Kerk en Overheid Het leger na de machtsovername: r> VETERANEN NAMEN HET INITIATIEF Hongaarse vluchtelingen vormen contactorgaan Öf luisterbijdrage of de belastingen omhoog (met vijf miljoen) Lesvliegtuig verongelukt bij Scheveningen r v. Israëliërs trekken verder terug Streven naar vlotte aanpassing Giro 777 en 999 John tot vier jaar veroordeeld Kamer voor keuze gesteld W eeroverzicht Zwarte handel in Hongarije Spoedig beslissing over zendtijd voor partijen Lid Arb. raad vrij in Boedapest IN ZEE GEVALLEN Twee inzittenden vermist In januari weer machineproeven van „Statendam"* ZATERDAG 22 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3570 Dodelijk verkeersongeval te Capelle a.d. ÏJssel „VIER-NOVEMBERFËDERA TIE" Vragen aan minister Luns over Suez Voor onze abonnees Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 <4 L> Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 n. Zaterdags 17—J 8 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. - Losse nunS«Tl"3 Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting-, geldig tot zondagavond, NOORDOOSTELIJKE WIND. Veel bewolking met plaatselijk enkele regen- of an eeuwbuitjes. Matige tot krachtige noordoosteljike wind. Iets kouder met vannacht temperaturen om het vriespunt. 23 dec. zon op 8.49, onder 16.34; maan op onder 11.45. 24 dec. zon op 8.49. onder 18.34: maan op 0 20, onder 12 08. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk heeft zich beziggehou den met de reacties op haar oproep tot bezinning inzake Nieuw-Guinea. Uit hetgeen daarover gepubliceerd is, blijkt dat de Synode d> oproep hand haaft en de daarin vervatte politieke beschouwingen als juist blijft zien. Het verzet uit Ned. Herv. Kring te gen deze oproep heeft in de Synode maar weinig weerklank gevonden. Eer voorstel om de oproep in te trekken en schuld te belijden werd verworpen mei 48 tegen 5 stemmen. 3ij een andere stemming was er iets meer verschil (45 tegen 8} maar de meerderheid is zeer groot. ZEER velen het werd ter Synode erkend hebben de bijbels-theo logische fundering in het stuk onvol doende geacht. In verband daarmee heeft de Syno de aan de Raad voor Kerk en Theolo gie verzocht om een nadere bezinning op de verhouding van Kerk en Over heid, zowel bijbels-theologisch als naar de belijdenis der Reformatie in verband met art. 36. Men wil die be zinning dan toegespitst zien op de zaak van het spreken der Kerk op sociaal- ethisch en politiek terrein in verband met het kolonialisme. Wij zh'n zeer geïnteresseerd in deze bezinning. Niet zozeer vanwege het probleem van het kolonialisme. Want het is wel duidelijk dat de Generale Synode ter zake haar positie reeds bepaald heeft. Dat blijkt uit de oproep omtrent Nieuw-Guinea en uit de uitla tingen over de Suezcrisis. Geïnteresseerd zyn wy daar om omdat de Raad voor Kerk en Theologie zich principieel zal moeten bezinnen over de verhouding Kerk - Overheid en over de richtlijnen voor en de grenzen van het spreken der Kerk in politieke aangelegenheden. De Generale Synode heeft sterk af gewezen de gedachte dat in haar op roep een bepaalde partijpolitiek zou worden voorgestaan. Wij hebben in dertijd gezegd dat de oproep sterk herinnerde aan de opvattingen van prof. Schermerhorn over Nieuw-Gui nea. Van de zijde van de Synode werd gezegd, dat als haar opvattingen sa menvallen met die welke In een of an dere poütieke partij leven, dit bijkom stig Is. Dit zal inderdaad wel zo zijn. De opvattingen zullen wel niet naar een of andere partij gericht zijn. Zij zul len wel uit de hoofden en haften der Synodeleden zelf opgekomen zijn. Maar daarmee worden wij geconfron teerd met het feit dat de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk zich als een zelfstandige politieke factor in de Nederlandse samenleving gaat betonen en gedragen. Dat heeft zij nu bij drie gevallen gedaan. Eerst bij het Herderlijk Schrijven over het christenzijn in de Nederlandse samenleving. Daar heeft da Synode het gehad over het vraag stuk der partijformatie er. over de sociale organisaties. Het bijkomstige was dat dit stuk de F.v.d,A. en het N.V.V. goed in hun kraam te pas kwam. Vervolgens bij de oproep tot bezin ning over Nieuw-Guinea. Die oproep betekende de facto een aanval op de politiek van de Nederlandse rege ring in een periode dat die regering het te dier zake internationaal zeer .moei lijk had. Gebleken is dat de Synode dit facet van de zaak niet In haai overwegingen heeft betrokken. Bij komstig was verder dat de in deze oproep vervatte denkbeelden sterk leven bij een bepaalde stroming in de P.v.dA.. Ten slotte het zich uitspreken over de Suezcrisis. Ook dat was een poli tieke daad die deze bijkomstigheid -vertoonde, dat zij overeenstemde met de houding van de Labour-party en van een zeer groot deel van de P.v.dA. hier te lande. J ET is duidelijk dat dit zo door zal 1 gaan. De Generale Synode blijft een rol in de politiek spelen. Een zelf standige eigen rol, die beheerst wordt door de visie, die de Synode heeft op de taak van de Kerk ten opzichte van de overheid.- Wij vrezen twee dingen. In de eerste plaats dat de Synode daarbij voortdu rend in tal van zaken de politiek van de P.v.d.A. zal steunen. Dat moge dan bijkomstig en toevallig zijn voor de Synode. Maar voor tal van kerkleden is dat ontstellend. In de tweede plaats vrezen wij dal ondanks alle actie tegen het man dement der bisschoppen en ondanks het bespelen van een protestants klavier wij hier in wezen te maken hebben met een on-protestantse ontwikkeling, die niet aanknoopt bij het wezenlijk duidelijk vrijheidsbeginsel der Refor matie, maar wel bü enkele specifiek roomse rudimenten die, zeker aanvan kelijk nog, in de kerken der Reforma tie aanwezig gebleven zijn: bepaalde zinsneden uit artikel 36 en de wil om de Kerk institutioneel een functie in de staat toe te kennen. De Israëlische troepen zullen zich na de eerste week van januari tot achter El Arisj op Egyptisch gebied 40 km van Gaza terugtrekken en later, op een ..nog niet bekendgemaakt tijdstip Egypte geheel verlaten, zo heeft secre taris-generaal Hammarskjoeld vrijdag bekendgemaakt in de algemene verga dering van de Verenigde Naties. De Israëlische ambassade in Londen gaf vrijdag een verklaring uit, waarm gezegd werd dat de Verenigde Naties niet mogen .toestaan dat Egypte het schiereiland Sinai weer inricht als ba sis voor aanvallen op Israël. De blokka de van de Israëlische scheepvaart in de Golf van Akaba mag niet hervat worden en de strook van Gaza mag niet opnieuw onder Egyptisch beheer komen aldus deze verklaring. Vrijdagmiddag wilde de 85-jarige weduwe S. Oostlandergeb. Verwaal, gewoond hebbende aan de Ketense- dijk te Capelle aan de IJssel. bij het veer naar Krimpen van haar fiets stap pen. Daarbij bleef zij met haar rok aan het zadel haken, viel onder een juist passerende auto en overleed ter plaatse. Kolonel Simbolon, de territoriaal commandant van Noord en Midden-Sumatra, heeft vrijdagavond bekendgemaakt, dat Noord- Sumatra zich heeft afgescheiden van de centrale regering en niet langer het kabinet Ali Sastroamidjojo erkent. Deze bekendmaking werd gedaan in een uitzending via radio Mcdan. Zoals hekend, heeft luitenant-kolonel Ahmad Hussein don derdag het bestuur over de provincie Midden-Sumatra overgenomen. De provincies. Midden- en Noord-Sumatra, die tot de rijkste gebieden van de Indonesische archipel behoren, staan onder één militaire territoriale commandant, i.e. kolonel Simbolon. Reuter voegt hier nog aan toe, dat kolonel Simbolon ter moti vering van zijn besluit mededeelde, dat hij tot het besef was gekomen dat niet langer kan worden gehoopt dat de pogingen van de centrale regering om verbetering m de binnenlandse toestand te brengen, met succes zullen worden bekroond. Advertentie Hij noemde de afscheiding" van Noord-Sumatra „tijdelijk". Zij was be doeld om de weg te banen voor eerlijke lieden met een volkomen gevoel voor verantwoordelijkheid en «iet behept met lust naar macht, om de leiding van het land over te nemen. De door kolonel Simbolan voor radio Medan afgelegde verklaring luidt: Het eerste militaire district, bestaan de uit de provincies Midden- en Noord- Sumatra, scheidt zich met ingang van 22 december af van de centrale rege ring in Djakarta, met dien verstande dat het verbreken der betrekkingen met de centrale regering een tijdelijk karak ter draagt. Het eerste militaire terri torium erkent niet langer het huidige kabinet. In bet gebied van. het eerste militaire district is de staat van oorlog en beleg afgekondigd. Midden-Sumatra De Raad van Leger-offscieren en le ger-veteranen, die donderdagavond het bestuur in Midden-Sumatra heeft over- Autobusboycot opgeheven in Montgomery De negerbevolking van Montgomery in de Amerikaanse staat Alabama heeft donf- derdag beslotets de boycot van de auto bussen in de stad, die op 5 december Van het vorig jaar begon, op te henen, daar het opperste gerechtshof bevel ge geven heeft de rassenscheiding ia de autobussen op te heffen. DS in Nederland-verblijvende Hon gaarse vluchtelingen hebben op gericht de «Vier November Federa tie". Het is de bedoeling dat de fede ratie een contactorgaan -al zijn tas sen de Hongaarse vluchtelingen ener- Het lid van de Tweede Kamer, de Ruygers heeft aan de minister van bui tenlandse zaken de volgende schriftelijke vragen gesteld: Heeft de minister er kennis van ge nomen, dat zijn rede in de Tweede Ka mer bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de pers is getypeerd als „een hartige goedkeuring van het Brits-Frans krijgs bedrijf, een strenge veroordeling van de Amerikaanse tussenkomst en een ge ëmotioneerde uiting van afkeer van de gang van zaken in de Verenigde Na ties"? Heeft de minister er voorts kennis van genomen, dat volgens een uitlating van Mendès-Franee in het Franse parlement Frankrijk voor zijn optreden in Egypte in het buitenland algemeen kritiek en slechts van Nederlandse zijde instem ming heeft gevonden? Kan de minister mededelen, of in deze uitlatingen het oordeel van de regering over de Frans-Britse actie in Egypte op juiste wijze is weeigegeven? Zo neen, acht de minister het dan niet gewenst, ter voorkoming van verdere misverstanden, daarvan een nadere pre cisering te geven? Zo ja, hoe acht de minister dit dan in overeenstemming met de verklaring van de minister-president van 9 novem- miljoen DM. ber 1956 in de Kamer, dat naar zijn oordeel ten aanzien van de kwestie van het Suezkanaal „geweld hierbij had kun nen en moeten worden vermeden"? zljds en de Nederlandse bevolking, or ganisaties, - officiële instanties en be drijfsleven anderzijds. Er is reeds een organisatie-comité gevormd. Nadat de vluchtelingen werk heb ben gevonden zal Nederland in 15 20 rayons worden verdeeld. Elk rayon kan dan een vertegenwoordiger kie zen in de raad van de federatie. Met de vorming van deze raad houden de werkzaamheden van het organisatie comité op. De raad zal een bestuur kiezen, dat de richting aangeeft en voor uitvoering zorgt van het door de raad vastgestelde werkprogramma. Het comité heeft meegedeeld dat de Nederlandse federatie een „pri meur" is voor Europa. Bij het even tueel tot stand komen van dergelijke organen in het buitenland zal daar mee contact worden Opgenomen. GEEN POLITIEK Uitdrukkelijk werd verzekerd dat de federatie zich verre zal houden van politiek. De doelstelling is de aan passing aan de vrije westerse we reld zo vlot en zo goed mogelijk te doen verlopen. De enkele kleine Incidenten van de eerste dagen, zoals het voorgevallene in Biggekerke, waren voor de meer derheid van de vluchtelingen een pijn lijke ervaring. De federatie kan be middeling verlenen wanneer Neder landse autoriteiten bepaalde plannen of wensen hebben met de Hongaarse vluchtelingen Er zijn reeds contacten gelegd met officiële instanties. Op een centraal punt zal een bureau gevestigd worden en voor de financiering van het ge heel zal een beroep gedaan worden op het Nederlandse bedrijfsleven. De Westduitse autoriteiten hebben toestemming verleend tot invoer uit Nederland van vellen voor bontwer kera ter waarde van 3 miljoen DM en gezouten haring ter waarde van 1,2 Op girorekening 999 ten name van het Nationale Comité Hulpverlening Hongaarse volk is tot heden ontvangen 3.772.021.82. Het Nederlandsche Roode Kruis ont ving op zijn speciale girorekening 777 tot nu toe 4.121.073,29. Door de P.T.T. zal op beide Kerstdagen geen post bestelling worden uitgevoerd. TROUW van 24 december wordt eerst op donderdag 27 december bij de postdbon- nees bezorgd. Otto John, de voormalige chef van de West-Duitse Veiligheidsdienst, is zaterdag te Karlsruhe tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verraderlijke vervalsingen gepaard gaande met samenzwering tegen de regering. Een jaar voorarrest wordt op de straf in mindering gebracht. Standbeeld de Lesseps zou vernield zijn Het dagblad Almissa meldt uit Port Said dat demonstranten het standbeeld van de Franse ingenieur Ferdinand de Lesseps. stichter van het Suezkanaal, vernield hebben. Tot dusverre kon in Cairo geen bevestiging van dit bericht verkregen worden. Da Egyptische regering had besloten het standbeeld te vervangen door een gedenkteken voor „martelaren" in Port Said van de Engels-Franse invasie. genomen, tzal het gezag weer aan de centrale regering overdragen, zodra de verbeteringen, waarnaar de bevolking van diHgebied haakt, zyn doorgevoerd, aldus een mededeling, welke via radio Bukittmggi in Midden-Sumatra werd ge daan. Mohammad Sjafel, een vooraanstaan de figuur in Midden-Java, verklaarde m een uitzending voor radio Bukittinggi, dat de stap van de „Banteng"-divisie moet worden gezien als „de climax van de algemene ontevredenheid onder de bevolking". Hij zeide, dat de Banteng- divisie tegen de Nederlanders heeft ge vochten voor de vestiging van de Indo nesische Republiek. Thans treft de di visie maatregelen om de veiligheid van die zelfde republiek te waai borgen. Volgens andere, zaterdag in Djakarta uit Padang, de hoofdstad van Midden- Sumatra, ontvangen berichten, zou ïui- tenant-kolonel Ahmad Hussem het be stuur over de provincie slechts tijdelijk hebben overgenomen. Midden-Sumatra is met van plan zich van ide centrale re gering los te maken. „Bloedeloos" Volgens'de berichten uit Padang werd de plechtigheid van de.gezagsoverdracht bygewoond door veertig vooraar •';<;ande figuren van de provincie. Gouverneur Muljahardjo droeg zijn bevoegdheden als hoofd van de provincie aan de raad over „zolder enige aandoening te tonen". Van een onzer verdaapevers) yooR de Scheveningse vissers loopt het haringiisserijseizoeiy weer ten einde. De Tweede Binnen haven te Scheveningen wordt steeds meer gevuld met loggers, -welke de visserij beëindigd hebben. Een kleine twintig loggers verblijven thans nog op zee, en zij vissen in het Kanaal en aan de zuidoost-kust van Ierland. fE SCHEVENINGEN is goed te bemerken, dat de resultaten van de haringvisserij in het afgelopen jaar anders was dan in vorige seizoenen. Lagen anders honderden tonnen ge zouten haring op de kaden langs de binnenhat ens in grote stapels te wachten op verzending naar het binnenland of naar het buitenland thans zijn de stapels, zoals de foto laat zien, van kleine afmetingen. Het haringseizoen 1956 gaf een geringe aanvoer van zoute haring te zien. ter wijl meer verse haring aan wal ge bracht werd. JIANGS de Scheveningse kaden heerst thans grote bedrijvigheid. Wagens worden vol geladen met scheepsuitrustingen, welke in de pak huizen van de reders worden opge borgen tot het nieuwe seizoen. De schepen worden schoongemaakt en de zeilen worden nog eenmaal ge hesen, om ze droog te kunnen op rollen. Djakarta geschokt (Van onze parlementaire redacteur) TVE staatssecretaris van O., K. en W., mr. Höppener, heeft gistermiddag hij de behandeling van de begroting \ran zijn departement meegedeeld, dat, wanneer de Tweede Kamer de ladioluisterbijdrage niet wil verhogen, zij zal ^moeten, bedenken, dat de Wereldomroep uit de-algemene middelen moet jvorden. gefinancierd. Dat zou alleen kunnen, wanneer' éënTbëlasting- verhoging van 5 miljoen zou worden geaccepteerd. Doe drukstijgingen is boven Scandi navië een krachtig hogedrukgebied tot ontwikkeling gekomen, dat rich via Engeland naar het zeegebied tussen de Azoren en Spanje uitstrekt. Een kleine storing boven Zuid-Scandinavie trekt in Zuid'zuidwestelijke richting over Duits land en wordt voorafgegaan door een berede sneeuwzone. Het koufront van de storing is nu bijna het gehele land gepas seerd. Met een in kracht toenemende Noordoostelijke wind zal geleidelijk dro-- ger wordende lucht uit Scandinavië wor den aangevoerd, waarin de temperaturen de komende nacht tot even onder het vriespunt kunnen dalen en overdag tot even boven het vriespunt oplopen. Ove rigens zal er veel bewolking binnen drijven, waaruit echter geen neerslag van betekenis zal vallen. Door de belang rijke verandering in de luchtdrukverde ling nemen de vorstkansen de komende paar dagen geleidelijk toe. Advertentie Koud tceer... WórstweerWeer voor smeuïge, •*PP'S®» mslse Anton Hunink's worst - de échte Gelderse Rook worst. Bij 'n stevige pot boeren kool... 'n hartige erwtensoep... bij élke wiaterkost smaakt Anton Hunink's worst het lekkerst! Wat Iet n om de proef op de som te nemen..? Het terser - he* hhktrdtr ANTON HUNINK Het nieuws over Noord-Sumatra, na het voorbeeld van Midden-Sumatra, bracht Djakarta hedenmorgen In op schudding. Vooraanstaande Indonesische figuren in de hoofdstad noemden tegenover de correspondent van het A.N.P. de ontwikkelingen van de afgelopen 48 uren een tragisch drama. In de beide provincies liggen tal van rubber-, tabak- en oliepalmondernemm- gen. De grootste thee-ondernernmg in geheel Zuid-Oost-Azie. de onderneming „Kaju Aru", die Nederlands eigendom is, is in MiddenSumatra gelegen. De Caltex Olie Maatschappij heeft ongeveer tachtig miljoen dollar geïnvesteerd in de olievelden, nabij Pankanbaru, eveneens in Midden-Sumatra. De luchtverbindingen met Sumatra werden zaterdag verbroken. Het Indo nesische kabinet kwam zaterdag in een spoedzitting bijeen, om de toestand te bespreken. Dit was de tweede spoedver gadering deze week. Vrijdagavond be spraken de minister de gezagsoverdracht in Midden-Sumatra. De Hongaarse communistische rege ring heeft vandaag aan de politie van Boedapest opdracht gegeven om de zwarte handel in de straten van de hoofdstad te bestrijden. Nepszabadsag, het orgaan van de communistische partij van premier Janos Kadar, uitte de beschuldiging, dat er zelfs zwarte handel gedreven werd m artikelen als garen, dat tegen vier maal e vastgestelde prijs werd verkocht. Ook sigaretten en eieren worden tegen zwarte prijzen verkocht. De regering is van oordeel, dat het Nederlandse volk waarschijnlijk liever een verhoging van de luisterbijdrage zal aanvaarden dan een verhoging van de belastingen. De staatssecretaris was van oordeel, dat ons volk vergeleken met andere landen een lagere retributie voor de radio betaalt, ook na deze verhoging. De Kamer heeft overigens, aldus mr. Höppener, nog gelegenheid om by de behandeling van de radiowet over deze zaak met de regering te overleggen. Wat het verlenen van radiozendtijd aan politieke partijen betreft, sprak de staatssecretaris de hoop uit, dat hij over deze zaak spoedig een beslissing zal kunnen nemen. Het rapport van de Radioraad is thans in zijn bezit en bevat enige suggesties, die hy thans aan de regeringscommissaris voor radioaangelegenheden heeft voorge legd. Deze zal aan radio-omroepverenigingen hierover advies vragen. Zodra dit advies binnen is, zal de staatssecretaris zo spoedig mogelijk beslissen. Mr. Höp pener hoopte dat de Memorie van Ant woord op de nieuwe radiowet nog in dit zittingsjaar aan de Staten-Generaal zal kunnen worden gezonden. Indien het vraagstuk van het toekennen van zend tijd aan de kleine politieke partijen daarin niet behandeld wordt, zal hy de Kamer hierover een afzonderlijke nota doen toekomen, Ds. v. d. Zaal en anderen, die over uitbreiding van de zendtijd hadden ge sproken, ontvingen van de staatssecre taris de mededeling, dat dit zeer afhangt van de financiële mogelijkheden en van de vraag of er voldoende geschoolde krachten zijn. Een snelle uitbreiding van de zendtyd is gewenst, maar eerst zal een uitbreiding moeten worden ge geven aan het zendernet. De praktijk wijst uit, dat ook smet de huidige zend tijd, de opgerichte steunzenders het aan tal televisietoestellen snel doet omhoog gaan. Het moet echter niet verwacht worden, dat de televisie zich zelf zal kunnen bedruipen. Niet commercieel Mr. Höppener bevestigde dat het kabinet nog niet besloten heeft om in Nederland commerciële televisie toe te staan. Over dit vraagstuk zal nader kunnen worden gesproken bfj Zie verder pagina 3 Een vooraanstaand lid van de verboden Centrale Arbeidersraad van Boedapest, Sandor Bali, die vorige week iegelijk met Sandor Racx, de voorzitter van deze raad werd gearresteerd, is door de Hongaarse autoriteiten vrijgelaten. Racz wordt ech ter nog steeds gevangen gehouden. De arbeiders van de grote Belojannis- fabrieken in Boedapest hebben Bali on middellijk tot voorzitter van de arbeiders raad van de fabriek gekozen. Volgens radio-Boedapest hebben de Hongaarse tribunalen-tot dusver 21 dood vonnissen geveld. Hieraan werd toege voegd, dat het mogeiyk is dat de werk zaamheden van dé speciale tribunalen binnen zeer korte tyd zullen worden op geschort. De Hongaarse regering poogt thans door een huis-aan-huis campagne tot wer ving van mynwerkers en door overplaat sing van industriearbeiders naar de mijnen de produktie van steenkool op te voeren. De sociaal-democraten van Hongarije blyken weinig te voelen voor onderhan delingen met de premier Kadaroyer eventuele invloed in de regering. QNS nieuwe vervolgverhaal. waarvan de eerste aflevering na de kerstdagen verschijnen zal. is geschreven door de bekende auteur J. W. Ooms. De in Soest wonende heer Ooms is voor onze lezers zeker niet een onbekende. Hij heeft vele romans geschreven Wy noemen „Lidia en de Erven Neuteboom", „Schippersmelodie", „Water over Holland", „Zorgen om Geertje" en Koster Besaan" Maar onze lezers kennen hem ook van zijn kerstverhalen, waarvan hij er twee in ons dagblad ge publiceerd heeft. De heer Ooms heeft zich tot ideaal gesteldlite rair verantwoorde christelijke volksverhalen ons volksdeel aan te bieden. Het doet ons dan ook genoegen, dat wij hem bereid vonden, speciaal voor ons dagblad een feuilleton te schrijven: Mor gen wordt het beter". Het nieuwe vervolgverhaal speelt tn schiv- perskrlngen en verhaalt van de levensstrijd van een jonge man, die, toen hij naar hij meende die strijd gewonnen had, tot het in- zicht kwam, dat hij op het punt stond* die strijd te verliezen. Over de feitelijke inhoud mogen wij u niets vertellen. Wy kunnen slechts zeg gen, dat het verhaal ons zeer geboeid heeft en dat wij het gaarne in de aandacht van onze lezers aanbevelen. J. W. Ooms Een Firefly-lestoestel van de vliegbasis Valkenburg is gister middag ongeveer kwart over drie voor het strand in Scheveningen in zee gestort. Van de twee inzit tenden, de 27-jarige gehuwde luitenant-ter-zee tweede klasse C. F. A. Linck uit Den Haag en de ongehuwde hulpvliegtuigmaker derde klasse-zeemilicien S, Weima, was tot gisteravond laat geen spoor gevonden. Aangenomen werd dat zij zijn omgekomen. Onmiddellijk nadat bekend werd dat op Valkenburg een toestel vermist werd, zijn reddingspogingen ondernomen. De reddingboot „Dorus Rijkers" voer uit, een helikopter maakte een lange vlucht boven de Noordzee en een „Catalina"- amfiblevlïegtuig steeg van Valkenburg op. De „Dorus Rijkers" vond op de gol ven een benzinetankje, een hoes van een vliegtuigstoel en een stuk van een pro peller. Op het water werden olievlekken waargenomen. Gestaakt By het invallen van de duisternis om streeks vyf uur, zijn de reddingspogin gen gestaakt zonder verdere resultaten. Het vliegtuig kwam neer ongeveer 250 meter uit de kust ten zuiden van de havenhoofden. Talrijke personen heb ben het ongeluk zien. gebeuren. Enige van hen vertelden o.a. dat de linkervleu gel van het geel geschilderde toestel in brand stond. Het toestel kwam uit de richting Hoek van Holland en was .ver moedelijk op weg naar Valkenburg. Anderen vertelden dat het toestel zeer laag vloog, zó laag zelfs, dat een mast van radio-Scheveningen werd geraakt Het toestel was een opleidingstoestel voor onderzeebootbestrijding van de ma rineluchtvaartdienst. Het was op een oefenvlucht. Na demontage en na onderzoek van de eerste tandwieloverbrenging van het ms.. „Statendam" m de werkplaats van Wilton Fijenoord, is gebleken, dat de tandkransen een geringe verschuiving te zien gaven. Aldus deelt men ons .van de zijde der directie van de werf mede. Deze afwijking wordt thans in over- overleg met de redenj. met „Lloyds ra- gister" en met de scheepvaartinspectie hersteld. Naar verwachting kunnen de machineproeven in de eerste helft van januari worden herhaald. gratis tot 1 januari 1957 Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot en met 31 dec. 1956 gratis te ontvangen en zich per 1 januari 1957 te abonneren, Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal (f 7.40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30 Rotterdam. Staats ;reepop umatra is ireen revolutie HOFLEVERANCIER - DEVENTER v>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1