Goede reactie pr: Militaire verloven op West-Java ingetrokken Strijd met bende op Java Engeland op zoek naar nieuwe basissen Gewapend verzet duurt voort in Hongarije BEROEP OP SIMBOLON Burns en Dajan oneens Wensen van Nederlandse treinreizigers: RUSTIG ZITTEN EN GRAAG KORTE RIJTIJDEN In 1962 kernenergie als aan vulling van energietekort COMMUNISTEN BEWAPENEN ARBEIDERS Israël wil garanties van Egypte VRACHTAUTO REED BIJ GOUDA TE WATER, TWEE DODEN Weer 63 doden in Algerije Benzine maandag 8 cent duurder Schrijver in arrest Vicrbaansweg tussen Westen en Twente f ZATERDAG 5 JANUARI 1957 r J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3579 Weerberichl REEDS VÓÓR VERLIES VAN SUEZ: Brazilianen gaan dc zaak onderzoeken Dreigende slaking van Britse artsen VerbeLenn<reii Eleklrit'icaLie Dr. Den Hollander: topsnelheid blijft voorlopig 120 km Nasser dreigt Emigratie naar Brazilië Omgekomen bij zoeken naar oud lood Weer o verzicht J Vijfendertig doden O lUn nli1 TTiaaklP <>nm* ügs van do Britse bases in de Suez- <V r HlufllvlG t_I vtt (kanaalzone en Jordanië. Langs de Zuid- arabische kust, op het eiland Masirah Nuiispeet wordt weldra zelfstandige gemeente Aderlating ..VERTROUWEN" Oeganda Miljard (Van onze Utrechtse redactie) Elfduizend treinreiziger hebben naar aanleiding van een door de directie van de Ne derlandse Spoorwegen ingestelde enquête hun wensen ten opzichte van het treinverkeer bekendge maakt. Over het algemeen blijkt de Nederlandse spoorreiziger bij zonder belang te stellen in be hoorlijk comfort: rustig zitten op een goede stoel. Vcrlragiiigen T.E.E.-l ruinen 9 Zie verder pagina 3 Plannen worden uitgewerkt Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Nlaehtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 •«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 NJachtendienst 18.30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weck, i 2 43 nrr maand 1 7.40 per kwartaal. - Losse nummcr"l5 cJ!:t Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting tot zondagavond; AANHOUDEND ZACHT Zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen of mot regen. Overwegend krachtige Zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. B jan. ,on op S. 19, onder 16.47; maan op 10 42. onder 22 54. jan. zon op 3.49, onder 16.48; maan op 11 01, onder - -r Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ROF. mi'. F de Vries, voorzittei Raad heeft gisteren tijdens de open bare vergadering van die raad een nieuwjaarsrede uitgesproken. Aan hot slot van die rede heeft hu enkele beschouwingen gewijd aan dc aard en de betekenis van de advie/cn. die de SER aan de regering uitbrengt en daarmee over de plaats van dc SER in ons openbare leven Toen wij die passages lazen hadden wij het gevoel dat de opmerkingen van prof. De Vries wel eens dc terugslag rauden kunnen zijn geweest op een op merking, die de heer Oud onlangs in de Tweede Kamer heeft ge maakt, ter gelegenheid van een debat waarbij het jongste SER-rapport 'n ge ding was en die deze strek» ,iad dat de SER blijkbaar in Nederland re- i geerde. Prof. Dc Vries noemde de heer; Oud niet, maar het scheen ons een reactie op wat hij zei, omdat prof. De, Vries het tegenovergestelde van dei heer Oud betoogde en het karakter van de SER en zijn adviezen daarbij m het licht «telde. H£T betoog van prof. De Vnea laat zich als volgt samenvatten: Een •dvles dat betrekking heeft op regc- ringsingrijpen in zaken die in belang rijke mate het bedrijfsleven raker moet meer bieden dan een verzame ling van gegevens en een weergavi van uiteenlopende standpunten. Daai het de basii moet kunnen vormen vooi overleg tussen overheid cn bedrijfsle ven moet daarin een zekere ccnhcie van visie wat betreft de hoofdzaken worden aangetroffen. Dat betekent derhalve dat uit de dis cussie» in de SER een synthese of eer zeker compromis geboren moet wor den. Dat is nodig, want de regering heeft om haar politiek in dezen door j te voeren de medewerking van het be- j drijfsieven nodig. De bewering dat het niet tot de taak van de SER zou behoren cm naar zulk «en compromis te streven, omdat daarmee de regering het heft uit han den zou genomen worden, betekent cei aantasting van het grondbeginse" waarop de PBO steunt, nl. om het ge organiseerde bedrijfsleven te maker tot een der organen van de maat- schappij. Daarmee wordt de SER geen poli tiek orgaan. De regering staat vrij te genover zijn adviezen en moet die van het gezichtspunt van het algemeen be lang uit beoordelen en zo haar beleid bepalen. Staat van oorlog voor geheel Sumatra Mr. ff. zt. St. T. Kolfschoten, burgemeester ran Eindhoven, mens benoeming tot bwgemees- ter ren Den Hang verwacht wordt. Volgens berichten In de Indonesi- j sche pers zijn tijdens een gevecht tussen legereenheden cn een sterke I bende van 209 man op West-Java 35 bendeleden gedood. De bende werd door de militairen VOLGENS vrijdag in Djakaria ontvangen berichten verkeert het j gehele eiland Sumatra nog steeds in beroering, zij het dan dat j dit voor dc vcrschillcnae gebieden varieert. De Duitse generaal Hans Speiücl, du Door een legenvoordvoerder in Djakarta werd medegedeeld, dat; vermoedelijk bevelhebber" vav' rt, de staat van oorlog en beleg, die thans van kracht is in de provincie S Nau°-lanttstrijdkrachten m Centre ia.- Zuid-Sumatra en de districten Tapanuli en Oost-Sumatra van de' Europa zal worden provincie Noord-Sumatra, geleidelijk aan van toepassing zal worden verklaard voor het gehele eiland Sumatra. De berichten, dat de communistische paruj ondernemingsarbei ders van Pematang Siantar in Noord-Sumatra, bewapent, werden volgens het Islamietische dagblad „Abadi". in Medan bevestigd. Het in Padang verschijnende dagblad „Haluan" meldde, dat in Noord-Sumatra tenminste vier gewapende groepen om de macht strijden, nadat luitenant-kolonel Djamin Ginting in opdracht van de centrale regering de opstandige territoriale commandant kolonel vrl{Zw°ee!,l Sefetuieeuvln Je- Maludin Simbolon had afgezet. Het blad noemde de situatie „kritfek vechten tussen vrijheidsstrijders en en vol gevaren". j Russische en Hongaarse troepen, wer den donderdag Boedapest binnenge Uit Bandung werd vrijdag gemeld, dat de territoriale commandant van IVesl- Java alle verloven in zijn gebied heeft Ingetrokken. De aanleiding hiertoe werd niet vermeid. ri i «I Deze plannen gingen uit van het ver- ïiAorimf rus mul bij het sultanaat Oman on op vele andere VUvl J rllMlI IJ II11 nog zeer geheime plaatsen heeft de Brit se regering reeds een onderzoek doen Reeds enige jaren vóór dc Sueacrisis uitbrak, heeft dc Engelse regering ge tracht de verbindingen binnen het ge menebest te laten functioneren, onafhan kelijk van een doorgang ais het Stiez- kanaal en de eventuele willekeur van niet tot het gemenebest behorende landen. Het nieuws dat de R.A.F. voort aan op de Maiediveneilandcn (ongeveer 850 km ten westen van Ceylon) een basis zal hebben, komt daarom, volgens de welingelichte kringen in Londen, niet onverwacht. Reeds in 1953 werden plannen gemaakt voor een dergelijke serie van steun punten, die ver van hel ijzeren gordijn moesten liggen. De commandant van het derde regi ment, majoor Samosir, die zich verzette tegen overste Ginting, heeft geen gevoig gegeven san de order van deze laatste om naar Medan te komen. Het leger kondigde Intussen aan dat de chef staf, generaal-majoor Kasoetion. die momenteel in een ziekenhuis wordt verpleegd, eveneens naar Sumatra zal gaan om er de militaire problemen tot een oplossing te brengen. Vliegtuigen van de Indonesische Lucht macht hebben boven Tapanuli pamfletten uitgeworpen, waarin een beroep wordt gedaan op kolonel Simbolon die zich m Lumbandjulu. in de buurt van het Tobameer zou bevinden om zich bij de militaire autoriteiten te melden. In Djakarta werd vrijdag gezegd, dat IJ ET komt ons voor dat de doo U prof. De Vries hier gegeven be- tehouwing juist is. Alleen wanneer men voor Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie nieti voelt en haar wezen niet aanvoelt kan men de dingen zo scheef trekken als j in het in het begin van dit artikel ver- i melde debat werd gedaan. Het is toch waarlijk van betekeni: j In een gecompliceerde samenlevin; ais de onze en bij een kwetsbare eeo nomie als de onze indien het bont ge schakeerde bedrijfsleven bont zo wel wat de richtingen ais wat de tunc ties daarin betreft het over zee: moeilijke zaken, waarbij vele tegen gestelde belangen op het spel staan eens kan worden en zo ook aan de re gering zijn medewerking kan verle nen bij het volvoeren van haar poli tiek. Het dorp Nunspeet op de Veluwe dat tot nog toe behoorde tot de gemeente Ermelo, zal dit jaar een zelfstandige gemeente worden. Daarmee zal dan een einde komen aan de jarenlange strijd, die er gevoerd ts om deze scheiding tot stand te brengen. overtillen bij Koeningan in het ge- president Soekarnq zou hebben_verkl_aard bied van Cheribon. Men neemt aan, dat zij tot dc ondergrondse moham medaanse verzetsorganisatie Darocl Islam behoorde. Aan dc zijde van het leger zouden geen verliezen zijn geleden. zijn plan voor een regeling van dc crisis in het leger te zuilen bekendmaken, zodra Simbolon aan zijn oproep om naar Djakaria te komen, zou hebben gevolg gegeven. Midden-Sumatra is nog steeds vast in handen van een militaire raad, onder leiding van luitenant-kolonel Ahmad Hussein. i Tussen .generaal Burns, de bevel-)te gebruiken voor „aanvallen" op Is- hebber van de V.N.strijc!kraeUten en de Israëlische stafchef Mosje Dajan, zijn gisteren, naar men aanneemt, meningsverschillen gerezen over het terugtrekken van de Israëlische troe pen uit dc Slnaiwoestijn. Dajan en Burns hadden gisteren een onderhoud op de vliegbasis van El Arisj. Een grimmig uitziende Bums verklaarde na afloop van het overleg, dat hij aan de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld, ver slag zou uitbrengen voordat de tweede fase van de terugtrekking van de Is raëlische troepen begint. De voornaamste oorzaak van een veronderstelde verdaging is vermoe delijk de Israëlische eis. dat de Egyp- tenaren zich ervan zullen onthouden om El Arisj en enige andere plaatsen Van onze correspondent Gisteravond om half zes Is een vrachtwagen van de firma Van Nie- kerk uit Zwammerdam op de Voor Willens te Gouda met de Hnkerwielen in de berm geraakt en vervolgens in het water gevallen. Daarbü zijn twee mensen om hel leven gekomen. De wa gen haalde uit om drie fietsers, die in de richting Haastrecht reden, ln te ha len. Hij kwam geheel onderste boven in de vrjj diepe sloot te liggen en ver schillende getuigen van het ongeval stelden onmiddellijk reddingspogingen in het werk, maar het bleek niet mo gelijk de portieren te openen omdat de wagen te ver in de modder was ge zakt. Verbitterde emigranten De commerciële directeur van de Bra ziliaanse staats-olicmaatsehappij Petro- bas heeft gisteren in Rio de Janeiro meegedeeld, dat h'j een onderzoek heeft gelast naar aanleiding van de klachten van dc acht Nederlandse emigranten, die gisteren tut Brazilië in ons land zijn teruggekeerd. - Zoals bekend is. hebben de Nederlan- 24 pet. deelde op een persconfeienticbij ;um aankomst m Rotterdam mede, dat de toestand „ernstig 's. 1 o rn verklaard, dat het in het Portu gees gestelde contract, djat zij met de Braziliaanse maatschappij waren aango- De ..gesocialiseerde" Engelse artsen bobben gisteravond sterk doen door schemeren, dat zij misschien toch m sta king zullen gaan. als de Britse regering hun honorariumoisen met inwilligt. Woordvoerders voor ccn commissie, die onderhandelt over een verhoging van dc honoraria der 40.000 bij dc Nationale Ge zondheidsdienst aangesloten artsen met Eerst na een kwartier werd de poli tie gewaarschuwd en spoedig was deze toen. geassisteerd door de brandweer en een kraanwagen, ter plaatse. Toen de kraanwagen dc auto omhoog had ge- rokken bleek het niet meer mogelijk bh de beide inzittenden de levensgees ten op te wekken. De bestuurder was de 23-jangc J. E. Vink uit Oud Bode graven gemeente Zwammcrdam. Hij was met gehuwd. Zijn passagiertje was de 8-jarige T. Tuis uit Oud Bodegraven, gemeente Bodegraven. rafel". Israël tracht waarschijnlijk Egypte garanties te verkrijgen. van sleept. De regeringsblatlcn in Boedapest hebben gisteren openlijk toegegeven, dat partizanen, die trouw hebben ge i izworen aan de vrijheidsheld generaal envara 1 Maletcr, nu, twee maanden na de op- De politieke toestand in de Indonesi-j stand, nog doorvechten, sche hoofdstad werd verwarder dan ooitj sedert de opstandige Bewegingen opj ln de streek rondom Miskolc, Pecs Sumatra, toen vrijdag bekend werd, dat en het Balatonmeer wordt nog steeds de leiders van de regeringspartijen (gevochten. geen overeenstemming bereikten over Het orgaan van de Hongaarse vak- het lot van het kabinet. verenigingen ,,Nep Akarat" heeft kri tiek geleverd op de algevaardigden in De leiders van de zeven partijen, die deelnemen in het coalitiekabinet van premier Ali Sastroamidjojo, heb ben een vergadering op het hoogste niveau gehouden om te pogen tot ge zamenlijke actie te komen, teneinde de huidige crisis te overwinnen. Doch zij stemden blijkbaar alleen overeen mzake het houden van ecu nieuwe vergadering op later vast te stellen datum. Nu de Masjumi niet alle andere partijen heeft kunnen over tuigen, dat het kabinet moet worden vervangen door een sterk extra parlementair kabinet onder leiding van de vroegere Gce-president, Moh. Hatta. werd in "bevoegde politieke kringen verwacht, dat dc partij in de ..nabije toekomst" haar vijf ministers uit het kabinet zou terugtrekken. Volgens waarnemers zou het kabinet deze „aderlating" nauwelijks kunnen overleven, zelfs, indien het zou kunnen rekenen op een parlementaire meerder heid waarbij de communisten ongetwij feld steun zouden verlenen. Vele vooraanstaande Indonesiërs ge loven vast, dat slechts een hereniging van de hoogste leiders van 'het land, president Soekam© en oud-vlce-prcsi- dent Hatta, de weg kan banen naar een oplossing van de huidige crisis. Docii tot dusver is niet gemeld dat de van elkaar vervreemde leiders elkaar ont- moet hebben sedert Hatta vorige maand is afgetreden ais vice-president. het parlement en geëist, dat er in het vervolg individuele kandidaten worden gesteld en niet slechts één lijst volgens het communistische systeem. De afge vaardigden moeten volgens kiesdistric ten worden gekozen aldus het blad. Volgens Radio-Boedapest heeft de re- genng-Kadar zich voor het verkrijgen van belangrijke leningen tot de volgen de landen gewend: Roemenië, Oost- Duitsland. Tsjecho-SIowakije. Bulgarije, Polen. Zuid-Slavie en communistisch China. Het radiostation voegde hieraan toe, dat de 50 miljoen dollar die Rusland beeft toegezegd, besteed zullen worden voor het kopen van goederen in de Wes telijke landen en dat de regering-Ka- dar de onderhandelingen met de Wes telijke landen, die grote kredieten aan Hongarije willen verstrekken, voortzet. Ook zond radio-Boedapest een verkla ring uit van Imre Vajda, een lid van de Hongaarse delegatie bij de V.N., waarin deze een beroep op de Ver. Na ties doet om Hongarije hulp te verle nen. „Wij hebben vertrouwen in de Ver. Naties en wij hopen van harte dat dit vertrouwen niet beschaamd zal wor den", aldus Vajda. De Verenigde Staten werken aan een nieuwe resolutie over Hongarije, waar- In dc Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt verzacht een bijzondere commissie van onderzoek In het leven te roepen, die gegevens 2al moeten verzamelen over de Hongaar- se opstand, aldus is vrijdag in welinge lichte kringen te New Vork (vernomen. De resolutie, die naar men verwacht door Groot-Britannië zal worden ge steund, zul waarschijnlijk in het begin van volgende week op een voltallige bij eenkomst van de Algemene Vergade ring worden ingediend. instellen naar de mogelijkheid een lucht basis te vestigen. In Oeganda wordt de basis Entebbe met dc dag belangrijker. Men rekent zelfs niet meer met de mogelijkheid Malta of Libié te kunnen gebruiken. Bommenwerpers zouden zich reeds zon der bezwaren direct van Engeland naar Entebbe kunnen verplaatsen, zo nodig binnen enkele uren. Engeland streeft ernaar geleidelijk een nieuwe luchtroute in het leven te roepen, buiten het Midden-Oosten om via West-, Centraal- en Oost-Afrika naar bases in de Indische oceaan en naar Hongkong. Intussen hebben Egyptische functiona rissen ln verband met de opzegging van het Brits-Egyptische verdrag van 1954 door Cairo verklaard, dat de Britse bases en opslagplaatsen in de Suezkansalzone bijna een miljard gulden waard waren. Volgens de zegslieden bevatten de bases uitrustingstukken voor 50.000 man schappen, strategische oorlogsreserves, 50000" ton munitie, 300.300 ton ander ma teriaal, 2000 motorvoertuigen, 30 locomo tieven en 100 spoorwagens. De opslagplaatsen en reparatiewerk- plaatscn van EI Elkebir waren de groot ste militaire installatie ter wereld. Men verwacht, dat de Egyptische rege ring nog andere Britse en Franse bezit tingen zal „nationaliseren". De „drie wijzen" van Euratom, Louis Armimd, directeur-generaal van de Franse commissie voor atoomener gie, Franz Etzel, vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en Francesco Giordani, president van het Italiaanse Nationale Research-Insti- Zij legden er de nadruk op. dat dc artsen, als de regering hun eisen afwijst, „drastische maatregelen" zullen nemen, maar voegden hieraan toe, dat de patiën ten behandeld zouden worden, „wat ook mocht gebeuren". Zij zeiden met, hoe dit in zijn werk zal gaan. gaan, aanzienlijk afweek van het Engel- se stuk, dat zij in Nederland hadden getekend. Het onderzoek, dat thans in Rio de Janeiro is aangekondigd, zal zich in dc eerste plaats op deze kwestie rich ten, maar ook zullen de andere grieven van de Nederlanders worden onderzocht. Verder ziet man de rijtijden voor de lange afstanden zo mogelijk graag nog wat teruggebracht. Mat de fre quentie. welke nu vr'j algemeen een uur- of zelfs een half-uurdienst be draagt, blijkt men over het algemeen tevreden te zijn. De president van de N.S., dr ir. F. Q. den Hollander, die gisteren tijdens de nieuwjaarsontvangst van deze en quête melding maakte, zei dat het komende jaar wel ie:s ter vermeerde ring van het comfort oer tremreizige" zal worden gedaan. Uiterlijk en aan kleding van restauraties, toiletten, wachtkamers zullen worden verbeterd. Ook de borden en verlichting op de stations zuilen aan de tegenwoordige -ism worden aangepast Verder zijn maatregelen in voor bereiding om de rijfijden op lange .'standen te bekorten, zonder dat ivmwel de algemene topsnelheid van 120 km. voorshands wordt ver hoogd. ..Snelheid wordt duur be taald". aldus dr. t>.n Holia-der De kunst is nmt alleen om de snel- ud op te voeren doch ooi- om die "dig weer te kunnen terug!engen „r loei'.g vai, de sr.el-ieid zou aan hel •aterieel en met name aan de rem- 'orzieningen zulke zware eisen stel o. dat de kosten niet ir overeenstem' ->ng zouden zijn met het verwachte .oordeel. Vandaar d.ft een snelheid van 120 km per uur wel als een pla fond moet worden beschouwd, al zal men daar in de toekomst misschien weer anders over denken. Dat aan het geuite verlangen om de dienstregeling punctueel te volgen niet altijd kon worden volciaan, vindt niet in de laatste plaats zijn oorzaak m noodzakelijke werkzaamheden als het vrijmaken van kruisingen. Niet alle vertragingen, welke hieruit voort vloeien. kunnen worden voorzten. Ook de voortgaande modernisering (o.a de overgang van stoom cp etek- tnci'eit) vraagt van het personeel een groot aanpassingsvermogen. Het blijkt daarove in ruime mate te beschikken, doch het vraagt desondanks enige tijd om aan nieuwe bedieningsmethoden te wen.'en. Het aantat nog in gebruik zijnde stoomlocomotieven wo.'dt regelmatig minder. Het zijn er nog slechts 92. Waarschijnlijk ral nog dit jaar de elek trificatie van de baan Roosendaal klaar komen, zodat dan VlissingenNijmegen geheel onder de draad kan worden ge reden. De dek;:if.catie van hei traject AlkmaarDen Helder wordt rc;'en me< 1958 verwacht. De/e nieuwe eleKtri- sche verbinding /al dan gelijk met he. nieuwe station in ebr ik worden ge nomen. Het mater.pe! voor de nieuvt elek trische verbinding AmsterdamBrus sel /al voor de winterdienstregpling op de rails komen. De internationale lijn Antwerpen—Brussel zal in mei van ditl Emile Bustani, een politiek figuur uit Libanon heeft Zaterdag te Beiroet in een vraaggesprek met de correspondent .ruh, de „News Chronicle" gezegd, det presi dent Nasser van Egypte niet zal toestaan dat Britse cn Franse schepen, na de vrij making van het Suezkanaal, van dit kanna gebruik maken ais Israël de zóne van Gaz niet aan Egypte teruggeeft, Bustani, die een onderhoud met Nasser had gehad, verklaarde dat deze her.i had gezegd, dat geen enkel schip «oor het Suezkanaal mag varen als de tolgelden niet aan Egypte betaald zijn. Voorts zou Nasser verklaard hebben, da hij erop stat dat Egypte vergoeding zal krijgen voor de schade tengevolge van de BritsFranse actie. Bustani zei verder, dat Nasser nog steeds anti-commuinstiseh, maar niet anti-Russisch is. Nasser had verder volgens Boestani gezegd, dat hij een excuus voor de Isra ëlische aanval kon vinden wegens de staat van oorlog tussen Israël en Egypte. Ook kon hij een excuus voor de Franse actie vinden, omdat Egypte de Noord afrikanen helpt, maar hij begreep niet waarom Engeland, dat door een verdrag met Egypte verbonden is, aan de zijde van dc „vijanden van Egypte" had gevochten. De directeur van de Chr. Emigratie Centrale verzoekt ons roede te delen, dat in verband met het interview met de heer J. Dusseljee in „Trouw" van 11 december jl. er geen enkele verbin ding bestaat tussen deze centrale en de heer Dusseljee en dat de Chr. Emi gratie Centrale geen enkele contact on derhoudt met het Immigratie Comité uit de Nederlandse prot. chr. kolonies Carambei en Castrolanda. Dr. ir. F. Q. dm Hollander jaar zeits gereed zijn, doch niet de winterdienslregcling komt dt door gaande elektrische veroinding Amster damBrussel in bedrijf. Het wordt een uurdienst mei materieel dat, wat vol tages betreft, zowel in Nederland als België gebruikt kan worden. Om het uur zal men in Roosendaal moeten overstappen De snelle internationale diesei- trcinen, in het kader van de door zeven landen gevormde „Trans- Europ-Express". komen 2 jtm' op de rails. Het ideaal van ir. Den Hollan der, dat alle landen precies hetzelfde materieel in gebruik zouden nemen, zal wel niet geheel in vervulling gaan. doch wel dicht worden be naderd. Er komen n 1. vier typen rijtuigen een Zwitsers-Nederlands (dat geza ntenïijk eigendom van dc twee maat schappijen wordt) een Frans, eer. Duits en een Italiaans Aan het vast stellen der dienstregeling wor.lt op het ogenblik gewerkt. Tussen de belangrijke zakencentra van België Frankrijk, Luxemburg, West-Duitsland, Italië. Zwitserland en Van onze correspondent Ui het stadsziekenhuis te Kempen is overleden de 30-jarige H. Th. Klever- wal uit Apeldoorn, die enkele dagen geleden bjj het zoeken naar oud lood op het schietterreln te Oldebroek zwaar gewond werd, vermoedelijk door een ontploffende granaatkop. Voor het zoeken van oud lood op schietlerreinen moet men bevoegdheid 'nebben. Men krijgt die eerst na er on derricht in te hebben ontvangen. K. had deze competentie. De Kon. Marechaussee wijst erop dat ook dikwijls onbevoegden naar oud lood zoeken, wat levensgevaarlijk is. Bovendien wordt het als diefstal be schouwd. m 1956 zijn in de Verenigde Staten 15.400 gevallen van kinderverlamming geregistreerd, tegen 29.270 in 1955. Hulp Het Japanse ministerie van Sociale Zaken heeft aangekondigd dat het de armen zal gaan helpen door 190 nieuwe lommerds te openen. De Bilt, zaterdag 5 januari, 10 uur. Een actieve stormdepressie by Schot land verwijdert zich langs de Noorse kust naar de Poolstreken. Tussen deze depressie en een hogedrukgebied waar van het centrum boven Spanje gelegen is, wordt met een krachtige tot harde Zuidwestelijke wind zeer zaehie lucht uit de subtropen aangevoerd, waarin temperaturen van 12 tot 13 graden normaal. Ook morgen riumt de aanvoer van de zachte lucht voort. In het front dat de begrenzing van deze lucht vormt, komt ten Zuidwesten van Ierland een nieuwe storing voor. die zonder noe menswaardig uit te diepen over de Noordzee zal trekken en de wind tijde lijk weer iets zal doen toenemen. Plaatselijk zal er weer wat regen of motregen vallen. tuut, hebben donderdag en vrijdag te Luxemburg vergaderd. Aan het eind van de vergadering deelde de heer Etzel mede, dat het tekort aan primaire energie (steen kool, bruinkool, waterkracht, dus met van secundaire 'energie, zoals gas ert elektriciteit) in de zes landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1955 reeds de tegenwaarde van 21 miljoen ton steenkolen heeft bedragen. Zelfs ais de zes landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal alle mogelijkheden, gaan ex7 ploitere% zal dat tekort stygen en m 1975 de tegenwaarde van 33 miljoen ton steenkool bedragen. De „drie wijzen" hebben te Luxem burg nagegaan, in hoeverre atoom energie het tekort aan andere energie bronnen kan aanvullen. Tot 1961 zien zij geen mogelijkheden van een aan vulling met behulp van atoomenergie, maar in 1962 kan kernenergie een aanvullende rol gaan spelen. In 1970 zal de kernenergie vermoedelijk het tekort aan elektriciteit gaan opvangen. Drieënzestig Algerijnse opstande lingen werden vrijdag gedood toen Franse infanteristen met nationalisten in de buitenwijken van Akbou, 280 ion van Constantine, in gevecht raakten,, Dit Is van Franse zjjde vernomen. Er werden grote hoeveelheden mili taire uitrustingstukken en wapens ;in beslag genomen. Over Franse verliezen werd niets gemeld. Bij verspreide ge vechten werden nog 27 rebellen gedood. Een Europese juwelier werd met een mes om het leven gebracht. Als gevolg van de verhoging van het bijzonder invoerrecht en de daarover geheven omzetbelasting worden de prij zen van benzine op 7 januari a.s. met 8 cent per liter verhoogd. Zoals bekend is, is dit een gevolg van de belastingmaatregelen, waarbij ook de suiker en gedistilleerd duurder wor den. (Van onze Haagse redacteur) - Door de rijkspolitie is een zekere S, gearresteerd en in het Huis van Bewa ring te 's-Gravenhage opgesloten .op grond van aanklachten, uit diverse krin gen. S.. die dc schrijver is van het hoek van het. leven van generaal Spoor zou kans hebben gezien grote geldbedragen van oud-Indische relaties los te krijgen a.m. door ontroerende verhalen op te hangen en door valse voorspiegelingen. Zo zou de dochter van een oud-gouver neur van West-Java zelfs haar aandelen aan S. hebben toevertrouwd. In heel het land sehijnt S. grote lenin gen te hebben gesloten. Door zijn char mant optreden wist hij het vertrouwen, ook van vooraanstaande figuren te win nen. In hoeverre S. zich werkelijk schul dig heeft gemaakt aan strafbare delicten zal de justitie p.u onderzoeken. In de aanleg van een nieuwe vier- ba ansverbinding lussen het Westen des - - lands en Twente schijnt thans enige te- voorkomen, ongeveer 7 graden boven kening te komen. In de Kamer van i i J- Koophandel voor Twente cn Salland is namelijk meegedeeld, dat de plannen zijn bestudeerd, dat rijkswaterstaat ze verder uitwerkt en dat over het juiste trace wordt beraadslaagd. Men staat met onwelwillend tegenover de wens van Twente om met de aanleg van deze belangrijke verbinding niet alleen m het westen de3 lands te beginnen, doch ook ten oosten van de IJssel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1