„Vijandige bepaalde agitatie provincies m Reddingspogingen opgegeven sot mM er Davis hongerstaking nu Lastige roepen Hongaren in de mijnstreek Vraag en antwoord VERKIEZINGEN OP 20 JANUARI V ier Ned. kinderen in Australië verdronken Uitgerangeerd door Brazilianen blechte ervaringen bij raffinaderij Washingtons houding inzake Nw.-Guinea Dramatische strijd op Mont Blanc Juridische bijstand ingeroepen W eeroverzicht „Klein aantal" zegt politie VRIJDAG 4 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 35»ï Weerbericht Arabische conferentie op hoog niveau Nederlandse zeeman redde Zweedse piloot Jongelui overvielen taxichauffeur Executies in Hongarije LICHTSCHIP KIEL AANGEVAREN Giro 999 en 777 ACHT emigranten, van wie zeven met hun gezin, zijn gistermid dag met' het Duitse m.s. Santa Teresa verbitterd uit Brazilië in Nederland teruggekeerd. Het zijn vroegere technici van de Caltex de BPM en de Standard Oil. Twee hunner, de 58-jarige C. van Lun- teren en de 32-jarige F. Mutter, hebben bij aankomst in Rotter dam het relaas van hun ervaringen verteld. Nieuwe directeur Passen ingetrokken Op 10 oktober, aldus gaat het ver haal van de beide heren verder, wer den plotseling de bedrijfspassen van de acht Nederlanders ingetrokken, waardoor zij het terrein van de raffi naderij niet meer mochten betreden. Zie verder pagina 4 Woonschuit verbrand Beschuldiging Nooit! Advertentie Laatste poging Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeJef. 115700 (4 1.) Postbus 1312 Postgiro No. 424519 Klachtendie rist abonnemer.ien 1830—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •j-Gravenhage: Huygensplcin i Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - A din. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks TlArUM' Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. AANHOUDEND ZACHT. Zwaar bewolkt met enige regen of motregen, langs de kust tijdelijk mist, overwegend krachtige zuidwes telijke wind. Zacht voor de tijd van het jaar. S jan. zon op 3 30, onder 1C.43; maan op 10 23, onder n.49. Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S, BRUINS SLOT i tN verband met ons hoofdartikel van gisteren is het interessant ken nis !e nemen van vragen die door som mige vooraanstaande leden van hei Amerikaanse Congres zijn gesteld ove: de nieuwe politiek vnn Eisenhower ir het Midden-Oosten en van de antwoor den daarop van de zijde van het State- Department gegeven. De vragen en antwoorden zijn te vin den ta een artikel van James Riston in de New York Times. De eerste vraag die wij willen ver melden is deze: Zouden de V S tussen beide willen komen In de bestaande po gingen van de Verenigde Naties om het Suezkanaal-vraagstuk op te lossen of een algemene politieke regeling wil len aanmoedigen tussen Israël en de Arabische Staten? Het antwoord was: Neen. Het plan van de V.S. is bedoeld als een afschrlk- kingsmiddel tegen Sovjet-agressie in het Midden-Oosten en om de toeneming van de Sovjet-invloed door de schep ping van een communistische staat te gen te gaan. Een tweede vraag: Zouden de V.S. in een der gevallen die zij op het oog hebben op eigen gelegenheid handelen] of door middel van de Verenigde Na-! ties? 1 Antwoord: De Verenigde Staten zou den kunnen handelen in overeenstem ming met een aanbeveling van de Ver enigde Naties gebaseerd op de „Uni ting for Peace"-rcsolutie, of wel zij zouden In geval van een noodtoestand kunnen optreden op grond van art. 51 van het Handvest (individuele of col lectieve zelfveidcdiglng) en dan vol daan met aan de Algemene Vergade ring van de Verenigde Naties daarvan mededeling te doen. Indien de tijd het zou toelaten zouden de Verenigde Staten er de voorkeur tan geven te handelen in overeenstem ming met een specifieke aanbeveling van een der organen van de Verenigde Naties. Indien er evenwel daarvoor geen tijd zou zijn en indien de aange vallen slaat een beroep deed op de Ver, Staten zou Washington zich gerechtigd «chten op te treden en collectieve zelf verdediging toepassen. De V.S. zouden de VN. daarvan op de hoogte stellen en ermee doorgaan tot deze laatste vrede en veiligheid zouden hebben her steld! Nog een vraag: Zou de nieuwe poli tiek in staat zijn communistische on dergrondse activiteit te verhinderen of bondgenootschappen tussen de Sov- "'f-Dnie en een of meer staten uit het ildden-Oosten kunnen voorkomen? Antwoord: Niet direct. Men kan de Sovjet-Unie niet verhinderen een bond genootschap met Egypte te sluiten of te onderhandelen over een militaire ba- lis in Syrië. Men hoopt echter op het State-Department d^t het in uitzicht gestelde economische huipprogram van het Midden-Oosten en de verklaring dat de Ver. Staten, indien noodzake lijk, b'jseld zijn te vechten tegen com munistische agressie in de betrokken gebieden de natuurlijke anti-commu nistische sentimenten van de Moslem volkeren zal aanwakkeren en aldus op indirecte wijze aan de bestrijding van de ondergrondse activiteit ten goede kemen. f T IT het bovenstaande wordt een' u aantal dingen duidelijker. Aller eerst dit dat Amerika zijn handen niet gaat branden door een oplossing te zoeken voor de Iaraëlisch-Arabische controverse. In de tweede plaats dat het, zo no dig, zal optreden op eigen verantwoor delijkheid en niet op die der Verenigde Naties. Hier blijkt uit wat wij steeds betoogd hebben en wat van zijn kant ook het geval was bij de Brits-Franse actie dat ook Ameri ka als het wezenlijke levensbelangen bedreigd ziet, zich niet de handen laat binden en dat men dit met een beroep op het Handvest verdedigen kan. En in de derde plaats blijkt uit het derde antwoord een zekere reserve. Men gaat niet aanvallen, maar men gaat inkapselen en door economische voordelen pogen de Arabische landen van Rusland te isoleren. Het is duidelijk dat hier een zwak Punt ia de zaak Is. Zoals ook de houding ten aanzien van het Ïsraëilsch-Arabische conflict een zwak punt is. Het belangrijkste Is echter voor het ogenblik dat aan Amerika de ogen open zijn gegaan voor het Russische gevaar in het Midden-Oosten en dat het daartegen duidelijk zijn tanden «at zien. Het lt kennelijk geen loos gebaar. En tot dusverre is Rusland voor een dergelijke Amerikaanse politiek zeer gevoelig geweest, En wat de zwakke punten betreft, men kan bij een optreden in zulk een ingewikkelde situatie nooit er aan ont komen zwakke punten te hebben. In deze wereld worden de zwakke Punten de groten echter minder sterk aangerekend dan de kleinen. Dat is oan nare zaak. En daarom te meer hopen wij dat de Verenigde Staten enkele speciale punten als de vrije vaart door de golf van Akaba en de kwestie van de Gaza-strip toch niet zullen vergeten. Verzet in Polen tegen één-lijst systeem In het felle licht van toortsen en autolampen doken donderdag twee wanhopige vaders in het modderige water van de Hunterrivier by Mait- iand (Australië}, op zoek naar hun v(jf kinderen, die bU het vissen waren verdronken. Vier van de kinderen behoorden tot een Nederlands emigrantengezm. (De naam van dit gezin wordt gegeven als Capot.) Het waren de tienjarige Mary, de achtjarige Julie, de negenjarige ChariCs en de zevenjarige Frank. Het gezin woont in de Cliffstreet te Rutherford in de omgeving van Mait- land, Vrijwilligers en politicmannen assis teerden de vaders bij de kinderen te vinden. IN bepaalde streken van Polen wordt sterk geageerd tegen de parlementaire verkiezingen, die voor 20 januari op het program ma staan. Verder zijn er tekenen die wijzen op wrijving tussen de com munistische Verenigde Arbeidersparty en leden van de beide overige politieke partijen, die in Polen mogen bestaan. Trybuna Ludu, het ofliciële orgaan van de Ver. Arbeiderspartij, gewaagde van „vijandige agitatie", welke zich in sommige platte landsdistricten tegen het één lijst-systeem zou voordoen. Nowe Drogi, een communistisch maandblad, uitte de beschul diging, dat bepaalde elementen in de Ver. Boerenpartij en de democratische partij, die tot dusver niet veel meer dan marionetten waren, bezig zijn een georganiseerde oppositie te vormen. Er zijn 18 miljoen kiesgerechtigden allen boven de 18 jaar oud. Zjj heb- hun pogingen j ben de keuze uit 720 kandidaten voor 459 zetels. De kandidaten worden ult- Prittses Margarita tan Baden met haar j print is fruitteler in Engeland, de prinses i trinofde, prins Tamislav van loegaverpleegster in een Londens ziekenhuis, shtiê, die dezer dagen hun verloving Het paar zal in juni in Baden in het officieel hebben bekendgemaakt. De huwelijk' lieden. Ned.emigranten verbitterd terug C*j 1 maanden tot een maand was terug- H. M. de Koningin heeft haar oud- Particuliere secretaresse mevrouw N. StnittAvis benoemd tot ere-dame in de Huisorde van Oranje. Ongeveer veertig technici hadden in de zomer van 1955 via de emigratie- dienst in Den Haag een contract gete kend met de Braziliaanse staatsraffina. derj) Petrobas te Cubatao. De overeen komst werd medeondertekend door vertegenwoordigers van de Nederland, se emigratiedienst. De Nederlanders, die van 5 tot 25 jaar „olie-ervaring" hadden, zouden de Brazilianen ter zijde staan bjj de opbouw van de raffinade rij in Cubatao. Het in het Engels gestelde contract bevatte de bepaling, dat men in Brazi lië nog een contract moest tekenen. Dit tweede stuk was gesteld in het Portugees. De Nederlanders hebben dat bij aankomst in goed vertrouwen gedaan. Pas later, aldus gisteren de heren Van Lunteren en Mutter, is uitge komen, dat in die Portugese versie de opzeggingstermijn van 180 dagen tot 30 dagen en de proeftijd van drie Een gewoonlijk betrouwbaar zegs man deelde gisteren mede. dat de staatshoofden van vier Arabische lan den deze maand te Riyadh in Saoedie Arabie een conferentie op het hoogste niveau zullen houden. De presidenten Koeatli van Syrië en Nasser van Egypte en de koningen Saoed van Saoedie Arabié en Hoessein van Jordanië zullen volgens deze zegsman tegen het einde van deze maand in de Saoedisch-Arabische hoofdstad bijeenkomen. De zegsman deelde mede dat zij be sprekingen zullen voeren over Arabi sche aangelegenheden in het licht van de recente internationale gebeurte- nissen. De juiste datum van de bijenkomst is niet bekend gemaakt, maar zij zal waarschijnlijk beginnen op 28 janu ari, de dag nadat Koewatli zijn staat sbezoek aan Pakistan en Indië be ëindigt gebracht. Aanvankelijk werden de bepalingen van het contract nageleefd, maar toen er een nieuwe directeur kwam (een militair) moesten de Nederlanders zelf geneesmiddelen betalen en kwam van toegezegde verhogingen en duurtetoe- slag niets. Het optreden van de nieu we directeur leidde er volgens de bel de Nederlanders ook toe, dat de hogere Braziliaanse personeelsleden ineens een andere houding gingen aannemen en de adviezen van de Nederlanders in de wind sloegen. Ook Amerikanen en Duitsers werden op deze manier „uit gerangeerd". Men kreeg de indruk, dat de Brazi lianen dachten het nu zelf wel te kun nen. De heren Van Lunteren en Mut ter verklaarden, dat na het vertrek van de acht Nederlanders een kraakinstal latie en de polymerisatie echter reeds zouden zijn uitgevallen. Naar United Press te Washington verneemt, zal de Amerikaanse afvaar diging naar de Algemene Vergadering der Verenigde Naties zich onthouden van steming over een resolutie in zake Nieuw-Guinea van de Indone sische regering. Gistermiddag is te Utrecht een woonschuit, bewoond door de heer on mevr. R. Kooistra en hun zoon, door ixTmd verwoest. De hele inventaris, waaronder een nieuw televisietoestel, ging verloren. gekozen door het „Nationale Front" en moeten aanhangers zijn van Wladyslaw GomoeIka"a nieuwe opvatting van Bet communisme. De meeste kandidaten zijn lid van de Ver. Arbeidersparty. Trybuna Ludu schreef: „Uit bepaalde provincies wordt gemeld, dat er zich hoewel niet op grote schaal vijandige agitatie voordoet, om de namen van alle kandidaten van de stembiljetten te schrappen of op andere wijze de verkie zingen te boycotten". Het blad voegde eraan toe, dat er ook stemmen opgaan om alleen plaatselijke kandidaten te kiezen en geen personen, die buiten de kiesdistricten wonen, wel ke zij verte%enwoordigen. Nowe Drogi uitte de beschuldiging, dat „reactionniire elementen hun hoop hebben gesteld ofwel op anti-socialisti sche tendensen in de individuele poli tieke partijen ofwel rechtstreeks op destructieve activiteit, die In vele ge vallen niets anders is dan onrust zaaien en straatschenderij". Het blad gaf toe dat er'een fundamen tele verdeeldheid Is tussen de volgelin- gpir'Van-jiet. Nationale Front en-„tegen standers van "de sociaal-democratie" en tot op zekere hoogte tussen de drie par tijen zelf. De Verenigde Boerenpartij werd in 1848 opgericht uit de resten van de Poolse Boerenpartij, die ontbonden was en wier leider Stanislaw Mikolajczyk in 1947 ui*- Polen moest vluchten. De demo cratise,ie partij vertegenwoordigt per sonen met een intellectueel beroep en zakenlieden. Nowe Drogi legde er de nadruk op, dat Polen om politieke en geografische redenen nooit de terugkeer van zg. bourgeois partijen zal kunnen toestaan. De regeringsleiders leggen er al lang de nadruk op, dat de politieke wijzigin gen in Polen niet betekenen, dat er een terugkeer mogelijk is tot het meer- partijen-stelsel. Evenmin zal de Verenigde Arbeiders partij ooit wat de theoretici haar „lei dende rol" noemen opgeven. De keuze van de kandidaten op de enkelvoudige lijst is gemaakt om de niet- Marxistische linkervleugel wat meer vertegenwoordiging m het parlement te geven. Het is echter wei de bedoeling, dat de Marxisten de overhand behouden. Schaduw van de helikopter op de besneeuwde hellingen ion de Mont Blanc. De piloot van het toestel zag geen kans te landen. De belde jonge alpinisten, Jean Vincendon en Francois Henry, die tien dagen Jang op de Mont Bianc geïsoleerd hebben gezeten, zjjn opgegeven. Zij bevinden zich in een hefschroefvliegtuig, dat bij het reddingswerk neerstortte en onklaar raakte.- >- Zelfs hun ouders, die in Chamonix zijn, weigerden toestemming te verlenen voor nog een laatste neiging om de beide jongens van de berg te halen, uit vrees dat er verdere levens verloren zouden gaan, Daarmee was een eind gekomen aan de dramatische strijd, die mensen en machines dagen lang tegen de elementen hebben gevoerd. Tientallen ervaren bergbeklimmers en parachutisten en verscheidene hefschroef- vliegtuigen hebben aar. het reddingswerk deelgenomen, doch zijn er niet in ge slaagd de 23-jarige Fransman en de 24- jarige Belg, d'e half bevroren waren, in veiligheid te brengen. De Franse minister voor de luchtvaart Henry Laforest verklaarde vandaag de reddingspogingen officieel voor geëin digd, nadat hij zeif over de met sneeuw bedekte berghelling een vlucht had ge maakt. Burgemeester Le Gall van Chamonix, die de leiding heeft gehad van het red dingswerk, zei: Het is niet waarschijn lijk, dat Henry en .Vincendon nog in 1 Gary Davis, wereldburger no. I, vertoeft nog steeds in het arrestanten- verblijf op het hoofdbureau van po litie te Amsterdam. Tegen hun eigen verwachtingen in zUn do Nederlandse autoriteiten er nog niet In geslaagd om hem op transport naar de Verenig de Staten te stellen. Inmiddels heeft een Amsterdamse jurist zich met de behartiging van de zaken van de wereldburger, die gisteren in hongerstaking is gegaan, belast. Noch het ministerie van Justitie In Den Haag, noch de politie in de hoofdstad wenst de naam van de rechtsgeleerde, die Davis op ver zoek van een van diens vrienden bijstand verleent, bekend te maken. De Amerikaanse consul-generaal !n Amsterdam liet meedelen, dat hij van de zaak-Davis niets meer weet, dan dat er tussen het ministerie van Bui tenlandse Zaken en de ambassade van de Verenigde Staten in Den Haag be sprekingen over de bestemming van wereldburger no. 1 worden gevoerd. De autoriteiten in Amerika zijn niet op Davis' aanwezigheid aldaar gesteld. Davis zelf vreest dat, wanneer men 'hem zal terugzenden naar de Verenig de Staten, hij in een opvangcentrum voor statenlozen zal worden onder gebracht. Daarom weigert hij terug te keren. Zowel op het ministerie* van Jus titie als op het hoofdbureau van po litie te Amsterdam hopen de ambte naren, dat sö «nel van de „affaire- Davls" verlost lallen worden. Op het hoofdbureau verwijst men bij Iedere Informatie naar het minis terie, „Davis is per slot van rekening arrestant van Den Haag. Daar moeten ze maar uitmaken wat er met hern gaat gebeuren." Op het ministerie stellen de verantwoordelijke ambte naren dat de zaak zo ook weer niet ligt. Niemand kan echter uitsluitsel geven. Allen wachten op het resul taat van de besprekingen die gaande zijn tussen de K.L.M., de Amerikaanse ambassade en het ministerie van Bui tenlandse Zaken. De samenwerkende stichtingen voor federale wereldregeringen hebben in een brief aan de minister van Justitie verzocht om onmiddellijke vrijlating van Davis. Op verzoek van de samenwerkende stichtingen voor federale wereldrege ring zal een andere rechtsgeleerde, mr. R. J. C. Cornegoor, advocaat en pro cureur te Amsterdam, vandaag bij de officier van Justitie in de hoofdstad stappen ondernemen in verband met het steeds voortdurende verblijf van Davis op het hoofdbureau van poiitie. Vanmorgen zou een deputatie van wereldfederalisten naar Den Haag gaan voor een onderhoud met minister Samkalden. Mochten eventuele besprekingen ten departemente geen effect sorteren, dan t zouden de samenwerkende stichtingen een openbare betoging houden. Syrië is onderhandelingen begonnen over een unie met Egypte en heeft verstrekkende maatregelen in die rich ting getioffen. aldus heeft de Syrische minister van Staat Salah Akii tegenover een medewerker van de Egyptische radio verklaard. Hu voegde eraan toe. dat Syrië zijn streven m deze zin aal voortzetten tot de volledige verwezen lijking van de Arabische eenheid in de 'geest van de Syrische grondwet. leven zijn. Het zou dwaasheid zijn het leven van onze mannen in de waag schaal te steilen om twee doden naar be neden te brenger,. Le Gall sprak kort nadat twee hef- schroeivliegtuigen een gedurfde vlucht hadden ondernomen en de acht mannen die bij de pogingen om Henry en Vin cendon te redden op de Mont Blanc waren gestrand, uit een berghut hadden weggehaald. Kort voor het vallen van de avond stelde een piloot van het Zwitserse leger, bekend om zijn prestaties op het gebied van in moeilijkheden geraakte berg beklimmers, aan de ouders van de beide jongelui voor nog een laatste poging te ondernemen om hen te redden. Zijn plan was om met drie lichte op skis gemon teerde vliegtuigjes op de berghelling te landen en de beide jongens uit het hef- schroelvliegtuig mee te nemen. Gezien de sneeuwjacht en de lage tem peraturen zou het een poging vol gevaar zijn De ouders wikten en wogen en wei gerden tenslotte het aanbod te aanvaar den. Vincendon en Henry waren goede vrienden, die elkaar verscheidene jaren geleden in Chamonix hadden ontmoet. Twee dagen voor Kerstmis ondernamen zij de beklimming van de Mont Blanc. Vincendon trainde om deel te nemen aan een expeditie naar het Himalaya ge bergte. DE BILT, vrijdag 10 uur. In de nacht van donderdag op vrij dag passeerde een rug van hoge lucht druk met opklaringen ons land. Daarna begon zeer zachte lucht bimien te stromen, waarin temperaturen van on geveer 10 graden voorkomen. Het bin nendringen van de zachte lucht gaat met regen en motregen gepaard. Op de Oceaan heerst nog een grote depressie activiteit. Deze krachtige Zuidweste lijke luchtstroming waarin de storingen zich met een grote snelheid verplaatst breidt zich steeds verder naar het Europese continent uit. Een van de storingen, die zich ten Zuidwesten van Ierland bevindt trekt met een snel heid van ongeveer 100 km per uur in Noordoostelijke richting naar Schot land. Deze zal boven de Noordzee en waarschijnlijk ook in het Waddenge bied stormachtige winden veroorzaken. Het zachte en onbestendige weer zal ook morgen voortduren, waarbij de wind tot krachtig of hard kan toene men. (Van onze correspondent) De 19-jarige Hilbrand Zwama uit Kommerzijl (Gr.), die werkzaam is op de Groninger kustvaarder „Plancius", heeft onlangs voor de Zweedse kust het leven gered van een straaljagerpiloot, die met zijn vliegtuig m zee stortte. Op het moment, dat dit gebeurde, stond de jonge zeeman aan dek te fo tograferen. Terwijl hy probeerde de voorbijvliegende straaljager voor de lens te krijgen, geraakte het toestel in moeilijkheden en verdween na een paar capriolen in de golven. Hilbrand knipte af, liet daarna snel een van de boten van de „Piancius" neer en roeide vlug naar de plek, waar het toe stel in zee was verdwenen. De piloot dreef nog in de buurt rond en Hilbrand wist hem in de roeiboot aan land te brengen. Het bleek, dat ook de foto goed gelukt was. Het plaatje van het vallende vliegtuig is in enige Zweedse kranten afgedrukt. Tot zijn grote ontsteltenis kreeg de 56-jarige taxichauffeur A. J. de Ruijter vanochtend vroeg met een hard voor werp een klap op zijn hoofd, nadat zijn drie jeugdige passagiers hem In de Burgemeester Roellstraat te Amster dam hadden verzocht te stoppen. Bovendien werd hij van achteren vastgegrepen. Hij rukte zich evenwel los, opende het portier en schreeuwde luidkeels om hulp. De,door een nacht wacht gealarmeerde' politie was snel ter plaatse, doch toen hadden de drie ongeveer 16 jaar oude knapen reeds het hazenpad gekozen. Een poging om met de auto er vandoor te gaan mis lukte, De omgeving is met behulp van een groot aantal auto's grondig afge zocht, zonder resultaat. In de taxi vond men later een leeg bierflesje. De chauffeur had de jongens even na 5 uur op het Frederiksplein opge nomen, om hen naar Slotermeer te brengen. Radio Boedapest heeft vandaag mee gedeeld, dat een 25-jaxige Hongaar ter dood veroordeeld werd en geëxecuteerd wegens het verbergen van wapens. Hierdoor is het aantal executies dat toegegeven wordt tot 6 gestegen. Het werkelijke aantal is vermoedelijk veel hoger. Het vonnis tegen Geza Szivos, een voorman, werd uitgesproken door een militair hof in Boedapest, aldus de radio. Leden van het Ierse republikeinse leger hebben gisteravond met behulp van een tijdbom een niet meer in gebruik- zijnd opleidingsgebouw van de politie vijf km ten Noorden van de grens tussen Ulster en de Ierse republiek opgeblazen en volkomen verwoest. Er werd niemand gewond. (Van een onzer verslaggevers) In de mijnstreek van Limburg zUn momenteel 360 Hongaren aan het werk gezet. Kleine groepen hebben zich de afgelopen dagen op soms nogal ernstige wUzc misdragen, in Heerlen werden voorbijgangers, die zich van geen kwaad bewust waren, in het gezicht gespuwd. Ook kwamen herhaaldelijk vechtpartijen voor. Een recherrheur. die aan een handgemeen een einde wilde maken, werd afgeranseld. Hjj moest worden op genomen in het ziekenhuis. In het gezcllenhuis te Eijgelshoven kregen een paar Hongaren ruzie over het bedrag van drie gulden, dat een Hongaar had geleend. Een van de vech ters trok een mes en verwondde daar mee een collega. Personeel kwam tus senbeiden en wist de twistenden te schelden. Een dokter werd ontboden. De bril werd hem van het gezicht ge slagen door een Hongaar, die niet wist dat hij de dokter voor zich had. Later kwam hij om vergeving vragen. Een kleine groep Hongaren, die in Simpelveld werkten, misten dinsdag avond in Heerlen de laatste trein. Ze liepen toen, zonder zich aan de waar schuwing van de stationschef te storen, het emplacement op en gingen In een wagon van een elektrische trem liggen. De politie heeft hen moeten verwijde ren. Men beseft In Limburg maar al te goed dat deze weinige Hongaren in staat zUn om de Hongaarse vluchteling in het algemeen In diskrediet t® brengen. De poiitie wijst er nadrukkelijk op dat men alleen last heeft van een zeer klein aan tal. De meeste Hongaren, die in de mijn streek emplooi hebben gevonden, gedra gen zich rustig. Ze zijn bijna allen on getrouwd en ondergebracht in de ge- zellenhuizen van zowel de staatsmijnen als de particuliere mijnen. Bij de staats mijnen vertelde men ons dat de ver standhouding met de Italiaanse mijn werkers over het algemeen goed is. Maar natuurlijk betekent het voor deze men sen een hele omschakeling. Bovendien zijn, ze allen lang niet mijnwerker ge weest e:i heeft men geen selectie kunnen toepassen. Het lichtsohip Kiel is vanmorgen bij dichte mist midscheeps geramd door het Finse vaartuig .,Satu" (2359 ton). Er ontstond een groot gat in de scheepswand van het lichtschip, dat langzaam begon te zinken. Sleepboten gingen in allerijl op weg. Men zal proberen het gat te dichten, het schip leeg te pompen en het daarna naar een werf te slepen. De be manning, bestaande uit 14 leden, is heel. huis aan land gebraoht Op giro 999 van het Nationale Co mité Hulpverlening Hongaarse Volk was tot vandaag f 4.223.193,27 binnen gekomen, De stand van giro 777 van "het Rode Kruis is nu i 4.345.628,89.—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1