Bouw van nieuwe Wester kerk gegund voor 400.500 springplank voor straalvliegtuigen Luchthavendirecteur Dellaert wil spoed met uitbreidingsplannen In 1960 in 8 uur naar New> York. Sluitwanden zijn thans gereed Eerste paal tweede helft januari SIEBEL De Zwarte Ruiter tot 15 jaar veroordeeld Zangrecital van Patricia Poitras lor m Restauratie St. Laurenskerk SCHIEDAM Eerste paal geslagen voor tachtig woningen aan Burg. Van Haarenlaan PREDIKBEURTEN VOOR DE KERSTDAGEN VLAARDINGEN Hoek van Holland Burgerlijke stand van Rotterdam Draad in schroef van nachtboot Nagelaten werk van Hendrik de Vries in Gemeentebibliotheek Rotterdamse Schouwburg bestoat tien jaar Spoedige bouw School voor Sociale Wetenschappen? Men bouwt door De banen Geluidshinder Alles nieuw Schiphol niet! TROUW Maandag 24 december 1956 Oudejaarsbijeenfe omst St. Joris Doeïe Leger des Heiis-samen- komsten op oude jaar Uitslagen „Het zwarte paard" Zeil gestolen Advertentie VERLOVINGSRINGEN Posities KLM-vliegtuigen Diploma's uitgereikt aan geslaagden niet meer met hun hoofd in de openlucht. Verre van dat! De per soneelssterkte is met inbegrip van de mannen en vrouwen, die bij Fokker werken toegeno men tot 13.500. En nog steeds is Schiphol bezig uit zijn nog tame lijk nieuwe kleren te groeien. Historische vondst Glas-in-lood voorziening Het orgel Be bouw van de nieuwe Hervormde Westerkerk te Schiedam is gegund. Het Is de Aannemers combinatie A.S.B. te Botterdam, die zeer scherp had inge schreven en daardoor op de officiële aan besteding, die zaterdagmiddag in het gebouw Lange Kerkstraat 35 werd ge houden, de gunning kreeg. Het is nu wei zeker dat in de tweede helft van januari de eerste paal, de C.J.M.V.-paai, zal worden geslagen. De palen zijn reeds besteld. De gunning had plaats voor een bedrag „.van f 400.500. Daarmee lag de Aanne mers combinatie A.S.B. f 500 boven het door de architect berekende bedrag. Aan de Burgem. Van Haarenlaan ter hoogte van de Algemene Begraaf plaats werd dezer dagen de eerste paal geslagen voor een complex van 80 wo ningen, die daar zullen worden ge- bouwd door de bouwonderneming L. Punt, M. Woudenberg en J. J. v. d. Vorm te Rotterdam. De bouw ge- schiedt in de particuliere sector en de woningen zijn bestemd voor de ver koop. De tachtig woningen worden onder gebracht in twee 'gebouwen, één van 20 en één van 60 woningen. Het grootste gebouw komt aan de kant van de Vlaardingerdijk te staan, het andere aan de zijde van de Alge- ijisne Begraafplaats. De woningen, ontworpen door de architect D. Dürrer worden gebouwd in vier woonlagen. De vier- en vijfkamerflats woden z.g. gaanderij-woningen met een centrale ingang. Door de bouw van deze woningen, wordt het laatste gedeelte van de be bouwing van dit stuk van de Burg, Van Haarenlaan, afgerond. Het ligt in de bedoeling op vrijdag avond weer een. oude:aarsbij«ens»mst te organiseren an het clubhuis St. Joris Doele te Schiedam, voor de leden, de ouders van leden en oud Clubhuis-leden. Doordat de bijeenkomst vorig jaar bij zonder is geslaagd werd de behoefte ge voeld ook dit jaar een dergelijk samen zijn over te gaan. Het programma zal met eigen krachten worden verzorgd. Het Leger des Heils te Schiedam, houdt op zondag 30 december om 10 uur een hsiligingsdienst, die geleid zal worden door brigadier M. E. Croken die door de N.C.R.V. zal worden uitgezon den. Om 7.30 uur heeft een verlossings- samenkomst plaats. Op oude en nieuwjaarsdag vipden bij zondere samenkomsten plaste. SCHIEDAM: Geref Kerk Eerste kerstdag Oosterkerk 10 u ds "W A Krijger, 5 u ds J Na-wijn, Julianakerk 10 u ds J Nawijn, 6 a ds G Brinkman; Kethel 9-30 u ds G v And ei te Rotterdam en 2.3-3 u ds G Brinkman. Luth Gem Eerste Kerstdag ós S G v d Haagen. ■VIjAAFKDINGEN Geref Gem Eerste Kerst- dag 10 en 5 u ds H Rijkien, Tweede Kerstdag SU ds H Rijksen en 2.30 u kerst feest. Geref Gem in Ned Eerste Kerst, dag 10 u leesdienst, 3.30 kerstfeest; Twee de Kerstdag 7 u ds M v d Ketterij te Albrisserdsm. "VXAAR'DENvgeNle Kerstdag Grote Kerk 10 u ds W j Schouten, Medewerking van het kerkkoor olv de heer G de Graaf en van een trompetist; kerstliederen zingen vanaf - half 10. s u ds V Sirag. „Maranatba"- Zaal (Prinses Wilhelm! naschool, Flores- ïaan) 10,45 u ds P van der Vloed. s, Wljkgrixm-w „Eltbeto", (School Thorbecke- straat) voorm 10 u ds P Zijlstra. Bethel Kerk voorns 10 u ds J van Noort; nam 1 u de Eerw Heer J van Lambalgen. immanuël Kerk voorm 10 y ds J K F Mantz, em predt te Rotterdam. Medewer king van het Kerkkoor olv de heer A Hof- man van 9.©—10 u, samenzang van Koor - en Gemeente; nam 1 u ds H. Stolk, pred te Scheveningen; Nieuwe Kerk voorm 10 u ds W J Koikert: nam 5 u ds J D Smids, predt te Schiedam- 2e Kerstdag: Grote Kerk voorm 10 u ds C A Korevaar, predt te Rotterdam. VLAARDINQEN Oosterkerk vm 10 u dr F l. Bos, nm 5 u ds G Aalbersberg; Kulper- straatkerk vm 9 u ds H Zandbergen, vm 10.30 u ds H Zandbergen; Emmauskerk vm 10 u ds Tb Steen, nm 5 -u -dr F 1» Bos; 2e Kerstdag Oosterkerk vm 10 da G Aalbersberg; Emmauskerk vm 10 u dr F ti Bos. MAASSLUIS: le Kerstdag: Ned Herv Kerk 10 u ds Zi v Hartingsveldt; 5 tl ds H F Meijer tn ds K M Vogel in Kerstzang- dienst. Geref Kerk 9.30 u ds K W jjercksen, 4.30 "u ds H Vollenhoven; Zui- derkerk 9.3C- u ds R Vollenhoven, 4 30 u ds K W Dercksen. Geref Kerk (art 31 - ko) 10 en 4.20 u ds E Venema. Chr Geref Kerk 10 en 4.30 v ds E Venema. Ned Prot Bond 10.16 u ds J C van iterson van Vlaardingen. Leger des Hehs 6 u Kerstwijdingssamenkomst, 1030 u 'Helligingssamenkomst; nm 7 n Open- Wriitsamen-komst en 8 u verlossingssamen komst. 2e Kerstdag: Grote Kerk 10 u ge combineerde dienst. Voorgangers ds K W percksen. Geref predikant en ds K m Vogel, Ned Herv predikant. Chr Geref Kerk 10 u ds E Benema. Leger des Hedhs nm .5 u Kerstshiiting. Drie aannemers hadden voor de bouw van de kerk ingeschreven. Behalve de Aannemers combinatie A.S.B. was dat de firma Van Ommen en De Groot uit Schiedam en J. K. Simon uit Schiedam die ^respectievelijk inschreven voor f 415.932 en f 440.000. De belangstelling voor deze aanbeste ding was groot, behalve de bouwcom- misse, bestaande uit de predikant dr. L. J. Cazemier, en de heren A. de Jong, dr. ir. Gabel en E. Aleman, waren alle kerkmeesters, de kerkvoogdij, verschil lende kerkeraads leden en andere be langstellenden aanwezig. De centrale kerkeraad werd vertegen woordigd door de heer Bonkhorst. Op deze bijeenkomst sprak de architect prof. ir. J. H. v. d. Broek een kort woord waarin hij de bouwcommissie ad viseerde de gunning direct te doen plaats hebben, daar het bedrag vrijwel met het berekende bedrag overeenkwam. Inderdaad is de bouwcommissie daar na tot gunning overgegaan. Dadelijk na de gunning werden aan de bouwcommis sie door de belde aannemers Van Om men en De Groot en J. K. Simon geluk wensen. aangeboden voor het feit, dat de gunning met succes had plaats gehad en voor het prachtige bedrag waarvoor de bouw zal plaats hebben. De Aannemerscombdnatie A.S.B. bouwt momenteel de nieuwe Chr. Wilhelmina Kweekschool aan de Binnenrotte te Rot terdam, terwijl men juist is Maar ge komen met de bouw van Chr. Huis houd- en Industrieschool aan de Roer dompsingel te Rotterdam. Voor de huishoudelijke competitie van de Schiedamse schaakvereniging „het Zwarte Paard", gespeelde wedstrijden, luidden de uitslagen: Groep A: H. OffermanJ. Witbox 0-1, A. de Bruyn—W. Kerkhof! afgebr., H. v. d. KraanJ. Hen.kelm.ari afgebr. Groep R. A. v. d. VeenC. v. Meeren- donk 1-0 J. GroenewegP. v. d. Kraan Vz-Vx, A, RamJ. v. Toledo M, A. H. v. d. Wal—C. Groeneweg 0-1'. De politie heeft bij de fietsenrazzia, die zij dezer dagen in Schiedam hield ook een bromfiets van de heer A. M. v. S. uit de Aleidestraat meegenomen naar het politiebureau omdat het voer tuig niet op slot stond. Toen de heer v. S. zich bij het bureau meldde, bleek dat een zeil waarmee de bromfiets was toegedekt, was verdwe nen. Reeds voor de politie kwam moet het zeil zijn ontvreemd. KOSTELOZE INENTING TEGEN DE POKKEN Op vrijdag 28 december 1956 van 14— 15 uur zal, ingevolge de wettelijke ver plichting, door het gemeentebestuur ge legenheid worden gegeven tot kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, terwijl ouderen, zich kunnen laten herinenten. Deze kosteloze inenting zal plaats vinden in het G.G.D. gebouw, Hoflaan 7, Vlaardingen (ambu lancedienst). Zij die van deze gelegenheid gebruik wensen .temaken worden verzocht trouwboekje of geboortebewijs mede te brengenj en voor kinderen geboren na 1 november 1954, tevens een inentings- kaart. De ouders die hun kinderen niet lieten inenten worden er aan herinnerd, vol gens artikel 1 der inentingswet 1939, verplicht te zijn, vóór hun kind de leef tijd van één jaar heeft bereikt, een be wijs van inenting in te leveren, of een verklaring af te geven, op een bij de G.G.D. in het Irene paviljoen aan de Hofsingel verkrijgbaar formulier, waar uit blijkt waarom de inenting achter wege blijft. N.B. Deze gelegenheid treedt niet in de plaats van die gegeven wordt door de inentingscommissie op de eerste vrij dag van elke maand, waarbij kinderen tot en met vijf jaar, op vertoon van een inentingskaart bij hun huisarts kunnen worden ingeënt. Aangiften van 22 december BEVALLEN: M. H. de Graaf-van Rhün d: j F. PonsenKarei d; W. M. Strasters— Macesse d: A H G Sevink—Dijkhuis d: M Moeling—Hammerstefn d; W M den**fldri. d» Wit d; C M Kooman—van der Meer d. A N" HoogendijkRook z: C J Oraat Ólok z- K C Bminsma—Coppers z; A A F Zwerts —Leeuwenburg d; P Flaisiervan Raafjen d- J W Kiop—van Bree d; C Spork—van Rrirkel d; E P ZiebeLindeman z; P E Sie- verts—van Rossem d; H J Ansem^Verdouw 2. ju Schouten—Tocbak z; J van Bodegraven W=dorp z: E L Verschoof—Barendregtd. A Nou wen—Rolandus d; HM Schippers— Ve-ftagers d; B Lans—van den d. M Vos—Paschkewitsch z: A E M Ru ligt Ver bad d: A van Ruiten—But)s d; G Koolmees —Wandemaker d, OVERLEDEN- KL Beute, man V. A.S. Vis ser (55 J: M. Bliek, vr. v, J. C. Stam 85 jr. J KSMKm, man v M ^Akcn SO ri; -R. Westerduin. zoon 7 jr. J. H A DietzeL vr. reh gew. m. A. Moerman i5 jr: A. v. veen. vr'v J- W. Kieij 73 Jr; J Groeneweg vr. 'h Kew. m. J. Rijnbende 85 jr; M. C. J. v. "Lan'geveJd. vr. geh. gew. m J. Micnties B6 jr A v. Woerkorn. man v. M. L. de Bruijn 5Z -ir". H. m. Coomans. on^eh. vr. 54 jr. V. Tromp, man geh. gew. m. T S. Luitwriler na 4r* C v d. zoon 8 1r; S. Hagoort. 11 K' J E v d. Pla- 63 Jr: G. A. Breetveld. eéw m 3 A v. Ssch 78 jr; J. de-Tnneh, H' 'gew m. H. SnmHt 59 jr: J. Verboom peh. eew m. C. VerwaalI SO Sr; A. M. Terrce. vr. geh. m. M. H. Voort» als leven!, aangegeven: B- Breugem -vaö Hljn d. Bij aankomst zondagmorgen In Hoek v. Holland heeft tijdens vastmaken de Harwichboot „Arnhem" de werplijn en de daaraan verbonden draad in de schroef gekregen. De worplijn aan de kade opgevangen, had men aan de tros vastgemaakt, waar op men deze aan boord optrok. Aange zien dit niet direct geschiedde, draaide de lijn alsook een gedeelte van de tros in de stuurboordschoef. Gisterenmiddag is met behulp van duikers uit Schiedam, de lijn en draad van de schroef verwij derd. Tijdens deze werkzaamheden werd aan alle in- en uitgaande schepen het ver zoek gedaan om bij het voorbijgaan van de Harwichsteiger langzaam te varen, ten einde door zuaging het werk niet te belemmeren. De „Arnhem" is gister avond op de normale tijd vertrokken. DE MOOISTE COLLECTIE y«i STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227, De rethtbank te 's Hertogenbosch heeft heden de 31-jarige koop H. G. uit Mier- lo, alias de „Zwarte Ruiter", o.a. we gens doodslag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, ter beschikkingstelling van de regering, twee jaar ontzegging van rijbevoegdheid. Voorts verbeurdverkla ring van een pistool en f 120.schade vergoeding m civiele vordering aan de heer Schaepman te Oss. De rechtbank heeft behalve aan de andere ten laste gelegde feiten ook schuldig bevonden aan de aanslag op de postkantoorhouder J. van Dieten te Ravenstein, waarbij deze om het leven kwam. De officier van Justitie had tegen G. tien jaar gevangenisstraf met aftrek en terbeschikkingstelling van de regering geëist. Het nagelaten muzikale werk van wijlen Hendrik de Vries, van 1879 tot aan zijn dood in 1929 organist van de St. Laurenskerk te Rotterdam, is door zijn dochters aan de gemeente ten ge schenke aangeboden. De collectie om vat orgelcomposities en andere mu ziek In handschrift, orgelwerken en aantekeningen betreffende de registra tie, gedrukte en geschreven muziek voor andere instrumenten en voor zang stemmen. Voorts bevinden zich hieron der bescheiden en programma's met betrekking tot de muzikale loopbaan van Hendrik de Vries, alsmede muziek van de vader van Hendrik de Vries. De nalatenschap van deze musicus die geruime tijd een vooraanstaande plaats in het muziekleven heeft inge nomen, wordt een welkome aanvulling geacht van de muziekafdeling van de gemeentelijke Bibliotheek en Leeszalen te Rotterdam. Op 10 januari zal het tien jaar geleden zijn, dat de Rotterdamse Schouwburg als eerste officiële schouwburg na de verwoestingen van mei 1940 werd ge opend. Het feestelijk gebeuren ge schiedde toen met een vertoning van „Driekoningenavond" van Shakespeare. In die jaren is dit theater mede cmdat er van de herbouw van een con certzaal nog niets gekomen is als het ware gaan steunen op vier artistieke zuilen: het zuivere toneel, de opera, het ballët en het concert. Op de herdenkings dag zal daarom een feestelijke voorstel ling worden gegeven waaraan medewer ken Rotterdams Toneel met fragmenten uit het repertoire, het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse met ..Die Meistersinger von Nürnberg" van Richard Wagner en „Daphnis et„Chloe" van Maurice Ravel, de Nederlandse "Opera met Mozart's „Basiien und Bastienne" en het Neder lands Ballet onder leiding van Sonia Gaskell met pas de deus „Le Cygne Noir" uit de derde acte van „Le Lac des Cygnes". SCHIPHOL. Si dec. Thuisreis: PH-LKA 862 (Isotoop) gezagv. Wiarda Is vannacht half vier van Karachi naar Karthoem ver trokken. PH-LOR-82S (Pontianak) gezagv. 'Roelofs is vanochtend zeven uur van Kara chi naar - Basra vertrokken, FH-LKV-82® (Meson) gezoagv Zwarthoed is vanochtend zeven „uur van Bangkok naar New Delhi vertrokken. Uitreis: PfH-LKS-843 (Proton) gezagv No men is vanochtend zeven uur in Blak aan gekomen. PH-LKF-8S3 (phoenix) gezagv. Penn is vanochtend zes uur van Karthoem naar Karachi vertrokken. PH-LKP-829 (Atoom) gezagv. Rombach is vanochtend half negen van Basra naar Karachi vertrok ken. PH-LKX-845 (Nuclon) gezagv. Kearveil is vannacht vier uur van Rome naar Kar thoem vertrokken. De bouwstop met betrekking tot de stichting van een nieuw gebouw voor de Schooi voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk Werk te Rotterdam, is opgeheven. Het Iaat zich dus aanzien, dat binnen niet al te lange t(jd met de bouw van deze schooi, geprojecteerd aan de Vissers dijk, kan worden begonnen. (Wij tekenen hierbij aan, dat de winke liers van de Hoogstraat en omgeving be reids hun bezwaren hebben geuit tegen de vestiging van een scholencomplex in de omgeving van de Blaak Red.) Een en ander werd vanmorgen mee gedeeld door drs. J. G. van der Ploeg tijdens de diploma-uitreiking aan leer lingen van de cursus 1853'56. De ge slaagden 19 in getal kregen van de directeur nog enkele praktische raad gevingen mee, alvorens hun taak in de maatschappij aan te vangen. De diploma's werden uitgereikt door de voorzitter van het Curatorium, de heer C. A. 't Hart. Voorts is in deze bij eenkomst het woord gevoerd door de heer W. L. F, van de Ven namens do centen, mejuffrouw G. Stemvers namens de leerlingen en mejuffrouw A. L. M. de Vries namens de scheidende leerlingen. Onder de geslaagden bevond zich één man, de heer H. P. Jolink. De namen der achttien vrouwelijke cursisten zijn: C. H. van Alphen, G. N. van Berkel, T, van Ewijck, E. Gudema, L. Holleman, L. van Horssen, J. Koelhof, T. Lagendijk, J. J. Liber, C, van Lindt van Erk, C. M, Pleyte, E. B. Pott, G. E. Timmerman, E. Tmge, T, N. A. Uitenbroek, L. E, Ver- hoeven, A. L. M. de Vries en J. H. Bout. Tot dusver zUn 148.622 Hongaren naar Oostenrijk uitgeweken. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen er 638 vluchtelingen over de grens. 75.831 uit gewekenen zijn inmiddels naar andere landen overgebracht. Naar te Wenen wordt vernomen hebben 342 Hongaren, die daar waren ondergebracht, mee gedeeld, dat xij naar hun land willen terugkeren. Een belangwekkend en goed samen gesteld programma werd gisteravond in het Repetitiegebouw van het Rott. Ph. Orkest door de mezzo-sopraan Patricia Poitras ten gehore gebracht. Vier liederen uit „Orpheus Brittanmeus" van Purcel, aria's van Lully en Salieri alsmede liede ren van Gagnebin en Fauré vormden een menu dat van goede artistieke smaak getuigde. Het is voor een zangeres altijd heel jammer, wanneer zij, beschikkend over een goede dosis intelligentie, een muzikale voordracht en een goede en beschaafde uitspraak, in zuiver vocaal op zicht te kort schiet door ontoereikende stemmiddelen. Een wat klein geluids- voiume speelt hierbij nog maar een ondergeschikte rol. Erger is, dat het nuanceringsvermogen van deze zangeres, in tegenstelling tot wat haar gelaats uitdrukking zou doen vermoeden, zeer beperkt is. Daardoor werd de uit tien liederen bestaande Fauré-cyclus .,Ls Chanson d'Eve" een weinig contrastrijk geheel en miste het expressieve, dat deze wondermooie liederen in zo hoge mate eigen is. Toch werden verhoudingsgewijs de liederen van Fauré en Gagnebin nog het best gezongen, want in dè weergave van de Engelse liederen schoot de zange res wel zeer te kort. Men moet overigens van goede huize komen, om een pro gramma met Purcells Orpheus Brittan- nicus te openen. Dit is niet bepaald mu ziek, die geschikt is om zich „in" te zingen. De pianist Alex van Amerongen gaf tijdens het eerste deel van dit recital zijn begeleiding niet veel 'kleur. Later in de Franse liederen kwam er gelukkig heel wat meer muziek in zijn spel. De klavierbegeleidingen van de Fauré liede ren, die minstens zo belangrijk zijn als die van Schumann, werden gaaf en met een gevoelig toucher ten gehore gebracht. Deze liederenavond, waarvoor veel be-, langstelling bestond, was belegd door de Vereeniging tot Instandhouding van het Rott. Philh. Orkest. SCHIPHOL: II! ffrff'riiiH laert. „Gelukkig is dit niet bet geval. Een derde gedeelte der luchtreizigers beeft Nederland als herkomst, een derde heeft Nederland als bestem ming en een derde is transito". Het stationsgebouw op Schiphol is 250 meter lang en 45 meter breed. Het is evenwel een semi-permanent gebouw, dat later voor andere doelein den gebruikt kan worden. Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitbreiding DE luchthaven Schiphol werd van de intercontinentale afdeling voor iüjj_jpassagiers. Deze wordt driemaal zo groot als de bestaande. PW van Am sterdam hoopt er in mei klaar mee te zijn. Ook komen er rustkamers voor transito-reizigers. Daarnaast Is de bouw van de ten toonstellingshal „Het Atoom" aan de gang. Deze expositie wordt in de zomer van het volgend jaar gehouden. De luchthaven zal daarna het gebouw overnemen en gebruiken voor vlieg- tuigharigar, autogarage-werkplaats en voor de broodnodige vestiging van het „Nationaal Luchtvaartmuseum". De KLM heeft een groot gebouw voor haar vluchtproduktie in aan bouw. Het is bestemd voor haar 1840 mannen en vrouwen sterk vliegend personeeL Met de bouw van de nieu we onderhoudswerkplaats voor straal motoren is de KLM half december be gonnen. Hangar 10 is reeds flink gevorderd. Deze wordt bijna tweemaal zo groot als hangar 9, tot nu toe de grootste vliegtuighangar van ons land. De vrije I deuropening wordt 15 meter hoog. Waarop bijna 4000 passagiers op Hangar 10 wordt 203 meter lang en Schiphol komen. Zij zitten, al lang 52 meter diep. De heer Dellaert verwacht, dat de naamloze vennootschap tot exploita tie van de nationale luchthaven Schiphol er nu wel gauw zal komen. De drie aandeelhouders zullen zijn: het Rijk, Amsterdam en Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) E luchthaven Schiphol werd tijdens de eerste wereldoor log aangelegd op de zware klei van de Haarlemmermeerpolder. Op dat vliegveldje van 76 hecta ren hegon de KLM op 17 mei 1920 haar nu al roemruchte ge schiedenis. Dat kleine begin was de lijndienst AmsterdamLon den. De maximale capaciteit van de gehele luchtvloot op één dag was twee passagiers, die met hun hoofd in de koele lucht zaten. En op Schiphol werkten zegge en schrijve zes jongens en één meisje» De oppervlakte van onze lucht haven bedraagt momenteel 700 ha. Men kent thans topdagen. zeer grote parkeerterreinen voor auto's en plaats voor gebouwen van zeer uiteenlopende aard. Een nog belangrijker onderdeel van de luchthaven, waarmee men in de toekomst zeker zou vastlopen, als niet tijdig maatregelen werden getroffen, noemde dej heer ..Dellaert het banen stelsel zelf. Twee bestaande banen passen in het plan. Er zal een nieuwe baan aangelegd moeten worden voor straalverkeersvliegtuigen, die in 1960 verwacht worden. Deze baan moet 3300 meter lang worden en zal vele miljoenen guldens gaan kosten. De buurtschap Rijk en enige an dere woningen en boerderijen zullen hiervoor moeten verdwijnen. Hier. bij zijn 75 gezinnen betrokken. Alles wordt in het werk gesteld om tijdig geschikte woningen voor deze gezin nen elders in de Haarlemmermeer te bouwen. De oost-westbaan, die na de oorlog werd opgelapt, zal vervangen moeten worden door een betere. En de baan 23-05 gaat verdwijnen. De ligging van de baan is zodanig, dat de naderings- vlucht erheen precies over het stads centrum van Amsterdam voert. Ook om mee te werken aan beperking van de geluidshinder gaat deze baan ver dwijnen. Directeur U. F. M. Dellaert, die sprak voor het Nederlands Ver- keersinstituut in Den Haag over: „Het uitbreidingsplan voor onze na tionale luchthaven Schiphol", ver telde dat de oppervlakte 1350 hecta re zal worden. In het maximale plan met zeven banen zelfs 1600 ba. En deze vooruitstrevende luchthavendi recteur vindt het beslist nodig, dat er spoed wordt gemaakt met deze gedurfde plannen. „De 3300 meter lange baan voor de straalverkeersvliegtuigen moet in de lente van 1960 in gebruik worden ge nomen. Er moet naar mijn mening al les op worden gezet om in 1963 het nieuwe verkeersareaal in gebruik te nemen. En als Nederland een klap wil uitdelen in de wereld van de sterk concurrerende internationale lucht vaart een gezonde, verheffende klap dan moet het zorgen dat tege lijk met het centrale verkeersareaal de noord-zuidbaan aan de overkant van de rijksweg gereed is". Er komen meer dan een miljoen be talende bezoekers per jaar door de hoofdingang van Schiphol. Dit gewel dige aantal zal binnen afzienbare tijd worden overtroffen door bet aantal passagiers! Dit jaar zullen er meer dan 800.000 passagiers zijn. In vergelijking met andere Europe se luchthavens staat Schiphol op de zevende plaats, wat passagiers be treft; op de zesde plaats voor passa giers en luchtvracht samen en op de vierde plaats voor luchtvracht alleen. „Men is, geloof ik, te veel van me ning dat Schiphol een uitgesproken transitohaven is", aldus de heer Del- Schiphol, zoals het zs! worden, gen geweldig» en gedurfde uitbreiding, die een paar honderd miljoen ral Kosten. Maar lang Kan men er niet meer mee wachten. De luchtvaart ontwikkelt zich nu eenmaal vliegen»- vlur. In I960 vliegt de K.L.M. met haar straalvliegtuigen van het type DC-g (gewicht 135.000 Kilo!) in min der dan acht uur nonstop naar New York, De springplank voor deze rappe vluchten wordt de 3300 meter lange baan 25-07. Na de oorlog Is het met spoed her bouwde schiphol alsmaar groter ge worden. En nog wordt er gebouwd, maar in feite- zijn dit maar lapmid delen. Het aantal passagiers zal blij ven toenemen, maar weldra kan men nfet verder uitbouwen. Daarom deze grootae plannen, die Schiphol zuilen maken tot een van de modernste luchthavens van Europa. dingen bij slecht zicht gedacht en uit gerust met volledig instrumentarium. Dit worden de hanen in de noord-zuid- landingsrichting en die in de oost-west- landingsrfchtlng. De aansluiting van Schiphol op het, net van de Nederlandse Spoor wegen acht de heer Dellaert van zeer groot belang. „Het is een be langrijk onderwerp op zichzelf en deze aansluiting, die ook bij Schip- bol ondergronds zal moeten geschie den, zal zeer kostbaar zijn". Aan het einde van zijn betoog wees! de heer Dellaert er met klem op, dati het nodig ls om vele jaren vooruit inj de toekomst te kijken. En hij vertel-1 de, dat heel wat steden met het uit breidingsplan van hun luchthaven zijn vastgelopen. „Deze leerzame voor beelden hebben altijd sterk tot mij ge sproken en van vele situaties zijn mij treffende voorbeelden bekend, waar over ik dramatische verhalen zou kun nen doen. Men liep vait en moest met het vliegveld verhuizen naar een ge- neel andere plaats". Gelukkig zal dit Twee landingsbanen zijn voor lan- met Schiphol niet het geval zijn. „Schiphol is al sedert jaren bezig uit zijn jasje te groeien wat het ver keersareaal betreft. Wij noemen het verkeersareaal dat gedeelte van de luchthaven, waarop zich bevinden de inrichtingen voor de behandeling op de grond van de passagiers, bagage, post en goederen. Dus het in- en uit- scbeepplatform, dat is de opstelplaats voor de in het verkeer zijnde vliegtui gen met het daarlangs geitgen sta tionsgebouw, vrachtstation, gebouw civiele dienst, de verkeerstoren, alge mene kantoorgebouwen, en daarbij nog parkeerterreinen en garage voor passagiers, inrichtingen voor weg brengers, afhalers, zakelijke bezoe kers en kijklustigen. De methoden tot vergroting van de ond'-delen blijven lapmiddelen. Wij nad ren snel het stadium, waarin uit breiding ter plaatse niet meer moge lijk is. Wij denken daarom, en dach ten ai zo vaak na de oorlog, aan een nieuw, ruim verkeersareaal van 150 hectare. Het zal gelegen zijn aan de rijksweg nummer 4, die daarvoor over een lengte van ongeveer drie kilome ter moet worden omgebogen". De nadere uitwerking van het ver keersareaal dat drie keer groter zal worden dan dal van London Air- port! heeft nog niet plaatsgehad. Vooral wat betreft de vormgeving van het nieuwe stationsgebouw moet nog zeer veel voorbereidend werk aan stu die en planning worden verricht. Op de tekeningen van Schiphol-in-de-toe- komst staat een stationsgebouwen complex aangegeven met een zestig tal opstelplaatsen voor verkeersvlieg tuigen langs zogenaamde vingers en pieren. „Maar of het pieren of tunnels zullen worden, weten we nog niet", zo vertelde de heer Dellaert. Er zal ook plaats zijn voor grote verkeers- platforms, plaats voor helicopters, Telkenjare, omstreeks Kerstmis geven de Geeommit^erden der Nederlandse Hervormde Gemeente te Rotterdam een overzicht van de stand van zaken be treffende de restauratie van de Groote- of St. Lanrenskerk. Ook ditmaal mag met vreugde worden geconstateerd, dat er snelle vorderingen zijn gemaakt.- Beide sluitwanden zijn in hun geheel gereed gekomen en thans Is duidelijk te zien hoe in de grote kerk ruimte het transeptgedeelte zich tot een zelfstandige eenheid begint te ontwik kelen. Aan de sluitwanden, die gezamenlijk een oppervlakte van ongeveer 1300 xn2 hebben, is verwerkt 42.000 kg profiel- staal, ca 20 m3 constructiehout, ca 12.000 stuks Libostenen en ca 1350 m2 asbest- cementgolfplaten. In de westelijke sluit wand, ter hoogte van de hoge ramen van het middenschip, is met het oog op een goede lichtverdeling een raam van behoorlijke afmetingen aangebracht, dat aan de buitenzijde door middel van doorzichtige golfplaten, passend in de overige golfplaten, is afgesloten. In iedere sluitwand is aan de onder zijde voorlopig nog een klein gedeelte open gelaten, een z.g. bouwopening, ter instandhouding van een gelijkvloerse verbinding met de ter weerszijde van het transept aangrenzende gedeelten der kerk. Zodra hieraan geen behoefte meer bestaat, worden deze openingen gedicht. Na deze voltooiing zün maatregelen genomen voor de volgende etappe. Dit zal het herstel van het koorgedeelle betreffen. De' werkzaamheden zullen voorlopig nog uitsluitend betrekking hebben op het inwendige. Deze zyn aangevangen met het steenhouwwerk toen het tijdstip In zicht kwam waarop voor de transeptkerk dit ten einde zou lopen. Begonnen is reeds met het vervaar digen van werkstukken voor het koor gedeelte. In de steenhouwersloods wor den thans voor dit gedeelte gereed ge maakt de basementen, schachttrommels en kapitelen van kolommen en schalken met de daarbij behorende bogen. Tege lijk zijn de beeldhouwers bezig met het hakken van de versieringsmotieven aan de kapitelen van deze kolommen en schalken. In de koorruimte zelf zijn aan de kolom voeten in gereedheid gebracht de voorzieningen ten behoeve van het stellen van de tijdelijke stempelconstrue- tie, nodig voor het vernieuwen van de natuursteen van genoemde kolommen. In de kapel van de Heren van Kra lingen werd tijdens het metselwerk het restant van een eikenhouten deur aan getroffen. Het ondereinde ervan was sterk vermolmd, het boveneinde ver keerde nog in vrij redelijke staat. Op de deur was een tweetal gehengen aange bracht, alsmede een slot en een grendel Deze deur moet vroeger toegang hebben gegeven tot een poortje in de kerkmuur. Nadere onderzoekingen zullen nog wor den verricht. D® kerk zal opnieuw geheel van glas- m-lood worden voorzien. Dit zal dan. voor zover bekend, de vierde keer in haar historie zijn. Be nieuwe beglazing nu is wederom gebaseerd op de recht hoekige loodverdeling. Wel is nog over wogen herstel van de toestand van voor 1755, te weten het diagonale straniem. Aan de hand van proefvlakken van beide systemen is na beoordeling ter plaatse met de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de voorkeur gegeven aan de rechthoekige loodverdeling, daar deze een rustiger beeld geeft, meer In narn,onie met de strakke lijnen der architectuur. In het ontwerp voor de nieuwe begla- zmg is gestreefd naar een veredelde weergave van het oude 18e eeuwse thema, net geheel zal een degelijk stuk werk worden van grote eenvoud. De uitvoe- £rif„eryaa .is opgedragen aan de heer E. warffemms. i,®™- tezijnertijd het transept-orgel te Kunnen opstellen dienen uiteraard vooraf Pjaatselyk enige bouwkundige voorzie- ?inSen getroffen te worden. Deze be- de orgehdsrnameIijk de or£elgalerij €fl coUeS® heeft het bouwen van het transept-orgel opgedragen aan de firma en J Aaabenraa ia

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2