bevrijding te •vachten, maar naar verluidt zal het nu ■•et lang meer duren, doordat het her- tingmerk zover zal zijn gevorderd, dal sein van vertrek. althans acht of negen van de gevangen vaartuigen hun reis zullen kunnen ver volgen. De foto toont van rechts: de Ps'pderlandse „Lemsterkcrk", de Pana mese ,JJel Rado", de Zweedse „Kyete" en de Italiaanse schepen imalfien „Emma" aan de Kanaaloever tussen Ismailia en Kantara wachtend op het Britse en Amerikaanse ambtenaren zeiden, dat het moeilijk is de verhouding tussen Irak en Syrië te beoordelen door de strenge Syrische censuur en tegen strijdige berichten uit het gebied. Men is het er echter over eens, dit er gevaar bestaat, dat de Sow jetunie zich blijvend in Syrië vestigt. Gevreesd wordt; dat pro- communistische élementen, geleid door kolonel "Abdoel Hamid Sara dj (hoofd van de inlichtingendiénst van het leger), in de komende dagen een staatsgreep op touw zetten om een pro-Russische en misschien een communistische regering in Syrië te kunnen vormen. Ook is vastgesteld, dat de omvang van de levering van Russische wapens aan Syrië zeer is overdreven, maar het is een feit, dat de wapenleveranties uit de Sow jet-Unie een gevaar voor de vrede in dit gebied zijn. Premier Janos Kadar van Hongarije heeft gisteravond geëist, dat Oostenrijk meehelpt bij het terugzenden van Hon gaarse jongelieden, die geïntimideerd werden door fascistische terroristen en naar Oostenrijk uitgeweken zijn. Radio Boedapest heeft meegedeeld, dat de regering Kakar, in een monde linge nota aan de Oostenrijkse legatie in Boedapest, verzocht heeft „om zo snel mogelijk" enige duizenden jongelui onder de 13 jaar terug te zenden, die hetzij naar Oostenrijk „gelokt" werden of hun land verlaten hebben „uit vrees voor geweld". Oostenrijk heeJt gisteren een beroep gedaan op het Rode Kruis om de be langrijkste vluchtelingenkampen over j I?2£n„e„Ii het aantal vluchtelingen de 100.000 bijna heeft bereikt. Krachtens dit verzoek zou het Rode Kruis de zorg op zich moeten nemen v?ot7.„e dampen met meer dan 500 vluchtelingen. Dit zou het Rode Kruis ui staat stellen nationale ploegen te zenden om het overbelaste Oostenrijk se personeel te helpen. Hierdoor zou een bron van fondsen ontstaan. DE BILT, donderdag 10 uur. Boven ocanauiavie bevinden zich evenals giste- ren verschillende centra van lage druk. De voor ons belangrijkste lag vanochtend vroeg boven Denemarken en de Duitse •bocht. Een randstoring hiervan passeerde de afgelopen nacht met tal van buien, waarby ook onweer voorkwam, ons land. Achter deze storing wakkerde de wind nngS de ^Vst van Zeeland en ^um-Holland aan. Vanmorgen werd daar windkracht 8 a 9 bereikt. Ten Noorden van de Azoren bevindt zich nog steeds een krachtig gebied van hoge druk. Hiervan strekt zich een rug in de richting van IJsland uit. Deze rug komt naar het Oosten en zal de komende nacht het Noordzeegebied bereiken In verband hiermede nemen de buiïgheid cn de wind geleidelijk af, en kan van- pacht de temperatuur plaatselijk in het oinnenland tot iets beneden het vries punt dalen. Er zy'n aanwijzingen, dat dit rustige weertype van slechts korte duur zal zyn. In het zeegebied tussen Groenland en IJsland ontwikkelt zich namelijk een volgende depressie, die vermoedelijk naar Schotland koers zal zetten en die de wind weer zal doen toenemen. en Syrië, is het gevolg van een list, waardoor Jordanië, „vóór het dat beseft, geannexeerd zal zijn en zal zijn ver dwenen", zei Glubb. Hij achtte het duidelijk, dat Egypte en de andere landen niet in staat- zouden zijn Jordanië het equivalent van 'de En gelse subsidie te geven, die'jaarlijks tot een bedrag opliep van ongeveer 13'a 14 miljoen pond. Ook Saoedi-Arabië, voeg de Glubb er aan toe, zou daarbij niet voldoende kunnen helpen. „Koning Saoed heeft al voor twee jaren vooruit zijn olie-royalties opgemaakt", zei Glubb." „Als het geld inderdaad aan. Jordanië zou worden gegeven, dan kan* dat- al leen maar uit Rusland komen". Anwar Sadat, de voormalige Egypti sche minister van Buitenlandse '.Zaken, heeft Turkije'er gisteren- van beschul digd, van plan te rijn een militaire aan val op Syrië te doen. Hij waarschuwde ervoor, dat indien Turkije zo'n. .planuit voert, het in oorlog zal komen met Rus land. Sadat uitte deze beschuldiging -in een artikel in Al Gumhurrya, een .door ■'de regering gesteund blad. - - De Turkse radio heeft deze 'v?eek .een aanval op Syrië- gedaan omdat Syrië Sowjetwapens heeft aanvaard. Voorts heeft Turkije Syrië beticht van het- op stellen op dreigende wijze van troepen langs de grens van de Libanon, en de beschuldiging uitgesproken dat Syrische en .Egyptische agenten pogen zowel Jn de Libanon als Irak tot binnenlandse on lusten aan te zetten. De correspondent wijt de onlusten aan de impopulariteit van premier Noeri'Es Said, wie men „verraad" aan Egypte en Syrië verweet. Maar hij zinspeelt op be ïnvloeding van de kant van de Egypti sche ambassade en vermeldt veelbeteke nend dat de Egyptische ambassade "drie dagen voor de demonstraties begonnen een zeer groot geldsbedrag ontving via de Arabische bank, waarvan het hoofd kantoor in Amman gevestigd is. Aan verwondingen bezweken De 80-jarige C. H. Been uit de Ael- wyn-Florisstraat te Rotterdam die op 15 november op het Weena door een bus van de R.T.M. werd aangereden, is gis termorgen aan de bekomen verwondin gen in het Bergwegziekenhuis bezweken. Si: GLUBB PASJA In Westelijke diplomatieke kringen te Boedapest doen onbevestigde berichten de ronde dat Malenkow, de Russische minister voor Elektrische energie, de vorige week vrijdag in Boedapest is aangekomen. In welingelichte kringen gelooft men dat Malenkow wellicht In Hongarije is vanwege het tekort aan ko len en elektriciteit. In andere kringen meent men echter, dat hij gekomen is om de Hongaarse premier Kadar op te dragen een krachtiger politiek te voeren. Dag Hammarskjoeld, de secretaris-* generaal der V.N., heeft woendsag ge elst, dat de Hongaarse regering he nen. vandaag, zal antwoorden op het verzoek van de algemene vergadering om waarnemers naar Hongarije te mo ffen zenden, In delegatiekrinr.cn, Hie dit meedeel den, zei men, dat Hammarskjoeld he den verslag zou uitbrengen aan de al gemene vergadering over het antwoord van Hongarije op de serie resoluties over de toestand in het land. De se cretaris-generaal zal de algemene ver gadering eveneens verslag uitbrengen over zijn bedoelingen, indien Honga rije met antwoordt. Hij had woensdag opnieuw een onderhoud met de Hongaar* se minister van Buitenlandse Zaken, Imre Horvath, maar deze kon alleen meedelen, da« deresoluties van 4+ -N. worden bestudeerd. Ebestedingsbeperking va 11 f700 r iil oen nodig s 5>-viv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1