De inhoud Vrees voor terreurgolf tijdens V.N.-debat Tante Pos. thans letterlijk Kabinetscrisis in Spanje NIEUWE WAARSCHUWING VAN MIDDEN-SUMATRA Minister Hofstra kondigt nieuwe maatregelen aan Egypte weigert te onderhandelen Eerste .fase van Israëlische terugtrekking voltooid Voorhistorisch weekdier levend aangetroffen Besprekingen tussen Kadar en niet-communisten HONDERDEN ARABIEREN OPGÈPAKT Tienduizend man doorzochten de Arabische wijk Gepensioneerden krijgen uitkering W eeroverzicht Vrouw vermoord op Walcheren Zes slepers brachten tanker binnen Nog verrassender dan coelacanth Brits schip vermist Aanbesteding van V.U.-ziekenhuis Spoorwegen lenen 25 miljoen tegen 4% T roepenbeweging in Jemen VIJFTIENDE JAARGANG No. 3582 WOENSDAG 9 JANUARI 1957 Weerbericht Giro 777 cn 999 De situatie in Indonesië FINANCIERING WONINGEN BELANGRIJKE DEENSE ONTDEKKING Ned. consul in Medan beschuldigd A.R.-commissaris der Koningin in Gelderland? tm Omsingeld Overheidspersoneel TROUW MASJUMI Brandweer ISRAËL Z.K.H. Prins Bernhard naar Parijs ILa §1 p Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18 30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst 18 30-19 30 u; Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Verwachting, geldig tot donderdagavond. MINDER ZACHT Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk regen, later opklaringen, maar ook hier cn daar een enkele bui. Matige, tijdelijk krachtige wind, ruimend naar West tot Noordwest. Iets lagere temperaturen. 10 jan. zon op 8 47, onder 16.52; maan op 12 Oa. onder 2.16. j /s Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE heer Van Rhijn is in zijn artikel „Secularisatie en Doorbraak" na eerst op weinig geslaagde wijze dai „misverstand" ten tonele te hebben gebracht, het onderwerp van een ge heel andere kant gaan bezien. Hij schrijft dan het volgende: „Het wordt voor steeds meer men jen duidelijk dat de christelijke poli tie», gelijk die door de confessionele partijen wordt gevoerd, inhoud mist Om een paar voorbeelden te noemen. Wat was het christelijke In het ver weer der A.-R. tegen het afschaffen van het schoolgeld? Wat was het chris telijke in de politiek van minister Zijl stra ten aanzien "an het soda-project? Waarom Is een vrijere loonvorming eis van een christelijke politiek? Waar om moest nota bene in deze tijd nu de grootste nationale en internationa le vragen elkaar verdringen! be zitsvorming bij deze Kabinetsformatie ais een toets van christelijke politiek worden beschouwd? Zo zou ik kunnen doorgaan. De wij ze waarop hier het verband tussen christelijk geloof en politiek wordt ge legd is onverdedigbaar. Zijn er niet tallozen, die juist op rrond van hun christelijk geloof een aan de confes sionele partijen tegenovergesteld standpunt Innemen? Waarom zou haar opvatting niet christelijk zijn? Het la niet vol te houden." Tot zover Dr. Van Rhijn. WIJ zouden allereerst iets willen zeggen over de laatste alinea van het geciteerde betoog. De heer Van Rhijn zegt daar na in de eerste -alinea enige rhetorischc vragen te hebben gesteld met betrek king tot een aantal punten dat dit verband tussen christelijk geloof cn politiek onverdedigbaar is. Naar onze mening had hij dat niet zo maar moeten stellen, maar bewijzen. Een rhctorfsche vraag, waardoor men de suggestie wekt dat iets belachelijk is, is daarvoor onvoldoende. Tc meer onvoldoende wijl de heer Van Rhijn zelf daarvoor toch te lang lid van een confessionele partij is geweest. In de tweede plaats zouden wij wil len zeggen dat wij in het gesprek tus sen de doorbraakmensen cn ons toch eigenlijk langzamerhand het argument moesten uitschakelen dat een opvat ting christelijk of niet-christelljk zou zijn op grond van het feit dat zij door een meet of—minder groot aantal christenen wordt aangehangen. Wij zijn ervan overtuigd en wij moeten uit het betoog van de heer Van Rhijn aannemen dat ook hij er van overtuigd is dat er tal van opvattin gen zijn, die door vele christenen ver dedigd worden, die helemaal niet christelijk zijn. De wijze waarop wij het verband tussen christelijk geloof en politiek leg gen is niet christelijk omdat zoveel christenen dat doen evenmin als de doorbraakopvattingen christelijk zijn, omdat het christenen zijn die ze aan hangen. Onzerzijds is het zo nooit gesteld. En de heer Van Rhijn deed beter dat verhaal dan ook niet meer te houden. Wij verdedigen ons standpunt ais een christelijk standpunt op grond van een zakelijke en principiële argumentatie. Sn als de heer Van Rhijn dat nu voortaan ook met het zijne doet en in zijn argumentatie dan bij het zakelijke het principiële niet vergeel, zouden we een stuk dichter bij een reële dis cussie komen. Grootscheepse razzia' in kasbah van Algiers «.'1.335 2TJ' De eerste (drie) Amsterdamse vrou welijke brievenbestellers zijn gister morgen vroeg aan het werk gegaan. U ziet hier (bovenste foto) mej. B. Zwa- ten een Zwitserse van afkomst die al om kwart voor zeven het post kantoor Zuid aan het Roelof Hartplein verliet. Tevoren was zij (onderste foto) een halfuur bezig geweest met het sorteren van de poststukken voor haar wijk. MAAR nu willen wij dan graag iets zeggen over die voorbeelden, die ""ragen, die de heer Van Rhijn noemt en die dan het inhoudsloze van de christelijke politiek der confessionele partijen moeten demonstreren. De heer Van Rhijn heeft die voor heelden: weerstand tegen afschaffing •an het schoolgeld, het soda-project, r'e vrijere loonvorming en de bezits vorming aangehaald als individuele sevallen waarin de socialisten en wij uiteengingen en waarvan hij dan zegt: -\unt u daar in het a.-r. standpunt •7u het speeifiek-christelijke zien? Dat 'i toch onzin! Wij zouden op onze beurt willen zeg den: Zie die voorbeelden nu eens niet uls Individuele gevallen, maar zie 'icns naar datgene wat zij allemaal Psmeen hebben. En dan zult u zien at zij alle dit gemeen hebben dat het socialistische antwoord altijd uit valt in collectivistische zin, in een keu- !- voor de staat en tegen het maat schappelijk zelfstandige. Bij het schoolgeld tegen de ge2ins- "'•rantwoordelijkheid, bij het soda- project tegen het particuliere bedrljfs- ;«ven, bij de vrijere loonvorming te- Ka het aanvaarden van de voor- en nadelen van de bedrijfs- en onderne- mlngsgemeenschap door de bedrijfs- Knoten, bij de bezitsvorming tegen de wkennlng van de waarde van de ma teriële zelfstandigheid van Individu 'n gezin. Daartegenover steit de socialist tel kens de collectivistische oplossing, de nivellering van lusten en lasten via de haat. Het wezenlijk andere van de chris telijke politiek Is dat zij dat nu pre- c'es omgekeerd doet. De christelijke politiek denkt bij al die dingen niet al lereerst via de staat. Zij denkt aller eerst via de maatschappelijke zelfstan digheid. Zij meent daardoor zedelijke volkskracht te sterken en vrijheid te bewaren. Zij toont daarbij oug voor het gevaar dat aan overspanning van de staatsmacht yerbonden is. Wij menen dat zulks zowel naar de De Amsterdamse PTT zal 100 150 vrouwelijke postboden kunnen gebrui ken. Er heeft zich reeds een groot aan tal kandidaten gemeld, doch, zoals bij iedere rijksinstelling: het onderzoek vereist nogal wat tijd. Vandaar dat er nog maar drie aan het werk zijn ge gaan. Eind deze week of begin vol gende week zal het aantal brievenbe- stellende dames reeds 12 9 15 bedra gen, om dan geleidelijk op te lopen. De bestelslers werken halve dagen: dat is voor het vrouwe lijke bestellerskorps in opbouw regel met het oog op de kansen voor de ge huwde vrouw. De eerste vier weken moet iedere letterlijke „tante Pos" nog in gezelschap van een ervaren bestel ler op stap; daarna gaat zij zelfstandig werken. Een vrouwelijke postbode is in vele landen Amerika, Oostenrijk. Zwe den iets heel gewoons, en ook in Amsterdam is zij in feite geen vreem de verschijning, want wij kermen haar nog uit de oorlogsjaren. TIENDUIZEND Franse militairen en politiemannen hebben gisteren de kashall (Aral)ischc wijk) van Algiers met prikkeldraad afgesloten. In de wijk werden bonderden Algerijnen gearresteerd. Nog nooit tevoren was zo'n omvangrijke poging gedaan om nationa listen en terroristen uil de kasbah in handen te krijgen. De grootscheepse razzia werd ondernomen omdat de Fransen een nieuwe golf van terreur verwachten nu het debat over Algerije in de Ver. Naties voor de deur staat. De troepen waren de Arabische wijk vóór het aanbreken van de dag bin nengetrokken en de operatie werd de hele dag voortgezet. Al spoedig waren verscheidene honderden verdachten ge arresteerd. onder wie enkele moham medanen d;e reeds lang werden gezocht wegens moord en andere daden van ter rorisme. De ingangen van de nauwe straten van de oude Arabische 97ad wanen versperd met prikkeldraad en de hele Kasbah was omsingeld door veilig heidspolitie met blauwe helmen, kolo niale troepen, parachutisten, Zoeaven, Senegalese schutters en soldaten van bijna alle eenheden, die generaal Jaques Massu tot zijn beschikking had. De generaal was pas maandagavond benoemd tot ordebewaarder in het stadsgebied van Algiers met de op dracht: de stad met alle te zijner be schikking staande middelën te verdedig gen. De stad Algiers is, sinds twee jaren geleden de Algerijnse opstand uitbrak, steeds het toneel van terreur geweest. Vanuit de Kasbah deden de terroris ten plotselinge aanvallen, waarna zij terugvluchtten naar de donkere straat jes, waar zij verdwenen in de talrijke bevolking. De Kasbah strekt zich uit over de steile helling van een heuvel bij de havenwijk van de stad. Overal In de Arabische wijk werden huiszoekingen verricht. Vele deuren moesten worden geforceerd. Een man, die voor de politie de vlucht nam, werd doodgeschoten. Het Europese gedeelte van de stad mag slechts door die Algerijnen wor den betreden, die kunnen aantonen daar hun werk te hebben. Jose Luis Arrcse, hoofd van de Fa- lanx-partij, wil uit de Spaanse regering treden, waardoor een kabinetscrisis is ontstaan. Dit wordt uit volledig betrouw, bare politieke bronnen vernomen. Volgens deze bronnen heeft Arrese maandag bij generaal Franco zijn ont slag ingediend. Franco zou ^Arrcse nog niet hebben meegedeeld of hij de ont slagaanvrage kan aanvaarden. Het op treden van Arrese wordt gezien als een gevolg van toenemende oppositie in het gehele land tegen twee voorgestelde ,,tun- damentele"wetten" die de Falanx-partij, de enige politieke partij in Spanje, een enorme macht zouden geven. Volgens gewoonlijk welingelichte Spaanse kringen is er een diepe kloof tussen de Faiangistische en dc monar chistisch gezinde leden van het Spaan se kabinet. 'Van een onzer verslaggevers! De laatste tijd is in kringen van het gepensioneerd overheidspersoneel de vraag actueel of zij nog een uitkering te verwachten hebben als gevolg van de uitkering ineens over 1955 en de salaris verhoging van 6 in 1956. Tijdens een maandag te Amsterdam gehouden vergadering van de Ned, Chr. Bond van Overheidspersoneel werd mee gedeeld, dat deze organisatie heeft voor gesteld aan dc gepensioneerden een een malige uitkering te verstrekken, zoals deze ook geschied is aan de trekkers volgens de Noodwet Ouderdomsvoorzie ning, De regering heeft reeds de toezegging gedaan een eenmalige uitkering te ver strekken. Het overleg hierover zal waar schijnlijk binnenkort beginnen. Vanochtend waren de standen van de speciale girorekeningen voor de hulp aan de Hongaren als volgt: Giro 777: 4.452.153,96, giro 999: 4.309.396.92. D<* leiders van Midden-Sumatra heb- in Djakarta wordt opgemerkt „dat ÜG iuuviu r, kot Eatcie -* o 1 -Ti i n Ho a flr«r»/11 om O van ben woensdag de premrer, Ah Sas- troamidjojo gewaarschuwd, dat het voornemen van de regering tof af kondiging van een noodwet, waarbij aan twee gebieden in Midden-Suma tra de provinciale status wordt toe gekend, de huidige moeilijkheden slechts gecompliceerder zal maken. In een brief aan de minister-presi dent van het „Midden-Sumatra-comite positieve als naar ce negatieve zij'de christelijke politiek is. Wij menen dat de socialistische politiek dal niet is. WIJ beweren helemaal niet dat da incidentele antwoorden op de door de heer Van Rhijn opgesomde vragen voor alle tijden en alle omstandighe den als christelijk moeten worden aan geduid. Dat zou natuurlijk voor de kritiek een mooi klu.fje zijn: Het sodaproject is christelijk! Maar juist in deze reeks, die de heer Van Rhijn noemt, in deze tota liteit worden tussen de socialistische politiek en de onze tsvee lijnrecht aan elkaar tegenovergestelde trends twee aan elkaar tegenovergestelde ontwik kelingslijnen zichtbaar. En daar gaat het in deze tijd om. En dan moet u er ook eens op let ten hoe in de meeste van de door de heer Van Rhijn opgesomde gevallen de liberalen en de socialisten één lijn trekken. Solidariteit en antithese! het beter za! zijn de afkondiging van zulk een noodwet uit te stellen, in af wachting van een integrale regeling van het vraagstuk Midden-Sumatra". Midden-Sumatra wordt nog steeds be stuurd door de „Banteng-raad", die op 20 december jongstleden de macht in handen nam. Een aantal vooraanstaande vertegen woordigers van de Riouw-Archipel heb ben hun trouw betuigd aan de nieuwe militaire raad, onder leiding van lui tenant-kolonel Ahmad Hussein, doch een „contactgroep", bestaande uit an dere leidende figuren van Riouw, heeft er bij de centrale regering op aange drongen om zonder uitstel aan de Riouw-Archipel de status van provincie toe te kennen. De Nationale Veiligheidsraad in Dja karta is woensdag onder voorzitterschap van premier Sastroamidjojo in verga dering bijeen geweest ter bespreking van de laatste ontwikkelingen. Deze vergadering werd gehouden na een bericht in „Suiuh Indonesia", dat president Soekarno en de gezamenlijke chefs van staten op het ogenblik niet kunnen instemmen met een kabinets crisis, welke veroorzaakt zou zijn door het optreden van legerofficieren op Su matra. Volgens het blad heeft presi dent Soekarno zijn standpunt kenbaar gemaakt aan de verschillende politie ke leiders waaronder ook de voorzitter van de Masjumi, welke partij voorstan der is van aftreden van het huidige kabinet en vervanging daarvan door een extra-, parlementair kabinet onder lei ding van Mohammad Hatta. Bij alle in- en uitgangen waren ra diowagens van de politie opgesteld, ter wijl de politie methodisch het ene huis na het andere in de wijk uitkamde. Ook brandweerlieden met speciale werk tuigen namen aan de operatie deel om de oude grotten en kelders ln de wijk te onderzoeken. Onder de honderden ge arresteerden bevond zich een groep van 40 man die op transport wachtte naar een der opstandige benden buiten Al giers. De razzia had plaats vlak voordat de Franse premier Guy Moilet een radio- en televisierede zou houden over de regeringspohtiek ten aanzien Algerie. De Nationale Anjeractie heeft in 1956 een miljoen gulden opgebracht. De leider tan de actie, de heer A. M. Bcr. gers uit Rotterdam, heeft gistermiddag in Amsterdam, tiaar het tienjarig be staan van hel Print Bernhard Fonds gevierd werd, dit bedrag symbolisch aan Prins Bernhard overhandigd. De regering bereidt maatregelen voor om de woningbouw en de finan ciering daarvan zoveel mogelijk onge stoord te doen verlopen. Zoals gemeld, heeft de Ned. vereniging ter bevorde ring van het levensverzekeringswezen zich bereid verklaard een belangrijk bedrag voor de financiering van de woningbouw beschikbaar te stellen. Verdere besprekingen met andere in stitutionele beleggers zijn thans gaande. van Dit blijkt uit de Memorie van Ant woord van minister Hofstra aan de Eer ste Kamer. De minister herinnert eraan dat beperking van het investeringspro gramma van de gemeenten noodzakelijk ts, wil men de woningbouw en andere urgente kapitaalsuitgaven kunnen finan cieren. De minister beoordeelt de vooruitzich ten voor het rijk om voldoende kapitaal marktmiddelen aan te trekken, allerminst gunstig. Minister Hofstra heeft de indruk dat tot voor kort extra voorraadvorming in niet onbetekenende mate tot de ongunstige ontwikkeling van de betalingsbalans heeft bijgedragen. De regering zal bij haar streven om tot een bestedingsbeperking te geraken, aan het .beginsel yan een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de daaruit voortvloeiende lasten zoveel mogelijk recht doen wedervaren. De minister heeft begrip voor de be zwaren tegen afschaffing van consumen tensubsidies en verhoging van de over- heidstarieven. Hij wees echter op de on vermijdelijkheid van een spoedige ver wezenlijking van deze maatregelen. Staande voor de taak via de overheids financiën een bijdrage te leveren tot herstel van het economisch evenwicht, is het naar de mening van de minister enerzijds noodzakelijk te besnoeien op op zichzelf wenselijke overheids uitgaven en over te gaan tot verminde ring van uitgaven, die als tijdelijk be doeld zijn geweest, doch kan anderzijds, gelet op het gezichtspunt van een juiste lastenverdeling, aan een verhoging van belastingen niet worden ontkomen. De minister beoordeelt de vooruitzich ten voor het Rijk voldoende kapitaal markten te kunnen aantrekken, aller minst gunstig. Er bestaat geen inzicht in de vraag hoelang het bevaarbaar maken van het Suezkanaal nog zal duren. Ten aanzien van de vraag hoeveel olie uit Amerika zal moeten worden geïmporteerd om in de allernoodzakelijkste behoefte hier te lande te voorzien, kan worden mede gedeeld, dat voor Nederland een invoer van ca. 4 miljoen ton op jaarbasis nodig is, waarvan globaal geschat dan 65 a 70 procent afkomstig zal moeten zijn uit het Westelijk halfrond. DE BILT, woensdag 10 uur. Zuidwestelijke winden hebben de af gelopen dagen zachte en vochtige lucht uit de omgeving van de Azoren naar ons land gevoerd, waardoor de tempera turen vele graden boven het normale bleven voor deze tijd van het jaar. Op de Atlantische Oceaan is in de afgelopen 24 uur een krachtige Weste lijke luchtstroming tot stand gekomen, welke droge polaire lucht naar Europa gaat voeren. In het komende etmaal zal deze polaire- lucht ons land bereiken, ir. verband daarmee kunnen opklaringen verwacht worden, maar ook hier of daar een en kele bui. De temperaturen worden wat lager. (Van onze correspondent) In het dorpje Nieuw- en St, Joostland op Walcheren Is de ruim 36-jarige we duwe S. C. ït. vermoord in haar woning gevonden. Er zijn enige arrestaties ver richt. De moord werd ontdekt doordat buren zich dinsdagmorgen ongerust maakten over het feit, dat de woning gesloten, bleef. De vrouw was nl. ziekelijk. De buren waarschuwden de politie, die de toegang tot de woning forceerde. On middellijk nadat het lichaam in een slaapkamer gevonden was, werd het parket te Middelburg gewaarschuwd en werd met het onderzoek begonnen. Men deelde mee te verwachten dat de zaak spoedig tot klaarheid zou wor den gebracht. De vrouw, die enige maanden geleden haar man verioor, stond bekend als niet onbemiddeld, zodat roof wellicht het mo tief is. Dinsdagmiddag om een uur is het elf duizend ton grote met olie geladen Engelse tankschip „Alva B" door zes sleepboten de pieren van de Nieuwe 'Waterweg binnengesleept. De „Alva B" had met meer de beschikking over ma chinekracht en stuurgerei. De Engelse sleepboot „Seaman" en de Nederlandse sleepboten „Maas", „Argus" en .JCa- tendrecht" trokken de „Alva B", ach teraan hielden de Engelse sleepboot „Masterman" en de Belgische'sleepboot „Scaldis" het tankschip in bedwang. „Egypte weigert direct of indirect met Frankrijk cn Engeland te onder handelen", aldus heeft de directeur van de Egyptische voorlichtingsdienst, Abdel Kader Hatem, dinsdagavond volgens Radio-Cairo meegedeeld. Hij zei, dat de Brits-Franse actie te gen Egypte werd uitgevoerd na de re solutie van de Veiligheidsraad, welke gericht was op het verkrijgen van een oplossing van het Suezvraagstuk door onderhandelingen tussen Frankrijk, Engeland en Egypte. „Dit bewijst, dat deze twee aanvallers onderhandelingen en het besluit van de Veiligheidsraad ter zijde hebben gescho ven." Hierdoor kunnen geen onderhan delingen met Engeland en Frankrijk worden gevoerd, maar Egypte is beieid dit probleem in de V, N. te bespreken, aldus Hatem. Tijdens een maandagavond gehouden" mimstersvergadering zou besloten zijn de beslaglegging op maatschappijen, waarin de vijandelijke deelneming min der dan de heift van het kapitaal be draagt, op te heffen. De maatregel zou alleen toegepast worden op maatschap pijen, waarvan het beheer m Egptischc handen is en op voorwaarde, dat met dn beslagleggende autoriteiten een over eenkomst gesloten wordt over de moda liteiten van de uitschakeling van de vijandelijke deelneming. Er word niets naders bepaald over de maatregelen betreffende de eventuele vereffening van het vijandelijke aandeel in de maat schappijen. De eerste fase van de Israëlische terugtrekking uit Sinai is thans vol tooid, Ongeveer twee derde van het schiereiland bevindt zich in handen van de strjjdkrachien der V. N. Dit is dins dagavond door een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buiten landse Zaken meegedeeld. De nieuwe lijn. waarachter de Israëli sche strijdkrachten zijn teruggetrokken, loopt van El Arisj aan de Middellandse Zee naar de ingang van de Golf van Van het Britse vrachtschip „Nordic- star" is sinds 26 december niets meer vernomen. Het meet 7124 ton. Op 3 januari had het uit Philadelphia in Le Havre moeten aankomen. Er wordt door vliegtuigen naar het schip ge zocht. De bemanning van de „Nordicstar" telt 37 koppen, meest Grieken. Men is 17 december uit Philadelphia vertrok ken met een lading steenkool. Suez. El Arisj is nog in Israëlische handen. Israëlische functionarissen wilden geen commentaar leveren np de kwestie van de verdere ontruiming van Sinai Generaal Mosje Dayan, de stafchef van het Israëlische leger, zc-i dinsdag, dat geen enkele Israëlische soldaat zich tijdens de strijd in Sinaï aan de Egyp- tenaren had overgegeven. Het hoofdkwartier van het politie- leger der V.N. in Egypte heeft ver klaard, dat een afdeling van het leger langs de Golf van Suez tot El Toer, ongeveer 216 km ten zuid-oosten van Port Suez, is gevorderd. Deense geleerden hebben op een diepte van 3500 meter voor de Ame rikaanse kust een levend prehisto risch weekdier gevangen, waarvan men meende dat het reeds sinds de oertijd uitgestorven was. De vondst wordt in wetenschappelij ke kringen als nog sensationeler be schouwd dan de vondst van de Coela canth, de blauwe vis die enkele Ja ren geleden aan de Zuidafrikaanse kust werd ontdekt. Dr. Henning Lemche van het zoolo gisch museum te Kopenhagen heeft bevestigd dat hij vier of vijf exem plaren had onderzocht van een schaal dier, waarvan men weet dat het heeft geleefd in het Cambrium, het vroeg ste deel van het Paleozolsche tijd perk. De weekdieren werden in 1955 le vend gevonden tijdens een expeditie van de Galathea, een vaartuig voor wetenschappelijk onderzoek. Dr. Lemche heeft geruime tijd ge legenheid gehad om het ruim 30 35 millimeter grote diertje te bestu deren. Niet minder dan tien stuks en drie lege schiepen werden in één keer binnengehaald. Dr. Lemche beschreef het beestje als symmetrisch, en ver borgen in een dunne schelp, in plaats van in acht plaatjes zoals bij de Chil ton net geval is De Chiton is het naaste tamilielid dat nog leeft van de Tryblidiacea-familie. Het beestje zal een naam krijgen in een artikel dat over een paar we ken in het Britse wetenschappelijke blad Nature zal verschijnen. Er zijn besprekingen begonnen tussen Hongaarse communistische leiders en leden van andere politieke partijen, om tc komen tot verbreding van de basis der door de Russen gesteunde regering- Kadar. Twee der hoogste leiders van het „Va derlandslievende Volksfront", de Hon gaarse communistische organisatie, die iamve hetre'tkin^on onderhoudt met de regeriiig-Kadar hebben dit medege deeld in onderhoudt met een vertegen woordiger van „Nepkarat", het officiële orgaan der Hongaarse vakverenigingen. Er zijn besprekingen geopend met ver tegenwoordigers van socialisten, klein- grondbezitters cn boeren, doch volgens welingelichte kringen zuilen slechts de Uvee laatstgenoemde partijen worden uitgenodigd vertegenwoordigers in de rcgering-Kadar zitting te doen nemen Waarnemers te Boedapest menen dat de besprekingen waarschijnlijk bedoeld zijn als inleiding tot rechtstreekse onder handelingen tussen premier Kadar en met-communistische leiders. Men gelooft echter niet. dat veel léden van de partij der kleingrondbezitlers of van de boe renpartij er voor zullen voelen deel te gaan uitmaken van de huidige commu nistische regering. Gyoergy Marosan, minister van Staat en rechterhand van premier Kadar, heeft dinsdag in een toespraak verklaard dat er geen sprake kan zijn van sociaalde mocratische deelneming aan het Hon gaarse politieke leven, daar dit tot ver deeldheid onder de arbeiders zou kun nen leiden. Naar te Boedapest verluidt zijn de Hongaarse politie en de communistische militie sinds enige dagen bezig met een nieuwe actie om de stroom van vluch telingen naar het Westen te stuiten. Dinsdagmiddag vond de onderhandse aanbesteding plaats voor de bouw van hei academisch ziekenhuis voor de medi- sche faculteit der Vrije Universiteit, dat verrijzen zal aan de Amslelveenseweg in Amsterdam Hei aantal inschrijvingen bedroeg zeven. Brederos Bouwbedrijf te Utrecht was met ".234 000 gulden de hoogste inschrij ver. De laagste inschrijving "was van de N.V. Ned. Aannemingsmij v/h H. F. Beersma te Den Haag met 5.367.000 gulden. Z.K.H. de prins der Nederlanden zal van 10 tot 12 januari a.s. te Parijs ver blijven voor vergaderingen van de groe pering van Europees-Amerikaanse ver enigingen en voor de Europese Stich ting voor de Cultuur. Op U januari zal de Prins, zoals reeds gemeld, het In- stitut Neerlandais te Parijs openen. Pre sident Coty zal hierbij aanwezig zijn. De volgende dag zal de prins de lunch bij, de president gebruiken. Binnenkort is de uitgifte te verwach ten van een 4% 25-jarige obligatie lening groot 25.000.000 ten laste van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. De uit- giftekoers zal 98 bedragen. De lening is aflosbaar in de jaren 186.» t/m 1982. Vervroegde aflossing z'A met zijn toegestaan. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als dat van Voorlichting te Dja karta waren gisteren niet ln staat een krantenbericht van 6 januari te bevesti gen dat de Nederlandse consul in Me dan de heer Van Vleer en andere func tionarissen van de Nederlandse ambas sade uit Indonesië gewezen zullen wor den. In het krantenbericht werd beweerd, dat het Nederlandse consulaat in Me-dan betrokken was bij de opstand daar. Het blad, dat de spreekbuis is van de P N.I. drong er op aan, dat krachtig opgetreden sou worden tegen „Neder landse subversieve agenten". Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade heeft gisteren tegengespro ken. dat het consulaat in Medan zich met ondermijnende acties zou hebben Ingelaten. Het Arabische koninkrijk Jemen ts bezig te mobiliseren nadat het over een 50 jaar oude grensvete zo ongeveer de oorlog heeft verklaard aan Engeland, Berichten uit Aden melden dat een troepenmacht van ongeveer 12.000 man zich in Taizz verzameld heeft, waar koning (imam) Ahmed in zijn „paleis des overvloeds" woont. Engeland heeft dinsdag krachtig bij Jemen geprotesteerd tegen bezetting van een punt in. het gebied van het Brits'e protectoraat Aden op 31 december. In een nota, die overhandigd is aan de zaak gelastigde van Jemen in LoDden, Mo hammed Ibrahim, werd voorts een pro test van Jemen van 2 januari tegen aan vallen van Britse vliegtuigen op het ge bied van Jemen op die dag verworpen, (Van onze Haagse redacteur) Over de benoeming van een nieuwe commissaris der Koningin in de provin cie Gelderland is door de regering nog geen beslissing genomen. Naar verluidt verwacht men dat deze vacature zal worden vervuld door een anti-revolutio- nair'e kandidaat. Is Ifttj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1