Om de geest der eeuw Zwakke gezondheid gaf de doorslag Harold Macmillan en Buder als opvolger genoemd Dokters uitten bezorgdheid I ens majoor, nu chauffeur mis, naar New York aangeboden!. MACMILLAN 1 PREMIER Masjoemi uit het coalitiekabinet CHURCHILL ONTBODEN Aftreden van Eden kwam als een verrassing Kaiser-Frazer (Rotterdam) ontslaat 68 man Nog getracht weg te lopen, passage» biljet verscheurd Data uit Eden's loopbaan Nog geen optreden tegen voetbalpools? SINDS „SUEZ" SPRAK MEN EROVERMAAR: Onenigheid Tories speelt een rol W eeroverzicht "SÉÉHI PONDERDAG 10 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3583 Weerbericht Onder protest in het vliegtuig gestapt VIJF MINISTERS GAAN HEEN Autonomie verleend aan Gewesten Geschokt St»! SPI» Zie verder pagina 3 E Geen extra-uitkering voor gep. overheidspersoneel Teleurgesteld VIER KWESTIES OPVOLGERS PROCEDURE Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks TuyixM' Directeur: H. DE RUIG AAN het slot van.zijn artikel „Secu larisatie en Doorbraak" poogt de heer Van Rhijn de rollen om te keren en al* oorzaak van de secularisatie aan te wijzen niet de doorbraak rnaar de christelijke partijen. De argumenten door hem daartoe opgesomd zijn niet nieuw. Allereerst wijst hij erop dat tal van punten, vroeger als onchristelijk verworpen, naderhand worden aanvaard. Wat moeten buitenkerkelijken denken van christelijke beginselen, die op deze wijze in de praktijk telkens worden losgelaten? Aldus dr. Van Rhijn. Voorts stelt hij dat Kerk en christe lijk geloof aansprakelijk worden ge steld voor de fouten der christelijke politiek. En in de derde plaats meent hij dat de christenen in de confessionele par tijen zich te veel afsluiten en dat daar door het apostolaat te weinig tot zijn recht komt. Zou dat alles de secularisatie niet in de hand werken? Weersverwachting-, geldig tot vrijdagavond. VERDERE DALING VAN TEMPERATUUR Opklaringen, maar aanvankelijk nog enkele buien, voornamelijk aan de kust. Tot matige of zwak af nemende wind, ruimend naar Noord. Verdere daling van temperatuur. 11 jan. zon op 8.47. onder 16.54; maan op 12.40, onder 3.27. vS Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EDEN TREEDT AF ALS PREMIER WIJ willen vooropsteUen dat ieder die in het publiek het woord „christelijk" in de mond neemt en wiens daden daaraan niet beantwoor den de zaak van Christus schade toe brengt. Dat is de kern van waarheid die in dit deel van het betoog van de heer Van Hhijn schuilt en het is goed dat te erkennen. Inderdaad zijn er wel eens op onberaden wijze bepaalde stand punten op te absolute wijze voor prin cipieel onaantastbaar verklaard, die dat alet verdienden. Maar men zal moeten erkennen dat dit verleden tijd is. En ook dat dit in het verleden niet systeem maar uit zondering was. De wijze waarop wij onze politiek als christelijke politiek pogen uit te oefe nen is een heel andere. Wij proberen niet allerlei incidentele poliUeke be slissingen als op zichzelf christelijke beslissingen voor te stellen. Het gaat bij het beschouwen van de politiek altijd in hoofdzaak om de to taliteit daarvan, om haar algemene strekking en richting. De Incidentele beslissingen-zijn daarvan slechts uiter lijke, soms, op het moment dat ze ge nomen worden, niet eens erg helder zichtbare merktekenen. Msar de algemene strekking wordt duidelijk als men ze bij elkaar ziet. Wij hebben dat gisteren aangetoond met de incidentele feiten, die de -heer Van Rhijn opsomde. Be heer Van Rhijn wil eigenlijk onze standpunten over dat schoolgeld, dat sodaproject, die vrijere loonvorming enz. isoleren, Isoleren van elkaar, van d« omstandigheden waarin wij verke ren, van de ontwikkelingslijn in onze politiek en er dan zo geïsoleerd over spreken. Dan zegt hij; Wat is daar nu. voor christelijks aan. Ja, zo lijkt dat. Maar neèm dat kunstmatige isolement weg en dan ziet ge ineens de zin, ook de christelijke zin ervan. Wij zijn overtuigd dat met veel niet met alle dingen die de a.-r. in het verleden hebben afgewezen en la ter hebben aanvaard de zaken destijds ook. zo hebben gelegen. Men kan in een bepaalde tijd din gen moeten afwijzen, die men later kan aanvaarden. Dat hangt van de tijdgeest af. Christelijke politiek bestaat aller eerst in het onderscheiden van de tijdgeest en in het afstemmen van zjjn beleid daartegenover. EN dat la nu net wat de heer Van Bhijn niet doet en in zijn partij niet doen kan. Daarom komt er van zijn apostolaat in de P. v.d. A. niets terecht. En daarom is zijn verwijt over gebrek aan apostolaat bij ons uit de lucht gegrepen en de stem van een over zichzelf verontrust gemoed. Onze politieke fouten worden de kerk en het christelijk geloof toegere kend. Inderdaad en dat moge ons blij vend verontrusten en op onze hoede doen zijn. Wij nemen die waarschu wing van de heer Van Rhijn gaarne aan. Maar de politieke fout van de heer Van Rhijn is deze dat hij het poli tiek# bedrijf isoleert uit de geest des tijds en de politiek van zijn partij iso leert van de geestelijke grondslagen waar de strijd tegen de geest der eeuw om. roept. Die fout zal ook de kerk en het christelijk geloof worden toegerekend. Erger nog, die fout zal als God het niet verhoedt ertoe medewerken dat de kerk afgebroken wordt en het geioof verdwijnt.' Sir Anthony Eden is gisteravond als premier van Groot- Brittannië afgetreden. Als reden heeft Eden genoemd zijn zwakke gezondheid. Men verwacht dat koningin Elizabeth de leiding van een nieuwe conservatieve regering zal opdragen aan Butler of Macmillan, die respectievelijk lord-grootzlgelbewaarder en minister van Finan ciën zijn. Eden is 59 jaar oud en heeft het hoogste ambt van zijn land gedurende 21 maanden bekleed. Op 6 april 1955 was hij Churchill als premier opgevolgd. Zijn politieke toekomst werd onzeker na de mislukte Brits-Franse invasie in Egypte op 5 november jl. Het staat vrijwel vast, dat Eden zich nu vrijwel geheel uit de politiek zal terugtrekken. De geruchten over het aftreden van de premier namen gistermid dag vaste vorm aan, toen konin gin Elizabeth onverwachts van Sandringhatn, haar buitenverblijf in Oost-Engeland, naar Londen terugkeerde. Eden was dinsdag met zijn echtgenote naar Sandringham gereisd en had. .daar de nacht doorgebracht. Vermoedelijk heeft hij tijdens dat bezoek de koningin reeds privé van zijn plan op de hoogte gesteld. Gistermiddag;, enkele uren voor de koningin, kwam de premier !n Londen terug. Direct na zijn aankomst riep hij iljn kabinet bijeen voor een vergade ring, die om 6 unr begon in zijn ambts woning, Downlngstreet 10. De bijeen komst van het kabinet duurde 70 mi nuten. Na afloop begaf Eden zich, zon der hoed, onmiddellijk In een zwarte auto naar het Buckinghampalels. Een hoge hoed lag op 2ijn knieën. Eden bracht niet zijn gebruikelijke groet aan de menigte van enkele hon derden personen die zich voor het pa leis verzameld had, maar glimlachte slechts Dauw. De premier zag er ge schokt uit en scheen op het punt te staan in tranen uit te barsten. Het bezoek aan de vorstin duurde veertig minuten. Eden verliet het pa leis alleen.. Hij zat slap achterover in zijn grote V.ütör'zodat hij bljnii- onzicht baar was. Toeschouwers die £en haas tige glimp van hem konden opvangen, verklaarden dat hij er vermoeid uit zag. Eden en zijn echtgenote vertrok ken later naar Chequers, het officiële buitenverblijf van de premier in Buckinghamshire. (Van «en onzer verslaggever!) Gisteravond om lien over negen stond wereldburger Gary Davis op het punt in hei toestel te stappen, dat hem naar Now York zou brengen. Voordat bij de trap opliep, draaide hij zich even om naar de vele lelevisiemonsen. fotografen JTjE KLM zal beslist trachten om O „wereldburger no. V', Gtiry Dosis, een rekening te presente ren voor de trajecten, die hij mei KLM-toesteilen heeft gevloqrr. en nog zal vliegen zonder dat hiï heeft betaald. Het zijn de trajec ten van Dahraru in Sooedi-Arabié naar Amsterdam en nu van Am sterdam naar New York. De KLM moet volgens interna tionaal gebruik Davis naar zijn plaats van bestemming brengen omdat zij hem ook ons lava heeft binnengebracht. [\E 39-jarige Janos More, titans chauf feur op de passngiersbussen l im de K.L.M., heeft ook een tmdnre lijd ge kend: eens 'was hij majoor bij hel Hon gaarse leger. Hij behoort tot de Hon gaarse adel. De communistische regering verbande hem naar een afgelegen dorp je doch tijdens de opstand keerde hij naar Boedapest terug en nam hij deel aan de strijd. Indien hij over vijf maan den goed Nederlands spreekt, zal hij een opleiding krijgen bij de commerciële afdeling t art de K.LM. Zijn echtgenote, dochter van een bankier, gaat tverken in de telcxkarner op Schiphol. en joumallzien, hield zijn wereldpaspoorl nummer 1 omhoog en zei dat Eisenhower had verklaard'dat de wereldvrede ge baseerd is op wereldrecht. „Dal Ik waarschijnlijk op mijn wereld- paspoort de United States binnen zal komen is een eerste stap in de goede richting," zei Gary Davis. Davis, die nu naar Amerika zal gaan na een verklaring van de Nederlandse ambassadeur in de Ver. Staten, dat men hem daar toe zou laten, heeft op Schip hol nog een paar maal geprobeerd weg te lopen. Eerst nadat de auto voor de douanehal had gestopt en daarna in de douanehal zelf. Overigens zonder hard te hollen, maar door. rustig in tegen gestelde richting weg te lopen. Hij verzette zich tegen zijn overtocht naar Amerika, omdat hij schriftelijke garanties we.nste dat hij zou worden toegelaten en deze waren niet gegeven. Voordat het vliegtuig vertrok, stonden mr. A.van Ha'arén, de chef vande vreemdelingendienst, en de marechaussee toe, dat Gary Davis een kleine perscon ferentie hield. Onder het,felle licht van de televisielampen zittend, was het eerste wat Gary Davis deed zijn passagebiljet in tweeën scheuren, „Ik ga niet vrij willig naar Amerika", verklaarde hij. Davoa zei verder: „Ik verhuis waar schijnlijk van een Nederlandse- cel naar een Amerikaanse gevangenis. Als het zo is dat men mij binnenlaat," zo ver volgde hij, „dan schept dit een prece dent." Nadat Gary Davis zijn visie op de wereldvrede en op de handhaving var. de menselijke rechtqn in de wereld had gegeven (hij onderwierp zich vrijwillig aan de vragen, die van alle kanten op hem aanvlogen), waarschuwden de mare- Belangrijke data in Eden's loopbaan -waren: 1923 lid van het Lagerhuis 19351938 Minister van Buitenlandse Zaken. Hij trad af omdat hij het niet eens was met premier Neville Chamberlain's politiek van verzoening jegens Hitler en Mussolini. 193940 Minister van Ko loniën onder Chamberlain. 1940 Minister van Oorlog. 1940—1945 Minister vau Buitenlandse Zaken. 19511955 Minister van Buitenlandse Zaken. 6 april 1955 tot 9 jan. 1957 Eerste minister. Zijn politieke toekomst werd onzeker na de mislukte Brits-Franse invasie in Egypte op 5 nov. 1956. Naar Associated Press heden middag meldde heeft koningin Elizabeth Harold Macmillian aan gewezen als eerste minister van Engeland. y. De 62-jarige oude minister van Financiën arriveerde om 14.45 uur ten paleize. Koningin Elizabeth nam haar besluit na overleg te hebben gepleegd met twee zeer vooraanstaande figuren in de con servatieve partij Sir Winston Churchill en de.markies van Salisbury. Haar keuze kwam min of meer als een verrassing. Tot op het laatste ogenblik werd Richard Butler door velen als favoriet beschouwd. De Masjoemi, de grootste mo hammedaanse politieke partij van Indonesië, heeft besloten haar vijf ministers uit het coalitiekabinet van Ali Sastroamidjojo terug te trekken. Hoewel de Masjoemi reeds gedreigd bad met uittreden sinds het begin van de legeropstand in CentraaL en Noord- Sumatra, kwam het besluit nochtans als een verrassing. Te meer daar dins dag nog verluidde dat de leiding van de Masjoemi bestoten had aan de re gering te blijven deelnemen ondanks het feit, dat men gaarne de voormalige vice-president Mohammed Hatta tot pre mier zou zien benoemd. De huidige premier, Ali Sastroamidjo jo, verklaarde dinsdag nog vol vertrou wen, dat zijn regering niet zou vallen, omdat zij door" 189 van de250 parle mentsleden gesteund werd. In afwachting van het resultaat van nadere besprekingen tussen de z.gn. toto-commissie van de KNVB en het ministerie van Justitie zal, naar ver luidt, voorlopig nog niet 'worden opge treden tegen de voetbalpools- Hoewel de procureurs-generaal de bevoegd heid hebben te allen tijde een proef proces aanhangig te maken, zouden zij eerst de verdere ontwikkeling in deze kwestie .wilien afwachten. Zoals bekend, lag het oorspronkelijk in de bedoeling na 7 januari tegen de grote voetbalpoolcombinaties op te tre den. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt mede, dat er in het georga niseerd overleg mededeling van is ge daan, dat het niet in de bedoeling van de regering ligt aan het gepensioneerd overheidspersoneel een eenmalige uit kering over 1955 en over de laatste vier maanden van 1956 te verstrekken. chaussee de vertegenwoordigers van pers, radio en televisie: Heren, het is de hoogste 'tijd. Een interview van een minuut werd de televisie nog toegestaan en daarbij verklaarde Davit weer dat hij niet vrij willig gaat en- dat hij xeifs weigert naar Amerika te gaan. Overigens werden degenen, die gehoopt hadden op een klein vechtpartijtje tussen Davis en de marechaussee, teleurgesteld. Hij stapte rustig naar het vliegtuig en nadat hij zijn kleine toespraak ge houden had tot de verzamelende pers en radiomensen, stapte hij rustig verder de trap op en ging het vliegtuig binnen met een schrijfmachine in de hand. Het laatste wat men zag was de glimmende pet van het wereldburgersuniform dat Davis droeg. Koningin Elizabeth d e Tweede heeft vandaag Sir Winston Churchill "P Buckingham Ralace ontboden, ver moedelijk om de oude staatsman ad vies te vragen bij haar keuze van ten nieuwe premier. Tevoren had de Koningin de grijze eminentie van de conservatieve partij, ie Markies van Salisbury ontboden. De Markies is het hoofd van de familie Cecil, die sinds de tijd van Koninging Elizabeth de eerste een belangrijk aan deel heeft gehad in de regeringsaange- legcnheden. De mogelijkheid, dat de Koningin nog ten andere kandidaat dan Butler of Mc Millan zal ontbieden scheen echter niet uitgesloten. Salisbury zou zelf premier kunnen borden, als hij geen lid van het Ho gerhuis was. Hij is de voornaamste fi guur achter de schermen van de con servatieve partij. Er ging een golf van opwinding door de menigte voor Buckingham Palace toen eerst de auto van de Markies en daarna die van Chruchiil het hek bin nenreed. De 82-jarige oud-premier werd toegejuicht. De mogelijkheid, dat de Koningin een beStoep op de oud-premier zal doen wordt echter door waarnemers niet geheel uit gesloten geacht, voornamelijk om het geen hij symboliseert in de ogen van dc wereld en om de grote waarde, die hij hecht aan dc Brits-Amerikaanse vriendschap. Churchill Is echter de laat ste maanden erg oud geworden. Het wordt het belangrijkste besluit, dat de jonge Koningin tot dusver geno men heeft en wellicht ooit zal nemen. DE AANKONDIGING, dat Sir Anthony Eden zijn post als eerste minister om redenen van gezondheid heeft verlaten, heeft Engeland geschokt. Toen Eden van zijn drie weken va kantie op Jamaica in Londen terug keerde, had men de Indruk dat hij zich in uitstekende conditie voelde. Men verwachtte algemeen dat hij nog lange tijd zou aanblijven. De premier zelf verklaarde koppig, dat hij nooit ver ontschuldigingen zou aanbieden voor de politiek van de regering in het Midden oosten. Als aanleidingen tot Edens besluit kan men vier dingen noemen: 1. de moeilijke toestand van de Brit se economie, die de door de Suez- crisis veroorzaakte spanningen niet kan verdragen. 2. de invasie van de Suezkanaalzone, Leden van het Britse gemenebest, de Verenigde Naties, Amerika en vele Aziatische landen bovendien een groot deel van de openbare me ning in Engeland zelf hebben zich folie tegenstanders getoond Van het Frans-Britse militaire optreden te gen Egypte. 3. Edens gezondheid. Deze was nooit bijzonder goed (Eden onderging in 1953 in Boston een galoperatie) en vooral de laatste tijd zorgbarend. Toen de spanningen rond Suez op hun hoogst waren, raakte Eden overwerkt en moest hij drie weken met vakantie gaan. 4. De oppositie binnen de conserva tieve partij. De rechtervleugel van de Tory-partij vond dat de opera ties tegen Egypte tot hun logische consequentie moesten worden door gevoerd, terwijl in een andere groe pering milde critici verenigd wa ren. Het is neg niet bekend, wie Eden zal opvolgen. De koningin zou de opvolger van Eden gisteravond niet meer bij zich ontbieden. Krachtens het Britse systeem is de koningin alleen verplicht Iemand bij zich te ontbieden van wie zij denkt dat hij bereid zou zijn een regering te vor men en de leiding ervan op zich te ne men. Daar de conservatieven in het Huis stevig in het zadel zitten, zou alleen een conservatief een nieuwe regering kunnen leiden. De conservatieve meer derheid zou elke Labourpremier weg stemmen. Als constitutionele soeverein van het land zal de koningin wel een beroep doen op een politicus die door Eden aanbevolen is. De twee hoogste assistenten van Eden, lord-zegetbewaarder R. A. Butler en de minister van Financiën Harold MaeMülan, schijnen de meest-waar- schijnlijke kandidaten te zijn om de lei ding van een nieuwe conservatieve re gering op zich te nemen. Geen van beiden heeft echter de vol ledige steun van alle stromingen in de conservatieve partij. Over Butler zijn er tijdens de Suezcrisis aanhoudende geruchten geweest, dat hij zich in het kabinet had verzet tegen het Britse ge wapende optreden in Egypte,, maar tn het openbaar heeft hij steeds de poll tiek van Eden krachtig verdedigd. Over algemene verkiezingen is tot dusver niet gesproken. De huidige con servatieve regering is sinds mei 1955 aan het bewind en haar mandaat ein digt officieel pas over ongeveer 3 jaar. Door zijn ontslag aan te bieden heeft Eden ook automatisch het ontslag van de gehele regering aangeboden. Dit is de gebruikelijke constitutionele procedu re in Groot-Brittannië, als een rege ringsleider zijn functie neerlegt. Op de ze manier kan de nieuwe eerste-minis- ter over alle regeringsposten beschik ken, doch de huidige ministers zullen de lopende zaken blijven behartigen. Het is een van de voorrechten, die het Britse staatshoofd nog resten, om een nieuwe premier aan te wijzen, als deze post plotseling vrij komt. Door een nieuwe eerste-minister te kiezen, wijst het staatshoofd in feite ook een nieuwe par tijleider aan. Op deze wijze kan konin gin Elizabeth een belangrijke invloed uitoefenen. Volgens de Grondwet is zij niet ver plicht, de aftredende premier te vra gen, wie hij als zijn opvolger zou kie zen, maar de monarch doet dit volgens de traditie vrijwel .altijd. Kort nadat de ministers van de Ma- sjumi hun besluit hadden bekendge maakt verlieten zij het gebouw, waar het kabinet vergaderde. De ministers zijn: Mohammad Roem, vice-premier, prof. Moeljatno, justitie, Mohammad Noor, Openbare "Werken, Soeehjar Tedja- soekmana, Verbindingen, Joesoef Wibi- sono. Financiën. Sarmidi Mangunsarkoro, dé waarne mend secretaris-generaal van de P.N.L verklaarde vandaag dat zijn partij niet voornemens is de communistische par tij tot deelname aan het kabinet uit te nodigen. De partij zal echter „de zaak opnemen", als de communisten zouden verklaren, dat zij in de regeing wen sen deel te nemen. Mangunsarkoro zeide, dat na het uit treden van de Masjoemi de regering be ter in staat zal zijn om, indien nodig, „krachtig op te treden'. De mogelijkheid van een dergelijk op treden wordt door het onafhankelijke dagblad „Indonesia Raya" een groot gevaar geacht. Politieke waarnemers in Djakarta voorspelden, dat het uittreden van de Masjoemi verreikende gevolgen zal heb ben in het rumoerige Sumatra, Waar de Masjoemi de grootste politieke par tij -is. Er zijn evenwel ook aanwijzingen, dat het kabinet in de komende paar da gen van binnenuit nog verder zal wor den bedreigd. - Vy" De correspondent van het A'.N.P. ver-4 nam donderdag, dat de kleine christe lijke en katholieke partijen, die elk door twee ministers in het kabinet vertegen woordigd zijn, voor het einde van deze- weck hun definitieve standpunt ten op zichte -van. het kabinet'zullen bepalen. In een woensdagavond laaf gcpncli- ceerd communiqué deelt de regering mede dat zij heeft besloten, - de status van autonome provincie toe-'te kennen aan Djambi en Riouw, alsmede „aan andere streken, met name in Oost In donesië". Inmiddels heeft ook een andere land streek autonomie gevraagd. Een zegs man, optredend namens het Oostelijke dee! van de provincie Noord-Sumatra, waarin ten Zuiden van Medan vele on dernemingen zijn gelegen, deelde woens dagavond mede. dat de bevolking daar wenst te worden ingedeeld in een eigen, provincie, nadat het. haar bekend was geworden, dat de regering .de instelling overwoog van de nieuwe provincies Ac- jeh, Djambi en Riouw. De directie van de Nederlandse Kaiser-Frazerfabrieken N.V. t? Rot terdam heeft zich genoodzaakt gezien aan 68 van de 520 werknemers ©p korte termijn ontslag aan te zeggen. Het ontslag is noodzakelijk, aldus de directie, door de benzineschaarste die is ontstaan tengevolge van de cri sis in het Midden-Oosten en' door an dere psychologische factoren, waar door de binnenlandse verkopen en de export van de in haar bedrijf geasem- bleerde voertuigen enigermate zijn te ruggelopen. Er is contact opgenomen met andere bedrijven, zodat volgens de directie ze ker mag worden verwacht, dat de ont slagenen zeer spoedig een andere werkkring zullen hebben gevonden. DE BILT, donderdag 10 uur. Van nacht is tamelijk koude polaire lucht- over ons land uitgevloeid. Dit was moge lijk, doordat een hogedrukgebied, dat zich bij de Alpen bevond, in betekenis afnam, terwijl op de Atlantische Oceaan een nieuw en krachtig hogedrukgebied ontstond. Aan de flank daarvan vormde zich een krachtige Westelijke tot Noord westelijke luchtstroming, die de polaire lucht naar West-Europa transporteerde. Door haar onstabiele gelaagdheid komen in deze polaire lucht enkele verspreid optredende buien voor, welke in Schot land vannacht zelfs met onweer gepaard gingen. Was vanochtend de koude lucht nog pas tot Zuid-Limburg gevorderd, in het komende etmaal zal zij de Alpen bereiken en mogelijk ook via het Rhone- da! de Middellandse Zee bereiken. Intussen verplaatst het Atlantische hogedrukgebied zich naar de Britse Eilanden, daardoor zal de wind in ons land naar Noord of Noordoost ruimen en tn kracht afnemen. Tijdens opklaringen zal in de komende nacht een flinke afkoeling optreden, waarbij de temperatuur plaatselijk tot om het vriespunt kan dalen. Ook is mist. vorming mogelijk. De algemene circu latie ontwikkelt zich in een richting, die verdere afkoeling mogelijk maakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1