Arbeidersraden ontbonden STRENGE MAATREGEL NA AANKONDIGING STAKING Iraakse troepen uit Jordanië Luchtreisje naar de V.S. als „beloning" f Luchtmacht voor tienduizenden guldens benadeeld' Loonsverhoging 5.6 procent ter compensatie premie A.O.W. Togliatti: eigen weg, maar geen brenk met Moskou Mos house studenten eisen vrijheid 180 Algerijnen gesneuveld Dreiging van bloedbad in Port Said Bezwaren tegen een sympathiestaking „Sowjetvrijwilligers" niet naar Egypte Gevallen mariniers herdacht m Weer overzicht Geen ^Marshallhulp*' voor Europa wegens oliecrisis Proefraket voor kunstmaan Chroestsjew werd spreken belet Russen legden een schijngrens aan Dode bi explosie in fabriek Beroep van Burns op Nasser? MAANDAG 10 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3559 Weerbericht Waarnemers Y.N. naar landen rond Hongarij e Overheidsdiensten op 24 en 31 dec. gesloten Drie personen in arrest Vliegboot verongelukt Rode-Kruis-team naar Judenau vertrokken ITALIAANSE COMMUNISTEN BIJEEN Permanente bestuurspost in Ned. Nieuw-Guinea NA VERTREK VAN TROEPEN V- M. RUPPERT Advertentie es De Arbeidersraad heeft ook alle vakverenigingen van de vrije wereld opgeroepen om sympathiestakingen af te kondigen. Alle telefoonverbindingen met Boedapest zijn sinds gistermorgen verbroken. 7% ONDERWIJZERES EN VUILNISMAN OP WEG Militair proces Overval Geen verbindingen Rakosi en Geroe 6400 KM PER UUR Stalinisten ZWARE SCHADE Muur van troepen Geen toestemming i Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel, 114402 Kiachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. AANHOUDEND ZACHT Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Matige, aan de kast tijdelijk krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. 11 dec. zon op 8.40, onc'er 16.31: maan op 12.55, onder 1.07. V Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT STAAT VAN BELEG HONGARIJE m Van een onzer verslaggevers In Hongarije is door de Centrale Ar beidersraad te Boedapest een 48 uurs- siaking afgekondigd. Aan alle vakver enigingen In de vrije wereld is de op roep gedaan om gedurende twee dagen in sympathies taking te gaan. W'j hebben in verband met deze op roep de mening gevraagd van de voor zitter van het C.N.V., de heer Ruppert. De heer Ruppert meende ons erop te moeten wijzen dat het C.N.V. altijd voorzichtigheid heeft betracht met het hanteren van het middel van de sym pathiestaking. Het grote gevaar van jympathlestaktngcn is. dat men met dit strijdmiddel niet degenen treft, die getroffen moeten worden, maar bedrij ven en ondernemingen die aan het con flict zeif part noch deel hebben. Het tweede bezwaar is dat sympa- thiestskingen in de vrije wereld gedu rende 48 uur de tendens hebben de kracht van de vrije wereld te ver zwakken. Door het hanteren van het mid del van de sympathiestaking zou men dus de Hongaren in dit opzicht geen dienst bewijzen, hoe sympathiek ook overigens de vrijheidsstrijd van het Hongaars* volk ons is. V OOR heeï Hongarije is gisteravond de staat van beleg afgekondigd, die officieel dinsdag ingaat, maar in feite reeds nu van kracht lijkt te zjjn. De Centrale Arbeidersraad in Boedapest en alle andere arbeiders raden zyn door de regering buiten de wet gesteld. Voorts zyn tribunalen opgericht, die standrechtelijk over bepaalde zaken kunnen oordelen. Dit is meegedeeld door Radio Boedapest. De regering-Kadar heeft bovenstaande maatregelen genomen, nadat de Centrale Arbeidersraad had opgeroepen tot een algemene staking van 48 uur Ingaande maandagnacht 12 uur uit protest tegen de vele arrestaties, die worden verricht. f De Iraakse (roepen die Jordanië wa ren binnengerukt ten tijde van de Is raëlische aanval op Egypte, zijn giste ren met de aftocht begonnen. Dit heeft de Jordaanse minister Rimawi meege deeld. De Jordaanse regering had om de terugtrekking verzocht, In officiële kringen in Amman wilde men zondag niet zeggen of ook om te rugtrekking van de Syrische en de Sa- oedi-Arabische troepen, die tegelijk met de Iraakse Jordanië waren binnengeko men, zal worden gevraagd. Men denkt, dat pas na de terugtrekking der Israë lische troepen uit de strook van Gaza een besluit hierover genomen zal wor den. Het zenden van de Iraakse troepen vormde een bijdrage tot de verdediging van Jordanië tegen een eventuele Isra ëlische aanval, in overeenstemming met de bepalingen van het Iraaks-Jordaanse verdrag van 1947. Rusland zal geen „vrijwilligers" naar Egypte zenden, nn Frankrijk, Engeland en Israël zich bereid hebben verklaard, hun troepen terug te trekken, meldt het officiële Russische nieuwsagentschap Tass. De generaal-majoor der Mariniers, H. I krans gelegd bij het monument voor de O. Romstvinckel, heeft vanmorgen een I gevallenen op de begraafplaats Croos ujjk te Rotterdam. De staat van beleg zal officieel dins dagavond ingaan, opdat men eerst ge legenheid zou hebben alle wapens In te leveren. De regering wil thans de kracht van het verzet in .de arbeiders raden breken. De staking, die door de arbeiders was afgekondigd, was een belangrijk symptoom van de werkelijk onhoudbare en erbarmelijke toestand in Boedapest. De oproep tot staking wees er op, dat de onderhandelingen met de regering- Kadar op niets zijn uitgelopen. De regering-Kadar beweert thans, dat de ..contra-revolutionairen" op nieuw hebben geprobeerd een „op stand" te veroorzaken en dat zij ,ot nieuwe stakingen hebben opgeroepen. „Er zijri nog steeds grote hoeveel heden wapenen in hanlen van de be volking en op ettelijke plaatsen hebben de verzetslieden weer strijd geleverd, aldus de regeringsverklaring voor de radio. „Voorts hebben," volgens de rege ring, „contra-revolutionairen getracht zich in de arbeidersraden te nestelen en deze te beheersen." Krachtens het decreet van de rege ring zullen vanaf dinsdag zes uur 's middags „alle verdachten van moord, doodslag, brandstichting, plundering etc. onmiddellijk terechtstaan?'. Het onwettig bezit van waoens leidt tot een militair proces met de dood straf als vonnis. Alle wapens moeten voor dinsdag zes uur worden ingc leverd. Wie weet. dat anderen wapens en munitie bezitten en dat niet aangeeft, is eveneens strafbaar. Na afloop van de vergadering, waar in de arbeidersraad van Boedapest tot het stakingsbesluit gekomen was. en kort nadat de stakingsoproep was uit gegeven, deed de politie een overval op het gebouw, waar de arbeidersraad vergaderde. De arbeiders mochten het gebouw met verlaten. Het beleg duurde (Van een onzer verslaggevers) In de Stichting van de Arbeid is overeenstemming bereikt over de loonsverhoging, die per 1 januari a.s. gegeven moet worden ter compen satie van de premie voor de Algeme ne Ouderdomsverzekering, Het per centage zal overeenkomstig de in houd van het SER-advies inzake de bestedingsbeperking 5,6 moeten be dragen. De regering zal geadviseerd worden de loonsverhoging via een bindende be schikking te realiseren. Ook degenen, die dus buiten een CAO of bindende loonregeling vallen, zullen de loonsver hoging dus ontvangen. De loonsverhoging zal verleend worden tot het maximum van de salarisgrens, waarover de premie voor de ouderdoms wet geheven zal worden. Aanvankelijk was de grens gesteld op ƒ6000, doch vermoedelijk zal deze verhoogd wor den. Er wordt rekening gehouden met een grens van 6900. Hierover moet de regering nog een beslissing nemen. Indien de inkomensgrens indeidaad efen tiur. Toen echter uit Het kabinet van, f 6900 wordt dan zal "de j&tinsverhoging Een late beloning, ja, dat wel", zei gemeentereiniger Geelhoed uit Drei- schor, en hij glimlachte maar eens. Evenals zijn reisgenote, de 26-jarige onderwijzeres Boortje Jongsma uit Amsterdam, voelde hij zich zaterdag avond wat onwennig op de luchtha ven Schiphol. Een plaats, waar zij nu niet direct elke dag komen'. Dit keer ging het nog wel om een luchtreis naar de V.S. In Drelschor leerde het tweetal kort na de februari-ramp in 1953 de Ameri kaan Harry Morgan uit Ohio kennen, een ondernemende jongeman die in fe bruari van dit jaar als militair zijn ver lof in ons land kwam doorbrengen. Hij bracht toen weer een bezoek aan Drei- schor en stond versteld dat er geen spo ren van de ramp meer over waren. De prestaties van mej. Jongsma (die vier maanden in het rampgebied heeft ge werkt) en van de gemeentewerkman Geelhoed hadden indertijd zo'n indruk De vuilnisman met zijn ratel en de onderuijzerps op de trap van het vliegtuig. op hem gemaakt dat hij ze nu voor een verblijf van twee weken naar Ohio uit nodigde. ..Jullie horen er nog wel meer van zei hij bij zijn vertrek. Drie plaatsen in de staat Ohio von den het plan van Harrv verdraaid aar dig en brachten het nodige geld op tafel. Zo stapten mej. Jongsma en de heer Geelhoed in de KLM-machine met be stemming New York. Zij waren nog wel een beetje nerveus, „maar dat gaat er wel af', was het opgewekte commen taar. premier Kadar met de politie was ge telefoneerd, trok de politie,zich terug zonder tot arrestaties over te gaan. Sinds gistermorgen zijn alle telefoon verbindingen met Boedapest verbroken. Ook de telefoonverbindingen van Boeda pest met Moskou zijn opgeheven. Een correspondente van United Press '-kon zondagmorgen nog net aan het bureau van U.P. in Moskou meedelen.' dat er een algemene staking was afgekondigd, toen het gesprek werd afgebroken en geen verbinding meer tot stand kon worden gebracht. Hedenochtend om 7.25 uur zond radio-Boedapest een mededeling uit, waarin „alle aanhangers van het volks regime die in staat zijn wapens te dragen", opgeroepen werden zich on middellijk te melden „voor het afslaan van de openlijke aanval van de tegen- revolutie". De verdere mededelingen van de ra- Idio waren door storing van een an dere zender, niet verstaanbaar. In Belgrado zijn zondagavond be richten ontvangen over een groot scheepse Russische zuiveringsactie in het gebied langs de Oostenrijks-Hon gaarse grens. Er zouden 1700 arresta ties verricht zijn. Bij gevechten met verzetsgroepen in de buurt van Ko- marom en Szombateli zijn 15 mensen om het leven gekomen en 50 gewond. Kolonel Pal Maleter, de held van Boedapest, zou volgens geruchten de verzetsgroepen leiden. Te Dujapentele hebben de arbeiders betoogd, aldus deze berichten, die in Belgrado ont vangen zijn. Uit goed ingelichte bron wordt ver nomen, dat de voormalige leider van de Hongaarse communistische partij, Emoe Geroe, in Moskou is en daar samen met Mathias Rakosi een grote activiteit ontwikkelt. Beiden trachten de situatie vanuit Moskou te leiden en premier Kadar adviezen te geven hoe hü de opstand moet onderdrukken. In een rapport aan de algemene ver gadering van de V.N. deelt Hamrnars» kjoeld mede, dat hij na de weigering van de Hongaarse regering om hem op 16 dec. te ontvangen heeft geschre ven aan Oostenrijk, Joegoslavië, Roe menië en Tsjechoslowakije en toestem ming heeft gevraagd voor het zenden van waarnemers naar die landen om de situatie in Hongarije te onderzoeken. Oostenrijk heeft inmiddels dit verzoek tot toelating van waarnemers ingewu- ligd. De rijksdiensten en rijksinstellingen zullen op de maandagen 24 en 31 de cember a.s. gesloten zijn, voorzover het dienstbelang zich daartegen niet verzet. In beginsel is besloten dat het personeel deze vrije dagen zal inhalen. Aan de gemeente- en provinciale be sturen is bericht, dat zij ten deze op gelijke wijze kunnen handelen. De Kouinklijke Marechaussee heelt drie personen gearresteerd, die ervan worden verdacht de Koninklijke Luchtmacht voor enige tienduizen den guldens te hebben benadeeld. De gearresteerden zijn de heren W. V., eigenaar en directeur van een twee tal fabrieken, W. van der L., bedrijfs leider van de heer V. en S. N„ tech nisch ambtenaar van een vliegtuig fabriek te Dordrecht. Een vierde per soon, de heer A. van D„ employé van het bedrijf te Leidschendam, die een ondergeschikte rol zou hebben ge speeld, is aangehouden doch na ver hoor heengezonden. De drie gearresteerden zouden zich onwettig hebben verrijkt bij de bouw van straaljagers voor de Luchtmacht. In het bedrijf te Leidschendam wer den onderdelen vervaardigd voor de vliegtuigen, die in de fabriek te Dor drecht werden gebouwd. Sinds ja- m*ri van dit jaar zou de heer V. in samenwerking met de heren v. d. L. en N. voor dit werk een te groot aan tal arbeidsuren in rekening hebben gebracht, waardoor de toestellen enige tienduizenden guldens te duur kwamen. DE BILT, maandag 10 uur: Een gebied van hoge luchtdruk, waar van het centrum zaterdag boven Frank rijk lag, heeft zich naar de Balkan ver plaatst en is daarby voortdurend in betekenis afgenomen. Hiermede samen hangend nam in onze omgeving de wind een weinig in kracht toe, zodat de tijdens het weekeinde nog op vele plaatsen aanwezige mist grotendeels optrok. Wel bleef het in de aangevoerde zeer vochtige lucht r.evelig en somber. Op de Oceaan heerst thans een bui- gewoon grote depressie-acth iteit. Nabii de Zuidpunt van Groenland bevindt zich al 24 uur een vrijwel stationnaire depressie, die zware stor men om zich heen veroorzaakt. Voorts kwam zondag op het midden van de Oceaan een zeer actieve depressie tot ontwikkeling, die op het daar gelegen weerschip in drie uur tijd de baro meter 22 milibar deed dalen en een orkaan veroorzaakte waarin gemiddelde windsnelheden van byna 150 km per uur werden gemeten. Vanochtend vroeg bereikte deze de pressie de Zuidkust van IJsland even eens met windsnelheden van 150 km per uur. Een volgende depressie, die nu ten Zuiden van New Foundland passeert, komt eveneens de Oceaan op, Het gevolg van deze ontwikkeling is, dat de aanvoer van zachte lucht naar Europa de eerstkomende dagen voort duurt, zodat de temperatuur, in Neder land boven normaal zal blijven. Passerende fronten kunnen af en toe een beetje regen brengen. Van bete kenis zal deze regenval echter niet zijn. door zal zij tot bijna 7 procent van het huidige loon kunnen stijgen. Aangezien de premie echter berekend wordt over het fiscale inkomen (het inkomen ver minderd met aftrekposten), kan de premie weer iets naar beneden gaan en in sommige gevallen voor de werkne mers nog iets lager komen dan 1,3 pro cent. Een Columbiaanse vliegboot (een .Catalina') is zaterdag kort nadat hij was opgestegen, op het vliegveld van Bogota neergestort. Vijftien van de ze ventien inzittenden kwamen om het leven. De toestand van de overleven den een, passagier en een lid van de bemanning is ernstig. dus maximaal 386,49 gaan bedragen. Wie meer dan 6900 heeft, krijgt dus toch niet meer dan 386,40 maximaal aan loonsverhoging. De premie zal geheven worden over het huidige loon plus compensatie. Daar- Berichten, dat er een nieuw „Mar shallplan" komt om Europa te redden uit de financiële moeilijkheden, ont staan door de Suezkwestfe, zijn onjuist. DU heeft de Amerikaanse minister van Financiën, George Humphrey, saterdag- avond te kennen gegeven, al was het dan niet met zoveel woorden. Humphrey gaf toe, dat de toestand verward is, maar zei, dat sommige van de schattingen van de Engelse en Fran se behoefte aan financiële steun ten zeerste zijn overdreven. De minister verklaarde, dat de bestaande instellin gen in staat zullen zijn te voorzien in het grootste deel van de hulp, waaraan de geallieerden var, Amerika in Europa behoefte hebben. Hij doelde blijkbaar op instellingen als het Internationale Monetaire Fonds en de Export-Import- bank. Humphrey sprak kort voor de Penn sylvania Society in New York. Hedenmorgen is een uit acht leden bestaand Rode-Kruisteam onder leiding van mej. G. J. Veeger uit Nijmegen per vliegtuig naar Wenen vertrokken. Dit team zal in Oostenrijk de zorg op zich nemen voor het door het Nederlandse Rode Kruis geadopteerde vluchtelingen kamp Judenau. Voor het vertrek werden de leden van het team hedenmorgen op het hoofdbu reau van het Rode Kruis in Den Haag toegesproken door de voorzitter jhr, ir. F. C. C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen. Spreker herinnerde aan het bekende gebed: „Heer laat mij u die nen" en sprak de hoop uit, dat het team onder het „heilige teken van het Rode Kruis" zegenrijke arbeid zou kunnen verrichten. Na de aankomst van het team zal het Nederlandse Rode Kruis in.totaal 44 medewerkers in Wenen aan de arbeid hebben en zullen zich daar 14 ambulan ces en vrachtwagens van deze organisa tie bevinden. Amerikaanse geleerden hebben zater dag de eerste proefraket afgevuurd met het oog op het plan voor een (kunst maan". De raket bereikte een snelheid van 6400 km per uur en een hoogte van 200 km. Het projectiel kwam in de Atlanti sche Oceaan terecht, op 288 km van de plaats waar het was afgeschoten. Het was te Cape Camaveral in Florida afgevuurd. Een zender aan boord van het projec tiel gaf onafgebroken wetenschappelijke g «evens door. Het projectiel was voor zien van een instrumentarium zoals men ook in de „aardsatelliet" zal plaatsen. Binnen twee jaar zal een raket in drie trappen de eerste „kunstmaan" buiten de aantrekkingskracht van de aarde brengen. De partyleider van de Italiaanse com munisten, Falmiro Togliatti, heeft zater dag gepleit voor een eigen Italiaanse weg naar het „socialisme", maar tevens duidelijk gemaakt dat hij geen breuk met Moskon wenste. In een rede van ruim drie uur op het partijcongres in Rome verklaarde h|j, dat de Italiaanse communistische partij ?ou streven naar uitbreiding van baar contacten met de Joegoslavische commu nisten. „Maar dit betekent niet", zei Togliatti, „dat de party in tweeën zal splijten." Pogingen om nauwer in contact te komen met de miljoenen rooms-katho- iieken in Italië moeten volgens hem worden voortgezet en versterkt. Togliatti zei, dat de huidige politieke omstandigheden in Italië zyn party toestaan „in de regels van het demo cratische en grondwettelijke leven geen hinderpaal, maar een hulpmiddel voor een socialistische opbouw te zien". Over de gebeurtenissen in Hongarije en Polen merkte de Italiaanse commu nistische leider op, dat de oorzaak van vele zorgen van de Oosteuropese landen gezocht moet worden in de slaafse na volging van het Russische voorbeeld. Hij pleitte voor een nieuw internationaal communistisch stelsel, dat volgens hem gegrondvest- moet zijn op wederzijdse betrekkingen tussen individuele en vol komen zelfstandige communistische par tyen. Hij stelde voor dit stelsel vergezeld te doen gaan van een vorm van inter nationale communistische economie, die de onafhankelijkheid van de afzonderlijke communistische landen niet aantast. Overigens betoogde Togliatti dat het Russische ingrijpen in Hongarije een derde wereldoorlog heeft voorkomen. Togliatti noemde in zijn rede wel Lenin, maar geen enkele maal Stalin. Zondag hebben de duizend afgevaar digden op het congres echter blijk gegeven nog grotendeels stalinisten te zijn. Prof. Concetto Marchesi, een zeer geliefde Italiaanse communist en tegelijk een befaamd Latinist, maakte in een herhaaldelijk door applaus en gelach onderbroken rede Chroestsjew en de nieuwe de-staiinisatiepolitiek belachelijk. De toehoorders applaudisseerden wild toen de 78-jarige professor Stalin de man noemde „die een tijd lang de ziel en de kracht van de Sowjetunie was geweest". Mevrouw Ekaterina Foertsewa, het enige vrouwelijke lid van het Sowjet- russische partijpresidium, heeft zondag op het congres van de Italiaanse com munistische partij verklaard, dat „de Sowjetunie, die de vrede en de nationale onafhankelijkheid zeer is toegewijd, heeft geantwoord op het beroep van de Hon gaarse regering om deze te helpen bij Russische en Chinese studenten van de Lenin-universlteit In Moskou heb ben verklaringen afgelegd waarin sym pathie werd uitgesproken voor de Hongaarse vryheidsstryd, en meer vrij heid voor de Russen werd verlangd. Dit heeft een Hongaarse student, die onlangs uit Moskou is teruggekeerd, in Boedapest meegedeeld. De Hongaar vertelde dat de Russi sche regering sommige studenten van do universiteit heeft verbannen. De plaatsvervangend rector van d« Mos- kouse universiteit heeft dit zaterdag tegengesproken. Westelijke diplomaten hebben tal rijke berichten ontvangen, dat partij leider Chroestsjew over de ontevre denheid onder de Russische situdenten zeer bezorgd is. Chroestsjew heeft sinds de Hongaarse opstand minstens drie maal studentengroepen toegesproken. Een keer verhinderden de studenten dat hij sprak, door bij zijn binnenkomst luidde te applaudisseren en dat applaus ononderbroken een kwartier lang vol te houden. Toen de studenten hun de monstratie eindelijk staakten, hield Chroestsjew een van zijn kortste rede voeringen. De Medische Werker, een. blad van het Russische ministerie van Openbare Gezondheid, heeft de studenten ge waarschuwd tegen het aannemen van een negatieve houding tegenover alles wat hun aangaat". Het blad verklaart dat onder de faculteiten van de univer siteit van Moskou onlangs een nieuw communistisch partijeomité is geko zen, nadat kritiek was geoefend op het oude. Leden van het oude comité had den „de denkbeelden van de studen ten niet begrepen", maar „sommige studenten hebben demagogische rede voeringen gehouden", meent het blad. de weg voor het herstel van het het versperren van fascisme en het Horthyisme". In tegenstelling tot hetgeen Togliatti had verklaard, zeiden zondag twee Italiaanse sprekers niet te geloven, dat de Hongaarse opstand een gevolg was van het optreden van „fascistische reac tionairen en tegenrevolutionairen", Z\ weten het gebeurde aan de fouten van de Hongaarse communistische leiders Vandaag is van Hollandia naar het gebied van de Baliemrivier, in het cen trale bergland van Ned. Nieuw-Guinea een Beaver-vliegtuig" vertrokken.' Aan boord hiervan bevonden zich o.a. de bestu irsambtenaar F. Veldkamp en een radio-telegrafist. Zij zijn de voorlopers van de bezetting van een permanente bestuurspost, die het gouvernement van Ned. Nieuw-Guinea in dit gebied gaat vestigen. Naar verwachting zal de gehele groep, die ook 15 man politie personeel omvat, voor het eind van 1956 per vliegtuig naar bet Baliem-ge- bied zijn overgebracht. Russische grenswachten in Honga rije hebben in de nabijheid van de- Oostenrijkse grens een schijngrens aangelegd om Hongaarse vluchtelin gen in de val te laten lopen, aldus hebben vluchtelingen die zaterdag in Oostenrijk zijn' aangekomen, medege deeld. Deze schijngrenzen zijn 's nachts verlicht en er zijn Oostenrijkse vlag gen aangebracht. Russische grens wachten roepen vluchtelingen in het Duits toe: „Hier is Oostenrijk." IDegenen, die naar de schijngrens toelopen worden gearresteerd en in vrachtauto's weggevoerd. Bij verspreide gevechten tassen Fran se troepen en Algerijnse nationalisten zijn dit weekeinde in Algerië 180 Alge rijnen gesneuveld. Zeventig Algerijnen zijn door de Fransen gevangen geno men. Bij «en hevige ontploffing, die zich zaterdagmiddag in een spinhulzenfabriek aan de Ringbaan-Oost te Tilburg voor deed, is een lasser, de 33-jarige A. van iersel, om het leven gekomen. - De explosie vond plaats in een droog oven, waarbij een begin van brand ont stond. De heer Van Iersel werd 'door weggeslingerde delen van de oven ge troffen. Een collega, de 28-jarige J. Schel- lekens, met wie het slachtoffer werkte, kwam er zonder verwondingen af. Het slachtoffer was gehuwd, maar had geen kinderen. De totale schade aan oven en fabriek wordt voorlopig geraamd op 100.000. Het bedrijf was verzekerd. Er dreigt een bloedbad in Port Said, zodra de Brits-Franse troepen uit het gebied van het Suexkanaai zijn ver trokken. Onder de Arabische bevolking van Port Said is het gerucht verspreid dat Europeanen tijdens de Brits-Franse aanval op Port Said Arabieren in de rug hebben gescholen. Voor dit ver raad zouden de Arabieren zich nu moeien wreken met een bloedbad on der de niet-mohammedaanse bevolking van de stad. Het gevaar van een Arabische wraakactie werd zaterdag pas goed duidelijk doordat Britse militairen ruim 20.000 patronen in beslag hebben genomen, die Port Said zouden wor den binnengesmokkeld. De munitie was deels afkomstig van landen achter het ijzeren gordijn. De Brits-Franse troepen in Port Said hebben opdracht gekregen, ter vermijding van incidenten, niet meer de straat op te gaan, tenzij de dienst anders eist. Generaal Burns, opperbevelhebber van de politiemacht der Ver. Naties, zal president Nasser van Egyple voor stellen zich via radio-Cairo tot de mohammedaanse bevolking van Port Said te richten met het verzoek, geen gewelddadige actie te ontketenen na het vertrek der geallieerden, meldt United Press. Voorts zal generaal Burns de V.N.-troepen waarschijnlijk opdracht geven, een .2500 man .'sterke die de Sinaï-woestjjn intrekken. „muur" te vormen tussen de Europese en Arabische wijk van Port Said. De Amerikaanse generaal Raymond A. Wheeler, die door de Ver, Naties is belast met de leiding van bet oprui- mingswerk in het Suezkanaal, is gis teren in Suez aangekomen, Hü werd vergezeld door negentien Nederlandse en Deense deskundigen. De Eerste Lord van de Britse Ad miraliteit, Lord Hailsham, zal aan het eind van de week een bezoek aan Port Said brengen om het werk van de Brits-Franse bergingskrachten aan net Noordelijke einde van het Suez kanaal te inspecteren. In Jeruzalem wordt vernomen, dat Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de V.N., het Israëlische ■verzoek om de waarborg, dat Egypte de Sinaï- woestijn niet opnieuw zal gebruiken voor aanvallen op Israël, heeft ver worpen. Hammarskjoeld blijft aan dringen op een snelle ontruiming van Smal door Israël. Mevrouw Golda Meir, mimster van Buitenlandse Zaken van Israël, heeft gisteren verklaard, dat zij geen toe stemming zal verleren voor de lege- ruig van troepen der Ver. Naties op Israëlisch grondgebied. Bovendien ver klaarde zy. in een vraaggesprek voor de televisie, dat de Ver, Naties de e troepen geen toestemming behoorden te geven de woestijn van Smai binnen te trekken, voordat er een vredesregeling is. Als troepen terugkeren voordat Israel en Egypte vrede gesloten heb ben, zei zy, „zijn wij weer net zover als wy waren". Generaal Burns heeft bij de Israëli sche regering geprotesteerd tegen net feit dat Israëlische toestellen boven de twee Zuid-Slavische colones vliegen f T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1