Eén minister afgetreden, anderen wankelen Opruiming Suézkanaal kan nu beginnen Dr. Moh. Hatta pleit voor een presidentieel kabinet Wereldbank leent niet aan regime-Kadar GROOT DEEL VAN EUROPA HAD WITTE KERST IMRE NAGY IX MOSKOU? ONDER INVLOED VAN STAATSGREEP Kerstverkeer in V.S.705 doden Weer overzicht [sraël doet beroep op Washington Nieuw beroep: In de rij staan KRITIEK VAN PARTIJ OP ECONOMIE Rustige Kerstmis in Boedapest PERWOECHIN DE OPVOLGER VAN SABOEROW Engeland grootste sneeuwbuien deze In van eeuw Noors schip op de Noordzee gezonken DONDERDAG 27 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3572 Weerbericht Communisme kreeg dodelijke slag OPDRACHT REEDS GEGEVEN beginselen voor overleg VETERAAN-REDDER OVERLEDEN Sinaï I -- m VALUTASTOP OP N.-SUAIATRA - Decentralisatie Verschuiving Sjepilow Verhoging weekpremie vrij willig verzekerden^ te Rotterdam Nehroe in Londen O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In het wankele Indonesische kabinet is gisteren een eerste scheur ontstaan. Het kabinet heeft besloten, geen gevolg te geven aan de eisen van de opstandige militairen op Sumatra om af te treden. Daar op heeft één minister zyn ontslag ingediend. Het was de minister van veteranenzaken, Dahlan Ibraham, een voormalig legerofficier, die lid is van de Party ter Bescherming van de onafhankelijkheids proclamatie. Deze party die als de stem van het leger wordt be schouwd had aangedrongen op vervanging van het huidige kabinet- Sastroamidjojo door een regering onder leiding van de voormalige vice-president Mohammed Hatta. Van de zijde der grote mohammedaanse Masjoemipartij wordt vernomen, dat het dagelijks bestuur van de partij, dat nu in Ban doeng bijeen is, haar leden in de regering opdracht heeft gegeven, eveneens uit het kabinet te treden. Ook de rooms-katholieke en pro testantse partijen zouden overwegen uit de regering te treden. Nixon (terug in de V.S.) Egypte verwerpt zes I ter Mahmoed Fawzi Een officiële bron heeft gisteren in Caïro verklaard, dat orders gegeven zijn om een begin te maken met opruimingswerk in het Suézkanaal. - Na poging Ned. schip in nood te bereiken Beschuldigd van ontvoering Amsterdammer blijft in arrest Ook machtsovername Steun Java en Celebes Misstanden in Boedapest I Zakenkabinet DE regering van de Sowjet-Unie heeft vice-premier Maxim M Saboerow ontslagen als voorzitter van de staatscommissie voor eco nomische plannen. Als zijn op volger is benoemd vice-premier Michael G. Perwoechin. Advertentie Geen vlokje Egypte vraagt via V.N. schadevergoeding Opvarenden gered Kind doodgevroren Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 C4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot vrijdagavond. DOOIGRENS OVER NEDERLAND Zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte neerslag en hier en daar mist. Overwegend matige wind tus-, sen Zuidoost en Zuidwest. In het Noordoosten van het land lichte vorst, elders temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi. 28 dcc. zon op 8250. onder 16.37; maan op 3.19, onc'er 14.03. Scheur in Itidonesische Kolonel Simbolon Hei lange kersiweekend heeft in de Ver. Slafen aan 705 mensen door ver keersongelukken hei leven gekost, hei hoogste aanial dat ooit tijdens feestdagen werd bereikt. De telling is vrijdagavond om 6 uur begonnen en eerste kerstdag, 's nachts om -twaalf uur, geëindigd. ..Het internationale communisme heeft door de Hongaarse vrijheidsstrijd een dodelijke slag gekregen, waarvan het zich niet kan herstellen". Dit heeft de Amerikaanse vice-president Nixon ge zegd bij zijn terugkeer uit Oostenrijk. Nixon deelde mee, dat hij president Eisenhower binnenkort aanbevelingen zal doen omtrent de wijze, waarop de V.S. hun bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening aan de 175.000 Hongaarse Vluchtelingen. Tijdens een speciale show voor het Hongaarse hulpwerk, die door alle grote radio- en televisiezenders, werd uitgezon den, heeft Nixon er bij de Ver. Staten op aangedrongen de bijdragen voor de Hongaarse vluchtelingenhulp te ver dubbelen. Het Indonesische kabinet heeft „met spijt" het ontslag van minister Ibra him aanvaard. Het heeft de tweede waarnemend premier, Idham Chalid, van de Nahdatoel Oelama, aangewezen ais zijn opvolger. Een woordvoerder van de Indone sische marine heeft woensdag ver klaard, dat alle verloven van de In donesische strijdkrachten zijn inge trokken, Manschappen, die reeds met verlof zijn, is dringend verzocht naar hun onderdelen terug te keren. President Soekarno heeft kolonel Simbolon, die het bestuur in Noord- 1 en Midden-Sumatra in handen heeft genomen, tijdelijk van zijn functie ont heven en de staat van oorlog en beleg afgekondigd voor twee distrieten op Sumatra (Oostkust van Sumatra en Tapanoeli). Hierdoor is de proclamatie van Simbolon onwettig geworden. De berichten, die ons later uit Indo nesië bereikten, zijn zeer verwarrend. Terwijl Radio-Djakarta donderdagmid dag gemeld heeft, dat luit.-kolonel Djamen Ginting het commando over het eerste militaire territorium van kolonel Simbolon heeft overgenomen, maakte de gouverneur van Zuid-Sumatra, Winarno Danuadmodjo, bekend dat het provin ciaal bestuur de staatsinkomsten uit de belastingen en in- en uitvoerrechten van de centrale regering" heeft overgenomen. Zuid-Sumatra heeft zich dus niet als Noord- en Midden-Sumatra van de centrale regering losgemaakt, doch wat T-i t Hammarskjoeid, en de Egyptische minis l i Een woordvoerder voor de Egyptische Volgens de zegsman zijn de opdrachten gegeven aan functionarissen van de Ver. Naties van Egypte ter plaatse, op basis van een overeenkomst die bereikt is tus sen secretaris-generaal der V.N., Dag De veteraan mensenredder William Carder, 53, is te Exmouth (Engeland) overleden, nadat hij overboord was geslagen bij een poging de Neder landse kustvaarder „Minerva" ie be reiken, De Minerva behoort aan de rederij J. Schuurkamps Scheepvaart en Handelmaatschappij N.V. te Groningen. Carder en een ander bemanningslid van de reddingsboot uit Exmouth, John Phillips, 20, werden door een opzwie- peride golf meegenomen terwijl zij be zig waren hun ontzette radiomast te repareren. Phillips wist zwemmende de wal te bereiken. Op weg naar het ziekenhuis is Carder overleden. De reddingsboot werd gedwongen naar zijn basis terug te keren daar hij in het zoeken naar de overboord ge slagen bemanningsleden dreigde over spoeld te worden. De reddingsboot van Torbay werd vervolgens te hulp geroepen en deze slaagde erin de Minerva te bereiken waarvan een radiobericht was opge vangen dat het schip gevaar liep aan de grond te raken. 0%-erigens slaagde het 313-ton me tende schip er zonder enige hulp in naar open zee te komen. Een Londense politierechter heeft be paald, dat de Amsterdammer R. W. P. B., die wordt beschuldigd van ontvoering van de achttienjarige juffrouw Thea Z., tot 2 januari in hechtenis moet blijven en dan nader zal worden verhoord. B., die met het meisje naar Schotland was gegaan, was daar zoals gemeld gearresteerd. Een vertegenwoordiger van de Ned. regering verklaarde voer de politierech ter, dat een verzoek tot uitlevering zal worden gedaan. B. heeft toestemming gekregen de hulp van iie Duitse consul in te roepen. Suezkanaalautoriteit had dinsdag nog verklaard, dat met de bevaarbaarmaking van de waterweg niet begonnen zou wor den voordat de laatste Israëlische troe pen zouden zijn vertrokken. Toen hem gevraagd werd, of dit ook de evacuatie van de strook van Gaza betekende, antwoordde de zegsman „U kunt uw eigen conclusies trekken." De commandant van de V.N.-politie- macht, generaal Burns, heeft woens dag op het vliegveld Lydda een onder houd gehad met Israëlische militaire leiders. Er is gesproken over het sta tioneren van V.N.-eenheden in Sinaï en de verdere terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten. De Israëli sche marine heeft een basis gevestigd te Elath, Israels toegang tot de Rode Zee, schrijft een blad in Tel Aviv. Het eerste Israëlische oorlogsschip is dinsdag in Elath aangekomen. Een gezaghebbende Egyptische zegs man heeft verklaard, dat Egypte niet langer overweegt een regeling van het geschil over het Suézkanaal te berei ken op grond van de zes beginselen die door bemiddeling der V.N. waren overeengekomefi. Een van deze grondbeginselen was, dat het kanaal niet de speelbal mocht worden van de politiek van onverschillig welk land. De zegsman vei klaarde, dat Egypte deze beginselen niet langer aanvaardt vanwege de Brits-Franse aanval op Egypte. de financiële maatregelen betreft, komt dat op hetzelfde neer. Politieke kringen in Djakarta noemen deze nieuwe uitdaging aan de centrale regering een nieuwe slag voor het kabinet Sastroadmidjojo. Kortgeleden heeft het kabinet een wetsontwerp aan genomen tot regeling van de financiële verhoudingen tussen de centrale regering en de provincies. Zuid-Sumatra heeft nu eigenmachtig deze wet tot uitvoering gebracht, zonder te wsrhten op de officiële aankondiging door de regering en eenzijdig besloten om negentig pro cent van de belastingen en douane rechten voor zichzelf te houden. Volgens donderdag laat in Djakarta van Zuid-Sumatra ontvangen berich ten, zou het leger het bestuur over de provincie hebben overgenomen. Luitenant-kolonel Ginting heeft van daag in een rede verklaard, dat hij. die zaterdag in de kabinetsraad benoemd werd om het commando over het eerste territoriale leger van Noord-Sumatra over te nemen, zijn eer en trouw toege zegd heeft aan president Soekarno. Van nu af, aldus Ginting, zal het contact met de centrale regering weer zijn zoals vroeger. Een betrouwbare woordvoerder van A.P. beeft «-echter- medegeleeld, dat slechts een vijfde van de troepen op Noord-Sumatra achter Ginting staat. De rest steunt Simbolon. In Noord-Sumatra hebben de af delingen van de politieke partijen in deze provincie in een bijeenkomst met kolonel Simbolon besloten, de door hem ondernomen actie volkomen te onderschrijven, d.w.z. de afscheiding van de centrale regering en het niet meer erkennen van het huidige ka binet. Simbolon heeft zowel voor Noord- als Mldden-Sumatra de staat van oorlog en beleg afgekondigd. Nieuwe moeilijkheden voor de rege ring dreigen in Priangan op West-Java. Daar heeft het „commando van het Soendanese jeugdfront" geëist, dat de militaire commandant van West-Java, kolonel Suprajagi, zal worden ver vangen door een Soendanees en dat de gouverneur van de provincie West- Java, Sanusi, zal worden vervangen door een man. die wordt gerespecteerd door het Soendanese volk. In het Noorden van Celebes heerst een DE BILT, Donderdag 10 uur. Tijdens de Kerstdagen heeft het boven Scandinavië gelegen gebied van hoge druk zich langzaam naar het Oosten ver plaatst en is daarbij in (betekenis afge nomen. Tegelijkertijd drong een storing, die dinsdag nabij Ierland tot ontwikke ling kwam, naar het Oosten op. Deze bereikte vanochtend vroeg het Neder landse kustgebied, waarna zachtere lucht met temperaturen boven nul het Zuiden van het land binnendrong. Het gevolg was, dat de grens tussen vorst en dooi over ons land kwam te lig gen. Deze grens verplaatst zich de eerst komende 24 uur langzaam in Noorde lijke richting, maar het is mogelijk, dat ze voor morgenavond de Dollard niet be reikt. Voor het Noordoosten van het land is dus nog aanhouden van de vorst- toestand waarschijnlijk, elders in het land komt de temperatuur boven nul, al is tijdens eventuele opklaringen in de nacht nogmaals lichte vorst mogelijk. Op de Oceaan bevindt zich thans een zeer diepe depressie, die naar het zee gebied tussen Schotland en IJsland trekt. Deze depressie stuurt een grote hoeveel heid zachtere lucht in de richting van de Britse eilanden en het West-Europese kustgebied. In een nota aan de Amerikaanse re gering heeft de regering van Israël verzocht een einde te maken aan de voortdurende activiteit van Egyptische zelfmoordcommando's op Israëlisch ge bied. In een nota welke op het „State Department" overhandigd werd, heeft Israël de hulp van Amerika gevraagd en verzocht de activiteit van de Arabi sche guerrilla's tot een einde te bren gen. De noodtoestand te Boedapest heeft allerlei misstanden in het leven geroepen of doen herleven. Zo zijn er lieden, die elke dag bij het bureau, waar emigra- tiepassen moeten worden aangevraagd, in de rij gaan staan. Deze mensen verkopen na enige tijd hun plaats in de rij voor ongeveer 30 gulden. Het laatste Engelse schip, dat de haven van Port Said verliet (voorgrond) was geladen met vrachtwagens en acht tanks en had ook troepen aan boord. Op de achtergrond ziet men enige andere schepen van de geallieerde evacuatievloot, dia gereedliggen voor het vertrek. Nieuwe plannenmaker benoemd m Moskou Uit- Noord-Sulpabra werd vandaag ge meld, dat de opstandige militaire rege ring aldaar verboden heeft valuta uit de provincie uit te voeren. Volgens welingelichte zegslieden voe ren de autoriteiten in Noord-Sumatra in grijpende hervormingen door om de economische toestand van de provincie te stabiliseren. De vooraanstaande oliemaatschappijen Stanvac en Caltex schijnen niet bijzonder bezorgd te zijn over de gebeurtenissen in Noord- en Midden-Sumatra. kritieke toestand. Reizigers uit de Noor delijke hoofdstad Menado hebben ver klaard, dat de meerderheid van de be volking „ontevreden is over de regering- Sastroamidjojo en sympatiseert met het optreden van de rebellen in Noord- Sumatra. Volgens de berichten willen de mensen, dat meer belastinggelden op Celebes voor verbeteringen gebruikt zullen worde». Verder werd nog van officiële zijde vernomen, dat Sastroamidjojo in ver band met de huidige toestand in Indo nesië afgezien heeft van de reis, welke hij deze maand naar Londen gemaakt zou hebben. De vroegere vice-president dr. Mo hammed Hatta zeide donderdag, „dat de vorming van een krachtige regering nodig is om bet hoofd te bieden aan de huidige situatie." Zuik een krachtige regering kan worden bereikt door het formeren van een presidentieel kabinet onder leiding van het staatshoofd zelf, die moet worden bijgestaan door minis ters, die geen verantwoording aan het parlement schuldig zijn". Hatta zeide, dat de formatie van een presidentieel kabinet alleen mogelijk zöl zijn door een besluit van het parlement, dat genomen zou moeten worden op grond van de tegenwoordige noodtoe stand. De president mag niet het initiatief nemen voor zo'n kabinet onder de voor- De Hongaarse regering schijnt van plan te zijn aan de Wereldbank een lening van honderd miljoen dollar ie vragen, voor economisch herstel. President Eugen Black van de Wereld bank heeft echter verklaard dat er geen enkele mogelijkheid is dat de Wereld bank een lening aan het huidige Hon gaarse regime zal verstrekken, ook al was Hongarije bij de bank aangesloten. In de hoofdstad Boedapest hebben rooms-katholieken en protestanten op kerstavond en eerste kerstavond in groten getale de kerken bezocht. Op kerstavond sneeuwde het. Van de Russische bezetting was tij dens de kerstdagen weinig te merken. Slechts hier en daar zag men een tank of enkele Russische soldaten. De regering heeft er via radio en kranten voor gewaarschuwd, dat er hoofdzakelijk ten gevoige van het ge brek aan brandstof waarschijnlijk honderd- tot tweehonderdduizend arbei ders zonder werk zullen zijn in het komende jaar. Een officiële woordvoerder te Boeda pest heeft verklaard, dat premier Kadar dezer dagen een politiek program be kend zal maken, dat opneming van niet- communisten in de regering mogelijk maakt. Onder de vluchtelingen, die aan de vooravond van Kerstmis ineen sneeuw storm naar Oostenrijk ontkwamen, be vond zich een gezin, bestaande uit man. vrouw en elf kinderen. De man was een medicus uit Boeda pest. De kinderen varieerden in leeftijd van drie maanden tot veertien jaar. Het gezin had reeds eerder een poging tot ontvluchten gedaan, maar was toen door de Hongaarse grenspolitie ontdekt door dat het jongste kind. vanwege de bittere koude, begon te schreeuwen. Het gezin was toen teruggekeerd naar Boedapest Enige tijd later werd een nieuwe poging ondernomen, die dus slaagde. afgaande toestemming van het parlement, aldus Hatta, omdat zulk een stap een greep naar de macht zou'zijn, in strijd met de grondwet, en „niets anders dan een staatsgreep". De voorzitter van de Masjumi, Moham med Natsir, bracht, naar donderdag werd vernomen, in het jongste weekeinde een bezoek aan Hatta. in diens buitenve-- blijf in Megamendung, tachtig kilometer ten Zuiden van Djakarta. Naar verluidt zou Natsir aan Hatta hebben verzocht de leiding op zich te nemen van een „zakenkabinet", als de Masjumi erin zou zijn geslaagd de overige partijen te over tuigen van de noodzaak van het vormen van een nieuwe regering. Hatta zou hierop hebben geantwoord, dat deze zaak uitsluitend van het parlement af hangt Wat betreft de ontwikkelingen op Su matra, die volgens Natsir eveneens uit sluitend door Hatta kunnen worden op gelost, zou de vroegere vice-president hebben opgemerkt, dat de regeling van dit vraagstuk eveneens van het parle ment, en in het bijzonder van president Soekarno afhangt. In de allereerste plaats zou hij er de voorkeur aan ge ven, dat het initiatief van de leiding van de staat uitgaat. Deze verandering kwam tot—stand, "nadat het centrale comité van de communistische partij scherpe kritiek op de economische planning had uit geoefend. Het comité heeft maandag avond na een zitting van vijf dagen in Moskou een lange verklaring uit gegeven, waaruit blijkt, dat de ont wikkeling van de zware industrie de grondslag blijft van de economische politiek van de Sowjet-Unie. Het centrale comité heeft voorge steld het Russische vijfjarenplan te herzien en de industriële bureaucra tie te besnoeien. De opstelling van economische plan nen moet meer worden gedecentrali seerd, waarbij aan de regeringen van de republieken meer gezag moet wor den gegeven. In vergelijking met 1955 svolgens het comité de gehele industriële pro- duktie met ongeveer elf procent en die van de verbruiksgoederen met ne gen procent gestegen. Maar de produktie van metaal, steenkool, cement en timmerhout is bij de gestelde doelen achtergebleven, evenals de bouwnijverheid. Zes van de voornaamste ministers en plaatsvervangende premiers zijn van hun andere taken ontheven en benoemd waren tot plaatsvervangen de voorzitters van de plannencommis- sie van de produktie bij te staan. Die zes zijn de plaatsvervangende premiers Kosygin, Malysj ew, Khroe- inisjew, Kirisjenko, Matskewitsj en Benediktow. De wijzigingen betekenen ook een aanzienlijke verandering in het staats bestel. Tot dusver beschikte premier Boelganin over een kernkabinet, be staande uit vyf eerste vice-premiers en acht gewone vice-premiers. Voort aan komen de vijf vice-prcmiers, Ko sygin, Malysjew, Chroestsjew, Koet sjerenko en Matskewitsj direct onder Perwoechin te staan, waarbij zü hun vice-premierschap moeten opgeven Perwoechin wordt op deze wüze lei der van de gehele Sowjet-economie. Een van de eerste taken van Per woechin zal zijn, een klasse van „ma nagers" te vormen die meer bevoegd heden zullen hebben en op een meer plooibare manier moeten werken. In de afgelopen weken zijn er in de Sow- jetpers talrijke klachten verschenen over een te starre leiding in de bedrij ven. De bedrijfsleiders wordt verwe ten, dat zij bang zijn initiatieven te nemen, niet voor vernieuwingen voe len en geen acht slaan op „gerecht vaardigde kritiek van de arbeiders". Het centrale comité heeft Dmitri Sjepilow, die sedert juni minister van Buitenlandse Zaken is, ontheven van zijn functie van secretaris van het cen trale comité. Dit werd verwacht, om dat Sjepilows arbeid door de combi natie der functies te omvangrijk zou worden. Volgens een onbevestigd bericht zou het centrale comité besloten hebben in januari opnieuw bijeen te komen ter bespreking van de netelige pro blemen der betrekkingen met de sa- tellietlanden/en de-buitenlandse poli tiek. KEUKENGARNITUUR R. 27M Met ingang van 30 december hebben ook de Rotterdamse ziekenfondsen de weekpremie voor de vrijwillige .zieken fondsverzekering verhoogd. Personen van 16 jaar en ouder, alsmede onvol ledige gezinnen met inwonende .kinde ren beneden 16 jaar, tenzij de nran.be- roepsmilitair is, gaan 1.95 .betalen en 0.10 aanvullingsfonds. Een gezin van man en vrouw al of niet mét inwonen de kinderen beneden 16 jaar moet 3,90 betalen en 20 cent aanvullings fonds. Voor een vrouwmet kinderen beneden 16 jaar, waarvan de man be roepsmilitair is, wordt de premie ƒ2,93 en 15 cent aanvullingsfonds. Wie op de premie reductie geniet met ingang van 30 december wordt die 70 cent per week blijft die voorlopig ook op de nieuwe premie behouden. Voor de ver zekerden van 65 jaar en ouder .vervalt die reductie, omdat zij van de bejaar denregeling gebruik kunnen maken. Op vele plaatsen in Europa lag gisteren sneeuw en enkele delen van Engeland beleefden een van de grootste sneeuwbuien van deze eeuw. In Birmingham had men nog niet zoveel sneeuw gezien. Ross-on-Wye in Herfordshire, aan de grens van Wales, had een sneeuwdek van ruim 20 centimeter, terwijl Birmingham de 20 centimeter net niet haalde. Jachtsneeuw blokkeerde wegen in Schotland en 10 personen zijn tussen Glasgow en Cambeltown 11 uur gestrand. Anna Kethly, voormalig lid van de door de Russen verjaagde regering-Nagy, veronderstelt, dat Nagy in Moskou is en daar onder druk wordt gezet met het doel hem te doen zitting nemen in een Hongaarse nieuwe regering „op brede basis", waaraan Kadar thans werkt. Ook de meeste andere leden van Nagy's rege ring zijn waarschijnlijk in Moskou. Mevrouw Kethly, die tijdens een tele visie-interview sprak, zei bewijzen te hebben, dat de Russen Hongaren hebben gedeporteerd uit Boedapest. Zij verklaar de haar bewijsmateriaal te zullen over handigen aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen men haar vroeg of zij dacht, dat met de vluchtelingen ook leden van de geheime dienst of spionnen uit Hongarije zouden meekomen, antwoordde mevrouw Kethly bevestigend. Zij zei niet te kunnen schatten hoeveel van zulke agenten er zouden meekomen, maar zij dacht „tamelijk veel". De bemanningen van twee Nederland se schepen, de „Lamu" en de „Landak" (287 ton van de Shell Comp. Singapore Ltd.), die kort geleden naar Indonesië waren vertrokken, hebben woensdag bij hun terugkeer in Singapore meegedeeld, dat de Indonesische autoriteiten hun hadden geweigerd de haven van Tj. Pi nang binnen te varen. De Indonesische kustwacht had geen enkele reden voor deze maatregel opgegeven. Sedert 1938 is Londen nog niet zo dicht bü een witte kerst geweest, maar in plaats van sneeuw kwam er lichte mist en dat was er een normaler ver schijnsel. Devonshire, waar het te warm voor sneeuw is, kreeg flinke over stromingen. Op het grootste deel van het continent huiverde men van de kougreep van de winter. In Stockholm viel lichte sneeuw en de temperaturen in Zweden varieerden van 25 a 30 graden vorst in het noor den tot ongeveer 0 graden in het zuiden. In Stockholm kon men de schaatsen onderbinden, maar voor de Zweedse skiërs viel nog niet veel te beleven. In Oslo viel de laatste 24 uur 10 a 15 centimeter sneeuw en het vroor er 4 gra den. Maar in Helsinki viel geen vlok sneeuw. Er ligt zelden sneeuw in de Finse hoofdstad gedurende de kerst dagen. Het vroor er echter 7 graden. Sneeuw viel in de meeste streken van Zwitserland. Het kwik bleef boven het nulpunt in de bergen, maar daalde tot min 15 graden in sommige lage streken. De omstandigheden voor de skiërs zijn goed in Zwitserland, maar op hoogten boven 2000 meter bestaat plaatselijk ge vaar voor lawines. Het grootste deel van Duitsland meldde lichte sneeuwval. De trek naar de winter sportplaatsen was groot. Oost-Duitsland meldde 5 a 12 centi meter sneeuw op vlak terrein en 38 tot 60 centimeter in de bergen. In verscheidene delen van België viel wat sneeuw en het kwik schommelde tussen plus 2 en min 4. In Parijs sneeuwde het gisteren vroeg, maar het middagzonnetje deed de sneeuw verdwijnen. De maximale temperatuur was min 4 graden. Egypte heeft de Verenigde Naties gevraagd om steun voor de eis om vergoeding van de schade, die Groot- Brittannië, Frankrijk en Israel aange richt hebben door de inval op Egyp tisch grondgebied. De Egyptische delegatie heeft een resolutie ingediend, waarin de alge mene vergadering verzocht wordt zich voor de eis uit te spreken. De Egyptische regering heeft laten meedelen, dat in Port Said 5500 huizen volledig verwoest werden en 3000 be schadigd. Italië had sneeuw in de Apenijnen en Alpen, maar in Rome was het zonnig en helder. Zuid-Italië had warm, lente achtig weer. De koudste stad in Italië was Bolzano, waar het kwik tot 12 daalde. De warmste stad was Catania, op Sicilië, met plus 14. In Spanje varieerde de temperatuur van plus 17 in Murcia tot min 3 in Soria. Het Noorse stoomschip Sunlong, met een lading ijzererts onderweg van Nar vik naar Rotterdam, kreeg woensdag op de Noordzee een lek in de scheepswand. De bemanning vroeg om onmiddellijke assistentie. De Noor Borre had omstreeks acht uur 's avonds het in nood ver kerende schip bereikt. De bemannings leden van dit schip zochten onafgebroken naar een reddingboot, die met alle opvarenden van de Sunlong ronddreeef. Men slaagde erin, de 35 opvarenden van de Noor te redden. De Sunlong zelf zonk omstreeks tien uur. De Borre zette met de geredden koers naar Mandel ia Midden-Noorwegen. Een jongetje van zeven jaar is aan de vooravond van kerstmis doedgevroren, terwijl zijn lievelingshond over hem waakte in een eenzaam bos op acht kilo meter ten westen van Baraboo ("Wisconsin.) Het jongetje. Lawrence Michel, ver dwaalde toen hij in de bossen in de buurt Van zijn huis aan het jagen was met zijn vader. De vader bleef de gehele nacht zoeken en ging de volgende ochtend assistentie halen. Een groep zoekers vond het jongetje in zittende houding dood tegen een boom, terwijl zijn hond -de wacht bij hem hield. Premier Nehroe van Indië is per vlieg tuig uit de V.S. in Londen aangekomen en onmiddellijk in conferentie gegaan met premier Eden. Na zijn bezoek aan Eden ging hij met zijn zuster, mevr. Pandit, de Hoge Com missaris van Indië in Engeland, die hem op het vliegveld had begroet naar aroadlands, het huis van Earl Mount- batten te Romsey in Hampshire, waar zij de Kerstdagen doorbrachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1