Geslaagde lustrumviering van Mathenesserkring f £Btl: E Radar voor 3 jaar - in Scheveningen Bezwaren tegen Buitenhaven hiermee niet opgeheven In aula van Schiedam.se H.B.S. Wika Van Ginkel vindt Rock 'n Roll- jeugd nog zo slecht niet Britse patrouille aangevallen Drie doden bij verkeersongeval Communisten van Praag tegen Tito Haags water voor Westland BRUNOTT SCHIEDAM Personeelsvereniging Baron vierde gezellig feest Arbeidscijfers in november Jubileum en afscheid Uitslagen „Zwarte Paard" Deze en volgende week in Schiedam S.C.S. schaakte tegen Kralingse Veer G.T.B. won van Vlaardingen S.V.C. volleybalresultaten Hoogste punt bereikt nieuw bedrijfspand N.V. Cohn Kapsalon Maison Henri gemoderniseerd Adventsconcert van het Schiedams Mannenkoor HBSS versloeg HVO in spannende wedstrijd VLAARDINGEN Jeugdmeetvng in Vlaardingen Maasland Brits journalist op Cyprus vermoord MAASSLUIF Excelsior speelde goede wedstrijd tegen T.S.B. Hoek van Holland Naaldwijk speelde gelijk tegen Hoekse Boys (11) Menster won met 31 van Engelse militairen Vervolg beursoverzicht Gesprek tussen Lloyd en Dulles Urker arts ontkent geruchten TROUW Maandag 10 december 1956 Woensdag spreekt in Schiedam Prof. dr. I. A. Diepenhorst Ouderavond dr. Kuyper- school Advertentie Advertentie \Exdusieve Dames Ringen Zwaluwen won van Hoogvliet Advertentïe Advertentie Monsteroverwinning van M.V.V. '27 Kerstconcert in Grote kerk te Maassluis 2 kilometer Buitenhaven Burgerlijke stand van Schiedam Moordenaar Peter Wein berger naar elektrische stoel Ned. tweeling in Canada aan ouders toegewezen Visserijberich ten i In de aula van de H.B.S. aan de Overschieseweg te Schiedam heeft zater dagavond de lustrumviering plaats ge houden van de Mathenesserkring. Onder leiding van B. Pak is een uitgebreid en zeer gevarieerd programma ten gehore gebracht door het schoolkoor en een orkestgroep van de kring, leerlingen van de Rotterdamse Volksmuziekschool, een blokfluitgroep van leerlingen uit ver schillende klassen en een koorgroep van leerlingen uit de eerste klassen. De Personeelsvereniging D B van het Aannemersbedrijf D. Baron te Schiedam vierde in de Zaal Harmonie, haar twee jarig bestaan. Na een kort openingswoord door de heer J. c. de Man waarin deze een overzicht gal van het verloop en ont wikkeling van deze personeelsvereni ging sedert haar bestaan en een woord van -warme dank uitsprak tot de heer Baron, voor de prettige medewerking werd in vlot tempo een programma voorgeschoteld door de Beierse Kapel van de Rotterdamse Harmonie en het trio „Los en Vast" waarbij zelfs slangen en luchtballonnen door hun muziek be toverd werden. Zelfs Sint Nicolaas heeft zijn reis naar Spanje nog een paar da gen. uitgesteld, om de Personeelsvereni ging te bezoeken. Wij willen nogmaals In herinnering brengen, dat op woensdag 12 decem ber om acht uur in het Geref. Jeugd huis te Schiedam prof. dr. I. A. Die penhorst van de A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje" hoopt te spre ken over „De politieke constellatie in ons vaderland mede i.m.v. de kabi netsformatie." Er zal een ruime gele genheid tot gedachtenwirseling zijn. Op 30 oktober 1956 stonden by het Ge westelijk Arbeidsbureau Rotterdam, ne- veiïhureau Schiedam, ingeschreven 81 mannen en 33 vrouwen, van wie er resp. 67 en 9 geheel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedurende de maand november bedroeg 115 man nen en 45 vrouwen; geplaatst werden 88 mannen en 31 vrouwen; afgevoerd werden 34 mannen en 13 vrouwen, zo dat op 29 november nog ingeschreven stonden 74 mannen en 34 vrouwen, van wie er resp. 58 en 9 geheel werk loos waren. Gedurende de' verslagmaand werden ontvangen 71 nieuwe aanvragen van werkgevers voor mannen en 50 voor vrouwen, terwijl op 29 november nog 2213 aanvragen voor mannen en 153 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in november 12 nieuwe gevallen geno teerd, terwijl 8 gevallen werden afge werkt. Op 29 november waren nog 10 gevallen in behandeling. Óp woensdag 12 december zal er voor de ouders der leerlingen van de Dr. A. Kuyperschool te Schiedam gelegenheid bestaan tot het inzien van het werk van hun kinderen. Tevens bestaat dan ge legenheid tot het spreken met het onder wijzend personeel van de school en wel tussen 7.30 en 9 uur. Dinsdag 11 december om 8 uur zullen de leerlingen van klas 6 met de ouders in de school bijeenkomen om te kijken naar kleurendia's opgenomen van het vakantiewerk in het schoolbuitenhuis te Oosterhout. - De heer G. W. KcollooJ herdacht zaterdag de dag waarop hij 25 jaar ge leden in dienst trad van de Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties (voor heen Handelskamer). Voordien was hij reeds 10 jaar in dienst geweest van de coöperatie „D. E S." te Schiedam. Hij oefende de bedrijfsleiding uit over een aantal kleinere coöperaties in het land. Dit jubileum valt samen met het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd. In een bijeenkomst ten hoofdkantore te Rotterdam met de directie van de Centrale der Nederlandse Verbruikscoö peraties en met collega's, nam hy af scheid. waarbij hem het zilveren Co-op- jubileuminsigne werd uitgereikt. Voor de huishoudelijke wintercompeti tie van de Schaakvereniging „Het zwarte paard" te Schiedam en de N.R. S.B.-competitie gespeelde wedstrijden, luiden de uitslagen als volgt: Voorlopige uitslag Kralingen IIZw. Paard' I JansenHenkelman 01; H. Evenbly A. de Bruijn afgebr.; Visser—Kerk- hoff 10; KramerSchenk uitgesteld; Ugthart—J. Witlox Nys—H, v. d. Kraan afgebr.; Paling—J. Zwart 1—0; p. EvenblijJ. v. Mourik 10; Wielhou- wer—P. v. d. Kraan 1—0; Kuilenburg— J, Groeneweg 01. Groep A Huish. comp.: Offerman—W. .Kerkhof 0—1; J. Schenk—J. Witlox 0—1; A. de Bruyn—J. Henkelman afgebr. Groep B: P. v. d. Kraan—A. v. d. ,Veen 10; C. v. Meerendonk—<A. van .Bommel 1—0. 10 december: Irene 20.00 u. Comm. Nieuwe Westerkerk: Toneelavond. 12 december: Hotel „De Kroon" 10.30 U. Ned. Ver. van Huisvrouwen: Koffie- uurtje; Irene 20.00 u. Comm. Nieuwe Westerkerk: Toneelavond. 13 december: Julianakerk 20.00 uur Sohied. Chr. Mannenkoor: Adventsconc., m.m.v. het Geref. Evangelisatiekoor en „Harpe Davids". 14 december: Irene 20.00 u. Amuse mentsver. „Trionica"; Ontspannings avond; Beursgebouw: Rayon Postduiven- tentoonstelling t.g.v. het 20-j. bestaan van De Blauwe Doffer. 15 december: Beursgebouw: Postdui- vententoonstelling; Musis Sacrum 20.00 Tot Steun in den Stryd"; Per Luch toost". Het Volksgebouw: 20.00 u. „Kunst na Arbeid": Toneelspel in 3 bedrijven van Maurice Mc. Loughlin; Irene 20.00 u. Pers. Ver. Van 't Hoff en Joneespier: Filmavond; Arcade 20.00 u. Comedia: Toneelavond. Dagelijks tot en met 12 december: Cultureel Contact Centrum van 10—5 u. 's zondags van 115 uur Tentoonstelling schilderyen van Bogart, Het aardige van de programmasamen stelling was eigenlijk gelegen in de bonte afwisseling van sonterliederen, canons, canzonetta's en meerstemmige couplet- liederen van oude meesters als Johann Schein. Clemens non Papa, Monteverdi, alsmede Béla Bartok en een vierstem mig koor van Benjamin Britten. Boven dien werd er nog een werk gespeeld van ae hedendaagse Duitse componist César Bresgen en (in eigen zetting) het een stemmig door koor gezongen en instru mentaal begeleide „Ros Beyaard", ter wijl de avond na de pauze werd besloten met de z.g. Bauerkantate van Bach, waarvoor de regie berustte bij de heer J. E. W. Spronk en de decorr door de leerlingen zelf werden vervaardigd onder leiding van de heer A. C. Slot. Wanneer er iets is, dat de belang stelling voor goede muziek reeds vroeg bij kinderen'kan stimuleren, dan is het juist deze zelfwerkzaamheid in zang en spel. Met het instuderen van een pro gramma als voor deze lustrumviering raken de scholieren al vroeg vertrouwd met de verschillende verschijningsvor men en stijlen der muziek. Van groot belang is hierbij de ruime aandacht die aan de polyfone muziek van 16e-eeuwse meesters is bestteed. Ook het reeds in aanraking brengen met de 20e-eeuwse muziek van figuren als Bartok en Brit ten (natuurliik vertegenwoordigd met een voudige werkjes) verdiend uit didactisch oogpunt veel waardering. Wat het spel en de zang betreft viel ons in de eerste plaats op de prettige en ongedwongen wijze van musiceren. Het kan niet anders, of hierdoor wordt een goede teamgeest geschapen, die het gehele onderwijs der kinderen ten goede kan komen. Natuurlijk waren de pres taties der leerlingen niet alle gelijk, maar toch ook weer niet te uiteen lopend. Het geheel maakte dan 'ook een uitstekende indruk, en de talrijke aan wezigen (de aula was overvol) hebben het niet aan bijval doen .ontbreken. W. WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11 6415 - ROTTERDAM jjij mei diverse j prtchlige klev'slenen 1 reeds venei 11,50 NW. BINNENWEG 289 R'DAM (firm AJb*rt H«)n) mmmmw Voor de door de Schiedamse schaakvereniging „S.CH." gespeelde wedstrijden in de competitie van de N-R.S.B. en voor de huishoudelijke competitie gespeelde wedstrijden lui den de uitslagen als volgt; SCS 1Kralingse "Veer 1 45 voor lopig. W. Nadels—M. v. d. Wiel 1—0, A. v. EttenG. Urf 01, A. Marks R. Hartmans G. M. Groen A. Rook a.p., G. GroenA.Kladlen 01„ L. de BruynS. v. Cappellen 10, C. D. v. IJzendoom—J. C. Oudshoom 01, J. v. GrootveldW. v. Cappellen 0—1. H. Planken—J. Gundlach 10, J. K. WinkelmanG. Oudenaarden De uitslagen van de huishoudelijke competitie zijn: Groep 2: C. RoozenbeekJ. C. den Boer 10, H. RoozenbeekJ, de Ruit a.p. Groep 3: H. Op 't EndeP. de Waal Nadels 01 Vriendschappelijk: A. de Bruyn Chr. Slagmodlen 10, J. Bronneman K. Deyl 0—1. Voor talrijke toeschouwers heeft het Schiedamse G.T.B, in een fors gespeelde wedstrijd revanche genomen van de nederlaag die zij in Vlaardingen te in casseren kreeg. G.T.B. trok ditmaal aan het langste eind en won met 2—1. By de aanvang zat G.T.B. al direct voor het vijandelijke doel. Dit offensief bleef aanhouden doch de mooie opgezette aanvallen werden vaak door buitenspel in de kiem gesmoord. Doelpunten konden in deze periode van overwicht niet uitblij ven en na 25 min. spelen kwam het eerste doelpunt, toen een hard schot onvol doende werd weggewerkt waarvan de rechtsbuiten, die goed was meegekomen profiteerde door het leer in het doel te knallen. Kort daarna werd het 20 toen de linksbinnen de Vlaardingse achter hoede om de tuin leidde, doch alleen voor de keeper komende werd hij in het beruchte gebied ten val gebracht. De arbiter wees naar de witte stip en de zelfde speler maakte geen fout en gaf de Vlaardingse doelman geen schijn van kans. Met deze stand kwam de rust, dank zij ook de G.T.B. keeper die uit het goede hout gesneden is. Na de rust waren de rollen omgedraaid en Vlaar dingen gooide zich fel in de strijd om te trachten haar achterstand weg te werken. Enigszins slaagde de gasten erin door er 21 van te maken, maar verder wisten de G.T.B.-ers door hard te werken deze voorsprong te behouden om zo doende een zwaar bevochten overwinning te behalen. De reserve elftallen waren vrij. Het eerste dameszestal van de Schie damse Volleybal Club „S.V.C." heeft een lelijke steek laten vallen. Tegen .hekken- sluitster „Hou Stand" moest met een 22 gelijkspel genoegen genomen wor den. Dit was te wijten aan de tactiek van de coacb, die na twee gewonnen sets te overmoedig werd en met de opstelling en de samenstelling te veel aan het expe rimenteren ging en zodoende de twee laatste sets onnodig cadeau gaf. Heren I speelde wederom een fraaie wedstrijd, ditmaal tegen het Rotterdamse Smash. Na een verloren eerste set her stelden de Schiedamse heren zich keurig en behaalden volkomen verdiend een 31 zege. Heren 2 behaalde haar 4e gelijke spel, nu in de uitwedstrijd tegen de E.V.C.H./ Olympia combinatie. De beide eerste sets gingen verloren en zoals gewoonlijk konden de beide laatste sets, vnl. door het opvoeren van het tempo, in het voor deel van de Schiedammers beslist worden. Heren 3 tenslotte won met 30 wegens het niet opkomen van de tegenpartij. Voor de komende dagen staan de vol gende wedstrijden op het programma: vrijdag 14 dec. S.V.C. I-Z.V.C. 1 19.30 (dames); S.V.C. 2—'Hou Stand 3 20.15 (dames); S.V.C. I—E.V.C.H./Olympia I 22.00 (heren); S.V.C. 3—D.O.S. 3 21.00 (heren). Zaterdag 15/12 Libanon 3— S.V.C. 2 (heren). Zaterdagmorgen werd het hoogste punt bereikt van het nieuwe bedrijfspand, dat aan de Nieuwe Haven te Schiedam in aanbouw is voor de N.V. M. Cohn's Wijn- en spiritualiënhandel. Het pand wordt opgetrokken door het aannemingsbedrijf D. Baron. Van de mogelijkheid tot het maken van een kleine uitbreiding tot het bij trekken van een kamer aan de bestaan de kapsalon heeft mevrouw A. Rijkuiter- Holewijn, eigenaresse van de dames kapsalon „Maison Henri" aan de St Liduinastraat 42 te Schiedam, gebruik gemaakt om haar gehele inventaris te moderniseren. Hoewel reeds voor de verbouwing alle mogelijke service kon worden geboden, is deze mogelijkheid thans uitgebreid door het aanschaffen van een aantal nieuwe wanddroogapparaten en een nieuwe installatie voor het maken van stoompermanent, die dat in 3 minuten kan doen. In totaal kunnen thans 12 tot 16 cliën ten gelijktijdig worden geholpen, door een staf van vijf man. De gehele salon heeft uiteraard door de uitbreiding een ander aanzien ge kregen en is geheel in lichte kleuren gehouden, terwyl een prettige verlich ting is aangebracht. De verbouwing heeft plaats gehad volgens plannen opgesteld door de eige naresse en is uitgevoerd door de firma Tournier te Rotterdam. In maart bestaat het bedrijf 25 jaar. Het Schiedams Chr. Mannenkoor o.l.v. Jan van der Ree zal op donderdag 13 december in de Julianakerk aan de Bur gemeester Knappertlaan te Schiedam een Adventsconcert geven waaraan verder nog zullen medewerken het Geref. Evang. Kerkkoor o.l.v André Verwoerd en de Chr. Harmonie „Harpe Davids" o.l.v. Albert Meij. André Verwoerd zal de orgelsoli verzorgen. Het Schiedamse H.B.S.S. heeft zater dag met succes gevoetbald tegen de spelers van het Vlaardingse havenbe drijf H.V.O. Het waren de Schiedammers, die in deze wedstrijd, tussen de koplopers van de afdeling, zegevierden en aan de ver wachtingen van het Schiedamse publiek voldeden. Voor de rust werd een goede wedstrijd gespeeld op het Vlaardingse terrein. Tal rijke toeschouwers konden constateren, dat het veldspel der Vlaardingse spelers van een beter kwaliteit was dan dat der H.B.S.S.-ers, wat de Schiedammers ze ker zal stimuleren eens flink te gaan trainen, maar doordat het spel van H.B.S.S., meer open werd gehouden en de voorhoede, der Schiedammers veel doortastender optrad wist men de doel- schaal in zijn voordeel te houden. Beide doelverdedigers lieten voor de rust en kele steken vallen, maar later in de wedstrijd hebben zij dit weer ruim schoots goed gemaakt. De rust ging in met een 52 stand in het voordeel van HBSS. Na de rust zakte het tempo maar toch was het spel zeker het aanschou wen toen nog waard. Deze wedstrijd is een propaganda geweest voor het zater dagmiddagvoetbal, Toen vlak voor het einde de stand op 5—6 in het voordeel van H.B.S.S. kwam, steeg de spanning ten top, maar toch wist H.B.S.S. zijn voorsprong tot het einde te bewaren. V DOOR de Evangelische jcugdactie te Vlaardingen werd zaterdag in de Nieuwe kerk aldaar een meeting gehouden waar wika L. A. C. van Ginkel uit Drie bergen, bekend van bet Opendcurwerk, sprak over het onderwerp ,Jk wil wel goed, maar het lukt niet". Voordat wika Van Ginkel het woord kreeg, sprak wika E. van Vliet een kort welkom tot de vele jongeren. „God zoekt ons persoonlijk, aldus wika Van Vliet, en ons antwoord daarop moet zjn „Jezus, leven van mijn leven; Heliand die mij heeft gezocht, w(j zeggen u daarvoor duizend maal dank". IVika Van Ginkel, die vervolgens het woord nam, begon met te constateren, dat de moderne jeugd, de „Rock "n Roll jeugd", zoals men tegenwoordig nog wel eens zegt, nog wel mee valt, want als het er op aan komt weet deze jeugd nog wel wat hen te doen staat. Kerstfeest nadert, aldus wika Van Gin kel. In deze tijd leveren de kerstverha lenschrijvers hun manuscripten in bij de uitgever. Het verhaal zelf hebben zij a! veel eerder geschreven. Zo in die tijd dat een bomaanslag op Budapest nog actueel was. Toen hebben zij reeds gezorgd dat Zwaluwen heeft een verdienstelijke prestatie geleverd door met drie invallers (Van Wilzenburg, Stouthandel en Ver- KOM ONGEHINDERD KIJKEN U ZULT VERBAASD ZIJN UNIEJC IN NEDERLAND LEO VAN IERLAND WÉst-KRUISKAOE 50 ZO NODIG',WAC.HT£N.or gkaviren cijfers, delijkheid niets te wensen overlaten. Het begin van de strijd wekte reeds hoopvolle verwachtingen, maar de ge boden kansen werden niet benut. Zo faalde Bergwerf eens na een snelle run voor open doel. De roodhemden slaag den er allengs in het spel te verplaatsen en de Zwaluwen-verdediging, die in deze periode nogal onzeker speelde, kwam voor hete vuren te staan. Na verschei dene mislukte aanvallen nam de thuis club na een half uur spelen de leiding. Dit doelpunt leidde een herstel van Zwa luwen in en weldra kogelde Vogler uit een trekbal van v. d. Weyden tussen de voeten van de keeper door, de gelijk maker in de touwen. Met Zwaluwen in de aanval brak de rust aan. In de eerste minuten van de tweede helft hebben de Vogels de overwinning practisch veilig gesteld. Vrijwel direkt na de aftrap benutte v. Oosten op fraaie wijze een geboden kans en niet lang daarna maakte v. d. Weyden er I5 van uit een voorzet van links. Een tweetal andere doelpunten werden wegens bui tenspel geanuleerd. De gasten bleven sterker en slechts door bet openzetten van de buitenspelval konden de Hoog-i vlieters lange tijd verdere onheilen voor komen. Toch werd het 14 toen een sprint van Piet Hoogerboord vanuit het middenveld met een onhoudbaar schot werd besloten. Een. juweel van een doel punt! Hierna verslapte Zwaluwen enigs zins en kreeg Lammers weer druk werk. Hy toonde het keepervak nog niet ver leerd te zijn, maar mocht bij enkele ballen op lat of palen niet over geluk klagen. Toch werd het zwoegen van de thuisclub nog met een doelpunt beloond (25). Kort voor het eind had Hooger boord nogmaals succes toen hy uit een keurig door Bergwerf aangegeven bal met een vliegend schot de eindstand op 25 bracht. Overige uitslagen. HoogvlietZwaluwen 25, Zwaluwen 2—C.S.V.D. 2 12, Zwa luwen 3—H.V.O. 2 3—0, D.V.O.'32/2—Zwa luwen 4 43, H.B.S.S.5Zwaluwen 8 71, Stedos2Zwaluwen 8 43. Juniors: Fortuna alZwaluwen al 02, Aeolus blZwaluwen bl 14, S.V.V. b5 —Zwaluwen b5 41, Zwaluwen c4 S.V.V. c4 2—7. de mensen met kerstmis tenminste iets te lezen hebben. Wat hebben we er zo eigenlijk aan, zo ging hij voort. Inderdaad, die jeugd is zo slecht nog niet. Inderdaad er wacht ons weer een prettig kerstfeest. Maar daar gaat het niet om. Die jeugd, wij allemaal, kunnen wel iets geven voor een ander. Wij kunnen zelfs nog wel eens voor idea len vechten. Maar daar zijn we niet mee klaar. We moeten alles geven wat we hebben. God vraagt daarom. We moe ten alles prijsgeven. Dan krijgen we al les van hem weer terug in dubbele mate. Mogen we dan niet vrolijk zijn met Kerstmis en een mooi kerstverhaal le zen? O jawel, maar bedenk daarbij dat De EOKA, de ondergrondse verzets beweging op Cyprus, heeft in een „oor logscommuniqué" bekendgemaakt, dat door haar optreden in nobember meer slachtoffers onder de Britse strijdkrach ten zijn gevallen dan het Frans-Britse optreden in Egypte aan doden en ge wonden heeft gekost. In genoemde periode zouden 74 Britse militairen zijn gedood en 106 gewond door acties van de EOKA. Volgens offi ciële Britse cijfers zijn er echter zes tien militairen gedood en 54 gewond. Een Britse journalist, die verbonden was aan een te Nicosia in het Engels verschijnend dagblad is zaterdagavond door verzetslieden nabij een bioscoop in Kyrenia, in Noord-Cyprus doodgescho ten. Een Britse woordvoerder heeft mede gedeeld dat uit Port Said weggevoerde Britse burgers te Larnaca, in Zuid-Cy- prus, zullen worden gehuisvest. Leden van een Egyptische onder grondse organisatie hebben vanmorgen vroeg in Port Said een aanval met handgranaten en machinegeweren ge daan op een Britse militaire patrouille. De aanval vond plaats vanaf het dak sche wijk van de stad. Slechts écn Britse soldaat werd gewond. De aanval op de uit acht leden be staande patrouille is de eerste die luer sinds de landingen van de Brits-Franse troepen, vijf weken geleden, is voorge komen. Er zijn wel at en toe sluip schutters actief geweest, doch een der gelijke aanval op belangrijke schaal heeft zich nog niet eerder voorgedaan. De aanval vond plaats vanaaf het dak van een gebouw. De Britse patrouille liet versterkingen aanrukken en de wijk afzetten. Er werd eer. onbekend aan tal personen ln hechtenis genomen. schoor .iondon op de ziekenlijst) in Hoog- «n? u jawel maar DMenK daarmj aar j„i Christus in een stal is geboren, in ae vhel ie winnen mei cijfert, die aan dui- bitterste armoede kwam hij ter wereld. In een koude stal, met schrille armoede, daar is Gods reddende hand over de we reld gekomen. In stil geloof moeten we dit ontzaglijke wonder aanschouwen en deze enorme genade aannemen. Mis schien kunnen we dan een klein beetje de wijn van kerstfeest proeven. En als we dat kunnen, dan geven we natuurlijk alles voor Hem. Alles? We willen wel goed, maar het lukt ons nooit. We kunnen alleen maar zeggen: „U kan ik niet missen, Heer", zo besloot wika Van Ginkel. De sopraan Emmy van der Spoel uit Rotterdam zong hierover ook. Daarom klonk tot slot van de meeting ook machtig de slotzang: „Voorwaarts christ'nen, voorwaarts! Trekt ten heil'gen strijd, Volgt uws Konings kruisvaan. Hem ten dienst gewyd." Begeleid door de organist, de heer L. T. van Bree, klonk deze jubel door de volle ruimte van het kerkgebouw. Zaterdagmiddag behaalde M.V.V. op het eigen, zeer zwaar bespéelbare terrein een monsteroverwinning op V.D.L.: het Maas sluisse elftal, dat een goede verliezer bleek, moest nl. met een 110 nederlaag huiswaarts keren. Tot aan de rust kon V.D.L. nog aardig meekomen, al wist het niet te verbin. deren dat de Maaslanders een 3—0 voor sprong namen. Na de pauze verhoogde M.V.V. het tempo en hierop bleef V.D.L. het antwoord schuldig. Een ver schot werd de eerste treffer van een reeks van acht, die na de rust gemaakt werden. Dank zij deze overwinning heeft M.V.V. zich weer wat steviger aan de kop van de ranglijst geplaatst, getuige onderstaand overzicht: gesp. M.V.V. 9 De Nationale 9 Groen-Zwart 8 G.G.K. 7 pnt. 17 15 11 7 doelp. 45—6 38—13 22—13 19—21 O.D.0.2—ORANJE-NASSAU 3 Van de 2 vastgestelde competitie-wed- stryden voor de Maaslandse korfballers vond zaterdag alleen de uitwedstrijd van O.D.0.2 tegen Oranje-Nassau 3 in Vlaar dingen doorgang. Deze laatste wedstrijd in 1956 is voor de Maaslandse reserves bijzonder prettig geweest. Het zachte weer maakte het spelen tot een genoegen, hoe wel het terrein nu en dan wat glad was! O.D.O. dat met slechts negen mensen op kwam werd aangevuld met een speler van Nassau, dat zelf met 11 spelers tus sen de lijnen verscheen. Niet altijd slaag den de Vlaardingers er in hun numerieke meerderheid tot uiting te brengen, al betoonden zij zich over het geheel net iets sterker dan de enthousiaste Maas landers. Via 1—1 en 2—1 ging de rust met 3—1 voor de Nassauers in. Na de pauze speelde O.D.O. beter dan voor de rust en bracht dit ook tot uit drukking door wat doelpunten betreft, gelyk op te gaan met Oranje-Nassau: aan beide zijden vielen 2 goals, waarbij vooral het laatste Maaslandse doelpunt wSl bijzonder vermeld mag worden. De door de heer Wigman prettig en goed geleide ontmoeting eindigde bij het invallen der In. tegenstelling tot de verwachtingen kon T.S.B. het teigen Excelsior niet tot winst brengen. De spelers van Excelsior lieten er geen twijfel over bestaan, dat zij ook dit seizoen een ernstige gooi naar het kampioenschap zullen doen en keerden met een klinkende 50 overwin ning uit Vlaardingen terug. Na 10 wed strijden gaat Excelsior met drie verlies- punten ongeslagen aan de kop van 3A. Er bestond voor deze semi-plaatselijke ontmoeting ruime belangstelling en zeer vele Maassluizers waren naar het fraaie sportpark te Vlaardingen getogen om ge tuigen van deze, naar verwacht werd, spannende ontmoeting te zijn. Reeds na drie minuten spelens kreeg Excelsior de kans om de leiding te ne men, maar Vermeer benutte de toege kende strafschop niet. De partijen wo gen aanvankelijk vrijwel tegen elkaar op. De aanvallen van T.S.B., geleid door midvoor v. d. Berg waren niet van ge vaar ontbloot, maar deze middag zou blijken dat Excelsior over een uitsteken de achterhoede en middenlinie beschikt, welke de stormloop van de Vlaardingers wisten te trotseren. Excelsior viel we derom in haar oude fout terug, door het spel doorgaans tekort te houden. Na 22 minuten gaf Vink goed door aan Ver haas, die een voorzet voor het doel van de Vlaardingers plaatste. Rechtsback Stiekel kreeg het leder bij een poging het te onderscheppen, verkeerd op z'n schoen en onhoudbaar verdween de bal langs doelman Arends (01). T.S.B. was schijnbaar enigszins ontmoedigd, terwijl Excelsior haar overwicht daardoor kon handhaven, zij het met een individualist tisch karakter. Kort voor rust wist Ver' meer uit een scrimmage de voorsprong van Excelsior tot 02 op te voeren, In de tweede helft bleef T.S.B, onder de maat. Het spel van de Vlaardingers beantwoordden niet aan de verwachtin gen, terwijl Excelsior door beter spel ge vaarlijker kwam opzetten. Na 9 minuten kopte Vermeer uit een goede voorzet van Vink de bal opnieuw in de Vlaar dingse touwen (03). De zege van Ex celsior kwam toen geen enkele maal meer in gevaar. Een corner door Ver meer genomen werd door linksbuiten Hartog met een beheerst schot in een doelpunt omgezet (04). Vermeer maak te ongeveer 10 minuten voor het eind zijn fout (gemiste strafschop) goed door op een afstand van circa 35 meter een vrije schop achter Arends te kogelen (0—5). Met deze stand kwam het einde van een sportieve wedstrijd. Excelsior 2 en 4 konden het tegen resp. Hoogvliet 2 en The Red Stars 2 niet verder dan een 22 gelijk spel brengen.* Op eigen terrein bleef Excelsior 3 met 10 de meerdere van G.S.S. 2. Woensdagavond 8 uur geeft de heer W. Oranje een kerkconcert in de Grote Kerk te Maassluis. Behalve, dat het programma drie orgelsoli vermeldt, resp. van Bach, Mozart en een impro visatie, werken ook mede de heer L. Racké, hobo, en het Hervormd Kerk koor" o.l.v. mevr. Verhoeff-Torn, die ook het meisjeskoor dirigeert. De samen zang is bij dit concert niet vergeten en zal deze uitvoering tot een avond maken, die door de luisterenden ge waardeerd zal worden. Het afwisselen de programma belooft een mooie avond, waarvan de toegang vrij is. KEUZE uit 4000 GOUDEN OAMESMNGEN. ELKE OAG MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS AANGEVULO WEST-KRUiSKADC JO LEO VAN IERLAND Leger des Heils. Ook dit jaar wil Leger des Heils te Maassluis weer gaar ne een groot aantal kinderen, zieken en ouden van dagen wat Kerstvreugde brengen. Eén dezer dagen wordt voor dit doel in onze gemeente een rondgang duisternis met 53 in het voordeel van gehouden en het Leger des Heils hoopt de thuisclub. |op Uw gave te mogen rekenen. Het gewijzigde Naaldwyk-elftal heeft zaterdag het sterke Hoekse Boys kranig partij geboden. Zelfs waren de Naaldwij- kers in de eerste helft over het algemeen sterker, maar noch v. d. Post, noch v. Alphen konden het net vinden. De span ning en sensatie steeg 5 minuten voor de rust ten top toen de doorgebroken middenvoor Lokker de bezoekers de leiding scheen te geven. Zijn schot leek n.l. onhoudbaar voor doelman De Wil deen de arbiter draaide zich al fluitende om. Maar de bal kwam tegen de onderkant van de lat en sprong zo het veld weer in. Nochtans werd het doelpunt toegekend. Naaldwijk kwam toen verwoed opzetten en uit een straf schop kon Lalleman de stand op 1—1 brengen. Tegen dit doelpunt tekenden de Hoekenezen protest aan, omdat de officiële speeltijd reeds verstreken zou zijn. In de tweede helft waren de Boys sterker, maar doelman De Wilde was m ongekende vorm en daar ook Buitelaar en v. d. Hoeven keurig ruimden kón Naaldwijk de stand gelijk houden. Het was een aardige oefenpartij, de vriendschappelijke ontmoeting op het terrein aan de Madeweg, tussen Mon ster 1 en een elftal van de English Mill tary Forces uit Hoek van Holland. Reeds een kwartier na de aftrap nam Monster de leiding en kon zyn meerder heid in een prachtig doelpunt uitdruk ken. Het was nl. Wim Troost, die een meestervoorzet van rechts door Ben Loos, rechtstreeks de touwen inzond (10). Loos speelde trouwens een pracht- partij in deze wedstrijd door zijn grote behendigheid en afgepaste doorgeefbal- len. De enkele Engelse doorbraken misten echter ook de schotvaardigheid. Na de thee was het een zeer behen dige Engelse ploeg, die in het veld kwam terwijl Monster het spel van de eerste speelhelft niet terug kon vinden. Al spoedig maakte de Engelse midvoor uit een mooie pass van rechts, de stand gelijk (11). Na deze gelijkmaker be gon Monster zich van lieverlede weer te herstellen. Ondanks een merkbaar Engels overwicht nam Monster toch weer de leiding uit een scrimmage voor het Engelse doel. Uit een klawen vallende spelers wist Jaap Voois zich het eerste te herstellen en het was toen een kleine moeite het vrij liggende leer in doel te schieten (21). Monster nam het weer op en andermaal schoot Loos in de richting van het vijandelijke doel. Jac. Klop zag de bal aankomen en met een inderdaad fenominale omhaal bracht hij de stand op 31, waarin geen ver andering kwam. „Nederlandsch Radar Proefstation (N.RJ5.) te Noordwijk heeft zich be reid verklaard, ten behoeve van de Scheveningse haven een radarinstal latie aan de gemeente 's-Gravenbage in bruikleen te geven voor drie jaren, welke termijn mogelijk later kan wor den verlengd. Hiertegenover wenst bet NJLP. zich het recht voor te behou den, te allen tijde proeven mei de in stallatie te mogen nomen. Voorts zul len de kosten van plaatsing, onder houd, stroomverbruik en verwijdering der installatie na beëindiging van de bruiklenlng voor rekening van de ge meente moeten komen. Anderzinds echter wil hot N.R.P. zich belasten met de gratis opleiding van het per soneel van de havendienst voor de, overigent eenvoudige, bediening van de installatie. Door middel van een installatie als thans door het N.R.P. wordt aange boden, is het mogelijk, ook by zeer slecht zicht van de wal af de positie van een schip binnen een afstand van ruim 2 kilometer nauwkeurig te be palen. De gevonden gegevens kunnen dan via Schevenmgenradio aan de betrokken schipper .worden gemeld, daarmede geenszins de ernstige be. swaren tegen de bestaande Buiten haven (te geringe afmetingen, on veiligheid door verondiopingen, be vaarbaarheid gedurende slechts be perkte perioden) zullen worden weg genomen. B. en W. zijn tot de slotsom ge komen. dat een havenradarinstallaüe, die tot de moderne outillage van een haven als die van Scheveningen kan worden gerekend, voor de Scheve ningse visserij van groot belang moet worden geaent. ZU verwachten ook, dat van een dergelijke installatie wellicht na enig aanlooptijd door de schippers in ruime mate gebruik zal worden gemaakt. Het college is dan ook van oordeel, dat van de thans geboden gelegenheid om voor de Scheveningse naven de beschikking te verkrijgen over havenradar, ge bruik dient te worden gemaakt. De installatie ware te plaatsen op het seinhuis nabii de Buitenhaven, waartoe aan dit seinhuis enige voor zieningen moeten worden getroffen. Deze zuilen, met inbegrip van de kos ten van het aanbrengen van de instal latie, een uitgave van naar raming ƒ3.500,vergen. Het onderhoud, dat mede omvat het vervangen van versleten onderdelen waarop deze in staat is aan de hand van een zgn. „plof'-kaart vast te stellen, waar hy zich ten opzichte van de haven bevindt en welke koers hij dient te varen om deze binnen te lo pen. Aan boord van de schepen is dan ook geen bijzondere installatie nodig om van de havenradar gebruik te kunnen maken» doch slechts een exemplaar van bovengenoemde „plot"- kaart. Met name tijdens mist zal bet ge bruik van havenradar het binnenlopen van e> >:hepen aanzienlijk beveligen en vergemakkelijken. Hierbij dient overigens ie worden opgemerkt, dat Aandelen Van Ommeren noteerden 290 of 10 punten lager. Ook aandelen nieuwe Wilton waren iets lager op 203 1) evenals Werf Gusto op 135 4). Overigens was de locale markt aan de vaste kant. Nieuwe aandelen Bijenkorf stegen tot 205 hetgeen 2 punten hoger is. Zwanenberg Organon steeg tot 279% of 5% punten beter. Ledische Wol tot 285, Utermöhlen tot 175 en Fokker tot 307. Allle drie een verbetering tonende van 5 punten. Ook Hoeks Machinefabriek was met een koers van 405 5 punten hoger. Enige belangstelling bestond voor aandelen Pietersens Automobielbedrijf, Voor dit fonds werd tevergeefs 115 (107%) ge boden. Vast in de markt lagen ook aan delen Amsterdamsche Droogdok en Rot- terdamsche Droogdok. Beide met een verbetering van 9 punten. Lappen Nieuwe Nedam waren lager op 70 a 75 (80) en ook claims Zwaardemaker waren angeboden a ca. 70 (90). Van bankaandelen noteerdeif aandelen H.B.U. 220 (216%). Hedenmorgen om half acht Is, ver moedelijk door een defect aan de stuur inrichting, een bestelauto van het aan nemersbedrijf N.V. Meyering cn Benus te Stadskanaal aan öe Meint Venlnga- straat te Hoogezand in het Oude Wta- scboterdiep geraakt. In deze auto bevonden zich twintig werknemers van het bedrijf. Ze waren op weg naar hun werk te Kropswolde. De auto verdween vrijwel geheel onder water. Door van. alle kan ten direct toegeschoten hulp mocht het gelukken alle inzittenden uit de auto te halen. Drie van hen bleken buiten ken nis te zijn. Er werd langdurige kunst matige ademhaling toegepast, doch het gelukte niet de levensgeesten weer op te wekken. De slachtoffers zijn: J. Idema, 44 jaar. gehuwd, een kind; J. Leeuwin- ga, 44 jaar, gehuwd, geen kinderen; G. Goeree, 50 jaar, gehuwd, drie kinderen. Alle drie wonende te Valtermond, ge meente Odoorn. Op dit moment zijn nog twee andere inzittenden er vrij ernstig aan toe. GRAANBEURS ROTTERDAM. ROTTERDAM. 10 dec. Binnenl, granen, ochtendbeur, officieuze noteringen per 100 kg franco Rotterdam: Tarwe prijh. op vochtconditle f 29.50— 29.75, witte, zonder vochtconditle, tot ca. f 30.00. Voedergranen zeer stil. Zomergerst naar kwal. f 24—25.75, extra f 28.50. Wintergerst naar kwal. f 24—26. Haver naar kleur, droogte en kwal. f 24—26. Extra blanke f 27F50. Rogge, doorsncekwal. f 25.75, gedroogde dorsneekwal, f 26.50. Geschoonde bakrogge f 27.50. Peulvruchten door geringe handel geen noteringen. De beurs blijft 24 en 31 dec. gesloten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken John Selwyn Lloyd heeft in Pa rijs een bespreking gehad met zijn Amerikaanse collega John Foster Dul les. Het was hun eerste persoonlijke on derhoud sinds Engeland en Frankrijk een begin -maakten met de invasie van Suez, een actie waarmee de V.S. het niet eens waren. De beide ministers ontmoetten elkaar ui de Amerikaanse ambassade, kort na 10,000 uur. Dulles zou later op de dag een on derhoud hebben met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Christiaan Pi- neau. Of de drie ministers als „De Grote Drie" bijeen zullen komen, is ttog een open vraag. Dr. A. Vonk, die ruim 33 jaar arts is geweest op Urk» verzocht ons erop te wijzen, dat zijn vertrek op generlei wijze in verband staat met de moeilijk heden waarin de burgemeester van Urk is komen te verkeren. Dit naar aan leiding van geruchten die op Urk de ronde doen, en door sommige bladen geciteerd werden als zouden de burge meester en de arts samen betrokken zijn bij financiële transacties, die min der goed waren verlopen. Aanleiding tot deze geruchten waren het plotselingen vertrek van dr. Vonk, die zijn praktijk overdeed, en het feit dat ten gemeentehuize girostrookjes wa ren gevonden, waaruit bleek dat de burgemeester sommen geld had overge maakt aan de arts. Volgens dr. Vonk hadden deze giro strookjes betrekking op maandelijkse stortingen van de burgemeester ter af betaling van eqn lening die deze in 1949 bij hem had gesloten. De verhuizing van Urk naar Doorwerth had plaats, aldus dr. Vonk, ter wille van de gezondheid van mevrouw Vonk. richt tegen een jaarlijkse vergoeding van ƒ9.000,De kosten van stroom verbruik worden geraamd op 100 per jaar, en die van het verwijderen van d» installatie na beëindiging van de bruiklening op ƒ250, „Een aantal van Tito's opvattingen over de conrmunistische beweging ia fout en schadelijk." Dit heeft het be stuur van de communistische party van Tsjechoalowakye eenstemmig uit gesproken. Over Hongarije verklaarde het be stuur, dat het „imperialisme" heeft ge tracht in dat land een tegenrevolutio- naire staatsgreep uit te voeren, omdat „de succesvolle ontwikkeling in de so cialistische landen niet in overeen stemming is .et z -- vyressieve doe len." „De Sowjet-Unie heeft op verzoek van de Hongaarse regering militaire hulp verleend bij het neerslaan van de tegenrevolutie", aldus de Tsjechoslo- waakse communisten. GEBOREN: Cornells J z v C J Stahlhöfer en J G Kok. OVERLEDEN: J H Moere 73 j wed v L v Rhoon. De 31-jarlge Angelo Lamarca is te Mineola in de staat New York door een jury schuldig bevonden aan het ontvoeren en doden van de baby Peter Weinberger. Er worden geen verzach tende omstandigheden aanwezig geacht, zodat Lamarca zijn leven op de elek trische stoel zal moeten eindigen. Onder grote belangstelling, vooral van de zyde der Nederlandse kolonie, heeft het Hof van Appèl in Ontario een twee jaar oude jongenstweeling toegewezen aan de natuurlijke ouders, de Nederlanders, Herman en Trudy Maat. Toen zy 1 mand oud waren zyn de kinderen geadopteerd door een Ca nadees echtpaar, Austin en Ethel Hep- ton, die sindsdien de kinderen hebben grootgebracht. Een in december gedane uitspraak waarby de kinderen aan de adoptie ouders werden toegewezen, is door deze uitspraak van het Hof ongedaan gemaakt. De tweeling werd in 1954, een maand na de geboorte, door de Nederlandse ouders afgestaan voor adoptie aan het echtpaar Hepton. De N.V. Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij heeft zich tot de gemeente Den Haag gewend met het verzoek, haar ten behoeve yan een uitbreiding van haar verzorgingsgebied in Z.O.-richting, met ingang van 1 januari aanstaande voor onbepaalde tijd water te leveren. De N.V. distribueert thans water in de gemeenten 's-Gravenzande, De Dier, Monster. Naaldwijk en Wateringen. Zij levert water cn gros aan Schipluiden, Rotterdam t.b.v. Hoek van Holland, en Delft. De door de N.V. van Den Haag af te nemen hoeveelheden water zullen naar schatting minimaal 400.000 kubieke meter per jaar bedragen. B. en W. van Den Haag stellen de ge meenteraad voor, tot deze waterlevering te besluiten en een overeenkomst met de N,V, aan te gaan 's-GRAVENHAGE, 10 dec. Vangslbe- richt van hedenmorgen van de Nwrdzee: Sch 181 met 1 k. 141 met 3, 56 met 4 Binnen te Scheveningen Sch 341 met 31 k. 262 met 17, 105 met 6 last, 254 met 3 last, 35 met 14 Jast, 30 met 4 last, 47 met 14 last, 78 met 5 Jast, 402 met 5 tast, 342 met 20 last, 39 met 18 last. 5 met 18 last. 236 met 7 last, 48 met 18 laat, 310 met 17 last, 2 met 8 last en 300 sdxtcn verse haring, 248 met 15 last, 32 met 30 last, 49 met 21 last, 130 met 18 last, 3d met 17 last, 79 met 20 last, 54 met 700 kisten verse haring, 61 met 18 last en 400 kisten verse haring

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2