Plan voor ontvoering van Lacoste REGELMATIG ONDERZOEK Geheim comité tegen het nationalisme Ned. arts ontwikkelde kanker - preparaten Mr. Kolfschoten benoemd tot burgemeester van Den Haag Na noodlanding op spoorbaan gekanteld tHSïi Geen misverstand FRANSE GENERAAL GEARRESTEERD Plan voor indirecte besprekingen Regering bereidt maatregelen voor Loos alarm over „in zee gestort" vliegtuig Onoverzichtelijke Vliegverbod boven Molukken W eeroverzicht Verhoging van de vennootschaps belasting? situatie Lemsterkerk" uit Suezkanaal BOTSING NOG NÈVOORKOMEN LAPPIE KMJN *57^ DINSDAG 8 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3581 Weerbericht HOOPGEVENDE RESULTATEN Toestand verbeterde waarneembaar Mr. Van Hall wordt op 1 febr» geïnstalleerd EN DE OUDE TOREN Zie verder pagina 3 Sumatra en Djakarta Advertentie Imiitimiiiii Geen rauwkost Bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1957 is de burgemeester van Eindhoven, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, met ingang van 10 februari benoemd tot burgemeester van 's-Gravenhage. Treinverkeer gestremd „MOET JE NU EENS KIJKEN, ha, ha, ha, wat is dat leuk! Hoe was dat nu ook al weer", mompelde Lappie, terwijl hij voor zijn boekenkast op de grond lag. „Ja", ging hij verder, „ik moet altijd grin niken, als ik die avonturen weer nalees, ik heb ze allemaal opgeschreven". Ik knikte en pakte het boek van hem aan. Op de omslag stond in mooie krulletters: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtend senst abonnementen 18.30—18.30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 •j.Gravenhage- Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—1930 u.: Tel 332560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weck, 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H, DE RUIG Twum> Verwachting, geldig tot woensdagavond. ZACHT WEER Overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen tot krachtig of hard toe nemende Zuidwestelijke wind. 9 jan. son op 8.48, onder 16.51: maan op 11.43, onder 1 07. Hoofdredacteur; Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT MIJ dr. A. A. van Rhijn heeft in het decembernummer van „Door braak" (orgaan van de protestants- christeliike werkgemeenschap in dc P.v.d.A.) een artikel geschreven ovei „Secularisatie en Doorbraak". De heer Van Rhijn bestrijdt in dit artikel de gedachte dat het stembus- verlies van a.-r. en c.-h. een toenemen de secularisatie zou bewijzen. De heer Van Rhijn orJkenl niet dat in de te genwoordige tijd helaas overal tekenen van ontkerstening waar te nemen ziin, maar hij ontkent wel dat de stembus resultaten daarvan een symptoom zou den zijn. Naar onze mening kan men op hel ogenblik noch het een noch het ander geheel exact betvijzen. Daarvoor zou een zeer intensief opinieonderzoek no dig zün. Intussen is er op dit gebied we! het een en ander verricht, In de Epiloog" van zijn boek „Overheid en Onderdaan"*), wijdt prof. dr J. de Jong aan deze kwestie grote aandacht Aan de hand van allerlei tabellen komt hij o.m. tot deze conclusies: le dat er een beweging aan de gang is in de richting een zich onttrekken aan de kerk. 2e dat er een aanzienlijke interne verschuiving bij de Partij van de Ar beid plaatsvindt ten nadele van de tol een kerk behorenden (pag. 180). En op pag. 214 concludeert prof. De Jong op grond van zijn analyse der beschikbare gegevens, dat het struc tuurpatroon van het Nederlandse kie- zersvolk niet wezenlijk veranderd Is in 1955. Integendeel, zo zegt hij: In de loop der jaren zijn de oorspronkelijke ver houdingen wat betreft de samenstel ling van de groep kiezers die socialis tisch stemden weer veel duidelijker op de voorgrond getreden. De P.v.d.A heeft haar werfterrein. als van ouds her de S.DA.P., hoofdzakelijk onder de buitenkerkelijken en de religieus minder gebondenen. De stembuswlnst van de P.v.d.A., het stembusverlies van a.-r. en c.-h en de toenemende secularisatie staan, als men deze aanvankelijke conclusie mag aannemen, wel degelijk met el kaar In verband. Degenen, die deze conclusies gedo cumenteerd wensen te zien, zullen er goed aan doen het boek van prof. De Jong, waarop wij nog nader terug komen, te lezen. DE mag of de secularisatie de stembuswinst van de P.v,d,A, e,i het stembusverlies van de confessio nele partijen op haar geweten heeft i! dus, naar ons gevoelen, een vraag van feitelijke aard, die men alleen door onderzoekingen, als door prof. De Jong aangevat, kan beantwoorden. Maar daarom la het zo vreemd, dat de heer Van Rhijn tegen het poneren van deze stelling, die men dus waar schijnlijk wel voor feitelijk juist kan houden, opkomt door te zeggen dat deze stelling op een „misverstand" be rust Dat misverstand ls volgens de heer Van Rhijn het volgende: „De confessionele partijen zijn ken nelijk van mening dat al wie chris ten wil zijn, op haar moet stemmen. Intussen is dit een pretentie, die zij onmogelijk waar kunnen maken. Er zijn tegenwoordig tienduizenden chris tenen, die van mening zijn dat de con fessionele partijen hun tijd gehad heb ben. Dat deze gedachte steeds meer doordringt, blijkt ook uit het feit, dat het aantal stemmen op de P.v.d.A. ook in typisch orthodoxe gemeenten, zeer belangrijk is toegenomen." Nu zouden 'wij allereerst dit willen zeggen: Als een confessionele partij van me ning zou zijn dat ieder christen op haar moet stemmen en het blijkt dat niet ieder christen dat doet, dan zegt dat niets over het gehalte van deze pretentie. De eis dat ieder Nederlander de wet moet gehoorzamen wordt niet in zijn waarde aangetast door het feit, dat vele Nederlanders die wet dagelijks ongehoorzaam zijn. Daar komt dus helemaal geen „mis verstand" bij te pas. Wij zouden het zo willen stellen. Wij menen dat de situatie zo is, dat christelijke partijformatie voor een goede politieke ontwikkeling van ons land noodzakelijk is. Aangezien dit on ze mening is, vinden wij vanzelfspre kend ook dat onze medechristenen er goed aan zouden doen deze mening te delen en met ons christelijke partijfor matie voor te staan. Nu zijn er christenen die onze me ning ter zake niet delen en die P.v.d.A stemmen. Dat is duidelijk. Maar de vraag of de stembusuit slag met secularisatie te maken heeft is daarmee niet in ontkennende zin beantwoord. Zelfs niet met een beroep op de winst van de P.v.d,A. in typisch orthodoxe gemeenten. Want die kan het gevolg zijn van een bepaalde gees telijke instelling die men met „door braak" mag aanduiden, maar die kan ook het gevolg zijn van een bepaalde geestelijke instelling, die men „secula risatie" noemt. En in die laatste rich ting wijzen de gegevens van prof. De Jong DE heer Van Rhijn is met zijn po ging om het probleem van secu larisatie en doorbraak weg te beze men onder het motto „misverstand" niet geslaagd. Hü alt ermee. Vandaar zijn niet ge slaagd artikel. En hij zal er te meer mee komen te Militaire staatsgreep in Algiers verijdeld Engeland-Frankrijk-Egypte Grool-Briliamiië en Frankrijk zou den, naar verluidt, hebben toegestemd in een plan om Indirecte besprekingen met Egypte te voeren over een rege ling voor het Suezkanaal. De secreta ris-generaal van de Ver. Naties Dag Hammarskjoeld zou daarbij als tussen persoon optreden. Volgens woordvoerders ls dit plan ontworpen, omdat de Egyptische re gering weigert rechtstreeks met Brit se en Franse diplomate® over het Suezprobleem te spreken. Hammcrskjoeld zou het plan voor de indirecte besprekingen hebben voorge steld om de onderhandelingen over de vraag hoe het kanaal beheerd zal moeten worden als het heropend is zo spoedig mogelijk op gang te krijgen, De Ver, Staten eullen zich buiten de besprekingen houden, doch zouden be reid zijn hun invloed bij beide par tyen aan te wenden om een regeling te bespoedigen. Het is de bedoeling, dat de besprekingen in New York plaatsvinden. De Britse en Franse regeringen ho pen, dat het later mogelijk zal zyn te komn tot rechtstreekse onderhandelin gen over het Suezkanaal. Radio-activiteit toegenomen T"kE laatste tyd, vooral in september, is in ons land een verhoogde *-* radio-activiteit in lucht en regenwater geconstateerd. Regel matige controle vindt plaats en deze heeft de regering aanleiding ge geven een aantal wettelijke regelingen voor te bereiden, waarby maatregelen genomen zullen worden om aan de gevaren, verbonden aan de verhoging der radio-activiteit als gevolg van proeven met atoomwapens, het hoofd te kunnen bieden. Een behoorlijke bescher ming van de bevolking zal echter nooit door nationale regelingen alleen bereikt kunnen worden. Internationale regelingen zullen op verschillende puntc>. absoluut noodzakelijk zyn. Dit antwoorden de ministers Cais en Suurhoff op vragen, destijds gesteld door het Tweede Kamerlid (thans minister) mej. dr. Klomp.5, AAN een Franse generaal is dertig dagen arrest opgelegd wegens het beramen van een militaire staatsgreep in Algorië, melden drie Franse bladen. Het Franse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat één officier een terechtwijzing is gegeven wegens „ernstige indiscretie", die erop gericht was „het moreel der strijdkrachten" te ondermijnen. De generaal zou lid zijn geweest van een comité, dat na de moord op de burgemeester van Boufarik, Amedee Froger, op 28 december, de macht in Aigerië had willen overnemen. De anti- Algerijnse onlusten, die destijds in Algiers uitbraken, zouden een aanwijzing zijn geweest dat de tijd rijp was voor een staatsgreep. Het uiterst conservatieve comité was fel tegenstander van het Algerijnse nationalistische streven. mandant van een in Algiers gelegerde Franse divisie. Het blad bericht dat generaal Faure getracht heeft aanhan gers te winnen voor een plan, dat ten doel had het wettige republikeinse be stuur in Aigerië te vervangen door een militaire junta. In gezaghebbende Franse kringen wordt bevestigd, dat de minister van Landsverdediging generaal Jacques Faure, met streng arrest heeft ge straft wegens het doen van „uitlatin gen, die onverenigbaar zyn met zijn functie". Volgens Le Monde is Faure op ver zoek van de Franse minister met standplaats Algiers, Robert Lacoste, eind december naar Parijs teruggeroe pen en daar door de minister van De fensie bestraft wegens zijn betrekkin gen met een uiterst rechts comité, ge naamd „Geheim comité van Algiers". Dit geheime comité zou onder lei ding staan van een reserve-generaal en o.m. van plan zyn geweest Lacoste op een reis naar Zuid-Algiers te ont voeren en hem dan in Algiers door een ander, waarschijnlijk een hoge officier,„J:e „laten. v.ervg»gen. - ïn het complot is ook generaal Du- mesnil de Maricourt betrokken, die het bevel over de luchtmacht in Ai gerië voert. Ook hij heeft zich te Pa rijs moeten verantwoorden, maar kon naar Algiers terugkeren. Volgens het betrouwbare Franse blad Le Monde is de arrestant generaal Jacques Faure, plaatsvervangend corn- Hoi medisch biologisch laboratorium der rijksverdedigingsorganisatie TNO en het rijksinstituut voor de volksge zondheid oefenen geregeld controle uit op de radio-activiteit van de tucht, het regenwater en het ruwe water van de waterleidingen in Nederland. De land bouworganisatie TNO zal bovendien een instituut oprichten, dat zich zal be zighouden met het onderzoek van ra dio-activiteit van gewassen. Het genoemde medisch biologisch la boratorium (te Rijswijk) onderzoekt De Haagse politie, de reddingboot van Schevenlngen, de Marlneluchtvaart- dienst en de Koninklijke Luchtmacht zijn gisteravond in de weer geweest om tc onderzoeken of de waarneming van burgers, die meenden dat bij Sche- veningen een vliegtuig in zee was ge stort, juist was. De burgers zagen omstreeks kwart voor zeven een toestel, dat over het Noorderstrand heen naar zee vloog Het ï.Mci plotsehng op, boven zee versoheen een vuurgloed en daar na twee rode bollen, zo vertelden de ooggetuigen aan de politie. Deze waar schuwde op haar beurt de instanties, die m zo'n geval gewaarschuwd moeten wor den en omstreeks halfacht voer de reddingboot uit. Later op de avond vernam men, dat een B 45 van het „Strategie Air Com mand" van de Amerikaanse Lucht macht, die om haifnegen op zijn basis Sculthorpe bij Londen had moeten aan komen, over tijd was. Dit toestel was tegelijk met twee andere uit Duitsland vertrokken en achtergeraakt. Na deze mededeling vertrok omstreeks kwart over negen van Valkenburg een Neptu ne van de Marineluchtvaartdienst. Nep tune en reddingboot zochten echter ver geefs. De reddingboot was omstreeks halftien in Schevemngen terug. Om tien over tien hoorde men, dat Engeland contact had gehad met de B 45, zodat die in ieder geval met kon zijn neergestort. Toen de Lucht macht omstreeks kwart voor elf de ze kerheid had gekregen dat er in heel West-Europa geen militair of burger- vliegtuig vermist' werd, was er voor verder zoeken geen reden meer. zitten als de cijfers van prof De Jong voortgaand bevestiging vinden. Uitgave N.V. Zomer en Keuning, Wageningen. regelmatig met medewerking van het KNMI de lucht en het regenwater, on geacht of bekend is of vermoed wordt, dat atoombomexplosies hebben plaats gevonden. Deze controle omvat dage lijkse meting van de radio-aetiviteii van de lucht (te Rijswijk, De Bilt, Den Helder en Eindhoven) en van stof, dat op de bodem neerkomt (tot dusver ai- leen in Ryswjjk, in de toekomst op meer plaatsen). Sinds het begin van het onderzoek werd zowel in lucht als in neerslag voortdurend radio-activiteit aangetrof fen. Na proefneming met atoombom explosies werd herhaaldelijk een ver- Het luchtruim boven het gebied van de Moiukken tussen Nederlands Nieuw- Guinea en Celebes is door de Indonesi sche luchtmacht gesloten verklaard voor buitenlandse vliegtuigen. Dit is gebeurd „om het uitwerpen van wapens en mu nitie door vreemde vliegtuigen te voor komen". Andere gebieden waarvoor een zelfde verbod van toepassing is, zijn West- Java, Zuid-Celebes en Atj'eh. Twee belangrijke junctiormrissen van de I Canadese generaal Burns llinkr), coni- Ver. Naties in het gebied ton het I mandant tan de politiemacht der Eer. Sueikanaal bekijken de restanten tan j Naties, en de Amerikaanse generaal de Ferdanbrug b(j hmailta. Bet z(/n de I Wheeler, leider ton do opruimings werkzaamheden. DR. W. A. G. VAN EVERDINGEN, arts-specialist aan de gemeentelijke genees kundige en gezondheidsdienst te Utrecht, heeft een nieuwe kankertherapie ontwikkeld, die thans toegepast wordt ïn de medische universiteitskliniek in Keulen. Bij tachtig procent van de meestal in het ergste stadium van kanker ver kerende patiënten werd een duidelijke verbetering van de algemene toestand waargenomen. Van 62 In vijftien maanden behandelde patiënten vertoonden er negen een objectieve verbetering met teruggang van de klinische symptomen. DE BILT, dinsdag 10 uur. Boven de Alpen en Spanje bevindt zich een krachtig gebied van hoge luchtdruk, dat in zijn nabij Zürich ge legen centrum een barometerstand van 1041 rnb vertoont. Dit gebied is gevuld met polaire lucht, waarin de afgelopen nacht op tal van plaatsen de tempera tuur tot beneden het vriespunt daalde. O.a. was dit het geval in Noord- en Midden-Frankrijk, waar minima tot —5 graden werden gemeten. In Neder land werkte de aanhoudend matige Zuidwestelijke wind een sterke afkoe ling tegen Hier werden minima van 3 tot 6 graden gemeten. Op het midden van de Oceaan be vindt zich thans een diepe depressie, die in de richting van Schotland koerst, üere depressie veroorzaakt over de Britse eilanden en een groot deel van de Noordzee stormachtige Zuidweste lijke winden, waarmee subtropische lucht woidt aangevoerd. Deze warme lucht zal ook tot Neder land doordringen, maar het is waar schijnlijk dat morgen later op de dag het koufront van de Oceaandepressie, dat wordt gevolgd door belangrijk kou dere lucht, ons land zal bereiken. OfiSEFEBKIEGASANM 07 OE VEKING. HAZETFA BRIEKEN IE ZEVENBERGEN Over dc nieuwe behandeling worden in het medische tijdschrift „Medizinisehe Klinik" mededelingen rgedaan door een werkgroep van de Keulse kliniek, die zich bezighoudt met de „cnemo-therapie" bij kanker. Tot de behandeling werd overge gaan naar aanleiding van door dr. van Everdingen ontwikkelde enzym preparaten en de resultaten van de eerste behandeïingsproeven in Neder land Volgens de werkgroep heeft dr. Van Everdingen met de toepas sing van enzymen een geheel nieu- (Van een onzer verslaggevers) Amsterdams nieuwe burgemeester, mr. G. van Hall, zal op de dag dat zijn benoeming ingaat (1 februari a.s.) tot burgemeester worden geïnstalleerd in een buitengewone vergadering van de hoofdstedelijke raad. we weg ingeslagen by' de behande ling van kankerpatiënten. De door dr. Van Everdingen onte- wikkelde preparaten zijn een injectie- vloeistof en een concentraat van 9 Zie verder pagina 5 (Van onze Haagse redacteur) Naar verluidt is de regering voorne mens de vennootschapsbelasting te ver hogen met 100 miljoen gulden. De ene helft van dit bedrag zou deel uitmaken van de 110 miljoen gulden be lastingverhoging, waartoe de Sociaal- Economische Raad heeft geadviseerd, de andere helft zou dienen voor partië le inwilliging van de eisen van het Landbouwschap betreffende de garantie prijzen. Zuid-Afrika is de derde producent ter wereld -van uranium geworden,, na de Verenigde Staten en Canhda. De produktie van Zuid-Afrika is 3.000 ton per jaar. Mr. Henry Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten werd op 7 augustus 1905 te Arnhem geboren. Hij bezocht daar de lagere school en studeerde van 1915 tot Dinsdag waren zowel de militaire, als de politieke situatie in Djakarta nog steeds onoverzichtelijk. Uit Medan werd gemeld, dat kolonel Slmbolon en de commandant van het derde regiment, majoor Samoslr, van Tapanuli naar Padang, de hoofdstad van Midden-Sumatra, waren vertrokken, waar luitenant-kolonel Ahmad Hussein en zijn militaire raad op 20 december jongstleden het gezag in handen hebben genomen. Uit Bangkalis en de Riouw-archipel is reeds een groep burgerlijke en militaire gezaghebbenden in Padang aangekomen, die naar werd verklaard de actie van Hussein ten volle zouden steunen. Sen woordvoerder van deze delegatie heeft verklaard, dat de bevolking van de Riouiv-Arehipel en Bangkalis bereid is de nodige stapoen te nemen tot het breker, van de blokkade tegen Midden- Sumatra, indien in de besprekingen tus sen de militaire raad van overste Hussein en de centrale regering geen vorderingen mochten worden gemaakt. De woordvoerder, van het leger in Djakarta heeft dinsdag berichten, als zouden in Noord-Sumatra burgers zijn bewapend „overdreven" genoemd. Het in Djakarta verschijnende Islamie- tische dagblad „Pemandangan" onthulde dinsdag, dat in Noord-Sumatra wapens zijn verstrekt aan burgers en oud-strij ders, die zich tegen de rebellerende kolonel Simboion wilden keren. Volgens „Pemandangan" had een mili taire woordvoerder m Medan gezegd, dat deze burgers en oud-strijders thans naar hun woonplaatsen zyn teruggekeerd, „omdat de veiligheid is hersteld", 99 De „Lemsterkerk" van de V. N. S. heeft vandaag het Suezkanaal kunnen verlaten, waar het schip sedert het be gin van de moeilijkheden in Egypte heeft gelegen. De „Lemsterkerk" die op weg was met lading voor havens aan de Perzische Golf vaart thans naar Genua. Straaljager rakelings langs personentrein OP het moment dat de bestuur der van een straaljager gis termiddag in de omgeving van Barneveld daalde om een nood landing te maken, zag hy tot zyn ontsteltenis vlak voor zich een spoorlijn, waarop juist een trein reed. De treinbestuurder en de treinreizigers zagen het toestel recht op zich af komen. In sommi ge coupé's ontstond een paniek stemming. De treinbestuurder reageerde on middellijk- hy voerde de snelheid van de trein op. Ook de piloot stel de alles in het werk om een botsing te vermijden. Net éven achter de trein botste de straaljager tegen de spoordijk en kantelde gedeeltelijk op de spoorlijn. De piloot, sergeant vlieger Reiss, kon ongedeerd uit het toestel stappen. Het ongeluk (waarby zich gelukkig geen persoonlijke ongevallen voorde den) gebeurde gistermiddag om tien minuten over drie op de spoorlijn tus sen de stations Barneveid-Dorp en Barneveld-Voorthuizen. Het vliegtuig werd beschadigd doch de schade scheen, zo waren althans de eerste indrukken, niet erg groot te zijn. De straaliager, een Gloster-Meteor, was afkomstig van de vliegbasis Leeu warden, Sergeant Reiss had tijdens da vlucht moeilykheden gekregen met zyn navigatie. Hij kon met de nog res terende brandstof geen enkele vlieg basis meer bereiken en besloot daar om een noodlanding te maken te mid den van de weilanden, die daar „be zaaid" zijn met boerderijen. Door het slechte zicht merkte hij pas laat de trein op, die onderweg was naar Bar- neveld-Dorp. Doordat de straaljager over de spoor lijn kantelde, werd ieder treinverkeer onmogelijk gemaakt. Op de lijn lagen nl. talrijke brokstukken van het toestel. Tussen Barneveld (dorp)—Barneveld Voorthuizen werden daarop bus-pendel diensten ingelegd. Reizigers ondervon den daardoor ernstige vertraging. Gisteravond omstreeks half elf slaag de een 50-tons kraanwagen gemonteerd op treinwagons er in, het vliegtuig van zijn ongewone landingsplaats te lichten. 1921 op het gymnasium van de Jezuïeten te Katwijk, waarna hij aan de gemeente lijke universiteit van Amsterdam de colleges m de rechtswetenschappen volg de. In 1926 deed hy zijn doctoraal examen, waarna bij m januari 1927 aangesteld werd als tweede secretaris van de toen malige R.K. Staatspartij, welke functie in de jaren 1928 tot 1933 gecombineerd werd met die van particulier secretaris van de minister-president jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbroucic. Hy kreeg opdracht tot het inrichten van een eigen partijbureau, het Dr- Schaepmanhuis, waarvan hy in 1938 directeur werd en dit bleef tot de op heffing in 1941. Tijdens de bezetting groepeerden de zes voornaamste politieke partijen zich samen in het zg, politiek convent. Toen in 1943 oud-minister T. J. Verschuur ge arresteerd was, vertegenwoordigde mr. k Kolfschoten zijn party in dit convent. Nadat ook de Kamervoorzitter mr. Van Schaik gevangen was gezet, volgde hjj deze als lid van het „Vaderlandsch Comité" op. Bij het optreden van het aiinisterie- Schermerhorn op 24 juni 1945 zag mr. Kolfschoten zich de portefeuille van Justitie toegewezen. Hiermede aanvaardde hy een precaire opdracht, aangezien de zuivering van de Hoge Raad en de instel ling van een byzondere rechtspleging onder zyn ministerie ressorteerden. Zijn eerste praatje „op de brug" was dan ook aan de opsporing en berechting van staatkundige misdrijven gewyd. Na zyn aftreden als minister werd mr. Kolfschoten tot lid van de Eerste Kamer gekozen, In 1945 volgde zijn benoeming tot burgemeester var: Brabants grootste gemeente, de industriestad Eindhoven. Als zodanig heeft hy zich doen kennen als een bekwaam en vooruitstrevend magistraat. Na de verkiezingen in 1952 keerde hij niet terug in de Eerste Kamer. Mr. Kolfschoten is bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, afdeling Noordbrabant, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag, commissaris van de N-V- Provinaiale Noord-Brabantss Elektriciteitsmaatschappij. Hy is ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1