Overheid en bezitsvorming Suez - politiek van oedgekeurd Nasser is een pion van de Sowjet-Unie" KRITIEK ALGEMEEN IN TWEEDE KAMER „POLITIEK IN DE ETHER" WEER IN DISCUSSIE Politie in Hongarije weer aan de macht Plannen voor vrijmaking van Suezkanaal gereed Vijfde toch mei in toekomst een vrije dag? Staatsgreep van het leger op Midden-Sumatra? Ambtenaren moeten „voorschotten^ terugbetalen CAB10 swMS Prof. Zijlstra sprak over prijspolitiek met werkgevers Veeljarenplan voor TV gevraagd W eeroverzicht Dr. Drees: ,jViet onwaarschijnlijk" Spoorbomen niet gesloten: boete VRIJDAG 21 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3569 Weerbericht Ned. carillon leidt Eisenhowers nieuwe ambtsperiode in ■fffi «t de Televisie 1957: zondag K.L.M. vervoerde meer passagiers, vracht en post Giro 777 en giro 999 Zie verder pagina 3 Verkorting der werkweek bij O pel-fabrieken Advertentie „d pk»* «iannen pretereren r* v jfv DE Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond na een debat van drie dagen over de buitenlandse politiek haar vertrouwen in de regering-Mollet uitgesproken. Dit besluit, genomen met 332 tegen 213 stemmen, betekende een goedkeuring van de Franse Suezpolitiek. De motie van vertrouwen was door de socialisten ingediend. De 150 communisten die Mollet in de 1014 maand, dat hij aan het bewind was steunden, in de hoop een volksfront te kunnen vormen met de socialisten hebben hem ditmaal in de steek gelaten, zoals zij de laatste tijd al vaker gedaan hebben. Mollet wil trouwens weinig van hun steun weten, al heeft deze hem vaak gediend. Ook de 44 poujadisten stemden tegen. Geen München Navo blijft <Van onze parlementaire redacteur). TTAS. V. D. ZAAL (A-R.) heeft gistermiddag by de behandeling van de begroting van Onderwys, Kunsten en Wetenschappen door de Tweede Kamer, zich scherp gekeerd tegen het voornemen van de regering om de radio-iuisterbydrage te verhogen. Deze verhoging achtte hy in de eerste plaats in stryd met het prysstabilisatiebeleid van de regering en in de tweede plaats vond hy haar niet nodig. De radioverenigingen kunnen rondkomen en vragen geen verho ging. De regering komt hiermee, omdat zij deze verhoging van de radioretributie nodig heeft voor de wereldomroep. In het binnen land wordt naar deze omroep niet geluisterd- De binnenlandse luis teraars worden echter wel gedwongen voor deze wereldomroep meer te gaan betalen. De wereldomroep wordt door de radioverenigingen overeind gehouden, terwijl hij in wezen een staatsomroep is. Dat leek ds. v. d. Zaal niet billijk. Het verzet tegen deze verhoging was overigens in de Kamer algemeen. «Ml De nieuwe Zie verder pagina 4 gratig tot 1 januari 1957 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtend lenst abonnementen 18 30—19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 43 per maand f 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond, RUSTIG WEER. Veranderlijke bewolking met in het uiterste noorden tijdelijk wat regen. Elders hier en daar mist en over wegend droog weer. Zwakke of matige wind In hoofdzaak uit richtingen tussen west en noord. Weinig verandering In temperatuur. 22 dec zon op 8 48, onder 16 33: maan op 23.10, onder 11 21. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER afsluiting van de serie arti- kelen over de bezitsvorming willen wij thans nog m het kort na gaan, wat er rondom deze materie dit jaar te doen is geweest en welke aaatvegelen de regering m overwe ging heeft voor de naaste toekomst. Wij hebben gezien, waar het bij bezitsvorming in het algemeen offl gaat, nl. om brede groepen van de bevolking door regelmatig sparen de beschikking te doen krijgen over bepaalde vermogensbestanddelen, waardoor men vrijer en onafhankelij ker in het leven komt te staan. Het bedrijfsleven kan dit stimule ren dcor voor de werknemers gepre mieerde spaarregelingen in het le ven te roepen. Van overheidswege kan dei» ontwikkeling worden gestimu leerd door belastingfacilitelten te ver trekken en spaarbijdragen van werk gevers vrij te stellen voor de heffing van sociale verzekeringspremies. EEN eerste stap in deze richting werd gedaan ln maart van dit jaar, toen de regering een wetsont werp indiende houdende voorzieningen met betrekking tot werkgeversbijdra gen aan bouwspaarfondsen. Het ging hierbij om een beperkte vrijstelling van sociale verzekerings premies, van vereveningsheffing en ran loon- en inkomstenbelasting voor werkgevers, wanneer er in hun onder neming gespaard wordt voor de bouw van een eigen woning. In een later stadium is overeen gekomen, dat deze faciliteiten ook waden worden uitgebreid tot andere jpaardoelen. De vraag op welke wij ze een en ander zal worden geeffec- tneerd is nog in studie, zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken en kele dagen geleden ln de Memorie van Antwoord op de begroting van zijn departement meegedeeld. In de loop van dit jaar is ook een waardevolle maatregel aangekondigd met betrekking tot de hypothecaire garantie bij de bouw van een eigen woning. In mei werd een Koninklijk Baluit gepubliceerd ter bevordering van het eigen woningbezit. Rijk en gemeenten zullen samen garanties ver lenen voor dat deel van hypotheken, welke het normale percentage van 60 I 70 pet te boven zou moeten gaan. De overheidsgarantie kan lopen tot zelfs 90 pet van de kosten van de nieuwe woning, zodat men met 10 pet. eigen geld het eigen huis reeds kan financieren. i VAN overheidswege is verder m uit zicht gesteld, dat zij als werkgeef ster bereid is een gepremieerde spaar regeling in het leven te roepen voor de ambtenaren. Ook hierover zijn de beraad^fegin- gen nog aan de gang. De zaak is feeds aanhangig geweest in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Over- jfteg in Rijksambtenarenzaken. In deze commissie bleek echter niet elijk gedacht te worden over sommi- :e hoofdlijnen van de ontworpen rege- ing. In verband hiermee heeft deze com- issle haar definitief oordeel over de tworpen regeling opgeschort tot t haar van- de zijde van de minister n nader voorstel zal hebben bereikt, liarin met de in de commissie ge zakte opmerkingen rekening zal n gehouden. Je minister heeft toegezegd, dat hij naar zal streven de totstandkoming een gepremieerde spaarregeling ■>r ambtenaren op de kortst mpgelii- termijn te bevorderen. "erder wordt er gewerkt aan een tdspaarregeling. Ook hierover is beraad ten departemente nog de, zodat een nader oordeel moet ten totdat ien eventueel wetsont- de Staten-Generaal bereikt. JENS de kabinetscrisis hebben meningsverschillen over de igsparagraaf zich toege- |de vraag of eventuele fiscale »n ter bevordering van de |ng behalve voor de werk man toepassing zouden zijn ptandigen. ^informatiepoging van dt bleek namelijk dat men ghe zijde niets er voor Lde zelfstandigen bij te .wenste eventuele fa- Vrken tot de werkne- iadium van de kabi- lerover tot een com- len. Het is zo ge- de lopende parle- krst in zee gaat Lde werknemers- fcervaringen, die |zal dan nader iok bepaalde ^en genomen gunnen wy betekent socialis- jiminatie ie zelf lorie van ter van b wille 3e lo om ,cnt- klks- (Van onze Haagse redacteur) Aan de salarispolitiek van de rege ring is een nieuw en, we mogen wel zeggen, uniek hoofdstuk toegevoegd. Werd begin deze week door de minis terraad besloten, de uitbetaling van het „voorschot" op de salarissen van top functionarissen bij het Rijk stop te zet ten, thans is bekend geworden, dat de ontvangen voorschotten zelfs moeten worden terugbetaald. Dit brengt voor velen een zeer onaangename situatie mee. Immers, er zijn ambtenaren die het „voorschot" reeds besteed hebben. Ambtenaren van Sociale Zaken en Volksgezondheid kregen bericht, dat de uitkering beschouwd moet worden als een voorschot op het salaris over ja nuari 1957 Op andere departementen, waar eveneens een uitbetaling geschied de, is medegedeeld, dat het verkregen geld nog niet besteed mag worden. Ook de giro-betalingen leveren moeilijkheden op. Hoe zal het Rijk deze moeten te rugvorderen? Met andere woorden: De toestand is Ietwat chaotisch en onder de ambteparen heerst uiteraard ont stemming over deze gang van zaken. Het carillon dat Nederland indertijd aan de Ver, Staten schonk als dank voor het Amerikaanse aandeel in de bevrij ding van Nederland, zal op 21 januari a.s. de tweede ambtstermijn van presi dent Eisenhower inluiden. De klokken van het carillon zullen luiden als de president de eed aflegt. Het gelui en het daarop volgende caril- lonspeldoor de Amerikaanse carillon speler Crarles Thomas zal door de ra dio over de gehele wereld uitgezonden worden. vertegenwoordiging een bevredigende oplossing voor deze problemen kan worden gevonden. onderwerp van bespreking. Ete. v. d. Zaal (ar) zei dat er een veeljaxenplan moet komen, dat uitzicht geeft op een stelselmatige verhoging van de zend tijd. Dat zal de ontwikkeling van de televisie bevorderen, want dan weten de omroepverenigingen waar zij aan toe zijn met de zorg voor de opleiding van technici enz. Met de heer Van Sleen (Arb.) vroeg hy zich af hoe de regering kan menen dat de commerciële televisie het even tueel zonder rijkssubsidie zal kunnen De Opel-autofabrieken hebben mede gedeeld, dat in januari a.s. voor onge veer de helft van haar 29.300 arbeiders de werkweek zal worden verkort van 44 tot 40 uur. Deze werkweekverkorting is veroorzaakt door het annuleren van buitenlandse orders. l"1- w M In de motie wordt de regering ge- Jland en Frankrijk over deze kwestie een vraagü te streven naar: (1) Een algemene vredesregeling voor het Midden-Oosten, waarbij het Suezkanaal onder internationaal beheer komt of een andere regeling wordt ge vonden, die dezelfde waarborgen biedt. (2) Versterking van de organisatie der Ver. Naties, waardoor zjj haar be sluiten kan laten eerbiedigen. (3) Versterking van het Atlantische bondgenootschap, gebaseerd op gelijk heid van rechten en verplichtingen van alle leden. 4Een spoedige sluiting van de ver dragen voor Euratom en een gemeen schappelijke Europese markt, met dien verstande, dat zoveel mogelijk Euro pese landen hieraan kunnen deelnemen. Mollet was van oordeel, dat de mo tieven voor de Frans-Britse politiek nog even -dwingend aanwezig zijn als voorheen. Wat de Fransen in hun op treden in het Midden-Oosten bad geleid noemde hy een soort anti-München- reflex. Steeds opnieuw noemde Mollet Nas ser een pion in het Russische schaak spel. Hij noemde hem voorts een even groot gevaar in het explosieve en onder ontwikkelde Midden-Oosten als Hitier geweest was in het overgemdustriali- seerde Europa. Mollet zei verder, dat als Frankrijk Noord-Afnka zou verlaten, dit gebied <:ou openliggen voor de Russen. Daar om vormt het probleem van Afrika de basis van de Franse buitenlandse politiek. De vorige artikelen zijn gepubli ceerd in Trouw van 23, 24 en 30 no vember en 12 en 13 december jl. De premier onderstreepte dat de at- lantische alliantie een van de grond slagen blijft van de Franse buitenlandse politiek. Wat ook onze geschillen met onze Amerikaanse geallieerden geweest mogen zyn, het atlantische bondgenoot schap heeft nooit op het spel gestaan." Mollet waarschuwde er echter voor, dat, niettegenstaande het Amerikaanse voorbehoud inzake het raadplegen van de bondgenoten, „het bondgenootschap geen straat met eenrichtingsverkeer kan zijn." Op een lunch voor Franse journalis ten van overzee heeft Mollet donderdag verklaard, dat Engeland en Frankrijk van gedachten wisselen over een plan om de gezamenlijke Egyptische tegoe den, die in de twee landen zijn geblok keerd, te gebruiken om hun onderdanen schadeloos te stellen voor hun in Egypte geleden verliezen. De premier gaf hier mee commentaar op een verklaring van oud-premier Reynaird, die in de Natio nale Vergadering had gezegd, dat Enge- overeenkomst moeten sluiten. GUY MOLLET Gistermiddag heeft minister Zylstra met de vertegenwoordigers der werk geversorganisaties besprekingen gevoerd over de uitvoering van het prysstabili- satiebeleid. Naar aanleiding van berichten over ernstige meningsverschillen tussen de protestants-christelijke en de algemene werkgeversorganisatie enerzijds en hel katholieke werkgeversverbond ander zijds over de prijsstabilisatie verneemt het ANP van bevoegde zyde, dat het overleg tussen de regering en de cen trale industriële verbonden inzake het prijsbeleid nog gaande is Daarbij werd verzekerd, dat er ten aanzien van beginsel en doel van de prysstabilisatie geen enkel verschil van mening bestaat. i n <i o verzet Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (c-h) en mevrouw Fortarlerde Wit (VVD) spraken uitvoerig: over het vraagstuk van de politiek in de ether. Freule Wttewaall wees erop, dat er een samenspel is van de KVP en de PvdA met twee radioverenigin gen: de VARA en de KRO. ',,D; kleintjes staan er helemaal naast", aldus de c-h-woord voerster. Zij vroeg de staatssecretaris, de heer Hoppener hoe hij zich als lid van de VVD of CHU zou voelen, indien hij voor de radio werd bestempeld als „een min mannetje" en dan niets terug kan zeggen. Minister Cals interrumpeerde: Hij zou zich gevoelen als een minister. Freule Wttewaal vroeg: Waar blijft de democratie in de radiowereld? Mevrouw Fortanierde Wit was van mening, dat geen eerlijke en sportieve verkiezingsstrijd mogelijk is. De ver delende rechtvaardigheid is bij de verdeling van de kostbare zendtijd zoek. Reeds tien jaar lang is de staal kundige voorlichting in de radio rooms-rood gekleurd. Het recht van vrije meningsuiting moet ln de radio geen voorrecht zijn uitsluitend van de PvdA en de KVP. De heer Peters (KVP) was van oor deel dat de verdeling van de politieke zendtijd een taak Is van de regering. Hij vroeg of er geen oplossing moge lijk is in de politieke sector. Kunnen de politieke partijen bij hun geestver wante radioverenigingen geen onder dak krijgen voor politieke uitzendin gen. De heer Van Sleen (Arb.) dacht dat de CHU en de AR-Party wellicht zend tijd zouden kunnen krijgen van de NCRV en de VVD van de AVRO. Ook de televisie was gistermiddag 3» Een tan de weinige handiverkers in de Engelse schoenenindustrie is de heer Maurice Witcomb, een veteraan op het gebied van de leerbewerking, uit Somer set, die 54 jaar voor dezelfde schoen makersfirma heeft gewerkt. We zien de oude heer Maurice hier bezig met een do hand gemaakte voetbal. schoen onder het leergierig oog van een van zijn leerlingen, de 17-jarige Neil Broughton, een van de weinige jongeren', die het oude vak zal voortzettenNeil, die pen enthousiast voetballer is, wacht hier tot zijn baas tijd zal hebben 'voor het inspecteren van een door hem 'met politie heeft HONGAARSE thans de be voegdheid gekregen arrestaties te verrichten zonder in het bezit te zyn van een formeel arrestatie bevel of te steunen op een ge rechtelijk vonnis. De politie is voortaan gemachtigd personen „die de openbare orde en in het bijzonder de produktie in ge vaar brengen", tot ten hoogste zes maanden in hechtenis te houden, zonder dat het tot een proces komt Dit blijkt uit een decreet van de i presidentiële raad, dat donderdag in Hongaarse Staatscourant is gepu bliceerd. De Hongaarse pers heeft er tot dusver geen gewag van gemaakt. Men is van oordeel, dat de nieuwe bepalingen overeenkomen met het stelsel, dat door de voormalige premier, Imre Nagy, in 1953 werd afgeschaft. Volgens dit stelsel konden personen voor onbepaalde tijd in internerings kampen v/orden vastgehouden zonder dat een proces werd gevoerd. Duizenden Hongaren hebben op de ze wijze jarenlang gevangen gezeten. Radio Boedapest heeft medegedeeld, dat er een verenigd opperbevel be staat, dat plaatselijke Sowjet-bevel- hebbers ter verantwoording roept, als zij zich mengen in aangelegenheden van plaatselijk bestuur. Dit is de eerste maal dat er over een gemeen schappelijk opperbevel over de Hon gaarse en de Russische troepen wordt gesproken. De kolensituatie in Hongarije is thans zo moeilijk, dat de regering heeft besloten, in de metaal- en ma chinefabrieken slechts drie dagen per week te laten-werken, wegens gebrek aan elektrische stroom. DE BILT, 21 dec. 10 uur: Boven Cen traal Europa bevindt zich een gebied van hoge barometerstanden dat tekenen van verzwakking vertoont. Daarentegen begint de luchtdruk hoven Scandinavië te stijgen, waardoor het zwaartepunt van een hogedrukgebied morgen waarschijn lijk boven Noorwegen komt te liggen. Een kleine storing waarvan het middel punt 2ich vrijdagochtend boven' Zuid- Zweden bevond komt uit het Noordoos ten naderbij en het bijbehorende front dat de voorste begrenzing van drogere lucht vormt zal bij onstijdelijk wat re gen veroorzaken. De wind draait daarbij naar de noordhoek. Omdat de aanvoer van de lucht van de Noordzee plaats heeft zal in het temperatuurverloóp het ko mende etmaal nog weinig verandering komen. Het hoofdkwartier voor de bergings operaties ln het Suezkanaal zal woens dag van-Kairo naar Ismailia verplaatst worden, zo is donderdag in New York officieel bekendgemaakt. De plannen liggen gereed om, onmid- -'«'Hjk na het vertrek van de laatste Britse en Franse militairen uit Port Said mei het vrijmaken van het kanaal te beginnen. De brug hij Ferdan over het Suez kanaal, die by het begin van de Brits- Franse aanval op Egypte beschadigd (Van onze parlementaire redacteur) BIJ de behandeling van de begroting van Algemene Zaken door de Tweede Kamer heeft dr. Drees ver klaard, dat hij verwachtte, dat in de toekomst meer vrije dagen zullen wor den gegeven, zodat het niet onwaar schijnlijk is dat de vijfde mei, de her denkingsdag van de bevrijding, daartoe zal gaan behoren. De regering heeft indertijd voor gesteld, toen er drie snipperdagen werden ingevoerd, de vijfde mei op zo'n vrije dag te laten vallen. Toen dat eenstemmig door het bedrijfsle ven werd afgewezen, had de rege ring niet het gevoel dat men alge meen een vrije feestdag op prijs stel de. Daarom werd toen besloten alle feestelijkheden te concentreren op de verjaardag van de Koningin. In 1957 valt de vijfde mei op een zon dag. De zondag leent zich niet voor grote feestelijkheden. Thans kan de viering op waardige wijze plaats vin- ,den in de kerken en in andere samen komsten. Wanneer men hei gehele volk bij de herdenking wil betrekken, zul len de feestelijkheden op zondag een ander accent moeten krijgen. Dr. Drees hoopte dat het Nederlandse volk met de herinnering aan het ge beurde in Hongarije, waar een klein volk om zijn vrijheid vecht, sterker dan ooit de vijfde mei zal vieren. De Kamer had ditmaal geen behoef te om lang bij de viering van de vijfde mei stil te staan na het debat dat hier over vorig jaar in de Kamer heeft plaats gehad. De heer Verhoeven (K.V.P.) ver klaarde dat zijn fractie nog steeds op hetzelfde standpunt staat. De heer Scheps (Arb.) vond dat men niet elk jaar een betoog over de meest gewens te viering van de vijfde mei mpest hou den. Hy wilde alleen herinneren aan het woord van dr. Ruyper: „Viert uwe vierdagen." De Kamer keurde de begroting van Algemene Zaken goed. De kantonrechter te Zutphen heeft de beambte der Nederlandse Spoorwegen H. van de B. uit Deventer veroordeeld tot een boete van ƒ20. subsidiair vier dagen hechtenis, omdat de man op 31 augustus de overweg te Joppe (ge meente Gorssel) met heeft gesloten toen een trein naderde. Een auto schoot nog juist voor de trem langs. was, is donderdag ln hei kanaal gestort, zo wordt in Kairo vernomen. Volgens een hoge Britse marine-officier hebben alle bemanningsleden van de Britse bergingsvloot erin. toegestemd ook na het terugtrekken der verbonden strijdkrachten in Port Said te blijven, voor het bergingswerk. De vloot bestaat uit tien Britse schepen met 1100 beman ningsleden. Twee grote Duitse bergingsvaartuigen, die in het Noordelijke deel van het Suezkanaal hebben geholpen, zullen op verzoek van de bemanning het gebied, bij Port Said verlaten en naar de Zuide lijker gelegen bestandslinie bij El Cap varen, omdat zij vreest dat er de eerste dagen na de terugtrekking onrust zou kunnen ontstaan. De "burgerleden ran dc Britse bemanningen hébben om gevaren- geld verzocht. De K.L.M. beeft ln 1956 rond 820.000 passagiers vervoerd, 95.000 meer.dan ln 1955, een stijging van ruim dertien pro cent. Het aantal vervoerde kilogrammen vracht bedroeg in 1956 rond 23.600.000, 3.228.000 kg. meer dan in het vooraf gaande jaar. Het aantal verkochte ion- kilometers vracht nam toe van 54.467.000 in 1955 tot 63.500.000, een stijging van 16.6 procent. Er is In 1956 2.610.000 kg. post vervoerd tegen 2.294.000 kg. in 1955, een stijging van 13.8 procent. De tonkilometer-produktie nam met 11.8 procent toe tot 407.200.000. De gro tere produktie is o.m. het gevolg van het in dienst stellen van zes Lockheed „Super Constellation" L 1049 G vlieg tuigen. De tonkilometer-verkoop steeg met 12.9 procent tot 251.600.000 tonkilometer. Als gevolg hiervan kwam de bezettings graad van 61.1 procent in 1955 tot 61.8 procent. Het aantal passagierskilometers nam in 1956 met byna dertien procent toe en bedroeg 1.893,000.000. De gemiddelde af stand die elke passagier aflegde daalde van 2330 km. in 1955 tot 2315 km. De verschuiving van het eerste klasse ver voer per toeristenklasse zette zich in 1956 voort. Op girorekening 999 ten name van het Nationale Comité Hulpverlening Hon gaarse Volk is tot heden ontvangen: 3 728.443,99. Het Nederlandse Rode Kruis ontving op haar speciale girorekening no. 777 tot nu toe 4.094.087,10. Twee ochtendbladen te Djakarta melden hedenochtend dat de gouver neur van Midden-Sumatra, Ruslan Muljahardjo, gisteravond in een radio uitzending heeft medegedeeld, dat hij rijn bevoegdheden heeft overgedra gen aan luit.-kolonel Ahmad Hoesein, de commandant van het in deze streek gelegerde vierde regiment infanterie. Ook Ahmad Hoesein voerde tijdens de radiouitzending het woord, waarna een zegsman van het leger een beroep deed op het volk om kalm te blijven, aldus genoemde ochtendbladen in Djakarta. 'Een woordvoerder van het leger te Djakarta wilde vrijdagmorgen deze berichten noch bevestigen noch ont kennen en zeide, dat het hoofdkwar tier van het leger nog bezig is, „de feiten te verzamelen." Midden-Sumatra is een van de drie provincies waaruit het eiland Suma tra bestaat. Uit de krantenberichten valt niet op te maken of er ook in de beide andere provinciën iets gaande is. Latere berichten bevestigen, dat de m Midden-Sumatra gelegerde legerdivisie „Banten" het bestuur over deze provin cie heeft overgenomen. In zyn radio toespraak tot de bevolking, gehouden te Yaam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot en met 31 dec. 1956 gratis te ontvangen en zich per 1 januari 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal (j 7.40). Doorhalen wat niet gewenst tvordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden can Administratie ..Trouw", W. de Withstraat W Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1