Van Oud naar Nieuw Lege stad - stille wereld Ned. duiker berging m on Regeringsnota over bestedingen is nog niet gereed OUDEJAARSDAG Zo nodig ook troepen tegen de Russen V oor Arabieren èn Israël jnprocessen niet voor Internationale Hof Juridische puzzel over een bromfiets met buddy sent Akkoord Polen- Joegoslavië 24.000ste schip op de Waterweg Explosie op Ned. kustvaarder EISENHOWER VRAAGT CONGRES: Indonesië verwerpt Ned. voorstel Dode en 5 gewonden bij autobotsing Is jou En lai wil geen twee China's Valse bankbiljetten aangeboden MAANDAG 31 DECEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3575 m m vermoord in Amsterdam Jonge vrouw I JAC. LELSZ r Till mm DIT gezicht op een Rotterdamse binnenvaari- haven herinnert nog aan ide grote ver woesting. Het is goedterug té kijken: Op oudejaarsavond herdenken en gedenken wij. Daarbij mogen' icij het verkeerdedé schennis, de mislukking en het. kwaad niet vergeten. De- ze plaat herinnérp.aan dat alles: een lege stad, een geschonden wereld. Toch is het niet een tragisch- beeld: het is'immers óók een beeld van opbouw en bedrijvigheid. Europa's grootste haven herstelt zich op grootse wijze, getuigen de machtige zee schepen, getuigen ook de.nieuwe gebouwen, het nieuwe, schone centrum. Maar ook de binnen vaart heeft charme en romantiek en draagt in belangrijke mate bij tot de welvaart van ons .land. Daarom ditmaal binnenschepen: er is wat sneeuwoverheen gestoven; het klare licht doet denken aan rustige muziek; de véle vormen hebben zich gerangschikt tot een schoon geheel, waarvan het ritme niettegenstaande de vele onderdelen blij is en het oog verheugt. De. Rotterdamse duiker Flip van 't Wout heeft zaterdag het begin van de bergingswerkzaam heden der Ver. Naties in het Suezkanaal ingeluid, door- in een duikerpak een onderzoek in te stellen naar het gezonken Egyp tische oorlogsschip Aboekir. Ijl E in dii nummer voor- komende oudejaarsavond- gedichten zijn alle voor dit nummer speciaal geschreven door redacteuren van ons dag blad. De verluchting is van Bert Bouman. -\ V7" AND AA G is 's levens drift vertraagd, er schemert weemoed in gesprekken en ieder heeft een hart dat vraagt zich naart geluk te mogen strekken. Wat talmt gij aan het grensgebied van wat voorbij is en zal komen en waarom rijpt in u 't verdriet om 't falen van te aardse dromen? Toef aan de klaagmuur van de tijd beween er uw verspeelde dagen en vrees God in ootmoedigheids in Christus sterven al uw plagen. V Niet voor Assoean Eisenhoiver-leer Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse 'nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG IETS KOUDER. Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog weer met in de nacht en ochtend hier en daar mist. In de nacht op de meestte plaatsen lichte vorst, mor genmiddag temperaturen in het algemeen Iets boven het vriespunt. Zwakke tot matige wind tussen zuid ?n oosG 1 jan. zon op 8.30. onder 16.41; maan op 8.42. onder 17.31. 2 jan. zon óp 8.50, onder 16.42; maan op 9.14. onder 18.34. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT LS we deze jaarwisseling met de vorige vergelijken en als we de stemmingen der mensen ten aanzien van wat er in de wereld aan de gang is, toen en nu, vergelijken dan is er wel een opmerkelijk verschil. Het vorige jaar praatte iedereen over vrede, over vreedzame coëxisten tie, over toenemende welvaart en der gelijke. Maar de tweede helft van het nu ten einde spoedende jaar heeft daar een dikke kras door gehaald. Internationaal en nationaal zitten we in de moeilijkheden. En we weten dat. AT bet internationale betreft zou- W den we het verschil tussen nu en een jaar geleden zo willen definiëren det de werkelijkheid veel duidelijker is geworden en dat daarmee de werke lijkheidszin weer is toegenomen. "Want al dacht menigeen een jaar ge leden dat de wereld er wat rooskleu rig uitzag, het was in werkelijkheid zo niet. Hongarije en Suez hebben dat aan de kaak gesteld. De wereld ziet er meer uit, zoals ze werkelijk is en de mensen zijn weer, met een harde bons, met hun benen cp de grond te recht gekomen. Dat is winst. Daar zit bovendien nog Jdit in: Zodra wij denken dat het goed j^aat, dat de wereld er wat vrediger Tt gaat zien, dan verliezen we, naar- ro]hte we dat denken, onze zin voor ge rechtigheid. ■Waanneer we denkeu dat de wereld ongevaarlijk wordt hebben we de nei ging |°m onze ogen te sll'iten voor het onrecht waarvan de wereld krioelt. A]8 |we in de glimlach van Boelga- nin en .Chroestsjew gaan geloven, ver- geien w'e het onrecht dat daar achter het IJzetten Gordijn heerst. Nu w(- het gevaar weer zien, wor den onzte ogen ook weer meer open voor het* onrecht. En ds'it moet zo zijn. Deze wereld is een wereld waarover wij verontrust moeten!! 2Ün- N5et in die zin dat w€ bang zïijn voor ons hachje. Maar het moet (een geestelijke verontrusting zijn. de verhoudingen in het natio- vJ"na\i« vlak zouden we iets soort gelijks gunnen zeggen. We w$Uen beslist niet zeggen dat de welvaart' die er is niet reëel is. Maar de geva|"en aan onze economische si tuatie veerbonden zijn thans duidelijker geworderih dan ze een jaar geleden wa ren. En fc'r is dus in die zin meer be grip voor] de werkelijkheid gekomen dat we oii'-s realiseren dat het niet al leen zon dl er welvaart geen rozegeur en maneschijn kan zijn, maar dat het zulks ook 'niet is met de welvaart. En daar v zit dan ook nog deze kant aan dat w elvaart voor een mens ge vaarlijk k'.sn worden. Laten we ons ook dat realiseren. En in die zin wer kelijkheid^ smensen worden dat we het probleem van de kameel en het oog van de na',aid blijven zien. EN als \we'dat aUemaal doen is het goed te weten dat deze wereld met al haar onrecht en gevaren en pro blemen tocin Gods wereld is en blijft. Het is Zijn wereld, waarin Zijn Zoon vlees is geWorden en die Hij draagt door het Wjoord Zijner kracht. Daar moetten in de onzekerheid des le vens de rust; en de blijdschap vandaan komen. 9 -tv IPfce.' «:-Wv-7 (Van onze parlementaire redacteur) Het kabineït is nog steeds niet ge reed gekomen met de opstelling van een nota aan de Slaten-Generaal naar aanleiding van het rapport van de Sociaal-Economische Raad over de be stedingsbeperking. De kabinetszitting van deze week vindt niet vandaag, doch aanstaande vrijdag plaats. Het staat nog niet vast dat in deze zitting principiële overr In de afgelopen nacht omstreeks 2 uur is in het perceel Oudezijds Achterburg wal 60 te Amsterdam een jonge vrouw, die bekend was onder dc naam „Chinese Annie", levenloos aangetroffen. Uiter lijke tekenen van geweld wezen er op, dat zy vermoord is. De recherche van het bureau Warmoes- straat was vanochtend met het onder zoek bezig. Vanmorgen te 10.30 uur is het 24.000ste schip van dit jaar de Nieuwe Rotterdaxnsche Waterweg binnenge lopen. Hei was het ongeveer 3500 ton in houdende Egyptische schip „Al Ka- hira". eenstemming over de nota zal worden bereikt. Wanneer deze principiële overeenstemming wel tot stand komt zal het toch zeker nog een kleine veertien dagen duren voordat de re geringsdeskundigen de nota in kannen en kruiken zullen hebben. Zoals bekend vormt het landbouw beleid het grootste struikelblok. Mi nister Mansholt eist hiervoor een be drag op dat tussen de twee- en drie honderd miljoen gulden ligt. Hij wil namelijk een nieuwe kostprijsbereke ning invoeren, die tot verhoging van de garantieprijzen moet leiden., In het algemeen, heeft men in de minister raad groot begrip voor de moeilijk heden van de landbouw, doch de minister van Financiën heeft op het ogenblik geen geld en de staatsuitga ven kunnen thans niet tot het door minister Mansholt gewenste bedrag worden verhoogd. De socialistische minister van Landbouw zit in een moeilijk parket. Tijdens de verkiezin gen heeft hij belofte gedaan buiten het toenmalige kabinet om, welke be lofte hij thans zou willen inlossen. De andere ministers, ook de socia listische voelen zich echter niet aan deze belofte gebonden. Wel zijn zij bereid de verbeteringen die voor de landbouw nodig zijn, met name het berekenen van de eigenaarslaslen in de kostprijs te erkennen. Men wil hierbij geleidelijkheid be trachten, opdathet budget van dit jaar niet al te zeer wordt belast. Hoe wel minister Mansholt aanvankelijk elke gedachte aan temporisering af wees, schijnt hierover thans toch het overleg in het kabinet te gaan. Regel matig worden hierover onderlinge dis cussies gehouden. De eerste duik vormde het schuch tere begin van een reusachtig karwei onder leiding van de Amerikaanse lui tenant-generaal Raymond A. Wheeler. Het werk is begonnen aan het zuide lijk uiteinde van het kanaal, bij de stad Suez. De andere schepen liggen in het noordelijke deel van het kanaal, van Port Said naar El Cap. Zü wach ten op een teken van de Egyptenaren om een begin met het werk te maken. De schepen in het noordelijke deel kun nen ten gevolge van mijnen en andere hinderpalen het zuiden- nog steeds niet bereiken. Generaal Wheeler heeft gisteren ver klaard dat het kanaal begin maart waarschijnlijk open zal zijn voor sche pen tot 10.000 ton en in mei ook voor de grootste schepen. Enkele schepen van de BritsFranse bergingsvloot zullen tijdelijk in V.N.- verband blijven werken in-;de haven van Port Said. De bergingsvloot van de Verenigde Naties zal ongeveer 30 schepen tellen, waarvan er al 23 in het kanaal zijn aangekomen. Het NederlandsDeense consortium heeft de technische leiding. Volgens het Farijse avondblad France- Soir zouden de Egyptische autoriteiten kaarten verloren hebben waarop de lig ging van mijnen in het Suezkanaal is aangegeven. Dit zou een van de redenen zijn van de vertraging in het bergings werk. Een vliegtuig van de R.A.F. en een Britse torpedobootjager zijn zondag de Ned. kustvaarder „Pegasus" (400 ton) te hulp gekomen, nadat dit schip had geseind, dat zijn deklading be staande uit carbid en natrium tot ont ploffing was gekomen onder de kust van Zuidwest-Engeland. Er brak daarbij brand uit, maar er gebeurden geen persoonlijke onge lukken. Nadat de reddingboot van Weymcuth de „Pegasus" had bereikt, werd de kustvaarder naar rustig wa ter geloodst, waar hij voor anker kon gaan. In de haven van Portland is de brand geblust. Op de Eems is het Griekse s.s. „Polyxeni" (10.000 ton) gisteren door de lage waterstand gestrand. Het was met een lading kolen op weg van Philadelphia naar Delfzijl. Op de Nieuwe Waterweg bij Maas sluis is gistermiddag het Zweedse schip „Svano" (2000 ton) uit het roer gelopen en voor anker gegaan. Het Liberiaanse schip „Geowilka" liep even later eveneens uit het roer en botste op de „Svana". De Zweed kreeg ernstige schade aan de voorsteven, de Liberiaan liep een flinke deuk op. De „Geowilka" heeft, met assisten tie van de sleepboot „Maas" de reis naar zee voortgezet. De „Svano" is door sleepboten geholpen naar Rot terdam teruggekeerd. Amerikaanse hulp voor het Midden-' j'osten DE Amerikaanse regering is bereidt in de komende twee jaar meer dan 400 miljoen dollar te bestedén voor een speciaal hulppro gram voor het Midden-Oosten, verluidt in Washington.^Kèt plan zou gekoppeld worden aan de waarschuwing dat Amerikaanse troepen zo nodig zullen vechten, indien Rusland poogt zich van de olie rijkdommen van het Midden-Oosten meèster te maken. Amerika zou op deze manier de leemte willen opvullen, die in het betrokken gebied is ontstaan dooi het slinken van de Britse invloed, mede ten gevolge van de mislukte Brits-Franse invasie in Egypte. Voor het plan is ae goedkeuring van het Amerikaanse Congres nodig. President Eisenhower zal het program morgen aan de repu blikeinse en democrat1 sche leiders van het Congres voorleggen. Minister Dulles zou vandaag naai New York gaan om over de toe stand in het Midden-Oosten te spreken met Dag Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de Ver. Naties. Advertentie VAH4F Fl. 28.IS De economische hulp voor het Mid den-Oosten en de machtiging voor Eisenhower „om te vechten indien dat noodzakelijk is" zullen vervat worden in één enkele resolutie. Het Congres zal worden verzocht, deze resolutie aan te nemen. Eisenhower zou machtiging krijgen, Amerikaanse troepen naar het Midden-Oosten te zenden als hjj dat noodzakelijk acht. Het economische program beloopt 200 miljoen dollar voor het belasting jaar dat op 1 juli 1957 begint, en 200 miljoen dollar voor het volgende jaar. Deze 400 miljoen zijn niet begrepen in de algemene hulp voor het buiten land, die thans wordt begroot op 4.400 miljoen dollar. Uit dit laatste bedrag zou het Midden-Oosten bepaalde fond- De Indonesische regering heeft het Nederlandse voorstel om de kwestie van de processen tegen de Nederlandse arrestanten In Indonesië voor te leg gen aan het Internationale Hof van Justitie, verworpen. Dit wordt meegedeeld in een nota, die te Djakarta aan de Ned. vertegen woordiger is overhandigd in antwoord op de Nederlandse nota, welke de pro cessen tegen de Nederlanders een schending van de rechten van de mens noemde, In de Indonesische nota worden de de Nederlandse beschuldigingen van de hand gewezen en wordt gezegd, dat de processen in overeenstemming met het internationale recht waren ge voerd. Volgens de nota was de Neder landse nota „onjuist" en beoogde zij de Indonesische rechtspraak te bele digen. sen ontvangen voor hulp op technisch en militair gebied. Zowel Israël als de Arabische staten zouden van het program profiteren, zoals trouwens alle landen van het Midden-Oosten. Het plan doelt echter in het bijzonder op de landen in de buurt van het Suezkanaal. Het is niet de bedoeling het inge- irokken Amerikaanse aanbod voor steun aan Egypte bü de bekostiging van de nieuwe Assoeandam te hernieuwen. Slechts beperkte hulp aan Egypte is het doel, en enkel als president Nasser bereid is samen te werken en de be trekkingen van Egypte met andere staten te verbeteren. Het program is er niet op gericht, zich te mengen in de geschillen ttisssen Arabische volkeren onderling en zelfs niet in het geschil tussen Israël en zijn buren. Men duidt het plan reeds aan als de ..Eisenhower-doctrine", (in 1823 verbood de „Monroe-docïrine" Europa, zich aan het westelijk halfrond te vergrijpen. In 1947 kwam de „Truman-doctrïne", die een halt toeriep aan de communistische onderneming in Griekenland en Turkije. Het plan wordt naar verluidt ingegeven door de vrees, dat Rusland op het punt staat, opnieuw te pogen zich in Egypte Syrië en Jordanië te nestelen, omdat'de Ver. Staten toch werkeloos toezien. Men wil nu duidelijk maken dat het Ameri kaanse standpunt inzake Suez niet be tekent. dat het Midden-Oosten niet waard is dat Amerika ervoor vecht. (Van onze correspondent) Bij kasteel De Hoge Vucrscfie Raarn zijn zaterdagavond door 'öé.'s'iaö- heid van de weg twee personena in botsing gekomen. Een der Inzitten den kwam om het leven, vijf anderen werden gewond. De botsing was-zo hevig,'dat van de auto, bestuurd door de heer G: B uit Soest, het stuurwiel door de voorruit, werd gedrukt. De heer B werd ernstig in het gezicht gewond, zijn vrouw kreeg een gebroken arm en been en snijwon- den in het gezicht. De bestuurder van de andera wagen, de heer G. M. van de H. uit Hilver sum, kreeg een arm-, been- en bekken breuk. Zijn 24-jarige echtgenote, die naast hem zat. brak een nekwervel Zij was onmiddellijk dood. Het jonge paar was pas getrouwd. ehtcr in de wagen van de heer'Van de H. zaten twee kinderen. Eén '*an hen (een jongetje van zes jaar) brak een been op drie plaatsen en kreeg een bek kenfractuur. Het andere kind werd licht gewond. De rechter krijgt binnenkort een juridische puzzel te ontwarren, hem voorgelegd door de Amsterdamse politie. Zonaag is namelijk in Amsterdam door de politie tegen twee berijders van bromfietsen niet een buddy seat proces verbaal opgemaakt, omdat zij A. niet in het bezit waren van een rijbewijs, B. geen kentekenbewijs haddenC. geen wegenbelastingkaart bezaten en D. geen vergunning hadden om op zondag te rijden. De bromfietsen met buddy seat zijn bovendien in beslag genomen: De politie redeneert als volgt: Onlangs heeft de minister bepaald, dat bromfietsen met buddy seat niet meer als „rijwiel met hulpmotor" aan gemerkt worden. Welnu, zo zegt de politie, wij beschouwen die bromfiets met buddy seat dan als een tweewielig motorvoertuig en de berijder daarvan moet een rijbewijs, een kentekenbewijs en een wegenbelastingkaart bezitten en moet om op zondag te mogen rijden een vergunning hebben. Leiders van de communistische par tijen van Polen en Joegoslavië hebben zaterdagavond verklaard, dat er ver schillende wegen zijn, die naar het so cialisme leiden. In een verklaring aan het slot van be sprekingen in de Poolse hoofdstad werd tevens bekendgemaakt, dat beide par tijen besloten hebben tot nauwere sa menwerking. Volgens de verklaring is volledige overeenstemming bereikt. De verklaring, dat er verschillende wegen zijn, die naar het socialisme lei den, wordt in Belgrado beschouwd als een bevestiging van de beginselen van het Titoïsme. H.X.JI. prin sas Margriet tijdens een af daling op de lange latten; aan haar. gezicht is 'te zien hoe zij geniet van de wintersport in Oostenrijk, Premier Tsjou en Lai van commu-j aldus Tsjou en Lai het is de alge- nistisch China heeft zondag in Birma in een uitzending voor de Amerikaanse televisie verklaard, dat het „nu de vraag is te weten hoe men moet komen tot een vreedzame bevrijding van Taiwan (Formosa) cn hoe men de groep van Tsjang Kai Sjek moet overreden Tai wan aan het moederland terug te ge ven". Met betrekking tot de toelating van communistisch China tot de Ver. Na ties merkte de Chinese premier op, dat, de Ver. Naties hun rol bij de regeling van de internationale kwesties niet kun nen spelen, in het bijzonder niet wat betreft de internationale vraagstukken in Azië, als er geen vertegenwoordigers van 600 miljoen Chinezen in dit iichaam zitting hebben". Tsjou en Lai zei gekant te zijn tegen het idee van ..twee China's". Tegen welk idee alle Chinese patriotten, onder wie ook de leden van de groep Tsjang Kai Sjek zich verzetten. Betreffend» Hongarije zei de premier van commu nistisch China dat er „geen inmenging" van de Sowjet-Unie in de binnenlandse aangelegenheden van Hongarije is ge weest, omdat de „Hongaarse regering zelf" om tussenkomst van de Russische troepen heeft gevraagd. Integendeel mene vergadering van de Ver. Naties geweest, die getracht heeft zich te men gen in de Hongaarse aangelegenheden doordat zij, in strijd met het handvest van de Ver. Naties, de binnenlandse aangelegenheden van Hongarije be sproken heeft. In de afgelopen weken zijn bij de Haarlemse recherche berichten binnen gekomen van bankinstellingen uit Den Haag, Amsterdam en Tilburg, dat bank biljetten zijn ontvangen, die afkomstig zijn uit de series van 20 en 25 gulden die in september en oktober uit het be drijf van de grafische inrichting Johan Enschede en Zonen N.V. te Haarlem vermist zijn. Met Oost-Indische inkt zijn enkele cij fers veranderd, zoals ecu nul h /p.- of negen. De aanbieders zijn niet meer te achterhalen, want de .vervalste biljetten zijn pas ontdekt, toen zij door deskun digen werden gecontroleerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1