Buitenlandse Zaken Hongarije bedreigd d j or nieuwe tragedie Gevaar voor hongersnood in Boedapest Bijna 9000 Britten verlieten Port Said Amerikaans geleid projectiel zoek in Brazilië MIN. ZIJLSTRA HOUDT AAN PRIJSSTABILISATÏE VAST 13 m i 1 A rbeidersrciden tu aar schuiven Meer Russische soldaten in Boedapest 1 Intellectuelen wenden zich tot politiek partijen Westelijke Grote Dr ie bijeen? Neergekomen Rusland legen .deportaties van Hongaren m J fi| rul pl V Indonesië bereidt verklaring voor Vertrouiven gaat geheel verloren De ontruiming van Egypte Philippijnen lid van Veiligheidsraad Eden niet van plan af te treden BOTSINGEN- IN BULGARIJE Bespreking niet bedrijfsleven W eeroverzicht lil 'II 1 ZATERDAG 8 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3558 s f l| ISmII Hel vraagstuk Nieuiv-Giiiiiea Journalisten slaken in Oostenrijk Giro 777 en 999: meer dan 6]/> miljoen (naar de Y.S. Geii. Hasselman voorzitter militaire NAVO -commissie 'Hl !al \m m 1 lm fl| ill II bi <3 a J Poolse minister afgetreden UEN nieuwe algemene Making en een nieuwe nationale tragedie 1 zullen in Hongarije ontstaan, als de huidige stroom van arres taties voortduurt". Deze waarschuwing hebben de leiders van de Hongaarse arbei dersraden gisteren tot de regering-Kadar gericht. De waarschuwing was verval in een ultimatum, dat de regering door de centrale arbeidersraad in Boedapest werd aangeboden. De arbeiders merkten in hun waarschuwing op. dat .,naar het schijnt een georganiseerde jacht is ingezet op de arbeidersraden in het gehele land. Als dit doojegaat verliezen wij de enige mogelijkheid om de orde te herstellen en een normaal leven te scheppen. Hongersnood Zie verder pagina 3 Het Sowjetpersbureau „Tass" heeft zich gisteren gekeerd tegen de ..massale deportaties" vart Hongaren. Maar dat betekent geen zwenking in de Sowjetpoli- tïek, want de Hongaren, die „Tass' bedoelde, zijn zij die naar Oostenrijk zijn ge vlucht. Dezen worden nl. volgens het Russische persbureau „met geweld gedeporteerd naar de V.S. en andere lan den, die zover mogelijk van hun vaderland liggen". V, Particulier secretaresse [LM. de Koningin Wheeler in Cairo Advertentie wapen ANTON HUNÏNK Demonstralie J ast besloten Brandende vraag Zal Hatojama aftreden? Advertentie Een begrip voor progressieve domesschoeneü, -'i?! NI !ri iw i -fI 1 UP \k ui* i Ytfj ill' ui I Ki i M- j rip igl \&M i nW !;1 fhï til I tl Rotterdam; Witte de Withstrnat 30 Telef 115700 (4 1 Postbus, 1112 - Postgiro No. 424519 Kiachtcnciienst abonnementen 18.30—19,30 u Zaterdags 17—lf; uur: Telefoon 1)5700 VGravenbage- HuyBcnsplem J Postgiro 424867 Redactie; Tel JH892 - Adm. Tel. 114402 KlnchtendicnM 10 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Gauge Kerkstraat 24b - Telefoon 67S82 Abnnnrmrntsp,-i|<. 57 cent per v. eek, f 2.48 oer mrnnrt 7.40 per kvaitajl. Losse nummers 15 <Su.' verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG TlXXtUnh Weersverwachting;,geldig tot zondagavond. IETS MINDER ZACHT. Zwaar bewolkt met op vele plaatsen mist. maar ook enkele opklaringen. Geen regen van betekenis. Tot. matig toenemende wind tussen west en zuid. Iets minder zaeht. S dec. zon op 8.3S. onder 16.31: maan ftp 12 17. onder 10 dee. zon op 8.39. ondet 16.31: maan op 12.36. onder 0.01. z Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT N de week. die nu ten einde I spoedt, heeft de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer in het centrum van de belang stelling gestaan. Van de begroting zelf kan men dit eigenlijk niet zeggen. Het war™n veet eer de buitenlandse politiek en de in-, ternationale situatie, rite de stof van* de discussie leverden. Er lijn verscheidene knappe rede voeringen gehouden. Wij noemen die van de socialistische afgevaardigde De Kadt. met wiens beschouwingen wij' een heel eind mee konden gaan en die van de socialistische heer Ruygers i wiens opvatting over de houding van i Engeland en Frankrijk, in het Midden-' Oosten wij minder konden delen. Prof. Gerbrandy gaf in een bewogenj j rede uitdrukking aan de gevoelens, die er in ons voik leven ten aanzien van het verdrukte Hongarije, terwijr prof. Schollen, voor het eerst in de Kamer sprekende, de problematic* EuropaAmerika, eenheid en tegelij kertijd tegenstelling, op uitnemende wijze belichtte. Generaal Calmeijer, de c.-h. afge- raardtgde, gat als militair deskundige In deie, in wezen van militaire vraag-J stukken doortrokken problematiek^ een analyse van de militaire situatie! De Russische bedreiging van heb Midden-Oosten is voor Europa een flankbedreiging, zoals ook een even tuele penetratie van Rusland in IJs land zulk een flankbedreiging zou. zijn. Gelijk men weet, heeft Amerika daar basissen, die enige tijd geleden' als gevolg van dc politieke ontwikke ling op IJsland bedreigd zijn geweest- I De Russische troepen in Boedapest hebben donderdag versterkingen ont- j vangen. Er werden vele vrachtauto's met infanteristen die stalen helmen, i.p.v. hun gebruikelijke mutsen, droe- gen waargenomen. Gemeld wordt, dat aan een groot aan tal Russische militairen m de Jozcef Bem-kazerne ai rest is opgelegd op be schuldiging van ..verbroedering"' met dc Hongaarse bevolking. Zij worden nu als „onbetrouwbaar'' beschouwd. j, OOFDVRAGEN in het debat wa- ri ren de kwestie van het Midden oosten en de daarmee samenhangende verhouding AmerikaEuropa. De Kamer in overgrote meerderheid en de regering stelden zich achter It- r»ël en meenden tevens de handel wijze van Engeland en Tranarijk in het Midden-Oosten niet te mogen af keuren. Duidelijk werd gesteld, dat in het Midden-Oosten Europa militair, eco nomisch en politiek bedreigd werd. Betreurd werd, dat Amerika hier geen begrip voor kan opbrengen. In dit verband werd ook de noodzaak van dc versterking van de Europese eenheid «an de orde gesteld. Daarnaast werd aan ds Navo en de Navo-politiek vast gehouden, hetgeen betekent, dat men •het bondgenootschap en de vriend schap van de Ver, Staten op prijs stelt. Dat is het paradoxale in deze zaak. Amerika en Europa kunnen elkaar niet loslaten omdat zij, als ze elkaar loslaten, geen van beide meer voor ,ium veiligheid en vrijheid kunnen zorgen. Tegelijkertijd is er zulk een verschil tussen die beide, ten aanzien van be paalde levensbelangrijke vraagstuk ken, dat zij gelijk ten aanzien van het Suczkanaai - lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, "Wij moeten dus aan de Navo-politiek vasthouden, maar tegelijkertijd de in tegratie van Europa bevorderen. Dat zou ertoe kunnen leiden, dat deze beide doeleinden op een gegeven ogenblik een conflictsituatie in het leven roepen van soortgelijke aard als die er thans ten aanzien van het Mid den-Oosten is geweest, waaruit een evenwicht van krachten tussen Europa in Amerika nog moeilijker dan nu een •itweg zou kunnen vinden. Be uitweg is thans het zwich ten van Engeland en Frankrijk voor Amerika. Maar als Europa sterker wordt, en dat compliceert de paradox nog Amerika wenst juist, evenals wij, da'. Europa sterker wordt, zou de uitweg wel eens veel moeilijker zijn te vin den. „Daarom is er voor Amerika en de Europese landen maar één mogelijk heid. Er moet binnen de Navo een veel sterkere politieke eenheid komen en deze moet hand aan hand gaan met de versterking van de Europese een- heid. .Vindt alleen het eerste plaats, dan wordt Europa aan Amerika onderwor pen. Vindt alleen het laatste plaats, dan dreigt de Navo-samenwerking ernstig te worden belemmerd. Beide zijn dus nodig, ja oimnsbaat. Maar beide zijn samen nodig en onmisbaar. De Indonesische minister van Voor lichting heeft meegedeeld, dat de Indo nesische regering een verklaring voor bereidt ais antwoord op de nota van Nederland aan de V.N. over de mishan deling van en dc schijnprocessen tegen de Nederlandse arrestanten in Indonesië. Een woordvoerder van de Nederlandse vertegenwoordiging in Djakarta deelde mede. dat tot dusverre van de Indone sische regering geen antwoord is ont vangen op de Nederlandse uitnodiging om de kwestie aan het Internationale Hof van Justitie voor te leggen. Dc Poolse minister van Buitenlandse Handel, K. Dabrowski, is om gezond heidsredenen afgetreden, aldus meldt Radlo-Warschau, De regering heeft de staatsraad, die een opvolger moet aanwijzen, geadvi seerd de president van die bank van Polen. IVltold Trampczynski, die onder minister van Financiën is. te benoemen. UI» HOGE RAAD VAN ADEL Bij K_B. is benoemd tot iid van de hoge raad van adel tnr. G. C. D. Ba ron van Hardenbroek, te 's-Gra«cnha- gc. jrivw minister i an Maatschappelijk H7 er k, me), drM. A. M. Klornj»"', ta lT'ee.\p een geheel ingerichte tvoning or er aan een Hongaarse vluchte lingen inn ilitOp de foto zien tcc de. heer des huize* die. staulgietcr van beroep i\ op charmante wijze de m in t'st er bed an ken Het vertrouwen van dc aibciders zal geheel verloren gaan en degenen, die de provocaties leiden, zullen hun doel. dc arbeidersklasse definitief tegen de regering te keren, bereiken. Het einde zal een algemene staking, bloedver gieten en ccn nieuwe nationale ramp zijn". Dc waarschuwing is gisteren in iedere fabriek in Boedapest bekendgemaakt. „Onze onderhandelingen met dc rege ring hebben niet de nodige resultaten op geleverd", aldus de .waarschuwing. ..het schijnt dat Kadar niet de macht heeft bepaalde personen, die hem omringen cn die door de arbeiders worden gehaat, aan de kant te zetten. Deze personen lichten hem verkeerd m over de wi! en de stemming van het Hongaarse volk en belemmeren van boven af dc zuivering van het staats apparaat." Roger Gallopin. voorzitter van het be stuur van het Internationale Rode Kruis, heeft vrijdag te Genève op een pers conferentie verklaard dat Boedapest na vijftien januari a_s., ernstig gevaar loopt door hongersnood te worden geteisterd, indien niet tijdig aanzienlijke hulp wordt verleend. Gallopin ontvouwde een uit drie stadia bestaand plan, dat voorziet in de eerste, dringende hulpverlening aan een 450.000 in nood verkerende Hongaren, namelijk 173.000 kinderen tot zes jaar, 150.000 kin deren tussen zes en zestien, en een hon derdduizend volwassenen. waaronder grote gezinnen, invaliden en bejaarden. Luitenant-generaal Sir Hugh Stock- well opperbevelhebber der in de Suez-kanaalzone gelande Brits-Franse strijdkrachten, heeft vrijdag te Port Said verklaard dat 8,930 man Britse troepen de stad tot op donderdag j.l. hadden verlaten. Vandaag zouden tweeduizend man vertrekken. V y Jk-fcajx, Op de Rijksweg Den Haag reed gisteren in ven auto het echtpaar K. uit Den Haag. Doordat een tegenligger plot srling rclit op hen inreedmoest de Hij deze handeling sloeg de auto enige malen over de kop en vloog in brand. Toeschietende automobilisten konden de heer en mevrouw K.y die slechts' enige heer K. zijn nagen het weiland insturen. ontvellingen opliepen* uit de fel bran dende wag'-n trekken. In een adres aan dc zes democrati sche politieke partijen spreken 116 in tellectuelen bij wie 54 hoogleraren er hun verontrusting over uit, dat het vraagstuk van de bepaling der betrek kingen tussen Nederland en West-Nieuw- Guinea van de zijde der regering, noch van die der volksvertegenwoordiging, noch van die der politieke partijen de kritische aandacht ontvangt, die het ver dient. Deze intellectuelen heeft het in het bijzonder verontrust dat de politieke partijen met uitzondering van de Communistische Partij Nederland zich bij gelegenheid van de jongste ver kiezing van icden der Tweede Kamer nauwelijks met de Nieuw-Guinea-kwes- tie bezig gehouden hebben en dat de Grondwetswijziging, die tot vermelding Een woordvoerder van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag verklaard, dat er tegen "et ein'de van januari in de V.S. Diüsschien een bijeenkomst van de Westelijke Grote Drie zal worden gehouden. Hij zei, dat dit het resullaat was van ccn gcdachtenwisseiing tussen de Amerikaanse regering cn de mitsc en Franse ambassadeur te Washington. De Italiaanse minister van Buitenland se Zaken Martino had zijn Ameri kaanse ambtgenoot Foster Dulles een "fief geschreven, waarin hij wees op de „dringende noodzaak" van saamhorig heid tussen de statcn-ledcn der Noora- atlantische verdragsorganisatie. -Ja zijn antwoord schrijft Foster Dul les; „Het is dc vurige wens der \er- ehigd't e Staten dat de Atlantische ge meenschap. na dc Russische moordpar tij onder de Hongaarse bevolking en de Sowjetrussischc bedreiging, om in het Midden-Oosten geweid te gebruiken, na de komende bijeenkomst fvan de Raad van Ministers! te Parijs sterker en vastbeslotener dan ooit zal zijn. om haar vrijheid te verdedigen". De Oostenrijkse journalisten zullen 12 december in staking gaan, omdat de Vereniging van Oostenrijkse Dagbladuit gevers een cis voor ccn algemene sa larisverhoging van dc hand gewezen beeft. van Ned.-Nieuw-Guinea als deel van het Koninkrijk geleid heeft, tot stand geko men is zonder dat door openbare ge- dachtenwisseling het belang van deze aangelegenheid in het voile licht is ko men te staan. Op de vraag, welke status West- Nieuw-Guinea behoort te hebben, kun nen de adressanten geenszins allen een duidelijk antwoord geven, terwijl zij zich ook op alle andere aspecten van het Nieuw-Guinea vraagstuk niet vol doende bezonnen hebben. Zij zeggen evenwel zich ervan bewust te zijn. dat Nederland ten dezen staat voor een ernstig en acuut probleem, een pro bleem, dat de verhouding van Neder land tot Indonesië raakt, invloed uit oefent op de positie van ons land in de volkerengemeenschap en haar orga nen en in ons land vanwege zijn eco nomische en ethische implicaties een ge voel van malaise tc voorschijn roept. Dc adressanten wijzen de opvatting, dat voortzetting van het Ncd. bewind over N.-Guinea in zijn huidige vorm rechtvaardiging vindt in een zedelijke roeping, af. Zij betwijfelen of het Ne derlandse standpunt politiek houdbaar en het vasthouden eraan moreel te ver antwoorden is. hoewel de ad'-essanten deze twijfel niet allen op dezelfde grond koesteren en t.a. de alternatieven niet eenstemmig zijn. Naar dc mening van de adressanten zou het aanbeveling verdienen om een veelzijdige cn diepgaande studie van het vraagstuk toe te vertrouwen aan een commissie, waarin verschillende politieke partijen vertegenwoordigd zijn en waarin tevens deskundigen zitting hebben, omdat men hier te doen heeft met een nationaal vraagstuk, waarmee niet in het reine te komen is. indien traditionele wegen bewandeld worden. In het adres wordt ten slotte de poli tieke partijen verzocht, in samenwer king met elkaar zulk een gemengde commissie in het leven te roepen -n baar of voor publikatie bestemd rapport ven. op niet te lange termijn een open baar o fvoor publikatie bestemd raopi'-' 17EN „op hol geslagen" geleid pro- J~' jecticl van de Amerikaanse lucht macht is vermoedelijk ergens in de wildernissen van Brazilië terechtgeko men. Nasporingen naar het projectiel In Brazilië hebben echter nog geen resultaat gehad. Het projectiel, een „snark". was woensdag gelanceerd op de lucht machtbasis Patrick in Florida. Het was afgesteld op' een afstand van ongeveer 4800 km. De koers was van te voren vastgesteld op een gesloten cirkel over de Atlantische Oceaan. Maar het projectiel heeft de bedoelde cirkel niet gemaakt. Het stond tot de kust van Zuid- Afrika onder radio-controle. De luchtmacht heeft verklaard, dat aangezien geen berichten over de landing zijn binnengekomen, de mogelijkheid bestaat, dat het in een of ander onbewoond gebied in de Braziliaanse wildernis aan de grond is gekomen. Als dit het geval is, bestaat er nauwelijks een kans dat het ooit zal worden gevonden. Braziliaanse functionarissen en kranten zijn gisteren in het Noorden van Brazilië begonnen nasporingen te doen. Resultaten hebben deze evenwei nog niet opgeleverd. Projectielen van dit type hebben een snelheid van 1000 km per uur. Ze zijn 24 meter lang. „Snarks" zijn ingericht met een automatische besturing, die ze in staat stelt zelfstandig een ver verwijderd doel op te zoeken. Zij hebben boven dien een installatie, waardoor zij zichzelf vernietigen als er iets „mis" gaat. Proefexemplaren hebben geen springlading. De JPhilipptjpen zijn vrijdag gekozen tot lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Philippijnen ne men de plaats in van Joegoslavië, dat na een jaar uit de Raad is getreden. Bij de eerste stemming in de alge mene vergadering kregen de Philippij nen 51 stemmen, één meer dan de ver eiste meerderheid van tweederde. Tsje- cho-Slowakije. de tegenkandidaat van de Sowjet-Ünie kreeg twintig stemmen. De waarnemende minister van Buiten landse zaken van de Sowjet-Unie. Koeznetsov heeft de verkiezing van de Philippijnen een grove inbreuk op de rechten van de Oosteuropese landen ge noemd. Bij de overeenkomst van Lon den over een rechtvaardige verdeling van de zetels in de Veiligheidsraad op een aardrijkskundige basis is één zetel gereserveerd voor Oost-Europa. Een deel van de wereld is thans vertegenwoordi ging in het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties ontzegd, aldus Koe znetsov. Op girorekening no. 777 van het Ne derlandse Roode Kruis is thans bij eengebracht 3.504.773,55j op girore kening no. 999 van het Nationale Co mité Hulpverlening Hongaarse Volk 3.026.403,06. uit tc brengen, waarin het Nicuw-Gui- nea-vraagstuk geanalyseerd wordt en advies wordt gegeven omtrent de voor Nederland cn Nteuw-Gutnea meest wen selijke gedragslijn. Namens de 116 intellectuelen is het adres ondertekend door prof. dr. G. C. Heringa, mej. mr. M. W. M. van Lan- schot. ds.- S. J. Popma en prof. J. J. M. van der Ven. Uit een gisteravond door Downing- street 10 uitgegeven verklaring blijkt, dat premier Eden niet van plan is af te treden. De verklaring geeft een uiteenzetting, waarom het wenselijk is, dat de reis, welke de premier begin volgend jaar naar Australië en Nieuw Zeeland'zou maken, wordt uitgesteld. „De premier is van mening, dat zijn ambtsbezigheden in het nieuwe jaar zo veel van hem zullen vergen, dat het voor hem onmogelijk zal zijn het land dan te verlaten. Zeer tot zijn spijt heeft hij zich daarom verplicht gevoeld, het bezoek, dat hij en Lady Eden aan Australië en Nieuw Zeeland op uitnodi ging van (de premiers) mr. Menzies en mr. Holland zouden brengen, uit te stellen", aldus de verklaring. Het particulier secretariaat van H.M. d_e Koningin deelt mede: H.M. de Ko ningin heeft de tijdelijke waarneming van de functie van haar particulier secretaresse opgedragen aan mevrouw W.A. Repeiaer van Dricl. geboren Van der Willigen, dame du palais. De chef van de Nederlandse Generale Staf. generaal B. R. P, F. Hasselman. zal van 1 januari 1957 af voorzitter zijn \an de militaire commissie van de N.A.V.O. ais opvolger van de Italiaanse generaai Mancineili. aldus is zaterdag uit Panjs gemeld. Met ingang van 15 december zui len Westduitsers, die naar Frankrijk willen en Fransen, die naar West- Duitsland willen, slechts een persoons bewijs nodig hebben om de grens te passeren. Luitenant-generaal Stockwell ont hulde, dat in totaal 20.007 man Britse troepen in Egypte zijn geland. Stockwell, die zijn mededelingen op een persconferentie deed, verklaarde voorts dat de troepen der V.N. na gisteren vrijwel geheel verantwoorde lijk zullen zijn voor het gebied van de Suez-kanaalzone ten Zuiden van Port Said. Hij weigerde, „uit veiligheidsover wegingen en om tactische redenen", te zeggen wanneer het terugtrekken dei- Britse en Franse troepen voltooid zal zijn. De geallieerde bevelhebber zei nog dat het hoogste aantal Britse troepen te Port Said 13.9X9 man had bedragen. Luitenant-generaal Raymond Whee ler, de deskundige die door de V.N. is belast met het opruimjngswerk in het Suezkanaat, zou vandaag te Kaïro aankomen voor overleg met de Egyptische regering. De vertegenwoordigers van de Verenigde Naties in Egypte houden zich ook bezig met de kwestie van de twaalf schepen (waaronder het Neder landse s.s. „Lemsterkerk"), die in het Suezkanaal liggen. Egypte weigert nog steeds de schepen te laten vertrekken, hoewel de blokkering bij Port Said is opgeheven. De bemanningen zijn nog geconsigneerd en Egyptische soldaten bewaken de schepen. Aly Sabry, de voornaamste politieke adviseur van president Nasser, heeft volgens radio-Kairo in een vraagge sprek met een correspondent van een tegen de R-ia-de-maand, mtt een bord stevige •wincerkost... met een worst..mmm... zoals u nog nooit hebt geproefd! Smeuïg, sappig, malsde lékkerste Gel derse Rookworst - van Anton Hunink! Proef hoe anders... hoe stukken lekkerder... maar Iet vooral ophet loodje met de naam! Hoe verser - hoe lekkerder tiOREVERANOEe - DEVENTE» Het blad MIHiyet te Istanboel heeft gisteren gemeld, dat in Bulgarije ver scheidene personen zijn gedood bij bot singen tussen demonstranten cn politie in verschillende gemeenten. Er zijn ook arrestaties verricht. De botsingen hebben volgens het blad donderdag plaats gevonden en Radio Sofia zou hebben gemeld, dat een „op roer" was onderdrukt. „Son Posla" te Istanboel had in hoofdzaak hetzelfde bericht, maar meld de dat het oproer zondag heeft plaats gevonden. Volgens dit blad zouden hon derden zijn gedood. Geen van beide bladen noemde een bron voor het bericht. Amerikaans persbureau verklaard dat naar zijn mening Engeland en Frank rijk niet aan toekomstige onderhande lingen roet Egypte over het Suez kanaal kunnen deelnemen. „De aanval van deze twee staten betekent, dat zij dergelijke onderhandelingen niet wen sen", aldus Sabry. Ook was hij van oordeel, dat er geen regeling van het geschil met Israël kan v/orden bereikt na „de brutale aanval" van dit land.. De Britse autoriteiten in Port Said hebben donderdag hun pogingen op gegeven om de winkeliers te bewegen hun zaken te openen. Zij hebben vijf winkeliers, die.in het begin van deze week na een weigering hun winkels te openen waren gearresteerd, vrijgelaten. Ongeveer 2.500 Egyptische burgers, hoofdzakelijk jongemannen, hebben gisteren uitdagend door de straten van Port Said gedefileerd om de Egypti sche gevallenen te herdenken. Britse afdelingen werden in gereedheid ge houden, maar er deden zich geen ongeregeldheden voor. Plotseling zijn van honderden ge bouwen groene Egyptische vlaggen uitgestoken, waarin een knoop gelegd is bjj wijze van rouw. Op de muren en wegen zijn leuzen gekalkt als „Britten ga naar huis", „dood aan Eden" en „het Suezkanaal is van ons". Dc minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra heeft gisteren met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven besprekingen gevoerd over het prü'sstabilisatiebeleid van de re gering. Iri de ochtenduren had de minister een ontmoeting met vertegenwoordigers van middenstand, groothandel, groot winkelbedrijf en verbruikscoöperaties. In de middag sprak hij met vertegen woordigers uit de industrie. Deze laat ste bijeenkomst word ook bijgewoond door de minister van Sociale Zaken cn volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff. De minister hoeft in deze besprekin gen nogeens uiteengezet, dat hij vast besloten is het tot dusver gevoerde be leid van prijsstabilisatie in 1957 voort te zetten. Hy zou het op prijs stellen, nog eens van het bedrijfsleven te horen, dat dit bereid is aan dit beleid zijn medewerking te verlenen. De vertegenwoordigers van het be drijfsleven bespraken met de minister verscheidene facetten van het beleid, alsmede de moeilijkheden, die het in de praktijk oplevert. Zij zegden toe, het besprokene nog eens in hun organisa ties aan dc orde te stellen en de minis ter te zijner tijd nader hierover te informeren. Persoonlijk verklaarden zij van het nut en de noodzaak van prijs stabilisatie geheel overtuigd tc zijn. Tijdens de bespreking gedurende de morgenuren is, naar wij nog na der vernemen, met name de bran dende vraag aan do orde geweest in hoeverre men in de middenstand de op tc brengen premie voor de alge mene ouderdomsvoorziening van 63i procent m de prijzen zal mogen door berekenen. In het rapport van do S.E.R. inzake de bestedingsbeperking staat daarom trent een merkwaardige, niet geheel duidelijke zin. namelijk dat naar raming een ktvart van do premie door de mid denstand zal worden doorberekend. Deze zin moet echter, naar thans nader gebleken zou zijn. zo worden uitgelegd dat men er mee rekening houdt, dat een kwart van dc ondernemers in de middenstand de premie zal moeten doorberekenen. Velen van hen hebben immers een inkomen, dat weinig of in het geheel niet groter is dan dat van de werk nemers. Voor beide groepen speelt de kwestie van compensatie of doorbere kening dus even sterk. Voor deze klei nere zelfstandigen zullen dan ook ver moedelijk nog bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen. De verschil lende organisaties zullen zich thatfs intern nader beraden over de voortzet ting van het prijsstabilisatiebeleid. Minister Zijlstra heeft zich gistermor gen bereid verklaard tot afzonderlijk overleg met branches of bedrijfstakken, waar zich bijzondere moeilijkheden zouden voordoen. Het Protestants Chris telijk Werkgeversverbond zal reeds a.s. woensdag in het Kurhaus te Schevenin- gen in besloten algemene vergadering bijeenkomen. Volgens betrouwbare kringen te Tokio heeft de Japanse premier, Itsjiro Hato jama. vrijdag aan regeringsleiders mee gedeeld, dat hij aan 'net einde van de huidige parlementszitting, of omstreeks veertien december, zal aftreden. De Bilt, zaterdag 10 uur. Een hogedrukgebied, waarvan het centrum m Frankrijk wordt aangetrof fen. beheerst het weer in ons land. Zwakke Westelijke winden voeren zeer vochtige en zachte lucht aan. Hierin vormt zich gemakkelijk mist. Vanmorgen was deze mist in een groot deel van het land aanwezig. Op de Oceaan bevond zich toen een actieve depressie, die in ongeveer Noordooste lijke richting trok. Deze zal in de komende 24 uur de luchtdruk tussen Schotland ea IJsland flink doen dalen, maar het Is de vraag of deze dalingen van de luchtdruk de wind in ons land zullen doen toenemen. Een belangrijke toeneming van de wind is althans niet waarschijnlijk. Zo dat op een aanhouden van het sombere^ vochtige en nevelige weer moet worden gerekend tP ET I »Mj ia «6.4 j \rX ;>fi 15? ■5 f hjg K G?,3 ft» a tii si -i,p 5*5 4*"$ tmI i s-r ft*?. i^te1 1 D f 4 tf-*5 E "s t 9 1. I V Sg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1