Convent en Bezit Geleidelijk Brits-Frans vertrek uit Egypte Luisterbijdrage gaat omhoog In Polen geen vrijheid bourgeoisie" Mijnen moeten vluchtende Hongaren tegenhouden voor Prins Bernhard stelde liet radamët in bedrijf Bloed uit Ierland voor Nederlandse baby Onassis was niet dé OP BEPAALDE VOORWAARDEN: Derde Ned, konvooi naar Wenen Bemiddeling Y.S. voor Suez en Israël gevraagd Kandidatenli j sten onder controle Weer overzicht Gebrek aan benzine zal voortduren Jordaanse regering krijgt vertrouwen Gesprek met blokpost H. v. Holland Jongen gestikt in handschoen Door KLM in de watten gelegd VRIJDAG 30 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3552 GOMOELKA OVER VERKIEZINGEN: SPOEDZEND1NG PER VLIEGTUIG f Cent P0r reek' f 2'48 per raaand' Egypte spreekt van luchtaanval Modern systeem Telefoontje Moeilijkheid Panametschip verdwenen HULP AAN HONGAREN AMERIKA is bereid onmiddellük een plan voor noodleveranties olie aan West-Europa uit te voeren, zodra Engeland en Frankrijk verklaren hun troepen uit Egypte te rullen terugtrekken. Dit is gisteren in Washington vernomen. Bezorgdheid over de groeiende anti-Amerikaanse gevoelens schijnt geleid te hebben tot het besluit van de Amerikaanse regering om niet te wachten op defeitelijke terugtrekking van de Brits-Franse troepen, maar genoegen te nemen met een verklaring over het voornemen tot de terugtocht. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft gisteren in het Lagerhuis laten doorschemeren, dat de Engelse en Franse troepen „in gedeelten" uit Egypte zullen vertrekken, in even redigheid met het binnenkomen van de politietroepen der Ver. Naties. In (Washington verluidt, dat de strijdkrachten van Engeland en Frankrijk binnen twee of drie weken uit Egypte zullen verdwijnen, indien de Ver. Staten de verzekering willen geven, dat zij er in de Ver. Naties op zullen aandringen, dat nu werkelijk een oplossing gevonden wordt voor de kwesties Suez en Israël. Betere sfeer V.N.-troepen Pineau naar Londen Nagy en Maleter DE Poolse „titoïstische" partij leider Gomoelka heeft giste ren de Poolse „verkiezingscam pagne" geopend met de verkla ring: „Er zal in dit land voor de burgerlijke partijen geen vrij heid zijn." Nationaal front Vijf miljoen dollar Aan boord van het vaartuig „Erasmus" heeft Z.K.H. prins Bernhard vanmorgen het radar systeem voor de Nieuwe Water weg officieel in bedrijf gesteld. De Prins bediende de portofoon en voerde daarna een gesprek met het personeel van de Radarbiokpost I in Semafoor te Hoek van Hol land. Aan boord van het schip vertoefden meer dan 250 gasten. Onder hen waren de particulier rnmisms k'Wfmm secretaris van de Prins, dr. F. A. de Graaf en zijn adjudant, de lui tenant ter zee le klasse W. van Rossens Redevoeringen Rotfetdam: Wilte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 - Postgiro No 424519' Kiaehtendionst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhase Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 KJachtendtenst 18 30—19.30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 j i.%.u per Kv.ai tnat - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting:, geldig tot zaterdagavond. MEER WIND 4 Toenemende bewolking met tijdelijk enige regen, plaatselijk voorafgegaan door sneeuw. Aanvankelijk weinig wind, later matige tot krachtige en aan'de kust wellicht harde wind tussen Zuidwest en Noord west. Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen temperaturen enkele graden boven het vries punt. 1 dec. zon op 8f23, onder 16.34; naaan op i 7 29, onder 16.03. J o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT V NIGE pprticuliere eigendom, het verwerven van enig duurzaam bezit is noodzakelijk te achten voor de zelfontplooiing van de mens. Tot die conclusie kwamen wij in een tweetal vorige beschouwingen over de betekenis van de bezitsvorming In bezitloosheid van grote delen van ons volk schuilen zekere gevaren. Be zitloos zijn betekent afhankelijk zijn, het risico te lopen zélf bezit te wor den. Een C.N.V.-commissie, welke een paar jaar geleden over de bezitsvor ming rapporteerde (C.N.V.-verslag 1952/53), constateerde, dat de bezitlo ze gemakkelijk wordt tot een „ontwor telde", die voor het wel en wee van de maatschappij, waarin hij leeft geen be langstelling heeft. En dat is fataal te achten voor een redelijke samenleving en een van de ergste degeneratieverschijnselen onze tijd, aldus bedoeld rapport. van HET gevaar van een massale vlucht in de collectiviteit en de daarmee gepaard gaande verzwakking van het verantwoordelijkheidsbesef bij de en keling is ook gezien door het Convent van Christelijk Sociale Organisaties. In november 1952 kwam dit Convent, waarin de organisaties van chr. werk gevers, boeren, middenstanders en ar beiders samenwerken tot een zeer evenwichtige uitspraak inzake de bete kenis van de bezitsvorming. In deze uitspraak stelde het Convent vast, dat het verlies aan verantwoor delijkheidsbesef ten diepste zijn oor zaak vindt in de afval van God en in de daaruit voortvloeiende verwereld lijking van het leven. Dit betekent tevens de aantasting van het meest wezenlijke in de mens, die toch naar Gods Woord geroepen is tot het zijn van beelddrager en mede arbeider van zijn Schepper. Tegelijkertijd bleek het Convent er zich van bewust, dat duurzaam bezit geen noodzakelijke voorwaarde is voor het besef van verantwoordelijk heid. De Bijbel leert, dat bezit van stoffelijk goed zelfs een belemmering kan vormen voor het waarlijk christen zijn. Met andere woorden: nooit mag het stimuleren van de bezitsvorming leiden tot een soort „cultiveren van de heb zucht." IJ IER VAN uitgaande heeft hetCon- vent niettemin uitgesproken, dat „een zekere mate van bezitsvorming bij kan dragen tot herstel van het ge voel van verantwoordelijkheid bij de enkeling." Het beheren van bezit en het verwer ven van de vrucht daarvan werken sti mulerend op het verantwoordelijk heidsbesef van de mens voor de goe deren. die hem zijn toevertrouwd. Anderzijds kan zijn verantwoorde lijkheidsgevoel voor de inrichting der maatschappij erdoor worden ver sterkt. De vermindering van economische kwetsbaarheid, .die uit het verkrijgen van enig bezit voortvloeit, betekent bo vendien een grotere vrijheid van han delen. Dit geldt niet slechts voor de werknemer in zijn verhouding tot de werkgever, maar in het algemeen voor de enkeling in de samenleving. Drs. Hazenbosch heeft het in zijn re feraat voor de A.-R. Partij in 1953 zo geformuleerd: „De verwerving van enige particulie re eigendom wapent de arbeider eni germate tegen de ongewisheden des le vens. Dat geeft hem althans enige vrij heid van beweging, los van het bedrijf; waar hij werkt en los van de collec tieve voorziening, waarin hij deelge-, noot is. Dit geeft hem althans enige reserve, welke het hem mogelijk maakt om wérkelijk in vrijheid te be slissen over de vraag, hoe en waar hij zijn bijdrage in het produktieproces kan leveren." ac IJ zijn thans gekomen tot de be- langrijke vraag, op welke wijze de bezitsvorming voor grote delen van ons volk kan worden bevorderd. Ook hierover heeft het Convent geen onzeker geluld laten horen en uitge sproken, dat bij de bezitsvorming door werknemers dient te'worden uitgegaan van de werknemer als bedrijfsgenoot. „De belangrijke wijziging in de structuur van onze maatschappij, wel ke van de bezitsvorming der werkne mers het gevolg kan zijn, kan alleen werkelijke betekenis krijgen, wanneer zij door de berinjfsgenolen zélf bewust en in samemvei king wordt voorbereid en ingevoerd. Als gevolg van deze visie heeft het Convent een gedetailleerde van over heidswege verordende en centraal uit gevoerde regeling nadrukkelijk afge wezen. Conclusie: het bedrijfsleven heeft een primaire, dc overheid slechts een beperkte, aanvullende en stimulerende taak. Hierover binnenkort nog wat meer. De beide t uiige artikelen ston den in ..Trove rnn 23 en 24 novem ber jl. Het Panamese vrachtschip ..Antares" is vrijdagmorgen op de Middellandse zee verdwenen, nadat het een nood signaal had uitgezonden, waarin 't meld de. dat het roei doo; e.n plotseling op gekomen storm was vernield en om on middellijke hulp vroeg. Amerikaanse olie snel naar West-Europa De luisterbijdrage zal worden verhoogd met 2.50 a 3.-— per jaar. Minister Cals, die dit meedeelt in zijn antwoord op het voorlopige verslag van de Tweede Ka mer over de begroting van O., K. en W. zegt. dat de luisterbijdragen 5 miljoen meer moeten opbrengen. De verhoging zal tussen 2,50 en 3, komen te liggen, omdat er ruim twee miljoen radiotoestellen zijn. De luister bijdrage bedraagt thans 12,per jaar. De minister zegt voorts, dat hij voor volgend jaar blijft vasthouden aan maxi maal 12 zenduren per week voor de tele visie. Hij acht dit geen belemmering voor de toeneming van het aantal kijkers. In oktober telde Nederland rond 86.000 televisietoestellen. De NTS verwacht voor volgend jaar 120.000 apparaten. In 1960 zal dit aantal waarschijnlijk zijn gegroeid tot 400.000. Minister Cals deelt mee dat er nog een minderheidsadvies komt van de radio- raad over de kwestie van de commerciële televisie. Het advies van de meerderheid heeft mr. Cals thans nog in studie. Vanmorgen om tien uur vertrok het derde konvooi, bemand met vrijwilli gers van het Rode-Kruiskorps uit Den Haag naar Wenen. Gisteren zijn twee spoorwegwagons met levensmiddelen, bijeengebracht door het Amsterdams comité hulpverlening Hongarije, vertrokken. Ook vertrok een volle vrachtwagen. Het Jeugd Rode Kruis heeft ruim 1300 geschenkpakketten verzorgd voor de vluchtelingen in Wenen. Ook schonk het Jeugd Rode Kruis 200 ton levensmidde len m blik en zeep. Nederlanders in Zuïd-Afrika hebben 1.500 pond overgemaakt aan het Neder landse Rode Kruis voor de Hongaren. De Shell-gemeenschap op Curasao heeft voor hetzelfde doel 26.771,65 gezonden. Nieuw-Guinea heeft voorlopig 1.000 overgemaakt. Uit Oranjestad is bericht dat Aruba een offer heeft willen bren gen van 10.000. Egyptische autoriteiten hebben de be schuldiging uitgesproken, dat twee vijan delijke vliegtuigen gisteren aanvallen hebben gedaan op Egyptische stellingen bij Ismailia. Men zei niet of het Israëli sche, Britse of Franse toestellen waren. Aanstaande maandag zal Lloyd opnieuw een verklaring over deze kwestie af leggen. Lloyd noemde enkele bijzonderheden van de zaken, die met de Fransen zou den moeten worden besproken. Hij zei, dat de opbouw van de politiemacht -"an de V.N. in belangrijke mate verband zou moeten houden met een geleidelijke te rugtrekking van de Britse en Franse strijdkrachten. Andere te bespreken za ken waren de spoedige bevaarbaarma- king van het Suezkanaal en onderhande lingen over een definitieve regeling van de toekomstige functionering van het kanaal. Lloyd zei verder dat hij de sfeer in de/ V.N. „aanzienlijk verbeterd" had gevonden. Er was ook meer begrip voor Engelands positie in zekere de len van de Amerikaanse openbare me ning. (Leden van de socialistische op positie lachten ironisch om deze op merking.) De Aziatiseh-Afrikaanse resolutie die onmiddellijke terugtrekking van de Brits-Franse troepen eiste, noemde Lloyd onrealistisch. De opperbevelhebber van «fe politie macht van de V.N., generaal Bums, en de Britse bevelhebber in Egypte gene raal Stockwell, zfjn donderdag te Por* Said overeengekomen, dat eenheden van de Internationale politiemacht in het ge bied van het Suezkanaal een „buffer" zullen vormen tussen de Britse en de Egyptische troepen. Een Deense compagnie zou vandaag „niemandsland" ongeveer 35 km ten zuiden van Port Said binnentrekken. Generaal Burns deelde mee, dat de ruim zevenhonderd Zuïdslaven, die don derdag per schip te Port Said zijn aan gekomen, in het door Egypte beheerste gebied ten Zuid-Westen van El Kantara zullen worden gelegerd. De Zuidslaven vormen op het ogenblik het sterkste con tingent in de internationale politiemacht. Volgens een klacht van de Brits-Franse legerleiding bij de V.N. zouden Zuid- slavische militairen, die ongeveer een week geleden per vliegtuig van Napels naar Aboe Soeweir waren overgebracht, in de kanaalzone Egyptenarerr in het ge bruik van wapens hebben geoefend. Dit bericht is tegengesproken. Donderdag hebben de leden inn de Leidsche Studenten Fereeninging tot vrijwillige oefening in den tulpenhan del ,J'ro Patria" een défilé gehouden in hun nieuwe uniformen, dat werd afgenomen door Z.K.H. Prins Bern- hard root hel stadhuis te Leiden. Op de foto zipt men Z.K.H. de Prins rn een afdeling tan Pro Patria tijdens de parade. De Britse ambassadeur Sir Harold Caccia heeft gisteren een bezoek ge> bracht aan Hoover, de plv. minister van buitenlandse zaken der Ver. Sta ten. In welingelichte kringen zei men, dat Engeland de volle Amerikaanse steun voor een oplossing der kwesties Suez en Israël gevraagd heeft voor het geval de Engelse en Franse strijd krachten binnenkort het Suezkanaal ontruimen. De Ver. Naties, zo verklaarde men in "deze kringen, zijn volkomen onmach tig een oplossing te bereiken, tenzij de Ver. Staten zich er geheel aan wijden. In Engelse kringen is men ervan over tuigd, dat Amerika zijn bemiddeling bij de Egyptische regering moet aanwenden om een regeling te verkrijgen. Op de publieke opinie in Engeland en Frankrijk zou dit een goede indruk maken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft gisteren een definitieve verklaring over de terug trekking van de Engelse troepen uit Egypte uitgesteld. Maar uit zijn woorden viel op te maken dat een terugtrekking in fasen overwogen wordt. Hij verklaarde in het Lagerhuis dat de Engelse beslissing slechts genomen kan worden na besprekingen met zijn Franse ambtgenoot Christian Pineau, die vandaag in London werd verwacht. LJONGAARSE vluchtelingen hebben verklaard, dat de Russische genie bezig is op sommige plaatsen langs de Hongaars-Oostenrijkse grens de mijnenvelden te herstellen, om de massale vlucht naar Oostenrijk te doen beëindigen, aldus meldt U.P. De Hongaarse regering zal geen paspoorten meer afgeven en ook geen uitreisvisa. De toezegging, een week geleden gedaan, dat iedere Hongaar, die een buitenlands visum en een uit nodiging uit het buitenland had, op reis mocht gaan, behoort dus ook tot de gebroken beloften. Berichten uit Boedapest maken mel ding van het feit, dat de Hongaarse re gering een deel van de door het Rode Kruis verstrekte goederen op de zwarte markt verkoopt. Volgens functionarissen van de Hon gaarse spoorwegen zijn er in totaal 36.000 tot 38.000 Hongaren naar de Sowjet-Ume gedeporteerd. Om te voorkomen, dat verkeerde arrestaties worden yerricht, zouden arbeiders die het werk hebben hervat en bepaalde andere personen pas poorten hebben ontvangen, die hen voor deportatie vrijwaren. De Hongaarse socialiste Anna Kethly heeft vernomen, dat de tegenwoordige eerste-ministec van -Hongarije, Ka dar, door de Russen wordt overheerst en geen vrijheid van handelen heeft. Zij vertelde dit in een gesprek met het Belgische so cialistische blad „Le Peuple". Gomoelka voegde er de belofte aan toe dat „de omvang van de democra tisering steeds groter kan worden, mits de bourgeoisie en de reactionairen haar niet uitbuiten." Gomoelka, eerste secretaris van de Poolse communistische partij, sprak op een bijeenkomst van 3000 „politie ke activisten", die de campagne zul len uitwerken voor de parlementaire verkiezingen op 20 januari. De activisten die naar Gamoeika luisterden, waren communisten, leden van de verenigde boerenpartij en de democratische partij en afgevaardig den van linkse katholieken en andere groepen. Allen gaven hun steun te kennen voor de politiek van Gomoelka van „onafhankelijk socialisme". Te zamen vormen zij het Nationale Front, waar uit de kandidaten voor de verkiezin gen voortkomen. Gomoelka veroordeelde elke ge dachte dat de politieke veranderingen in Polen zouden kunnen leiden tot een terugkeer van het „kapitalisme". Ons programma dient voor de op bouw van het socialnw** met onze ei gen krachten en op onze Poolse wijze." „Politici zonder politiek komen naar mjj toe en zeggen, dat er voor hen geen vrijheid is. Wij kunnen alleen zeggen dat er geen vrijheid zal zijn in dit land voor burgerlijke partijen." Gomoelka maakte bekend, dat orga nisaties in sommige kiesdistricten eni ge honderden kandidaten hadden ge steld, terwijl slechts ongeveer een ,ialf dozijn zetels beschikbaar is. Deze kandidaten zullen uitgeschift worden door dc commissies samen te bundelen die de verschillende partijen en orga nisaties vertegenwoordigen, zodat de kiezer ten slotte de keuze heeft uit fl of 10 kandidaten voor de 6 zetels. Gevluchte Hongaarse mannen en i rou ts en, die aan het verzet hadden deelge nomen, doch uegens gebrek aan wa pens en munitie na Oostenrijk in Lon den zijn terechtgekomen, dragen tij dens bezoeken aan openbare instellin gen maskers. Zij zijn nl. betreesd her kend te worden door eientnele spionnen. Het Weense blad „Neues Oesterreich" meldt in zijn vrijdagaditie, dat zijn cor respondent in Boedapest van betrouw bare zijde vernomen heeft, dat de voor malige Hongaarse premier Imre Nagy en generaal Pal Maleter vastgehouden worden in de voormalige militaire ge vangenis in de Foe Straat in Boedapest in de „Ofen"wijk. Radio Praag, een communistische zen der dus, heeft gisteravond bekend gemaakt, dat gisfèravond opnieuw vuur gevechten m Boedapest hebben plaats gevonden, waarbij gebruik werd ge maakt van geweren en machinegeweren. De radio sprak over „benden beroeps misdadigers", die het gevecht geopend zouden hebben. Het bericht kwam van de eigen correspondent van radio Praag in de Hongaarse hoofdstad. Radio-Moskou meldde gisteren, dat Kaaar vastbesloten is geen waarnemers van de Verenigde Naties tot zijn land toe te laten. Kadar had dit meegedeeld m een interview met het Russische partijblad de „Prawda". De Indische ambassadeur K. P. S. Menon zou 'vandaag naar Boedapest vertrekken, om voor premier Nehroe daar een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, aldus werd door de ambassade meegedeeld. Het Amerikaanse Rode Kruis is een actie begonnen om vijf miljoen dollar bijeen te krijgen voor hulp aan Hon garije en de Hongaarse vluchtelingen. President Eisenhower heeft een beroep op zijn landgenoten gedaan, deze actie zoveel mogelijk te steunen. In een oproep van Hammarskjoeld en Read wordt gezegd, dat er voor het onderhoud van de vluchtelingen in Oos tenrijk in de komende zes maanden zeker 16,5 miljoen dollar nodig zal zijn. DE BILT. vrijdag 10 uur: Het lagedrukgebied boven Scandinavië is de laatste 24 uur snel opgevuld. Boven Zweden ontstond zelfs een rug van hoge druk. In verband met deze ontwikkeling boette de Noordelijke stroming boven het Noordzeegebied belangrijk aan kracht in. Wel voerde ze. gisteren nog onafgebroken onstabiele polaire lucht aan. waarin ook de alge lopen nacht nog op verscheidene plaat sen buien ontstonden. De buien werden afgewisseld door flinke opklaringen. Plaatselijk in het binnenland daalde hierdoor de temperatuur tot even be neden het vriespunt. Vandaag overheersen de opklaringen, weersverslechtenng verwacht. Deze maar voor morgen wordt opnieuw een. hangt samen met een depressie die don derdagochtend de zuidpunt van Groen land bereikte en morgen waarschijnlijk de Noorse kust dicht zal naderen. De fronten van deze depressie dringen de eerstkomende 24 uur het Noordzeegebied binnen en zullen vervolgens Nederland passeren. Dit zal aanleiding_ geven" tot regenval, plaatselijk waarschijnlijk voor afgegaan door sneeuw. De wind krimpt daarbij naar westelijke richtingen en neemt weer in kracht toe. De komende nacht zal er echter nog weinig wind zijn, hetgeen een flinke temperatuurda ling, op vele plaatsen tot iets beneden het vriespunt, bevordert. Amerikaanse zegslieden beweren dat de sluiting van het Suezkanaal en de sabotage aan de pijpleidingen in het Midden-Oosten de voor. Europa be schikbare olie hebben teruggebracht tot ongeveer vjjf procent van de nor male afname. Zij venvachten dat door de Amerikaanse hulp het gebrek aan olie in West- Europa voor ten hoogste 80 tot 30 pet- zal worden opgeheven. Met een gering tekort aan benzine, brand- en industrie olie zal tjjdens de winter nog rekening moeten worden, gehouden, menen zij. Het Jordaanse parlement heeft gis teren zijn vertrouwen, in de regering van premier Soeleiman El Naboelsi uit- gesproken. Dit besluit, dat met .39 stemmen tegen één, bij één onthouding, werd genomen, betekent een goedkeu ring van het streven der regering-naar afschaffing van het Brits-Jordaanse ver drag en het vertrek van deBritse strijdkrachten. ir Patrick Ryan, een 41 jaar oude Ier se boer werd gisteren weggeroepen van zijn ploeg om bloed te geven voor (Van een onzer verslaggevers) Het zevenjarig zoontje van de familie Van Doorn uit de Prins Bernhardlaan te Veenendaal is gisteravond op tragi sche wijze om het leven gekomen. Het knaapje speelde met een gummi hand schoen, waarmee hij trachtte bellen te blazen. Een stuk van de handschoen kwam daarbij in zijn keel terecht en ontnam hem de adem. De jongen werd naar het Julianaziekenhuis overgebracht. Bij aan komst bleek hjj reeds ten gevolge van verstikking te zijn overleden. (Van een onzer verslaggevers) Een kleine Griek keek ons op Schip hol nijdig aan. „Nee", zei hij vinnig, „ik ben het niet. Ik ben het niet". Zijn collega een geweldige reus met grijs haar duwde ons opzij. „Afgelopen", lachte hij, „gaat u maar. Hij heet wel Onassis, maar hij is het niet". Inderdaad, het was een misverstand. Op het vliegveld van Parijs (Le Bourget) stapte een Griekse meneer Onassis in het KLM-toestel. Hij is van beroep telegrafist en moest naar Rotterdam, waar z'n schip .p hem ligt te wachten. De vertegenwoordiger van de KLM O sprong bij het horen van de naam Onassis onmiddellijk uit zijn stoel. Want hij dacht direct aan de formi- label rnke heer Aristoteles Socrates Inassis dir heel wat o*'etankers over 'e wi'r. aal varen en her n.idkielïjk \di. 'iel doet spieken Niemand weet hoeveel geld hij pre cies in kas heeft. Dus probeerde die KLM-man raak te schieten. Hij zette passagier Onassis behoorlijk hoog te paard. Tot zijn verbazing werd de man reuze ont haald en gelukkig voor hem bleef de droom tot in het vliegtuig heel. Pas toen kwamen ze erachter. Het was een hele teleurstelling. Ook voor ons, die met ons twintigen op Schiphol stonden to wachten. En de kleine Onassis was na dit avontuur helemaal niet te spreken Kwaad liep hij weg: ,'k heet wel Onassis naar ik ben niet DE Ünasris" Ziji ioorvoede collega duwde ons opzij En weg waren ze. een Nederlandse baby in het kinder ziekenhuis te Utrecht. Ryan heeft bloed van een bijzon dere soort: Groep O met anti-H fac tor. Gisteravond was zijn bloed reeds per vliegtuig op weg naar Amsterdam. De jacht op de goede bloedgroep begon gisteren na een telefoontje van dr. J. J. van Loghemvan de bloedbank in Amsterdam naar een collega in Londen. De Britse arts wist van het bestaan van Ryan en belde naar dr. Furnell in Limerick (Ierland), die spoorslags op weg ging naar de boerderij waar Ryan werkt. Aan het einde van een voor zete Ryan zjjn ploeg stil en nam dr. Furnell mee naar zijn woning om zijn bloed te laten aftappen. Volgens dr. Furnell zijn Patrick Ryan en zijn zuster de enigen in West-Euro pa, die bloed van deze groep bezitten. Alleen in Bombay (India) komt deze bloedgroep vrij algemeen voor. Dat Ryan en zijn zuster tot deze bloedgroep behoren, werd twee jaar geleden toe valligerwijze ontdekt, toen zij zich voor vrijwilig bloedonderzoek beschikbaar stelden. Nu het bloed in Utrecht is, zijn alle moeilijkheden nog niet overwonnen, want nu moet nogmaals een minutieus onderzoek worden ingesteld naar de aard van de bloedgroep van de babv. Als de bloedgroep van het meisie nl niet geheel overeenstemt met di° van Ryan, is het gevaar groot, dat het bloed na de transfusie gaat klonteren. Dit precisïe-onderzoek durfde men nipt aan. zolansr h«ri bloed uit Ierland niet was aangekomen: het kind kon zelfs de kleinste hoeveelheid bloed niet meer missen. Ter begroeting waren hier aanwezig mr. G. E. van Walsum. burgemeester van Rotterdam en de gemeentesecreta ris van Rotterdam, de heer J. Hasper in zijn functie van voorzitter van de Rad arcommissie. In de Radarpost waren aanwezig de" wethouders van Rotteerdam, de staats secretaris van marine vice-aatniraal H. C. W. Moorman, de voorzitter van dg staatsradarcommissie A. J. W. van Anrooij, de directeur-generaal van hei loodswezen schout-bij-nacht H. Tichelt man, de directeur-generaal van - dé P.T.T.» ir. J. D. H. van der Toom en de voorzitter van de Rotterdamse Ka mer van Koophandel mr. K. P. van der Mandele. Het gezelschap werd aan de Prins voorgesteld, waarna de directeur van het loodswezen 4e en 5e district B. A, W. Beijen, een toelichting gaf op de opgestelde apparatuur. Deze radarbiokpost te Hoek van Hol land is ra opzet gelijk aan de zes andere stations, die tot in het hart van de Rotterdamse haven de schepen bij slecht zicht behulpzaam kunnen zijn. Het enige verschil is, dat m Hoek van Holland een dubbel stel indicatoren fbeeidweergevers) gebruikt v/ordt, één weg met de pieren en onmiddellijke omtrek van de zee bestrijkt en de an dere voor de Nieuwe Waterweg zelf. En op beide stellen kan men schakelen op een bereik van 5000 m en om een bepaalde situatie groter en duide lijker te kunnen zien oo een bereik van 2000 m. Voorts heeft men voor de communi catie met de schepen de beschikking over een zender''ontvanger, waardoor men gesprekken kan voerer. met de looasen aan boord, die over een draag- bare zender/ontvanger (portofoon) be schikken. De lichtlijnen die in rechte lijn van net ene licht naar het andere de te volgen vaarroute aangeven —--zijn inschakelbaar door op een knop te drukken. Teyens werden dan afstan den van 100 m aangegeven. Puns Bernhard toonde zich zeer ge ïnteresseerd voor deze apparatuur, die NCIe,nnC'ernste v?n,de?e Wd behoort. j 2Pn van de bezichtiging bega- mm hrfr, tnns Sn de autoriteiten zich l'au boord van de ..Erasmus". Het schin nnrw rna koen! naar Rotterdam om onderweg nog contact op te nemS Tilden* d»? ere radafPosten x ïjdens deze vaartocht werd achter eenvolgens het woord gevoerd door de burgemeester van Rotterdam, mr. G. t. van Waisum, de voorzitter van de Radarcommissie J. Hasper, de voorzit ter van de staatsradarcommissie A, J w. van Anrooij en de directeur-gene- Laal van het loodswezen, schout-bij-nacht tl. tichelman. Om kwart over twee arriveerde dè „Erasmus aan de kade te Rotterdam^ tijdens deze vaartocht werd achter eenvolgens het woord gevoerd door de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, de voorzitter van de Radarcommissie J. Hasper, de voorzit ter van de staatsradarcommissie A. J. W. van Anrooij en de directeur-gene raal van het loodswezen, schout-bij-nacht H. Tichelman. Om kwart over twee arriveerde dé Erasmus" aan de kade te Rotterdam'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1