Jemen zegt verdragen met Engeland op Chroestsjew premier Dochter (21) redde moeder uit handen van aanvaller Gen.-maj. Lefèvre de Montigny wordt chef Generale Staf begint een nieuw leven Landbouwer neergeschoten Scherpe reactie in Hongarije algemene staking Geruchten over nieuwe Selwyn Lloyd blijft op Buitenlandse zaken Sowjet-Unie waarschuwt president Eisenhower Hongaarse 44-jarige 'dader aan politie overgeleverd Honderd arrestaties in Noord-Ierland Revolverhandel in Lunteren V erzetsgroepen in Bulgarije Pi eer over zicht Nieuw succes voor Ned. bergers Statendam uitgevaren MAANDAG 14 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3586 Weerbericht Generaal Hasselman naar de NAVO Geheime Sow jet-basis m Syne t Weer V.S.-wapens voor Joegoslavië NIEU W BRITS KABINET GEREED Voor nieuwe technische proefvaart Naar Den Haag Ontkenning Deur bezweek Bevelen opgevolgd Goed voorbereid POLITIE DEED INVAL Franse communisten verliezen terrein Doodstraf Vergaderverbod OudeBritse leeuw Britse militair op Cyprus neergeschoten Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 112 Postgiro No. 4245iS Klachtendienst abonnementen 13 30—19 30 u. Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: rel. 1)1892 - Adm. Tel. <14402 Klachtend lenst 18.30-19 30 u: Tol. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per mnanrf 7.40 per kwartaal Losse nummers lu cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. opklaringen. Opklaringen en overwegend droog weer. I' ige tot matige wind tussen noordoost en oost. Over het algemeen lichte vorst. 15 jan. zon op 8.44. onder 17.00; maan op 16 33, onder 7 38. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Bij de jaarlijkse opening fan dr zitting tan het Zucdsc parlement ttas vorige week toor het eerst ook de kleine prins Carl Gustaf aanwezig. Hand in hand met zijn zusje, prinses Christina, begaf hel prinsje zich naar de plechtigheid. Het Arabische koninkrijk Jemen beschouwt de verdragen van 1934 en 1951 met Engeland als opge zegd ten gevolge van de Britse „aanval" op Zuid-Jemen. Dit heeft de Jemenitische ambassadeur in Egypte zaterdag meegedeeld. Bij het verdrag van 1934 werd voor lopig de grens tussen Jemen en het protectoraat Aden vastgesteld. Verder werd afgesproken geschillen tussen Je men en Groot-Brittannië op vreedza me wijze te regelen. Bij het verdrag van 1951 werden diplomatieke en eco nomische betrekkingen aangeknoopt. Bovendien werden grenskwesties gere geld. De ambassadeur zei verder, dat Je men binnen enkele dagen bij het inter nationaal gerechtshof in Den Haag een geding tegen Groot-Brittannië aan hangig zal maken over het eiland Ka- raman in de Rode Zee voor de kust van Jemen. (Dit eiland is in 1915 van Turkse handen in Britse overgegaan en wordt bestuurd door de gouverneur van Aden. Op het eiland wonen 2200 mensen.) Een Sowjet-afvaardiging uit Caïro zal binnenkort naar Jemen vertrekken om daar een onderzoek naar de toe stand in te stellen, zo is zaterdag in Caïro vernomen. De Jemenitische am bassadeur zei, toen men hem vroeg of hij dit kon bevestigen: „Ik ontken het niet." Een woordvoerder van de Sowj el- ambassade in Caïro heeft later meege deeld, dat enkele Sowjet-artsen naar Jemen zijn gegaan. Het Britse hoofdkwartier in het Midden-Oosten heeft ontkend, dat aan de grens van Jemen en Aden grote operaties aan de gang zouden zijn. Het verklaart, dat de laatste tijd de over vallen van stammen uit Jemen zijn toegenomen en dat voor het eerst sinds 1954 de aanvallers worden gesteund door geregelde troepen van Jemen. Het aantal doden en gewonden is zeer ge ring, zegt 'net Britse hoofdkwartier. De New York Times meldt In een telegram uit Warschau, dat Chroest sjew vorige maand bij een stemming in het bestuur van de communistische party van de Sowjet-Unie de post van eerste secretaris bijna heeft verloren. Chroestsjew zou slechts weinig stem-i men meer hebben gekregen dan oud- premier Malenkow. Volgens deze berichten zou Malen kow waarschijnlijk binnenkort eerste secretaris van de partij worden. Chroestsjew zou dan maarschalk Boel- ganin als premier opvolgen. Boelganin zou in de plaats komen van maar schalk Worosjilow als voorzitter van het presidium van de Opperste Sowjet. Van Molotow, thans minister van Staatstoezicht, werd gezegd, dat hij niet tot de hoogste leiders zal gaan be horen. (Van een onzer verslaggevers) De 21-jarige Ans Pot uit de Mamixstraat te Amsterdam heeft zaterdagmiddag door haar kor daat en koelbloedig optreden haar 62-jarige moeder gered uit de handen van een man die het leven van haar moeder bedreigde. Het meisje heeft de man, de 44-jarige arbeider B. S. uit Amsterdam, aan de politie overgeleverd. Het meisje, dochter van de door S. aangevallen pensionhoudster mevr. Pot- van Delft, werd zaterdag, toon zij op haar zolderkamer sliep, omdat zij nacht dienst had gehad, wakker door vreemd gerucht op een der gangen van het huis. Toen zij haar moeder (zo vertelde deze ons gisteren) angstig hoorde gillen en om haar hoorde roepen, sprong zij uit bed en probeerde de deur open. te ma- kon, maar deze bleek aan de buitenkant op slot te zitten. Met al de kracht, die het meisje op kon brengen, gooide zij zich tegen de houten deur. Aanvankelijk tevergeefs, maar het meisje, dat een ongeluk vrees de, bleef wanhopig op de deur beukon en ten slotte bezweek hij onder haar ge wicht. Door de versplinterde deur kroop zij naar buiten. Op de gang ontdekte zij een van de mannelijke pensionbewoners, die haar moeder van achteren vasthield en zijn handen om haar keel had geklemd. Het dappere meisje wrong zich tussen de aanvaller en haar bijna bewusteloze moeder in. Zij slaagde erin hem tot los laten te dwingen. Tervvjjl zij haar moeder in een stoel tilde, waarschuwde zij de man om maar niet te proberen te vluchten. „Heb het hart niet er vandoor te gaan", schreeuw de zij de door haar optreden van zijn stuk gebrachte man toe. ,,Je loopt voor mij uit naar beneden en daar ga je de huiskamer in. Ik bel de politie op", beet zij de man toe. De man volgde de bevelen op. Hfj bleef op de stoel die z(j hem aanwees, zitten, terwijl zy het nummer van het politie bureau Raampoort in de telefoongids opzocht, en om polttlehalp vroeg. HU deed geen enkele poging tot ontvluchten. Even later kwamen de politieagenten het pension binnen en klikten de"handboelen om de polsen van S, S. heeft bij zijn verhoor door de re cherche bekend dat het hem was te doen om het geld van de pensionhoudster. Hij woonde al vanaf september vorig jaar bij haar in en wist dat zij enig geld be> zat. S. heeft zijn poging tot roof goed voor bereid. Het hangslot waarmee hij de kamerdeur van Ans afgrendelde, kocht hij vier dagen voor de aanslag. Hij heeft voorts gewacht met de aanval op de bejaarde vrouw tot deze op haar slapen de dochter na, alleen thuis was. Op het ogenblik dat de vrouw met een stapel linnengoed op de gang liep, viel hij haar van achteren aan en beet haar zoals mevr. Pot ons vertelde toe: „Geef di rect al je geld, anders.S. zit thans achter slot en grendel. Generaal-Majoor G. J. Lefèvre de Montigny zal op 1 april a.s. benoemd worden tot plaatsvervangend chef van de generale stal en bevelhebber der landstrijdkrachten, onder gelijktijdige benoeming tot luitenant-generaal. Het ligt in het voornemen dat hij op 1 november a.s. benoemd zal worden tot chef van de generale staf, bevel hebber der landstrijdkrachten. Deze benoeming houdt verband met het feit dat generaal B. R. P. F. Has selman per 1 januari jl. is opgetreden als voorzitter van het militaire comité van de NAVO. Het ts nauwelijks te geloven, maar deze twee foto's tonen één en de zelfde vrouw. Kent u haar nog? Ver blind door tranen en uitgeput van angst en verdriet arriveerde me j. Margit Kovaesits begin november als Hongaars vluchte linge in een Oos tenrijks ontheem denkamp, rvaar zig met een kop koffie werd verwelkomd (foto links). Be hulpzame mensen hielpen haar ver der 'en zo kwam dezelfde vluchtelin ge dan dezer dagen, opgewekt 'pjimta- chend, per schip in Kaapstad aan (foto rechts), om met haar 56 ja ar een nicuto leven te be ginnen in hef vrije Zuid-Afrika, ver van de Russische terreur. Het ligt in de bedoeling generaal Hasselman, die op verzoek van de re gering bereid werd gevonden nog na het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd in militaire dienst te blij ven, op 1 november a.s. te ontheffen uit zijn functie van chef van de gene rale staf, tevens bevelhebber der land strijdkrachten, en op 31 december a.s. uit die van voorzitter van het comité verenigde chefs van staven. Generaal-majoor Lefèvre de Montig ny was van 1930 tot in de meidagen van '40 chef staf van de vierde divisie. Als zodanig maakte hij de strijd om de Grebbeberg mee. Na de oorlog was hij verbonden aan het militaire kabinet van de minister van Oorlog. Van 1950 tot '53 was hij chef staf van het eerste Ned. legerkorps. Met ingang van 1 ok tober 1953 werd hij verbonden aan het hoofdkwartier van de NAVO te Fon tainebleau. Met ingang van 1 novem ber 1955 werd hij benoemd tot eerste souschef Van de generale staf. De politie heeft zaterdag in Noord- Ierland ruim honderd personen in hech tenis genomen, die ervan werden ver dacht deel uit te maken van het onder grondse Ierse republikeinse leger. Der tig arrestanten werden geïnterneerd. De anderen mochten naar huis terugkeren. (Van onze correspondent) De Edese politie heeft in Lunteren een geheime wapenhandel ontdekt, Ongeveer 20 personen zijn erbij betrokken. Bij de landbouwer S. te Lunteren deed de politie, geassisteerd door de mijnop- ruimingsdienst. een inval. Met behulp van een mijndetector vond men onder in een hooiberg een revolver en een Amerikaans pistool, alsmede een kist met munitie. Bij het verdere onderzoek wist de poli tie in Lunteren nog een kleine twintig revolvers bij diverse personen op te spo ren, die alle van S. afkomstig waren. Volgens zijn verklaring heeft S. de wa pens gekpcht van geallieerd^ militairen, die tijdelijk in ons landvertoefden. Griekse militaire waarnemers la het Grieks-Bulgaarse grensgebied hebben vernomen dat verzetsgroepen, die wor den geleid door een honderdtal officieren van het Bulgaarse leger, in het gebied van Stara Planina in Noord-West-Bulga- rije, opereren. De groepen zouden wor den geleid door een verzetsbeweging. Ia het leven geroepen door lede» van de vroegere Bulgaarse boerenparty. De Bulgaarse grenswachten zouden zijn versterkt, om het uitwijken van vluchte lingen naai Turkije te voorkomen, Van dezelfde zijde wordt vernomen dat ook de arbeiders van Dimitrovgrad, in Zuid-Oost-Bulgarye, tussen twes en vijf dezer in verzet zijn gekomen tegen de-Bulgaarse communistische autoritei ten, waarbU zich botsingen met de politie hebben voorgedaan. Hierbij werden drie arbeiders gedood en twintig gewond. Zaterdagavond omstreeks acht nar Is de 40-jarige landbouwer C. J. Doens, wethouder van IJzendijke, in zijn boerderij neergeschoten. Dhr. Doens heeft zelf nog, hoewel hij in levens gevaarlijke toestand in het ziekenJhais te Oostburg moest worden opgenomen, als dader genoemd de 25-jarige Belg A. C. C. is dezelfde avond te ongeveer 23.00 uur in een café te IJzendijke gearres teerd door de opperwachtmeester der rijkspolitie, G. F. C. Vennix, postcom- mandant te IJzendijke. Er bestaat reeds lang een paeht- kwestie tussen C. en de wethouder, die van de stiefvader van C. zijn boerderij en 40 ha land heeft gepacht. Een derde gedeelte van dat land wil de de stiefvader van C, aan zyn stief zoon geven, hetgeen na een beslissing van de Kantonrechter ook is geschied. C. was hier niet mee tevreden ent zou het gehele stuk land willen hebben. C„ die in het huis van bewaring te Middelburg is opgesloten, heeft tot nu toe ontkend iets met de moordaanslag uitstaande te hebben. Het onderzoek is in handen van de officieren van Justitie te Middelburg, mrs. Andrea en Van der Bussen. Volgens het Britse blad „Daily Mail" is een verlaten Romeinse stad in da Syrische woestijn gemaakt tot een ge heime Sowjet-basis, Het gaat om Resa- fa, een plaats ongeveer 200 km van Aleppo. In de enorme kelder van de ruines ligt oorlogstuig, dat via de ha venstand Latakia uit het communistische blok is aangevoerd. In de basis bevindt zich voorts een sterke Russische zen der, aldus de „Daily Mail". Het blad weet verder te melden, dat er de afgelopen ses weken vier schepen met wapens zijn aangekomen, Aan boord van het laatste schip, dat op zes januari arriveerde, bevonden zich twaalf straaljagers van het type Mig-17 en ka nonnen. DE BILT, maandag 10 uur. Een depressie, die zaterdag boven Denemarken lag, is gisteren over Duitsland naar Italië getrokken. Tege lijkertijd ontwikkelde zich boven Scan dinavië een krachtig gebied van hoge luchtdruk. Hierdoor ontstond boven een groot deel van West- en Midden- Europa een krachtige Noordoostelijke luchtstroming, die gisteravond ook tot ons land doordrong. De gure Noordoos telijke wind zal in de komende 24 uur geleidelijk koudere lucht aanvoeren. Morgen zal de wind afnemen en kun nen ook opklaringen voorkomen. In de komende nacht zal lichte hier en daar wellicht matige vorst optre den, Boven de Noordelijke IJszee is een actieve depressie aangekomen, die in Noord-Scandinavié weer luchtdruk dalingen veroorzaakt. Het Scandinavi sche hogedrukgebied zal zich hierdoor langzaam naar het Zuiden verplaatsen en is dus derhalve niet stabiel. Regerins - Kadar dreigt met de doodstraf De Franse communisten hebben voor het eerst sinds het einde van de oorlog flinke verliezen geleden bij tussentijdse verkiezingen voor de Nationale Verga dering, die zondag in het zuiden van Parijs zijn gehouden Bij de eerste stemming liep het op de communisten uitgebrachte percentage stemmen, in vergelijking met de par lementsverkiezingen van vorig jaar, te rug van 29 tot 20. Geen enkele kandidaat behaalde ech ter de absolute meerderheid, welke no dig is om bij de e*rste stemming ge kozen te worden, Daarom zal een twee de stemming worden gehouden op 2' januari. Een eenvoudige meerderheid is dan genoeg om gekozen te worden, Selwyn Lloyd communistische regering van Hongarye heeft gisteren de dood straf gesteld op het aanzetten tot staking. Ieder die fabrieks arbeid verstoort, kan vooi een bijzondere rechtbank gesleurd en bin nen 24 uur opgehangen worden De verscherping van de staat van beleg heeft kennelijk ten doel de dreigende algemene staking te voorkomen, Zaterdag gingen er geruchten dat een algemene staking zou worden uitgeroepen uit protest tegen het optreden van de politie bij de ongeregeldheden van vrijdag. En van de regeringsbladen heeft gemeld, dat „iedereen m Hongarije vreest dat elk ogenblik een nieu we bloedige revolutie kan uitbreken". Een majoor van de Hongaarse politie Is zaterdagavond In Boedapest op straat doodgeschoten. In westelijk Hongarije hebben verzetsstrijders een trein tot staan gebracht. De machinist werd ge wond. Selwyn Lloyd bUjft ook in het nieuwe Britse kabinet minister van buiten landse zaken. R. A. Butler, die de rivaal van Macmilian voor het premierschap was, krijgt de portefeuille van binnenlandse zaken. Daarnaast blijft hij lord geheimzv gelbewaarder. Minister van financiën, als opvolger van Macmilian wordt Peter Thor- neycroft, minister van handel in het kabinet-Eden. Het door premier Macmilian gevorm de- kabinet heeft gisteren de goedkeu ring van koningin Elizabeth gekregen. De koningin was gistermiddag ln Lon den teruggekeerd. De 53-jarige graaf van Home blijft minister voor gemenebestbetrekkingen, ferwijl Alan Lennox-Boyd de portefeuille van koloniën behoudt. De 48-jarige Duncan Sandys, een schoonzoon van oud-premier sir "Win ston Churchill, is tot minister van lands verdediging benoemd. Zijn voorganger. Anthony Head, maakt geen deel uit van het nieuwe kabinet De 52-jarige sir David Eccles, die onder Eden minister van onderwijs was, wordt minister van handel. Tot minister van onderwijs Is be noemd de 49-jarige graaf Hailsham. te, voren minister van marine. De 63-jarige markies van Salisbury bliift voorzitter van de kroonraad. De 67-jarige industrieel sir Percy Nills wordt minister voor energieopwekking. De 56-jarige graaf Kilinuir is tot lord- kanselicr benoemd, terwijl de 51-jarige John Maclay minister voor Schotse aan gelegenheden is geworden. De 57-jarige Derick Heathcoat Amory zal portefeuille van Landbouw beheren, terwijl de 43-jarige Iain Macleod minis ter van Arbeid wordt Onder leiding van de Nederlandse ge zagvoerder J. M. Lolkus uit Rotterdam hebben bergers in dienst van de V.N. zaterdag het westelijke deel van de brug over het Suczkanaal bij El Fer- dan gelicht. Met dit werk was men woensdag begonnen. Het nieuwe passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, de Statendam, dat is gebouwd op de werf van Wilton- Fijenoord te Schiedam, is vanmorgen om half elf de Nieuwe Waterweg uit gevaren voor het houden vsn een nieuwe technische proefvaart. Zoals beliend, is enkele weken geleden reeds een technische proefvaart ge houden, Toen ibteek, dat de motoren nog met geheel in orde waren, hetgeen tot gevolg had, dat het schip naar Schie dam moest worden gesleept, Dit geschiedde tijdens ruxv stormweer. Toen het zeekasteel vanmorgen het ruime sop koos. was het weer niet veel beter. Er woedde een behoorlijke storm met hier en daar een windkracht 7 tot 8. Het is de bedoeling, dat pp woensdag 23 januari de officiële proefvaart zal worden gehouden. Het schip zal dan worden overgedragen aan de Holland Amerika Lijn. De 53-Jarige Henry Brooke is de nieu we minister voor woningbouw, plaatse lijk bestuur cn zaken Wales betreffende, terwijl de 46-jarige Haroid Watkinson als minister van Verkeer en Burger luchtvaart zal optreden. Tenslotte is de 52-jarige Charles Hili tot kanselier van het hertogdom Lan caster benoemd. Behalve Anthony Head maken nog de volgende ex-ministers geen deel uit van hot door Macmilian gevormde ka binet: de gewezen algemeen betaal meester sir Walter Monckton, de ex- minister van binnenlandse zaken, Gwilym Lloyd-George, de voormalige minister van arbeid Partiek Huchan- Hepburn en de vroegere minister voor Schotse aangelegenheden, James Stuart Mills. Koningin Elizabeth heeft deze Ier afgetreden ministers adellijke titels verleend, hetgeen hun het recht geeft, zitting te nemen in het Hogerhuis. Hier door zullen drie tussentijdse verkiezin gen voor vrijgekomen Lagerhuiszetels moeten worden gehouden. Een onbekend aantal arbeiders van de staalfabrieken op het Donau-ciland Cscpel heeft zaterdag opnieuw de Hon gaarse communistische militie in de fabriek en de Russische tanks en ge vechtswagens getrotseerd cn geweigerd het werk te hervatten, meldde radfo- Boedapest. Det doodstraf kan volgens de jongste bekendmaking worden opgelegd voor het aanzetten tot staking, het zonder vergunning binnenkomen of het aanrich ten van schade in openbare nutsbedrij ven of andere vitale bedrijven. Eike industrie met honderd of meer arbei ders wordt als vitaal beschouwd. De daders komen voor speciale recht banken. Bijzundere rechtbanken waren reeds gevormd, maar konden uitsluitend moord, plundering, brandstichting en het verborgen houden van wapens be handelen. Alle vergaderingen en optochten zijn tot 31 maart a.s. verboden, tenzij de regering er toestemming voor heeft ver leend. Een grote bijeenkomst van de anti-communistische Hongaarse studen tenorganisaties is uitgesteld nadat be richt werd, dat acht van haar leiders door de politic zijn gearresteerd. De boeren die landbouwgereedschap pen hebben verkregen uit ontbonden collectieve boerderijen, moeten deze binnen veertien dagen teruggeven of in contanten betalen. Een decreet schrijft voor. dat alle collectieve boerderijen hersteld moeten worden „die door ge weld of door vijandelijke elementen werden ontbonden". Personen die aan het decreet geen gevolg geven, zullen gestraft worden met boeten en gevan genisstraf. Twee studenten, een Noor en een Amerikaan, die in het grensgebied vluchtende Hongaren de weg naar Oos tenrijks gebied wezen, zijn door de Hongaarse grenswacht gearresteerd. Zij waren lid van do internationale reddings- commissie, een oarticuliere instelling. De Hongaarse boerenleider Beia Kovacs heeft vandaag de communisti sche hoop, dat er een coalitieregering kan worden gevormd, een slag toege bracht door bekend te maken, dat hy als leider der kleine boerca is afgetre den en geen aandeel zal hebben In de onderhandelingen. De Sowjet-Unie heeft zaterdagavond gewaarschuwd dat hel plan van pre sident Eisenhower voor het Midden oosten ernstige gevolgen kan hebben. „Gezaghebbende Sowjetkringen ge loven, dat het program van de Ver. Staten tot gevaariyke consequenties kan leiden cn dat de verantwoorde lijkheid daarvoor op de V.S. rust," verklaarde het officiële Russische persbureau Tass. In een verklaring die over radio- Moskou werd uitgezonden, zei Tass dat de V.S. in strijd met de Verenigde Naties handelden door Amerikaans kolonialisme in het Midden-Oosten te bevorderen. Tass zei dat de boodschap van de presi dent een ernstige bedreiging voor de vrede in dat gebied vormt. „De V.S. hebben zelfzuchtige oogmer ken. Het hoofddoel is voordeel te trek ken uit de verzwakking -van Frankrijk en Engeland in het Midden-Oosten, cn hun plaats in te nemen," beweerde Tass. „Eisenhower ziet dat de Britse leeuw, die nog kort geleden talrijke Aziatische en Afrikaanse volkeren vrees inboezem de oud geworden is, verzwakt, en na zijn stem nu in Eypte ook zijn staart heeft verloren. Om die leeuw, om het Brits- Franse imoeriaiisme te vervangen dringt hel Amerikaanse imperialisme zich in het gebied van het Nabije en Midden- Oosten". Aldus de Sowjet-leider Chroesj- tsjew aangehaald door het Russische persbureau Tass, zondag op een verga dering in Tasjkent, sprekend over de „Eisenhower-doctrine" voor het Midden- Oosten. Te Neapolis, een voorstad van Nico sia, is vanochtend vroeg een Britse mi litair neergeschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen. De daders wisten te ontkomen. De verzetsbeweging heeft nu in totaal 97 Britten gedood. Een zegsman van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat de V.S. overwegen de militaire hulp aan Joegoslavië te hervat ten. Joegoslavië heeft hierom herhaal delijk verzocht. In de herfst van 1956 werd deze hulp gestaakt omdat het Congres was ver stoord over Tito's verzoening met het Kremlin. De V.S. overwegen tevens Tito voor een bezoek aan Amerika uit te no digen. John McCormick, de leider van de democratische fractie in het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, heeft felle kritiek geleverd op het voorgeno men bezoek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1