Wijdingsvol Kerstconcert van „Orpheus'* Sterfte, hoogte der en kosten bepalen verzekeringspremie Actuarissen beschikken over vele kansberekeningen M0DAJAC GAAT INGRIJPEND REORGANISEREN Conjunctuurbreideling gaat nog voort in de V.S. In Grote kerk te Schiedam Brutale inbraak aan Schiedamseweg te Ylaardingen Giro 777 en 999 Is duurder geld alleen in staat de inflatie te remmen B SCHIEDAM Trekking verloting voor nieuwe Westerkerk Sfeervol Kerstfeest bij Werkende Jeugd" VLAARDINGEN Met buit van 3000 verdwenen Burgerlijke stand van Rotterdam Kerstspel door O.N.I. in Emmauskerk Kerstviering in VI aardingen Hoek van Holland Kerstzangdienst in Herv. kerk Maasland Liturgische dienst in Ned. Herv. kerk „Noordholland" tracht coaster te redden Fokker Friendship het witte doek op Personenauto's botsten Inbraak in proviandbootje D Zaak tegen Abdulgani voor Hooggerechtshof Jhr. Teixeira de Mattos ambassadeur te Brussel Laatste nieuws Simbolon gevangene van Ginting TKUUW Donderdag 27 december *rOOB het Janskerk jaarlijks in de St. te Schiedam te geven Kerstconcert door de Kon. Zangvereniging Schiedams Man nenkoor „Orpheus" heeft de diri gent Gijsbert Nieuwland ditmaal een programma samengesteld, dat in afwijking van vorige jaren door middel van harpovergangen, voordracht en verbindende teksten tot één geheel is uitgevoerd. Aan dit concert verleenden behalve genoemd koor medewerking Het Jon genskoor „De Kleine Stem" Rotterdam West (dirigent Leo Smit), Het Vlaar- dings jongenskoor (dir. Kath. Verhoeff Torn), het Rotterdams Kamerorkest, de sopraan Elly Ameling en de harpiste Annemarie Bom. Zang en muziek wer den bovendien nog afgewisseld door voordracht van Ellen Vogel terwijl de verbindende tekst gesproken werd door Ab. van Eyk. Het is deze avond in de stemmingsvol met kaarsen verlichte Grote Kerk in derdaad een goed sluitend en harmonisch geheel geworden, dat ook in muzikaal opzicht op een alleszins behoorlijk niveau lag. De zang van Orpheus kwam in oude zangen van Clemens non Papa, Palestrlna en koorwerken uit later tijd, zoals het bekende Der Hirten Wiegen- De trekking van de Grote Verloting verbonden aan Schiedams Grootste Ba zar voor de Nieuwe Westerkerk te Schie dam zal plaats vinden op zaterdag 29 december 1856 om 3.30 uur, in gebouw „Irene" Nieuwe Haven 155, ten overstaan van notaris P. Schaberg. Ieder die één of meerdere loten heeft gekocht is van harte welkom. Ten bate van het orgelfonds voor de Nieuwe Westerkerk zullen op de Oude jaarsdag duizenden oliebollen gebakken worden indien tijdig besteld, franco huis worden bezorgd. Bestellingen kunnen worden opgege ven aan alle Hervormde predikanten en aan de kerkeraadsleden of telefonisch onder de nummers 68023, 67303 en 69908. Baksters kunnen zich alsnog aanmel den by de heer W. van de Gaag, Von dellaan 13a, alhier. Men bakte van 's nachts 1 uur tot maandagmiddag 12 uur. lied van Chr. Schubart en Die Geburt van Anton Bruckner uitstekend tot zijn recht. De mannenzang kenmerkte zich door een fraai genuanceerde koorklank en duidelijke uitspraak. Van een hinder lijke echowerking viel niet veel te be speuren. Ook de zang van de jongens koren had veel goede momenten. Daar de jongenszang echter nogal eens de neiging tot zakken vertoonde, had de klavierbegeleiding misschien beter ach terwege kunnen blijven. Uiteraard was er een grotere toonvastheid bij de liederen, die tezamen met het mannen koor werden gezongen. Het Rott. Kamerorkest heeft in de begeleidingen zowel als zelfstandig goed spel doen horen. Het Andante uit sym fonie no. 60 van Haydn klonk in zijn overwegende tweestemmigheid heel mooi. Later op de avond heeft het Rott. Kamerorkest zich nog doen horen in een concert van Vivaldi voor strijkorkest, waarin als solisten optraden de trom- petisten Otto Ketting en Theo Laanen. Afzonderlijke vermelding verdient wel de solozang van Elly Ameling. In Laudate Dominum en Exsultate, beide van Mozart, heeft deze sopraan met haar prachtige glanzende stem en on berispeiyke intonaties bijzonder vol daan. Deze moeilijke composities stellen de zangeres blykbaar niet meer voor zware problemen. De voordracht van Ellen Vogel had de grote ruimte wel wat tegen. De gespro ken verbindende teksten waren door de aangewende geluidsversterkers vrij goed te volgen. Alles bijeen genomen kunnen alle deelnemenden op een .uitstekend geslaagde kerstuitvoering terugzien, die aan een zeer talrijk publiek enige wij dingsvolle uren heeft geschonken. W. In de sfeervol versierde zaai van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen hield de afdeling Schiedam van de Chr. Soc. Jeugdorganisatie Werkende Jeugd maan dagavond haar Kerstbyeenkomst. Na de opening door de afdelingsvoor zitter, de heer H, de Vlaming werd een declamatorium uitgevoerd dat was sa mengesteld door een van de leiders. Hieraan werd medewerking verleend door tien leden en een dameskoortje. Het geheel was omlijst met passende gramo- foonmuziek, die was gekozen door leider F. Mast. De samenzang werd op de piano ge leid door de heer F. van Rhijn, Decla maties werden uitgesproken door Ria Bak en Janny Louis. Het declamatorium werd beëindigd met een vertolking van ds. Okke Jager's „Ere zij God duurt lang" door Piet van Rij. Tenslotte werd de avond besloten met een kerstmaal tijd waarbij enkele woorden werden ge- soroken door de leider W. Groeneweg. Hulde verdient het echtpaar Ballüns, beheerders van het gebouw, voor de goede materiële verzorging. Namens de organisatie waren aanwezig, de heer en mevrouw Louis. Meisje aangereden Maandag werd de 16-jarige winkelbe diende mej. A. v. d. S. door een wielrij der aangereden, toen zij nabij de carton- nagefabriek, de Oranjestraat te Schiedam wilde oversteken. Het meisje liep zonder uit te kijken snel de rijweg over om een bus te halen. Zij verloor een paar boventanden en kreeg andere lichte kwetsuren. Korte Sehiedamse berichten De flets van de heer G. v. S., die op de avond van de Eerste Kerstdag niet op slot stond voor een huis in de Beijerlandsestraat, is gestolen. Ook met Kerstdagen zyn dieven nu eenmaal pa raat Haastig rende het 16-jarige meisje A. v. d, S, in de Oranjestraat naar een bus. Zij lette niet op de fietsers en werd toen aangereden. Met lichte verwondingen zoals kapotte tanden e.d. heeft zij maandagavond en de Kerst dagen doorgebracht. (Van een speciale medewerker) TIEN miljoen Nederlanders bezitten samen ongeveer twintig miljoen polissen van levensverzekering. Meestal werd de polis aangegaan nadat de agent of inspecteur der verzekeringmaatschappij een keurlijst van tarieven had geëtaleerd voor alle mogelijke soorten van verzekering, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hoe de hoogte der premie berekend wordt, is echter meestal niet duidelijk, maar als de overeenkomst eenmaal is aangegaan is de verzekerde verplicht om zolang de polis loopt, of althans voor de overeenge komen termijn, regelmatig zijn premie te betalen. Nu is de be rekening van de hoogte der premie een erg ingewikkelde affaire, waaraan zeer knappe wiskundigen druk doende geweest zijn en waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei tabellen en in de loop der jaren opgedane ervaringen. v Vlam in de pan Doordat bij de familie A. in de Kerk straat te Schiedam de vlam in de pan sloeg werd een schade In de keuken aangericht van f 500, die echter door de verzekering wordt gedekt. Mevrouw S. kreeg de brandende olie bovendien over de voeten, zodat zij brandwonden aan de benen kreeg. De brandweer heeft het vuur met een koolzuurblusser gedoofd. Het plafond van de keuken werd geblakerd, een gas stel volkomen vernield en een gat in de vloer gebrand. Burgerlijke stand van Schiedam GEBOREN: Bernard us. z v F H Laurense en G F M Rij kuiter: Hendrik G, z v B C van Bochove en E S Kras. OVERLEDEN: J Bogaard» 73 Jr. N C J Klein, 63 jr. AANGIFTEN 24 DECEBER GEBOREN: M M H Gosseilnk—van Putte d; C. M j van den TillaartSchenkeveld d; A de WaardVroege z; N Postde Jong d; A E van hoonPronk z; W van Dijk—Hol- leman z; J J B Hendriks—de Vries z; E F Oosdng—Knoppien d; H Lever-dingen Geerllng z; 3 ter Wlsscha—Atema z; H A Spaanenburgvan Dam z; J Heijkoop—den Drijver d; T S Buijtendijk—van Baaien d; M E van den HeuvelLatussek d; JA Koib Ritmeijer d: N A Scheunemanrsvan Dijl d; S DolkBlom z; A A van Gelderen—Gestel z; P M JansenCannoo d; M J Grosjean peters z; C M RoetersMeyster z; M H van der Reestvan Lensden d; M de Jong van Galen z; E H MeijerSteenbeek z: J C van de KlaauwHugens d; B J Molen dijkBerkhout d; A M de Hoonde Weij d; H H ReijmersRen sen d; E J Handstede— -Smits z; H van Moorse)Scholtens A'C M van der GraaffEifkenboom z: W van der Linden—Akkerman® d; A M Ozephius pwJc z; L Brandde Groot d; M J Aliaart Ödljk z; A C de Bot—Treure z; W Maat Vermeer z; W J Langezaal—Groenewegen z: M C SpruijtSchets i; G DoumaSchouten d," D T Hoogenboom—van Burgel d; P van Priel—de 31a ei J d; G BruinstroopRemkes d: C N Solleveldvan Vessem d; T A Fooyt Augustijn d: C C Scherp en isseMiehels d; Jï Roggen—Siekmans d; A Westerman— van der Pol d; M Nieu wend aalde Wever d: L van Duinenvan der Linden d; S L M PaapeSchumacher d; W J van Aker. Emeis z; J M ReijndersXooij 2 d: H M van Alphenvan Wilsem z; J M Lockhorst -gtolk d; H DuunkKnoop z; - OVERLEDEN: C v Bnkhuyzen man v p N v d Grijn 85 j; L Schut man v J v Vtmre 71 j; G Pari- vr geh gew m A C ponteine 85 j: A vn Es man v E Schouten 59 J; P F T Petert man geh gew m K E Rardatzka 70 J: T S Been vr v J J Wig more 70 j; J Heine* man v K W WÜzen '67 j; J de Koo man vn A P de Visser 66 j; j C E tiers man geh gew m C Slegt 82 j: j M Bosman man geh gew m C Muller 85 J: D v Kleef on geh vr 50 J; A v Pelt vr v H Quartel 46 j: J F Feijsman man geh gew m M M Schapers 78 j; W J vn Wordra- gen man v C J v Schalk 80 j; W R Blom man v G M den Outer 40 j; N C J Gall man vn C Wenmakers 62 j; A Meijndert zoon 6 j; C vn Dalen vr v L de Vries 72j: j Kleijn vr vn J A du Bols 76 j; H J Maas man vn J M de Jager 62 j: J Linde mans man v S Donker 66 j; M Breure ongeh vr 51 J: F Wanner man v C M Klop 62 j: X L v d Weert dochter 10 j: P de Voa man v N Moerman 70 j*. S Palm vr vn H Bui tendijk 54 j; F Reedijk man v P Dekker 65 j: H J'van den Broek man v E CMesters 47 j; F Kroon man v C R A Lir.ders 46 j; ONDERTROUWD: L P Admiraal 34 en E C Doornbos 20: I J J W Bahnerth 16 -n C Leuvekamp 17: J C Dons 51 P Klepke 51: J Engel 33 G A Engberts 26: P Grijp- stra 23 C A Bruggeman 20; A Hanseiman 27 en M J van. Dijk 21: K de Hooge 25 j F van Beden 22: J P M «loos 24 en j C Wagemaker 20: P A Kootkar 24 eni D J Giele 27: J 8 M Lamers 25 en A M Derk- sen 20: G van 't Land 27 C S H de Blom19: j M C Leeuw 27 G J LIngmont 26; T M M legerstee 28 en J H Kooijman 26; B W Leuvering 28 en J C de Graaf 24: J B H rljjnen 22 en M Klijnoot 19: W Muiter 43 en E Hanswijk 42: T Ostendorf 58 en W den Piet 52; J Provoost 30 en J B Loep 25: ja v d Rhee 25 J A Y/illemse 18; D B Ruitenberg 24 3 I Teeuwe 23: D R de Ruij- ter 23 en E Verheul 21: B A Simons 20 en T B Hoozemans 19: J M J Tieman 25 en M A de Korte 20: C F 3 M van Triet 51 *n M van Tour 45; WB G R 29 en S M NeuteUngs 33: P 3 Vendeloo 22 en C P F wouwen* 22; I Verstraten 27 en 54- W C van Voorden 24 en Graaff 19; F J Vriethoff 30 en S J AA Verburg 41 en M Jurgens Nog vroeg in de avond van Eerste Kerstdag sloeg een brutale inbreker op de Schiedamseweg te Vlaardingen zijn siag. HIJ maakte van de afwezigheid der bewoners gebruik en drong het huls van de familie J. M. binnen. Kort nadat hij met de holt ter waarde van f 3.000 was vertrokken werd de dief stal ontdekt De dochtervan de heer J. M. liep omstreeks half negen die avond met haar verloofde voorbij de ouderlijke woning. Zij verwonderden zich erover licht te zien branden, want de ouders zouden pas later thuiskomen. Toen zij echter binnenkwamen bleken vader en moeder nog helemaal niet thuis te zijn. Een nader onderzoek wees uit dat het licht was aangelaten door een ongeno de gast. Deze had enige meubelstukken op de inhoud onderzocht. De inbreker i& waarschijnlijk niet lang voordat doch ter en verloofde thuiskwamen vertrok ken, met volle handen. Een bedrag van rond drie duizend gulden wordt ver mist. Ondertussen werden de heer en me- Op de avond van Tweede Kerstdag heeft de Gereformeerde toneelvereniging O.N.I. in de Ernmaüskerk het kerstspel ,,'s Konings Herbeng" opgevoerd. Het is een kerstspel in drie bedrijven naar de gelijknamige roman van Sara Elisabeth Gosselihk, bewerkt door ds J. Streef- land, Ned. Hervormd predikant te Al- men. De bekende drie-akter werd zeer ver dienstelijk op de planken gebracht en de namen van Cor van Toledo, Cor den Boer en Marry Blijleven mogen ze ker wél genoemd worden. Het was jammer dat de mogelijkheden in de Ern maüskerk wat beperkt waren, zodat de overgang van de verschillende bedrijven wat stuntelig verliep, maar overigens was het.heel aardig. De regie was bij Cor van* Toledo in uitstekende handen. Zwalirwen-Zw. Wit '28 Wanneer de weersomstandigheden dat niet verhinderen zal het Vlaardingse Zwaluwen zaterdagmiddag aan de Ke- thelwsg een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen het Rotterdamse Zwart Wit '23. Deze club, waarin o.a. de inter nationaal Nieuwstraten en zijn broer spelen, heeft de leiding in de 3e klas B en zou bij het behalen van het kam pioenschap naar de 2e klas promove ren en dus een klasgenoot van Zwalu wen worden. Het kan ontegenzeggelijk voor beide clubs een nuttige oefenwed strijd worden. De ontmoeting wordt ge- a - - -w _„h leid door een Vlaardingse arbiter, de Waal 23; L C Setori «jh«r Schilperoord en begint, om half Korte 53. ldrle A>v» Vulpen 31: D J Euser L van der Bonnet 57 Kerstmis 1956 is weer voorbij. De week tevoren werden reeds tal van kerstwydingen te Vlaardingen gehouden door verschillende verenigingen en za terdagavond was er in de Grote Kerk aan de Markt een zangavond onder de titel „Heel Vlaardingen zingt het Oude Kerstlied". Een massale opkomst ge tuigde onder leiding van Frits Mehrtens en met orgelbegeleiding van Gys de Graaf van zyn blydschap. De morgen van de eerste kerstdag zelf waren de kerken propvol. Contactbijeenkomsten van „Zwaluwen" Nu de voetbalcompetitie geheel stil ligt heeft het bestuur van Zwaluwen op zaterdag 29 december twee contactbij eenkomsten belegd in de grote zaal van „Excelsior", Oosthavenkade te Vlaardingen. 's Middags om 3 uur worden de c- juniores en pupillen verwacht, terwijl 's avonds om 8 uur behalve a- en b- juniores ook seniors en rustende leden van harte welkom zijn. In beide samenkomsten vormt de film van de wereldkampioenschappen 1954 de hoofdschotel, terwijl een inte ressant bijprogramma zal worden ge boden en de inwendige mens niet zal worden vergeten. SCHOORSTEENBRAND Woensdagavond werd een schoorsteen brandje gemeld in het pand Spoorsingel 144 te Vlaardingen. Het was omstreeks half zeven. Met een ramoneur was de situatie spoedig weer „gezond". Er is geen schade geleden. vrouw M. die de kerstavond elders doorbrachten, door hun dochter ge- waarschuwd.De inbreker had het slot geforceerd en bovendien daarbij het deurpaneel beschadigd. Men heeft onmiddellijk de politie van HET uitgangspunt van de actuaris, dat is de wiskundige, die bij de levensverzekeringmaatschappij verant woordelijk is voor de vaststelling van de premie-grondslagen, is in de eerste plaats de sterfte tabel. Hieruit kan worden afgelezen hoe groot de kans op overlijden is bij een bepaalde leef tijd, waarbij uiteraard wordt terug gegrepen op hetgeen er in voorafgaan de jaren is gebeurd. De tabel van het sterfteverloop over een bepaalde pe riode wordt samengesteld uit gege vens, welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verzameld. De tabel geeft een waarneming uit een periode in het verleden weer, en aangezien in leven en sterven naar menselijk inzicht niet alles volgens vaste lijnen verloopt, wordt de sterfte- verwachting voor de toekomst uiter aard voorzien van de nodige correc ties. Deze correcties worden aange past aan de vorm van verzekering; zij zijn verschillend voor verzekerin gen met overlijdensrisico en voor ver zekeringen met „levensrisico", zoals byv. de ïyfrenteverzekerlngen. Veiligheidsmarge IJ de keuze van de sterftetabel voor overlijdensverzekeringen moet er terdege rekening mede ge houden worden, dat de berekende sterfte in de toekomst beneden de ver wachte sterfte zal biyven, zodat als het ware een veiligheidsmarge in de sterftetabel aanwezig is. Bij de be rekening van de sterftetabel worden sterftekansen, die uit de publikaties van het C.B.S. bekend zyn, toegepast op een veronderstelde groep van per sonen, b.v. 100.000 0-jarigen. De sterftekansen van een O-jarige is b.v. 0.03348, zodat, uitgaande van het gebeurde op de hoogte gesteld. Tot <Jeze *?n8« ^°/cdeJi' nog toe heeft het onderzoek nog niet tot resultaten geleid. De voorbereiding op het kerstfo concentreerde zich te Hoek van Holland in de wijdingsdienst, die maandagavond in «de Ned. Herv kerk werd gehouden. Deze jaarlijkse dienst ondervond ditmaal buitengewoon grote belangstelling mede door het feit dat men tot interkerkelijke samenkomsten vóór de Kerst in Den Hoek nog geen initiatieven heeft kunnen nemen. Deze wijdingsdien s-t kan als een succesvolle uitvoering van Hosanna en het kinderkoor worden gezien. In het welslagen van deze avond had den namelijk beide koren het leeuwen aandeel. Het uitzien naar de igeboorte, de aan kondiging aan Maria en het grote won der in de stal van Bethlehem, met de verschy'ning aan de herders, werd in schriftlezing en declamatie door de plaat selijk predikant ds Van Offeren, gemeen schappelijke en koorzang tot een grote climax gebracht, waarop het grote, in plechtig donker gekleed koor a capella ten gehore bracht het oud Duits kerst lied „Immanuel" Zie Christus de Mes sias is daar! De organist de heer. Joh. Diteweg le verde daaropvolgend een lofwaardige fantasie van kerstliederen. Alvorens de dienst te beëindigen sprak de predikant nog een korte meditatie uit. Militair gooide ruit In. Maandagavond sneuvelde de grote spïegel-winkelruit van de slager J. A. in de Prins Hendrik straat te Hoek van Holland. Een onder zoek ingesteld door Gemeente- en En gelse politie leverde het resultaat op dat de dader kon worden gegrepen. Het was de Engelse militair R. W. Klokken luidden voor het eerst na twaalf jaar Maandagavond is in de Ned. Herv. Kerk te Maasland een liturgische dienst gehouden, waarin ds. Keyzer van Maas dat van de 100.000 O-jarigen 3346 de leeftijd van 1 jaar niet bereiken. Op de leeftijd van 1 jaar zyn er dus nog 96854 levenden, waarvoor de sterfte kans 0.00337 is. Deze sterftekans toe gepast op 96654 1-jarigen heeft tot resultaat, dat aangenomen kan worden dat op 1-jarige leeftyd van deze 96654 personen er 326 overiyden. Tot 104 jaar ZO kan worden doorgegaan tot er van de veronderstelde 100.000 personen niemand meer over is. Dat is voor de sterftetabel over de periode 19471949, Gehele Bevolking Mannen, de leeftyd van 104 jaar. Op deze leef tyd zyn er van de 100.000 personen waarvan is uitgegaan, nog 4 personen in leven. De sterftekans op die leeftyd is 1. zodat wordt verondersteld, dat alle 4 personen op 104-jarige leeftyd over lijden. De sterftetafel ziet er dus als volgt uit: Sterfte- Over- Leeftijd kans Levenden ledenen 0 jaar 0.03346 100.000 3346 1 jaar 0.00337 96.654 326 2 jaar 0.00240 96.328 231 3 jaar 0.00176 96.097 169 enz. Rente en kosten IS de keuze van de sterftetabel eenmaal bepaald, dan moet de rentevoet worden gefixeerd, Het Is nl. noodzakelijk, dat de premiën door de le vensverzekerin gmaatschappy rente- gevend worden belegd en derhalve moet by de berekening een rentevoet worden gekozen, waarvan kan wor den verwacht, dat deze in de naaste en verre toekomst minstens kan wor den gekweekt (levensverzekeringpolls- sen lopen soms met een duur van 40 jaren en langer). Ook bij de bepaling van de rentefactor dient men zeer voorzichtig te werk te gaan. Een derde factor waarmede de sa mensteller van de premietarieven van een levensverzekeringmaatschappij re kening moet houden, is de onkosten- factor. Voor het tot stand brengen en het in stand houden van een verzekerings portefeuille moeten natuuriyk kosten gemaakt worden. De premie moet dus zo worden vastgesteld, dat deze on kosten daaruit bestreden kunnen wor den. Men onderscheidt de eerste on kosten (produktiekosten), de door lopende onkosten (administratiekosten) en de incassokosten. Ook met betrek king tot deze onkosten moet een zo exact mogelijke schatting voor de toe komst geschieden. Er zijn dus drie factoren, die by de vaststelling van de premie een belang rijke rol spelen, t.w. sterfte, rente cn onkosten. Het is duidelijk, dat de keuze die ten aanzien van deze drie factoren moet worden gemaakt, zeer zorgvul dig moet geschieden, Juist vanwege de lange looptijd, die levensverzeke- ringpoilssen in de regel hebben. Uit voerige studies gaan dan ook aan deze keuze vooraf. Op girorekening no. 777 ten name van het Nederlandsche Roode Kruis is tot nu toe bijeengebracht een bedrag groot f 4.169.630.88. De stand van girorekening no. 999 ten name van het Comité Hulp verlening Hongaarse Volk is thans f 3.805.881.13. De Nederlandse zeesleepboot „Noord, Holland" (met bagger-materiaal onder- weg van de Noorse havenstad Freds- rikstad naar Rotterdam) heeft in d* nacht van woensdag op donderdag 2jJn sleep in allerijl binnengebracht te Limsfjord om zich naar het zinkende Zweedse schip „Samba" (ongeveer 086 brt.) te spoeden. De „Samba*', een grote coaster, heeft tijdens de hevige storm van de Twee. de Kerstdag zware schade opgelopeij en begon op 59.55 graden N.B. en 2,10 graden O.L. water te maken in <je machinekamer. Op dat ogenblik gaf het S.O.S.-seinen, waarna enkele in de buurt varende schepen zich naar het in nood verkerende schip begaven om eventueel de bemanning te kunnen overnemen. De „Samba" drijft thans stuurloos rond. De „Noord-Holland" kon het zinken de schip vanmiddag bereiken. Eervol ontslag commissaris der Koningin in Gelderland By K.B. is aan jhr. dr. C. G. C Quarles van Ufford, op zijn verzoek met ingang van 1 februari 1957, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, met dankbetui ging voor de vele en gewichtige dien- sten door hem aan den lande bewezen. Het Is Cultuur Md „Modajac" te Amsterdam en haar dochteronderne ming de Holland Celebes Cultuur Mij gelukt de aan de sanering verbonden moeilijkheden te overwinnen. De sterk ingekrompen capaciteit van het bedrijf der Holland Celebas na de liquidatie der koffieonderneming „Modajac" maakt een ingrijpende reorganisatie nodig. De Holland Celebes stelt voor het maatschappelijk kapitaal van f 509.000 tot f 150.000 te verlagen. De Ned. Han- del-Mü is op haar beurt bereid afstand te doen van haar vordering op de Hol land Celebes per ultimo 1955 groot Rp. 180.731.-. Voorts heeft de N.H.M. toegezegd, haar vordering In Neder land on de Holland Celebes per ultimo 1955 groot f 98.780 prijs te geven te gen uitlevering door de Holland Cele bes van een aantal aandelen in de „Modajac". nadat uitvoering 3s gege ven aan de ook te haren opzichte be staande reorganisatieplannen. In overeenstemming hiermede zal êm de vergadering van Modajac worden voorre, steld het maatschappelijk kapitaal door af stempeling der aandelen, te verminderen van 3.000.000 tot 300 000 en het *e- Jaatste en volgestorte kapitaal ad 1560 00o tot 1 156 000. Aan de Ned. Handel MR ra! ft!s dan door de Holland Celebes 19 om in nieuwe aandelen worden verstrekt waar na het geplaatste kapitaal per «Ida 1 175.000 zal bedragen. De daartoe vereiste medewerking van eigenaren van aandelen op naam werd inmiddels verleend. De kopra-oogat van de ondernemlnr ..Doeiangoon" der Holland-Celebes bslien 4865 qquintalen tegenover een raming van 5750 qt. de kostprijs steeg van rp. 88 tot rp. 103 en de opbrengst van rp. 128 per qt tot rp. 140 De aanplant onderging geen wü- ziging. Verwacht wordt dat de oogst IBM ca. 4800 qt. kopra zal uuieverem De pioltatie 1955 liet een bate van rp. 110 601 Deze is met 1 38 867 overgebracht naar ds verlies- en winstrekening. Het verliessaldn vermindert hiermee tot 436 848 10« .an?d:?H?,aald0 van -vModajac" over gebracht °P nJeuwc r<*ening over- In ht Instituut voor Scheepvaart en Lochtvaart is vanmorgen de première gegeven van een bijna derti£ minu ten durende firn over het nieuwe Fok ker-verkeersvliegtuig „Friendship". De mannen van Polygoon hebben de bouw van deze luchtreus op de voet gevolgd, zodat een duidelijke (en interessante) documentaire is ont staan. De zachte kleuren maken deze film nog des te aantrekkelijker. In hetzelfde programma was de film „Luchtbrug Salawati" opgenomen, die een beeld gaf van het gebruik van heiiropters bij de oliewinning in Ne derlands Nieuw-Gumea." Op de Walenburgerweg bij de Van der Sluysstraat te Rotterdam zijn woens dagavond twee personenauto's met el kaar in botsing gekomen. Hierbij liep de echtgenote van de ene automobilist de 43-jarige mevrouw H. A. M. Crezee van Herk uit de Troelstraslraat een ge broken linkerschouder, een wond aan het linkerdijbeen en vermoedelijk een hersenschudding op. Zij werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Een inzit tende van de andere auto. de 42-jarige H. Punt van de Schieweg kreeg een ge scheurde bovenlip, schaafwonden aan de rechterknie en vermoedelijk een hersen schudding. Zij kon na ter plaatse door een arts te zijn behandeld naar haar woning worden gebracht. (Van onze New Yorkse correspondent), HOEWEL de Amerikaanse economie nog een beeld van voort gezette hoogconjunctuur en wijdverspreide welvaart vertoont, heeft president Eisenhower het nodig geoordeeld, een waar schuwend woord te laten horen. Hij gaf daarbij te kennen voornemens te zijn de voortgezette, zij het kruipende, prijsstijging tegen te gaan. Be economie groeit blijkbaar te snel, onder invloed van de kunstmatige stimulans der inflatie, ten gevolge van te ruime gebruikmaking van krediet. Er zijn dan ook weinig bankiers die in de naaste toekomst geen verdere verhoging van de rentevoet ver wachten door verdere verhoging van de discontokoers door de Fede rale Reserve Banken. Woensdag deed de 52-jarige koopman te water H. J. G. aangifte bij de po litie, dat men tijdens de kerstdagen in- ebroken had in zijn proviandbootje, at aan pier 4 in de Waalhaven lag. De indringers stalen 20 armbandhorlo- land voorging. Voor deze dienst bestond)ges. een elektrisch scheerapparaal, een 1..1 i-,,.- „w. lederen tas, 6 sigarettenaanstekers en 5 kg snoepgoed. Het gestolene vertegen woordigde een waarde van 600. zeer grote belangstelling, zodat zelfs tal van stoelen uit het nabygelegen ver enigingsgebouw „Het Trefpunt" moesten worden geplaatst. Aan deze dienst werd medewerking verleend door het Ned. Herv, Kerkkoor „Te Deum Laudamus". Door de Herv. jongeren werd een Kerstspel opgevoerd, hetwelk geheel geschreven en geregis seerd was door ds. Keyzer, Als climax op dit geheel luidden voor het eerst na 12 jajren de onlangs geplaat ste klokken, de Kerstnacht in. Gevaarlijke kruispunten Een raadslid vraagt de aandacht van B. en W. van Maasland voor de onvol doende aanduiding van de kruispunten %ran de trambaan der W.S.M. met de Wcstgaagweg en de Molenweg. Het zou aanbeveling verdienen, deze gevaarlijke wegkruisingen op een duidelijker wijze dan thans het geval is aan te geven, b.v. door het plaatsen van waarschuwings borden op 100 en 200 meter van de spoorwegovergang. B. en W. stellen zich voor contact te zoeken met de directie van de W.S.M., teneinde tot een bevredigende oplossing te geraken. Burg. Stand» Geboren: Pleuntje, d. van P. van der Wel en J. van Heyst. Prijzen. Op de gehouden provinciale tentoonstelling van pluimvee en konijnen voor Zuid-Holland en georganiseerd door Gouda en omstreken, behaalde de heer Jac. de Vos te Maasland de volgende pryzen: Zwarte Minorca hanen le ZG. en 2e ZG.; idem hennen le ZG. en 2e ZG. Met Vlaamse reus haasküeur ram, oud, le ZZG., met idem voedster, oud, le ZG.; met idem ram jong le ZZG. en met Idem voedster jong le ZG. Tevens legde de heer De Vos beslag op 4 ere prijzen. Motorfiets gestolen Maandagavond heeft men in de Wena- straat te Rotterdam de zwarte Sparta- motorfiets van de 22-jarige matroos op de binnenvaart A. J. B. uit de Essen- burgstraat gestolen. Het motorrijwiel is gebouwd in 1950 en is voorzien van het kenteken SR-07-77, HOEK VAN HOLLAND Aanrijding. In de Rietdijkstraat te Hoek van Holland passeerde de 25-jarige T.Aat uit Den Haag gezeten in een per sonenauto een aldaar geparkeerde wa gen. doch week niet voldoende uit, en bracht daardoor schade aan. aan de ge hele linkerzijde van deze stilstaande auto. Zelf liep de Hagenaar aan zijn auto een grote deuk op in het achterspat- scherm. De eigenaar van de geparkeerde wagen is de 50-jarige W. N. K. uit Naaldwyk. V isserijberichten 's-Gravenhage, 27 jan. Besomming log ger verse vis: Sch 55 met 17.500, besom mingen Joggers verse haring: Sch 6 met J ii;S?0,„Sch. 118 met f 7700, Sch 73 met f 7900, Sch 180 met f 3930. Sch 196 met 4320, Sch 54 met f 18.900, Sch 24 met 970. Notering verse haring: f 17—22 per kist van 50 kg. Voorts waren aan de markt twee kust- vissers met in totaal f 970 aan verse vis Totale aanvoer gezouten haring: circa 240O kantjes. Notering steurharing f 33,80— 37,50 per kantje. E vraag is intussen of dit middel voldoende is om de prijsstijging te beteugelen, want op de internationa le goederenmarkten stijgen de prijzen in verband met de internationale span ningen. Niet alleen in Europa, ook in Amerika is alweer de tendens tot hamsteren en dus tot prijsopdrijving van grondstoffen waar te nemen, zoals altijd in tijden van internationale span ningen. Zal duurder geld alleen in staat zijn de Inflatie te remmen? Daarbij dient in het oog gehouden te worden dat prijs- en loonsbeheersing door de over heid en stringente kredietbeperkingen in de vrije Amerikaanse economie on denkbaar zijn in vredestijd. Rooskleurig beeld OP het ogenblik is het met de con junctuur in Amerika nog alles koek en ei. De totale produktie van goederen en diensten, in dollars uitge drukt, vestigde in het derde kwartaal een nieuw record, nl. een jaarniveau van 413.8 miljard dollar, of 17 miljard dollar meer dan een jaar geleden, 10% miljard dollar meer dan in het eerste kwartaal, en 5% miljard dollar meer dan in het tweede kwartaal 1956. Het volume van de produktie was eens deels aansprakelijk voor de stijging, de hogere prijzen anderdeels. Het recordvolume van de produktie in1 fabrieken en mijnen duurde ook in oktober voort. De kleinhandelsomzet- ten vestigden in oktober ook weer een record. De stijging van de persoon lijke inkomens gaat voort. Maar de besparingen blijven ten achter bij de vraag naar kapitaal en dat is een van de redenen, waarom Wall Street een schaduwvlek werpt op het overigens zo rooskleurige beeld. Beste remedie DE beste remedie tegen de inflatie zou natuurlijk zijn als alle be trokken partijen er toe gebracht zou den kunnen worden vrijwillig de no dige zelf-discipline in acht te nemen; volgens de volgende grondslagen: le. wanneer de ondernemers tot geen grotere uitbreiding over gingen, dan hun eigen kapitaalsmiddelen veroor loofden, d.w.z. zonder overmatig van krediet gebruik te maken. 2e. Als de werknemers er zich van onthielden voor loonsverhoging te age ren, zonder gelijktijdige verhoging van de produktiviteit. 3e. Als de consumenten niet meer kochten, dan een gezonde afbetalings- politiek gedoogt. 4e. Als de overheid, welker uitgaven ook op een recordpeil staan, de beste dingen voor de uitvoering van over heidsprojecten zo ver mogelijk naar de toekomst verschoof, tot het tijdstip dat er een dringende economische be hoefte aan bestaat. Jfder jaar groter.Het zou natuur lijk prettig zijn ais de prijzen niet zouden stijgen, maar de onheilsvoor spellingen, die men op gezette tijden leest, komen mij belachelijk voor, vooral als de inflatie in gang wordt gezet door een stijging van de loon kosten, waarbij de goederenprijzen zich mm of meer traag aanpassen. In deze onvolmaakte wereld worden we vaak gedwongen te kiezen tussen euvelen, en als de keus gaat tussen voldoende werkeloosheid om de stij ging der loonkosten tot staan te bren gen, directe loon- en prijsbeheersing, en kruipende inflatie, laten we dan in ieder geval maar de kruipende inflatie kiezen. Dat is het minste van de drie euvels. Vooruitzichten ALLES bijeen genomen, kan men voor de eerstvolgende maanden verwachten, dat geld duur en krediet krap zal blijven. De lonen blijven een stijgende tendens vertonen, maar ac ties voor grote, nieuwe loonsverhogin gen zullen meer en meer weerstand ondervinden. De kosten van levenson derhoud blijven langzaam omhoog gaan. Tegen midden volgend jaar wordt dan een stabilisatie van de dol lar verwacht, in de tweede helft van 1957 vermoedelijk gevolgd door een verlaging van de rentevoet. De bedrij vigheid in de bouwnijverheid blijft vooralsnog, afnemen, door hogere bouwkosten, en duurdere hypotheken. Met andere woorden, het einde van de hoogconjunctuur, de „boom", is in zicht, waartoe de duur-geldpolitiekvsn de overheid heeft bijgedragen. Tegen midden 1957 wordt de opgaande con junctuurlij n enigermate naar omlaag omgebogen. Verdere prognose In de tweede helft van volgend jaar voorziet men dan dat de industriële produktie zal dalen en de totale pro duktie van goederen en diensten iets zal afnemen. Voorraden bij fabrieken en outillage zullen dalen. De krediet markt zal worden -verruimd. Om nog een verdere prognose te ver melden: over ruim een jaar, begin 1958 dus, zou de Industriële produktie op 7 pet. tot 10 pet. onder de top van de hoogconjunctuur komen te liggen, wat enige werkeloosheid met zich zal brengen. De geldmarkt zal dan sterk verruimd worden, waardoor de rente voet zal dalen. Wat dan weer het sein kunnen wezen voor een geleidelijke stijging van de algemene zakelijke bedrijvigheid, die naarmate het jaar 1958 voortschrijdt, aan kracht en tem po zal winnen. Laten we hopen, dat het allemaal zo uitkomt, als de profe ten menen. Het Indonesische kabinet heeft don derdag bekend gemaakt, dat het be sloten heeft om de zaak tegen minister Ruslan Abdulgani voor te leggen aan het Hooggerechtshof, nadat nog aanvullende gegevens zullen zyn verkregen. In het communiqué van de regering wordt gezegd, dat zij geen aanleiding ziet voor vervolging van minister Ab dulgani met betrekking tot de beweerde corruptie, waarnaar in september jongst leden door een speciale ministeriële commissie een- onderzoek werd ingesteld. Doch gebleken is, dat er een andere zaak is, waarin de minister van Buiten landse Zaken betrokken is, namelijk overtreding van de deviezenbepalingen. Volgens het communiqué heeft minis ter Abdulgani zich bereid verklaard tot ontheffing uit zyn ambt, zodra de be- wysstukken aan de procureur-generaal zullen zijn overgelegd. Welke keuze? Niet alle economen bezien de huid- ge kruipende inflatie als een voorbode van een onvermijdelijke depressie. Prof. dr. Sumner H. Slichser van de Harvard Universiteit zegt o.m.: „Het groeivermogen van de economie wordt Hongaren naar Siberië Een Japanner die woensdag na 11 aar gevangenschap in Tokio aankwam heeft meegedeeld, dat het kamp te Khabarowsk gebruikt zal worden voor Hongaren die door de Russen uit hun land zijn weggevoerd. De Japanner had voor zijn vertrek aan een Russisch officier gevraagd waj ef met het kamp gebeurt na de vrijlating van de Japanse krijgsgevan genen. De officier zei hem dat het gebruikt zal worden voor Hongaarse gevange nen. Werkgever met bijl geslagen De reohtbank te Rotterdam heeft vanmorgen de 33-jarige boerendaggel- der S. E. de V. uit Lekkerkerk ver oordeeld tot twee en een half jaar ge vangenisstraf met aftrek. Hij had zijn werkgever, de 37-iariee veehouder G. de B. op 26 september te Lekkerkerk met een bijl op het hoofd willen slaan. B. had hem tegen weten te houden. De eis was vier jaar met aftrek. Naar wij vernamen is binnenkort de benoeming te verwachten van jhr. P. D- E. Teixeira de Mattos, thans Hare Ma- jesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Luxemburg, tot Hare Majesteits buitengewoon en gevolmach tigd ambassadeur bij het Belgische hof. Kol. Maloedin Simbolon, die jl. zater dag de macht In Noord-Sumatra fai han- jjen heeft genomen, heeft zich vermoe- aelyk vanmorgen moeten overgeven aan zyn plaatsvervanger Jt. kol. Djamen Gisting, die zaterdag na de machts greep door Djakarta benoemd is als de nieuwe militaire bevelhebber van Noord- Sumatra. Dit is meegedeeld door K. H. Dachlan, de voorzitter van de Nahlatul Ulama A«-a j vanmiddag per vliegtuig un Medan te Djakarta teruggekeerd is. waar hij het partijcongres bygewoond heeft. Hy zei, dat vanmorgen vroeg het huis Y?n. Simbolm bij het vliegveld van Medan door zware tanks omsingeld was en dat dit zo snel gebeurd was, dat hy er zeker van was, dat Simbolon niet de tya gehad heeft om te ontsnappen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2