Eenzijdig GRONDIGE WIJZIGING VAN REGERING? Lord alisbury en hurchi 1 tegen benoeming Butler D Hongarije weigert .N. - onderzoek Doodstraf voor wapenbezit V.S. hebben vrije landen nodig voor veiligheid Eden krijgt grafelijke titel Harold MacmiHan van Churchill bewonderaar lemen zal (zo nodigberoep doen op Sow jet-vrijwilligers O COMMISSI E NIET WELKOM appel JAABLIJKSE BOODSCHAP AAN CONGRES Macmillan clritigt aan op eenheid verwinning voor JS,"JS Mr. W. R. v. d. Sluis secretaris der A.R. 'Partij rechtervleugel Horloge voor een en een ei Bulgaarse tanks tegen betogers Nog steeds hoop op ontwapening 1 eeroverzicht VRIJDAG 11 JANUARI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3584 Weerbericht B' Zaak-De Braai wordi 21 januari voortgezcl C - Hammarskjoeld toch naar Boedapest Giro 999 en 771 Met 59 stemmen voor. 8 tegen en 10 onthoudingen heeft de al gemene vergadering der Ver. Na ties gisteren besloten, een com missie in te stellen voor het on derzoeken van de toestand in Hongarije. Een woordvoerder van de Hon gaarse regering heeft het plan om een commissie van de Ver. Naties Hongarije een onderzoek te laten instellen, vierkant verwor pen. De commissie zal niet in Hongarije worden toegelaten, meldt radio-Boedapest. Goed verliezer „Alleen en geïsoleerd kan Amerika zelfs, zfjn eigen veiligheid niet verzekeren. Wij moeien jamengaan met bekwame en vastberaden landen die zich betrouwbare verdedigers van de vrijheid hebben betoond. Door ons van ben te isoleren, zouden wij om oorlog vragen". Dit heeft president Eisenhower gisteren verklaard in zijn jaarlijkse boodschap over de stand van zaken in de Ver. Staten („State of the Union") op een gemeenschappelijke vergadering van het Congres. De president zei verdeidat zijn militair-economisch plan voor het Midden-Oosten van vitaal en onmiddellijk belang is voor de veiligheid en de vrede van Amerika en- de vrije wereld. In dit verband gaf Eisenhower opnieuw uitdrukking aan zijn ernstige ongerustheid over de dreiging van Sowjet-agressie in het Midden-Oosten. zei tevens, „dat een sterk gewapende imperialistische dictatuur een voort durende bedreiging vertegenwoordigt" van de vrije wereld. Eisenhower legde veel nadruk op de noodzakelijkheid van de bevorde ring van de economische gezondheid en het sociale welzijn van de vrije lan- Verandering Zie verder pagina 3 „ERNSTIG" Rotterdam: Witte dc Withsliaat 31» Teler. 115700 t4 1) Postbus 1112 - Posts;io No. 324519 Klachtetldicnst abonnementen ]S 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 X-trinvenhaïc: lïtiy gen-plein 1 Postgiro 421367 Redactie Tel II1892 - Atim Tel. 114402 Klachtcndtonst 18 30-19 30 uTel. 362369 Schiedam. Lange Kerkstiaat 24b Telefoon 67882 AbmmciWffispnjs cent pei ueek. 2 43 per maand 7.40 per kwal taai Lo^-r nummers 15 cent.' Vesschiinl dagelijks Tuxum- Directeur: 11. DE RUIG Weersverwachting tot zaterdagavond. NIEUWE STORING Toenemende bewolking mei tijdelijk enige regen. Tot krachtige of hard aanwakkerende wind tussen Noordwest en Zuidwest, Vannacht in het binnenland plaatselijk temperaturen om het vriespunt. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag 12 J«*n. zon op 8.-5, onder ÏC.jj. m.iati *.121. onder 4 38. v a Hoofdredacteur: Dr. J, A. II. J. S. BRUINS SLOT i IJ de aanvang van het nieuwe jaar - J is de algemene wet op de ouder- donmerzekoriuK in werking getiedcn. Dc minister van Sociale Zaken heeft toen tc Amsterdam aan enkele pen sioengerechtigden de eerste uitkering persoonlijk oveihnndigd. Hierover is het socialistische partij blad ..Het Vrije Volk" in een dusdani ge extase geraakt, dat in een hoog gestemde commentaar de feiten, zoals 7e in werkelijkheid liggen, niet weinig worden' scheefgetrokken. Deze commentaar kwam er op neer, dat voor minister Suurhoff. die dc wet tot stand heeft gebracht, en voor dc heer J. Berger, oudhoofdbestuuider van het N.V.V. en lid van de Tweede Kamer, de kroon op het werk is gezet. De heer Berger /ou als Columbus het ei van dc oudedagsvoorziening op 7ijn punt hebben gezet en wel na tien tallen jaren van principe-gevechten. De hele Vrije Volk-commentaar loopt ten slotte uit op een sneer in de richting van de r.-k. en protestantse partijen die het dan toch in een welva rend Nederland vroeger nooit rover hadden kunnen brengen. HST lijkt nuttig bij de/.e propagan da-manoeuvres van de Vrije Volk-redactie nog weer eens een paar kanttekeningen temaken. Allereerst mogen we dan nog wel in herinnering brengen de wetgevende ar beid van wijlen ds. Talma, die inder tijd als eerste een effectieve poging ondernam om de begrippen oud en arm, die vroeger onafscheidelijk bij «ikaar behoorden, voor goed van el kaar los te weken. Een poging, die geslaagd mocht werden geacht, want de uitkeringen waarin destijds het ouderdomsgedeel- te van de invaliditeitsverzekering voorzag, waren gezien de verhoudin gen in die dagen niet aan de lage kant en konden de toets der kritiek alles zins doorstaan. Helaas heeft de munlontwaarding der latere jaren als gevolg van twee •wereldoorlogen zodanig afbreuk ge daan aan het levenswerk van Talma, dat het al moeilijker werd een afdoen de restauratie tot stand te brengen. Hoewel daar van de zijde van de Chr. Sociale Beweging en van de pro testantse partijen meermalen op Is aangedrongen, bleek jm de bevrijding d<t de go noodzakelijke overeenstem ming hierover niet bereikt zou kunnen worden. Het is echter bepaald misleidend en met de waarheid in strijd nu t# bewe ren, dat men van protestantse zijde in het verleden volledig in gebreke zou zijn gebleven. THANS Jets over het aandeel van de heren Suurhoff en Berger in de totstandkoming var de nieuwe wet. Inderdaad is het minister Suurhoff geweest, die de Algemene Ouderdoms wet in veilige haven heeft weten te brengen. Wij willen daar niets op afdingen, doch menen toch in de herinnering tc moeten terugroepen dat de bouwste nen voor de wet in belangrijke matt werden aangedragen door de Sociaal Economische Raad, toen deze in hel voorjaar van 1954 het bekende advies inzake deze materie aan de regering uitbracht. Bij de behandeling in de Tweede Ka mer in maart van het vorige jaar heeft reeds de heer A. Stapelkamp be ducht voor wat er komen zou be toogd, dat geen erkele partij of groep in ons volk deze wet op haar rekening zou kunnen schrijven. In de socialistische propaganda is men echter toch weer naar zich toe gaan rekenen. Is het waar, dat de heer Berger het ei van Columbus op zijn punt heeft gezet? \T OLGENS de ons ter beschikking staande .gegevens hadden enige jaren geleden de heren Berger en Van Mastrigt samen een bezoek gebrachl aan het departement van Sociale Za ken. Tijdens dat bezoek bleek, dat op het departement een nieuwe ouderdoms wet werd voorbereid met weinig aan trekkelijke kanten (o.a. een definitie ve regeling van dc beruchte aftrek van eigen inkomsten). Na het bezoek is toen tijdens een Informeel gesprek tussen beide herer nagegaan of er tussen de drie vakeen- tralen op dit punt een compromis of synthese zou zijn te vinden. Deze mo gelijkheid bleek aanwezig. Het gesprek leidde tot dc opstelling van een brief namens dc drie vakccn- tralen aan de minister, waarin een gemeenschappelijk standpunt was verwerkt. Om nu cchler te gaan beweren, dat de gehele synthese uit de koker van één man zou zijn gekomen, gaat te ver. Men moei aannemen dat de heer Berger zelf weinig enthousiast zal zijn over het „Vrije Volk"-gesehnjf. Het was wel aan tc bevelen geweest, wan neer deze redactie in haar commen taar wat meer matiging bad betracht en de feiten juist en naar waarheid had weergegeven. K Berichten dal president Nasser van Egypte reeds enige lijd ten gevolge van een maagkwaal ziek is. zijn dooi een officiële zegsman van de Egyptische re gering ontkend. Macmillan volgt Eden op als Macmillan heeft gisteravond voor de radio en dc televisie verklaard: „Ik ben nu bezig met het vormen van een regering die ik binnen enkele dagen aan de koningin zal voordragen." I)e nieuwe premier drong aan op eenheid verklarend: „Een moeilijke taak ligt voor ons." „Wij zullen al onze moed en kracht nodig hebben en alle sympathie en be grip van een ieder in het land, tol welke partij of geloof hij ook be hoort." Macmillan biacht hulde „aan zijn oude cn zeer dierbare vriend Anthony Eden." premier i.» koningin was con verras.-mg. aangezien .'rootzegeiliewaartier Richartl Butler in al- Naar de correspondent van het A.N.P. in Djakartc vrijdag heeft vernomen, zal de behai.deling van de zaak tegen de Nederlander H. de Braai, die be schuldigd wordt van subversieve activi teit tegen de Indonesische staat, op 21 januari in Madjaiengka worden hervat. De zittingen in deze zaak werden in december als gevolg van ziekte van de landrechter uitgesteld, doch de rechter is thans hersteld. E 62-j'arige Jlarolil JMacmiliau. minister van Financiën, door koningin Elizabeth van Engeland, zoals gisteren reeds ill een deel onzer edities in 't kort kon worden gemeld, aan gewezen ai.» opvolger van premier Eden. De keuze van de 1,ouden vrij algemeen tic tie nieuwe premier vverd gezien. Waarschijnlijk hebben Sir Winston Churchill en de voorzitter van de kroonraad. Lord Salisbury, die door koningin Elizabeth werden geraadpleegd, haar geaclvi.-eerd niet Butler maar Macmillan te benoemen. Lord Salisbury zou in dc afgelopen weken met Butler van mening hebben verschild over de Suezkvvcstie. De Engelse regering zal waarschijnlijk onder Macmillan grondig worden gewijzigd. Sclv.vn Lloyd, de minister van Buitenlandse Zaken, zal vrij zeker het veld moeten ruimen. Macmillan heeft gisteren reeds besprekingen gevoerd met vele politici, onder wie Butler. j Nadat Macmillan zich van zijn bezoek aangeboden was teruggekeerd naar zijn ambtswoning in Downing Street, verklaarde hij da er geen verkiezingen zouden worden gehouden. De audiëntie op het palcis van Buckingham had iets langer dan twintig minuten gecluu-rd. Een -zwijgende menigte nieuwsgierigen stond voor de ambts- v-rning van de premier toen hij arri veerde. Uit de menigte riep iemand „Veel geluk". De nieuwe premier antwoordde glimlachend „Dank u", waarop een ander riep ,,u zult het nodig hebben". (Van n«n onier TtriUgg*T«r») In zijn rergadaring Tan gUteren htefi h«t Centraal Comité ran a.-r. kiasvtr- «nigingen lol tecreSarit dat A.B. Partij benoemd mr. W. R. rm der Slui* te Billhoren, juridUch adrUeur Tets het C.N.V. Het geat hier om een nieuwe functie, die Tooririoeit uit de reorgani satie ean de partij. Mr. Van der Sluis is thans 33 jaar. Hij werd geboren in Dirkshorn, waar zijn vader destijds Geref. predikant was. Hij bezocht de HBS te Groningen, deed staatsexamen en studeerde daarna rech ten aan de Vrije Universiteit. In 3951 trad hij in dienst van het minister» van Oorlog, afdeling wetgeving ert publiek recht. In 1953 werd hij juridisch advi seur van het C.N.V. Tijdens de afwezigheid van prof De aay Fortman gaf mr. Van der Sluis enkele colleges in arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit. De benoeming van Macmillan bete- kende een overwinning voor de rechter vleugel van de conservatieve partU, de groep die zich legen Butler had uitge sproken. aangezien deze te liberaal zou zijn. Politici zien in de benoeming van Macmillan, die trouw de politick ten aanzien van Egypte heeft gesteund, :rn teken dat de conservatieve partijleiders de Brits-Franse Interventie zullen blijven verdedigen. Het voorstel was te de algemene ver- cadering der Ver. Naties Ingediend dear 24 landen, waaronder de Ver. Staten Als leden van de commissie werden voorgesteld Oostenrijk, Den marken. Is raël. Ceylon en Uruguay. 3c commis- sic zou ecffcvens moeten verzamelen over hel Russische opti -den tegen dc Hongaarse vrijheidsstrijd. n0 Nederlandse afgevaardigde bij dc Ver. Naties, mr. C W. A. Sehurmann. serklaardo gisteren dat dc resolutie aan gaande het Instellen van dc commissie hem weliswaar niet met trots verv maar dc mogelijkheid opende de waar- heid tc ontdekken over het Russische De" heer Schörmann herinnerde er aan dat dc resoluties dir gericht waren op het beëindigen Van dc Russische mmen- «in" geen uitwerking hebben gehad. Het militaire hof van het garnizoen van Boedapest heeft gisteren doodvon nissen opgelegd aat» nog twee 'tonga- ren die ervan beschuldigd worden wa pens cn munitie verborgen tc hebben, die zij hadden weten over te houden van de oktoberrevolutie. Hierdoor is het aantal doodvonnissen dat bekend is. ge- steen tot 20, terwijl ten minste zes executies van „contra-revolutionairen openlijk toegegeven zijn. Intussen komt de regering van pre mier Janos Kadar tc staan tegenover nieuwe stakingen en lijdelijk verzet van arbeiders, die nog sleed® vrije verkiezin gen en de ontruiming van Hongarije door tie Russische troepen eisen In het partijblad Nopszabadsag wordt aangekondigd dat de regering sterk zal bezuinigen op haar eigen apparaat cn op dat van dc communistische partij. Zo zulten een aantal ambtenaren ontsla gen worden, evenals fabrieksarbeiders die door het tekort aan kolen en grond stoffen op straat staan. Regeringsbu reaus die leeg komen, zullen tot fiats verbouwd en verhuurd worden. Alieen de hoogste regeringsautoriteiten krijgen auto's ter beschikking. Radio-Boedapest meldt, dat de Hon gaarse Nationale Vergadering (parle ment) binnen een maand bijeen zal ko men, onder meer ter bespreking van het regenngsprogram en de kwestie van uitbreiding der regering. Er is nog geen datum voor de bijeenkomst vast gesteld. De heer J. A. Bloemhof zag dezer dopen tijdens een wandeling door de straten van Kampen in ecu etalage bij een horloge een koortje liggen, waarop stond, dat het voorwerp „een appel en een ei" kostte. Hij spoedde zich naar huis, waar hij een appel en een ei op zocht. Daarmee ging hij naar dc win kelier, die hem vertelde, dat hij het horloge zaterdag mag komen afhalen. Na Macmillan'* benoeming heeft Richard Butler terstond besprekingen met hem gevoerd. Ho toonde zich een goed verliezer. Tegenover de pers wenste hij Mac- rmllan „het grootst mogelijke succes". Hij verklaarde „nog geen plannen te hebben voor het ogenblik. Ais mijn diensten voor Tacmiüan van waarde zijn zullen zij te zijner beschikking staan", zei hij. Ais president Eisenhower Macmillan spoedig voor een bezoek aan de V.S. zou uitnodigen, hetgeen wel wordt verwacht, zal laatstgenoemde waarschijnlijk over de volgende vraagstukken spreken: 1. De hulp van Amerika aan Groot- Britannië en West-Europa inzake de petroïeumvoorziening, 2. Het in overeenstemming brengen van ,de leer van Eisenhower" en het verdrag van Bagdad met het oog op de verdediging van het Midden-Oosten. De Labourleiders hebben direct na het bekend worden van Macmillans benoe ming telefonisch overleg gepleegd met Hugh G-aitskeil, die op het ogenblik in ck Ver. Staten vertoeft. Vrijdag komen de Labourieiders bijeen om de politieke situatie te bespreken. Na Nieuwjaar zijn, naar kan worden opgemaakt uit betrouwbare berichten die in Wenen ontvangen zijn, in zuide lijk Bulgarije uitgebreide anti-commu- nïstische betogingen ontstaan, waarbij leger en politie, roet de steun van tanks, in actie moesten komen en vele arrestaties werden verricht. Met een rrmljg gezicht kicitin Sir IT insion Churchill gisterrn hij het Buckingham pat cis aan, tiaar koningin Elizabeth hein had ontboden om zijn tallies oi er de opmlging tan Eden le tementen. Itt antwoord tilt het gejuich tan de menigte bij het paleis lichtte Churchill eten dc hoed. isenhower keert zich tegen isolement Eisenhower zei, dat de Amerikaan se strijdkrachten nu de machtigste zijn in de vredesgeschiedenis van Amerika. „Zij zijn in staat om elke vijand die ons zou aanvallen zwaar af te straffen". Niettemin verklaarde de president plechtig te zullen blijven werken voor de algemene ontwapening en voor een gezonde en met waarborgen omklede overeenkomst met Rusland voor we derzijdse inspectie uit de lucht. Hoopvol zei Eisenhower: „In het afgelopen jaar is het getij veranderd en is er verandering gekomen in de houding en het denken van miljoenen mensen De veranderingen die zich reeds hebben voltrokken, werpen de schaduw vooruit van een wereld die door de geest van de vrijheid her vormd zal worden. Dit is geen zwak ke en vrome hoop. De krachten die nu in de geesten en d harten van de mensen aan het werk zijn, zullen door de jaren niet uitgeput raken". De president verklaarde verder, dat de Amerikaanse welvaart „zich op on gekende hoogte bevindt". Maar hij Sir Anthony Eden' is afgetrederu-als lid van het Lagerhuis en hem is'een grafelijke titel de gebruikelijke on derscheiding voor een oud-premier aangeboden. Meer dan 33 jaar lang heeft de 59- jarige oud-premier Warwick en Lea mington in het Lagerhuis vertegen woordigd De conservatieven in zijn kiesgebieden hadden hem na zijn af treden als premier meegedeeld, dat zij hem gaarne als hun vertegenwoor diger zouden handhaven. De grafelijke titel werd hem aange boden door koningin Elizabeth die twee dagen geleden zijn aftreden aan vaardde, In welingelichte kringen weet mèh nog niet of Eden de titel zal aanvaar den Aanvaarding betekent, dat hij in het Hogerhuis zitting zal nemen. De Britse tweede luitenant Anthony Moorhouse. die na ontvoering door Esyp- tenaren in Port Said om het leven kwam, is donderdagmorgen met militaire eer in Leeds begraven. HAROLD MACMILLAN'. de nieuwe Britse premier koestert grote ach ting, zowel voor Eisenhower als voor Churchill. In tal van redevoeringen heeft hij gezegd „Ik ben een Cliurcliillman". Churchill en hij beschouwen bei den goede betrekkingen tussen Enge land en de Ver. Stalen als de grond slag voor de wereldvrede, beiden be zitten oratorische begaafdheden en Macmillan's toespraken in het Lager huis worden van tijd tot tijd gekruid met Churchilliaansc zinnen. Gedurende dc Tweede Wereld, oorlog heeft Churchill Macmillan benoemd 'ot zijn „vertegenwoordiger voor mo' 'ijke gevallen" in het be langrijke Noord-Afrika en daar is hij zulk een groot vriend geworden van president Eisenhower, dat zijn collega's begonnen hen „Ike and Mac" te noemen. Macmillan', die met zijn tteurige nalf neergeslagen ogen cn zijn zware mor een dankbaar object voor kari- katuurtekenaars is, is al de 33 jaren van zijn Dolitiekc leven een tor.v geweest. Macmillan spreekt Latijn, Grieks en Millars had zitten lezen. Hij had hel gebruikt als bladwijzer. Het lag in een boek over de geschiedenis van het pausdom. Macmillan is opgeleid te Eton en hii studeerde verder aan Bolliol Col lege te Oxford. Gedurende de Eerste Wereldoorlog diende hij bij de Grenadiers Hij werd driemaal gewond. Kort na deze oorlog deed Macmillan een nieuwe slap op de traditionele En gels» weg naar de top in de politiek hij trouwde de dochter van een her tog, Lady Dorothy Cavendish Mac millan, dochter van de negende hertog van Devonshire. Het echtpaar heeft drie dochters en een zoon. In 1924 werd Macmillan in het par lement gekozen en begon zijn lang zaam maar gestadig opklimmen naar de hoogste regionen van de conserva tieve partij en de politiek in het alge meen. Dertien maanden geleden werd Mac millan minister van Financiën, na korte tijd Eden's opvolger op het mi nisterie van Buitenlandse Zaken te zijn geweest. Hij is ook minister van Landsverdediging geweest en heeft Krans naast zijn vloeiend en bloemrijk Engels. Bovendien bezit hij wat hii noemt „een oppervlakkige kennis" van andere talen. Macmillan is een nogal stijve figuur, die echter in dc conversatie geestig uit de hoek kan komen. Hij is een poti- lieke filosoof, die boeken over zijn theorieën heeft geschreven. MncMillan is directeur van een uitgeverij, die zijp naam draagt. Zijn behandeling van persoonlijke financiën is soms niet zo doeltreffend. In september van het vorige jaar ont dekte hij bjj een bezoek aan het oude huis van zijn moeder in Indiana dat hij al zijn Amerikaanse geld had ach ter gelaten en hij moest geld lenen om wat op de collecteschaal in de plaatse lijke methodistische kerk te kunne» deponeren. Zijn hobby is lezen. Toen hij minis ter van Buitenlandse Zaken was heers te er op het Foreign Office een mild» paniek toen een zeer geheim document zoek was. Na enige minuten van vri- woed en nerveus zoeken vond iemand I gewerkt op de ministeries van Koio" het document in een bock dat Mac- nicn en Luchtvaart. Het hoofd van de Jemenltische diplo matieke vertegenwoordiging In Bonn, Albaydany, heeft donderda l verklaard, dat Jemen zo nodig een beroep zal «oen op Russische vrijwilligers als verdediging tegen Britse agressie KIR zei op een persconferentie, dat Indien de Brits? gewapende actie tegen Jemen niet wordt gestaakt, de Jemeniti- scbe regering hulp zal aanvaarden van verschillende zijden, Hel gezantschap te Bonn heeft de namen van verscheidene duizenden per- Het Russische nieuwsagentschap Tass heeft gisteravond meegedeeld, dat de se cretaris-generaal van de Ver. Naties Rag Hammarskjoeld toch een bezoek aais de Hongaarse hoofdstad Boedapest zal brengen en wel in de nabije toekomst. Het orgaan.van de Russische commu nistische partij Frawtïa meldde orige week, dat Hammarskjoeld een uitnodi ging heeft ontvangen om in het komen de voorjaar, een bezoek te brengen aan Boedapest. In het bericht van Tass, afkomstig uit Boedapest .werd gezegd, dat het bezoek olaatsvinden, zodra Hammarskjoeld cn dc Hongaarse regering het eens zijn ge worden overheen geschikte datum. In het bericht werd meegedeeld, dat een van Hammerskjocld's medewerkers trjdons eeneccnt bezoek aan de Hon- gaarse hoofdstad regelingen heeft ge troffen voor de reis van de'secretaris generaal. Op Giro'999 van.het Nationale Co mité Hulpverlening Hongaarse Volk is tot heden ontvangen: f 4.365.301,91. Het Nederlandse 'Rode Kruis boekte op giro 777 tot nu een bedrag van 4.473.082,95. De Amerikaanse schrijver John Ho- ward Griftin, die al tien jaar blind is, kon plotseling weer zien toen hij op ccn weg was van zijn werk naar huis. De 34 jarige Griffin was blind geworden na een in de toriog opgelopen hersenschudding. Volgerus een oogarts zou de gestremde bloedsomloop plotseling normaal zijn ge worden. zonen van verscheidene nationaliteiten ingeschreven, die bereid zijn als vrij willigers Jemen te helpen. Op een vraag of Jemen van plan is wapens te kopen, zei Albaydany: „Wij hebben wapens genoeg". Hij zei niets ie weten over berichten over sluiting van ccn Tsjechoslowaaks-Jemenitische over eenkomst over levering van wapens. Verder zei hij, dat Jemen niet verzoekt om onmiddellijke en algehele terugtrek king van de Britse troepen uit Aden cn omgeving. Jemen wenst een wapenstil stand en onderhandelingen op basis van de Brits- Jemcnitische verdragen van 1934 en 1951. Volgens een woordvoerder van de Britse luchtmacht op Cyprus hoeft men de indruk, dat de Jcmemtischc acties een grootscheepse campagne vormen. Hij zei, dat de organisatie en de kracht van de aanvallen er op wijzen, dat dc toestand ernstiger is dan men had gedacht. Uil berichten van het Britse lucht- machlhoofdkwartier te Aden blijkt, dat er weer straalvliegtuigen in actie zijn geweest tegen de binnengevallen Jemcni tische strijdkrachten. Men acht het moge lijk, dat de aanvallen van het buitenland uit worden geleid. Welingelichte Britse kringen verwachtten niet, dat cr onmiddellijk versterkingen iut;u Aden tulier. worden, gezonden, daar er zich in dat gebied voldoende troepen bevinden. DE BILT, vrijdag 10 uur, In dc ooiaire lucht, die met Noord westelijke winden ons land is binnen gestroomd. zijn in bet afgelopen etmaal buien opgetreden, die plaatselijk ver gezeld gingen van hagel en natte sneeuw. De Noordwestenwinden werden in starid gehouden door een lagedrukgebied bij f inland en ccn gebied van hoge lucht druk boven Ierland. Dit laatste ver plaatst zich od het ogenblik nog maar weinig. Bij IJsland bevindt zich een vrij actieve depressie, die in Zuidooste lijke richting zal gaan koersen. In het komende etmaal val zij het Noordzee gebied bereiken. Het bijbehorende front zaj Nederland met enige regen passe ren. Dc wind -zal uit Westelijke richting Kaan waaien, zodat de gemiddelde tem peratuur niet verder zal daler,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1