Amerikaanse beloften aan Europa V.S. willen Europese wapen industrie samenbundelen Viering Statuutdag in de hoofdstad Eden in Londen teruggekeerd Tienduizend ongaren via luchtbrug naar Amerika Straaljager neergestort 2 boerderijen in brand Hongaren kunnen niet werken door gebrek aan kolen Grieken verwerpen Brits plan-Cypms Om de benzine BIJ DE MENSAPEN IN ARTIS W eeroverzicht 'IN VOLLE GANG OPERATIE „VEILIGE Schade aan derde boerderij VELE STAKINGEN TEN EINDE, MAAR: Honderden artsen vluchten VEERTIENDE JAARGANG No. 3564 Weerbericht Hulp bij militaire produktie Prinses Irene. op. schoiierenbij eenkomst Onderzoek naar moord op Arabieren gevraagd mm Giro 999 en 777 PILOOT REDT ZICH MET SCHIETSTOEL Minister Lennox Boyd in Athene Weer Nederlanders gearresteerd een vriendendi die voor U „gëfifiipt1'' is. ZATtiitDAG 15 Djb^u^x^xi-Gjd iv.jo Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—18 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 ner mamri 7.40 per kwartaal Losse nummerfl.™ cent Verschijnt dagelijks - Directeur: H. DE RUIG «ET wetsontwerp houdende vrij- j*J stelling van omzetbelasting \an textielprodukten en verhoging van de accijns op gedistilleerd en van het bijzonder invoerrecht op benzine heeft deze week in het centrum van de parlementaire belangstelling gestaan. Wy schreven er vóór het begin van het debat verleden woensdag reeds over. De loop der discussies is aanlei ding er nog even op terug te komen. Het was duideluk we lieten dat woensdag reeds doorschemeren dat de kamer, gezien de omstandigheden, het ontwerp zou aanvaarden. Maar er zijn toch nog een paar din- ja gebeurd, die het vermelden waard zijn. Daar is allereerst het door de kamer aanvaarde amendement-Lucas, dat de duur der verhoging van de belasting op benzine beperkt tot twee jaren. De minister had daar nogal bezwaar tegen. Zijn redenering kwam hierop neer: Ik ben tegen het systeem van tijdelijke belastingen. Als het over twee jaar zo is dat we deze verhoging niet meer nodig hebben, kunt u er gerust op zijn dat de regerihg wel zal voorstellen om ze af te schaffen. Maar dat kunnen we nu niet btoo r'- Het kan zijn dat wc om dc waarom we die belasting nu v of om andere redenen, die dan niet kunnen missen. Van de andere zijde werd daartegen over gesteld: Het zijn buitengewone omstandigheden waarom thans de' verhoging wordt gevraagd. Men moet aannemen dat die buitengewone om standigheden niet altijd zullen duren. We maken er dus een tijdelijke belas ting van. Als over twee jaar blijkt dat de verhoging niet gemist kan worden, kunnen de kamers de verhoging altijd nog verlengen. Maar zo wordt in ieder geval over twee jaar de kamer er op nieuw in gemoeid. En dat is bij een vaste belasting niet het geval. Het Is duidelijk dat de aanneming van het amendement-Lucas een ver betering is. De kamer houdt over twee Jaar een vinger in de pap. Het kon wel eens zijn dat de kamer hierbij ook een beetje gedacht heeft aan do uitgesproken sympathie van minister Hofstra voor belastingheffing. Da beantwoording van de vraag of een bepaalde belasting nodig is wordt uiteraard mede bepaald door de meer dere of mindere mate van aanwezig heid van deze sympathie. Weersverwachting, geldig tot zondagavond. ONBESTENDIG Veel bewolking met tijdelijk regen. Krachtige en in dc kustprovincies af en toe stormachtige Zuid westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Navo-raad heeft gisteren zijn besprekingen in Parijs beëindigd, nadat zij het met veel moeite ccn communiqué was opgesteld, waarin de resultaten van dc vieidaagsc besprekingen werden gepubliceerd. Uit dit communiqué blijkt, dat de westerse eenheid grotendeels is hersteld, dat alle bondgenoten doordrongen zijn van het besef, dat het Suezkanaal zo spoedig mogelijk moet worden vrijgemaakt en dat het binnendringen van de Russen in het Midden-Oosten een direct gevaar oplevert voor de belangen van West-Europa. Voorts hebben de ministers van de vijftien landen hun afschuw uitge sproken over de „wrede onderdrukKing van het heldhaftige Hongaarse volk. Uitgesproken wordt, dat de Oosteuropese volkeren zeil dienen te beslissen, welke regeeringsvorm zij willen hebben en dat geen enkel land het recht heeft door geweld druk op deze staten uit te oefenen. ER VOLGENS moeten we nog even V de aandacht vragen voor het op treden van de heer Oud. Deze heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om de. schuld van de financieel-eco- nomische moeilijkheden, waar we nu inzitten, te verwijten aan de ministers ZUlitra en Suurhoff. M.a.w. aan de loon- en prijspolitiek. De heer Oud heeft dat niet geargumenteerd. De heer Van Eysden merkte dan ook te recht op dat zulk een exclamatie niets zegt, te meer niet daar reeds bU het algemeen financieel debat gebleken was dat de partijgenoot van de heer Oud, de heer Van Leeuwen, deze opvattingen niet had kunnen staande houden. Wat de zaak zelf betreft, zouden wy willen opmerken dat bet ons onjuist voorkomt om de betalingsbalansmoei- lykheden en de kapitaalschaarste ln hun oorzaken te reduceren tot een kwestie van loon- en prijspolitiek. Misschien kan een zekere mate van «verconsumptie in de particuliere sec tor geweten worden aan de hogere lo nen, maar men moet dat toch niet overdrijven. Het hele verschijnsel der hoogconjunctuur, gepaard aan de noodzaak van voortgaande industriali satie, werkt namelijk de investeringen sterk in de hand. Investeringen, die op zichzelf wenselijk zijn, maar die bij deviezenschaarste moeilijk te verteren zijn. Het S.E.R,-rapport zoekt de helft van de benodigde geldmiddelen dan ook ln de beperking der investeringen. En dat is niet een kwestie van lonen en prijzen. De aanval op de heer Zylstra schijnt ons dan ook minder economisch dan politiek gefundeerd. Noch in het ene noch ln het andere opzicht was hij sterk. De heer Oud heeft wel eens betere ogenblikken gehad dan deze week. Voor men tot het opstellen van het communiqué overging deelde de Amerikaanse minister van defensie, Wilson, mede, dat de Westeuropese landen atoomwapens zullen krijgen zonder atoomkoppen. Alles wordt echter in gereedheid gebracht om zodra het nodig is ook tot verstrek king van deze atoomkoppen over tc gaan. Minister Wilson heeft verder mee gedeeld dat Amerika niet alleen moderne wapens zal leveren, maar ook zal helpen bij de produktie van zulke wapens. Amerika is bereid (Van een onzer verslaggevers) In Nederland, in Suriname en op dc Antillen wordt vandaag het in werking treden van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden her dacht. Dit gebeurde twee jaar ge leden: december 1954. Voor het eerst wordt deze gebeurtenis in ons land herdacht. In Suriname en op de Antillen, waar vorig jaar al een feestelijke viering plaatsgehad, draagt de vijf tiende december reeds het karakter van een nationale feestdag. De minister-prcsldentec van de drie rijksdelen hebben in radiotoespraken de betekenis van het statuut uiteengezet en in verschillende plaatsen werden van daag herdenkingen gehouden. In Amsh. rdam, waar een herdenkings bijeenkomst werd gehouden op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Kon. Vereniging „Oost en West", He. Kon. Instituut voor de Tropen en de Ned Stichting voor Culturele Samen werking met Suriname en de Neder landse Antillen, ging aan de eigenlijke plechtigheid een scholierenbijeenkomst vooraf, die o.rn, werd bijgewoond door de twee hoogste klassen van het Baarns Lyceum, waarbij zich prinses Irene be vond. Op de bijeenkomst van vandaag, ge houden in Het Instituut voor de Tropen, belichtte de heer A. Jonkers, chef Di rectie Suriname en de Nederlandse An tillen van het ministerie van Overzeese Rijksdelen, de betekenis van het Sta tuut voor het Koninkrijk der Nederlan der; Prof. dr. R. A. J. van Lier. hoog leraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, sprak over de economische en culturele samenwerking onder het Statuut. Op de scholierenbijeenkomst, gehou den in de grote zaal van Krasnapolsky hield de heer J. A. Muller, medewerker van het Instituut voor de Tropen, een inleidende toespraak over de betekenis van het Statuut. Jongeren uit de verschillende rijks delen gaven hun visie op de betekenis var het Statuut. Namens de Surinaam se jeugd deed dit de 18-jarige Evaart Tjoe-Awie, H.B.S.-er te Amsterdam, af komstig uit Paramaribo: namens de Antilliaanse jeugd, Frank Martmus Arion, afkomstig uit Santa Maria, Cu racao, student in de Jetteren te Lei den! De Nederlandse jeugd werd ver tegenwoordigd door Elsje Mulder kweekscholiere te Amsterdam. De wethouder van Onderwijs te Am sterdam, mr. A. de Roos, welkom ge heten door een groep Surinaamse meis' jes in traditionele klederdracht zeide m zijn openingsrede dat deze bijeenkomst „Hoop geeft voor de toekomst, die be slissend zal zijn voor de verhoudingtus- sen de volkeren zowel als voor de ver houdingen tussen de rijksdelen, waarin de sfeer van het kolonialisme is geli quideerd". Elf Arabische delegaties bij de Ver. Naties hebben secretaris-generaal Hatnmarskjoeld verzocht, een onder zoek in te stellen naar „de moord op Arabieren m Israël" en de berichten dat Arabieren door de Israëliërs uit de Egyptische Gazastrook worden ge jaagd. technische gegevens en bepaalde delen van moderne wapens en uit rusting beschikbaar te stellen voor die geallieerden die bereid en in staat zijn hun eigen moderne wapens te vervaardigen. Of met deze wapens ook atoomwapens zijn bedoeld, is niet onthuld na afloop van de besloten Navovergadering. Bundeling De Amerikaanse minister gaf in overweging de Europese wapen- produktie samen te bundelen om snelheid en doelmatigheid te ver zekeren. Het scheen dat Wilson pleitte voor een soort militaire versie van Euratom, het plan voor een Europese atoomgemeenschap voor vredesdoeleinden. De minister drong er ook bij de Europese leden op aan „andere landen te laten deelnemen aan een dergelijk programma door licentie-overeen komsten. Mogelijk zinspeelde hij op landen van het Britse gemenebest. Australië heeft reeds meegewerkt aan het Britse programma voor atoom wapens door het verschaffen van proefterreinen. Fransen, terug De' FranseDefensie^ Bourges-Mannoury, verklaarde dat zijn land in 1957 zijn aan de Navo- sterkte onttrokken troepen in Afrika zal terugbrengen naar het Europese vasteland. Van de 100.000 infanteris ten, plus 25.000 man ondersteunings troepen en een luchtmacht-detache ment, voorgeschreven door de Navo, heeft Frankryk op het ogenblik slechts 70.000 man in Duitsland staan. De Westduitse minister van Defen sie, Strauss, verklaarde dat zijn land nog geen afstand heeft gedaan van de beloofde 12 divisies voor de Navo, en dat die divisies er zullen komen. Maar wanneer, zei Strauss niet. Een regeringswoordvoerder heeft in Bonn gezegd, dat de Duitse bonds republiek in dezelfde mate als de andere Navolanden van tactische atoomwapens zal worden voorzien, zodra deze wapens ter beschikking van de Navostrijdkrachten worden gesteld. Dat zal over twee of drie jaar zijn, zei de woordvoerder. mm® T\E aap speelt in de taal van de mensen een grote rol. We spreken van apeliefde, kwade aap, op apegapen liggen, aap van een jongen, zich een aap schrik ken en ga zo maar door. Veel goeds hebben de apen nooit van de mensen ondervonden. Ze worden meestal uitgelachen en het vangen van apen is een lugu ber bedrijf. Toch dragen de negen mens apen in Artis, bij welke uw ver slaggever op bezoek is geweest, de mens geen kwaad hart toe Waarom zouden ze? Tegenover al die minderwaardige uitdruk kingen met het woord aapstel len ze hun grote wijsheid. Ze zeggen geen woord. Een presta tie, waartoe maar weinig men sen in staat zijn. Op deze foto ziet u dat onze verslaggever op nogal goede voet is komen te staan met zijn col- lega's-opperdieren. Over zijn be vindingen kunt u elders in slit nummer lezen. Nee, hij was echt niet in de aap gelogeerd. DE BILT, zaterdag 10 uur. Vergezeld van regen passeerde vrij dagavond een Oceaanfront ons land, waarbij langs de kust een Zuidwester storm van ongeveer 9 Beaufort opstak. Het front hing samen met een diepe depressie bij Schotland. Intussen kwam op de Oceaan een volgende actieve depressie tot ohtwik- kelmg, maar deze begon ten zuiden van IJsland scherp van koers te veranderen en naar het Noorden af te buigen. Verwacht wordt dat deze depressie in de omgeving van IJsland tot stilstand komt. Het Oceaanfront zal over de Britse eilanden naar het oosten doorlopen en bij ons enige regen veroorzaken- Overigens blijft de aanvoer van zachte Oceaanlucht voortduren. De wind neemt langzaam iets in kracht af. De Britse premier, Sir Anthony Eden, is gisteravond om kwart over zeven in Londen teruggekeerd van zijn drieweekse vakantie op Jamaica. De minister werd op het vliegveld begroet door een grote menigte. Hij zei dankbaar gestemd ie zijn je gens Butler en zijn andere collega's voor de wijze waarop zij tijdens zijn afwezig-, heid het werk hadden voortgezet. Eden zei, dat de vorming van de poli tiemacht der Ver. Naties een keerpunt in de geschiedenis van deze organisatie kan betekenen. „Is er iemand, die meent, dat deze strijdmacht gevormd zou zijn zonder het Brits-Franse optreden?" aldus Eden. Hij zei verder,, dat de Sowjet-Unie wapens aan de landen van het Midden-Oosten le vert, omdat Rusland weet, dat de am bities van de Egyptische dictator met zijn eigen planner: overeenkomen. Leden van de kleine bond van „Em pire Loyalists" hielden een betoging te gen Eden toen de premier in zijn ambts woning in Downingstreet 10 aankwam. Het rijverbod op zondag Naar aanleiding van de mededeling dat in België met ingang van 23 december het rijverbod zal worden opgeheven wordt van bevoegde zijde in Den Haag vernomen, dat omtrent het nemen van een soortgelijke beslissing door de Neder landse autoriteiten nog niets bekend is. 999 De girostanden •'san ren vrijdagochtend: 999: ƒ3.381.768,80; 777: ƒ3.826.565,76. en 777 wa- Van onze speciale verslaggever) MÜNCHEN, vrijdagavond. '§^ATl LAK AT OSeen driejarig Hongaars meisje, was van daag de duizendste vluchteling, De Belgische regering heeft besloten dat van zondag 23 december af het auto verkeer op zondag- en feestdagen op nieuw is toegestaan. Twee boerderijen brandden geheel af en éen boerderij liep waterschade op toen gistermiddag tussen Son en Breugel zoals we reeds in een deel onzer edities meldden, een straaljager brandend neer stortte. De piloot van de straaljager, de 26-jarige eerste luitenant-vlieger F. Hop- pener uit Uden, wist zich met de schiet stoel te redden. Vier thunderstreak-straaljagers var: de vliegbasis Volkei waren in de lucht, toen een van de vliegers motormoei- lykheden kreeg. Hij besloot een voor zorgslanding te maken op de basis Eind hoven. Hij kreeg toestemming om te landen, maar bij de nadering van de basis werd hij door zijn volgvlieger ge waarschuwd, dat zijn vliegtuig in brand stond. Hij verliet onmiddellijk door middel van de schietstoel het toestel, dat van ongeveer 500 meter hoogte neerstortte, en geheel vermeld werd. De piloot kwam op ongeveer 1 kilometer afstand van dc straaljager op de grond en was ongedeerd. Vermoedelijk door brandende stukken van het vliegtuig ontstond brand in twee boerderijen, die behoorden aan de heren W. Sar is erf K. Leenders. De boerderij van A. Donkers liep water schade op. De brandweren van Son en Eindhoven en van het vliegveld Wel schap bij Eindhoven bestreden de brand. Een ton schade Volgens voorlopige schatting bedraagt de totale schade aan de drie boerderijen ongeveer een ton. In de boerderij van de heer Leenders zijn verscheidene var kens omgekomen. Een begin van brand in de boerderij van de heer Donkers werd door da vrouw des huizes met een slang op de De Hongaarse arbeiders begaven zich gisteren over het algemeen weer naar hnn fabrieken, maar zjj kunnen niet aan het werk om dat er een groot gebrek is aan steenkool. Ook de mijnwerkers zouden hun staking hebben beëindigd, maar het zal nog geruime tijd duren eer hun kolen voor de fabrieken kun nen worden gebruikt. De Russische tanks en troepen trot serend,' zijn naar schatting 80 procent van de arbeiders bij de reusachtige ijzer- en staalfabrieken van Csepel, ten zuiden van Boedapest, waar nor maal 36.000 man werken, gisteren een nieuwe sitdownstaking begonnen. De arbeiders van de Bojalannisfabriek van elektrische apparaten zetten hun staking voort. Politiemannen bezetten nog steeds hun fabriek. De regering-Kadar heeft gisteren allen die zonder vergunning betogin gen houden, bedreigd met straffen. De Westduitse Bondsdag heeft vrijdag met algemene stemmen de verdragen inzake terugkeer van Saarland naar West-Duitslamd in tweede en derde le zing goedgekeurd. De politieke aansluiting van Saarland bij de bondsrepubliek wordt 1 januari af een feit. De economische aansluiting volgt drie jaar later. Radio-Boedapest heeft vrijdag mee gedeeld, dat de Hongaarse regering het Stachanof-systeem in Hongarye heeft afgeschaft. De radio berichtte voorts dat de lonen voortaan berekend zullen wor den op basis van het aantal gewerkte uren, waarbij rekening wordt gehou den met de produktiviteit. De afschaf fing van het Stachanof-systeem, onop houdelijk door de arbeidersraden ge- eist, is volgens waarnemers een ge baar om de arbeiders te sussen. Vlucht Een actie van de geheime politie heeft tot gevolg gehad dat honderden Hongaarse medici hun land ontvluch ten. is gisteren aan de American Me dical Association meegedeeld. O Zie verder pagina 3 De Griekse regering heeft de Britse voorstellen voor een oplos sing van de kwestie-Gyprus van de hand gewezen. De Britse mi nister van Koloniën, Lennox Boyd, had deze voorstellen uiteen gezet. Hij was donderdag onver wachts in Athene aangekomen. Minister Selwyn Lloyd had ook de Turkse premier op da hoogte gesteld van een nieuwe grondwet voor Cy prus, waardoor de bewoners van het eiland vrijwel volledig zelfbestuur zouden verkrijgen. Het ontwerp zal binnenkort voorge legd worden aan representatieve Cy prioten. De minimum-voorwaarden van Grie kenland behelzen o.m. spoedige vrij lating van de verbannen aartsbisschop Makarios. Verder wil Griekenland een vaste toezegging, dat de Cyprioten zelf over hun politieke toekomst zullen mogen beslissen. Het is waarschijnlijk, dat de secre taris-generaal der Navo, lord Ismay, van zijn pas verkregen bevoegdheid tot bemiddeling in geschillen tussen Navo-landen, gebruik zal maken om te helpen de kwestie Cyprus uit de wereld te helpen. In het verleden heeft Ismay daartoe meermalen zijn goede diensten aangeboden, maar Londen ging hier niet op in. Volgens een mededeling van de po litie van Djakarta zijn sinds november in de Indonesische hoofdstad tien per sonen gearresteerd wegens overtreding van de deviezenbepalingen. Tot de ar restanten behoren Nederlanders, Chi nezen en Indonesiërs. De namen Van de gearresteerden werden niet bekendge maakt. die via een luchtbrug van Mün- chen naar Amerika vloog. Twaalf vluchten per dag worden er ge maakt en elk toestel vervoert, ge middeld vijfenvijftig Hongaren. Vóór Oudejaarsdag hoopt de Amerikaanse luchtmacht langs deze weg tienduizend Hongaren naar de V.S. over te brengen. De operatie „Veilige Haven", die dinsdag begonnen is, is thans in volle gang. Kati Lakatos droeg een bruin man teltje en pver baar schouder hing een goedkoop plastic tasje met een geel kaartje eraan. Een pips snoetje keek nit een gebreid wit bivakmutsje. Zij zat op de arm van haar moeder, een mager jong vrouwtje, dat haar de trap van het vliegtuig opdroeg. Daarachter volgde Andras Lakatos, 33 jaar, slentelmaker van beroep. Een bruine gleufhoed achter op het hoofd gedrukt. Even keek hij om over het wfjde vliegveld van München en In de verte zag hü de bergen. Daar ach ter lag Boedapest nn voor hem ver leden tijd. Goede reis" TOEN riep de charmante Hongaarse tolk Agnes Cruczka „goede reis" en hij glimlachte. Kleumend stond zij bj} de trap van het vliegtuig om de Hongaren uitgeleide te doen. Op haar revers het woord „tolmacs". De motoren van bet vliegtuig sloe gen aan en spoedig waren Kati en 53 Zie verder pag. 3, 5e kol.) Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 1 januari 1957 Naam Straat Wo onplaats wenst het dagblad Trouw tot cn met 31 dec. 1936 gratis tc ontvangen en :ich per 1 januari 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal 7.40). Doorhalen wat niet gewenst tuordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30 Rotterdam IC dec. ron op 8.45, onder 16.31; maan op 15 34, onder 7.02. 17 dec. zon op 8 46, onder IS 31; maan op 16.34, onder 8 08. Navo-lan den eensgezind over Suez en Hongarije inna KethL flink\l, die dcri uitmaakte tan dr IFongaar%p regering ian Irnrr N «c vhi'f't ren bezoek grbrarht aan Londen. Htj baar aankomst bij de parte- nu ntseebiiiiu en nrrd zij i enrol hornd door de leider tan de Laboitr-opposilie. Gaitskell. -1 trpblUSt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1