Overheid en Onderdaan Russische en Hongaarse troepen in actie Butler wellicht op Foreign office NIEUW LAND VALT DROOG Roofmoord op postbesteller bij Winterswijk Kabinet vraagt handhaving stabilisatie Koning Hoessein redde Libanees vliegtuig r ONGEREGELDHEDEN IN BOEDAPEST Politie bekogeld met stenen MACMILLAN WIJZIGT KABINET: Komplot tegen prins van Cambodja Kritiek van Labour op benoeming Macmilian TERREUR IN HONGARIJE m W eeroverzicht W ZATERDAG 12 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3585 VORST NAM RADIOCONTACT OP Aloomreaetor voor Nederland TENMINSTE twee personen zijn gedood, toen politietroepen en Hongaarse burgerwacht gistermiddag het vuur openden om enige duizenden arbeiders uiteen te jagen die huiten de grote staal fabrieken op het eiland Csepel hij Boedapest een anti-communisti sche'demonstratie hielden. De arbeiders demonstreerden tegen de massa-ontslagen, de terug keer van de politiestaat en de pogingen van de regering Kadar om de arbeidersraden te infiltreren. Zij eisten voorts hogere lonen en weigerden het aftreden van hun arbeidersraad. Russische en Hongaarse troepen grendelden later het eiland af, waardoor men geen juist beeld kon krijgen van het aantal slacht offers. Ook in andere industriewijken van Boedapest hebben zich ongeregeldheden voorgedaan __y DE nieuwe Britse premier, Harold Macmijlan, heeft zich gisteren beziggehouden met een grondige wijziging van de regering. Het is vrijwel zeker, dat Richard A. Butler, wiens benoeming tot premier algemeen werd verwacht, maar die door koningin Elizabeth werd gepasseerd waarschijnlijk op advies van Churchill en Lord Salisbury in het nieuwe kabinet zal terugkeren. Butler was onder Eden grootzegelbewaarder en leider van het Lagerhuis, maar Macmil- lan schijnt er toe over te hellen Butler een andere functie te geven. Hij zal vermoedelijk minister van Buitenlandse Zaken of Financiën worden. In Londen acht men het zeker dat Selwyn Lloyd het Foreign Office zal verlaten. Zijn naam is te veel verbonden aan de mislukte Suezpolitiek. MINDER SOLDATEN „Koningin gedwongen" 500 terechtstellingen In andere ivijken Gerechtvaardigd ENGELSE VORSTIN NAAR PORTUGAL Winter... AJVFOIV HUN1NK Overleg met St. v. d. Arbeid Rotterdam- Witte de Willist rant 30 Telef 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17-18 uur- Telefoon 115700 's-Gravenhaae- Huyge'nsplein 1 Postgiro 424867 Redactie Tel 111892 - Adm.'Tel. 114402 Kiachtendienst 1830-1930 u: Tel. 362569 Schiedam Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnemontspnjs 57 cent per week. f 2 48 ner maand 7 40 per kwartaal - I.ossé numrners l.^ccnt Verschijnt dagelijks TuïuM" Weersverwachting, geldig tot zondagavond: OPKLARINGEN. Plaatselijk enkele buien afgewisseld door op klaringen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Aanvankelijk stormachtige tot krachtige, later geleidelijk afnemende Noordwestelijke wind. 13 jan icon f>p 8 13, onder lt> 57; maan od 14 12, onder 5 45 14 jan zon op 8 44. onaer 16 59, maan op 15 17, onder 6 46' Directeur: II. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT PROF. dr. J. J. de Jong, hoogleraar in de wetenschap der politiek aan de Vrije Universiteit, heeft onder bo venstaande titel een boek gepuhhceerd Wij hebben in de loop van deze weck ln verband met onze artikelen tegen een betoog van dr. A. A. van Rhijn reeds de aandacht op dit werk geves tigd, omdat het een welkome bijdrage vormt tot het vermeerderen van onze kennis omtrent datgene wat er in de meningsvorming van ons volk op het terrein der politiek wezenlijk ge schiedt. Wanneer men de titel „Overheid en Onderdaan" leest, zou men zo op het eerste gezicht denken dat hier gehan deld wordt over de taak der overheid en de taak van de onderdaan. Men zou denken dat. men hier met een boek te doen heeft over het normatie ve handeten. Nu is het ongetwijfeld de bedoeling van prof. De Jong en de strekking van zijp boek om aan dat normatieve handelen dienstbaar te zijn, maar zijn boek dient allereerst om inlicht te verschaffen over de wij ze waarop de mensen in de politiek op feiten en omstandigheden reageren. Deze kennis is namelijk van zeer groot belang voor de vraag hoe wij in de politiek dc mensen moeten benade ren. Hoe komt het dat een bepaalde par tij op een gegeven ogenblik wint en hoe komt het dat een andere bepaalde partij op'een gegeven ogenblik ver liest? De kennis van en de analyse van de redenen die daartoe hebben geleld zijn voor Iedere partij van grote beteke nis. Want van die kennis hangt voor een groot deel af, hoe de propaganda van een partij moet worden gevoerd. Die kennis noopt tot een kritische bezinning over onze politieke instel ling. Het is namelijk niet genoeg dat wij beginselen hebben en dat wij idealen hebben. Wij hebben er ons rekenschap van te geven hoe die beginselen en hoe die idealen ln ons volk liggen. Dat be tekent niet dat wij onze, beginselen en idealen afhankelijk moeten maken van' de vraag of ons volk ze accfepteert of niet. Maar het léert ons wel roet wel ke mee- of tegenwerkende factoren we daarbij te rekenen hebben en dat dwingt ons ons rekenschap te geven vin de psychologische constellatie, waarin we ons politieke werk moeten doen en dat dwingt ons daarmee reke ning te hodden. De psychologie van de politiek is niet altijd de sterkste zijde van de anti-re- yolutionelren geweest En daarom begroeten we het boek van prof. De Jong als een eerste bij drage in onze kring om de voorwaar den te schelpen om in een duidelijk gemis te helpen voorzien. Arbeiders bi betoging om het leven gekort: e i De Amerikaan James P. Ri chards staat aan het hoofd van de missie, die de plannen van president Eisenhower voor het Midden-Oosten aan de regerings leiders van de erby betrokken landen zal voorleggen en deze zal toelichten. Richards zal ztch tevens bezighouden met de be studering van de militaire en economische behoeften van de ze landen. De demonstraties, die omstreeks tien uur vrijdagmorgen begonnen, duurden tot laat in de middag. Tegen het mid daguur verschenen Russische tanks ten tonele. De moeilijkheden begonnen toen dc arbeiders van de Csepeifabriekcn het ontslag eisten van de door de regering benoemde directeur Hegyi. Deze wei gerde hen te horen, doch liet later een delegatie van ontslagen arbeiders toe. I ET is niet alleen voor ons een eer ste bijdrage, het is ln het alge meen gesproken ook iets nieuws. Want de wetenschap der politiek, zoals prof. De Jong die beoefent, is in 't algemeen gesproken een jonge wetenschap. Zij staat nog in de kinderschoenen. En men kan er dus in dit beginstadium niet al te veel van verwachten. Er zijn nog te weinig concrete en gecontroleer de gegevens om tot uitgesproken con clusies te komen. En prof,De Jong is dan ook zo verstandig geweest om zich met grote reserve te uiten. Dat neemt niet weg dat de tabellen en statistieken en de conclusies, die de schrijver daaraan verbindt ons over tal van feiten en verbanden ver rassende inlichtingen verschaffen. We hebben daar ln het begin van deze week reeds op gewezen. De epiloog van het boek, die betrekking heeft op de verkiezingen van het vorig jaar, is bijzonder instructief. Voor wie in d" politiek geïnteres seerd is, is dit dan ook een zeer nuttig boek. Men moet zich realiseren dat het een begin i3. Prof. De Jong is bezig een tot dus verre volkomen maagdelijk terrein te ontginnen. En bij een ontginning moet men niet aanstonds op een rijpe oogst rekenen. Maar men moet in de gaten hebben dat aan de oogst de magere jaren, de jaren van zwoegen en ploeteren voor afgaan, die ogenschijnlijk niets ople veren. Wij zijn verheugd dat prof. De Jong met'deze arbeid begonnen is. Het is goed dat hij de aanvankelijk nog be scheiden resultaten aan zijn lezers heeft voorgelegd. En wij spreken de wens uit dat zijn voortgezette arbeid ons op den duur een schat van gege vens zal verschaffen, die ons bij onze a.-r. politieke activiteit een, krachtige steun zal zijn. I)e nieuwe premier zou gisteravond b)j Churchill dineren. Het stond wel vast dat daar beslist zou worden over de verdeling van de ministerportefeuil les. Men verwacht dat de samenstelling van het nieuwe kabinet zondagavond be kend zal wordep gemaakt. MscmSUan voerde gisteren achtereen volgens besprekingen met de leden van het oude kabinet: Thomeyeroft, minis ter van Handel; Amory, minister van Lahdbouw en Selwyn Lloyd. Toen Thor- neyeroft de woning van de premier ver liet, spraken journalisten de veronder stelling uit, dat hfj naar no. 11 Downlng- street- zoo verhuizen als minister van Finanolcn. „Op het ogenblik verhuls lk nergens naar toe", zet Thorneycroft droog, „al leen haar de binnenkant van mijn auto". Politieke deskundigen verwachten niet temin, dat Macmilian hem de portefeuille van. Financiën heeft aangeboden. Als niet Butler de portefeuille van Buitenlandse Zaken van Selwyn Lloyd overneemt, maakt de minister van Ko loniën, Lennox-Boyd, hiervoor een goede kans. Lennox-Boyd heeft zyn reis door dc Ccntraal-Afrikaanse federatie onderbro ken en is in Londen teruggekeerd. In Londen is men van oordeel, dat de nieuwe premier Engelands militaire verplichtingen aanzienlijk zal beperken, Hij zou vastbesloten zijn, „de tering naar de nering te zetten". De demobilisnnten zouden kunnen wor den ingeschakeld om de produktie op te voeren en de geschokte Britse economie enigszins tc herstellen. Bij de defensie zou meer de nadruk worden gelegd op kernwapens. Ais eerste stap hiertoe zou de troe- pensterkte in Europa, het^ Midden» en Verre Oosten worden verminderd. Macmilian zou echter niet van zins zyn Engelands verplichtingen tegenover de Navo te beperken. De nieuwe premier is voorstander van Engelands deelneming in een gedeelte- liik vrije handelszone met V est-Europa. Drie maanden geleden is hij hiervoor openlijk uitgekomen. In de loop van tien laar zou een gemeenschappelijke markt moeten wmden geschapen voor 250 mil joen mensen. President Eisenhower heeft een per soonlijke boodschap aan Macmilian ge richt, waarin hij deze gelukwenst met Prins Norodom Sihanoek, ex-koning en ex-premier van dc Indochinese staat Cambodja, heeft vrijdag ver klaard, dat hij is ingelicht over een politie-opstand die met behulp van buitenlands kapitaal tegen hemzelf en de Sangkoem (de regeringspartij) georga niseerd wordt. De prins zei dit by de opening van de vierde zitting van de Sangkoem (so cialistische volksgemeenschap), waar de, dat Cambodja een koninkrijk moet van hij voorzittter is. De prins verklaar- blijven, omdat anders „anarchie of sla vernij" zullen heersen. Prins Norodom trad vorig jaar als koning af om de Sang koem te stichten, die bij latere verkiezin gen alle 91 zetels van de nationale verga dering van Cambodja venwierf. Zijn vader volgde hem als koning op. Albanië heeft zonder opgaaf van re den de eerste secretaris van de Zuid- slavische legatie in Tirana tot persona non grata verklaard, meldt het Zuidsla. vische persbureau Tanjug, zyn benoeming tot premier van Enge land. De brief behelsde geen uitnodiging om n nar de Ver. Staten te komen. Wel treft president Eisenhower voor bereidingen om Macmilian, uit te nodi gen spoedig naar Washington te komen voor besprekingen over wereldaangele genheden, aldus is vrijdagavond uit (ge zaghebbende bron te Washington j ver nomen. Een bijeenkomst zou wat Eisenhower aangaat binnen zes weken kunnen wor den gehouden, maar de president heeft besloten, geen officiële stap te doen, voor dat in Londen bepaalde zaken zijn afge handeld, zoals de voltooiing van de ver wachte kabinetswijziging door Macmilian en de parlementaire goedkeuring van diens regering. Van welingelichte züde verluidt ook, dat in Washington in beginsel is besla ten tot een uitnodiging aan de Franse premier, Mollet, voor een bezoek aan de Verenigde Staten. Maar over de da tum van het bezoek is nog geen defi nitieve beslissing genomen. De „schaduwregering" van de La bourpartij heeft bekend gemaakt, dat zij een onderzoek aan het instellen is naar de grondwettelijke bezwaren te gen de wijze, waarop Harold Mac milian door koningin Elizabeth tot premier is benoemd. Een woordvoerder zei, dat de La bourpartij de koningin niet het recht ontkende de minister-president te be noemen, maar dat zij wel van oordeel is, dat de conservatieve parij de ko ningin vrijwel heeft gedwongen een keus te doen tussen Macmilian en Richard Butler. Te Boedapest is van gewoonlijk be trouwbare zijde vernomen dat in de afgelopen drie a vier weken in Hon garije naar schatting vijfhonderd ;,te- genrevolutionairen" zijn terecht ge steld." De geheime politie der communis tische regering-Kadar is, naar van deze zijde wordt vernomen, thans even machtig en actief als. in de dagen van het Rakosi-bewind. De buiten wachtende arbeiders hieven ondertussen kreten aan als „Weg met Kadar. weg met de militie". De in de fabrieken verblijvende po litie achtte het toen raadzaam de hek ken te sluiten en zij belde om verster king. die met vrachtauto's arriveerde. Toen de arbeiders de auto's met stenen gingen bekogelen, opende de politie het vuur. De meeste kogels floten over de loofden der demonstranten heen, doch twee arbeiders werden dodelijk ge troffen. Later trokken de arbeiders op naar het hoofdgebouw van de fabrieken. Russische tanks zetten de wegen af. BI) 't bekend worden van de'demon straties op Csepel legden o.a„ arbeiders ln fabrieken in de wijk Koebanya on middellijk het werk neer, Zjj begonnen eveneens een demonstratie. De trambe stuurders in Koebanya sloten zich b(j de demonstranten aan door hun trams tot stilstand te brengen. De politie ver telden sU, dat ze niet wilden, dat hun tramwagens zouden worden beschadigd. De Hongaarse regering heeft alle openbare betogingen en bijeenkomsten, waarvoor niet vooraf de toestemming van de autoriteiten is verkregen, ver boden. Het verbod blijft tot 31 maart van kracht. Een groepje van vijftig middelbare scholieren heeft gisteren in Boeda pest Russische taalboeken op straat verbrand, Dit vreugdevuur werd ontstoken ter viering van het feit, dat het Russisch niet langer een ver plicht ïeervak is. De komst van een overvalwagen dreef de jongelui naar alle kanten uiteen. Het vakverbond gaf gisteren een ver klaring uit, waarin de tijdens de vrij heidsstrijd gevormde arbeidersraden werden verdedigd, blijkbaar met het doel zijn prestige onder de leden enigs zins te herstellen. De vakbond uitte ook bezwaren tegen de ontslagen en tegen de manier waarop deze worden gege ven. Radio-Boedapest zegt dat de betogende arbeiders, gerechtvaardigde grieven had den. Hun fabriek had de door de rege ring goedgekeurde loonsverhogingen met toegepast. JL X- - .n?«yy&ziZ HET valt niet mee een wandeling te maken door Nederlands nieuwste landaanwinst: de drooggevallen delen van Oost-Flevoland. By het Roggebot in de buurt van Kampen is van een oppervlakte van ongeveer 2000 bun der het water reeds weggevloeid. Dat deze vlakte nog moeilijk begaanbaar is, bewijst de foto boven: diep zijn de sporen, die de laarzen van de vier mannen in het slib achterlaten. De samenstelling van de bodem wordt nauwkeurig onderzocht. Met een boor worden (zie foto 'hiernaast) de grondlagen naar boven gebracht. De grond wordt ter plaatse onderzocht of er worden monsters getrokken voor laboratoriumonderzoek.' Koningin Elizabeth II van Enge- j land zal vergezeld van haar gemaal, I de hertog van Edinburgh, 18 februari voor een driedaags staatsbezoek in Portugal aankomen, aldus een be kendmaking van de Portugese rege ring. Het vorstelijk' paar zal 18 februari om 11 uur van het koninklijke jacht Britannia debarkeren if Advertentie J2S&. j&S&é, Winterkost-wecr! Nu zo'n malse sappige Anton Hunink's worst! De lekkerste Gelderse Rook worst; dat proeft u bij de eerste hap! Minm... zo'n worst ver zoent u met de vinnigste kou! Gauw etn kopen... maar let wé! op het loodje-met-de-naamuw garantie voor dc lekkerste! Hoe urser - hoe lekkerder HÖFLEVEPANCIEB - DEVENTES Gisteravond heelt de 27-jarige bak- keripairoon J. P. uit de buurtschap Miste een roofmoord gepleegd op de 59-jarige postbesteller J. G. H. uit die buurtschap. P. is luier gearresteerd. Hij heeft bekend en is opgesloten. De postbesteller begaf zich gister avond omstreeks vijf uur met het die dag voor de posterijen geïnde geld naar Winterswijk r.m dat bedrag, groot circa 800, aldaar aan de direc teur van het postkantoor af te dragen. Op de Misterweg bood de 27-jarige bakkerspatroon J. P., die daar met een bestelauto reed, hem een lift naar Winterswijk aan. Samen reden ze over de Dennendijk in Winterswijk, waar P. stopte, omdat, naar hij zei, de auto gebrek aan benzine had. Terwijl H. Schiphol heeft nu ook een bloemen- automaat. In de zitkamer voor de a+- I halers van passagiers is deze nieuuug- I heid gistermorgen geplaatst. En al met- 1 een haalde deze dame er een bove tulpen keurig in cellofaan verpakl uit, Om op deze wijze aan bloemen te komen, moet u twee gulden in de onderste gleuf doenof drie gulden in de bovenste. Of deze automaat het zal doen, weet de exploitant nog niet. Het is voor hem een nogal belangrijke vraag. In elk geval is het wel typisch Nederlands, lijkt om. uit de auto stapte heeft P, hem met een-lege fles op het hoofd geslagen, waardoor de postbesteller dood neer viel. Uit Het onderzoek is gebleken dat de bakkerspatroon het stoffelijk over schot in- de auto heeft gelegd en via Groenlo, Vragender en Corle naar de buurtschap de Haart, gemeente Aalten is gereden. Dgpr heeft hij het lijk "in een sloot gelegd, nadat hit uit dc portefeuille van het slachtoffer f 300 had geno men. Daarna begaf P. zich naar zijn woning ln Miste .waar hij zich ver kleedde. Vervolgens reed hij naar een firma te Aalten, waar bij met het geroofde geld een gedeelte van zyn schulden afbetaalde. P. is met de bestelauto weer naar de plaats gereden waar het lijk lag met de bedoeling om dit ergens an ders te begraven. Daartoe had hjj een schop meegenomen". Nadat hij het stof felijk overschot weer in de auto had gelegd en op het punt stond weg te rijden werd hij door twee surveille rende douane-ambtenaren aangehou den, die de wagen aan een controle wensten te onderwerpen. Hierbij ont dekten zij het lijk van H. De rijks politie te Aalten werd gewaarschuwd (Van onze parlementaire redacteur) Gisteravond vond op het departement van Economische Zaken in Den Haag eert bespreking plaats van dc ministers Zijlstra, Hofstra, Manshott en Suurholf, met de Stichting van dc Arbeid."Op verzoek van dc stichting lichtten mi nister Zijlstra en dc andere ministers het schrijven toe, dat het kabinet op 4 januari aan de stichting verzond. De bedoeling van dit schrijven was, naar de ministers gisteravond mede deelden, niet dat de Stichting van de Arbeid advies zou uitbrengen over het landbouwbeleid, want hierover Is de beslissing in het kabinet nog niet ge vallen. Het kabinet wil alleen weten hoe de Stichting van de Arbeid denkt over de consequenties van een eventuele her ziening van het landbouwbeleid, waar mee een meerdere uitgave van 200 mil joen waarschijnlijk gemoeid zal zijn. De Stichting van de Arbeid zal zich naar de regering hoopt willen uitspre ken op haar verzoek, over de vraag, of de werknemersorganisaties erroefe -ak- koord gaan dat-de lonen niet zullen V worden verhoogd en dat de werkgevers- organisaties bereid zijn de prijsstaMl- satie te handhaven, wanneer de vkeaten van levensonderhoud als gevolg vim de nieuwe landbouwpolitiek met 0.8-1 pet, of 80 miljoen gulden zullen stijgen-,-' Uit de 200 miljoen gulden, die voor de nieuwe landbouwpolitiek zullen worden uitgetrokken, moet naar verluid o.a. een loonsverhoging voor de landarbeiders van 2 a 3 procent worden gefinancierd. De Stichting van de Arbeid heeft gieh bereid verklaard vrijdag aanstaande hierover te beslissen. De werknemersorganisaties hebben gisteravond reeds laten blijken, dat-zij op het standpunt staan, dat de stUgfng van de kosten van levensonderhoud dient te worden gecompenseerd door een loonsverhoging van ongeveer een procent. De werkgeversorganisaties hebben zich nog met uitgesproken over de vraag of zij de tweede verhoging van de vennootschapsbelasting van vijftig miljoen gulden of 2 pet. zullen aanvaar den met onverkorte handhaving van ;de prijsstabilisatie. die P. in hechtenis nam. Hij legde een volledige bekentenis af. P, is thans_ opgesloten in het politiebureau te Winterswijk en zal naar het Huis van Bewaring te Zutphen worden overgebracht. Door dr. Groot ral van middag sectie op het lijk worden ver richt. tsONING Hoessein van Jordanië heeft hoogstwaarschijnlijk een vliegtuigramp voorkomen. Kort voor middernacht bemerkte de koning, die zich in zijn paleis be vond, van waaruit hij op het vlieg veld kan uitzien, dat er boven de hoofdstad Amman een vliegtuig rondcirkelde Als eruaren piloot besefte de koning, dat het vliegtuig in nood verkeerde. Hij rende naar zijn auto, spoedde zich naar het üiegveld, dat geheel in duister was gehuld en Het alle landingslichten ontsteken. Zelf nam hij radiocontact met het toestel op en loodste het veilig binnen. Het vliegtuig, *en lijntoestel uit Li- barton," was op weg van Beiroet naar Koeweit toen het boven Jorda nië motorstoring kreeg. Gisteren is het toestel na te zijn ge- repareerd doorgevlogen. In april 1955 heeft koning Hoessein hulp verleend bij de redding van een R.A.F.-piloot, die boven de woestijn van Jordanië, 35 km ten noordoos ten van Amman, per parachute uit zijn Venom jachtvliegtuig was ge sprongen. Gezeten in zijn eigen vliegtuig hoorde Hoessein de nood signalen van de jager. Hij wijzig de zijn koers en kreeg het neer stortende toestel en de omlaagzwe- jende piloot nog net op tijd in het vizier. De koning bleef boven de plaats, waar de piloot terecht was gekomen rondvliegen, ,fot een door hem gewaarschuwde reddingsploeg kwam. opdagen. De Amerikaanse commissie voor de Atoomenergie heeft gisteren de verzen ding goedgekeurd van een atoomreactor naar Nederland voor de tentoonstelling Het Atoom, die in Amsterdam gehouden zal worden. De reactor zal overgedragen worden aan het Nederlandse ministerie van Ou ders, Kunsten en Wetenschappen voor gebruik op de tentoonstelling. De waarde van de reactor wordt ge schat op 145.000 dollar. DE BILT, zaterdag 10 uur. Nadat gisteravond een zwakke rug van hoge luchtdruk met enkele opkla ringen, tydens welke de temperatuur in het Zuidoosten van het land tot dichtbij het vriespunt daalde, ons land was ge passeerd, bereikten vanmorgen vroeg de fronten van een depressie, die giste ren langs IJsland trok, ons land. De kern van de depressie volgde een zuid oostelijke koers en trok langs Zuid-N oor wegen in de richting van "Denemarken. De wind nam door het naderbij komen van de depressie flink toe en de fronten brachten vanmorgen regen. Achter de fronten sta?.: een krachtige Noordwes telijke luchtstroming, waarin buien voorkomen. De komende 24 uur zal ons land zich in deze luchtstroming bevin den. Door het wegtrekken van de de pressie zal de wind morgen gaan afne men en kunnen naast buien ook opkla- rmgen verwacht worden. In de tempe ratuur zal niet veel verandering komen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1