Nieuw plan aan Congres voorgelegd 1 Indonesische regering bereid tot concessies Ook op Borneo Troepen van V.S. op de bres in Midden-Oosten Militaire hulp voor wie haar vraagt alleen Israël terug uit Gaza, dan pas Suezkanaal geheel vrij KADAR KONDIGT HARDE POLITIEK AAN Chroestsjew leidt bespreking in Hongaarse hoofdstad Davis blijft op politiebureau MASJOEMI TREEDT NIET UIT INDONESISCH KABINET Autonomie voor de provincies Jordaniërs Mazen spoorweg op in Israël Giro 777 en 999: bijna 9 miljoen H.M. de Koningin j weer teruggekeerd Sowjettariks voor hoofdkwartier geheime politie Reuzen-tanks door de lucht Eurotomverdrag vóór eind februari Weeroverzichi MAANDAG 7 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3580 Weerbericht Vijf opvarenden verdronken Tweede Techn. proefvaart Statendam c NASSER STELT NIEUWE EISEN UITNODIGING VAN BOEDAPEST VOOR HAMMARSKJOELD I Scheepvaart in haven Port Said hervat Zal JEMEN betrekkingen met Engeland verbreken? Studenten contra Kadar Lemsterkerk versleept V Brits vissersschip vergaan: Borneo Djambi PRESIDENT EISENHOWER heeft zaterdag het Amerikaanse Congres machtiging gevraagd voor het gebruik van Amerikaanse strijdkrachten in en economische hulpverlening aan het Midden oosten. De troepen zouden slechts worden ingezet „ten einde de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid te verzekeren cn te beschermen van naties, die om zulke hulp verzoeken tegen openlijke gewapende agressie van een land, dat wordt beheerst door het internationale communisme". Eisenhower deed dit verzoek tijdens een buitengewone gezamen lijke vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Zijn rede werd door radio en televisie uitgezonden. In het Congres verwacht men vrijwel algemeen, dat Eisenhower de gevraagde machtiging zal krijgen, al kan hiervoor wel een debat van enkele weken nodig zijn. Een ontwerpresolutie, die het voorstel van de president inhoudt, is reeds bij het Congres ingediend. Niets te vrezen Israël Ver. Naties DE LAATSTE HOOP op politieke vrijheid is gisteren in Hongarije de bodem ingeslagen, toen de langverwachte regeringsverklaring van het regime-Kadar werd gepubliceerd. De inleiding tot deze verklaring is in een scherpe toon gesteld. Weliswaar worden enige concessies gedaan en wordt „democrati sering" aangekondigd, maar op de eisen, die tijdens de vrijheidsstrijd door het Hongaarse volk zijn gesteld, wordt niet ingegaan. De regeringsverklaring kwam af nadat dit werd pas latex- bekend in Boedapest een conferentie was gehouden van Chroest sjew (de Russische partijsecretaris), Malenkow en vooraanstaande leiders uit Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Uit de verklaring blijkt, dat Hongarije niet de vrijheid zal krijgen van Polen. De bedreigingen, die worden geuit, hebben vrees verwekt voor een nieuwe zuivering in het land. Concesssie? Programma «MIS Met ingang van morgen Met ingang van 8 januari zal de scheepvaart in de haven van Port Said hervat worden, aldus heeft admiraal Joessef Hammad, directeur van het Egyptische havenwezen meegedeeld. Tot nader order mogen schepen tussen 8 uur 's morgens en 3 uur 's middags de haven binnenlopen. Amerikaan, die vliegtuig Hel verongelukken, wordt terechtgesteld De Amerikaan John Gilbert Graham zal volgende week in de gaskamer ter dood worden gebracht wegens moord op 44 personen, onder wie z(jn moe der, aan boord van een vliegtuig, al dus is zaterdag uit Cannon City in Colorado bekendgemaakt. Graham liet het vliegtuig, een Douglas DC—6 van de „United Airlines", in november 1955 verongelukken door middel van een tijdbom. Scherpe toon Vage belofte Kerken Advertentie Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 42451Ö Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravcnhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm, Tel, 114402 Klachtendienst 18 30-19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand 7 40 per kwartaal Losse nummers 15 cent, Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. VEEL BEWOLKING Zwaar bewolkt met in het uiterste Zuiden van het land hier en daar mist en morgen plaatselijk wat lichte regen of motregen. Matige af en toe vrij krach tige Zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 8 jan. zon op 8.48, onder 16.50; maan op 11.21. oneer 00.00. Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J, A, H. J. S. BRUINS SLOT Eisenhower waarschuwt Het Britse vissersvaartuig „Vaila" is zondag ter hoogte van de Hebndcn in een storm vergaan. Vijftien opva renden konden worden gered, maar vyf mannen verloren het leven. de Sowjet-Unie President Eisenhower tijdens zijn rede voor het Congres. Achter hem (links) ire-president Richard Nixon en de „speaker" Sam liayhurn. De Indonesische regering heeft maandag bekend gemaakt bereid te sljn zeer ver te gaan in het tegemoetkomen aan de eisen van de provincies buiten Java tot autonomie in bestuurs- en financiële aangelegenheden. De minister van Financiën, Jusuf Wibisono, heeft medegedeeld dat een bedrag van 20 miljoen rupiah naar Midden-Sumatra is overgemaakt en dat Zuid-Sumatra voorlopig zijn inkomsten uit belastingen en douanerechten mag gebruiken voor de uitvoering van wederopbouw- en ontwikkelings plannen. staan: Zuid-Sumatra. Midden-Sumatra, Djambi, Riouw, Noord-Sumatra, en At- jeh. Doch ook in het Oostelijk deel van Noord-Sumatra ts een comité opge richt, dat autonomie eist voor het gebied rondom Medan. Voorts werd maandag in Djakarta be kend gemaakt, dat de gouverneur van Borneo. Milono, zijn bevoegdheden zal Volgens een woordvoerder van het Is raëlische leger hebben Jordaanse zelt- moordeommando's zondagmorgen een gedeelte van de spoorweg tussen Jeru zalem en Tel Aviv opgeblazen. Op giro 777 van het Nederlandse Ro de Kruis is tot heden 4.426.442,20^ bin nengekomen en op 999 van het Natio nale comité Hulpverlening Hongaar se volk J 4.283.760,66. De tweede technische proefvaart van de Statendam, die momenteel voor de H.A.L. in aanbouw is bij de werf Wilton Feijenoord te Schiedam, zal naar wij vernemen, plaats hebben van 14 tot 17 jajiuari. Deze proefvaart is destijds uitge steld, nadat by de eerste proefvaart in december een motorstoring was opgetreden. neo zal ook nog een gouverneur worden benoemd. Leden van een delegatie van Zuid-Su matra, die in Djakarta besprekingen hebben gevoerd en thans weer naar Pa- lembang zijn teruggekeerd, verklaarden dat bun reis een succes Is geweest. Het agentschap van de Bank Indone sia in Padang, de hoofdstad van Midden- Sumatra, tat thans onder het gezag staat van een militaire raad, hoeft reeds opdracht gekregen dat het provinciaal bestuur over de aangevraagde twintig miljoen rupiah kan beschikken. Voorts verklaarde minister Wibisono dat „m afwachting van een oplossmR". overdragen aan drie waarnemend gou- Zuid-Sumalra zijn inkomsten in de pro- i verneurs van de drie nieuwe provincies vincic mag houden, vooropgesteld dat I West-, Zuid. cn Oost-Borneo. Voor de, de gelden goed worden beheerd. nog in te stellen, provincie Midden-Bor De bereidwilligheid van de centrale regering ten opzichte van de eisen van de provincies kwam ook tot uiting in een mededeling van de minister van Binnen landse Zaken, Sunarjo, dat hij bij het parlement een wetsontwerp zal indienen tot het verlenen van provinciale autono mie aan de residentie Djambi Het volkscongres van Djambi, dat wat burgerlijk bestuur betreft tot de provin cie Midden-Sumatra behoort, doch in mi litair opzicht onder het militaire comman do van Zuid-Sumatra valt. heeft zondag besloten ,,de residentie van Midderf-Su- matra af tc scheiden", Twee vertegen woordigers van het Volkscongres van Djambi, die zondag in Djakarta aan kwamen, deelden mede, dat Djambi met Midden-Sumatra heeft gebroken, omdat de residentie al zo lang heeft gewacht op een besluit van do centrale regering, waarbij de status van provincie aan de residentie wordt toegekend, en dat de plaatselijke leiders w verband met de tegenwoordige verwarde situatie het no dig hadden geoordeeld zelf maatregelen te nemen. Djambi zal voorstellen, dat de tegen woordige resident Djamin Geltin Datuk tot gouverneur wordt benoemd, Minister Sunarjo zeide maandag, dat niet alleen Djambi. maar ook do Riouw- Archipcl tussen Sumatra en Singapore, een autonome provincie zal worden. Su matra zal dan uit zes provincies be- Eisenhowers program omvatte drie punten: 1. Samenwerking met en hulp aan landen of landengroepen in het gebied voor de economischs ontwikkeling ter handhaving van de nationale onaf hankelijkheid. 2. Huip aan en samenwerking met ianden op militair gebied. 3. Gebruik der Amerikaanse strijd krachten tegen een openlijke gewapen de agressie van de kant van een com munistisch land. De twee volgende belastingjaren wil de president telkenmale 200 nuR joen dollar beschikbaar gesteld zien. Dat bedrag zou dan andere bedragen voor buitenlandse hulp onveriet moe ten laten. Eisenhower kondigde aan, dat een speciale missie onverwijld naar het Midden-Oosten gezonden zou worden om de Amerikaanse hulp te verduide lijken. De president gaf de verzekering: „De Sowjetunie heeft in het Midden- Oosten of elders in de wereld niet het minste van de Verenigde Staten te vrezen zolang haar regeerders niet als eerste overgaan tot agressie". De president betoogde, dat het gro te gevaar van het ogenblik erin be- President Nasser van Egypte heeft een aantal nieuwe eisen gesteld waar aan voldaan zou moeten rij« voor het Suezkanaal weer in gebruik kan worden genomen. Radio-Cairo heeft meegedeeld, dat de nieuwe eisen van Nasser zijn: 1. Engeland cn Frankrijk mogen geen schepen door het kanaal zenden zolang de Israëlische troepen zich niet uit de strook bü Gaza hebben teruggetrokken, 2. Er zullen geen schepen in het kanaal worden toegelaten zolang de tolgelden niet direct aan de Egyptische kanaal maatschappij worden betaald (tot dus verre betaalden sommige landen nog steeds aan de oude in Parijs gevestigde maatschappij.) In Washington wordt vernomen dat Nasser niet za! toestaan, dat secretaris, generaal Hammarskjoeld tegelijk met de Egyptische, Britse en Franse afvaar digingen in de Verenigde Naties onder handelingen voert over de toekomstige status van het Suezkanaal. Naar verluidt, wenst Nasser niet dat Hammarskjoeld zelfs maar indirecte be sprekingen over dit onderwerp voert met de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Nasser beschouwt Frankrijk als veel meer verwikkeld met Israël dan Engeland tijdens de recente Brits-Fran se invasie in de zone van het Suezka naal. Hammarskjoeld zou in verband hiermee naar Cairo willen vliegen De permanente Israëlische vertegen woordiger bij de Ver. Naties Eban, heeft zaterdag met secretaris-generaal Ham- Dag Hammarksjoeld, de secretaris-ge neraal van de Ver. Naties, heeft een uit nodiging gekregen om in het voorjaar een bezoek aan Boedapest te brengen, zo heeft de Hongaarse minister van Bui tenlandse Zaken. Horvath, zondag te Boedapest bekendgemaakt. Vier economische deskundigen van de Ver. Naties vertoeven zoals gemeld op het ogenblik in Hongarije om een rap port op te stellen over hulpverlening aan het land. Leider van het groepje is de Fransman Philippe d'e Seyncs, onder secretaris voor economische zaken van de V.N. marskjoeld over de verdere terugtrek king van de Israëlische troepen gespro ken. Dit was het eerste contact van Eban en Hammarskjoeld sedert de laat ste op 21 december bekendmaakte, dat de Israëlische troepen in de eerste week van januari tot achter El Arisj terug- gelrokken zouden worden. Een Israëlische woordvoerder ver klaarde zaterdag in New York dat Eban o.m. de kwestie van garanties voor de Israëlische veiligheid ter sprake bracht. Israel wil een nieuwe blokkade van zijn scheepvaart in de golf van Akaba ver hinderen. evenals herstel van de Egyp tische militaire basis in de Sinaï en het optreden van Egyptische commando's van uit de strook van Gaza. staat, dat de communisten terecht of ten onrechte zouden concluderen dat het Midden-Oosten onvoldoende ver dedigd is. Dit zou hen tot een open lijke aanval kunnen verleiden, wat tot een keten van gebeurtenissen zou lei den die vrijwel zeker de Ver. Staten in een militaire actie zou verwikkelen. Verden zei Eisenhower: „Dit pro gramma zal niet alle problemen van het Midden-Oosten oplossen". De pre sident zei, dat hij by voorbeeld pro blemen als het Arabisch-Israëllsche geschil aan de Ver. Naties ter oplos sing overlaat. In verband met het feit, dat het op treden tegen agressie alleen zal kun nen gebeuren als een slachtoffer om hulp vraagt, hebben waarnemers op gemerkt, dat bij een aanval op Tur kije, Pakistan, Irak en Iran aam geslotën^bijhet yêrdmx-vfi'fi' Bagdad deze ianden "ongetwijfeld de hulp van Amerika zullen inroepen. Moeilijker wordt het als een slacht offer van agressie Amerikaanse hulp weigert. Egypte en Syrië hebben al te kennen gegeven, dat zij aan de motie ven van Amerika twijfelen. In zulke gevallen zou Eisenhower de Verenigde Naties kunnen verzoeken tussenbeide te komen om een toestand, die een gevaar voor de wereldvrede inhoudt, te stabiliseren. De algemene vergadering van de V.N. kan Amerika machtigen in te grijpen als de Veiligheidsraad door een veto tot machteloosheid zou zijn gedoemd. Eisenhower stelde zijn programma uitdrukkelijk afhankelijk van het ge zag van de Veiligheidsraad. Naar van regeringszijde later verduidelijkt werd, doelde de president hiermee op de be paling in het handvest der Ver. Na ties, die operaties ter verdediging van een aangevallen land toelaat, mits die operaties onmiddellijk aan de Ver. Na ties worden gerapporteerd en mits zij onmiddellijk gestaakt worden zodra de Veiligheisraad zelf stappen onder neemt om vrede en veiligheid te her stellen. Overigens kunnen de Ver. Sta ten elk voorstel van de Veiligheids raad om afkeuring uit'te spreken over een Amerikaans militair optreden door hun veto verhinderen en dan even eens zelfstandig optreden. In de machtige kranen van de dry- rende Nederlandse bok „Arend" hangt obstakel nr. 16": een kanaal- slepertje, dat tjdens de. invasie van de Anglo-Franse troepen in de finten van Port Said tot zinken teas gebracht. Langszj ligt de Nederlandse sleep boot Zeehond". H.M. de Koningin is vanmorgen met de prinsessen Irene en Margriet van. de wintersportvakantie in Sankt Anton in Nederland teruggekeerd. Prinses Ma rijke was reeds zondagavond terugge keerd. H.M. de Koningin werd o.a, begroet door dr. ir. Den Hollander, president van de Nederlandse Spoorwegen en enige andere spoorwegautoriteiten. Koningin Juliana gaf tegenover dr. Den Hollander haar grote voldoe ning te kennen over het prachtige materiaal waarmee de reis gemaakt was. Toen de Koningin reeds in haar auto gezeten was trachtte een onge veer 45-jarige dame uit het publiek haar een brief te overhandigen. Een particuliere rechercheur, die er niet direct in slaagde haar van dit voor nemen af te brengen, kreeg assis tentie van een Baarnse inspecteur van poli'ie die de dame meenam naar, het politiebureau. 2. Bescherming van de volks democrati se he instellingen en verworvenheden. 3. Grotere autonomie voor het provin ciaal bestuur. 4. De democratisering zal in overeen stemming zijn met de Hongaarse tra dities en1, (verstandigheden. 5. Hef staatsapparaat zal eenvoudiger worden gemaakt en de bureaucratie zal worden afgeschaft, 6. Algemene democratisering van het land. 7. De volksdemocratiscche discipline zal worden gewaarborgd. 8.. Het wettelijke systeem zal worden versterkt etc. Zondag verschenen opnieuw Russische tanks voor het hoofdkwartier van de geheime politie te Boedapest. Dit gebouw was een van de eerste centra, die door de Hongaarse vrijheidsstrijders werd veroverd in oktober. Na de bekendmaking van de regering bespeurde men tekenen van een geladen stemming onder het Hongaarse volk. Men vraagt zich af boe de arbeiders op de verklaring zullen reageren. In de verklaring wordt gezegd, dat „arbeiders, boeren en intellectuelen, die trouw zijn aan het Hongaarse volk recht hebben om deel te nemen aan de demo cratie en vrijheid. Allen, de tegen de wettige orde van de Hongaarse volks republiek zijn hebben geen recht op vrijheid, ook niet als zij hun politieke activiteiten verbergen onder democra tische leuzen. Laatstgenoemden verdie nen de ernstigste bestraffing". Verder blijkt dat de Russen, ondanks allerlei concessies, van plan zijn het Hon gaarse gebied vast in hun greep te hou den. Concessies, die zijn gedaan hebben be trekking op de vrijheid van de kerken, hogere lonen, invloed van arbeidersra den, meer zelfstandigheid voor boeren, de aandacht voor de zware ndustrie e.d. Het programma van de regering-Kader omvat als voornaamste punten: I. Verdere democratisering van het be wind. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Gary Davis ge adviseerd, bij de consul van de V. S. te Rotterdam een immigrantenvisum aan te vragen. Voor een immigrantenvisum De drie grootste aluminium tanks van Europa vervaardigd door een Delftse in dustrie bestemd voor de B.P.M. te Per nis leverden nogal wat transportmoei lijkheden op Zo konden zij niet door de brug van Overschie op hun weg naar Rotterdam, Een drijvende kraan kwam eraan te pas. De tanks werden na een korte lucht reis over de brug op twee zolderschuiten geplaatst is geen paspoort nodig. Indien Davis dit advies opvolgt, zal zijn aanvraag m overweging worden genomen, zo werd v,an de zijde van de ambassade der V.S. in Don Haag vernomen. Davis zal dit aanbod echter niet accepteren. Het feit, dat de mogelijkheid tot verkrijging van een immigranten visum is geboden, verandert aan zijn status in Nederland, die overigens in genen dele duidelijk is omschreven, niets. Davis bleef dus tijdens het week end op het hoofdbureau van politie gast vrijheid genieten. In de verklaring wordt een scherpe toon aangeslagen, waarschijnlijk onder de invloed van de Sowjet-Ieidcrs, die met de regering-Kader hebben gecon fereerd. In de Inleiding van de verklaring wordt voor het eerst gesproken over ,,het ver raad van de regering van Imre Nagy". Tot nu toe was Nagy alleen beschul digd van zwakte. De regering geeft de vage belofte, dat besprekingen zullen worden gehouden met „figuren uit het openbare leven en deskundigen van verschillende partijen en met personen, die niet tot een partij behoren". Mits deze personen „bereid zijn,te werken voor het socialisme en tegen de contra-revolutie zullen zij wor den gekend in het opstellen van het gedetailleerd program van de regering". Overeenkomsten gesloten tussen „de democratische staat" en de kerken worden erkend en de vrijheid van gods-, denstonderwijs op de scholen wordt gegarandeerd. Doch de regering ver wacht getrouwheid van de kerkelijke leiders jegens de staat. De arbeidersraden zullen een nieuw leenstelsel in het leven roepen, waar door de arbeiders meer zullen verdienen. Ook zullen deze raden meer zeggenschap kragen in de economische leiding, van de bedrijven. Het tweede vijfjarenplan ia afgelast." Op de conferentie, die met de Russi sche leiders in Boedapest is gehouden was Polen niet vertegenwoordigd. De Mohammedaanse Masjoemipar- tjj, die in het Indonesische kabinet vijf zetels bezet, heeft besloten niet uit de regering te treden. Dit heeft een woordvoerder van de partij zaterdag meegedeeld. Volgens hem was de tijd voor uittreden nog niet rijp, omdat de meeste van de zeven regeringspartijen niet kunnen instemmen met de wens van de Masjoemi dat Hatta premier zal worden. De Indonesische regering heeft za terdag vijf vliegtuigen met mariniers naar Noord-Sumatra gestuurd. Kort te voren was het zevendaagse ultimatum aan de opstandige kolonel Simbolon afgelopen zonder dat Simbolon zich had overgegeven. Jemen overweegt de diplomatieke be trekkingen met Engeland te verbreken. .Temen beschuldigt Engeland ervan aan vallen te hebben gedaan op Jemeniti- sche dorpen. Te zelfdertijd wordt van de Bahrein- eilanden bericht, dat de toestand ge spannen is nadat enige tijd geleden an ti-Engelse leiders zijn gearresteerd. De Belgische minister van Buitenland se Zaken. Spaak, heeft zaterdag ver klaard, dat de verdragen over Euratom de atoomgemeenschap van zes landen en een tolvrije gemeenschappelijke markt voor dezelfde zes landen om streeks 20 februari kunnen worden on dertekend. Spaak sprak na een bijeenkomst van twee dagen van deskundigen uit Frank rijk, West-Duitsland, Italië, België. Ne derland en Luxemburg. ,,De technische moeilijkheden zijn sterk gedund. Mislukking is ondenk baar", zei Spaak. De vereniging van Hongaarse univer siteitsstudenten heeft op een stormachti ge bijeenkomst te Boedapest met 52 te gen 25 stemmen een resolutie aangelo- men waarin de overtuiging tot uitdruk king wordt gebracht dat de opstand in Hongarye een nationale opstand was en niet, zoals de regering-Kadar beweert, een door fascisten geleide tegenrevolutie. Volgens het Sumatraanse blad „Ha- luan Adang" heeft kolonel Simbolon bekend gemaakt, dat hij „geen bevel zal geven om iemand, wie dan ook aan te vallen, aangezien dit bloedvergieten tussen ons zou betekenen". De Indonesische militaire politie heeft zaterdag Moehtar Loebis, de hoofdredacteur van het Djakartase blad „Indonesia Raya", vrijgelaten, na hem zonder formele beschuldigingen 21 dagen te hebben vastgehouden. Van de dertien in het Suezkanaal „ge strande" schepen, die alle met de boeg naar het zuiden lagen, zijn er gisteren acht naar het noorden gedraaid. Hun boegen zijn nu gericht naar Port Said en de open zee. De laatste vijf zullen vandaag gedraaid worden. Tot de ver sleepte schepen behoort de Nederlandse Lemsterkerk. Als alle schepen gedraaid zijn. zullen.ze in konvooi naar Port Said varen. Men verwacht dat zij woensdag of donderdag Port Said zullen verlaten. DE BILT, maandag 10 uur. In de nacht van zaterdag op zondag bereikte het koufront van een nu boven de Fin se golf gelegen depressie ons land. De aanvoer van warme subtropische lucht werd hiermee onderbroken, nadat zater dag in De Bilt een gemiddelde etmaal- temperatuur was bereikt van 12.1 gra den, hoger dan sinds 1849 was waargeno men, Achter het koufront, dat in Twen te nog 13 mm regen bracht, drong min- der zachte en belangrijk drogere lucht van poiaire oorsprong Nederland binnen. Hierin kwamen flinke opklaringen voor, die zich ook de afgelopen nacht wisten te handhaven en waardoor de temperatuur in het binnenland tussen I cn 4 graden daalde. In de polaire lucht kwam een gebied van hogedruk tot ontwikkeling, dat vanochtend met een hoogste barometer stand van 1041 mb boven Frankrijk lag en zich in de richting van de Alpen verplaatst. Tussen Groenland en IJsland bevindt zich een depressie vr a ongeveer 960 mb, die in Noordoostelijke richting beweegt, terwijl een nabij de Azoren gelegen lagedrukgebied naar het zee- gebied ten Westen van Ierland koerst Deze ontwikkeling heeft tot gevolg, dat Britse Eilanden, het Noordzeegebied er. ook ons land in hoofdzaak onder invloed van een Zuidwestelijke stroming zullen blijven, zodat terugkeer van' sub tropische lueht kan worden verwacht Dit zal vrij veel bewolking met zleh meebrengen, terwijl er plaatselijk een beetje regen of motregen kan vallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1