Staat van beleg voor heel het land Egypte wenst spoedig vertrek V.N.-leger Rusland weigert Fransen olie Directeur-generaal D. R. Mansholt besloot: Hongaren meteen terug naar kamp; anders het land uit „Nederlandse school voor Hongaren in Oostenrijk Openlijke betogingen in Boedapest Vrijdaga.s. toepassin conferentie over prijsstabilisatie ZENUWENOORLOG IN MIDDEN-OOSTEN „Heilige oorlog tegen band met het Westen Fransen verlaten vergadering Soc. Internationale Uitbreiding zQndagsrijverbod Overstromingen in Italië Sit-downstaking in Moskouse fabriek? Dulles: vredeskansen redelijk goed Geen anti-Syrisehe troepenbeweging Koningin liet zich voorlichten Russisch schip met hulp voor Egypte Maar Zeeuwen zijn het er niet mee eens Nieuwe resolutie inzake Hongarije Professor duwde zijn auto.... Guerrilla in omgeving van Pees U.N.O.-opdracht voor bergers thans officieel Giro 777 en 999 MAANDAG 3 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3554 r~ NA BRITS FRANSE TERUGTOCHT: GEEN DÖLLARHULP VOOR OLIE HM? Voorlopig weerbericht Wmmim -w StiPl k 4r m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Posts" m 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. ia 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Zacht weer. Veel bewolking. Plaatselijk regen of motregen. (Voor het volledige overzicht zie elders op dsze pagina) t dec. zon op 8.32. onc."er 1CJ33; maan op 10 06. onder 18.40. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET parlement van Irak is zaterdag op verzoek van de regering naar huis gestuurd. Dit gebeurde by een besluit van koning Feisal, slechts enkele uren nadat de vorst de gewone parlements- zitting met de gebruikelijke pracht en praal had geopend. Het doel Is blijkbaar, de regering van premier Noeri Es Said gelegenheid te geven, ongestoord te werken aan een kalmering van de sfeer. Voor heel het land is de staat van beleg afgekondigd. Irak is lid van de Arabische Liga, maar tevens van het anti communistische verdrag van Bagdad. Vandaar dat de Sowjetunie en Syrië tegen het land een zenuwoorlog voeren. Van binnen uit schijnt de pro-Westerse regering bovendien ondermijnd te worden door communistische en fel nationalistische, pro-Egyptische bewegingen. 99 Koning FeisaL Vermoedelijk om de bewonderaars van Egypte enigszins gerust te stelten, zei koning Feisal zaterdag in zijn troonrede dat zijn land Egypte In de huidige kritieke periode terzijde zat blijven staan, „overeenkomstig zijn traditionele politiek, die erop geba seerd Is altijd de Arabische en Mo hammedaanse landen te steunen." Ten aanzien van het Palestijnse vraagstuk blijft de Iraakse houding onveranderd. (I>« regering heeft onlangs verklaard dat Israël van de kaart moet worden weggevaagd.) Over de gespannen ver houding met Syrië zweeg de koning. Koning Feisal onthulde verder dat „Be troepen van de Ver. Naties moeten slechts zo lang in Egypte bljjven als de huidige crisis aan houdt, dus zo kort mogelijk", Heeft de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mahmoed Fawzi, gisteren in een televisie gesprek te New York verklaard. De Ajgetnene Raad van de Socialls- iitche Internationale heelt zich zondag ochtend te Kopenhagen nitgesproken te len h«5t Brits-Franse optreden in het Midden-Oosten, nadat de Franse socia listen uit protest tegen stemming over de desbetreffende motie de vergadering hadden verlaten. De belangrijkste Fran se woordvoerder, Commin, betoogde, dat het gevaarlijk en onwenselijk 2s resolu ties aan te nemen, waarin bU de organi satie aangesloten partijen worden ver oordeeld. Dit zou kunnen lelden tet scheuring In de internationale. De aangenomen resolutie is een gewij zigde vorm van het door de Britse so cialistische partij ingediende voorstel, waarin de Internationale wordt ver zocht ondubbelzinnig achter het Hand vest van de Verenigde Naties te staan. De resolutie werd in twee delen aange nomen. Het eerste, waarin de militaire actie van Frankrijk en Groot-Britannië wordt veroordeeld, werd aangenomen ®et negen stemmen voor, geen tegen bij vier" onthoudingen. Onthouden hebben zich de vertegenwoordigers van de Bel gische en de Israëlische socialistische party, van de pai tij van uitgeweken Spaanse socialisten en de Joodse inter nationale organisatie Bund. - De Neder landse vertegenwoordiging stemde voor. Het tweede .deel, waarin voorstellen voor "de actie van de Verenigde Naties na het terugtrekken van de Britse, Franse en Israëlische strijdkrachten uit Egypte worden gedaan, werd met alge mene stemmen door de aanwezigen aan genomen. In de Staatscourant van vandaag is een beschikking gepubliceerd van de Minister van Economische Zaken, waarbij het verbod tot het gebruik van benzine als brandstof voor motor rijtuigen op zondag wordt uitgebreid h>t alle aardolieprodukten. Deze uit breiding van het zondagsrijverbod gaat a.s. zondag 9 december in. In diplomatieke kringen in Washing ton is zaterdag verklaard, dat de ver. Staten op het ogenblik niet van plan zijn aan de Europese landen dollars te verschaffen waarmee deze landen de .Amerikaanse olieleveranties kunnen be- talen. Europese kopers van Amerikaan- se oil* zouden althans voorlopig uit hun dollarreserves of uit andere bronnen moeten putten. NS,-* %$k W- 'M-m f/slSS mWSm Zaterdagmorgen is in Zeist hel huwelijk voltrokken tussen vier paren naar Neder land uitgetceken Hongaarse studenten. De foto geeft het moment weer, waarop het achti oudige ja-woord werd gegeven. Geheel links de burgemeester van Zeist, mr. A. P. Korthals Altes, die het huwe lijk m het Hongaars voltrok. De boe ketten werden de bruidjes geschonken door dc commissaris der Koningin in Utrecht, mr. C, Th. graaf van Lynden tan Sandenburg. Zondag hebben zich ernstige over stromingen voorgedaan in de streek Foggia doordat de rivieren de Öfan- to en de Carvaro tengevolge van he vige regens buiten de oevers waren getreden. In verscheidene bergdorpen zijn hui zen ingestort door aardverschuivingen. Er zijn talrijke gewonden. De landbouwcentra Mezzanore en Pa lazzo d'Ascoli staan geheel blank. In de streek van Tavoliere zijn hon derden huizen en boerderijen inder haast ontruimd. Het water bedreigt het centrum van Margherita di Savoia en Trinitapoli. Talrijke automobilisten wier wagens op overstroomde wegen niet verder konden moesten door brand weerlieden bevrijd worden. In de Po-delta heeft het overstro mingsfront thans een breedte van meer dan acht kilometer. Zodra de Britse en Franse troepen heengaan, hebben de VN-troepen volgens Fawzi langs het Suezkanaal „geen func tie meer". Zü zouden dan een tijdlang hl) de demarcatielijn tussen Israël en Egypte moeten blijven. Toen hem gevraagd werd naar zijn mening over de ambities die de Sowjet unie in het Midden-Oosten zou koesteren zei Fawzi. dat Egypte er niet aan kon denken de ene overheersing voor een an dere te ruilen. Fawzi wilde niet zeggen hoe lang het naar schatting zou duren om het kanaal weer bevaarbaar te maken. Hij zei wel, dat als het eenmaal zover was, Egypte zou staan op het recht om het beheer en de exploitatie van het kanaal in han den te hebben. Een compagnie van 120 Indiase solda ten van het politieleger der Ver. Naties heeft zondag posities in het niemands land ingenomen tussen de Frans-Britse en Egyptische stellingen. De Deense com pagnie die hier twee dagen gelegen heeft, werd naar Port Said overgebracht. Toegang Israël heeft zaterdag bekendgemaakt, dat het zich maandag tot op 50 kilome ter van het Suezkanaal zal hebben te ruggetrokken ten einde de politiemacht der Ver. Naties toegang tot het gebied te verlenen. Verder heeft Israël bekendgemaakt, dat opnieuw een brigade ongeveer 3000 man uit Egypte teruggetrokken is. In totaal zijn nu ongeveer 9000 man teruggetrokken. Het Israëlische leger heeft meegedeeld, dat vrijdag een Israëlische patrouille bij Beer Sheba twee Arabieren heeft neer geschoten en twee gevangen genomen. De patrouille „nam in het gebied van Beer Sheba een groep gewapende Ara bieren waar" en opende het vuur, toen de Arabieren weigerden gevolg te geven aan een bevel om te blijven staan. Harrison Salisbury, een vroegere Moskouse correspondent van The New York Times, heeft zaterdag in dat blad bekendgemaakt dat Westelijke di plomaten in Moskou onbevestigde be richten hebben ontvangen over een „sitdownstaking" in de fabriek van ko gellagers Kaganowitsj te Moskou. De Sowjet-Unle heeft berichten dat zij onderhandelt over de verkoop van olie aan Frankrijk en Engeland, tegen gesproken. „Al deze berichten zijn een puur verzinsel om de openbare mening in de wereld te misleiden," zegt het officiële Russische persbureau Tass. In Parijs heeft een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard, dat de Sowjet-Unie nu blijkbaar terugkrabbelt van een aanbod van olie. dat in oktober, vóór de invasie in het Suezkanaalgebied, was gedaan. De zegsman bevestigde dat Rusland nu weigert Frankrijk olie te verkopen. Vrijdag hadden autoriteiten in Parijs verklaard, dat Frankrijk een aanbod van Moskou tot verhoging der oliever schepingen in het volgende jaar van 350.000 tot 650.000 ton had aanvaard. reeds eerder voor heel Irak de staat van beleg is afgekondigd. Tijdens de plechtige opening van de zitting van het parlement v<..„preidden jeugdige personen in Bagdad vlug schriften. waarin de bevolking wordt opgewekt tegen de regering te beto gen en een algemene staking te be ginnen. Radio-Moskou heeft zaterdagavond verklaard, dat het volk van Irak in een heilige oorlog is opgestaan tegen de regering van de „imperialistische" eerste minister Noeri Es Said. In een voor de Arabische landen bestemde uitzending, zei de niet nader genoemde spreker dat de premier onder deze druk zou bezwijken. Moskou stookt Radio-Moskou deelde mee. dat lei ders van de Shia-stam in Najaf (zuide lijk Irak) een edict hebben uitgegeven, dat de premier brandmerkt als verrader. Het edict zou verder oproepen tot een heilige oorlog om de val van Noeri te bewerkstelligen en Irak los te maken van het verdrag van Bagdad. De uitzending vam radio-Moskou sluit aan op berichten die de laatste tien dagen de ronde deden over ernstige ongeregeldheden in de hoofstad Bagdad en in zuidelijk gelegen plaatsen. Demonstranten met Egyptische en Syrische vladen vroegen aaneensluiting van de Arabische - legers tegen „de imperialisten.",,- cns.het aftreden van het pro-Westerse kabinet. Radio-Bagdad dreigde vrijdag perso nen die de openbare orde verstoren met ernstige straffen. Radio-Cairo heeft zondag melding ge maakt van de arrestatie van hoge re ligieuze leiders en een aantal Iraakse officieren. De Iraakse premier, gene raal Noeri Es Said, had de arrestatie bevolen van de religieuze leiders onder wie sjeik Sahrawardi en sjeik EI Rawi van de Shia-sekte. De gearresteerde officieren hadden geprotesteerd tegen het tanken van Britse vliegtuigen op het vliegveld Habannlja tjidens de Brits- Franse operaties tegen Egvote, De offi cieren waren geïnterneerd in een kamp bij de Iraaks-Turkse grens, aldus radio- Cairo. De radio meldt nog. dat zestig Iraak se professoren en leraren koning Feisal verzocht hebben om de vrylating van alle gearresteerde studenten en leraren, vrijheid van meningsuiting en het op roepen van studenten voor de strijd te gen Tsraël. Na besprekingen met president Eisen hower heeft minister Dulles gisteren te Angusta verklaard, dat zowel hij als de president gelooft, dat de vooruitzichten op vrede in het Midden-Oosten „redelijk goed" zijn. Tegelijk zei hij, dat de noodzaak om de eenheid en kracht van de Navo weer op te bouwen, op tragische wijze is ge demonstreerd door het Sowjetoptreden in Oost-Europa, jn het bijzonder in Hon garije. Ik ben van mening dat men zeer pes simistisch moet zijn om te geloven dat het oorlogsgevaar in het Midden-Oosten vandaag zo groot is- als een maand ge leden, zei Dulles. HAMMARSKJOELD Waarnemers van de Ver. Naties heb ben In het Israëllsch-Syrische grensge bied geen ongewone militaire bedrijvig heid opgemerkt. Dit heeft de secretaris generaal van de'Ver. Naties, Dag Ham- marsfcjoeld, zaterdagavond meegedeeld. De verklaring was een antwoord op een telegram, waarin de Syrische minis ter van Buitenlandse Zaken, Salah Bi- tar, Israël had beschuldigd van troepen bewegingen. De minister had verder vernacht de kwestie aan de algemene vergadering voor te leggpn in verband met „voorbereidingen van Engeland, Frankrijk, Israël en Turkije voor een gewapende aanval op Syrië. (Van onze correspondent) Als de 19 Hongaarse vluchtelingen, die zijn weggelopen uit het voormalige DUW-kamp te Biggekerke in Nederland willen blijven, dan zullen zij onverwijld naar het kamp moeten terugkeren. Als dit in de loop van vandaag nog niet gebeurd is, zullen zij naar Oostenrijk worden teruggebracht. Dit heeft dr. ir. D. R. Mansholt, directeur- generaal der arbeidsvoorziening van het ministerie van Sociale Zaken in Middelburg medegedeeld. de 19 weggelopen Hongaren in een hotel te Middelburg hebben bezocht. De vluchtelingen werd te verstaan gegeven, dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk was voor de gang van zaken en dat zij daarom een zeker gezag moest laten gelden. De Hongaren lieten zich echter niet overtuigen en weigerden naar het kamp terug te keren. A Arabische Liga &&8S*. Zaterdag heeft H.M. de Koningin een vergadering bijgewoond van het dage lijks bestuur van het .Nationaal comité hulpverlening Hongaarse volk" in Am sterdam. De Koningin was vergezeld van haar particuiier secretresse, mej. mr. M. de Jong. Tijdens deze vergadering het de Ko ningin zich uitvoerig inlichten omtrent de taak van het nationaal comité, de resultaten der tot nu toe gevoerde actie en de wijze van besteding der gelden. Het besluit werd genomen om aan de Nederlandse Federatie voor Vluchtelin genhulp in Den Haag, die als uitvoerend orgaan van het nationaal comité op treedt, opnieuw een' bedrag van 100.000 over te maken voor de huisvesting en voeding der Hongaarse vluchtelingen in ons land. Voorts besloot de vergadering om uit de gelden, die op giro 999 zijn ontvan gen. wederom een bedrag van een half miljoen Oostenrijkse schillingen ter be schikking te stellen van de vertegen woordiger van de Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor de vluchtelingen in Wenen. School Een uit Oostenrijk ontvangen aanbie ding om voor Nederlandse rekening over te gaan tot het inrichten van een middelbare school voor jonge Hongaren, werd uitgebreid besproken. Oostenrijkse en Nederlandse deskundigen zullen hier over op zeer korte termijn rapport uit brengen. Binnen een week kan over het project een beslissing worden verwacht. Het Russische schip I Setsjeno is met hulpgoederen voor de F.gyptenaren in Alexandrië aangekomen, meldt het Russische persbureau Tass. Een ambtenaar van het Russische Rode Kruis deelde mede, dat het sehip 3000 ton tarwe, 500.000 blikken melk, de volledige uitrusting voor een zieken huis met 300 bedden en tien ziekenauto's aan boord heeft. Het ministerie is teruggekomen van zijn verzoek vrijdag door één zijner ambtenaren gedaan aan de .commissaris der Koningin in Zee land 'om te bemiddelen in .de kwestie-Biggekérkè. Een plan om' het' kamp Biggekerke te ontruimen en de vluchtelingen onder te brengen in de jeugherberg te Axel werd eerst door vertegenwoordigers van het ministerie goedgekeurd, maar later weer afgewezen. Men heeft zich thans definitief op het stand punt 'gesteld, dat het voormalige DUW-kamp aan redelijke eisen voldoet en dat de vluchtelingen daar moeten blijven. Conferentie Zaterdag heeft de heer Mansholt met één zijner ambtenaren en een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie langdurig geconfereerd met de commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, leden van Ged. Staten en leden van het Zeeuwse comité Hulp aan Hongarije. Een ambtenaar van de afdeling voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken ver klaarde, dat de heer Mansholt met de commissaris der Konirigin en afge vaardigden van het Zeeuwse comité De V.S. zullen vandaag bij de Algeme ne Vergadering der V.N. een resolutie indienen, die ten doel heeft de Hongaar se regering nog eens te verzoeken, waar nemers van de volkerenorganisatie toe te laten. De resolutie wordt mede ingediend door Nederland, België, Italië, Ierlapd, Australië, Pakistan Thailand, El Salva dor. Argentinië en Cuba. Volgens een Amerikaanse woordvoerder zouden ook Noorwegen en Zweden het voorstel waarschijnlijk steunen. Volgens de resolutie moeten, ingeval de regering-Kadar blijft weigeren gehoor te geven aan de verzoeken om toelating van waarnemers, onmiddellijk waarne mers naar de Hongaarse grens worden gezonden om zich uit de verhalen van vluchtelingen een beeld te vormen van de toestand m Hongarije. Zoals gemeld, zal de Algemene Ver gadering zich vandaag weer met de Hon gaarse kwestie bezig houden. De bijeen komst begint om 16.30 uur Ned. tijd. 9 Zie verder pagina 3 Zondagsrijverbod Zowel ie Rotterdam als 's-Gravenha- ge is door de politie tegen twee over- treders van het zondagsrijverbod pro ces,-berbaal opgemaakt. In Rijswijk (Z.H.) hield de politie een auto aan, voorzien van gasflessen. Zij bleek de auto niet ten onrechte aan te bonden, want de gasflessen waren al leen ter misleiding van de politie aan gebracht. De auto liep normaal op ben zine en werd in beslag genomen. Prof. dr. W. K. Hirschfeld van de Rijksuniversiteit te Utrecht, faculteit der diergeneeskunde, die zich gister nacht na afloop van het promotiediner van dr. Grotenhuis, van-Zeeland in de richting Utrecht spoedde, werd onder- weg door de mist misleid in de buurt van Dordrecht. Hij moest daardoor om.- rijden en kwam in Utrecht aan op de rotonde om vijf minuten voor vijf. Hij dacht nog net de Hogeschool te berei ken, maar moest toen wachten voor een overweg, 200 meter daar vandaan. In middels sloeg het vijf uur. Politieagen ten dachten een mooie buit te hebben, maar hij stapte uit zijn auto, liet zijn vrouw achter het stuur zitten en is toen zijn auto verder gaan duwen. Met zijn gezelschap is hij tot het ochtendgloren op de Hogeschool gebleven, heeft toen een relatie opgebeld,die een merce- des-diesel bezat en is daarna naar huis gebracht na ongeveer 'nog vijf keer te "zijn aangehouden. j Jtr+Ï* Gisteren zijn de zeesleper „Gele Zee" en de drijvende bok 4rendnaar het Middellaitdse-Zeegebied vertrokken om daar, als de VJV. opdracht geven de wrakken in het Suezkanaal op te ruimen, te gaan bergen. We zien hier de beide vaartuigen aan het begin van de grote reis. In Boedapest is het gisteren tot openlijke anti-Russische demon* straties gekomen. Een onbekende Hongaar was door Russische mi litairen weggevoerd en uit woede hierover ontstonden spontaan be togingen. De Russen stuurden er onmiddellijk pantserwagens en anto's met troepen op af en gelastten het publiek onder veel gezwaai met machinepistolen uiteen te gaan. Velen zochten inderdaad hun toe vlucht in de portieken der omliggende huizen, maar een 'groot aantal Boedapes- ters hield stand en floot en jouwde tegen de Russen, die ten slotte toch maar ver trokken zonder een schot te lossen. Eiders m de stad werden in het open baar de onder toezicht der regering uit gegeven kranten verbrand. Intussen verneemt men in Boedapest omtrent een guerrilla-oorlog in de om- iVan een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal vrijdag 7 december a.s. in hotel „De Witte Brug" te 's-Gravenhage een confe rentie worden gehouden tussen de minister van Economische Zaken prof. dr. J. Zijlstra en de voorzitters der werkgevers- en werknemers organisaties. Deze conferentie zal gaan over de toepassing van de politiek der prijs stabilisatie, zulks in tegenstelling tot de in het begin van dit jaar op de Hooge Veluwe gehouden conferen ties, waar gesproken werd over de noodzakelijkheid van de prijsstabili satie. Over deze noodzakelijkheid bestaat thans geen verschil van mening meer, maar over de wijze, waarop de stabili- satiepolitiek het beste tot haar recht kan komen, lopen de opvattingen nog al uiteen. Teneinde de standunten van werk gevers en werknemers nader tot elkaar te brengen, heeft minister Zijlstra deze „kleine" conferentie tussen de voor zitters der verscnillende verbonden uitgeschreven, waarbij hijzelf als voor zitter zal fungeren. Merkwaardig in dit verband is, dat vermoedelijk ook aandacht zal wor den besteed aan het SER-rapport. Er zijn zoals wfj enige tijd geleden reeds meldden met name in de werkgevers organisaties personen, die dit rapport verouderd achten, zulks als gevolg van de volkomen gewij zigde economisohe situatie. Na de jongste internationale ontwik kelingen kftn een gesprek a'is thans in de „Witte Brug" zal worden gehou den zijn nut heboen. Met name minister Zijlstra hoopt "*P deze wijze zijn plannen voor de naaste toekomst te kunnen toetsen aan de mening van de leiders der grote werkgevers- en wernemersorgamsaties. geving van Pecs, die aanmerkelijke om vang heeft aangenomen. Enige duizenden bewapende Hongaren zouden het daar in het Mecsek-gebergte weten vol te hou den ondanks de pogingen der Russen, het verzet te breken. De vorige week zou de Sowjet-com mandant van Pees vermoord zijn. In het Noordoosten van "Hongarije zouden on geveer 1500 nationalistische studenten streken rondom Satoral Jauhély beheer sen. Ook in het gebied van Nograd zou den verzetslieden opereren. 9 Zie verder pagina 3 By L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst en Svitzers Bergingsbedrijf te Kopenhagen is thans van de Uno het officiële verzoek binnengekomen een team van bergers naar Egypte te stu ren. Morgen, dinsdag 4 v december om 9 uur vertrekt een aoor. de Uno gechar terd vliegtuig met de Deense en Neder landse experts via Athene naar Egypte. Het Nederlandse deel van het team bestaat uit de heer ir. G. Langelaar, Hoofd technische dienst van L. Smit en Co. en de heren J. Lolkes en P. v. d. Berg, bergingsinspecteurs en de dui kers Ph. van het Wout en A. v. d. Zwaan, allen van W. A. van der Tak's bergingsbedrijf. Aan het eind van de week zal nog een groep bergingsperso- neel naar Egypte vertrekken. Die groep bestaat uit 45 Nederlanders en 30 Denen. Zij zullen voorbereidende werkzaam heden gaan verrichten. De stand van giro ,777 van het Nederlandsche Roode Kruis was van daag 3.063.611,31, de stand van giro 999 van het Nationale Comité Hulpverlening Hongaarse Volk 2.633.396,35.. Iraaks parlement naar huis gestuurd NWÈSlM» 'TB «I** i i SYR1E I ft AK Z-fiï'f'A - C 2. X t xN, CIS A O E O I A R A B E ;t.»bAnon# tGïPTE iVIX V i jyiZ my VS*» HMs w fT0* Syria Jordanië s&m&it 7,0 M Jtmtm 4,5 Libya f.3 v 5o*Oo* m mIjomm KCUKENSAKNITUUIt H. 27M y M Kr i v'i. /v- S'vN-i.'X*' S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1