Sociale Zaken liehulp van V.S. in werki 11 rVii* te* ik Olieprodukten duurder op 1 december V.N.- troepen bezetten niemandsland Verbittering over houd, tochtig vej-blijf HONGAREN LOPEN WEG 1 TE DUW-KAMP IN ZEELAND Poolse boeren te wapen Meer dan 1 OOG pakketten. tegen ocialisatie Giro 999~ën 777: bijna 5'/2 miljoen West-Europa herademt Tankcis uit de mottenballen De Lesseps moet verdwijnen Arbeiders nog niet eens met Kadar W eeroverzicht Voorlopig onderdak bij particulieren in Middelburg Sociale Zaken Jordaanse regering' krijgt vertrouwen Staatspakhuizen geplunderd Sint tevreden! Stallen in brand gestoken ZATERDAG 1 DECEMBER 19 VEERTIENDE JAARGANG No. 3553 Weerbericht STAAT VAN BELEG IN NOORD-IRAK NA EGYPTISCHE BEZWAREN Brits-Frans vertrek vóór Kerstmis „Teleurgesteld Kritiek Stenen vloeren Op zwarte lijst Steenkoud Russische campagne duurt voort Makarios spoedig terug naar Cyprus Griekse waarschuwing HE uitslag van onze grote Ilerfstprijsvraag „Wie ben ik?", waarnaar duizen den met spanning hebben uitgezien, is nu bekend. El- ders in deze 'editie vermel den wij de namen van alle prijswinnaars, alsmede een toelichting van de jury- Aan alle inzenders harte lijk dank voor hun belang stellingOnze gelukwensen voor de prijswinnaars Voorzitter Ver. van Letterkundigen afgetreden Dollars Advertentie Storm ANTON HUNINK TROEPEN van het politieleger der Ver.- Naties hebben gister middag stellingen betrokken in het niemandsland tussen de Egyp tische en de Engels-Franse strijd krachten bij El Cap. y Zie verder pag. 5, 6e kol.) Terugtocht UIT Poolse bladen blijkt, dat de Poolse boeren zelf het heft in handen genomen hebben om een einde te maken aan het gehate stelsel van collectieve boerderijen. Speciaal in de vroegere Duitse gebieden zijn de boeren actief met sabotage en gewapende overvallen. Dit optreden duurt reeds meer dan volgens de pers veertien dagen, berichten. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 •j-Gravenhage: Hu.vgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand 7.40 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Over het algemeen veel bewolking, maar geen regen van betekenis. Matige tot krachtige Westelijke wind. Vannacht geen vorst. Morgen dezelfde tempe raturen als vandaag of iets hogere. 2 dec. zon op 8,29, onder IS 34- maan op 8.29, onder 16 49. 3 dec. zon oo 8.31, onder 16253: maan op 9.22, onder 17.42. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ het Kamerdebat os er Sociale Zaken, deze week, is natuurlijk de vrijere loonvorming in het geding geweest. Van socialistische zgde was c-n is men erop uit het zo voor te stellen alsof de vrijere loonvorming mislukt is. Dat bleek ook nu weer. ZeLfs mi nister Suurhoff, die toch verantwoor delijk is voor de loonpolitiek en ook voor het besluit om tot vrijere loon vorming over te gaan, deed alsof dat to was. Dat is nu eenmaal socialistisch. En zo kwam het op de weg van de ■woordvoerders van de confessionele partijen te liggen waarbij het nieu we Kamerlid, de heer Van Eibergen, zich voor het eerst in het parlemen taire strijdperk begaf om de minis ter duidelijk te maken dat zijn loon politiek meer geslaagd was dan hij zelf vond! Wat was nu het argument der socia listen voor de stelling, dat de vrijere loonvorming mislukt was? Dat argument was, dat de lonen in sommige bedrijfstakken achter ge bleven waren bij die in andere. Want de socialisten staan op het standpunt dat alt de lonen omhoog gaan, deze voor iedereen met evenveel percent omhoog moeten gaan. De voorstanders van de vrijere loon vorming echter, gaan niet van deze veronderstelling uit. Zij menen, dat in een bedrijf, waar het goed gaat, ho gere loonnormen kunnen worden aan gelegd dan in een bedrijf, waar het slecht gaat, bij welke laatste overigens natuurlijk op het ethisch minimum moet worden gelet. In zoverre kan overheidsingrijpen niet ontbeerd wor den. socialisten noemen met name de 0 landbouw en de achterstand in de lonen in deze bedrijfstak een bewijs voor hun stelling, dat de vrijere loon vorming is mislukt. Nu stelt de befaamde beschikking van 19 maart drie criteria, waaraan steeds wordt voldaan, voor de loons verhoging. Het ?djn deze, dat de verhoging zou moeten worden gevonden uit een ver hoogd® rentabiliteit, produktiviteit of werkgelegenheid, r De eerste beidevoorwaarden die nen om prijsverhoging te voorkomen. ET is echter duidelijk dat voor-tal H van loontrekkenden men -de» voorwaarden niet zonder meer als Uitgangspunt kan nemen. In de landbouw bij voorbeeld, heefi men een kunstmatig prijsniveau voor een aantal produkten, dat beheerst wordt door de garantieprijzen ven d« regering. Wanneer in de landbouw de produk tiviteit verhoogd wordt en dus de kostprijs daalt, betekent dat alleen dat de garantieprijs daalt. Daarin kan dus voor de landarbeider geen voordeel zitten. Het feit, dat de regering de garan tieprijs bepaalt, betekent derhalve, dat de regering ook de richtlijnen voor het landarbeidersdoon bepaalt. Maar daarmee is niet bewezen dat daar, waar de voorwaarden wel on gestoord kunnen werken, de vrijere loonvorming is mislukt. -~.E Kamer heeft zich uitgesproken U voor verhoging van de landar beidersionen. Er is een achterstand ais mea deze lonen vergelijkt met ver gelijkbare andere lonen. Maar dat is - niet zo, omdat er vrijere loonvorming heeft plaatsgevonden. Het is aanvaard baar dat verschil in rentabiliteit tot verschil in lonen leidt. Maar wel is het by de laadbouw zo, dat daarvan vóór de vrijere loonvorming nog een achterstand aanwezig was. Tevens moet Worden nagegaan of de landbouw niet door het ingrijpen van de over heid aanspraak heeft op een eigen soortige wijze van benaderen van het loonvraagstuk. En daarom was het verantwoord van de voorstanders van vrijere loonvorming om ook voor ver hoging van het loonniveau der land arbeiders te pleiten. De socialisten misbruiken de land- arbeiderslonen voor hun actie tegen vrijere loonvorming. Dat heeft de andere partijen niet verhinderd om toch voor verhoging der landarbeidersionen, in het krijt te treden. I - IT een en ander valt af te leiden, U dat men met de toepassing van de vrijere loonvorming niet met scha- blon'en moet werken. Schabionen die nen juist voor de geheel geleide loon vorming. Wanneer men dan ook de begrippen rentabiliteit, produktiviteit en werk gelegenheid als achtergrond van de vrijere loonvorming ziet, dan moet men begrijpen dat men hier het over heidspersoneel buiten beschouwing moet laten. Want de achtergrond van de overheidsfinanciën zijn niet ren tabiliteit en produktiviteit, maar be lastinggelden. Wy bestryden niet het feit, dat de salarissen van het overheidspersoneel zijn verhoogd. Maar het feit, dat men de vérhoging van die salarissen tegen de achtergrond van de beschikking van 19 maart heeft geplaatst, heeft het begrip van de vrijere loonvorming ver valst. Een vervalsing, waar de socialisten Voortdurend op uit ziin. T~\E Amerikaanse regering heeft gisteren het noodplan in werking U gesteld om het vervoer van Amerikaanse petroleum naar West-Europa te bespoedigen. Het doel is. de Westeuropese landen die door de Suezerisis gebrek aan olie hebben, te hulp te komen door dagelijks 1.1 miljoen vaten (barrels) olie te verschepen. Zelfs met de Amerikaanse leveringen zal er deze winter in West-Europa een tekort aan olie van ongeveer 20 procent zijn, tenzij het Suezkanaal en de ve-nielde pijpleidingen naar de Middellandse Zee tijdig hersteld zijn. Tot de hulpverlening schijnt te zijn besloten nadat Amerika voldoende verzekeringen van de Franse en Britse regeringen heeft gekregen, dat zij hun troepen uit Egypte zullen terugtrekken. Aan vijftien oliemaatschappijen is toestemming verteend hun inspannin gen op het gebied van produktiever deling en vervoer samen te bundelen in de „noodcommissie Midden-Oosten". President Eisenhower, die in Georgia met vakantie is, heeft het bureau voor defensiemobilisatie gemachtigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken te verzoeken hiervoor vrijstelling van de anti-trustwetgeving te verlenen. Arthur S. Fiemming, de „mobili- sator" van het ministerie van Defen- ln Panorama Mesdag t« s -G ra ven ha ge z a 1 van 8 t.m. 30 december een schilderijen ten toonstelling door Mtel Smith worden gehou den, getiteld: ,,'i Hart van Den Haag. De oliemaatschappijen hebben zich genoodzaakt gezien de verkoopprijzen van han produkten terstond te verho gen. Ia overleg met de minister van Economische Zaken zal deze verhoging voor de voornaamste produkten met In gang van 1 december 1956 bedragen: autobenzine 1,6 cent per liter, petroleum 2,25 cent per liter, gasolie en huis brandolie 2,35 cent per liter, stookolie 34,50 per 1000 kg. De oliemaatschappijen zeggen ter toe lichting dat de sluiting van het Suez kanaal en de verminderde beschikking over olie uit het Midden-Oosten voor West-Europa een tekort aan aardolie- produkten hebben doen- ontstaan, dat zich nog geruime tijd zal doen gevoe- len - Alle inspanning is er momenteel op gericht om dit tekort tot redelijke pro porties terug te brengen. Daardoor wor den aan de beschikbare tankervloot zeer hoge eisen gesteld. De aanvoer van olie en olieprodukten uit andere gebieden, vraagt bijzondere voorzieningen op kor te termijn. Dit brengt mede. dat de aardolie-industrie zeer aanzienlijke ex- trakosten heeft moeten maken, aldus de oliemaatschappijen. De voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen, Max Nord, heeft zijn functie neergelegd. Aanleiding hiertoe is zo deelt hij mede de leden vergadering van zaterdag 24 november jl. geweest, waar prof. dr. N, A. Don kersloot (die eind van dit jaar aftrad als voorzitter en werd opgevolgd door Nord) als erevoorzitter een aanval deed op het bestuur der vereniging van letterkundigen en op Max Nord in het bijzonder De ledenvergadering stelde zich achter prof. Donkersloot, verwierp de verklaring die eenstemmig door het bestuur was ingediend, en aanvaardde het amendement-Donkersloot. De afgetreden voorzitter heeft eers! het bestuur op de hoogte gesteld en zien daarna met een brief tot de leden gewend. Z.K.II. prins Bernhard heeft gisteren het radar-systeem voor de Nieuwe Wn- ter neg en Rotterdam geopend. Links de burgemeester van Rotterdam mr. G. E. van Walstim. sie, heeft de nieuwe maatregelen aan gekondigd. Het voornaamste probleem is vol gens Fiemming de scheepsruimte. Het huidige aantal beschikbare tankers is niet genoeg om een olieverbruik op normaal niveau in de gehele wereld toe te laten. De samenbundeling zal leiden tot het doelmatigste gebruik van de tankers. In deze plannen is ook inbegrepen het uit de mottenballen balen van meer dan 40 Amerikaanse tanksche pen. Het werk om de schepen voor de vaart gereed te maken is reeds be gonnen. De noodcommissie werd deze zomer opgericht, toen Egypte het Suezkanaal nationaliseerde. De vraag hoe de Europese landen de aankopen van olie op het westelijk halfrond zullen financieren, werd niet onmiddellijk beantwoord. Het is een uiterst belangrijke vraag daar de meeste Europese landen beperkte dol- iarreserves hebben. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder plan nen bekendgemaakt voor uitbreiding van krediet door de export-import bank. Maar deze werden opgeschort hangende de Brits-Franse verzekering dat deze landen hun troepen uit Egypte zouden, terugtrekken. Gisteren heejt H.M. dc Koningin een onofficieel bezoek aan Hilversum ge bracht. In „Zonnestraal" (afd. Welfare van het Rode Kruisontving H.M. tan de 9-jarige Willy Rozenboom speelgoed i oor prinses Marijke. In vier noordelijke provincies van Irak is de staat van beleg afgekondigd. Deze provincies grenzen aan Syrië, Tur kije en Irak. Volgens radio-Bagdad po gen „aanhangers van ondermijnende theorieën" in Noord-Irak onlusten te ver wekken, o.a. in de petroleumgebieden bij de grens met Syrië. In Londen denkt men dat opstandige Koerdenstammen, opgestookt door Rus sische propagandisten, de Iraakse rege ring er toe genoopt hebben deze maat regelen te nemen. De Egyptische regering heeft besloten het standbeeld van Ferdinand de Lesseps. de stichter van de maatschappij die het Suezkanaal heeft laten graven, te ver vangen door een vrijheidsbeeld, waar mee men de nagedachtenis wil eren van de Egyptische „martelaren", die het leven hebben gelaten bij de Brits-Franse lan dingen. Het standbeeld van de Lesseps staat bij de ingang van het Suezkanaal in Port Said. De arbeidersraad van Boedapest heeft ook gisteren geen overeenstemming be reikt met de regcring-Kadar. De arbeidersraad heeft besloten de kwestie van de terugkeer van Nagy voor het ogenblik te laten rusten. Voorts heeft hij een motie aanvaard, waann de arbeiders werden opgeroepen, noch het orgaan van de communistische par tij. noch het officiële blad van de vak bonden te kopen of te lezen, zolang de arbeidersraad niet zelf een dagblad mag uitgeven. De besprekingen tussen de arbeiders raad en de regering zullen niet voor het midden van de volgende week wor den hervat. De Hongaarse studenten hebben te kennen gegeven, dat zij hun oorspronke lijke eis „een vrij Hongarije, zonder Russische troepen" handhaven. Het re- gcringsblad „Nep szabadsag" publiceer de zonder commentaar, een verklaring van de studenten, waarin deze zeggen, dat zij vasthouden aan hun op 23 okto ber gepubliceerde programma. De stu denten wensen o.m. ook autonomie van de universiteiten en een eigen blad. Het aantal vluchtelingen, dat uit Hon garije in Oostenrijk is aangekomen is gisteren de honderdduizend gepasseerd. stórm loopt 't! Om die smeuïge, sappige Anton Hunink worst. Mmm... de éérste hap bewijst: dit is de lekkerste GelderseRook- worst! Maar lét erop dat u de echte krijgt: kijk goed óf de naam „Antoa Hunink" op het loodje staat! Hoe verser - hoe lekkerder HOFLEVERANCIER - DEVENTER Aan beide zijden van de wapen- stiistandsiinie betrokken Deense in- fantcrie-eenheden hun stellingen na dat enige op het laatst .door Egypte nog geopperde bezwaren uit de weg geruimd waren. Waartegen de zwaren hadden, Egyptenaren nog be is niet meegedeeld. fc (Van onze correspondent). JVfEGEN Hongaarse vluchtelin- - gen, die donderdagmiddag in het voormalige DUW-kamp te Biggekerke waren onderge bracht, hebben dit kamp 's avonds weer verlaten, omdat zij meenden dat het niet voldoet aan de eisen. Gisteren zijn vele andere vluchte- Van de züde van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid deel de men naar aanleiding van de door ver- scheidene Hongaarse vluchtelingen over het kamp Biggekerke geuite klachten mede, dat racn de indruk had dat de op posanten onder leiding stonden van éen centrale figuur, die reeds In Oostenrijk, en ook in Nederland, had verteld, dat hj| in Hongarije illegaal kranten uitgaf. Hij had voorts verteld dat hij In Oostenrijk veel beter was gehuisvest dan in Neder land en daar beter verzorgd werd. In het kamp Biggekerke werden vóór de komst van de Hongaren, arbeiders gehuis vest, die wegens de grote afstand van hun woonplaats niet meer naar huis konden keren na gedane dagtaak. Er zijn nu ongeveer 100 vluchtelingen on dergebracht, die geheel volgens dezelfde omstandigheden leven als de Nederland se arbeiders. De groep opposanten was het echter niet eens met de onverwarmde slaapka mers, de molton lakens, de strozakken, en de afwezigheid van een grote stad in de nabijheid. Zij wilden voorts meer geld en maakten er bezwaar tegen dat zij niet konden werken. De Hongaren waren echter nog slechts anderhalve dag in het kamp, en zouden hier maar tydelijk verblijven. Men is nogal teleurgesteld over de houding van deze kleine groep vluchtelingen (dertien in totaal) en ook hun eigen landgenoten die nog in het kamj) verblijven hebben te kennen ge geven zich in dit opzicht van hen te dis- tanciéren. lingen hen om dezelfde redenen gevolgd. Donderdagmiddag arriveerden ne gentig Hongaarse vluchtelingen, jon gens en mannen van 15 tot 50 jaar in het DUW-kamp te Biggekerke* De ontvangst was, ondanks de welgemeen de welkomstwoorden van burgemees ter Dregmans, zeer sober en koud te noemen. De vluchtelingen waren zeer vermoeid van alle doorstane ellende, zy hadden bovendien ruim vier uur in bussen (van Utrecht naar Bigge kerke) gezeten. Maar er stond geen enkele kop koffie op hen te wachten. De maaltyd, bestaande uit soep en sneden brood, werd uitgesteld, totdat de vluchtelingen in groepen van twaalf in de woonbarakken waren onderge bracht. Eerst om drie uur 's middags waren zy aan hun maaltyd toe. Het onderbrengen van de Hon gaarse vluchtelingen in arbeiders kampen heeft indertijd veel kritiek in Zeeland uitgelokt. De commissa ris der Koningin in Zeeland heeft zich uitgesproken tegen huisvesting in deze kampen, daar er genoeg andere mogelijkheden waren. Het kamp Biggekerke, dat aan af braak toe was, moet voor huisvesting onvoldoende worden geacht. Iedere groep van twaalf vluchtelingen heeft een woonvertrek van circa 4x5 me ter ter beschikking. Daarin staan alleen drie tafels en 12 stoelen, met langs de wanden 12 kleding-opberg- kastjes. Het slaapvertrek heeft ongeveer de zelfde afmetingen. Hier staan 12 yze- ren kribben met strozak en dekens. Vloerbedekking ontbreekt. Vloeren en wanden zijn van steen. De enige luxe wordt aevnrmd door bruine gordijnen voor de ramen en een kleedie over de tafels. Toen de vluchtelingen donderdag arriveerden, had noch de arbeidsin spectie. noch de Federatie voor Vluch telingenhulp het nodig geoordeeld be trock »n instanties te waarschuwen. Zelfs het provinciaal bestuur was niet op de hoogte van de komst de- vluchtelingen gesteld. De Federatie voor Vluchtelingen- hulp had, naar werd medegedeeld, het kamp Biggekerke op de zwar te lijst geplaatst en zich uitgespro ken tegen huisvesting in dit kamp. Het departement van Sociale Zaken vist echter te bereiken, dat er toch •hichtelingen werden onderge- '•pcht. De moeilykheden zijn eerder geko men dan verwacht werd. De negen Hongaren, die nog op' de avond van de dag van aankomst zyn weggelo pen, hebben getracht'pér voet naar Utrecht te gaan om zich by het Rode Kruis te beklagen over de onvoldoen de verzorging en slechte'ligging. Onderweg kregen zy een lift van een automobilist, die hen heeft afgezet by het politiebureau te Middelburg. Een Middelburgse ingezetene, die een Hon gaarse huishoudster in dienst heeft, welke gisteren als tolk bij de ont vangst aanwezig was, heeft de negen mannen liefderyk opgenomen. De vluchtelingen toonden zich ont stemd over de huisvesting, omdat de barakken steenkoud waren en omdat het er schrikbarend tochtte. Een der vluchtelingen heeft een nierziekte en verklaarde onmogelyk tegen dit ver bluf te kunnen. Een maatschappelijk werkster, die het transport van Utrecht naar Big gekerke begeleidde, heeft tydens haar nachtelijk verblijf in het kamp een ernstige verkoudheid opgelopen. De negen vluchtelingen hebben ver klaard niet meer naar het kamp te rug te willen. Desnoods zullen zij te uren ge vtoord uit Slechts wist men, dat het duurd had, vóór het hoge Cairo kwam. Aan de Engelse zijde heeft de komst der politietroepen niet al te veel ver schil in de opstelling gemaakt. Wel vertrok de Britse voorhoede naar een bataljonshoofdkwartier, ongeveer tien km noordelijker, maar andere Engel sen, die 150 meter verder lagen, ble ven liggen. In diplomatieke kringen in Londen verluidt dat Engeland de Ver. Staten heeft meegedeeld dat de Britse troe pen tegen Kerstmis uit Egypte zouden zUn teruggetrokken. Een gelijkluidende verklaring van de Franse regering werd verwacht. Dit nieuws volgde op de Brits-Franse besprekingen die gisteren in Londen zijn gehouden tussen Selwyn Hoyd ea Christian Fineau, de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Frankrijk, en Engeland overwegen de'Ver. Natie», te -.vragen op ,zeer kor te termijn waarnemers nahr 'Egypt zenden om verslag .-uit .te bron gen* i de behandeling van de Franse en En gelse onderdanen en*de Joden door de Egyptische autoriteiten. J De woordvoerder van het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken voegde hieraan toe, dat, hoewel Egypte nog geen algemene maatregelen tegen de Engelsen, Fransen en Joden heeft ge troffen, de Egyptische politie nochtans een politiek van intimidatie toepaste om op deze groepen druk uit te oefenen het land te verlaten. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Christian Pine au heeft vannacht verklaard, dat Engeland en Frankrijk nooit van plan geweest zijn Egypte weer te verlaten alvorens „enkele politieke kwesties geregeld zouden zijn en enkele militaire voorzorgsmaatregelen in acht zouden zijn genomen". Pineau, die deze verklaring aflegde op de Londense luchthaven vlak voordat hij naar Parijs terugkeerde, ontkende hiermee het bericht dat de Franse rege ring woensdag besloten zou hebben Port Said te ontruimen zonder enige voor waarden te stellen. Anderzijds ontkende Pineau evenwel ook. dat Engeland en Frankrijk voor nemens waren Port Said langdurig be zet te houden. De Franse minister heeft in Londen met de Britse regering „in volkomen harmonie" besprekingen gevoerd *ver de Suez-kwestie. De Bilt zaterdag 10 uur: Tussen de Azoren en Ierland bevindt zich nog steeds een gebied van hoge druk, dat de luchtbeweging over een groot deel van de Oceaan en West-Euro pa beheerst Het heeft zich het afgelo pen etmaal vooral m de richting van de Alpen uitgebreid. Een nabij IJsland gelegen gebied van lage druk breidde zich m de richting van de Noorse kust uit. Vanochtend vroeg bevond de hoofdkern van deze depressies zich echter nog steeds tus- sen Groenland en IJsland. De fronten van deze depressie trokken over de Noordzee naar het Zuiden. Ze 'namen echter gaandeweg in betekenis at Na het voorbijtrekken van de fronten wordt de wind Westelyk en dan gaat zachtere Oceaanlucht ons land binnen stromen. Het ziet ernaar uit, dat het zachtere weertype, zonder -vorst, dat daarvan het gevolg is, enkele dagen kan aanhouden. De regenkansen zijn nigt groot. Zegslieden van het departement van Buitenlandse Zaken te Washington ontkenden, dat Amerika van plan zon zijn zich aan te sluiten'hij het pact van Bagdad. (Het departement heeft donderdag verklaard, dat. de Amerikaanse rege ring iedere bedreiging rvan het grond-' gebied of van de politieke onafnanke- ÖjKheid Van Turkije, Irak, ForziSi, en." Pèkistafr als -,;hijzohder£ ernstig'? 'aal.-' ibésehóuwcü), 11 cr De Sow jet-Unie beschuldigde gisteren Amerika, Engeland en Frankrijk- weder- om, dat zij Turkije, Irak ten Israël „opruien" tot een aanval 'op Syrië. De beschuldiging werd in het Engels .uitge zonden door radio-Moskou.' Enkele urfen later volgde een uitzending in de Ara bische taal, waarin betoogdwerd, dat Turkye „imperialistische ambities" koestert ten aanzien van gedeelten van het Syrische grondgebied. De Canadese minister, van Buitenland se Zaken, Lester Pearson, heeft in het Canadese parlement meegedeeld, dat de Ver. Naties overwegen de taak van de internationale politiemacht' uit tebrei den tot het patrouilleren van de grens tussen Syrië en IsraëL Het Jordaanse parlement heeft gis teren zijn vertrouwen In de regering van premier Soeleiman El Naboelsi uit gesproken. Dit besluit, dat met 39 stemmen tegen één, bij één onthouding, werd genomen, betekent een goedkeu ring van het streven der regering naar afschaffing van het Brits-Jordaanse ver drag en het vertrek van de Britse strijdkrachten. CINT N1COLAAS heejt zo juist diep onder de indruk. ons magazijn op de Nieuwe' Zijds Voorburgwal in Amster dam verlaten. J Er blonken tranen in zijn oude" ogen. Zelden hebben we de kinder- vriend zó ontroerd gezien. Jk ben veeleisend, ik wéét 'iet, maar dat is geweldig; het overtreft mijn stoutste verwach tingen." Met de blauw-geaderde hand vees hij op de lawine aan ge- •chenken voor 1500 kinderen. Thans zijn er duizend pakket- ren; daarbij zijn er zo groot ais uw huiskamertafel. Met een gemiddelde van bijna honderd •oer dag zijn ze in de tweede 'selft van deze week gekomen Sint is tevreden, méér dan '«reden. Zó zelfs, dat we onze actie toppen. De vijfde inzameling voor kin ieren in de schaduw ditmaal •net het recordaantal van 15 00 ts alleszins geslaagd. (Voor impressies van bezoeken aan twee kinderhulzen, zie el ders in dit blad.) Dc Griekse minister van Buitenlandse Zaken. Evangelos Averoff, heeft donder dagavond in het Griekse parlement ver klaard te verwachten, dat aartsbisschop Makarios, hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk op Cyprus, „niet langer in de Indi sche Oceaan zal blijven". Deze verwach ting, zo zei hij, is gebaseerd op bespre kingen op hoog niveau, die de Griekse eerste minister, Konstantm Karamanlis, vorige week in de Verenigde Staten heeft gehad. Aartsbisschop Makarios werd in maart van dit jaar door de Britten naar de Sey chellen in de Indische Oceaan verbannen. De stand van giro 999 van het Natio nale Comité Hulpverlening Hongaarse Volk te Amsterdam I. heden gestegen tot ƒ2.558.818,32, die van giro 777 van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag tot ƒ2.881.611,25. Het nummer van 12 november van de Gazeta Robotnicza, het communis tische partyblad dat uitgegeven wordt in Wroclaw (Breslau), maakt melding van verscheidene gewelddadige acties van boeren tegen plaatseiyke commu nistische autoriteiten, die trachten de collectivisatie door te zetten. ïn Niemui en Miechowiee zyn grote stallen in brand gestoken door vergram de boeren, meldt het blad. In Wroblowka, in het district Krakau, hebben boeren een overval gedaan op pakhuizen van de s£aat en deze geplun derd. Soortgelijke incidenten hadden ook elders op het platteland van Polen plaats. De organisator van de collectieve boerderijen in Lany Male is door boeren aangevallen en met messen gewond. De Gazeta Robotnicza ging zelfs zo ver, dat zij ernstige kritiek leverde op de plaatselijke communistische autori teiten. die trachtten te voorkomen dat de collectieve boerderijen worden opgehe ven. Het blad schreef: „Wij hebben m het verleden vele stommiteiten begaan, omdat wij niet luisterden naar de boeren en omdat wy trachtten de landbouw tegen zijn wil te socialiseren. Griekenland heeft Amer'ka en Enge land gewaarschuwd, dat het zijn territo riale wateren van 6 tot 12 my] zal ver- iu'oten als Turkye hetzelfde doet. Turkije heeft een wetsontwerp van deze strekking opgesteld, dat bij de Ka mer in behandeling is. Als beide landen tot 12 myl besluiten zullen territoriale wateren elkaar op sommige plaatsen overlappen, voorname lijk tussen de Anatolische kust van Tur kije en een aantal Griekse eilanden. Koopvaardijschepen en schepen van de Britse Middellandse zeevloot en van de Amerikaanse vloot zouoen dan aan Grie kenland en Turkije toestemming moeten vragen daar te mogen passeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1