Een goed besluit Niet welkom op 16 december Hongarije stelt bezoek Ham ni ar sk j oei c 1 uit Betogingen in Boedapest Sinterklaassurprise van f 1000.- voor pienter meisje Lloyd vraagt toetreding V.S. tot Bagdadpact JAPANS SMARTEGELD 385 GULDEN PER PERSOON Ernstig zieke student naar Nederland overgebracht „Alle Ned. besehuldigingen ontbloot van waarheid" Sowjet-unie weigert bijdrage in kosten van politieleger Sint verrast de 1500! ir m t1 If! si II Aan niemand vertellen hoor" W eeroverzicht Debat in Brits Lagerhuis „Lucht gezuiverd door geschillen'' MinLuns als „goedheïligman" Giro 777 en 999 Eden voelde zich niet goed ZWITSERLAND TREFT TAL VAN MILITAIRE MAATREGELEN Bij Medan 100.000 daklozen Duitsers mogen uit Polen vertrekken m If i DONDERDAG 6 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 355tf r Weerbericht Luchtmacht redde mensenleven Indonesische reactie op nota aan FJV. Amerikaans konvooi keerde naar West- Berlijn terug Vervoer per vliegtuig uit Frankrijk „Tij d rij p om Palestina te heroveren" Fiscus speelt voor Sinterklaas Ambassadeurs Bagdad bij Foster Dulles mi tlw, i m. v m w Arrestaties Zie verder pagina 3 prNGBLAND heeft gisteren een beroep op de Ver. Staten ge daan, zich als volwaardig lid aan te sluiten bij het anti-communis tische verdrag van Bagdad. Bij het verdrag zijn Turkije, Irak, Perzië, Pakistan en Engeland aangesloten. Het plan voor het pact was oorspronkelijk afkom stig van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, maar Amerika maakt slechts deel uit van de economische commis sie der Bagdadlanden. Proef berekening Uitdaging raaks minister: DE inspectie Amersfoort der belastingen heeft dit jaar de restitutie van belastinggelden zo kunnen regelendat de geluk kigen op Sinterklaasavond wis ten, wat zij terugontvangen. OVERSTROMINGEN Tomasoa gearresteerd 1*1 M f 3t,| 11r t erk A. een een P. sis- Sa- aar rdt ten Rotterdam; 'Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro Ko. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 •j-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. SsS Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 ?\O40nDernkwartJl cent_per YZ& i 248 j i.w per Kwartaal. Losse nummers 15 cent herschijnt dagelijks Directeur: B. DE RUIG OPNIEUW Is de Nederlandse rege- ring bereid gebleken duizend Hon garen In ons land toe te laten, zodat dus thans aan 3000 Hongaren gast vrijheid zal worden verleend. Daarnaast zullen wij dan aan nog eens 2000 Hongaarse vluchtelingen tij delijk gastvrijheid verlenen, totdat zij naar andere landen kunnen doorrei zen. Wij verheugen ons erover, dat de Nederlandse regering andermaal be reid is gebleken haar standpunt te herzien, nu de toestand in Oostenrijk zo kritiek is geworden. Nederland heeft altijd en van ouds her op de bres gestaan voor de zaak der verdrukten. Zij hebben hier altijd een gastvrij onthaal gevonden. He- besluit van de Nederlandse regering betekent, dat wij de beste tradities in het verleden opgebouwd, voortzet ten en gestand doen. HET zal de Nederlandse regering overigens niet gemakkelijk geval len zijn om het quotum toe te laten Hongaren opnieuw te verhogen. Wij behoren reeds tot de sterk over bevolkte landen en juist in de komen de Jaren zullen wij In bijzondere mate de druk van de bevolkingsaanwas gaan gevoelen. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat er ook uit Indo nesië nog duizenden Nederlanders zul len repatriëren. Is het onder die omstandigheden wel verantwoord om nog aan een extra contingent Hongaren gastvrijheid te verlenen en waren wij eigenlijk al niet tot het uiterste gegaan? Het is bekend, dat de Oostenrijkse regering grote waardering heeft voor wat Nederland tot dusver heeft ge daan. Wij waren de eersten, die bet aanbod deden I00O Hongaren in ons land op te nemen en tot tweemaal toe is sindsdien dat aanbod herzien. Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. RUSTIG WEER. Aanvankelijk vooral in het noorden en midden opklaringen. Overwegend droog weer met in de ochtend op enkele plaatsen mist. Tot zwak afnemende wind. Weinig verandering in temperatuur. 7 dec. zon op 8 36, onder 16 31: maan op 1.3S, onc-'er 2i 55. y O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HONGARIJE za! niet toestaan, dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, HammarcKjoeld, op zestien december een bezoek aan bet land brengt. Dit heeft radio-Boedapest gisteravond officieel bekendgemaakt. „De voorgestelde datum van 16 december komt de Hongaarse regering niet goed uit", aldus werd medegedeeld. „Hammarskjoeld is welkom op een later tijdstip dat beide partijen gelegen komt". Nadat Hongarije dinsdag Hammarskjoeld voor een bezoek had uitgenodigd, had laatstgernemde als datum 16 december vastgesteld. Het blijkt dus, dal de regering-Kadar hiermee niet akkoord gaat. In Boedapest zjjn gisteren weer demonstraties gehouden. De span ning in de stad stijgt en de stemming van de bevolking lijkt weer dezelfde als tijdens het hoogtepunt van de vrijheidsstrijd DAG HAMMARSKJOELD niet welkom Het middelpunt van de demonstratie In Boedapest was gisteren het Petoefi- plein bU de Dcmau in het centrum van de stad. Hier staat een monument voor de Hongaarse dichter van de revolutie van 1848, Sandor Petoefi. TOCH geloven wij dat het goed ge weest is van de Nederlandse re gering om bij baar jongste besluit nlcl alleen het verstand en de nuchterheid, maar ook bet hart te laten meespre ken. De situatie is ontstaan, dat het vluch telingenprobleem Oostenrijk over hef hoofd groeit. De stromrtTvow'vluchtelingen is de 113.000 gepasseerd en velen lopen a! de kans In dit land dat werkelijk tot het alleruiterste de gastvrijheid be tracht geen onderdak meer te kun nen vinden. Het zou onjuist zijn dit kleine land met zijn wankele economie en zelf nog maar kort in het bezit van de vol ledige vrijheid, de lasten alleen te la ten dragen. Het is nlet meer dan christenplicht QCk onzerzijds In zulk een hachelijke situatie te doen wat wij kunnen en niet direct op de uitkomst te letten. GELUKKIG breekt ook in het bui tenland bet besef baan, dat men, Oostenrijk nlet alleen door mag laten ploeteren. President Elsenhower bood aan 21.000 Hongaren op te nemen, Engeland nam er reeds 7000 op en de deur staat nog wijd open. Zwitserland deed een aan bod van 6500 en Duitsland van 4500. Australië zal 5000 in plaats van 3000 Hongaarse vluchtelingen opnemen en Nieuw-Zeeland 1000 in plaats van 500. Verhoudingsgewijs kunnen wij ech ter zeker stellen, dat Nederland voor op loopt en dat van andere landen mag worden verwacht, dat zij dit goede voorbeeld zullen volgen, want er moet meer gebeuren, wil Oostenrijk afdoen de geholpen worden. Het is nu maar te hopen, dat ook voor het transportprobleem een verant woorde oplossing kan worden gevon den. Ook op dit punt heeft ons land door in principe emigrantenschepen ter beschikking te stellen, zich niet on betuigd gelaten. I N de hulpverlening aan de Hon- garen geeft deze week even een dissonant doorgeklonken door wat er in Zeeland gebeurd is. Het heeft weinig zin daarover nu hog in finesses te treden. Het beleid if liet in alle opzichten even gelukkig ge weest en de Hongaren, blijkbaar ook •mg uit hun evenwicht, hebben er te gen opgezien het isolement te onder gaan van een verafgelegen kamp. Intussen is het Incident reeds tot een oplossing gebracht. Wij hopen dat hei herder door een verstandig en psycho logisch verantwoord beleid mogelijk M1 rijn misverstand en wrijving te doorkomen. Het zal voor de gevluchte Hongaren toch al moeilijk genoeg zijn om zicb aan voor hen totaal vreemde omstan digheden aan te passen. Een emigrant beeft altijd minstens twee jaar nodig in het nieuwe land wortel te schieten. Wij hebben als volk ons in te span nen dat een zodanig klimaat wordt ge schapen dat de Hongaren zich hier op de kortst mogelijke termijn ook wer kelijk thuis voelen. Pas wanneer wij daarin zijn geslaagd rullen de hulpverlening en de geboden gastvrijheid werkelijk tot een goed ein de zijn gebracht De Franse ministerraad heeft f oensdag besloten alle gekozen gemeen- 'eraden m Algerlë te ontbinden, aldus beeft een woordvoerder van de regering Woensdagavond te Parijs meegedeeld. (Van een onzer verslaggevers) Met de waarschuwing „Aan niemand vertellen, hoor", overhandigde de bur gemeester van Molden dinsdag aan de totaal verbaasde Alle Roosendaal tien solide bankbiljetten van 100 gulden. Zo speelde hij op verzoek van het minis terie van justitie op royale wijze voor Sinterklaas. Nog enige Inwo ners van Muiden kregen van hun bur gervader een flink sommetje-in banden. Allemaal beloningen voor hun optreden En de affaire van de valse munters, die briefjes van tien aanmaakten. „Of u maar even op het gemeente huis wil komen". Die mededeling ver baasde Alie Roozendaal nogal en. een beetje zenuwachtig ging ze er heen. Maar de burgemeester had echt geen ernstige boodschap voor haar Waar liggen. Hij gaf haar een pluimpje voor het zo goed gebruiken van haar (charmante) ogen. In de winkel van haar tante ontdekte zij namelijk - enige tijd geleden dat een dame 'betaalde met een vals biljet van 10 gulden. Aan haar onmiddellijke tip was het in hoofdzaak te danken dat de politie de bende valsemunters achter slot kon zet ten. Zo kreeg zij nu aan de vooravond van het Sinterklaasfeest die onver wachte surprise van 1000 gulden. Ze mocht het aan niemand vertellen, want de andere beloningen, waren lager. Maar ja, zo groot is Muiden nu ook weer niet. En Alie, door dit meevallertje he lemaal van haar stuk gebracht, kon toch moeilijk die verrassing voor haar zelf houden. De burgemeester zal het haar wel niet kwalijk nemen, denken we. Russische tanks en pantserwagens ver sperden demonstrerende vrouwen de weg naar het monument. Ten slotte ston den de Russen enkele vrouwen toe naar het monument te gaan en bloemen en tlaggen neer te leggen. De menigte zong het Hongaarse volks lied en rode. witte en groene boeketten werden in de hoogte geheven. De vrouwen schreeuwden scheldwoor den naar de Russen en zwaaiden met gebalde vuisten, doch de demonstratie verliep verder zonder bloedvergieten. De toegang naar het parlementsgebouw en naar het gebouw van de communis tische partij was geheel door militairen afgezet. Ook voor het gebouw van de Ameri kaanse legatie bebben honderden vrou wen, mannen en kinderen gedemon streerd- Hier heeft de Hongaarse poli tie, op bevel van de Russen, de menigte met geweerkolven uiteengeslagen. Volgens Amerikaanse functionarissen zijn twee politievrachtwagens vol met demonstranten weggereden. Onder de gearresteerden bevonden zich ettelijke kinderen. DE BILT. donderdag 10 uur. De afge lopen dagen lag ons land in een Zuid westelijke luchtstroming die voor de tijd van het jaar bijzonder zachte lucht aan voerde. De gemiddelde temperatuur was m De Bilt meer dan 6 graden bo ven de normale waarde. Vooral de nach ten waren warm Een oceaandepressie die over Schotland naar Denemarken is getrokken, heeft een einde gemaakt aan deze warme-luchtaanvoer. Aan de ach terzijde van deze storing voeren Noord westelijke winden minder zachte lucht aan. Deze lucht bereikte donderdagmor gen het Noorden van ons land. Ze heeft een lager vochtgehalte, zodat er flinke opklaringen in voorkomen. Intussen trekt de depressie verder naar het Oost zuidoosten weg. De luchtdruk in onze omgeving en ook m Scandinavië stijgt vrij snel. waardoor de wind verder zal gaan afnemen. Daardoor zal de tempe ratuur minder bepaald worden door aanvoerprocessen dan wel door bewol king en mogelijke uitstraling gedurende de nacht. De regenkansen nemen af. De buitenlandse scholen in Egypte zullen worden heropend. De buitenland se leerkrachten zullen evenwel door Egyptische worden vervangen en ook in de leerstof zullen wijzigingen worden aangebracht. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Luns heeft gistermiddag in de Tweede Kamer meegedeeld, dat ook hij op 5 december behoefte had om als „goedheilig man" op te treden en wel met betrekking tot de burgerlijke geïn terneerden, die recht hebben op Japans amartegeid. Reeds werd aangekondigd, dat de uit betaling hiervan op of na 1 december zou plaatsvinden, maar nog steeds had men moeilijkheden met het vaststellen van het bedrag per gerechtigde, zolang het aantal gerechtigden niet bekend is. Daartoe werd een oproep gedaan in de dagbladen en voor de radio. Een proefberekening heeft uitgemaakt op hoeveel gegadigden de regering moet rekenen. Daardoor kon men gister morgen op het departement van Buitenlandse Zaken het bedrag per ge rechtigde vaststellen op 385,-. Over enkele dagen zal met de verzending van dit geld begonnen worden. Men rekent erop, dat 600 gegadigden per dag kunnen "worden tevreden ge steld. Met de uitkeringen zullen overi gens enkele maanden gemoeid zijn. Ten aanzien van de schadeloosstelling aan krijgsgevangen in de Japanse be zettingstijd zullen binnenkort mededelin gen worden gedaan. In een uitzending van het Indonesische ministerie van Voorlichting, die door alle radiostations in de Archipel wordt uitgezonden,' is donderdag naar aanlei ding van de nota van de Nederlandse regering aan de V.N. over de behande ling,, van de Nederlandse arrestanten in Indonesië gezegd, dat „alle Nederlandse beschuldigingen van waarheid zijn ont bloot". Een woordvoerder van het ministerie verklaarde in de uitzending, dat de Ne- Een konvooi van Amerikaanse mili taire vrachianto's, dat zoals tot dnsver iedere week is geschied, van Berljjn naar West-Duitsland zon rijden, is woensdag naar West-Berljjn terugge keerd. De Russische functionarissen van de controlepost te Dreilinden hadden ge weigerd de tien wagens door te laten als zjj de inhoud van elk der wagens niet mochten controleren, een procedure die tot dusver nog nimmer is gevolgd. Sinds de opheffing van de blokkade van Berlijn in 1949 zijn de Amerikaanse militaire konvooien zonder enig incident van Berlijn naar Helmstedt in West- Duitsland gereden. De stand van giro 777 van het Neder landse Rode Kruis voor hulp aan Hon garije was vandaag 3.290.789,84. De stand van giro 999 van het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk was 2.874.558,65. derlandse nota „niets anders is dan valse propaganda met het enige doel de naam van de Indonesische regering in de ogen van de internationale wereld schade te doen". De woordvoerder voegde hier aan toe: „De werkelijke waarheid is. dat de Ne derlanders de beestachtige daden van hun koloniale troepen in West-Irian wensen te camoufleren". In de uitzending werd voorts in een commentaar op de berichten, dat zeven Indonesiërs zouden zijn terechtgesteld door Nederlandse troepen op Nieuw- Gulnea (welke berichten in Den Haag categorisch zijr tegengesproken), ge zegd, dat „de enige wet, die daar van kracht is, het doodschieten is van ieder een, die het waagt het Nederlandse ko loniale gezag te trotseren". Het beroep op Amerika, werd gedaan door de Britse minister van Buiten landse Zaken, Selwyn Lloyd, tijdens het Lagerhuisdebat over de regeringspoll- tiek in het Midden-Oosten. De Britse minister verklaarde dat aantijgingen als zou Engeland Israël ertoe hebben aangezet Egypte aan te vallen, volko men onjuist zóu- Llcyd zei verder dat uit de hoeveel heden Russisch oorlogsmaterieel die in Egypte buitgemaakt zijn, gebleken is dat Rusland zich voorbereidde op militaire operaties op grote schaal ia het Midden-Oosten, Er was volgens de minister veel meer Russisch mate rieel dan Egypte nodig had. Lloyd stipte de spanningen aan die tussen Engeland en de Ver. Staten wa ren ontstaan na de ^Suezcrisis. Hij kwam. echter tot de slotsom dat de verschillen van mening wellicht de lucht gezuiverd hebben en m de toekomst een nauwere samenwerking tussen de beide grote mogendheden in de hand zuilen werken. Aneurin Bevan, de woordvoerder van de Labourparty voor buitenlandse aan gelegenheden. viel Lloyd in de rede toen deze de oppositie uitdaagde „te betwisten dat ons optreden de uitbrei ding van een oorlog door het hele Midden;Oosten voorkomen heeft". Be- van verklaarde: „Het omgekeerde is waar. De regering heeft die oorlog oog luikend toegestaan". In zijn rede zei Bevan verder: „Als het ene land de oorlog verklaart aan het andere dan dient het duidelijk te zijn waarom dit gebeurt, en moet dat land niet voortdurend met andere rede nen voor zijn oorlogsverklaring op de proppen komen. Er is geen enkel ver band meer tussen de redenen die de minister vandaag vermeldt en de redenen die premier Eden de eerste da? opgaf". ,.Op 30 oktober", zo vervolgde Bevan, „verklaarde de premier dat het doel was de vechtenden te scheiden en vrije doorgang door het 'Suezkanaal te ver zekeren. Lloyds verklaring van van daag is de eerste rede waarin hierover met eens meer"wordt gesproken". Met luide stem riep Bevan uit: „Men sticht geen brand alleen om uit blus sen te kunnen gaan". De Sowjetunie heeft -woensdag vierkant geweigerd bij te dragen la de kosten voor het onderhoud van de -6 Naar in Kingston op Jamaica ver luidt, is zondagavond een dokter ontbo den voor de daar vertoevende Britse premier, Sir Anthony Eden, die zich on verwacht niet helemaal goed voelde Wat Eden gemankeerd heeft, is niet be kendgemaakt. De arts bezocht Eden maandagochtend weer. De premier had maandag een goede nacht. (Van onze Haagse redacteur) Dank zij de snelle hulp van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht heeft een in levensgevaar verkerende student van de Landbouwhogeschool te Wagenlngen een dringend nood zakelijk medisch Ingrijpen kunnen ondergaan. De student wordt thans verpleegd in het Binnengasthuis te Amsterdam.' Een vriend echter is in eenzaamheid gestorven; Het was voor hem niet meer mogelijk tijdig medische hulp in te roepen. Met deze vriend vertoefde de stu dent uit Wagenmgen op het Franse eiland Martinique. Na gsruimte tijd voor wetenschappelijke doeleinden op het eiland gewerkt te hebben besloot het tweetal naar liet vaste land terug te keren. Maar deze terugreis verliep tragisch. Beide studenten •werden ernstig ziek. Zij bleken aangetast door een kwaadaardige vorm van malaria. De vriend stierf spoedig. De andere student kon nog in een ziekenhuis te Cherbourg worden opgenomen, maai de doktoren standen, hies vooi *en vreemd ziekteverschijnsel. Gelukkig kon da familie gewaarschuwd worden en een broer van de student, zelf arts bedacht ztoh geen ogenblik. Hu spoedde zich vanuit Nederland naar Cherbourg. Snel ingrijpen is dringend noodzakelijk, constateerde de arts en omdat ook hu voor een vreemd geval stond, nam nii maar geen nalve maatregelen. De beste oplossing vond de broer, is overbrenging per vlieg tuig naar Nederland. De Nederlandse consul te Cherbourg en de Nederlandse ambassade in Pa rijs kwamen er aan te pas. Men zocht contact met het luchtcommando van de NATO te Fontainebieau en dit stelde zicb op zün beurt in verbinding met de luchtmachtstaf te 's-Gravenhage. Met speciale vergunning van het ministerie van Oorlog vertrok nog de zelfde dag een Dakota uit Nederland naar Frankrijk met aan boord een dokter en een verpleger. De Franse autoriteiten verleenden ook alle medewerking, zodat de lan ding ven het toestel in de donkere avond op het marinevliegveld een vlot verloop had. Nadat de zwaar zieke student op een brancard in het toestel was gelegd, vertrok de Dakota kort daarna naar Schiphol. Daar stond reeds een ambu- Jancewagen gereed en tien minuten na aankomst van het toestel op het Amsterdamse Schiphol, lag de student m het Binnengasthuis. Prof. dr. J. G. G. Borst heeft de zorg voor de zieke op zich genomen. De patient is thans aan de beterende hand. Het verhaal is niet van gisteren. En ook niet van eergisteren. Het is ni. reeds enkele dagen geleden, dat dit dramatisch vervoer plaats vond, maar omdat er levensgevaar was. heeft men er tot dusver geen ruchtbaarheid aan willen geven. Nu de student het redelijk goed maakt, heeft de Luchtmacht geen be zwaar tegen publicatie. „We zijn er trots op" zo zei men <ms vanmorgen, „als Koninklijke Luchtmacht op deze wijze een mensenleven te hefbben kun nen redden". De Iraakse minister van Buitenland se Zaken, Boerhanoeddin 3a 5! heeft woensdag voor Radio Bagdad het terugtrekken van de Britse en Franse troepen uit Egypte toegejuicht. Hij betoogde dat de tijd nu rijp Is om Palestina te heroveren en de over weldigers terug te dringen naar van waar ze kwamen. Drie der kleinste „ambassadeurs", die te samen met hun medescholieren St.- Nicolaas hebben geholpen om de Trouw- actie Voor 1500 kinderen" tot een groot succes te maken. Deze foto genomen in 't centrum 's-Heerenloo Lozenoord te Ermela, waar dinsdag de grote uitdeeldag is gehouden, geeft een beeld van een J""! van de rijstebrijberg aan snoepgoed. Van rechts naar links: Bas Koomans, met zijn zei,en jaren de junior tan hei gezelschap, Ncehje tan der Klok (beiden van de geref. l.n.-school uit Uithuizer- meeden) en Bram van Woudenberg, tan de Bosch en Bovenschool uit Heemslede. Voor verstagen en verdere foto's van het grote St.-Nicolaasfestijn in Ermelo, zie elders in dit blad. De Zwitserse minister voor Militaire Aangelegenheden, Paul Chaudei, heeft woensdag verklaard, dat als voorzorgs maatregel alle Zwitsers© grensforien in gereedheid zijn gebracht en voor zien van munitie. Ook zijn maatregelen genomen om de gehele winter de passen van de Si. Gotthard. Oberalp, Furka en Sïmplon open te houden om de verbindingen te verzekeren. De minister deelde dit in de Natio nale Raad mede, toen hij een toelich ting gaf op de besteding van aanvul lende defensiekredieten tot een bedrag van 140 miljoen gulden, waarom de legering met het oog ap de internatio nale toestand wil vragen. De Nationale Raad de Zwitserse Tweede Kamer heeft ook een stemmig maatregelen goedgekeurd die regering machtigen manscr.appen van het leger op te roepen voor bui tengewone dienst. Dit was reeds ge beurd met het oog op het vervoer en wLn u va,n een deel dér 10.000 Hongaarse vluchtelingen die naar Zwitserland mogen komen, doch een dergeipke mobilisatie is nu ook toegestaan voor de voorbereiding van :ie verdediging. Sdinister Chaudet beeft voorts nog medegedeeld, dat 220 nieuwe anti- tankkanonnen met een kaliber van negen centimeter zijn besteld en dat er nieuwe automatische geweren aan geschaft zullen wo.den. Ook worden stappen genomen om meer tanks en vliegtuigen te bestellen, aocn dit zal wsl 6nige tijd vereen omdat de aflevering van reeds besteld materiaal traag verloopt. Ambassadeurs vaa vier lander van het Verdrag van Bagdad. Irak, Tur kije, Perzie en Pakistan, hebben woensdag in Washington geconfereerd met d© Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, De ambassadeurs hebben Dulles in kennis gesteld van de bezorgdheid van hun regeringen naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in het Midden- Oosten. De Pakistaanse ambassadeur. Mo- namrned Ah, deelde de pers uit naam van zijn ambtgenoten mee, dat hoewel de spanning in het Midden-Oosten ver minderd mocht zijn door de ontwikke ling van de Suezkwestie, de situatie ir. het betrokken gebied niettemin nog steeds ernstig was. Mohammed Ali deelde mee, dat de ambassadeurs bij het onderhoud met Dulles de kwestie van de ondermijning in het Midden- Oosten hadden aangeroerd. Men had met Dulles -ook over de toe stand in Syrië gesproken. politiemacht van de V.N. in Egypte en geëist, dat „de agressors" (En geland, Frankrijk en Israël) deie kosten volledig betalen. Zaroebin,. de Sowjet-anabassadeur. in de V.S., deelde dit mee in een uiteen zetting van het standpunt van zijn land m de begrotings-commissie van de Al gemene Vergadering der V.N. De Sow jetunie zou een resolutie van de Alge mene Vergadering, waarin wordt aan gedrongen op verdeling van de kosten onder leden, naast zich neerleggen even als een desbetreffende aanbeveling van secretaris-generaal Hammarskjoeld. De permanente vertegenwoordiger, van Nieuw-Zeeland, Sir Leslie Munro, bestreed, de Sowjetrussische argumen ten onmiddellijk. Hij verklaarde ook, dat Egypte moest bijdragen aan de kosten van het internationale oolitiele- ger. De Egyptenaar Ahmencï El-Messlri, die als waarnemend voorzitter de bij eenkomst der begrotingscommissie leid de, greep nu in het debat in, zeggend dat Munro „politieke vraagstukken" tar sprake had gebracht. Hierop werd de bijeenkomst van de begrotingscommis sie der V.N. tot donderdag verdaagd. De Canadese algevaardigde Pinard heeft woensdag bij de hervatting van het algemene debat in de Assemblee der V.N. te New Vork gezegd dat in dien het experiment van het interna tionale noodleger slaagt „de Verenigde Naties misschien wei eens kunnen den ken. aan het op korte termijn beschik ken over strijdkrachten van de kleine re landen voor toezichthoudende dien sten". De Israëlische minister van Buiten landse Zaken, mevrouw Golda Meir, drong erop aan onmiddellijk een beroep te doen op alle regeringen van het Mid den-Oosten, rechtstreeks onderhandelin gen te beginnen over een vredesver drag. Zij acht het ondenkbaar dat de toestand van het wapenstilstandsregime die alles behalve vrede had gebracht, hernieuwd zou worden. Bij de hevige overstromingen op Noord-Sumatra zijn tot nu toe zeventien mensen om het teven gekomen. In geen vijftien jaar hebben zich zul ke grote overstromingen voorgedaan. Alleen al In het gebied van Medan zijn 100.000 mensen dakloos geworden. De Poolse regering heeft besloten, dat verscheidene duizenden Duitsers, die in Szcecm (Stettin) wonen, naar West- Duitsland mogen gaan om zich daar bij hun familieleden te voegen. De eerste twee groepen Duitsers, in totaal ongeveer zeshonderd, zullen Po len tegen eind December verlaten. Xomasoa, een van de voornaamste ge- tulgen a charge ta het proces tegen wij len Jungschlaeger, is gearresteerd door de politie te Bandoeng, wegens fraude ten nadele van verscheidene Chinese winkeliers. Tomasoa zou stoffen, radio-onderde len en andere goederen bij de winke- Iters hebben weggehaald, met de mede- deling, dat deze bestemd waren voor employés van het bureau van de proc.- gc-neraal in Djakarta, en dat betaling zou volgen. if Mn j|i t i-'f j j:È A f*# f- y: s hi m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1