SER en Stichting Maar worden eisen van leraren afgewezen V.S.-leger in Europa .N.-politie beschermt de bergingsvloot Arrestaties officieel in Hongarije UITKERINGEN STOPGEZET DOOR MINISTERRAAD mI MINISTER CALS IN TWEEDE KAMER RECHTER VIEL FLAUW Kritiek op Assof Geen omsingeling van Sow jet-Unie Nog goedkeuring Eden wil gesprek met Eisenhower Nasser nodig Moet Geroe (terug) terechtstaan Eerste Kamer keurt ontwerp goed W eeroverzicht Verhoging van topsalarissen Deportatie uit Roemenië WOENSDAG 19 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3567 Weerbericht DULLES: ALLEEN „STROOMLIJN" m Akkoord met Britten en Fransen Reizigers mogen meer koffie uitvoeren Brand aan boord van Wester dam O Rode Kruis overschrijdt de 4 miljoen Ministers zien af van verhoging van hun salarissen Brits-Frans verzoek aan de Y.N. Proces tegen De Braai Dodelijk ongeval Er kan geen sprake zijn van enige overeenkomst met de Sow- jetunie, die de militaire sterkte van de Verenigde Staten in West- Europa zou verminderen. Dit heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, gisteren op zijn persconferentie meegedeeld. Zie verder pagina 3 Het opperbevel van de Brits- Franse troepen in Egypte en ver tegenwoordigers van de Ver. Na ties zijn het eens geworden over twaalf voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, wil de Brits-Franse bergingsvloot in Egypte blijven, nadat de Britse en Franse militairen zich uit dat land hebben teruggetrokken. DE Hongaarse regering heeft dinsdag de arrestatie van bijna 400 personen bekendge maakt. Radio-Boedapest deelde mee, dat deze arrestaties in de afgelopen 24 uur waren verricht. Ta bevoegde- kringen in de Hon gaarse hoofdstad neemt men aan," dat het hier gaat om een groot aan tal mensen, die zich reeds tijdens het stalinistische regiem van Ra- kosi en Geroe als politieke gevan genen in arrest bevonden, maar later door partizanen in vrijheid waren gesteld. Mijnwerkers Geen staking Ziek Lek oslen bejaarden mmmmÊmsx grutïs tot 1 januari 1957 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 i.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage- Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 302569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 ner mnanrt 7.40 per kwartaal. - Losse nummera w «"1" Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. Directeur: H. DE RUIG rj E laatste maanden is opnieuw de vraag in discussie gekomen of het geen tijd wordt de Stichting van d» Arbeid te doen verdwijnen. Ais orgaan van overleg en samen werking heeft de Stichting van de Ar beid in het naoorlogse Nederland veel en belangrijk werk gedaan. Als zoda nig was het zelfs een unicum in de hele wereld. De "laatste jaren hebben zich echter gekenmerkt door een minder goede gang van zaken. Er heerste niet steeds meer dezelfde eenstemmigheid ais vroeger en het heeft er in het begin van dit jaar zelfs even op geleken, dat ze niet meer functioneerde. Die crisis is de Stichting van de Ar beid weer te boven gekomen, doch dat neemt niet weg, dat het probleem zelf, namelijk of de Stichting moet voortbestaan al dan niet, aan de orde is gebleven. VAN het begin af aan is de Stich ting van de Arbeid gezien als een overgang3orgaan, dat op den duur zou moeten verdwijnen. De gedachten gingen immers uit naar de verwezenlijking van de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Aan de vormgeving daarvan wordt nu sinda 1950 gewerkt en de verwach ting was dan ook, dat na de inwerking treding van de Sociaal Economische Raad de Stichting geen al te lang le ven meer beschoren zou zijn. Het is anders uitgekomen. De Stich ting van de Arbeid functioneert nog steeds en er zijn groepen, zoals het NW en een deel van de werkgevers (OSWV), die er zelfs de voorkeur aan K«mt de Stichting van de Arbeid, zij hei dsn ia gereorganiseerde vorm, te doen voortbestaan. OVERWEGEND DROOG. Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist. Aanvankelijk weinig wind, Jaler zwakke tot matige zuidelijke wind. In het zuidoosten van het land Iets kouder, elders weinig verandering in temperatuur. 20 dec. zon op 8,47, onder 16.32; maan op 20 26, or.der 10 26. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT J7 EN belangrijke bijdrage in de dis- cussie van de laatste tijd is gege ven door prof. mr. W. F. de Gaa; Fortman in het „Sociaal Maandblad'' Terecht heeft de hoogleraar eroj gewezen, dat de Stichting van de Ar bsid wel aan „bloedarmoede" moes gaan lijden naarmate de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie meer of gang kwam. Wat toch is het geval? In de Stich ting van de Arbeid komen alleer vraagstukken van sociale aard aan d< orde. Het economische aspect daar van blijft buiten beschouwing. De economische medezeggenschaj begint echter steeds meer gestalte ti krijgen. In de ondernemingsraden voor zover zij er al zijn weliswaai nog In bescheiden mate, maar voora' in de bedrijfs- en produktschappen er in de Sociaal Economische Raad. Onder deze omstandigheden valt he" te verklaren, dat de Stichting van d< Arbeid aan betekenis ging verliezen Het jongste advies van de S.E.R. over de bestedingsbeperking heeft bo vendien bewezen, dat dit toporgaan van het Nederlandse bedrijfsleven inder daad kan uitgroeien tot het werkelijke ontmoetingspunt van samenwerking en overleg. Het is dan ook te hopen, dat spoedig de nodige wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen, dit ook te realiseren. Wat prof. De Gaay Fortman in het Sociaal Maandblad heeft opgemerkt, bljjft de Chr. Sociale Beweging als ideaal zien, We geven daarom zijn slotbeschouwing hier nog eens onver kort weer: „De conclusie moet zijn aldus de hoogleraar dat de Stichting van de Arbeid haar taak heeft volbracht. Het adviserende en coördinerende werk ten opzichte van de regering en maat schappelijke instanties, dat zij thans nog verricht, kan zonder bezwaar overgaan naar de Sociale Commissie van de S.E.R. Daarnaast scheppe men een nieuwe mogelljKheid van permanent overleg tussen de vertegenwoordigers Van de centrale ondernemersorganisaties en de arbeidersvakcentrales. Een nieuw lichaam is daarvoor niet nodig. Men kan bijeenkomen in het gebouw van de S.E.R. en, voor zover nodig, ge bruik maken van het administratieve apparaat van de Raad. Kroonleden moeten aan dit overleg niet deelne men. Het overleg strekke zich uit over al le onderwerpen, die economisch, so ciaal en financieel belangrijk zijn. Het 7lj zo informeel mogelijk. En het vin- de geregeld met korte tussenpozen Plaats. Natuurlijk is de gezindheid be slissend voor het slagen. Maar ieder der betrokkenen zegt als om strijd, dat de gezindheid aanwezig is. Laat men het dan waar maken." nderwijzers-salarissen worden verbeterd i„Tildens de, 7-itt!ne OP maandag jongst- Landgevecht te Madja- u Jn i?e z.aaJt tegen de Nederlan- aer H. de Braai, is o.m. als getuige ge- hoord Frans Baden, die in de proces sen tegen Schmidt en wijlen Jungschla- gcr als getuige aanvankelijk belasten de verklaringen had afgelegd, doch de ze later weer had ingetrokken. Ook met betrekking tot De Braai, had Baden aanvankelijk beweerd, dat deze deel uitmaakte van een ondergrondse bewe ging. Op de zitting van maandag trok Baden deze beschuldigingen tegen De Braai echter weer in en zeide hij deze slechts te hebben gedaan om de poli tie in de w-ar te brengen. Thans zeide hij te weten, dat De Braai nooit lid van een onwettige guerilla-beweging is geweest. De rechter, die een astma-patiënt is. viel maandag tijdens het verhoor van de derde getuige op die dag bewuste loos van zijn stoel. Na een half uur kwam hij weer bij. doch hij was niet bij machte de zitting voort te zetten. Op de Amersfoortseweg te Apeldoorn ter hoogte van de Langeoerg is gisteren de 53-jarige J. Brugge uit Den Haag achter op een rijdende vrachtauto gere den. De heer B. werd bij de botsing zo ernstig gewond, dat hij ter plaatse over leed. Zijn auto werd ernstig beschadigd. Omtrent de oorzaak van het ongeluk tast men nog in het duister. (Van onze parlementaire redacteur) HE regering heeft besloten nieuwe salarisvoorstellen voor de onderwijzers te ontwerpen. De voorstellen zullen zijn gebaseerd op een juiste waar dering van de onderwijsmensen temidden van de salarisschalen van het bezoldigingsbesluit. Minister Cals, die deze mededelingen gistermiddag deed in de Tweede Kamer, zei dat de regering het gevaar dat men in het land zal zeggen: „Laten we in optocht naar Den Haag gaan, dan krijgen we onze zin", op de koop toe neemt. De minister kon de inhoud van de voorstellen niet meedelen, zolang zij nog niet in het georganiseerd oveileg aan de onderwijsox'ganisaties zijn voorgelegd. De heer Cais is er echrir van overtuigd, dat de onderwijzers, gezien de algemene situatie, met deze voorstellen zullen instemmen. De minister hoopte, dat de Tweede Kaner zal begrijpen dat het kabinet niet verder kan gaan. De minister wees de eis van de lerarenorganisaties van verdere salaris verhoging echter af. De regeringsvoorstellen t.a.v. de on derwijzers behelzen o.a. enige ver groting van de marge voor de school hoofden en van andere groepen. Was het aanvankelijk zo, dat het niet mogelijk was-de beloning van de bjjacten weer in te voeren, omdat de ze gepaard diende te gaan met een verlaging van de basissalarissen, thans kan deze beloning wel worden gege ven, omdat de salarissen van de on derwijzers worden verhoogd. De minister verklaarde, dat wel over wogen wordt de Amerikaanse divisies in West-Europa te „stroomlijnen". Het doel daarvan is niet de sterkte te beperken, maar alleen de strijdkrachten beweeglij ker te maken en ;Hn te passen bij de moderne oorlogvoering. Het was de eerste persconferentie van Dulles sedert zijn ziekte van ongeveer twee maanden geleden. Amerika is niet van plan, zei Dulles, van de toestand in Oost-Europa gebruik te maken voor een campagne tegen de Sowjet-Unie. De Sowjet-Unie kan ervan verzekerd zijn dat Amerika niet de wens koestert de Oosteuropese satellieten tot bondgenoten van Amerika te maken. Ook ligt het niet in de bedoeling van Amerika de Sowjet-Unie te omringen met een groep vijandige staten, naar het voorbeeld van het Franse „cordon sani taire" na de eerste wereldoorlog. Volgens Dulles moet het de Sowjet- Unie in de laatste maanden duidelijk zijn geworden dat zij op de 60 divisies in de Oosteuropese landen niet langer kan re kenen Om die reden is het des te be langrijker dat Rusland weet dat de Ver. Staten een wezenlijke vrije satellietstaat zouden willen erkennen en niet wensen die tegen de Sowjet-Unie te keren. Dulles verklaarde dat overwogen wordt maarschalk Tito van Joegoslavië naar Washington uit te nodigen. Dulles bevestigde dat de Engelse re gering overweegt, gezien Engelands moeilijke financiële positie, de troepen sterkte in West-Duitsland te verminde ren, tenzij de Duitsers of wie dan ook bereid blijken te zijn mee te betalen voor liet onderhoud van die troepen. Tevoren was een bericht gepubliceerd, dat Engeland vier divisies uit Duitsland zou terugtrekken, tenzij de Duitsers de volledige onderhoudskosten voor deze troepen zouden gaan betalen. Op het ogenblik betalen de Duitsers een gedeel te hiervan en wel ongeveer 350 miljoen gulden. De totale onderhoudskosten be dragen ongeveer een miljard gulden per jaar. Minister Cals was van menmg. dat de salarissen van leraren en hogere ambtenaren gelijk behoren te zijn. Er mag geen. discriminatie ontstaan. De uitbetaling van de salarisverhoging voor de hoofdambtenaren aan het de parlement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is zaterdagmiddag even als op de andere departementen, on middellijk stopgezet. Overigens dient de kwestie van de verhoging van de salarissen van de topfunctionarissen aan de departemen ten behandeld te worden bij de begro ting van Binnenlandse Zaken. Blijk baar heeft de regering gevolg willen geven aan de wens van de Kamer. Minister Cais sprak uitvoerig over wat er gebeurd is in de afgelopen ja ren in het georganiseerd overleg met de onderwijsorganisaties. De voorstelling van zaken van de ANOF als zou het overleg twee en een half jaar hebben, geduurd en de lege ring de zaak hebben gerekt, wees de bewindsman af. De ANOF diende u april 1954 salarisvoorstellen in, die toen in verband met het feit, dat de rege ring over de getaeele linie rust wenste in lonen en salarissen, met goedvin den van het georganiseerd overleg „in deijskast: werdi\n ?gez*t, Deze voor stellen. bevatten geen" toelichting. Een deugdelijke toelichting werd pas gegeven op 8 februari 1955. Gedurende 1955 was er geen toenadering te berei ken in. het georganiseerd overleg. Bij de aanvang van het jaar werd een com missie van deskundigen ingesteld om de positie van de onderwijzers te on derzoeken. De regering heeft zich met de conclusies van deze deskun digen verenigd. De regering is toen met Zij zullen de kool cn de geit wel sparen dacht dit Egyptische luiisgeitjetoen ge wapende Engelse militairen in de Ara bische wijk van Port Said huis na huis doorzochten in de hoop een spoor te vin den tan de Egyptische daders, die dezer dagen een Britse officier in een taxi ont voerden. Met een superieure onverschillig heid voor de geueren en bajonetten wan delde liet dier een steegje om. Aan "de grensfaciliteiten is voor wat de .goederen voor persoonlijk gebruik" betreft een kleine uitbreiding gegeven. Reizigers naar het buitenland zullen voortaan per persoon 2 tot 3 kg gebrande koffie als reisbagage uit Nederland mo gen uitvoeren Itot voor kort 500 gram p.p.) mits bij de douane aangegeven. 1„ril Rrtrirtlrlrnn in I1T- Premier Eden heeft gisteren ver klaard, dat hij president Eisenhower zou willen ontmoeten. Hij voegde eraan toe, dat zijn wens de Amerikaanse re gering zeer goed bekend is. Eden, in antwoord op vragen yan Labour in het Lagerhuis, zei echter, dat hij op dit ogenblik geen gedetail leerde verklaring af te leggen had over de mogelijkheid van een spoedige ont moeting met de president. Informeel is van Eden en zijn Franse collega Mollet bekend, dat zij in de afgelopen weken Washington gepolst heb ben over de vooruitzichten van een c°h* ferentie van de regeringshoofden van de Westelijke Grote Drie. Voor het ogenblik werd deze gedach te door Eisenhower koel ontvangen, al dus hebben diplomaten meegedeeld. Amerika wenst niet betrokken te wor den zelfs niet indirect bij de Brits-Franse politiek van interventie in Egypte. Omstreeks negen uur gisteravond is brand uitgebroken in ruim I van het motorschip Westerdam, dat aan de Wilhelminakade van de Holland Ame rika Lijn ligt. De bemanning van het schip zette dadelijk het blussingswerfc in. Later werd assistentie verleend door de Rot terdamse brandweer. Omtrent de oor zaak tast men nog in het duister. De voorwaarden behoeven nog de goed keuring van president Nasser van'Egyp te. Men is overeengekomen, dat de troe pen van de V.N, de bergingsvloot zulten beschermen. De schepen zullen de vlag van de V.N. voeren en het Britse mari nepersoneel zal in burger werken en armbanden van de V.N. dragen. Andere voorwaarden, zijn, dat het Brit se en Franse personeel van de bergings vloot de volledige internationale status van de V.N. krijgt, de bergingsschepen vrij door het Suezkanaal mogen varen en men bij het werk gebruik mag ma ken van de weg langs het kanaal. Men zal voorts aan boord lichte wapens voor zelfverdediging mogen hebben, maar de zwaardere wapens zullen van boord moe ten verdwijnen. Woordvoerders van de Ver. Naties hebben meegedeeld, dat voor de twee de achtereenvolgende avond er geen ter roristische activiteit is geweest, sedert de V.N.-strijdkrachten het politietoezicht in het grootste gedeelte van Port Said over hebben genomen. De Israëlische troepen hebben zich op nieuw 25 kilometer op het schiereiland Sinai teruggetrokken. Zij staan nu op 75 kilometer van het Suezkanaal. Joegoslavische eenheden van het V.N.- politieleger bezetten nu het gebied dat door de Israëli's ontruimd is. Uit welingelichte kringen wordt door United Press vernomen, dat Emoe Geroe, de afgezette secretaris der Hongaarse communistische partij in Hongarije, terug is. Hij zou zich voor zijn misdaden moeten verant woorden. Geroe is een der meest ge hate mannen ir. Hongarije. Radio-Boedapest heeft gisteren ge- ëble- meld, dat het niet mogelijk is ge' ken vrijwilligers te gebruiken voor ondergrondse werkzaamheden in ko lenmijnen. Arbeiders in Boedapest hadden zich als vrijwilligers opgegeven voor de mijnen van Dorog, maar van hun aanbod kon geen gebruik worden ge maakt. aangezien er niet alleen geen* onderdak voor hen was, maar boven dien de gangen en de installaties rijn verwaarloosd, waardoor niet kan wor den gewerkt. De schade aan de mij nen is onmetelijk, zo meldde radio- Boedapest. De vrije Hongaarse vakbonden hebben het bestaande systeem van collectieve arbeidsovereenkomsten, dat sinds 1949 van toepassing was, opge heven, aldus Radio-Boedapest De bonden hebben de Hongaarse re gering van him beslissing in kennis gesteld. De vakbonden en de arbei dersraden willen voortaan in alle on dernemingen samenwerken en door een gemeenschappelijke overeenkomst de loonregeling vaststellen. Hei regime van de nieuwe geheime politie en de speciale gerechtshoven schijnt thans voor de regering-Kadar vruchten at te werpen. De arbeiders in een aantal grote steden hadden gedreigd, opnieuw in staking te zullen gaan als de leden van de arbeidersraden niet in vrijheid zouden worden gesteld. De stakingen zijn echter nog niet begonnen, hoe wel de gearresteerde leden van de arbeidersraden nog in gevangenschap verblijven. Te "Wenen heeft een gevluchte of ficier van de beruchte Hongaarse ge heime politie, de AVH, verklaard dat de Hongaarse .regering vrijwel niets te zeggen heeft over de geheime politie die thans een afgrijselijke terreur door Hongajije, verspreidt.-«Het oppercom mando van-de .politiekberust uitslui tend bij de Russen. .De Hongaarse olympische ploeg is gisteren in Boedapest teruggekeerd. Ongeveer vijftig leden van deze ploeg waren naar het westen gevlucht. Aan de hoge ambtenaren van de Hongaarse posterijen is gisteren het ultimatum gesteld, dat zij ontslagen zullen worden, als zij niet binnen twee dagen aan het werk gaan. Vandaag heeft giro 777 van het Hoofd bestuur van het Nederlandsehe Roode Kruis, zoals reeds gemeld de vier mil joen gulden overschreden. Dit gironum mer, dat door het Nederlandsehe Roo de Kruis altijd gebruikt wordt voor in zamelingen voor hulpverlening bij grote rampen, werd eind oktober geopend voor bijdragen ten behoeve van het Hon gaarse volk. Op 13 november was het eerste mil joen gestort. Een week later, op 21 no vember, was het tweede miljoen bereikt. Op 1 december was dit bedrag tot drie miljoen aangegroeid en op 19 decem ber is de stand ƒ4.006.661,40. Hierbij moet in acht worden genomen, dat aan het Nederlandsehe Roode Kruis voor meer dan een miljoen aan goederen in natura ter beschikking werd gesteld voor de hulp aan de Hongaarse vluchtelingen in Oostenrijk, en aan de slachtoffers in Hongarije. Op giro 999 was heden morgen ƒ3.658.495,16 binnengekomen. (Van onze Haagse redacteur) De Eerste Kamer heeft gistermiddag z.h.st. de regeling voor de ziekenfonds verzekering voor bejaarden en de wij ziging wet toepassing ziekenfondsbe- sluit aangenomen. Alleen de heren Maenen (KVF), Polak (CPN) en Van Wingerden (Arb,), maakten enige opmerkingen. Japan is gisteren toegelaten als tach tigste lid van de Ver. Naties. De beslissing werd in de algemene vergadering met 77 tegen 0 stemmen genomen. Zuid-Afrika en Hongarije, die de algemene vergadering boycot ten, waren afwezig. DE BILT, woensdag 10 uur. De afgelopen nacht trok een oud front langzaam in Oostelijke lichting over ons land. hetgeen in de kustpro- vincies plaatselijk nog wat lichte regen veroorzaakte. Na de frontpassage klaarde het daar flink op met het gevolg, dat de tem peratuur er tot omstreeks 2 graden daalde. Hierbij ontstond in de aanwe zige vochtige lucht op uitgebreide schaal mist, die zich vanochtend wist te handhaven.. -> Tussen IJsland cr. Groenland is een nieuwe depressie ontstaan, waarvan het front vanochtend Ierland naderde. Dit front zal Nederland morgen niet kunnen bereiken," maar wel "komt het zo dichtbij, dat de wind weer iets gaat toenemen uit het Zuiden. De mistkan- sen worden daarom kleiner. By New Foundland bevindt zich een volgende depressie, die eveneens de Oceaan optrekt. In verband hiermede zal de aanvoer van zachte lucht naar West-Europa worden hervat en blij ven de temperaturen de eerstkomende dagen boven normaal. Van onze Haagse redacteur Einde vorige week is op Instigatie van Binnenlandse Zaken een begin gemaakt met de uitkering van de extra-verhoging van de salarissen van topfunctionarissen bij het rijk met te rugwerkende kracht tot 1 september. Maar in de maandag gehouden verga dering van de ministerraad is besloten a. t (Van enze parlementaire redacteur) Minister Cals heeft gistermiddag de Tweede Kamer meegedeeld, dat het kabinet besloten heeft het besluit van het vorige kabinet, waarbij de salaris sen van ministers en staatssecretaris sen zouden worden verhoogd, om te voorkomen dat de afstand in salarissen tussen hen en de secretarissen-generaal, die een salarisverhoging hadden gekre gen, niet te gering zou zijn, in te trek ken. De kamer heeft dus zowel wat be treft de uitkering van de salarisverho ging van de topfunctionarissen als ten aanzien van ministers en staatssecreta rissen haar zin gekregen. Ondanks verzet van de Verenigde Sta ten en van Dag Hammarskjöld hebben Engeland en Frankrijk formeel verzocht om een bijeenkomst van de Algemene Vergadering der Vier. Naties om te spreken over de wijze, waarop Egypte de in dat land woonachtige Britse en Franse staatsburgers behandelt. de uitbetaling van dit „voorschot" on middellijk stop te zetten» Dit betekent dat de verhoging (8,6— 17,6 procent) weer van de baan is. Bij vele overheidsdiensten is het voorschot al uitbetaald. In de Tweede Kamer is op deze stop zetting aangedrongen. Zo vroeg de heer J. Smallenbroek (AR) de minister geen uitvoering te geven aan het voornemen om een voorschot uit te keren, voordat de kamer bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken haar standpunt heeft kunnen bepalen. Maar inmiddels werden de salarisver hogingen al geregistreerd en de kwi tanties klaargemaakt. De ministerraad heeft nu blijkbaar rekening willen houden met de wensen van de kamer. In de kringen van de hogere ambtenaren heeft deze gang van zaken nogal bevreemding en ontstem ming gewekt. „De Russen hebben vrijwel alle Roe menen onder de 35 jaar gedeporteerd en een „ring van staal" rond Boeka- rest getrokken/* Dit heeft een Zwitsers zakenman, die zojuist uit Roemenië Is teruggekeerd, in een plaatsje aan de Roemeens-J oegoslavisehe grens mee gedeeld aan een speciale correspondent van het betrouwbare Italiaanse dag blad La Stampa uit Turijn. „Gedurende mijn vierdaagse verblijf m Boekarest zag ik nooit een robuuste kerel, laat ons zeggen een jonge man van minder dan 35 jaar", vertelde de Zwitserse zakenman. „Zij zijn allemaal in het geheim in massa gedeporteerd". „De enige Roemenen, die nog wa pens dragen, zijn leden van de politie, die langs de grens liggen.". S "V d N'Z 'v v Om de inscheping van Engelse cn Franse militairen ongestoord te doen verlopen hebben Engelse troepen een deel van de havenwijk te Port Said met prikkeldraad afgezet. Egyptische burgers, die het afge zette gedeelte lijdelijk willen verlaten, krij gen bij een Britse wachtpost een stempel op de pols, u aardoor ze bij hun terugkeer gemakkelijk kunnen worden herkend. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot en met 31 dec. 1956 gratis te ontvangen en zich per 1 januari 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per weck (57 cent) per kwartaal (f 7.40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. L' wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1