Sobere plechtigheid in Amsterdam Hongaarse verzet naar Kon. Paleis on de WËSÊM 1 oven arta vreest een opsta] op geheel Sumatra •egering Soekarno geeft crisis den Indonesië toe Prijzen voor verschillende artikelen weer omlaag W eeroverzicht V liegtuigongeiUK- ken eisen levens Pijpleiding langs Suezkanaal MAANDAG 24 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3571 Ned. gezant niet naar Bethlehem Minister Zijlstra grijpt in Simbolen ontheven van functie Bij kruidenier 2500 gestolen Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond: LICHTE VORST Veranderlijke bewolking met plaatselijk wat sneeuw, matige aan de Wadden tijdelijk vrij krach tige Oostelijke wind, vannacht lichte vorst, morgen middag temperaturen om het vriespunt. 25 dec. zon op 8.50, onc^r IS.35; maan op 1.44. onder 12.31. 26 dec. zon op 8.50, onder 16.38: maan op 2.59, onder 12.57, 27 dec. zon op 8-50, onder 16.36: maan op 4.11, onder 13.27. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adrrt. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dit blijft de troost van Bethlehem: de wereld heeft haar Heer gevonden, want boven Moskou zingt een stem: er vliegt een engel boven Londen. En deze wetenschap geeft moed: omdat de Heiland is geboren valt 't duister nimmermeer voorgoed en niets ts ooit geheel verloren Hoe menig man reist uit zijn land om vruchtloos naar de vree te zoeken. Rust niet de sleutel in zijn hand?: gij vindt het kindeke in doeken. Wisjinski, Bevin en Bidavlt, God komt u met Zijn veto tegen:, gij vindt het kindeke op stro, aan Hem is alle macht gegeven. Toen Jezushart begon té slaan, in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door Zijn bloed werd aangegeven.' Gaat deze wereld eens ie loor om wat wij, mèt de hel verzonnen, God blijft de demon één slag-voor, Immanuël heeft overwonnen. 1946 D. VAN DER STOEP. tuit: „Dit Kind") Zondagmorgen is een motorrijder met duo-passagier bij het grenskantoor Bil- serbaan met grote snelheid tegen een neergelaten douaneslagboom gereden. De dienstdoende douanebeambte zag tot lijn ontsteltenis de motor zonder be stuurder en duopassagicr nog ongeveer 100 meter doorrijden alvorens deze In een greppel langs de weg tot stilstand kwam. De bestuurder van de Belgische mo tor, de 22-jarige Briers uit Genk werd bij dit ongeval ernstig gewond en overleed na aankomst in het ziekenhuis te Maastricht. De duo-passagier werd met een lichte hersenschudding in het zelfde ziekenhuis opgenomen Beide mannen waren op weg naar hun woon plaats Genk. Vermoed wordt dat zij een verkeer de weg hebben ingeslagen naar Maas tricht en niet wisten dat zich op deze weg een douanepost met slagboom be vond. Door de hevige botsing brak de ze slagboom in twee stukken. De Nederlandse gezant in Israël heeft dit jaar geen toestemming gekregen het kerstfeest in Bethlehem te vieren. De Nederlandse gezant is de toegang tot Jordanië ontzegd als gevolg van zijn dubbele functie: consul in Jordanië en gezant in Israël. (A.P.) De Bilt, 10.00 uur: Boven Scandinavië houdt een krach tig gebied van hoge luchtdruk stand- Boven het Middellandse Zeegebied: is de luchtdruk betrekkelijk laag. Daar door waaien in een groot deel van Europa Oostelijke winden, welke lucht uit - Rusland en hèt Oostzeegebied transporteren. In deze gebieden is„ de temperatuur voor de tijd van het jaar, niet erg laag, zodat er op het ogenblik nauwelijks van transportkoude kan worden gesproken. Op de Oceaan is een vrij grote depriessieactivitelt. Ten Zuiden van IJsland ligt een oude Oceaandepressie, waarvan de fronten op de Britse eilanden tamelijk langdu rige neerslag veroorzaken, voor ëen deel. in de vorm van sneeuw! Deze .fronten dringen langzaam in Oostelijke richting op. Midden op de Oceaan ligt een nieuwe en meer actieve - depressie. Waarvan het front met -vrij grote -sneK héld- naar West, Europa Arekt ."-"Dit front wordt-!gevblg3uöór~een krachtig^stijg-? gebied van de luchtdruk dat'het ui staat zal stellen, tamelijk ver over de .Britse eilanden door te dringen. Voor ons land houdt dit alles in, dat de temperatuur, gedurende de Kerstda gen over het algemeen nog iets zal da len, terwijl de kans op sneeuw, veroor zaakt door de oceaanfronten toeneemt. HONGARIJE NOG ZONDER STEENKOOL zal sturen. De regering streeft er ook naar steenkool uit westelijke landen te importeren. Sandor Racz, dé voorzitter van de ver boden Cémtrale>Arb41derarassd van "Boer dapest, die twee wéken, geléden gearres teerd is, is in een gevangenis van de Hongaarse hoofdstad" in hongerstaking ge gaan. Dit is meegedeeld door arbeiders van de Bejolannis-elektro-technische in dustrie, waar Racs lid was van de fa- briekskern. Het Hongaarse communistische bewind heeft op aandringen van. katholieke zijde besloten de avondklok aan de vooravond van Kerstmis op te heffen, teneinde de katholieken in de gelegenheid te stelle" de nachtmis bij te wonen. Zaterdag waren er berichten, die me. ding maakten van een ultimatum, dat de Hongaarse mijnwerkers aan premier Ka- dar zouden hebben gesteld. Het pers bureau van Buitenlandse Zaken heeft dit bericht inmiddels nadrukkelijk ontkend. TJET: grootste Hongaarse industrie- complex, de geweldige ijzer- en staalfabrieken op het eiland Csepel, ten zuiden,van .Boedapest, is wegens gebrek aan steenkool voorlopig geslo ten. De vorige week was reeds bekendge maakt, dat in verband met het nijpende gebrek aan steenkool voor de gehele staalindustrie een driedaagse werkweek was ingevoerd. Op Csepel werken nor maal 31 a 36 duizend arbeiders. Slechts 21.000 van hen kwamen de laatste tijd op het werk. De regering-Kadar heeft meegedeeld dat Rusland tot april in totaal waarschijn lijk 700.000 ton 'steenkool naar Hongarije Tijdens de plechtigheid óp de Dam te Amsterdam, het Hongaars volkslied werd juist gespeeld,'fladderde een duif op het hoofddeksel van de a~s. com mandant der maritieme middelen te Amsterdam. Na enige minuten deed zij een vergeefse aanval op hei ontblote hoofd van burgemeester d'Ailly, waar na zij tenslotte haar toevlucht vond op de hoed van een padvinder. Zij wacht te daar hét spélen van het „Wilhelmus" „af en toen vloog zij weg. In de Italiaanse Alpen van Zuid-Tlrol Is zaterdagavond een Italiaans passagiers vliegtuig neergestort, dat 17 passagiers en vier bemanningsleden aan boord had. Het toestel, een DC-3 van de L.A.Ï., was op weg van Rome naar Milaan. Twintig minuten voor het had moeten aankomen heeft de bemanning per radio verlof gevraagd wegens ijsafzetting op de vleugels onmiddellijk te mogen lan den, waarna men het contact met het toestel verloor. Men vreest dat er geen overlevenden zijn. Tijdens een hevige sneeuwstorm heeft een Zuidslavisch vliegtuig, dat van Bel grado naar Parijs onderweg was, by München een'noodlanding moeten maken. Ten minste drie personen kwamen om het leven. Het toestel, een Convair, ver voerde 25 passagiers en een bemanning van vijf leden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een Frans militair vliegtuig op het vlieg veld van Istres, in Zuidoost-Frankrijk, neergestort. De vijf bemanningsleden kwamen om het leven. J Eenvoudig symbool Het was de vlag van de 31-jarige Janos K, uit Boedapest. Een verzets strijder als zovelen.. Toen hij weg vluchtte uit het bloedende Hongarije, nam hij dit eenvoudige- symbool van hun verzetsstrijd mee. Verborgen on der zijn kleren! En in de'jaarbeurs hallen in het veilige Utrecht schonk hij die vlag aan koningin Juliana. Met een sobere plechtigheid is deze vlag zaterdagmiddag overge dragen naar het koninklijk paleis in Amstérdam. Een plechtigheid, die begon in de Nieuwe Kerk, die ge tuige is geweest van al zo vele his torische gebeurtenissen. De Koningin, prinses Wilhelmina, prins Bemhard en prinses Beatrix wa ren juist gezeten, toen dê Nederlandse verzetsstrijder J. W. Coerse de Hon gaarse vlag binnenbracht. „Jesu Joy of man's desiring" speelde Henk Looh'uas op het orgel., Mr, A. J. Atidrée Wiltens, die een van de leiders was van het Nederlands studentenverzet, hield een toespraak. Hij zei o.m.: „Wat, zich in Hongaryë afspeelt is iets zo verschrikkelijks, dat wij bij de beschrijving ervan weer woorden in de mond nemen: als: ont ering van de mens. onderdrukking. Als in Polen Volgens Oostenrijkse bladen zouden er sterke aanwijzingen bestaan, dat de Rus sen in Hongarije dezelfde gedragslijn willen gaan volgen als in Polen, nl. het stationeren van enkele elite-eenheden buiten de grote steden, gevolgd door een overeenkomst, zodra er een krachtige re gering in Hongarije is gevormd. De Syrische eerste minister Sabri el Assail heeft zaterdag hetontslag van zijn regering ingediend, is In Damascus bekendgemaakt. Verwacht wordt dat Sabri el Assali aan het hoofd zal staan van een nieuwe „nationale regering" om de positie van het land in internationale aangelegen heden te versterken. Over de vorming van een dergelijke regering wordt door de politieke partijen' onderhandeld. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal, naar het ANP van betrouwbare zijde verneemt, de prijzenrem voor haver mout, limonade, haarden, kachels en kappers worden aangehaald. Fabrikanten van losse en verpakte havermout verhoogden, tegen de af spraak met de minister van Economische Zaken in, hun prijzen met 5 tot 10 per cent. Hun prijspeil zal tot dat van 1 juli jl, moeten dalen. Met twee en meer centen per fles werden limonadesiroop, koolzuurhouden de alcoholvrije dranken, vruchtendran ken, „tonics" en mineraalwaters van sommige fabrikanten duurder. Zij zullen terug moeten naar het prijsniveau van 1 november jl. Enige fabrikanten van haarden en kachels voor het stoken van kolen of olie hebben, tegen de afspraak omtrent de prnsstabilisatie in, hun prijzen in de loop van november met 8 tot 30 gulden per stuk verhoogd. De noodzaak tot overleg inzake prijsverhogingen spruit voor deze branche niet alleen voort uit het over eengekomen prijsstabilisatiebeleid, maar bovendien uit de uitdrukkelijke toezeg ging van de zijde dezer industrie in maar jl. geen prijsverhogingen, dan na goedkeuring, toe te passen. Op die be lofte heeft de minister van Economische Zaken toen de zijnerzijds voorgeschreven prijzen voor haarden en kachels inge trokken. De prijzen dezer produkten moeten terug tot het peil van 1 Novem ber jl. Ook de dames- en herenkappers zullen niet hc\ger mogen gaan dan hun tarieven op 1 november aangaven; Talrijke kap pers hebben hun prijzen tot wel 20 pro cent verhoogd. Pogingen om hen te be wegen diie verhogingen ongedaan te maken leverden geen succes op. Van daar, dat ook voor hen de prijzenrem in merking treedt. De mogelijkheid bestaat, dat aardolie voor Europa getransporteerd zal worden door een pijpleiding,welke parallel zal lopen met het Suezkanaal. De kans bestaat, dat dit project ver wezenlijkt zal zijn nog voordat het ka naal weer voor de doorvaart van grote schepen gebruikt kan worden, schrijft de New York Times. ■Volgens het blad zullen de onderhan delingen tussen de Egyptische regering en de scheepvaartmagnaat Onassis -over de bouw en exploitatie van een dergelijke leiding langs de 165 kilometer lange wa terweg begin van deze week hervat wor den. Tsjou en Lai naar de Sowjet-Unie Premier Tsjou en Lai van China heeft een uitnodiging van de Sowjet-regering om begin januari van het volgend jaar een vriendschapsbezoek aan de Sowjet- Unie te brengen, aanvaard, aldus meldt Radio-Moskou. De uitnodiging was gedaan om de „broederlijke vriendschap en samen werking" tussen beide landen verder te verstevigen. in Moskou vraagt inen zich af, oi Tsjou wellicht ook andere Oosteurope- se hoofdsteden, in het bijzonder War schau, zal bezoeken. Door verdrinking om het leven gekomen Zaterdagmiddag ontdekte een automo bilist ir£ een sloot langs de Deventer- straat te Apeldoorn het stoffelijk over schot van de 39-jarige H. de W. uit Teu- ge. Een onderzoek van de politie heeft uitgewezen, dat de man waarschijnlijk onwel is geworden en door verdrinking om het leven is gekomen. gratis tot 1 januari 1957 Een onbekende heeft zondag kans ge zien een woning aan de Hilleweg te Rotterdam binnen te komen en een be drag van 2.500 weg te nemen. De be woners, een kruidenier met zijn gezin, waren naar de kerk, toen de inbreker zijn slag sloeg. Uit de zakken van een pak,dat ergens hing, heeft hij een por tefeuille, inhoudende 2.500 gehaald. Verder wordt niets vermist. De winkel heeft een portiek en be vindt zich dicht bij een tramhalte. Daar er misschien mensen op de tram hebben staan wachten en de dader in het por tiek hebben gezien, verzoekt de politie eventuele getuigén zich te melden. (Tel. 77825). Naam Straat Woonplaats uienst het dagblad Trouw tot en met 31 dec. 1956 gratis te ontvangen en zich per 1 januari 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cenO per kwartaal (f 7.40), Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie ..Tronic", W. de Withstrnat 30 Rotterdam Nog steeds wordt er gezocht naar over blijfselen tan jl. vrijdag bij Schevenin- gert in zee gestorte „Firefly". Hier ziet helikopter van de Koninklijks Marine tijdens hel kruisen op de plaats waar de Fireflyverongelukte. men de mijnenveger „Veere", geassis. teerd door de ,J)orus Rijkers" en een i I-,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1