I van oorlog voor e provincie Egypt e beëindigt met Engeland im K. Kruithof Weinig ongerej bij de jaarwisseling A ulo s kruipend spiegefgkMe wegen reeds soperatie 1,5 miljoen f. OPSTAND OP SUMATRA VREET VOORT lltl H.M. de Koningin naar Oostenrijk V.S. beschuldigd van steun aan rebellen Speidel Navo-chef >a CHROESJTSJEW OP RECEPTIE: Mr. G. van Hall burgemeester van Amsterdam Giro 999 en 777 Legervliegtuig verongelukt Agent toegetakeld in Schiedam Autorijder gedood op overweg Miezerige regen de oorzaak Hefschroefvliegtuig neergestort Gaza zal niet ontruimd worden" lFeeroi;erric^t fOENSDAG 2 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 35» Weerbericht u m STUDENTEN NOG OP MONT BLANC H- a*.' »U .JfV ttf pdt ■.éér '4*5?' te, r»< ï«r- ii>«- X 04 4*»" or lijlis» 'ja« ens i rijn de in- ine am, en, in- «tc srd rna or- een tiff _n- op- -rie- en ui- ich te. ge ri nge ch- aas. ge- aan te eefs het tief w tad. us- ster de ten gen al is oud een ere- asr ken Directeur: KL DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT fc'fefefe?:-' 'M Êi te - m i§#- il TWEE regimenten van het Indonesische leger hebben op Sumatra de zijde van de opstandige kolonel Simholon g Noord- opstandige kolonel Simholon gekozen. Zij hebben gedreigd, zich gewapenderhand te zullen verzetten in dien zy door troepen van de centrale regering mochten worden aangevallen. Kolonel Ginting, die belast is met het onderdrukken van de opstand, wordt nu nog slechts door één van de vier regimenten in zijn gebied erkend als bevelhebber. In feite reikt Ginting's gezag nu niet verder dan de onmiddellijke omgeving van Medan, President Soekafno heeft maandag voor de provincie Z.-Sumatra de staat van oorlog en beleg afgekondigd. Door dit besluit komt Zuid-Sumatra rechtstreeks onder controle van Soekarno te staan. In Djakarta beschouwt men het besluit als een ernstig feit, daar de regering tot nu toe had gepoogd met deze provincie te onderhandelen, aangezien de opstand hier beperkt was gebleven tot het overnemen van de leiding der financiën door de gewestelijke autoriteiten. Nieuwe stag Berging Koning Hoessein Aftreden geëist Blokkade DE leider van de Russische communistische party. Chroestsjew, heeft verklaard, dat als het op de strijd tegen de imperialisten aankomt, „wy allemaal stalinisten zyn". Dit is gisteren in Moskou onthuld door Aziatische diplomaten, die een oudejaarsreceptie in het Kremlin hadden bijgewoond. Chroestsjews verklaring schijnt erop te wijzen, dat het Kremlin een belangrijke beslissing genomen heeft over de te voeren politiek ia het licht van de explosieve toestand die in de satellietlanden is ontstaan door de Hongaarse vrijheidsstrijd. De verklaring gaat gepaard met nog meer aanwijzingen, dat de leiders van het Kremlin besloten hebben gedeeltelijk terug te keren tot de straffe stalinistische politiek ten opzichte van het iWesten. Twee belangrijke Russische bladen, de Kommunist en de New Times, verschenen gisteren met aanvallen op het titoïsme. Trots Amsterdam Den Haag Knaleffecten Egypte Boelganin S' PIEGELGLADDE wegeti j 'hebr. ben het.-'verkeer- sristèrpn gisteren Veiuwe, nabar qalc m andere* aöleh yatf hét^^Iah<h-zyh'^efeaitttó listen gestrand, doordat tegen de middag een miezerigregentje in zette: de lichte vorst was daarbij juist „zwaar" genoeg om van het Veluwse wegennet' één grote ijs baan te maken. Gisteravond was deze toestand eerder erger dan beter geworden. Busverkeer 'Twee studenten die reeds elf dagen op de Mont Blanc zijn, heb- :en, warm ingepakt in dekens, de oudejaarsnacht doorgebracht in ie cabine van een hefschroefvlieg tuig, dat maandag verongelukt is bij een poging om hen te redden Twintig graden De vier mannen die in het veronge- Israëlische minister s W0& «mm mm ■iui'f 4w bsr 1st-" at "J ite- Sot P. cht- tot be- igde ds. oor ds. .hij de De -rte- kele ens pre- den een- de ties Sk Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 - Klachtendienst abonnementen 18.30-10.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'l-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111092 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569' Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot donderdagavond, NEVEL OF MIST. Op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking en overwegend droog weer. Meest zwakke wind uit-* zuidelijke richtingen. Over het algemeen weinig ver andering in temperatuur. 3 "jan. son op 8.50, onOr 16.43; maan op 9.40, onder 19.39. O fes Twee regimenten kiezen Simbolons zijde pv? •fe Be prinsessen Btütrix, Irene en Margriet genieten neg steeds volop tart de icinter- ten, die Sankt Anten bestraalt. Prinses Bettri* laat, staande op een der berg hellingen hoven Sankt Anton, haar blik gmn tmr de btmeettutde bergtoppen. koningin Juliana is hedenoch- lead per trein naar Sankt Ante» In Oox- tear]]k vertrokken, zo word!ofttdeel ''uiufjKrinieïaen Irene en Mar griet naar -Nederlandterugkeren. Ftfn- ses Beatrix aal daarna met enkele van fes sf'. ïjtwSlegenoteB nog wat-langer in Oostenrijk verbleven. Hei dagblad Soeioeh Indonesia, dat achter de Indonesische regering staal heeft de Verenigde Stalen cr maandag van beschuldigd te pogen de huidige regering ia Djakarta omver te werpen door steun te verlenen aan de opstand van Simholon op Sumatra en tevoren aan de voorgenomen staatsgreep van Loebls. Volgens het blad hadden de Ameri kanen vergeefs gepoogd de verkiezingen te doen mislukken cn daarna gelden verstrekt aan particuliere instellingen, die de regering ten val trachtten te brengen.. Als vérder „bewijs" noemde het blad» dst hort-vpor -d« .ópgtand-^^urnafra. een Amerikaans vliegtuig. afkomstiguit Bangkok en bestuurd door een .voorma lige hoge officier van de Amerikaanse luchtmacht, generaal Chennault, die Hd zou zijn van de Amerikaanse militaire Inlichtingendienst, in Indonesië is ge land. Egypte h««ft het Suezkanaal verdrag rast Engeland, datarend uit 1554, be- eUdigd, Dit heeft radle-Caa'ro meege deeld;-';- j Krachian* genoemd verdrag had En geland bet recht terug ie keren In het kanealgebied indien een buitenlandse mogendheid een aanval deed op Tur kije of een Arabische staat. Volgens radio-Cairo heeft het hoofd van der, regeringsvoorlichtingsdienst. Hatem, medegedeeld, dat de. regering de .minister van Buitenlandse Zaken, Fawzf,'opdracht,heeft gegeven de Ver enigde Naties in kennis te stellen van hét Egyptische besluit. De zender meldde, dat de -beëindiging van het verdrag vanaf de dog van de bekendmaking, dinsdag, van kracht is. Diplomatieke waarnemers te Londen hebben dinsdag naar aanleiding Van Nassérs besluit verklaard, dat dat een nieuwe slag £s voor het vertrouwen in de waarde van verdragen met de hui dige Egyptische regering. Een- woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken hééft' meegedeeld, dat het ministerie niet vóór de publikatie van het besluit te Cairo was ingelicht. Da'Britse regering heeft de waarde van de installaties en de voorraden in de kanaalzone geschat op 400.C0Ö.Ö00 tot 500.000.000 gulden. Reuter tekent bij Nassers stap aan, dat indien Broot-Sritannië de opzeg ging van het verdrag aanvaardt, zulks grote invloed zal hebben voor het ver- dedigingssteilsel van het Verdrag van Bagdad, Het vermogen tot steunver lening aan Turkije en Irak. twee le- In Bonn verwacht men' dal de Wesi- Duiise generaal Hans Speidel benoemd Mi worden tot bevelhebber van de tfuvo-grondsli'tilcrachien in Centraal- Europa, Speidel is indertijd in Normandië stafchef van generaal Rommel geweest. Hij Is 59 jaar oud. In zijn nieuwe funk- tie zou hü het bevel krijgen over Ame rikaanse, Britse, Canadese, Franse, Westduitse, Nederlandse, Belgi sche én Luxemburgse troepen. De func- he wordt nuvervuld door de Franse generaal Marcel Carpentier, wiens ambtstermijn het komende jaar af loopt. Het geallieerde militaire hoofdkwar tier in Parijs bevestigde.later, dat het commando van de Middeneuropese landstrijdkrachten in de toekomst wel licht aan een Westduits officier zal worden aangeboden. Men zei echter té vens,, dat de benoeming nauwelijks vér-,vacht kan worden voordat West- Duitsland een leger op de been heeft gebracht. den van het Pact van Bagdad, wordt aangetast ais Britse strijdkrachten on der geen enkele omstandighe.d naar de Suezkanaalzone kunnen terugkeren. Britse en Franse bergingsschepen zijn dinsdag, begonnen mei hel lichten van de 3000 ton melende baggerma chine „Paul Solenle", de grootste ver sperring die'' nog in de haven van Port Said i» overgebleven. Andere Britse en Franse schepen, varende onder de vlag van de V.N., zijn besig met het opruimen van wrakken gele gen voor het hoofdkantoor van de Su«- kanaalmaalschappij. Meer naar hoi Zuiden vegen Egyptische mijnenvegers het kanaei schoon. Twee Duitse bergingsschepen wach ten tot dit werk zover gevorderd is dat zij naar Elferdan kunnen opsto- men op de reusachtige brug die het kanaal blokkeert, te lichten. Volgens het nieuwsbureau van liet Midden-Oosten zal Koning Hoessein van Jordanië binnenkort naar Cairo gaan om een overeenkomst over de financiële hulp van de Arabische lan den aan Jordanië te tekenen. Deze hulo is bedoeld als vervanging van de Britse. Krachtens het Brits-Jordaanse ver drag verstrekt Groot-Britannië jaar lijks een subsidie aan Jordanjë. De Amerikaanse ambassadeur, Cum- mings, heeft naar aanleiding van het artikel verklaard, dat de geruchten, dat de Amerikaanse regering het opstande lingenregiem op Sumatra de facto zou erkennen, niet waar zijn. Soeioeh Indonesia is een blad van de nationalistische party (PNI). Ingelichte waarnemers uit partijen die in oppositie tegen de regering zijn, leggen het verhaal uit als een poging van de wankele rezering-Sastroamidjojo in het zadel te blijven door een zwart schaap te vinden voor de wanorde. In Djakarta hebben de kleine prol.- chr like en room a-katholieke partijen maandag aangedrongen op de vervan ging van bet coalitiekabinet van Sast: a-midjojo door een sterk extra-pari menUSrc regering, ten einde aan de huidige crisis het hoofd te kunnen bic den, Zoals gemeld is, wenst ook de mohammedaanse Masjoeml het aftre den van het huidige kabinet. De radio-omroep In Sibolga, de hoofd stad -van' hef district Tapanoeli i Noord - tu tzaji Jieeftfegèweigsrd- „-de -nieuws- uitzendlngen van Djakarta-en vanMé- dan te reiaycfén.' Deze weigering gold ook voor de redevoeringen van de nieuwe provincialemilitaire comman dant, overste Ginting. De Indonesische regering heeft mee gedeeld dat. de blokkade van Midden- Sumatra slechts van kracht zal zijn. zolang kolonel Simbolon de macht over Noord-Sumstra in handen heeft. De zeeverbinding met Midden-Sumatra is hervat. De verscheping van onmisbare goe deren als ritst door de centrale rege ring naar Mldden-Sumatra heeft tot 'op dit moment volgens schema plaatsge had, aldus de regering. Nieuwjaarsdag heeft de Duitse bonds kanselier di. Adenauer middeneen bezoek gebracht aan hel Sanrgcbieddal inspecteerde Adenauer de erewacht. weer tot Duitsland is gaan behoren. In gezelschap tan de Saarlandse eerste mi nister dr. Ney (links achter Adenauer De verandering In de officiële ge- dragslijn van het Kremlin - met betrek king" tot Stal in werd -vorige week in- cluid.tocn ae,;Rus6lsche.p)jrs';ln grote; v»»lu' «e$ redt J- a-tiki$bc;aii£ M '.'W^,F«king.^-'tyerScï®falÖe' yblflo'; •ï,eópie's--^órM>pisl/IIcëiw;5-'Wü6tta in' feite' gezégd werd,.') duf Staltn fouten beeft gemaakt, maar 'dat zijn goede da den veel zwaarder, hebben gewogen. Tevoren was dé officiële lijn geweest, dat Stalin zijn goede punten had, maar dat zUn fouten veel zwaarder hebben gewogen. Tijdens de oudejaarsreceptie in het Kremlin waar de diplomatieke ver tegenwoordigers van de Navolanden niet verschenen waren bracht Chroestsjew het onderwerp van het „stalinisme" ter sprake. Hij verklaarde, dat Stalin natuurlijk zijn fouten* had ge- Bij Koninklijk Besluit van 31 decefn- bsr is per 1 februari 1957 benoemd lot burgemeester van Amsterdam mr. G. van Hall, thans directeur van de N.V. Labouchère en Co te Amsterdam en tevens lid van d® Eerste Kamer der Stelen-Generaal voer de Partij van de Arbeid. De thans 52-jarige mr. Gijsbert van Hall. is evenals zijn voorganger mr. Arn. d'Aiily, een telg uit een Amster dams patriciërsgeslaeht, waartoe be horen Maurits Comelis van Hall, hoofdschout van de stad m het einde, der 18e eeuw, de letterkundige en redacteur van De Gids mr. J. N. van Hall, die wethouder van Onderwijs in de hoofdstad is geweest en de bekende staatsman F. A. van Hall uit de tijd van Thorbecke. Met. zijn broer W. van Hall heeft hij krachtdadig deelgenomen aan het verzet tijdens de bezettingsjaren. Bei de broers organiseerden de steunver lening aan. onderduikers in het Natio naal Steunfonds en aan de ondergedo ken werknemers van de Nederlandse Spoorwegen na de Spoorwegstaking. De heer W. van Hall is hiervoor later door de Duitsers gefusileerd. Toen de Party van de Arbeid na de bevrijding werd opgericht sloot mr. G. van Hall zich hierbii aan. Enkele maanden geleden werd hij tot afge vaardigde van deze partij in de Eerste Kamer gekozen. Mr. Van Hall is gehuwd met een dochter van de uitgeversfamilie Nü- hoff. Hü heeft twee dochters. De stand van giro 999 van het Natio naal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk is vandaag gekomen op ƒ4.163.430,39. Giro 777 van het Rode Kruis steeg tot 4.287.791,55. BIJ de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is aan de Chrlste- lijk-Socisle Beweging een figuur ont vallen, die gedurende tientallen jaren onvermoeid voor haar goed recht heeft gestreden. De heer K. Kruithof is niet meer. Met hem is een man heengegaan op wie terecht van toepassing Is, dat hü de hitte des daags. ,en de koude des nachts heeft doorstaan. Van het jaar 1897 af beeft de heer Kruithof in de vuurlinie gestaan. Van 1916 tot 1935 leidde hy ais voorzitter met vaste hand en onder vaak moei lijke omstandigheden het CJJ.V. Met hart en ziel verknocht aan de antirevolutionaire beginselen, diende bij met onwankelbare trouw de Chris- teiijk-Sociale Beweging, Het „Vreest God en eert Zijn ge boden" was in hem vlees en bloéd geworden. Men zou het ziin levens- devies kunnen noemen. Nu hij is heengegaan, gedenken wij hem met eerbied en weemoed! En wij danken God, voor wat Hij in deze rusteloze strijder aan ons volk heeft willen schenken. Vijftien Amerikaanse raUitairèn rijn omgekomen bij het verongelukken van een constellation van de luchtmacht, maandagochtend vroeg, óp het vlieg veld van Dhahran aan de Perzische Golf. HeF vliegtuig, dat via Tripoli uit Charleston in Zuid-Carolinawas geko men. miste bij het landen de:'rolbaars en vloog in brand. De zesentwintig andere inzittendenvan het toestel ble ven behouden. De viering van de jaarwisseling in ons land Is dit keer vrij rustig verlopen. En kele ongeregeldheden z(jn wei voorgeko men in de grote steden, waar op één uit zondering na gebeurden hierbij geen ern stige ongelukken. Die uitzondering maak te Schiedam: daar werd de hoofdagent J. Siavenberg door een groepje opgescho ten'Jongelui aangevallen en zodanig toe getakeld, dat hU met een zware hersen schudding en een gebroken neusbeen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het slachtoffer was tussenbeide geko men, toen de jongens een stapel kerst bomen en autobanden in brand hadden gestoken. Omwonenden hadden de brand weer gewaarschuwd, maar deze werd door de belhamels lastig gevallen. Toen één er jongelui probeerde een brandslang door te snijden werd hü door de politie man in de kraag gegrepen. De anderen De Haagse politie heeft het oudejaars avond omar te verduren gehad tegen jongelui die het verbod om brandjes te stichten overtraden. Soms gingen'de bel hamels de politie te lijf, zodat deze zich genoodzaakt zag van haar sabels gebruik t» maken, hetgeen echter op oordeel kundige wijze geschiedde. vielen de hoofdagent van achteren aan, toen hij de arrestant naar de gereedstaan de politiejeep bracht. Ook in Amsterdam is het even rumoe rig geweest. Vijfhonderd scholieren, die het verkeer belemmerden, werden hier door de politie met de gummistok uit elkaar gejaagd. Even voor middernacht meest de politie optreden tegen dertig belhamels, die voorbijgangers lastig vie len. Ook ontsonden hier en daar vechtpar tijen tussen de feestvierders, die het oude jaar met al te veel alcohol hadden uit geluid. Precies om twaalf uur gooiden Amerikaanse militairen met een steen de etalageruit van een levensmiddelenbedrijf in en namen een fles slaolie mee. In Den Haag heeft de politie enkele charges moeten uitvoeren tegen opge schoten jongelui, maar verder bleef het in de residentie vrij rustig. De 250 man, die hier, uitgerust met sabels, helmen en traangasbommen, op de been waren, kregen niet veel te doen. Twee agenten werden licht gewond, doordat zy met straatstenen werden gegooid. In Loosduinen bekogelden 'brooddron ken nieuwjaarvierders de politie met fles sen Cal dan niet gevuld met zand). Ook hier geen ernstige gevolgen. In Groningen is het nieuwjaar ook vrij rumoerig ingezet. Overig Nederland heeft zich weer ijve rig beziggehouden met onschuldiger ver maak, zoals vuurwerk (uiteraard met vele „knaleffecten"). Dat echter ook hierbij ongelukken kun nen gebeuren, is helaas weer gebleken. In Hengelo wilde een driejarige meisje een brandend rotje oprapen, dat juist door een jongen op straat was gegooi. Het kind kreeg vrij ernstige brandwonden aan het gelaat. (Van onze correspondent) Op de onbewaakte overweg in de Prins Bernhardlaan te Ede werd dinsdagavond kwart voor zeven de 49-jarige taxi ondernemer H. Waayenberg uit Ede ge dood, toen zyn personenauto werd ge grepen door een elektrische trein van de lijn Ede—Amersfoort. Het slachtoffer laat een vrouw en tien kinderen achter. maakt en zijn tekortkomingen had gehad, maar „hij vocht tegen" onze klassévijan- den. .Ik ben trots dat wij in dat opzicht samenwerkten baté van die grote stalinisten 'zyn.'jf1 aldus Chroestsjew/ „Ais het gaat om de bestrijding der im perialisten, dan zyn we allen stalinis ten." Chroestsjew eiste alle eer voor het beëindigen der vüandelijkheden in Egypte voor de Sowjetunie op. Hij achtte het optreden van de Ver. Naties van minder belang daar er niets ge beurd was toen de Ver. Naties aan Ena geiand en Frankrijk verzochten de vü andelijkheden te staken. Pas de Russi sche brief aan Eden en Mollet had die uitwerking gehad. In een interview met Rude Pravo, het blad van de Tsjechische communis tische partij, heeft Chroestsjew. zich dezer dagen duidelijk tegen het begrip van het (titoïstisehe) „nationale com munisme" uitgesproken. „Iedere een zijdige opvatting en ieder op de voor grond schuiven van nationale karakte ristieken, „eigen wegen" naar het so cialisme in het een of andere land scha den zowel de socialistische opbouw in het betrokken land alsook het geheel der socialistische landen", aldus de Rus sische partijsecretaris. Chroestsjew sprak zich .vorig jaar, toen de betrekkingen met Tito werden hersteld, uit voor een politiek van „ver schillende wegen naar hét socialisme". Als Chroestsjew's woorden juist zijn weergegeven, schijnt de partysecretaris zijn standpunt te hebben, herzien, zon der zyn vooraanstaande positie in de party te hebben verloren. De premier van de Sowjetunie, maar schalk Boelganin, heeft maandag op een nieuwjaarsreceptie in het Kremlin, te genover een redacteur van' de Poolse radio-omroep verklaard, dat hij in 1957 nieuwe vorderingen in de richting van de vrede verwacht, aldus deelt radio- Moskou mee. „4 y-.„ A.--.-.- -.!• Tal van autorijders durfden zich nauwe'yks meer op de 'weg te wagen. Er werd gereden met snelheden van tien tot twintig kilometer per uur. Overal waren opstoppingen, hoe men soms ook probeerde om door de beri men en over fietspaden toch nog voor uit te komen. Op de Amersfoortseweg te Apel doom ontstond een volledige chaos, toen- daar een auto dwars op de weg kwam te staan. In een minimum van tyd had zich een file auto's gevormd met een lengte van naar schatting drie kilometer. Alles stond dwars door elkaar op de rijweg en de fiets' paden. Het autobusvericeer had zeer grote vertraging. Dé lijnbussen van do VAD konden gistermiddag niet van het hoofdstation te Apeldoorn vertrekken doordat ze onmiddellijk na de start naar de kant van de weg schoven. Vele andere bussen zijn onderweg gestrand De ongelukken, die wel moesten ge beuren, hébben (voorzover ons daar over berichten bereikten) geen al te ernstige gevolgen gehad. Bij Ermelo botste een slippende personenauto tegen een boom. De inzittenden werden niet ernstig gewond, maar moestén wel naar het Piusziekenhuis te Harderwijk om zich te laten behandelen. Alkmaar - heeft gistermiddag - krasse maatregelen, moeten hémen, waardoor, vele reizigers dêzë vrijé;,' nieuwjaarsdag gedupeerd werden/Nadat omstreeks vier; uur de gehele busdienst in Nóord-ïJpl-'{ land moest worden-gestaakt, is dé diénst! in-,beperkte omvang.een Half uur later! hervat;-' •- /feife/ifeirsffiS In Chamonix gelooft men, dat er een reddingsploeg van dertig man nodig is om de studenten, de 24-jarige Frans man Jean Vincendon en de 22-jarige Belg Francois Henry, uit hun isole ment te verlossen en naar Chamonix te brengen. Dinsdag was het weer ech ter zo slecht er stond een storm met windsnelheden tot 100 km per uur dat aan verdere reddingsoperatie* niet gedacht kon worden. lukte hefschroefvliegtuig zaten, zijn oudejaarsnacht met nog twee redders die maandag door een ander hef schroefvliegtuig bij de studenten neer gelaten waren, door de storm naar de berghut van Vallot getrokken. Zij lie ten de uitgeputte studenten, warm in gepakt en voorzien van levensmidde len, in het verongelukte toestel achter. Het vroor die nacht twintig graden. Het hefschroefvliegtuig dat de stu denten kwam halen, stortte maandag neer, doordat een der rotorbladen de grond raakte. De inzittenden bleven ongedeerd. Het verongelukken van de helikop ter heeft de reddingsoperaties tot een büzondere dure onderneming gemaakt. Het toestel dat ruim een miljoen gul den kost, zal wel niet geborgen" kunnen worden. Alle kosten inbegrepen heb ben de operaties tot nu toe zeker anJ derhalf miljoen gulden gekost. De studenten hadden in het week einde voor Kerstmis geprobeerd de Mont Blanc te beklimmen, rij werden toen echter verrast door een sneeuw storm. die de afdaling onmogelijk maakte. toren t echter; lèvénsgeVaarlijlÉ om të" béri}den;én;.daafómbesloot de. direc tie,: de diénst lvan Altekarfexda'"dé;iaii-, sluitdijk^naar Leeuwarden, én Héejrëii-; veen geheelte 'doen. ultredern/TusseH Alkmaar en! Den Oever werd eenbe perkte dienst onderhouden. .fe"v'.i:S{'; Op de anders tijdens de'* feestdagen zo drukke invalswegen van Amsterdam is het gisteren dank ,zy de gladheid: tamelijk rustig* geweest. De weggebrui kers riskeerden niets en raden -'met:;epn matige vaart over de spiegelgladde autobanen. Hier en .'daar slipten .auto's!, die moesten worden weggesleept omdat ze énige schade hadden "opgelopen,'! ;fe Op het .viaduct vande weg Weesp-^- Schipho! werd een personenauto 'zwaar beschadigd, toen débestuurder osivëfr waehts moest remmen* én de wagen doorgleed tegen de brugleuning van.het viaduct. De viér inzittenden. ;.Jcwamén met de schrik vry. ■fe-éVvfe' In Amstelveen gleed een auto na/het remmen door en kwam tegen één (licht mast tot stilstand. Ook deze wagen wérd beschadigd. 95 „De ïsreaeliars zullen liever opnieuw ten strijde trekken, dan het gebied van Gaza door hun troepen laten ont ruimen", aldus heeft de Israëlische minister voor Godsdienst en Maat schappelijk Welzijn, Mosjia Sjjapiro, die thans een reïs-met-lezlngon door Noord-Amerika maakt, dinsdag JL ie Toronto in Canada, verklaard. Hij voegde hieraan toe: „De Israëli sche regering heeft niet verklaard, dat er gevechten zouden uitbreken, indien de Israëlische troepen in dat gebied gelast werd zich terug, te trekken. Doch elk voorrstel van deze aard zou het Israëlische volk in woede .doen ontsteken", Sjapiro verklaarde dat het terug trekken der Israëlische troepen uit Gaza zou betekenen dot de Egyptische benden, die aan de grens van" ferael hhebben geopereerd, en die in de af gelopen acht jaar 1;500 "Israëliërs heb—- ben vermoord, in de gelegenheid zou-' den worden gesteld" opnieuw birr,rlag te slaan. De Bilt, 2 januari, 10 uur: Op Nieuwjaarsdag naderde uit Frank rijk een storing, waarvan de neerslag zone omstreeks het middaguur het Zui den van het land bereikte. Daarna. trok de storing in Noordelijke richting naar de Noordzee. Daarbij veroorzaakte, ze in de Zuidelijke provneies regen, in het midden van het land ijzel en regen ea in het Noorden tijdelijk enige sneeuw. Tegelijkertijd ontstond op tal van plaat sen mist. Op de Oceaan breidt zich een krachtige Westelijke stroming langzaam naar het Oosten uit. Hierin bewegen een aantal depressies mee die zachte Oceaanlueht naar de Britse eilanden voeren. Een weinig actief Oceaan front verplaatst zich langzaam over de Britse eilanden, maar het zal ons land. mor gen niet bereiken. Aangezien de .lucht met zwakke Zuideiyke wind uit - België en Frankrijk wordt aangeveerd komt £n het temperatuurverloop weinig veran dering.- Opnieuw is plaatselijk mistvorming t» verwachten. Neerslag van enigs beteke nis is niet waarschijnlijk. 'thsA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1