r Historische benadering Rakosi zou politiek van Kadar controleren NAV.O.-raad heden in Parijs bij een Martino diende voorstellen in over ontwikkeling W.E.U. India dringt aan op bezoek Hammarskjoeld aan Moskou Minister Hof stra houdt vast aan zijn belastingplannen BOEDAPEST AFGESLOTEN E' MZ. 20.000ste schip te Rotterdam Algemene Vergadering van de V.N. Weer overzicht V. S. beperken hulp aan Indonesië Wordt het brood nog duurder Vandaag debat in Tweede Kamer Twee arbeiders bij laden van een schip omgekomen DINSDAG II DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3560 Weerbericht Giro 999 en 7 Men in gs ver schill en uit de weg geruimd CONFERENTIES TE PARIJS Acht Mohammedaanse landen bijeen? Malversaties bij de Kon. Landmacht lil rt y> 0 Zie verder pagina 3 Kanonnen Verzoening I.V.V.V. Onderhandeling Hü was van oordeel, dat de Algemene Vergadering secretaris-generaal Ham marskjoeld opdracht moet geven, met de Russische en de Hongaarse regering in onderhandelingen te treden door tussen komst van de alge vaardigden van deze landen by de V.N. Voorts zou Ham marskjoeld onverwijld de mogelijkheid van een reis naar Moskou moeten over wegen, teneinde met de medewerking van alle betrokken partyen spoedig een regeling tot stand te brengen. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand 7.40 per kwaitaal Losse nummers 15 cent! Verschynt dagelijks Directeur: H. DE RUIG rsverwachting, geldig tot woensdagavond: ENIGE REGEN wegend zwaar bewolkt en op de meeste plaat sen enige regen. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde Zuidwestelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. 12 dec. zon op 8 41, onder 1C.30; maan op 13.16, onder 216. J O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET is ons opgevallen dat door velen, die het optreden van Frank rijk en Engeland tegen Egypte prm cipieel veroordelen, dit vraagstuk zo formeel we zouden haast zeggen formalistisch benaderd wordt. Men neemt bij wijze van spreken het Handvest der Verenigde Naties en constateert dat de daad van Engeland en Frankrijk daarmee in stnjd is. Immers in art. 2 van dat Handvest staat dat alle leden hun internationale geschillen langs vreedzame weg zul len beslechten en dat zij zich in hur internationale betrekkingen zullen onthouden van bedreiging met of ge bruik van geweld. En daarmee schijnt dan de zaak be slist te zijn. Fatsoenlijke mensen en fatsoenlijke «taten honoreren hun handtekening. Engeland en Frankrijk hebben be loofd art. 2 na te komen. Zij deden dat niet met betrekking tot Egypte. En dus is hun daad onrechtmatig en hun politiek laakbaar. Dit schijnt een sterk principieel be toog te zijn. Maar is het dat ook? Grote proteststakingen van Hongaarse arbeiders De stand van de girorekeningen ten bate van de hulp aan de Hongaren is vandaag: 999: 3 135 247 54 777: 3 565 686,57. 1NIGE tijd geleden hebben wij naar aanleiding van een brief van een lezer ons uitvoerig met de situatie in het Midden-Oosten (Suez en Cyprus) beziggehouden. Deze lezer was van mening, dat er in onze kring een tekort aan principiële bezinning over inter nationale vraagstukken was. Hij schrijft ons nu dat onze artike len wel op vele punten verhelderend hebben gewerkt, maar dat zij toch te veel bleven in het vlak van de histo rische beschouwing en te weinig kwa men in dat der principiële belichting Wij zouden daar op willen antwoor den en dat is te meer noodzakelijk in verband met wat wij in het begin van dit artikel bespraken dat de principiële belichting van een interna tionaal vraagstuk alleen in een histo rische beschouwing openbaar kan wor den, We hebben in de internationale po litiek en in de internationale rechts orde niet met iets abstracts en met iets formeels te maken. Wij hebben te maken met een in beweging zijnde werkelijkheid, waarin allerlei mensen en machten bewust en onbewust een bepaalde rol spelen en gespeeld heb ben. Men kan dat complex niet begrijpen en waarderen zonder die achtergron den er bU te betrekken. De vraag of Engeland en Frankrijk op schuldige wijze art. 2 van het Handvest hebben overtreden, of zij er niet door het ge drag der Verenigde Naties zelf toe ge dwongen zijn, of er hier niet was een gebruik van wapengeweld „in het al gemeen belang" dat door de preambule van het Handvest uitdrukkelijk toe gelaten wordt, kan alleen door een historische benadering van het com plex worden uitgemaakt. doelend op een betoog van prof. Röling, die voor het vast- stellen van zijn oordeel niet verder te ruggaat dan tot de datum 4 november, zei prof. Scholten verleden week bij het debat over Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer: „Het gehele probleem in het Midden- Oosten moet niet beoordeeld worden door de verantwoordelijkheid te con strueren vanaf een bepaalde datum zoals te sterk is geschied in het betoog van een Groningse hoogleraar, ten minste, indien het couranteverslag juist is doch door het geheel der feiten in hun verband en samenhang, in hun historisch verloop en in hun betrekking tot de grondslag der orga nisatie van de Verenigde Naties m ogenschouw te nemen". Wij gaan nu niet opnieuw de hele zaak van Egypte, Suez en Israël door praten. Wij herhalen alleen de conclusies waartoe wij kwamen: In strijd niet het doel en de grondslag van de Verenig de Naties was er voor Israel met be trekking tot zijn voortbestaan daar geen recht meer te verkrijgen. Nasser kon straffeloos doen wat hij wilde Door zijn politiek bedreigde hij Israel en West-Europa. Tegen die achtergrond moet men de gestelde daden bezien en veroordelen En dan pakt de zaak o.i. voor de Ver enigde Naties en voor de Verenigde Staten rechtens en moreel slechter uit 3an voor Engeland en Frankrijk. Mnandagai ont! tverd in de Koninklijke schmtubvrg in Den Haag Le Misan thrope i an Molière door de theater groep i nn Jmn-Lnuis nnrraiill uit Pa- rijs opgei nerd. De i oorstelling, die plaats tand onder auspiciën i an de Iranse ambassadeur, uerd hijgenoond door H.M. lie Koningin en H.K.H. prin ses Beatrix. In de pauze tierden enkele leden i nn de theatergroep aan de ko ninklijke gasten loorgesteld. l'Jji.r. de oudste speler i an de groep, Pierre BerlinJean I.ouis Barrault, Madeleine Rcnaud, H. M. de Koningin en H.K.H. prinses Beatrix. In Parijs is vandaag: de Atlantische Raad bijeengekomen om de koers voor het Westelijke bondgenootschap uit te stippelen, in het licht van de hernieuwde Russische dreiging. De meeste aandacht zal waarschijnlijk worden besteed aan militaire as pecten» gezien de gebeurtenissen in Hongarije en de vrees voor door Moskou geïnspireerde ongeregeldheden in het Midden-Oosten. De bijeenkomst, die gehouden wordt in het Paleis de Chaillot, werd kort na half elf geopend. De voornaamste figuren waren de ministers van Bui tenlandse Zaken van de grote drie John Foster Dulles van de V.S., Sel- wynn Lloyd van Engeland en Christian Pinau van Frankrijk. Tijdens afzonderlijke besprekingen tussen Dulles en zijn Britse en Fran se collega werd gisteren de kwestie van het Suezkanaal besproken. Na afloop van deze gesprekken deelden Dulles en Pinan beiden mede, dat er volledige overeenstemming was be reikt over de geschillen, die tussen de drie bondgenoten bestonden. De secretaris-generaal van de NAVO Lord Ismay had nl. verklaard, dat het doel van de Parijse conferentie in de eerste plaats moest zijn de In de afgelopen nacht is het twintigduizendste schip van dit jaar de haven van Rotterdam binnengelopen. Het is de 490 ton metende „Goote" van de Rotter damse redery P. A. van Es en Co, Het schip heeft ligplaats gekozen in de Merwehaven. Onbekend gebleven Egyptenaren hebben dinsdagochtend in Port Said een Britse officier, onder bedreiging met vuurwapens, in een auto ontvoerd. In een communiqué dat is uitgegeven na de vergadering van de Raad van de Westeuropese Unie op maandag te I arys, wordt gezegd, dat „de studie van zekere politieke aspecten van het probleem van de Westerse verdediging, die op de ver gadering van de Raad van 15 september werd begonnen, is voortgezet „De raaa behandelde de belangrijke problemen, waartegenover de Westerse wereld zien ziet geplaatst, vooral in verband met de toestand in Oost-Europa" De secretaris generaal van de w.e.li. heeft opdrackS gekregen plannen utt te werken voor de verkiezing van een as semblee, zulks naar aanleiding van voorstellen van de Italiaan Martino. De vergadering stond onder voorzitter schap van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns. Verder namen aan de vergadering deel de ministers van Buitenlandse Za ken van de Duitse Bondsrepubliek, von Brentano, van België. Spaak, van Frank rijk, Pineau, van Italië, Martino, van Luxemburg, Bech en van Groot-Britan- nie, Lloyd, Een deel van de werkzaam heden werd bijgewoond door een Ame rikaanse en een Canadese waarnemer, respectievelijk Perkins en Wilgress. „De raad heeft verscheidene voorstel len bestudeerd, die in het bijzonder door de Italiaanse afvaardiging werden inge diend, over de toekomstige ontwikke ling van de W.E.U.", aldus het commu niqué. TIENDUIZENDEN Hongaarse arbeiders hebben vandaag de door de Russen opgelegde regering getrotseerd en zijn een protest staking begonnen. Volgens de laatste berichten uit Boedapest is de staking in- de hoofdstad vrijwel algemeen. In het centrum rijden geen autobussen, trams of taxi's. Alle winkels zijn gesloten. Door de hoofdstraten patrouilleren auto's met Hongaarse soldaten. Radio-Boedapest verklaarde dat in veel fabrieken de arbeiders besloten hebben 48 uur te staken. De radio zei verder, dat de leden van de ontbonden centrrle arbeidersraad waarschijnlijk al naar Oostenrijk zijn gevlucht en de mensen, die op hen vertrouwen, in de steek hebben gelaten. De radio riep de arbeiders ten slotte op het werk te hervatten. Ook heeft Radio-Boedapest vandaag een wanhopig beroep gedaan op de mijn werkers het werk te hervatten ten einde een „catastrophe" te voorkomen in de ziekenhuizen, waardoor 10.000 patiënten in gevaar gebracht worden. De radio zei, dat de ziekenhuizen in Boedapest nog maar voor vier dagen kolen hebben, terwijl vele ziekenhuizen buiten Boedapest alleen maar hebben, wat zjj bij elkaar kunnen schrapen. Maandagavond meldde de correspon dent van Reuter uit Boedapest, dat er in de stad een grote spanning heerste. Russen patrouilleerden met pantserwa gens door de straten. Vanmorgen waren weer alle telefoon- en telegraafverbindingen met de hoofd stad en het "Westen verbroken, nadat gisteren een paar gesprekken doorge komen waren. Ook de guerillastrijd is in Hongarije weer opgelaaid. Uit veie plaatsen worden gevechten gemeld. Volgens sommige be richten zou een Russische divisie in de heuvels ten noorden van Boedapest slag leveren niet ongeveer tienduizend vrij heidsstrijders. In Pees vechten tenminste tweeduizend verzetslieden tegen de Russen. Door een ring van kanonnen is Boeda pest afgesloten van de rest van het land. Op vele plaatsen werd gisteren reeds gestaakt en Russische en Hongaarse sbl- daten zetten gisteravond een.grootscheepse actie in om verborgen wapens "op te sporen. Overal in Boedapest werden barricades en wegversperringen opge richt. een nieuwe golf van arrestaties werd gemeld. Een delegatie van mijnwerkers uit de stad Siagotarjan m het noorden van Hon garije heeft aan Westelijke verslaggevers medegedeeld, dat daar zaterdag tachtig ongewapende burgerdemonstranten dooi de politie waren doodgeschoten. Men weet verder nog steeds niet waar Imre Nagy is. In Wenen gaan geruchten, dat Rakosi, de vroegere leider van de Hongaarse communistische partij, de politiek van de regering- Kadar van Moskou uit controleert. Het Oostenrijkse blad „Neuer Kurier" zegt direct uit Boedapest vernomen te hebben, dat de Russen premier Kadar willen vervangen door de stalinist Lajos Feller, een voormalige redacteur van het oude partijorgaan „Szabad Nep", In Parijs komen de ministers tan bui tenlandse zaken tan de Nat o-landen bijeen om de jongste ontwikkelingen in di internationale toestand onder ogen te zien. Van links naar rechts de drie kopstukken: Dulles (Amerika), Pineau Frankrijken Selicyn Lloyd (Engeland). Minister Dulles heeft gis termorgen in de Amerikaanse Am bassade reeds een gesprek gevoerd met zijn Britse ambtgenoot. Het tv as hun eerste onderhoud sinds einde oktober toen de Brits-Franse actie tegen Suez begon. breuk te helen, die tussen Washington enerzijds en Londen en Parijs ander zijds was ontstaan. De vergadering, die vandaag begon staat onder leiding van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Martino, een van de „drie wijze man nen", die zich met het probleem der Westerse eenheid hebben beziggehou den en die thans een rapport aan de NAVO-raad zullen uitbrengen. Lord Ismay, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft maandagavond op een persconferentie te Parijs gewaar schuwd dat de Sowjet-Unie „is terug gekeerd tot het stalinisme". Lord Ismay voorspelde dat de USSR thans weer bereid is elke soort van misdaad te begaan. „De jongste gebeurtenissen in Hon garije hebben duidelijk aangetoond dat de mensen in het Kremlin precies het zelfde zijn ais tevoren", aldus de secre taris-generaal. Lord Ismay verklaarde dat de veilig heid het eerste doel van de NAVO meet blijven. De NAVO-vergadering die thans ge houden wordt, noemde hij de belang rijkste sinds de bijeenkomst van 1952 m Lissabon. De Russen hadden de grootste breuk in de NAVO veroorzaakt sinds de oprichting. De eenheid moest nu hersteld en versterkt worden. Zestien landen, waaronder Neder land, hebben maandag bij de Algemene Vergadering van. de Verenigde Naties een resolutie ingediend, waaxin de Sowjet-Unie verantwoordelijk wordt gesteld voor het bloedvergieten in Hongarije en nogmaals wordt aange drongen op onmiddellijke terugtrek king van de Sowjet-troepen uit Honga rije onder toezicht van de Verenigde Naties. De resolutie is in krachtige bewoordingen gesteld. In deze resolutie wordt erop gewezen, dat de Hongaarse autoriteiten niet zijn ingegaan op het aanbod van de secre taris-generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld, zich 16 december naar Boedapest te begeven. Verder wordt ge zegd, dat de gebeurtenissen van de laat ste tjjd „duidelijk de wil van het Hon gaarse volk hun vrijheid en onafhanke lijkheid te herkrijgen, hebben aange toond". India heeft maandag voorgesteld, dat Hammarskjoeld onmiddellijk over de Hongaarse crisis gaat onderhandelen met de Russische en de Hongaarse vertegen. DE BILT, dinsdag 10 uur. Over de gehele breedte van de Oceaan heeft zich nu een krachtige straalstroom ontwikkeld, waarin op ongeveer 5000 meter hoogte windsnelheden van 150 tot 180 km per uur worden gemeten. Deze straalstroom breidt zich nog naar het Oosten uit, waardoor de kans, dat' Oceaanstoringen tot het Noordzeegebied doordringen, toeneemt. Vanochtend be vond er zich in het zeegebied tussen IJsland en Groenland een lagedruk gebied, dat in zijn centrum een baro meterstand vertoonde van 952 mb. Het kou'roni van deze depressie naderde toen ons land, hetgeen plaatselijk regen veroorzaakte. Verder op de Oceaan ont stond in dit koufront een kleine storing, die een Zuidelijker 'koers volgt dan voor gaande depressies en m de richting van Ierland trekt. Deze nieuwe storing zal morgen het weer in Nederland beïnvloeden en waar schijnlijk opnieuw enige regen brengen. Op de Westelijke Oceaanhelft bevindt zich een volgende depressie, die ook in Oostelijke richting trekt. Het gevolg van deze ontwikkeling is, dat de wind m onze omgeving overwegend in de Zuid- Westhoek zal blijven, en de aanvoer van zachte lucht voortduurt. De temperatuur blijft daarom de eerstkomende dagen boven normaal. De minister van Buitenlandse Zaken van Perzië heeft acht mohammedaanse landen uitgenodigd voor een conferen tie om de „huidige geschillen" in het Midden-Oosten op te lossen. Hij ont bood de vertegenwoordigers van Saoe- di-Arabië. de Libanon, Jordanië, Syrië, Egypte, Irak, Turkije en Pakistan om zijn voorstel te bespreken. woordiger by de Verenigde Naties en toestemming tracht te krijgen voor een bezoek aan Moskou en Boedapest. De Amerikaanse vertegenwoordiger Lodge heeft verklaard, dat nu al het andere is mislukt, de Algemene Vergade ring de „plechtige climax" heeft bereikt en onder ogen moet zien, dat wordt ge stemd over een veroordeling van de Sowjet-Unie wegens haar optreden in Hongarije. De Algemene Vergadering is buitengewoon geduldig geweest, zo zei hij. De Fransman Broustra zei, dat de Ver enigde Naties thans de zwaarste vuur proef van haar geschiedenis ondergaan. •die nu eerste- redacteur- Ss van het nieuwe communistische blad „Nep- szabadsag". Behalve Feher komt volgens de „Neuer Kurier" ook kolonel Szabo steeds meer naar voren. Hjj is de vroe gere leider van de geheime politie, die nu de leiding zou hebben van de Z,G.R.-groep, de organisatie die de ge hate geheime politie is opgevolgd. Het Israëlische vakverbond heeft rijn leden opgeroepen vandaag een sympathie staking voor Hongarije te houden van een kwartier. Het I.V.V.V. heeft het niet raadzaam geacht na de oproep van de centrale arbeidersraad van Boedapest een algemene oproep tot een stakingsactie te doen. Het wordt aan de afzonderlijke landen overgelaten, welke actie rij willen ondernemen om uiting te geven aan hun sympathie met Hongarije. De Verenigde Staten hebben hun hulpprogramma voor Indonesië be perkt, aldus heeft een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. „Amerika geeft ons thans slechts de helft van de hulp die wij dit jaar had den. verwacht", aldus de woordvoerder, Suwito. Suwito noemde de Amerikaanse maat regel ,,m tegenspraak" met de Ameri kaanse politiek die erop is gericht, de vriendschap van de neutrale landen te winnen. In niet-Indonesisehe diplomatieke kringen te Djakarta is men van oor deel dat de redevoeringen die presi dent Soekarno na zijn bezoek aan de Sowjet-Unie en communinstisch China heeft uitgesproken, de Ver. Staten heb ben doen inzien dat de beloofde hulp „boter aan de galg" zou zijn. Soekarno zei destijds o.a. m de com munistische landen meer te hebben ge leerd dan m de westerse democra tieën. Soekarno ging zelfs zo ver, voor te stellen, „sommige methoden" van de communistische landen over te nemen. (Van onze Haagse redacteur) Niet in de laatste plaats vanwege een nieuwe stijging van de bloemprij- zen heeft de Bakkerijstichting het voor nemen wederom met minister Zijlstra van gedachten te wisselen over de mo gelijkheid de broodprijs nogmaals te verhogen. Men wijt de verhogingen van de bloemprijzen aan de vergroting van de vrachtkosten, zulks in verband met de gebeurtenissen rond het Suez-kanaal. Ook mislukte oogsten spelen een rol. Op 5 november jl. werd de laatste broodprijsverhoging toegepast. De Indiër Krisjna Menon zei, dat vol gens zyn regering de tijd is gekomen, indien die met al lang voorbij is, waar in de toestand in Hongarije niet, alleen maar waarnemers of resoluties eist, maar het gebruik van het „gehele apparaat van de Ver. Naties vooor verzoening om tot een oplossing te komen". De permanente Nederlandse vertegen woordiger bij de Ver. Naties, mr. C. W. A. Schürmann heeft eraan herinnerd, dat de Algemene Vergadering sedert het einde van oktober niet minder dan zeven resoluties heeft goedgekeurd, waarin er bij de Sowjet-Unie op wordt aange drongen af te zien van gewapend op treden en welke vorm van ingrijpen in de binnenlandse aangelegenheden van Hon garije ook. De Sowjet-Unie heeft de Algemene Vergadering meegedeeld, dat alles goed is in Hongarije en dat wat zij in Honga rije doet, niet een zaak van de Verenigde Naties is. „Nu is voor deze Algemene Vergadering de tijd gekomen in klare taal te zeggen wat zij denkt over wat de Sowjet-Ume in Hongarije doet". Toen het debat na een onderbreking werd hervat, deelde Menon, die overleg met de afgevaardigden van de Aziatisch- Afrikaanse groep had gepleegd, mee dat hij de door de V.S. en vijftien andere landen ingediende ontwerp-resolutie niet kon steunen, omdat deze geen construc tieve methode aangaf voor het oplossen van de moeilijkheden. Mede namens de delegaties van Indo nesië, Birma en Ceylon diende de Indiase afgevaardigde een ontwerp-resolutie van deze strekking in, terwijl hij tevens amendementen in dezelfde zin op de zes- tien-mogendhedenresolutie voorstelde. Nadat de afgevaardigden van Dene marken, de Philippijnen, Spanje en Canada zich hadden uitgesproken voor de ontwerp-resolutie van de zestien lan den, waarin de Sowjet-Unie wordt ver oordeeld, werd het debat verdaagd tot dinsdag. De burgemeester van Khan Joenis, de tweede stad in de Gazastrook, Moham med Ei Farran (in het middenbrengt een toost uit op de Israëlische militaire gouverneur van de Gazastrook, luit.- kolonel Haim Gaon rechtsbij hel herstel t an het burgerlijk gezag in de stad. Links de burgemeester tan Gaza, Rocsdi Sjawa. Na bestudering van de memorie van antwoord over het wetsontwerp tot vrijstelling van omzetbelasting voor textielprodukten alsmede verhoging van enkele andere belastingen achtte de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer het wenselijk met de minister van Financiën nader mondeling in overleg te treden. By dit overleg was de minister vergezeld van de heren dr. W. H. van den Berge, regerings. commissaris voor de belastingen, dr. A. J. v. d. Tempel, directeur-generaal voor fiscale zaken in algemene dienst, en mr. C. P. Tuk, directeur van de afde ling wetgeving verbruiksbelastingen en douane. Vandaag begint het debat In de Tweede Kamer. Dat de regering zich beroept op het advies van de SER, aldus de minister, mag men niet aldus uitleggen, dat de SER uitmaakt wat er moet gebeuren Diens rapport blijft een advies, de regering neemt de beslissingen. Wij vragen thans, zo beioogde de minister, een bescheiden verhoging, die o.i. de best mogelijke is. Specifieke rechten zoals geheven van benzine en gedistil leerd, verliezen immers relatief aan betekenis naarmate de waarde van het geld daalt. Zonder daaraan een te grote betekenis te willen toekennen, wilde de minister er toch nog eens op wijzen, dat andere landen soortgelqke maat regelen nemen. Engeland heeft de rechten op benzine zelfs in veel sterkere mate verhoogd dan de regering hier te lande nu heeft voorgesteld. De ontwikkeling van de betalings balans is verontrustender dan de SER biJ het uitbier.gen van zijn advies aan nam. Ook de positie van 's rijks kas is achteruitgegaan en de situatie op de kapitaal- en geldmarkt is eveneens ernstiger dan rr.en tot voor kort dacht. Nu er toch een wetsontwerp tot het verkrijgen van compensatie voor de opbrengst van de omzetbelasting op textiel moest komen, is het naar het oordeel van de regering juist om over een geheel van onderling samenhangen de verhogingen, waaruit boven die compensatie nog een extra-bedrag wordt verkregen, reeds thans een be slissing te vragen. Een verder argument om zich thans met te beperken tot strikte compensatie, zag de minister in de omstandigheid, dat allerlei uitgavenverrmndermgen, welke tot beperking van de overheids bestedingen kunnen ieiden. niet dadehik m werking kunnen treden. Er zijn echter direct werkende maatiegelen nodig. Het is natuurlijk niet de bedoe ling de verhoogde belastingopbrengst om te zetten in verhoogde overheids uitgaven, dan zou inderdaad geen be stedingsbeperking bereikt worden Maar het is niet mogelijk de overheids uitgaven onmiddellijk sterk te beperken en deze uitgaven zuilen loch gedekt moeten worden. Er zal kouwens voor lopig in elk geval een tekort op de kas- begroting zijn. De ruim 5 miljoen per maand, welke door de verhoogde belastingen meer zullen worden opgebracht, betekenen in vergelijking tot dit verwachte tekort in derdaad maar weinig. Men moet echter ergens beginnen. De situatie maakt de verhoging urgent. Het zou ongetwijfeld prachtig zijn, zo merkte de minister naar aanleiding van nader vragen op, indien de vrijwillige besparingen zouden, toenemen. Dit zou de situatie belangrijk kunnen verbete ren. Of de burgers willen besparen, staat echter te hunner beoordeling. De overheid heeft, zoals bekend is, aandacht voor het stimuleren van bezits vorming, maar dit vraagstuk is moeilijk, vooral als men denkt aan het middel van de belastingheffing. Er doen zich daarbij allerlei complicaties voor, die een oplos sing bemoeilijken. Ten slotte wees de minister er nog eens op, dat hij de voorgestelde be lastingverhogingen mede bepleitte op grond van de innerlijke redelijkheid van die verhogingen. In de Lekhaven te Rotterdam heeft zich gistermiddag bij het laden van een binnenschip een ongeval voorgedaan, dat het leven heeft gekost aan twee ha venarbeiders. Een derde werd licht ge wond. De slachtoffers waren de 43-jarige W. P. H. Goudde en de 25-jarige L. Petrus. Arbeiders waren bezig een hijs ijzeren pijpen, die samen 2500 kilo wogen, in het binnenschip „Vios" te laden. Op on geveer tien meter hoogte boven het schip gleden de pijpen uit de strop, druk ten de houten luiken van het schip in en kwamen op de twee havenarbeiders te recht. Zij werden onmiddellijk gedood. (Van onze Haagse redacteur) Op verdenking1 malversaties te hebben gepleegd is dezer dagen in Den Haag een majoor aangehouden. De verdachte zou als hoofd van de sectie Aankoop Buitenland van het Directoraat Materieel Landmacht steekpenningen hebben aan-, genomen bij aankopen van gebruikt legermateriaal. De Koninklijke Mare chaussee leidt het onderzoek. Driehonderd Hongaarse vluchtelingen hebben maandag het kamp, waar zH bij Vaidahon (Frankryk) in waren onder gebracht een ongebruikt militair kamp verlaten en zyn naar Zwitser land getrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1