Zondebok Zonder voorwaarden en zonder uitstel Rumoer in Brits Lagerhuis Voldoening in Egypte en de Verenigde Staten IS welkom Turkse troepen in Irak beweert Sowjet-Unie Ontploffing in New Yorkse haven Kunnen we bouwen, vandaag? Vluchtelingen sluipen door het Over ijsvliesje naar vrijheid Militairen langer kerst en nieuwjaarsverlof m VEERTIENDE JAARGANG No. 3555 EIS VAN VER. NATIES INGEWILLIGD Geheime conferentie Spaak-Eisenhower HONGAARSE REGERING: Militairen: „Thuis met Kerstmis" Waarnemers mogen niet komen Onderdrukking van nationalisme? GRENS DER FLUISTERINGEN Ter besparing van brandstof m m m m m Sowjetleger blijft in Roemenië Dulles aan de slag W eeroverzicht S DINSDAG 4 DECEMBER 1956 Weerbericht Am. straaljagerpiloten „adopteren" Hongaren Gen. Norstadt: oorlog onwaarschij nlij k Advertentie ENGELAND en Frankrijk hebben besloten hun troepen onverwijld en onvoorwaardelijk uit Egypte terug te trekken. Dit heeft de Briïse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, gisteren tjjdens een rumoerige zitting van het Lagerhuis bekendgemaakt. Op hetzelfde ogenblik deelde minister Pineau dit mee in de Franse Na tionale Vergadering. De sobere bekendmaking betekent, dat Engeland en Frankrijk gebogen hebben voor de wil van de Ver. Naties. Selwyn Lloyd noemde geen datum, maar in Londen verluidt, dat de terugtrekking waarschijnlijk nog vóór Kerstmis voltooid zal zijn. Er zijn geen voorwaarden gesteld. Het enige dat naar een voorwaar de zweemt, is de mededeling van Lloyd, dat de geallieerden de over tuiging hebben, dat de ontruiming van het Suezkanaal zal beginnen zodra dit technisch mogelijk is. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, hoopt dat de Brits-Franse troepen reeds half december zullen zijn vertrokken. Hij streeft er naar, dan ongeveer 5000 militairen van de politiemacht der Ver. Naties in Egypte te hebben. Stormachtig De Hongaarse regering heeft maandag meegedeeld, dat zij een bezoek aan Boedapest van de se- cretaris-generaal der Yer. Naties, Dag Hammarskjoeld, „op een la ter tijdstip" toejuicht, maar geen waarnemers van de V.N. in het land zal toelaten. 9 DODEN, 247 GEWONDEN Zie verder pagina d 0nè te helper.. Vrolijke avond (Door Jack Meehan, correspondent van United Press) DE Oostenrijks-Hongaarse grens is de grens der fluisteringen. Ginds, op slechts enkele tientallen meters afstand, slenteren de Hon gaarse grenswachten, in dik ge watteerde Russische jassen beha- gelijk beschermd. Zij zwijgen, en luisteren.' Angstkreet Prentenboek Afgebeuld Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—12.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent." Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. AANHOUDEND ZACHT. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen, over wegend droog weer. Matige tot vry krachtige wes telijke wind. 5 dec- zon op 8.33. onder 16.32; maan op 10.42, onder 19.42. V <j> o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET Vrije Volk." heeft geschre ven dat het S.E.R.-advies over dé bestedingsbeperking de wasrschu wingen van dat blad tegen de belas tingverlaging van september '55 en tegen de vrijere loonpolitiek recht vaardigt. Het is niet zo gemakkelijk om voor het verschijnsel van de overbestedir.g precies de oorzaken aan te geven Want die oorzaken vormen een inge wikkeld complex, waarbij allerlei fac toren optreden die wij niet in de hand hadden. Daarom is het niet juist wat „Het Vrije Volk" doet, dat daar nu twee zondebokken voor uitzocht, waar het, ook als er helemaal geen overbeste- ding zou hebben plaatsgevonden, toch al hartgrondig een hekel aan heeft. HET Vrije Volk" beweert nu dat de vrijere loonvorming mede oorzaak is van de huidige bestedings crisis. „Het Vrije Volk" laat na precies uit de doeken te doen hoe dat zit. De vrijere loonvorming heeft tot ge volg gehad dat gedurende 1956 de lo nen over de hele linie gezien gemid deld met 5,2 pet. gestegen zijn. Als het „Het Vrije Volk" ernst is met zijn stelling zou het dus moeten stellen dat het tegen een loonsverho ging van 5,2 pet. bezwaar heeft, ook ais de lonen met dat percentage in een algemene loonronde zouden zijn verhoogd. En als „Het Vrije Volk" van me ning zou zijn dnt het tegen dit laat-| ste geen bezwaar zou hebben, maar dat het „de vrijheid" is in de loon politiek, die de overbesteding mede heeft veroorzaakt, dan zien wij met belangstelling uit naar het nader be wijs daarvan. WANNEER men zou beweren dat de magneetwerking, die aan de vrijere loonvorming door verscheide ne mensen wordt toegekend, oorzaak is van overbesteding, omdat daardoor lonen en salarissen zijn opgetrokken tot een bepaald peil ook buiten de be drijfstakken, waarin dat op grond vanj rentabiliteit, produktiviteit en werk gelegenheid gerechtvaardigd was, dan mag men dat niet aan de vrijere loon vorming verwijten, maar dan moet men dat verwijten aan het gebrek aan weerstand of mogelijk ook wel aan de bewuste opzet van hen die voor de loonvorming bulten die bedrijfs takken aansprakelijk zijn. Van N.V.V.-zijde ls immer» open lijk verklaard toen de vrijere loon-, vorming toegepast ging worden datj men ernaar zou streven om ook el-! ders een loonpeil te bereiken dat inj de oude verhouding zou staan met bet] nieuwe loonpeil in die bedrijfstakken, waar overeenkomstig de drie genoem de criteria hogere lonen zouden wor den gegeven. Als er hier dan sprake zou zijn van een zondebok dan is het niet de vrije re loonvorming maar dan is dat het N.V.V. dat ernaar gestreefd heeft om de vrijere loonvorming te denature ren tot een te hoge algemene loon- ronde. Engels-Franse troepen verlaten Egypte Paul-Henri Spaak. d« Belgische minis, tor van Buitenlandse Zaken, heeft op sondag 18 november een geheime be spreking gehad met president Eisenho wer van de Ver. Staten. Dit heeft United Press uit betrouwbare bron vernomen. De conferentie werd op hot Witte Huis gehouden. Spaak zou Eisenhower er van op de hoogte hebben gesteld dat de Belgische regering zich ernstig bezorgd maakt over het feit dat de Ver. Naties langzamerhand tot een forum voor de Afro-Aziatische en communistische landen worden en dat de Europese invloed daarbij vrijwel ver loren dreigt te gaan. Spaak zou mede hebben gesproken na mens de andere Benelux-regeringen. Het is bekend dat de Nederlandse minister mr. J. M. A. H. Luns en zijn Luxemburg se collega Joseph Bech de bezorgdheid van Spaak delen. Deze bezorgdheid is des te groter nu de huidige Amerikaanse buitenlandse politiek is gebaseerd op actie door de Ver. Naties. HAZE T FABRIEKEN TE ZEVENBERGEN Slechts enkele Engelse bergingssche pen zullen in Egypte achterblijven voor de opruimingswerkzaamheden in het Suezkanaal. De commandant van het V.N.-politieleger heeft het verzoek ge kregen, de verantwooordelijkheid voor die schepen te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor enige Franse vaartuigen. Na mens Bums heeft de secretaris-generaal der Ver. Naties. Dag Hammarskjoeld, die verantwoordelijkheid aanvaard. De Lagerhuiszitting was uitermate stormachtig. Telkens weer werd Lioyd, toen hij poogde verslag uit te brengen over de besprekingen met Hammar skjoeld en Pineau, overstemd door de socialistische oppositie. Maar ten slotte kon hij zich dan toch verstaanbaar ma ken en betogen, dat Engeland en Frank rijk hun doel bereikt hidden, naméfcjk: Verhinderen dat fêm,, plaatselijke oorlog uitgroeide tét' ëen groot ge- war conflict. De u-doeiingen van- oe Sowjet-Unie in het Midden-Oosten ontmaskeren.* De Ver; Naties tot daden aanzetten. Engeland en Frankrijk hebben hun gemeenschappelijke opperbevelhebber, generaal Kelghtley, opdracht gegeven, een snelle en onvoorwaardelijke aftocht van de Engels-Franse strijdkrachten in Egypte ten uitvoer te brengen en de bij zonderheden te regelen met de bevel hebber van het politieleger der Verenig de Naties, generaal Burns, zei Selwyn Lloyd. Britre militairen, die Egypte gaan verlaten, roepen bemoedi gende woorden tot Deense leden van het politieleger der VU., die zioh ingraven m de buurt van El Cap aan het Suezkanaal. Volgens het Russische persbureau Tass heeft de Iraakse regering aan Turkije verzocht troepen te sturen om te helpen bij het onderdrukken van een „nationale beweging". Deze beweging zon het af treden van de pro-westerse regering van prmier Noeri Es Said en het uittreden van Irak uit het anti-communistische verdrag van Bagdad eisen. Het sowjet- persbureau haalt „welingelichte krin gen" in Syrië aan, die beweren dat reeds twee bataljons Turkse troepen naar Irak rijn gezonden. Negen personen zijn om het leven ge komen en 247 anderen werden gewond en vier schepen, waaronder een N e d er - lands, kwamen in gevaar toen gister middag een enorme brand uitbrak by Meiger 37 in Brooklyn (New York). Er deed zich een ontploffing voor, vermoe delijk een tankexplosie, waardoor rood gloeiend metaal over grote afstand werd weggeslingerd. Het Nederlandse schip Agamemnon (2515 ton) van de KNSM werd door sleepboten in veiligheid gebracht, even als een Braziliaans schip en twee Ameri kaanse schepen. Het Nederlandse schip heeft klaarblijkelijk geen of weinig schade opgelopen. Tientallen sleepboten waren in allerijl naar de plaats van de ramp gestuurd en uit veel delen van de stad werd de brandweer gealarmeerd. De brand zond een enorme zwar.e rookwolk tot meer dan 1000 meter de lucht in. Of de ontploffing aan boord van een sqhip of in de haven zelf plaats had, was niet onmiddellijk bekend. Vi* het Nederlanasche Roode Kruis is tot nu toe voor ruim een miljcen gul den aan goederen in naturn geschon ken voer huio aan Hongarije. Het Russische persbureau beweert verder dat Iraakse troepen die in Jorda nië zijn gelegerd, geweigerd hebben ge volg te geven aan een bevel van de Iraakse premier om Jordanië te verlaten. De troepen zouden verklaard hebben dat zij er de voorkeur aan geven, met de Jordaanse troepen te strijden voor de „rechtvaardige zaak van de Arabische naties." Het Egyptische nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten beweert dat in Irak een grote opstand is uitgebroken. BU gevechten tussen politiemannen en de monstranten zonden velen gedood zijn. De Iraakse regering heeft tot nu toe dertien legerofficieren geïnterneerd, die bezwaar maakten tegen het bevoorraden en tanken van Britse vliegtuigen op het vliegveld van Habbaniya. Behalve van brandstof werden de Britse toestellen op dit Iraakse vliegveld van munitie voor zien tijdens de Brits-Franse aanvallen op Egypte. Op de werf Wilton-Fijenoord te Rotter dam nadert de prachtige Statendam" haar voltooiing. De eerste reis van dit vlaggeschip der Holland-Amerikalijn naar New York zal op 6 februari 1957 worden gemaakt. De regering-Kadar heeft gisteren ln Boedapest erkend, dat in Hongarije het gewapende verzet nog voortduurt en dat Russische troepen en Hongaarse politie pogen dit te onderdrukken. De regeringsperschef Istvan Szlr- mai voegde hieraan toe dat dit verzet geen politieke betekenis heeft. Op het ogenblik vechten nog slechts de „mis dadigers". zei hij. Hij weigerde commentaar te leveren op berichten van gevechten in het Mecsk- gebergte bij Fees en in de bossen bij Bakony.- Hij zei dat enkele verbindingen met Pees „om militaire redenen" waren verbroken. Verder gaf de perschef toe dat er inderdaad wel wat personen naar Rusland waren gedeporteerd. Maar ze waren volgens hem allen terug gekeerd. De kwestie van een terugkeer van Nagy als minister-president is volgens hem „een zaak van het verleden". (De arbeidsraden hebben deze eis blijkens hun verklaring slechts „opgeschort"). Volgens door Hongaarse vluchte lingen in Parijs ontvangen berichten zijn 1500 studenten van de stad Sa- rospatak, ln het Noordoosten van Hongarije, tegen de Sowjet-troepen ln opstand gekomen. Zy zouden zich van het stadhuis en de voornaamste ge houwen hebben meester gemaakt. Sarospatak is een oude universiteits stad en het bciangrykste centrum voor Calvinistisch onderwijs in Hongarye. Het blijkt intussen dat de bevolking van Boedapest geen gehoor heeft ge geven aan de oproep tot een algemene staking die vorige week in strooibil jetten werd gedaan. Journalisten uit het Westen die gisteren een bezoek brachten aan de ijzer- en staalfabrie ken in Csepel zagen rook uit de schoorstenen komen en zij konden het werk gade slaan, dat echter een onge organiseerde indruk maakte. I) 2) 3) De Egyptische delegatie bij de Ver- Naties heeft de verklaring van Selwyn Lloyd in het Britse Lagerhuis met voldoening ontvangen. De woordvoerder der delegatie, A. M. Hassan, verklaarde dat de beslis sing „nog al laat" was gekomen. Wat de regeling van de Suezkwestie aan gaat, zei Hassan, de zes punten uit de resolutie van de Veiligheidsraad van 13 oktober die Lloyd in zijn rede heeft genoemd, zijn destijds ook door Egyp te aanvaard en kunnen als een basis dienen voor het bereiken van een over eenkomst. Amerikaanse functionarissen hebben maandag de Brits-Franse bekendma king als een stap in de richting van het herstel der Amerikaans-Brits- Franse betrekkingen begroet, In officiële kringen verwacht men dat er spoedig besprekingen zullen volgen over het formuleren van een gezamenlijke politiek om de vraag stukken van het Midden-Oosten tot oplossing te brengen. Uit officiële bron bad men vrijdag vernomen dat Washington reeds eerder op de hoogte was van het Brits-Franse akkoord over- de'-terugtrekking. en dat Amerika op' grond van deze via diplomatieke kanalen verkregen inlichtingen- - zijn r - o plannen aankondigde om Europa met President Eisenhower en zijn minis ter van Buitenlandse Zaken Dulles hebben maandag hun goedkeuring ge hecht aan een Amerikaanse regerings verklaring, waarin het Brits-Franse besluit wordt toegejuicht. In de verklaring wordt voorts aan gedrongen op snel handelen om het gebruik van het Suezkanaal te her stéllen en te verzekeren dat het wordt gebruikt in overeenstemming met de beginselen van de V.N. Het was een vrolijke en wilde avond in Port Said. Steeds opnieuw hoorde (Van onze correspondent) De Hongaarse vluchtelingen, die zijn overgebracht in het opvangcentrum Vakantievreugd te Ommen, zijn ge adopteerd door het Amerikaanse straal jagersquadron op Soesterberg. De Ame rikanen zullen deze week in Ommen geschenken komen aanbieden. men roepen: „Thuis met Kerstmis", waarbii men elkaar op de schouders sloeg. Als een lopend vuurtje had zich het nieuws van de terugtrekking verspreid' onder de duizenden militairen op wacht en rond de mangaten van Port Said tot El Cap. De officiële bevelen voor een snelle terugtrekking waren overgebracht door gen. majoor Geoffrey Hobbs, de staf chef van het geallieerde hoofdkwar tier op Cyprus. Gedurende de wintermaanden geeft het K.N.M.1. een weerbericht uit, dat speciaal bestemd is vooi de bouwvakken. De fotograa', knipte in Nieuw-West in Amster dam een metselaar, die even luis tert naar het toeerpraatje om dar. te besluiten of hij aan het werk zal gaan of niet. Links van mij ligt het deinende riet land, dat in de wind lispelt, met een vreemde, droge klank van stijfbevro- xenstengels en pluimen. En daar, in het riet, klinkt het gefluister. Het ver stomt. als de wachtposten naderen, het klinkt iets luider, als zij zich verwijderd hebben. Dan, opeens, klinkt er een door dringende kreet, de kreet van een vrouw. En dan weer stilte, de stilte in de ochtendschemering. Is dit de weg der vluchtelingen uit Hongarije? Niets schijnt te bewegen. Die kreet daarnet was het enige teken van menselijk leven. Het enige levende teken dan. Dodé tekenen zijn er genoeg. Voor mijn voeten 1 liggen een paar oude, vaak geplakte "binnenbanden. Ze hebben als reddings gordel gediend voor mannen en vrouwen, die hiermee 's nachts door het ijskoude water wat verderop gekomen zijn. Ginds ligt verfomfaaid een helrood ski-pakje van een kind, de ritssluiting opengerukt en Vernield toen men het verkleumde kind" ervan ontdaan heeft om hét warm in te pakken in een deken yan hét Rode Kruis. Verderop ligt een gescheurd prentenboek, met kinderrijm pjes en dezelfde plaatjes die men overal ter wereld ziet alleen, zijn hier de versjes in het Hongaars. Het ligt alles weggeworpen tussen het hoge, vlijmscherpe gras en de vlijm scherpe biezen, berijpt en bevroren, hard, scherp en glanzend ais bajonetten. Er is bloed aan de bajonetten, bloed van ge wonde voeten Plotseling wordt de stilte verscheurd door driftig geritsel. Een gedempte kreet is van mond tct mond gegaan, onzichtbare monden in hei rietland. Haastige voetstappen klinken, er kraken halmen en takken met korte, scherpe tikken. En opeens staat er een haveloze, erbarmelijke groep afgebeulde mensen bezwijming stabij. Zij is het geweest, voor ons. In hun midden een vrouw, de wier kreet wij daareven gehoord hebben, toen het verraderlijk dunne ijs onder haar voeten bezweek en do schrik, de angst en het ijzig koude water haar het zwijgen deden verbreken. (Van een onzer verlaggevers) Verwacht wordt, dat over enkele dagen een legerorder zal verschijnen, waarin regelingen worden getroffen voor het kerst- 'en nieuwjaarsverlof van de mili tairen. Voor de dienstplichtigen en be- IJMH BH 'BH? BU turft roepsmilitairen bij depots, bij scholen, in opleiding, dan wel op cursus, zal dan een verlof vastgesteld worden van tien dagen. Dit verlof is langer dan normaal Hiermede wordt tevens, een brandstof besparing beoogd. De' parate troepen krijgen een iets langer verlof dan vorig jaar, o.a. omdat kerstmis dit jaar op dinsdag en woensdag valt Het grootste deel van de parate troepen krijgt kerstverlof. Het vertrekt op vrij dag 21 december na 6 uur 's avonds en moet donderdag 27 december na 6.59 uur v.m. terugkeren. Het tweede deel van de p?rate troepen krijgt nieuwjaarsvérlof en vertrekt op vrijdag 28 december na 6 uur 's avonds, orr. cp donderdag 3 januari na fe."-9 uur 's morgens terug te keren. D® dienstplichtigen en het beroeps- persdtieel b" depots, scholen, in opleiding en op cursus vertrekken op zaterdag 22 december na 5 uur 's morgens en zij hebben onafgebroken verlof tot woensdag 2 januari, na 6.59 uur 's morgens. Onder de dienstplichtigen bij de depots bevindt zich dan ook de groep, welke dezer dagen voor eerste oefening in dienst zou komen. Generaal Lauris Norstadt, opperbe velhebber van de NAVO-troepen in Europa, heeft gisteren verklaard dat de kracht van de NAVO thans zo groot is dat oorlog niet waarschijnlijk lijkt, tenzy door toeval of misverstand. Tijdens een kort bezoek aan Malta zeide Norstadt; Ten dele wordt Rusland van een oorlog weerhouden omdat de Sowjets bekend zijn met de omvang der vernictlsrinz die onze troepen by le t~g"nparti; kostten aanrichten. y-jLiik Jfï: De sowjettroepen zullen „tydeiyk" In Roemenië biyven, heeft radio-Moskou omgeroepen. In de uitzending werd gezegd, dat aan het slot van de besprekingen, die de Roemeense premier Stoica in Mos kou gevoerd heeft met zijn sowjet- ambtgenoot Boeïganin, besloten werd dat „gezien de internationale toestand in Europa, beide partijen het als gewenst beschouwen tijdelijk Russische militaire eenheden op Roemeens gebied te hand haven in overeenstemming met de be palingen van het verdrag van Warschau". Precies een maand nadat hij aan de dikke darm geopereerd is, heeft de Ame rikaanse minister van Buitenlandse. Za ken, John Foster Dulles, gisteren zijn functie hervat. De 67 jaar oude Dulles is twee weken eerder aan het werk gegaan dan rijn chirurgen voorspeld hadden. DE BILT, dinsdag 10 uur: In de algemene luchtdrukverdeling komt boven West- en Noord-Europa en het Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan weinig verandering. Verschillende storingen trekken van het zeegebied ten Zuiden van New Foundland in Noordoostelijke richting naar de omgeving van IJsland en ver volgens over Midden-Scandinavië naar de omgeving van Finland. Een hogedrukgebied, dat maar heel langzaam in betekenis afneemt, blijft zich uitstrekken van het Alpengebied over Frankrijk en de Golf van Biscaye tot bij de Azoren. Tussen de depressies en het hogedruk gebied voeren krachtige Zuidwestelijke tot Westelijke winden zachte en voch tige lucht naar West-Europa. Hierin ko men temperaturen voor van omstreeks 10 graden De kans op regen of motregen is ech ter tot woensdagavond zeer gering, daar' de Oceaanstoringen nog op grote af stand van ons land blijven. De gemiddelde temperatuur blijft ver 'i->ven normaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1