Nieuwe oceaanreus op drift op ruwe see Tijdens proefvaart viel machine uit Schroef buiten werking Defecte tandwieloverbrenging tussen assen en turbines Britten sloegen terug na moord op officier COALITIEREGERING IN HONGARIJE? Verenigd front van acht Indonesische partijen Moeder niet zeven kinderen door rebellen verbrand Dullestevreden Pearson: breuk niet geheeld TANKS BESCHOTEN TERRORISTEN Ook V.N.-troepen aangevallen Eerste standrechtprocessen Platteland blijft onrustig Tegen staatsgreep en dictatuur Poging om kabinet te redden rór Twee zendelingen vermoord Weeroverzicht Jordaanse overval op Israëliërs MAANDAG 17 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No 3565 Weerbericht Oorzaak stagnatie Statendam Duur van reparatie nog niet bekend „Mottenballenvloot" levert schepen voor kolen- en graanvervoer Nederlandse uitvoer naar West-Duitsland ïn Nieui v - Guinea een vriendend die voor U „geknipt" is» TERREUR IN ALGER1Ë Advertentie (Van onze speciale verslaggever; Het nieuwe bijna 24.000 brt. registerton metende passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, de Statendam, is zondagmiddag tijdens de technische proefvaart in ernstige moeilijkheden geraakt op de Noordzee. Omstreeks 12 uur werd geseind, dat het schip machine storing had, waardoor één schroef buiten werking was gesteld. Later kwam het bericht, dat de Statendam op drift was geraakt en nog slechts een snelheid kon ontwikkelen van 5 mijl per uur. Op het eerste alarm zijn drie grote sleepboten uitgevaren van de firma Wijsmuller uit IJmuiden, alsmede twee slepers van Smit's Internationale Sleepdienst te Rotterdam en de Belgische sleper „Scaldis". Premie werkloosheids verzekering verlaagd Met drijflijn Rmv weer Vastgemaakt De binnenkomst NI - - - IN de straten van Port Said heeft zaterdagnacht bij maanlicht een ware veldslag gew.,ed. Britse tanks en infanterie werden ingezet tegen Egyptische zelfmoordcommando's, die een Britse majoor in een hinderlaag gelokt en vermoord hadden. De gevechten duutden vier uur. Volgens Egyptische kringen zijn minstens dertig Egyptenaren gedood. Acht Indonesische politieke par tijen hebben besloten gezamenlijk het hoofd te bieden aan een mo gelijke staatsgreep van het leger of een poging van Soekarno een dictatuur in te voeren. OP HET HONGAARSE platte land blijft het onrustig. Het lijkt echter, dat de regering-Kadar zich langzamerhand meer mees ter voelt van de situatie. Zware gevechten Standrecht Razzia Zie verder pagina 3 Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt niet voor Uzelf. Gun za ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden ais Uw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 1 januari 1057 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage; Huygensplem 1 Postgiro 424807 Eedactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.43 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks N-_ Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. AANHOUDEND ZACHT. Aanvankelijk -/.waar bewolkt met af en toe enige regen, later ook plaatselijk opklaringen. Matige, tijde lijk krachtige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. 18 dcc. zon op 8.46, on Oer 16.31; maan op 17 45, onder 9-01. O <sHoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT SLEEPBOTEN REDDEN DE Algerijnse rebellen hebben dit week end een gezin van acht personen levend verbrand. Het gezin, een mohammedaanse moe der uil Medrissa met haar zeven kinde ren, had opstandelingen in huis gehad, die na een gevecht met Franse troe pen hun gewonden verzorgden. De leider van de troep vreesde dat de vrouw had vernomen waar dc rebellen jouden heengaan en besloot het gezin te doden. Allen werden in een schuur ge sloten en daarna werd de schuur in brand gestoken. Elf Franse soldaten zijn in de buurt, van Tablat in een hinderlaag gclokl en gedood De kapitein wordt vermist. Ver moedelijk ss ij ontvoerd. Overal in Algeric heerst het terroris me. In Algiers zelf stormden rebellen met revolvers gewapend een café bin nen, doodden een Franse student en verwondden twee andere Franse studen ten. STATENDAM zal In totaal voeren in de loop van de dag acht boten uit om de Statendam assistentie te verlenen. Tegen zes uur in de avond kon de kapitein van de Titan melden, dat hij het schip was genaderd en een tros had vastgemaakt. Aan boord was Bij de aankomst van de Statendam in Schiedam aan de kade van Wilton Feijenoord omstreeks een uur van middag hebben de heren C. J. A. van Daalcn en W. II. de Monchy, respec tievelijk directeuren van Wilton Feijenoord en Holland-Amerika Lijn een verklaring gegeven van de on verwachte machinestoring, die gister morgen tijdens de machineproefvaart op de Noordzee is opgetreden. Door een tot nog toe onbekende oorzaak ontstond een defect aan de tandwieloverbrenging tussen de assen en turbines. Omstreeks half elf werd dit euvel ontdekt. „Er trad een hevig gebrom in de machinekamer op", zo De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft zaterdag verklaard, dat president Elsenhower en hij tevreden zijn over act feit, dat het Noordatlantische bond genootschap „een hernieuwde blijk geeft van kracht een eenheid." Dulles, die zojuist van de Navo-bij- eenkomst in Parijs was teruggekeerd, legde die verklaring af na een bespre- king met Eisenhower, die een uur en veertig minuten duurde. ,,De Navo- oyeenkomst was zeer bevredigend en heeft goede resultaten opgeleverd," zei Dulles verder. De Canadese minister Lester Pear son heeft verklaard, dat de breuk tus sen de geallieerden niet volkomen ge beld is. Verder verklaarde hij, dat de Ver, Staten de leiding moeten ne men bij de onderhandelingen die moe ten leiden tot een aanvaardbare rege ling in het Midden-Oosten. Dertig schepen van de Amerikaanse reservevloot zullen spoedig beschikbaar worden gesteld voor 'het vervoer van Amerikaans overschotgraan naar het ouitenland en van kolen naar Europa, heeft, de Amerikaanse maritieme commissie bekend gemaakt. De schepen behoren naar de commissie gededeelde 01 de ,,mottenballen"-vloot en worden naar scheepswerven gezonden om in orde gebracht te worden, alvorens zij aan scheepvaartmaatschappijen zullen wor den toegewezen. Dit zal ongeveer 45 da gen per schip duren. de (Van onze Haagse redacteur) Met ingang van 1 januari wordt Premie voor de werkloosheidsverzeke ring verlaagd van 2.4 tot 1.6 percent. De helft van deze premie wordt door Pet rijk gedragen de andere helft komt 'en laste van werkgevers en werknemers gezamenlijk. Tass heeft maandag meegedeeld, dat de Russische minister van Buitenlandse aken, Dmitri Sjepilof, en zijn collega van Defensie, maarschalk Georgi Zjoe- kow, maandag naar Warschau zijn ver bakken voor een bespreking met de Poolse regering over een overeenkomst inzake de wettige status der Sowjet- troepen in Polen. zei ir. "Woltjer; eveneens een van de leden van de directie van Wilton Feijenoord. Spoedig was geconsta teerd dat de overbrenging niet nor maal functioneerde. Men achtte het daarop raadzaam de machines vrijwel stil te zetten en de hulp van sleep boten in te roepen. De Statendam heeft tot aan Schie dam alsnog met beide machines lang zaam kunnen meedraaien. „Het was wellicht mogelijk geweest op eigen kracht terug te komen", zo zei de heer De Monchy. „In verband echter met de weersomstandigheden hebben wij het verstandiger geoor deeld assistentie van de zeesleepdienst te vragen." Tijdens de proefvaart wa ren geen verdere moeilijkheden opge treden. „Behoudens de strafpunten voor de tandwielaandrijving 2ijn wij met een voldoende voor dit invaar- examen geslaagd", aldus de heer Van Daalen. Het is niet gebruikelijk dat een machineproefvaart aan de techni sche proefvaart vooraf gaat. Omdat hier echter sprake was van vrij be hoorlijke afmetingen, waarbij de meest moderne middelen waren toegepast, werd besloten toch eerst op volle zee de machines uit te proberen. De Statendam was de Engelse kust genaderd, ter hoogte van Huil, toen het defect optrad. Omtrent de duur van de reparatie kon vooralsnog niets worden, gezegd. Vol lof waren beide directeuren over het optreden van de mannen van de zeesleepdienst. „Dit was een echt staaltje van Hollandse zeemansdurf", aldus de heer Van Daalen. alles wel. Er bevonden zich circa 250 personen op de Statendam,. Hieronder waren de leden van de directie van de Holland Amerika Lijn en van Wil ton Fijenoord, waar het schip is ge bouwd. De slepers hadden tot opdracht het schip op volle zee vast te maken en de Statendam weer naar de werf in Schiedam te slepen. De Statendam was zaterdagmiddag vertrokken voor het houder* van een tweedaagse technische proefvaart. De bedoeling .was, dat het schip omstreeks drie uur zondag weer in Schiedam zou terug zijn. Al spoedig bleek, dat de Statendam zich in een benarde positie bevond. Er stond een sterke zuid-zuid-westen wind met een kracht van 8 tot 10 Om 3 uur zondagmiddag werd als po sitie opgegeven: 52 gr.-17 m. N. en 3 gr.-48 m. Oost. Dit was ongeveer 50 mijl N.N.-West van Hoek van Holland. De zeesleper Titan was op dit tijd stip her, dichtst bij het schip gekomen. De kapitein hiervan seinde, dat hij om streeks half zes in de avond bij dé Statendam zou kunnen zijn. AUe voorzorgsmaatregelen waren in tussen getroffen. De Titan zou aan bak boord vastmaken. Aan boord van de Statendam zouden alle deklichten wor den ontstoken, alsmede de mastlichtcr Getracht zou worden een 3 duims-drijf- lijn met stalenvoorloper van_ 100 meter lengte op xe gooien. Deze lijn zou dan aan de bolders aan bakboordzijde moe ten worden, vastgemaakt De zeesleper „Cycloop" die eveneens was uitgevaren/volgde de Titan op de voet. De Cycloop zou aan de kop vast maken, zo was de bedoeling, en de Sta tendam assisteren tot aan. de monding van de Nieuwe Waterweg. Om half zes kreeg de Titan opnieuw verbinding met de Statendam. De Titan was toen nog slechts 4 mijl verwijderd van de Statendam. Op dat ogenblik zou het echter nog een half uur duren, voordat korx worden vastgemaakt. De Statendam begon reeds snelheid te minderen. Iedereen wachtte daarna in spanning op het moment, waarop de trossen kon den worden vastgemaakt. Op allerlei manieren was in de loop van dc dag getracht van de wal af met het schip contact op te nemen- Maar al te zeer was men doordrongen van de ernst van de situatie.De zeeslepers jraven geer hoopvolle berichten door Voortdurend klonk door de zenders, dat er zeer hoge zeeën waren en veel buis water over kwam. „Het ss beesten weer" zo klonk omstreeks half zes door de zenders. Toch zetten de mannen van de zeesleepdienst door. Het gloednieuwe schip zou weer vei lig de Waterweg op moeten worden ge sleept. Dat was de opdracht. „Jammer, dat het donker al is inge vallen. als wij bij uw schip zijn," zo riep de kapitein van de Titan over de zender naar de Statendam, En tegen zyn collega van dc Cycloop: „Het een zwaar karwei worden, Henk." In Hoek van Holland, waar wij de gesprekken kondeti volgen over de radio, leefde iedereen met dit gebeu ren op zee mee. Men groepte zich om het toestel om over de visserijband enige ivoorden te kunnen opvangen omtrent de positie van het schip. Alles was daar in paraatheid gebracht. De mannen van het loodswezen, berg- wezen en van de sleepdienst waren gereed om zonodig hulp te gaan bieden. Twaalf minuten over zes was de Ti tan langszij de Statendam. "Vijf minuten daarna was een tros vastgemaakt, maar de weersomstandigheden waren helaas niet van die aard, dat al getrokken kon worden. Het wachten was op de Cy cloop, alsmede op de Zeeland van de firma Wijsmuller. Bij het uitvaren uit IJmuiden strandde deze sleper op de noorderpier. Later voer het schip toch uit Dit was omstreeks 4 uur, Tegen half zeven werd toch besloten te gaan trekken. De Statendam zou langzaam meedraaien. De Cycloop arri veerde om tien voor half acht en gmg vastmaken op de Titan. Daarna werd nog gewacht op de Zeeland- die zou vastmaken aan stuurboordzijde. De kapitein van het schip, de heer Corn Haagmans deelde omstreeks de ze tijd mede, dat de Statendam van morgen 8 uur bij Hoek van Holland zou zijn. Ook zou de Statendam nog assistentie krijgen van de Nestor en de Hector van Wijsmuller. Deze laatste rederij was telefonisch door een der directeuren van Wilton ge contracteerd voor een bedrag van 175.000. Aanvankelijk had Wijsmuller 250.000 gevraagd, maar dit bedrag vond de directie van de werf te hoog Het is niet bekend, waarom Smit, die het eerste ter assistentie was uitgevaren geen contract heeft afgesloten. Trots als bekroonde kennelhonden kwamen vanmorgen de vijf Umuidense sleepboten van Bureau Wijsmuller met hun buit voor de Nieuwe Waterweg. Vastgebeten in hun flanken hingen de beide Rotterdamse slepers Maas en Blankenburg, die weliswaar eerder bij het onklaar geraakte: schip waren gear riveerd, maar die docr een handige manoeuvre van John Wijsmuller zich de vette kluif zagen ontgaan. De Statendam, die voor de eerste maal buitengaats was geweest, kwam heel wat minder trots terug dan zij zater dag was vertrokken. De trots van de Nederlandse koopvaardijvloot had het ■aoncfer de hulp" van de sleepboten niet afgekund en moest zwaar in de trossen hangend naar de werf wor den teruggesleept. Vóór de' Zeeland, Wijsmullers vlagge- schip, de Cycloop en de Titan en ach ter de Hector de Nestor, zo draaide het konvooi de havenhoofden van Ho'ek van Holland binnen. Even was het op de pieren nog een bang afwachten. Zouden de slepers bij de harde wind de moeilijke draai kun nen. nemen. Het gelukte Het verkeer op de rivier maakte, zodra de Staten dam op de Waterweg was, ruim baan voor het ongelukkige schip. De sleep boten kortten te trossen om beter te kunnen manoeuvreren. Het was tien uur toen uit de richting Schiedam drie kleine havensleepboten van Wilton de trossen van twee der IJmuidense trek kers overnamen. De Zeeland bleef nog in de touwen en zou niet vóór Schie dam losgooien. Maar de Cycloop en de in#*-/,'' S Vfjf Dc Statendam, gesleept door Wijsmullers Zeeland cn Titan en door enige havensleepboten II aterweg tui de ongelukkige proefvaart. van Wilton, op de Nieuwe Veldslag bi maanlicht in Port Said Na de strijd trokken de Britse militairen zich volledig terug, binnen een met prikkeldraad afgezette „inscbepingszone", die ongeveer een zesde deel var. de stad omvat, met inbegrip van de haven. Bij het aanbreken van de dag droegen zij de rest van de stad over aan het politielegertje van de Ver. Naties. 1 Egyptenaren hadden in de loop .an zaterdag 26 aanvallen gedaan, niet alleen op Britse en Franse militairen, maar ook op patrouilles van de internationale Nestor wendden onmiddellijk de ste ven, op zoek naar nieuwe buit. Omstreeks eerx uur kwam het schip voor de werf, die het zaterdag zo vól overmoed had verlaten. Nog hadden, de sleepboten hun buit niet veilig binnen, maar ook de laatste manoeuvres geluk ten en de nieuwe Statendam lag spoe dig weer veilig aan de kade. Afgevaardigden van de acht partyen hebben zaterdag in Djakarta besprekin gen gehouden met het doel „de kabinets coalitie te redden". Een woordvoerder verklaarde na af loop, dat alle partyen waren overeen gekomen „corrupte en onbekwame partijleden" te verwijderen en zo nodig wijzigingen in het kabinet aan te bren gen. Alen voorspelt dat minister Abdoel- gani zal moeten heengaan, omdat hij betrokken Is bij een corruptieschandaal. Volgens de woordvoerder waren er onder de partijen drie standpunten: 1 De leidende nationalistische partij, de PNI, wenst de huidige toestand te handhaven; 2 De gematigde Masjoemi, in om vang gelijk aan de PNI, en kleinere mohammedaanse groepen plus de rooms-katholiekcn en protestanten wen- serr hervorming der partijen en wijziging van het kabinet. 3. De orthodoxe mohammedaanse party en' de conservatieve mohammedaanse 1 partij nemen een tussenstandpunt in. In januari zullen bijeenkomen. de partijen opnieuw In westelijke diplomatieke kringen verwacht men, dat de Hongaarse pre mier Kadar deze week een belangrijke politieke verklaring zal afleggen. Hoe wel de Hongaren over het algemeen weinig goeds verwachten, doen toch geruchten de ronde, volgens welke de rechtervleugel van de communistische partij met de party van de kleine boe ren tot overeenstemming zou zyn ge- Zaterdag nam H.K.H. prinses Beatrix in Den Helder een défilé af van de adelborsten der Kon. Marine. Naast dc Prinses de commandant tan het Kon. Instituut voor dc Marine, kapitein ter zee II. A. M. Goossens. komen over de vorming van een coa litieregering binnen een „patriottisch front". De stakingen in Boedapest schijnen te zijn geëindigd. Russische tanks en infanterie zijn bezig vele duizenden vrijheidsstrijders in te sluiten, die het verzet nog vol houden in de oostelijke provincies van Hongarije. De Weense correspondent van het Westduitse nieuwsbureau DPA heeft bericht dat volgens een Hongaarse „vrijheidszender" nationalisten Russi sche troepen na zware gevechten uit de ongeveer 100.000 inwoners tellende stad Miskolkc in Noordoost-Hongarije hebben verdreven. Deze zender deelde mee, dat er aan beide zijden mortieren en artillerie zou zijn gebruikt en dat de Russische luchtmacht zware aanvallen op ver zetslieden zou hebben gedaan in het gebergte ten noorden van Miskolkc. Zaterdag zyn de eerste standrecht processen in Hongarije gehouden. Het eerste slachtoffer hiervan was Janos Soltesz uit Miskolke, die schuldig zou zijn bevonden aan het verbergen van wapens en onmiddellijk daarna is op gehangen. De dagbladcorrespondenten Richara Kilian (Daily Express) en Erich Wahat (Ass. Press) hebben zaterdag op bevel van de Hongaarse regering Hongarije moeten verlaten. Wahar zou arbeiders hebben aangespoord tot staking en Kilian had zich niet tijdig bij de auto riteiten gemeld nadat hij uit Oostenrijk Hongarije was binnengekomen. politiemacht der Ver. Naties. De Britse bevelhebber in Port Said, luitenant- generaal Stoekwell, had verklaard, dat zijn troepen tot actie zouden moeten overgaan, ais de Egyptische aanvallen voortduurden. Nadat Britse tanks de aanval waren begonnen, dreunde gedurende enige uren het geschut van de tanks, ratelden machinegeweren en klonken geweer schoten. Tanks reden door de straten, troepen slopen door de verraderlijke stegen, schietend op guerrillastrijders, die vuurden van de daken en uit schuil plaatsen. Eerder op de dag waren bijna duizend Egyptenaren samengedreven door Britse troepen, die op zoek: waren naar terro risten. Zaterdagavond laat waren de Egyptenaren op 250 na weer losgelaten. Deze vielen binnen de leeftijd voor mili taire dienst. De Westduitse autoriteiten hebben machtiging verleend tot invoeren uit Nederland ter waarde van 7.875.000 DM, waarvan industriële produkten voor 6 miljoen DM drukkerijprodukten, voor zover niet geliberaliseerd, voor 1 mil joen DM, linnen- en vlasgarens voor 600.000 DM en diverse textielprodukten voor 250.000 DM. "Volgens liet te Sydney verschonende blad „Mirror" hebben inboorlingen van Nieuw-Guinea op de grens tussen het Australische en Nederlandse gebied, twaalf mensen gedood bij een overval op een zendingspost. Onder de slacht offers zouden twee Amerikaanse zende lingen van de -Christian and Missiona ry Alliance" zijn. iDe moord zou hebben plaatsgevonden bij de Wisselmeren. De groep zendelingen was kortgele den per vliegtuig naar dit gebied ge bracht. Het vliegtuig zou vernield zijn. Eeri- vliegtuig is naar de Wisselmeren onderweg om de toestand te onderzoe ken. DE BILT, maandag 10 uur. Gedu rende het weekeinde bewoog een zeer diepe Oceaandepressie langzaam in Noordoostelijke richting langs de Faroer. De luchtdruk in het centrum bedroeg tijdelijk ongeveer 950 mb boven het diddellandsezeegebied en Oost-Europa bleef de luchtdruk echter hoog waarbij in Noordoost-Siberië zelfs barometer standen van even boven 1050 mb voor kwamen. Tussen de beide grote druksystemen stond over een zeer brede zone een krachtig tot stormachtige Zuidwestelijke luchtstroming welke zachte Oceaanlucht tot diep in Rusland bracht. De vorst werd daarbij teruggedrongen tot in Noord-FInland en in Rusland tot voorbij Moskou. In ons land steeg de temperatuur tot voor de tijd van het jaar zeer hoge waarden. Het depressiegebied begint nu in diepte en omvang af te nemen terwijl een' hogedrukgebied op de Oceaan zich in de richting van de Golf van Biscaie uitbreidt. Dit heeft tot gevolg dat de windkrachten bijna overal afnemen en wat minder zachte lucht naar West- Europa wordt gevoerd. Een laatste randstoring van het depressiegebied be vond zich maandagmorgen bij de ingang van het Engelse Kanaal. Deze zal tame lijk snel vergezeld van regen naar Scan dinavië trekken waarna opklaringen zich ook Mi'fci onze omgeving zullen uitbrei de:.. Drie Jordaniérs hebben zaterdag avond bij een overval in het Israëli sch?:; dorp Tel Mond, dat zeven km van de Israëlisch-Jordaanse grens ligt, een Israëliër gedood. De vrouw en het kind van de Israëliër werden zwaar ge wond. In hetzelfde gebied is ook een Israë lische grenswachter omgekomen. Naam Straal Woonplaats wenst het ontvangen Trouw lot per l januari cn met 1957 31 tc dec. 1956 gratis te abonneren. Betaling dagblad en zich zal geschieden per tceek (57 cent) per kwartaal (f 7.40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat .10 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1