Pensioenwetten ARRESTANTEN IN INDONESIË P^.11*'r Nota aan V.N. overhandigd Debat Buitenlandse Zaken 2e Kamer ongerust over de NA.V.O. Verdeeldheid in P.v.dLA. over actie in Egypte Duizenden Hongaarse vrouwen trotseren Russische kanonnen Engeland vraagt V.S. om uitstel van betaling DagHammarskjoeld toch naar Hoiïgarije Verhoging van sociale uitkeringen met 10 voorgesteld 1 ito's protest over Nagy verworpen Geruchten over aftreden van Syrische regering Weer overzicht Proces-De Braai uitgesteld BLOEMEN OP GRAF VAN ONBEKENDE SOLDAAT Een maand geleden kwamen de tanks Dekking met goud en dollars beneden minimum Voorgestelde datum: 16 december WOENSDAG 5 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3556 r Weerbericht Thans geen nationale voetbalpool o Geschonden Nieuwe burgemeester van Maassluis GEVOLG VAN SUEZNAASTING" r%n^rStaal CCm PCr reek' S 248 per »aand. 7 40 per kwaitaal Losse nummers 15 cent Meningsverschil Amendement Uitvoerig verslag van Kamerdebat op pagina 3 0 Zie verder pagina 3 ENGELAND heeft aan Amerika en Canada uitstel van betaling gevraagd van de deze maand ver vallende interest op naoorlogse dollarleningen. Dit heeft de Britse minister van Financiën, Harold MacMillan, gisteren in het Lager huis meegedeeld. kjoeld, uitgenodigd een bezoek aan het land te brengen. Hammarskjoeld zei, dat Hor- vath hem had voorgesteld, 16 december in Boedapest te arri veren. De gedelegeerde heeft zijn re gering voorgesteld, dat ik die dag in Boedapest aankom, zei hij, ik ben van plan 16, 17 en 18 decem ber in Boedapest te blijven. Hammarskjoeld deelde mee, dat hij het zo geregeld heeft, dat Phi lippe de Seynes, adjunct-secretaris belast met de leiding van het V.N. departement van Economische en Sociale Zaken, binnen de eerst komende dagen naar de Hongaarse hoofdstad zal gaan. Rotterdam: Witte de Wiihstraat 30 Telef 115700 tl 11 Postbus 1122 Postgiro No. 424519 Klachten dienst abonnementen 18.30—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postmro 424887 Redactie: Tel 111892 - Adm Tel 114402 Klachtendienst 18.30—1930 u:' Tel." 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. IETS MINDER ZACHT. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen. Later opklaringen. Matige tot krachtige westelijke wind. Iets minder zacht. 6 dec. son op 8 34, onder 16.32; maan op Directeur: H. DE RUIG 1111. onder 20 47. nr/IJ moeten ook te dezer plaatse nog de aandacht vragen voor een paar belangrijke wetsontwerpen, waarover een belangrijk debat verle den week in de Tweede Kamer is ge houden. Wij bedoelen de ontwerpen tot op trekking en aanpassing van de ambte- narenpensloenen en die voor wedu wen en wezen. Deze materie is zeer belangrijk om dat de levensomstandigheden van een zeer grote bevolkingsgroep daarbij betrokken waren. Nu bij de wet op de ouderdomsver- zekering ten principale was beslist da< cr aanpassing zou plaatsvinden, moest dit derhalve in de pensioenwet geving voor ambtenaren worden ge realiseerd. Maar deze aanpassing kon alleen dan gerechtvaardigd zijn als de aan passing van ambtenarenpensioen o Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT Nederland legt kwestie voor aan Intern. Hof en Mecaniciens van Aero-Holland hebben slechts 2 dagen nodig gehad om een nieuw type vliegtuigje, eigendom van eert Deens zakenman, in elkaar te zetten. Hel toestelletje dat j 60.000 kost, is per KJ.M. van Amerika naar Schiphol ren oerd. Naar wij vernemen, Is het niet te verwachten, dat er onder het huidige ministerie een nationale voetbalpool, ten bate van de sport of voor welk ander doel ook, tot stand zal komen. ouderdomspensioen .zou resulteren in I ken? «m opazSirprtac%lecfev«-" een behoorlijke pensioenregeling. pet zon stuiten, dat daardoor de tot- Daarom kon van aanpassing niet st*ndkomlng van een kabinet in hoge eerder sprake zijn voor en aleer de jma Ï0U bemoeilijkt zijn geworden, ontwerpen van de optrekking van de reeds verleende pensioenen en een verbetering van de in de toekomst te verlenen pensioenen ter tafel waren. Dit is dan nu geschied. De vergeten groepen in de ambtelij ke wereld zijn nu gebracht op een pensioen dat ze zouden hebben geno ten Indien ze no zouden zijn gepen sioneerd. Daarbij is men niet uitgegaan van een individuele optrekking, maar er is een groepsgewijze optrekking tot stand gebracht, waarbij rekening is gehouden met elf categorieën. TV F regeling is in vele opzichten bevredigend, ook al zijn niet al Ier wensen bevredigd. Maar de regering en kamer ston den op het standpunt dat cr een ze ker verschil moet blijven tussen de laatstgenoten jaarwedde en het pen sioen. Door optrekking en aanpassing wordt niemand benadeeld en allen gaan vooruit daar 20 pet. van het te verwachten ouderdomspensioen niet wordt verrekend. Dat neemt niet weg dat er enkele ernstige bezwaren zijn gebleven, be zwaren, die gezien de ingewikkeldheid van een pensioenwetgeving bij amen dement niet konden worden onder vangen. De heer Smallenbroek, die bij deze gelegenheid voor de a.-r. het woord voerde en die blijk gaf In deze mate rie bijzonder goed thuis te zijn heeft ojs. voor een tweetal verbeteringen het pleit gevoerd. In de eerste plaats betoogde bij de wenselijkheid 'om evenals dat bij de kinderbijslag het geval 13 en evenals dat in de belastingwetgeving het ge val is, bij studerende kinderen de leeftijdgrens, waarbij de faciliteiten eindigen, ook voor de wezenpensioe nen van studerende kinderen te ver hogen tot 27 jaar. De heer Smallen broek bepleitte dit probleem aan de staatscommissie Van Poelje voor te leggen, waarmee de minister Instem de. Vervolgens betreurde de heer Smal lenbroek het dat de weduwen- en we zenpensioenen van toekomstige ambte naren met salarissen beneden de f5000 er in vergelijking met die wel ke gelden voor de huidige functiona rissen er op achteruitgaan.. De maximale norm van 80 NEDERLAND heelt stappen ondernomen om de kwestie van de Nederlandse arrestanten in Indonesië aan het Internationaal Hof van Justitie voor te leggen. De Nederlandse regering heeft Indonesië reeds verzocht de bevoegdheid van het Internationale Hof in deze zaak te erkennen. Dit is in New York medegedeeld door de Nederlandse gedele geerde bij de Verenigde Naties, mr. C. W. A. Schürmann. Hij heeft de secretaris-generaal van de V.N., Dag Hammarskjoeld, een nota over de mishandeling van en de schijnprocessen tegen de Nederlandse arrestanten overhandigd ter kennisneming van alle leden van de volkerenorganisatie. De heer Schürmann verklaarde, dat Indonesië de rechten van de mens en de internationale verplichtingen heeft geschonden, doordat de Indonesische politie de arrestanten heeft mishan deld en doordat Indonesische rechters (Van onze parlementaire redacteur) DE TWEEDE KAMER is gister middag het grote jaarlijkse ,pct* debat begonnen over de buiten- wordt immers verlaagd landse politiek. Op het sprekers- Dlt betekent dat het gezinspensioen (weduwen- en wezenpensioen te za- HjsLe stonden zeventien sprekers, men) straks vergolden wordt voor waarvan er gistermiddag zes het twee kinderen. woord voerden, nl. de heren Dat is te betreuren, want uit een Schmal en Calmeijer (c-h.), Ruy- oogpunt van gezonde gezinspolitiek is gers en De Kadt (Arb.), Blaisse de achterstelling van deze laagstbezol- (K.V P.) en Gerbrandy (a.-r.). dlgden niet aanvaardbaar. De minis-De eerste spreker, de heer Schmal, ter zegde'toe deze zaak nader onder vond de opvatting als zou een derde ogen te zien wereldoorlog onvermijdelijk zijn in strijd met de christelijke geloofsovertuiging. Wel moeten wij rekening houden met de Hvr onnnawinr mogelijkheid van een nieuwe oorlog en ET probleem van de aanpassing ons* m|t het 00g daarop z0 stenk moge. stelt aan de orde het vraag- j^ken, In dit verband riep hij niet «tuk der „verkregen rechten", alleen op tot materiële krachtsmspan- De heer Smallenbroek was van oor- ning maar vooral tot de morele her- deel dat hier van aantasting van ver- ewapenmg. kregen rechten geen sprake was. interventie Maar hij was toch van mening dat Prof Gerbrandy (a.-r.) wierp de vraag jj„ op, of het Westen met militair had de theoretische beschouwing die ove moeten ingrypen bij het Russische op- „verkregen rechten" in de Memorie treden jn Hongarije. De a.-r. woord van Toelichting gevonden werd onaan- voerder uitte daarover twijfel, omdat tv,.-!- «tnnrf Hat aan- Net met zekerheid te zeggen is, dat deze baardhaar was. Daarin stond dat a interventie in haar gevolgen met nog tasting van verkregen rechten aan- ernstiger zal zijn dan het onrecht, dat vaardbaar was als het algemeen be- zich m Hongarije voltrekt lang zulk een aantasting voldoende rechtvaardigt. Daartegenover stelde de a.-r. spre ker dat niet het algemeen belang hier beslissend kan zijn doch dat de beslis sende norm hier de gerechtigheid be hoort te zijn waarnaar algemeen be- Prof. Gerbrandy, generaal Calmeijer en de heren Ruygers, Blaisse en De Kadt bepleitten een reorganisatie van de Noord-Atlantische verdragsorgani satie tot een reeel politiek-strategisch orgaan. De socialisten Ruygers en De Kadt J,. - ,1 hphnren bleken ernstig meningsverschil te hebben lang en particuliere belangen behoren «wwde juM«eid van het opUeden van te worden afgewogen. Engeland en Frankrijk in Egypte. Eerst- 1 Wij menen en de minister was genoemde vond dat dit optreden ver- het daarmee eens dat deze beschou- oordeeld dient te worden, omdat het zijn Uil „„-J Aai Ha doel met heeft bereikt. De ander ver- wing juist is, en het is goed dat dedigde dit optreden op morele gronden, a.-r, spreker dit principiële geluid al gaJ toe dat er politiek en militair heeft doen horen. 1 fouten zijn gemaakt. De regering heefi bij de Tweede Kamer een aantal wetsontwerpen in gediend tot verhoging van een aantal sociale uitkeringen met 10 procent. Deze verhogingen worden voorgesteld Wegens de stijging van het loon- en prijspeil. De regering volcjt hiermee een advies, dat door de Stichting van de arbeid is uitgebracht, "Voorgesteld wordt de uitkeringen te verhogen van de Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor invahditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers, de Noodwet Kinderbijslag kleine zelfstan digen, de Invaliditeitswet, de Ongevals- uitkeringen en de Noodwet Ouder domsvoorziening. Wegens het afiopen van deze laatste wet per 1 januari aan staande stelt de regering voor. de uit kering voor de ouden van dagen, die onder deze wet vallen, te bepalen op 50 procent van de maandelijkse uit kering voor een maal. In de wetsontwerpen wordt tevens voorgesteld, de inkomensgrenzen van de verschillende wetten by de nieuwe toestand aan te passen en ze iets te verhogen. Generaal Calmeijer vond de opvatting van de heer Ruygers bevreemdend, om dat bij hem blijkbaar het doel de mid delen heiligt. De c.h. afgevaardigde was het meer met de heer De Kadt eens: „In het algemeen moeten dictators worden opgeruimd". Ds. Zandt (S.G.P.) heeft gisteravond e°n amendement ingediend tot opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan. Het was mede ondertekend door de beide andere leden van zijn fractie, de heren Kodde en Van Dis. Rusland en Hongarije hebben het Joe goslavische protest tegen de ontvoering van de Hongaarse oudwpremier lm re Nagy afgewezen. deze Nederlanders onrechtvaardig heb ben veroordeeld. Maar Indonesië, aldus de heer Schür mann, houdt vol, dat de arrestanten werden behandeld in overeenstemming met de wet en dat het geen verplich tingen heeft geschonden. Nederland wenst het aldus gescha pen juridisch verschil aan het Interna tionale Hof voor te leggen, opdat m dez<> kwestie een onafhankelijke me ning verkregen kan worden. De heer Schürmann herinnerde cr aan. dat in 1953 en 1954 verscheiden Nederlanders in Indonesië werden gearresteerd op beschuldiging van on dergrondse activiteiten tegen het Indo nesische gezag. Ook bracht hb m her innering de mishandeling van de ge vangenen, die waren gearresteerd, zon der dat daarbij een reden werd opgege ven. alsmede het afpersen van valse verklaringen door getuigen te folteren en op andere wyze onder druk te zet ten. en de weigering om verdedigers toe te laten. De heer Schürmann zei. dat in de zaken van Jungschlaeger en Schmidt Indonesië zijn internationale verplich tingen om de minimale standaard van recht ten opzichte van buitenlanders na te komen, geschonden heeft. De Israëlische radio heeft dinsdag gemeld, dat de Syrische regering van Sabri Ei Assail is afgetreden onder druk van een militaire groep. Volgens de Israëlische zender meldde radio-Bagdad, dat de militaire groep onder leiding van kolonel Sarradj eigen lijk alle bevoegdheden van de regering aan zich heeft getrokken. Sabri EI As- sali, wiens regering in jnni van dit jaar werd gevormd, diende het ontslag van zijn kabinet in bij de president. Sjoekri El Koewatli, aldus het radiobericht. Kolonel Abdoel Hamid Sarradj is hoofd geweest van de mlichtmgerdienst van het Syrische leger. De Iraakse regering heeft dinsdag een Russische bericht tegengesproken, dat Irak aan Turkije om troepen heeft ver zocht. Deze berichten werden later van Sy rische zijde tegengesproken. Met ingang van 16 december is be noemd tot burgemeester van Maassluis de heer W. J. D. van Dijck, met toe kenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeenten Nieuw- Beijerland, Goudswaard en PiershiL De heer W. J. D. van Dijck is 48 jaar oud. Hij was aanvankelijk gemeente ontvanger te Scherpenzeel en vervulde daarna dezelfde functie in Driébergen- Rijssemburg. In 1950 werd de heer Van Dijck benoemd tot burgemeester van Nieuw-Beijerland, Goudswaard" en Piershil. Hy Is onder meer voorzitter van het bestuur der Drinkwaterleiding Hoeksche Waard-West en van de Groene- Kruisvereniging te Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Piershil. Daarnaast be kleedt hij nog tal van andere functies Burgemeester Van Dyck is lid van de Anti-Revolutionaire Partij. Met door de Canadese regering gechar terde vliegtuigen tcorden Hongaarse vluchtelingen naar Canada gebracht. Een vliegtuig tan de Canadian Pac'fic Air lines arriveerde gisternacht uit Wenen op Schiphol mei de eerste 66 mannen, goed smakeniv" vroutceh en kinderen op weg naar hun nieuwe vaderland. De tweejarige Andreas Socket^ die met vader, moeder en twee broertjes emigreert is de jongste van het geselschap. Tijdens het oponthoud op Schiphol laat hij zich de Hollandse soep DE BILT, DINSDAG 10 ÜÜR. Boven de Golf van Biscaye ligt een gebied van hoge luchtdruk, dat geleide lijk in betekenis afneemt. Aan de flank ervan waaien Westelijke winden zachte Ocèaanlucht uit de omgeving van de Azoren naar ons toe. By Schotland is vanmorgen een depressie aangekomen, die in ongeveer Oostelijke richting trekt Deze zal over Zuidscandinaviê trekken. Het bijbehorende koufront zal ons in het komende etmaal passeren. Dit zal met regen gepaard gaan. Na de koufrontpassage komen we m iets dro gere lucht, waarin flinke opklaringen mogelijk zijn. De wind blijft Westelijk en kan tijdelijk tot krachtig toenemen. Het proces van de Nederlander H. de Braai, die beschuldigd van subversie ten nadele van de Indonesische republiek terechtstaat, is vandaag door het dis trictsgerechtshof in Bandoeng verdaagd wegens ziekte van de president van het hof. Tomasoa, een van de voornaamste getuigen charge in het proces tegen wijlen kapitein Jungschlaeger, is van daag gearresteerd door de politie van Bandoeng wegens fraude ten nadele van verscheidene Chinese winkeliers. Het bureau van de procureur-generaal heeft ontkend iets van de geschiedenis af te weten. 11/TEER dan 30.000 Hongaarse 1x1 vrouwen hebben gisteren de dreigende kanonnen van Russische tanks getrotseerd om bloemen te leggen bij het graf van de onbe kende soldaat op het Heldenplein in Boedapest. Zij wilden het feit herdenken dat gisteren een maand geleden Russische tanks de stad binnendrongen om de vrijheids strijd te vermorzelen.' Het was een aangrijpende demon' stratie. Hier liepen duizenden vrouwen en meisjes van wie broers, echtgenoten en zonen in de verbitterde en hopeloze strijd de dood hebben ge vonden. Yelen schreiden, anderen balden de vuisten en riepen de Rassen scheldwoorden toe. Kinderen en zelfs baby's in kinderwagens maakten van de stoet deel uit. 's Middags om één uur, tijdens het hoogtepunt van- de betoging, knalden plotseling schoten. Eén van de betoogsters werd door een kogel van een Russische soldaat in een been getroffen, nadat het op het plein tot een handgemeen tussen Russische militairen en Hongaarse vrouwen was gekomen. s t Het handgemeen ontstond toen een Russische officier een jonge Hongaarse bedreigde, die hém in het gezicht scheen te hebben gespuwd. "Vrouwen drongen naar voren om de jonge Hongaarse te beschermen. Een van haar gaf een Russische officier een slag. Enkele Russische soldaten losten daarop vier schoten. De gewonde vrouw werd door haar medetetoog- sters weggedragen. Dat brak de demonstratie. Korte tyd later liepen de vrouwen in grote groepen terug naar de binnenstad, op korte afstand gevolgd door de Russi sche pantserwagens en de rammelende tanks waarvan het geluid sinds vier november dood en verderf betekent. Hongarüe heeft dinsdagavond de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammars- Zo was in het Amerikaanse haven complex Brooklyn (New York) de situatie toen er een enorme ontplof jing was ontstaan, waarbij minstens tien personen het leien verloren. De Algemene Vergadering aanvaard de inmiddels niettemin de resolutie der 14 landen, waarin Hongarije nogmaals wordt verzocht waarnemers van de Ver. Naties toe te laten, deze vrij te laien rond reizen en rapport te doen uitbren gen aan Hammarskjold. Met 54 stemmen tegen geen, bij 23 onthoudingen, werden de plannen voor het bezoek van de secretaris-generaal aan Boedapest goedgekeurd. Deze stem ming geschiedde op aandrang van de Indische minister zonder portefeuille, Knsjna Menon, die Hammarskjoelds verklaring als een rapport beschouwde. Radio-Boedapest heeft gisteravond be kendgemaakt. dat Hongarije zo spoedig mogelyk een nieuw en kleiner leger zal hebben. In Oostenrijk komen er dagelijks nog ongeveer 3000 Hongaarse vluchtelingen binnen. In de kampen bevinden zich nu 70 000 vluchtelingen. - MacMillan zei, dat de Amerikaanse regering beloofd heeft het Congres toestemming voor het uitstel te vragen. Het verzoek was een van een reeks noodmaatregelen, die genomen zijn om devaluatie van het pond te voorkomen. MacMillan zei," dat de goud- en dollardekking van het sterlingblok in november met 2.79 miljoen dollar is gedaald tot 1.965 miljoen, hetgeen beneden de minimumdekking van twee miljard dollar is, die volgens sommige economen noodzakelijk is. De minister schreef de slagen voor de Britse economie toe aan de naasting van het Suezkanaal. De daling van de reserves in november was 'een van de grootste in jaren. Tot de noodmaatregelen, die de minister bekendmaakte, behoorden: 1) Nieuwe invoerrechten op benzine en andere petroleumprodukten, waardoor de prijs van de benzine zal stijgen met 17 cent per liter voor de duurste kwaliteiten. 2) Een Britse aanvraag om in de komende 12 maanden voor ponden maximaal 325 miljoen dollar bij 't Internationale Monetaire Fonds te kopen. MacMillan waarschuwde, dat de regering niet zou aarzelen haar nood- portefeuille van dollarfondsen, waar van hy de waarde op a 1 miljard dollar stelde, te verkopen om de reserves te versterken. Deze nood- portefeuille is nog nooit tot de goud en dollardekking van het pond gerekend. MacMillan zei, dat indien de Ver, Staten het uitstal zullen toestaan, Canada automatisch ook uitstel zal verlenen, waardoor Groot-Britannië op 1 december 104 miljoen dollar zou besparen. Aan de V.S. zal wel 56 miljoen dollar aflossing betaald wor den en 1,5 miljoen dollar aan Canada. Aan de V.S. is Groot-Britannië op 1 dec. 81,8 miljoen interest verschul digd en aan Canada 22,2 miljoen Harold Wilson, de economische des kundige van de Labourparty, noemde de verklaring van MacMillan uiterst ernstig, maar hij beloofde de regering steun by haar streven om de reserves te vergroten en de positie van het pond te versterken. Eerder had MacMillan betoogd, dat de Britse handelspositie in wezen gezond is. MACMILLAN 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1