Küyperstichting Toezicht op de bouw van geleide projectielen Hongaren (op doorreis) in Budel ondergebracht Europese wind"waait in Brits kabinet w Midden-Oosten kan vuurproef zijn in strijd om vrijheid Engela iid zal met Jemen onderhandelen Revolutionaire Raad'' in Indonesië? Koningin naar Zwitserland VOORSTEL VAN DE VER. STATEN: A Studenten braken uit Bulgaars concentratiekamp Opperste Sowjet in februari bijeen Adenauer spoedig naar Eisenhower Nauwer band met vasteland eerovet zicht Tram en bus duurder per 1 februari Jongen van 14 wilde de grens over Weer DINSDAG 15 JANUARI 1957 VlJFTlEfSDE JAAKGAING No. 3583 Weerbericht L BOYCOT-VAN TRAM Giro 777 en 999 Verklaringen van Foster Dulles: Vrachtschip (met 37 opvarenden) verloren Gasprijs in Groningen verhoogd PLAN VAN PRESIDENT SOEKARNO Waarschuwing van „Indonesia Raya*5 üok Perti - minister uit Indonesisch kabinet razzia 111 Algierse kasbah J MERIKA heeft gisteren de Ver. Naties voorgesteld de gehele toekomstige produktie ,van kernmateriaal op le slaan voor vredes doeleinden en onder internationaal toezicht. Verder werd internatio- j naai toezicht op de bouw van geleide projectielen bepleit. Het nieuwe plan werd door de Amerikaanse afgevaardigde Henry j Cabot Lodge jr. aan de eerste politieke commissie van de Ver, Naties I voorgelegd. j De Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. Koeznetsow, stelde voor de proeven met kernwapens onmiddellijk te staken. Ook wilde hij op een nader te bepalen datum een speciale zitting van de algemene vergadering der V.N. over ontwapening bijeenroepen. Inspectie Felle ta£I Bij een nadere beschouwing van de nieuwe Britse ministerslijst leggen politieke waarnemers steeds meer de nadruk op het „Europese" karakter van de nieuwe regering. Suezbeleid In Rotterdam: Spaak T>*> Van huis weggelopen Sumatra Eden naar Nieuw-Zeeland Rotterdam: Witte de Withshaat 30 Tclcf. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 10 30—19 50 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon llöTütl 'n-Crsvrnhagc: HltjRcn'plcin Pestgiio 4"4.567 Redactie: Tel 111392 A dm. Tel 114402 Klachtendienst Ifi 30-19 30 u: Tel 352569 Schiedam: Lange Ketkstuat 24b - Telefoon (171(82 Abonnemratspri)!, 57 cent pci «eek, 2 40 pci maand 7.40 per kwartaal - Rosve nummeis 15 cent' Vei schijnt clacclijkt Directeur: II. DE RUIG e-- "X Weersverwachting, geldig- tot uoensdagiiMiml. WINTERS WEER. Vrij vee! bewolking met plaatselijk enkele lichte «neeuwbulen. Matige, af en toe vrjj krachtige wind in hoofdzaak tussen noordoost en noord. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Ifi jar», /on op 8.ondci II 01. tilden o> 17 33. onder 8.19 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUIN'S SLUT NLANGS is het verslag verselte- \J nen van de verrichtingen van de Doctor Abraham Küyperstichting over de jaren 1953 tot en met 1955. In deze brochure geeft de directeui mr. K. Groen die in november jl benoemd werd tot directeur-afdelings chef PBO bij hel Departement van Binnenlandse Zaken een uitstekend overzicht van de lotgevallen der Stich ting in genoemde periode. Ten gevolge van de reorganisatie van de A.-R. Partij betekent dit verslag te vens de afsluiting van het tijdvak na de bevrijding, waarin de wo-ieiop- i bouw van de Stichting en met name de hersyitematisering van de biblio theek goeddeels hun beslag hebben ge kregen, Als gevolg daarvan kan de waarde volle inbond van de bibliotheek beter tot haar recht komen, de uitlening aanzienlijk veel vlotter geschieden en inlichtingen sneller worden verstrekt. f LLEEN dit reeds moet van grote tA bet*kenii worden geacht. Het doel van de Stichting is Immers: „Onder God* aegen <m op het voetspoor van Groen van Prinsterer en dr. Abr. Kuy- per d« kennis der eeuwige beginselen van Gods Woord, die de A.-R. Partij op staatkundig terrein belijdt, door we tenschappelijke arbeid te verdiepen, do doorwerking en toepassing dier be ginselen op het gebied van het staat kundig en maatschappelijk leven te be vorderen en de invloed dier beginse len onder de anti-revolutionairen van Nederland in het bijzonder en op het gehele Nederlandse volk in het alge meen te doen toenemen". In bet licht van deze doelstelling kan men. na lezing van het verslag, tot geen andere conclusie komen, dnn dat van het wetenschappelijk arsenaal, dat d« Stichting ter beschikking heeft, tot dusver nog een bescheiden gebruik wordt gemaakt. Terecht heeft het Centraal Comité dan ook in een schrijven aan de kies verenigingen erop aangedrongen in een der eerstvolgende vergaderingen een causerie le doen houden over de Küyperstichting en de waarde van haar arbeid. Ook hier geldt Immers: kennis Is het onmisbaar voedsel voor de liefde. En voorts: beginselsfudie blijft onmis baar. Zij verschaft de aanhangers der partij innerlijk weerstand tegen de an- ti*chri»telijke stromingen ook in de po litiek. E reorganisatie van de A.-R. Par- nJ tij heeft ten doel ook de Dr. A. Küyperstichting zodanig uit te bouwen, dat zij in vergelijking met wat andere partijen op dit gebied bezitten men dcnfce aan het Centrum voor Staatkun dige Vorming van de KVP en de Dr. Wiardi Beekmanstichting van de PvdA de toets der kritiek glansrijk kan 'doorstaan. De kansen zijn aanwezig, dat thanr ook de a.-r. richting verkrijgt, wat zij begeert, wanneer nl„ zoals mr. K. Groen in het verslag opmerkt, het College van Advies zich zo ontplooit, dat binnen het kader daarvan het he den ten dage vereiste „toam-work" wordt verricht en tot publieke resulta ten leidt. Er bestaat tot nu toe nog een ach terstand. Het is zaak die zo spoedig mogelijk weg te werken. Uiteraard «al dan de Küyperstichting met per soneel, materieel en financieel, moeten worden uitgerust. Met mr. Groen hopen wij dat bin- pen enkele jaren zal blijken, dat de achterstand zal zijn ingehaald. Uiter aard met tehoud van de gedurende 35 jaar door de Küyperstichting verzorg de laken, welker behartiging voor de a.-r. richting van zo uitnemend ge wicht is geweest. Atoommateriaal alleen voor de vrede I Sol du te ii uil de Icqerftlduls tin- 1 del boden de helpende hand hij I de ontlui ri'/sf i.-an de j rlnchwliiu/eri. J 1s Het Amerikaans* punten: voorstel omvat vijf De toekomstige produktie van splijt baar materiaal zal uitsluitend voor mei militaire doeleinden worden op geslagen, onder internationaal toe zicht. Kernontploffingen zullen beperkt en later verboden u orden, zodra over punt écn overeenstemming bereik', is. In afwachting van deze overeen stemming is Amerika bereid van te voren kennis te geven van proeven met kernwapens en deze op beperk te schaal door internationale waar nemers tc laten bijwonen. De strijdkrachten van de V.S, en van de Sowjet-Ume zullen worden tot 2,5 miljoen man elk en die van Grool-Brittannië en Frankrijk tot 75ÖOOO man elk. Hierop zou ml de lucht èn op de grond toezicht ge houden moeten worden. Het nemen van proeven met alle geleide projectielen, waaronder aard- satellieten on ruimtestations. worden onder internationaal toezicht gesteld om er zeker van te zijn, dat de ont wikkeling beperkt wordt tot vreed zame toepassingen. Er worden internationale maatrege len genomen tegen onverhoedse aan vallen. Op U ft hrdlijl I I'll boer M. G. lie II itll te I.optil i tlrMintt pebnrcn. lie jongste zoon van (Ip heer !lr uinrt. lorige ii pek een koleer- II ith mei de mVim'e urm- Alvorens liei De eerste groej) van de ongeveer tweeduizend Hongaren, die via Neder tand naar Canada zullen gaan, Is gis termiddag in de legerplaats Budel, ondergebracht. De groep bestaat uit 38 gezinnen (264 personen), 179 onge huwde mannen en 70 ongehuwde vrouwen. Kortgeleden hebben een groot aanta'. Bulgaaise studenten gepoogd los te breken in! een Buigaais concentratie kamp bij Belene, een stad aan de Donau, ter hoogte van de Roemeense giens. Dc bewakers openden het vuur op de studenten. Verscheidene uitbre kers werden gewond, slechts drie zagen kans te vluchten. De berichten over deze uttbraak- pogmg zijn naar Wenen gebracht door reizigers uit Bulgarije. Zij vertelden ook, dat een dergelijk voorval zich heeft afgespeeld m Varna, een haven aan de Zwarte Zee. Daar slaagden slechts twee studenten ei m te ontsnappen. EN wat teleurstellende medede ling doet mr. K. Groen met be trekking tot de verschijning van een Hot geschreven maar wetenschappelijk ten volle verantwoorde partijgeschie denis. Dit boek had moeten verschijnen ter gelegenheid van de viering van het 75- jarig jubileum van dc partij. Het verslag vermeldt dat er tot nog toe niet vee! voortgang in dc bewer king is geboekt. Het ziet er nl. naar uit. dat het werk niet voor de tachtig ste verjaardag der partij fin 1958) zal verschijnen. Aangezien wij het niet mr. Groen eens zijn, dat deze uitgave inderdaad in een behoefte zal voorzien, spreken wij de wens uit. dat ..de nieuwe streef datum" nu ook inderdaad zal worden aangehouden en dat van uitstel in dit geval geen afstel zal komen. De Opperste Suwjet (bet Soivjet- rnsSisclie parlement) Is voor 5 fe bruari in zifting bijeengeroepen, be richt radio-Moskou. Hel is met onmogelijk dat op de ko mende bijeenkomst veranderingen in het Russische kabinet zullen worden bekendgemaakt. Er gaan geruchten dat partijleider Chrocstsjcw premier za. worden als opvolger van Boelgamn. Dc bevolking van de Spaanse stad Barcelona heeft maandag uit protest tcjfcn een verhoging van dc tramtarie- icn in het geheel geen gebruik van dil vervoermiddel gemaakt. Studenten en anderen bekogelden trams met stenen. Zij werden door de politie met gummistokken verdreven. Drie politiemannen werden gewond en acht person".'!, die stenen bij zich had den. zijn gearresteerd. Eind vorige week zijn in sommige wijken gestencilde oproepen verspreid, waarin de bevolking gevraagd werd niet van tram of bu» gebruik te maken, zolang de tancfsvci hoging niet onge daan gemaakt is. hl t951 groeide zo'n boycot uit tot een bloedige algemene slaking. Om ruim één uur kwam het trans- pot t in Weert aan, waar overgestapt werd in autobussen. In de eantine van dev legerplaats, werden de vluchtelingen begroot door generaal Van der KrooJt van het Nederlandsche Roode Kruis! Kampcommandant Maris sprak na mens het ministerie van Oorlog. Ver der spraken nog dr. Banki, een in Ne derland wonende Hongaar en pater Radanji, de aalmoezenier voor de Hon gaarse vluchtelingen. De Hongaren hieven spontaan hun volkslied aan. Zij zullen een week in het kamp doorbrengen, om vervolgens naar spe ciale woor.gelegcnheden te worden overgebracht. Op 4 en 18 februari zul len nieuwe transporten aankomen. Bondskanselier Adenauer van West- D.ntsland wil spoedig naar de Ver. Staten gaan voor besprekingen met president Eisenhower en minister Dul les. Dit is meegedeeld door Felix von Eekardt, de perschef van de regering. Hij zei. dat nog geen datum voor het bezoek was vastgesteld. Amerikaanse plan te beperkt ontrouwen, legde Lodge er de nadruk 1 op. dal de Verenigde Staten bereid I zijn flinke stappen ie doen in de rich ting van een beperking van de bewa pening. De genomen stappen hetzij klein of verstrekkend zouden echter aan een doeltreffende inspectie onder hevig moeten zijn. Lodge beloofde meer bijzonderheden over het Amerikaanse plan te zullen geven, wanneer de ontwapeningscom missie der V.N,, waarschijnlijk in maart, haar geheime besprekingen hervat. In deze subcommissie hebben Groot-Brittannië, Frankrijk, de V.S., de Sowjet-Ume en Canada zitting. 'Ar;<- Na de rede van Lodge hield Koez netsow. de plaatsvervangende Sowjet- minister van Buitenlandse Zaken, een lange toespraak, waarin hij fel van leer trok tegen de Amerikaanse poli tiek in het .Midden-Oosten. Hij stelde voor: j De beperking in 1957 van de strijd krachten der Ver. Staten, de Sowjet- Ume, Groot-Brittannië en Frankrijk, die in Duitsland zijn gelegerd, met een derde. 2 Een aanzienlijke beperking in 1957 van de strijdkrachten der drie Wes telijke landen in de Navolande» en van de Sowjet-Unie xn de landen van het Warschau-pact. 3 De opheffing binnen twee jaar van alle militaire basissen op het grond gebied van andere landen. 4 Een vermindering m de loop van (wee jaar van de militaire uitgaven. 5 De instelling van een streng en doel treffend internationaal toezicht op de naleving van de oniwapenmgsver- plichtingen. De conserviiteve Daily Mail wijst erop, dat het nieuwe kabinet geen erkende tegenstander van nauwere betrekkingen met West-Europa telt. Een nieuw Europees beleid van Lon- den achten vcei Engelsen noodzakelijk, j en Selwyn Lloyd hun eis tot enige vorm nu in het conflict in het Midden-Oosten 1 van internationale controle op het-Suez- zo duidelijk is gebleken, dat Groot- j kanaal zullen handhaven. Britannife nid. meer op hetzelfde plan staat als de Ver. Staten en de Sowjet- unlc. functionarissen over het samengaan van Groot-Britannië met de voorgenomen Westcuropcsc gemeenschappelijke markt. Spaak beschreef Macmillan als een goede Europeaan. Als minister van Financiën heeft Mac. miilan reeds gepleit voor het scheppen van een Europees vrijhandelsgebied. De herbenoeming van Selwyn Lloyd wordt in gezaghebbende kringen alge meen opgevat als een teken, dat de nieuwe premier Macmillan de Midden- Oosien-politick, die Sir Anthony Eden heeft gevolgd, in grete lijnen zal voort zetten. Er zijn aanwijzingen, dat Macmillan De Bilt, dinsdag 10 uur. Er bleef in de afgelopen nacht een vrij krachtige Noorduostcn wind waaien en er was over het algemeen ook nog veel bewolking. Daardoor vroor het maar enkele graden. Het vliegveld Declcn bij Arnhem had met 4 graden vorst dc laagste tempera tuur. In Duitsland kwam op vele plaatsen 5—10 graden vorst voor en uit Scandi navië en Oost-Europa werd overwegend strenge vorst gemeld. In de algemene luchtdrukverdelsng treden intussen be langrijke wijzigingen op. Het hogedrukgebied boven Scandina vië neemt meer en meer tn betekenis af en wordt overvleugeld door een bij zonder krachtig hogedrukgebied ten Westen van Schotland. Hierdoor zal de wind in ons land meer Noordelijk worden waarbij in de kustprovincies de temperatuur morgen boven het vries punt kan komen. In het binnenland, zal ook de komende 24 uur overwegend lichte vorst voor komen. De ministeriële goedkeuring op de voorgestelde, tariefsverhoging in Rot terdam is thans afgekomen. De tram- en bustarieven zullen nu met ingang van 1 februari a.s. worden verhoogd. Zoals bekend, besloot de gemeen teraad hiertoe op 29 november jl. en aanvankelijk lag het in de bedoeling de nieuwe tarieven per 1 januari te laten ingaan. Met als uitgangspunt de verhoging van de enkele ritprijs van vijftien cent op twintig is een nieuw tarief uitgewerkt. (Kinderen tien cent en een overstapje vijfentwintig cent!. De vijf en tien en kele rittenkaarten op de stadslijnen wor den nu vervangen door zesrittenkaarten, die een gulden zullen kosten. Een overstapkaart met vijf ritten komt op 1.10. Naar verhouding zullen ook de week- en schoolkaartcn, alsme de de abonnementen duurder worden, terwijl op de buslijnen 34, 35. 40, 43, 50 en 52 bijzondere tarieven zulien gel den. De stand van gironummer 777 van bét Rode Kruis voor hulp aan 'Hongarije was vanmorgen 4.494.504,73. De stand van gironummer 999 van het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk 4,418.764,52. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren verklaard dat „het Mid den-Oosten de vuurproef zou kunnen zijn in de strijd tussen communisme en vrijheid", Hij voegde hieraan toe, dat de communistische leiders ,,elk risico dat zij nemen durven, ook in feite nemen zullen om de overwin ning te behalen." Dulles zei dit m een gemeenschappe lijke vergadering van de senaatscom missies voor dc strijdkrachten en bui tenlandse zaken, waar hij trachtte steun tc winnen voor het plan-Eisenhowcr. Er zijn bewijzen, dat de communis tische heersers nu wellicht denken aan de mogelijkheid van operaties van „vrij willigers" in het Midden-Oosten. Nie mand kan voorspellen of, en zo ja wan neer. de communisten zuilen aanvallen, maar wc! is bekend, dat zij het vermo gen voor een aanval bezitten en dat er een sterke verleiding bestaat, zei Dul les. In antwoord op vragen stelde Dulles het volgende: 1. De V.S. overwegen thans met Egyp te economische hulp te verlenen. Meer in het bijzonder is de Amerikaanse re gering met voornemens de bouw van de Nijldam bij Assoean te helpen be kostigen. 2. ..Ik wil niet voorstellen, dat de V.S. thans zonder meer de subsidie, die Jor danië jaarlijks van Groot-Britannië kreeg- moeten verlenen. Aan de andere kant wil ik Jordanië niet uitsluiten van de landen, die mogelijk voor Amerikaan se hulpverlening in het Midden-Oosten in aanmerking komen", aldus Dulles. 3. ,.De regering heeft gedacht aan het eventueel in hei leven xoepen van een gezagorgaan, dat met de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in hel Midden- Oosten zou kunnen worden belast en dat onder meer geiden zou ontvangen door bijdragen der olie uitvoerende landen. Doch er bestaat onenigheid onder de Arabische ianden en dat maakt de uit voering van een dergelijk voorstel moeilijk", aldus de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken. Dulles zou zijn verklaringen vandaag om 4 uur voortzetten. Groot-Britannië zou aan gezag kutuwn mnnen, indien het op het toneel ver achten als een van de voornaamste woordvoerders van een nauw samenwer kende groep van Westeuropese landen. Een nieuwe aanwijzing van de meer continentale wind, die er waait, wordt gezien in de aankomst van Paul Henri Spaak, de grote voorvechter voor een verenigd Europa. Spaak, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken,-kwam gisteren in Londen aan voor besprekin gen met Macmillan en andere (Britse Zaterdag trof de Rijkspolitie van Eijsdcn een 14-jarige jongen aan, die zijn ouderlijke woning in Bedum (Gronin gen) had verlaten met medeneming van een portemonnaie en een koffer vol kle ren. Dc jongen verklaarde van plan te zijn naar België te gaan om daar te werken. Hij werd naar Bedum teruggestuurd. Het Britse vrachtschip ..Nordiestar" (7124 t.i. dat elf dagen over tijd is op een reis over de Atlantische Oceaan, wordt als verloren beschouwd. Er waren 37 mensen aan boord, meest Grieken. In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond beeft dc Groningse raad na zeer langdurige debatten besloten de gasprijs te verhogen. Door bijmenging met aardgas wordt de calorische waarde tien procent hoger, daardoor de kwaliteit met tien procent verbeterd, welk percentage doorbere kend wordt in de tarieven. Daarenboven i wordt de gasprijs verhoogd met twee en een halve cent per kubieke meter dooi de algemene kostenstijging, welke zich heeft voorgedaan. Aanvankelijk waren er heel wat be zwaren bij de raad, maar uit-de ver dediging van wethouder J. de Wilde werd geconcludeerd, dat deze verho ging, al komt ze op een ongelukkig mo ment, economisch noodzakelijk cn vol ledig verantwoord is. De begroting laat met toe, dat deze verhoging, voor reke nin» van de gemeente komt. De voordracht werd na twee en een Wilder. Dc prijs zal op 6 oktober in dc half uur debat aanvaard met 35 stem Sint. Paulskerk tc Frankfort aan Wilder I men voor en drie stemmen tegen. Tegen worden uilseieikt. i.stemde de C P.M.-firacue. De „Vredesprijs'' van de Duitse bockhandel voor 1957 is toegekend aan de Amerikaanse schrijver Thornton Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag in Londen bekendgemaakt, dat er besprekingen gaande zijn voor een bijeenkomst van officieren uit Jemen en Aden ter regeling van de spanning in het woeslijnaciitigc grensgebied tussen de twee tanden. De spanning in het grensgebied heeft in dc afgelopen weken tot gevechten ge leid. De regering van Jemen had >n decem ber reeds besprekingen vooigesldd. Een Brits verzoek om nadere inlichtingen is pas na enige weken beantwoord en zater dag heeft het ministerie van Buiten landse Zaken m Londen een mondelinge mededeling over deze kwestie verstickt aap de zaakgelastigde van Jemen in Engeland. Mnhamcd Ibrahim. De Blitse gouvcineui van Aden. Sir William Lticc pleegt over de kwestie overleg met de beliokken hcciscis van het piotectuiaat Aden, aldus de woord-, voerder. Er is nou geen datum en plaats voor' ren bijeenkomst van officieren vastge-i stekt. Het overleg cluuit nog voort. j Dc Britse zegsman ontkende bench- ,en, verspreid dooi radio-Kano. als zou Jemen dc verdragen van 1934 en 1951 hebben opgezegd Een dergelijke opzeg ging is niet van dc Jemenitisehe rege- ring ontvangen, aldus dc zegsman. De Svnsche legering heeft aan alle leden van dc Vei. Naties nota's gezon den. waarin dc Ver, Naties gevraagd woidcn. Jemen te steunen tegen „dc Brit-" .lasest'ic'i fu de llollwiihchr IJisel u "rilt een f tot nu loedkrrinit \iebomnl mei o.tt. een schut-Jnin, cru «Iditiltllji ion dr rit ier door luie hen rrjilnirr \rhuhrn rn cru mrrbntgginp. Or jnlo h gemaakt mm dc iiunr dr :rr rr/i eerde zijdr tun het project. 4 4 Het in Djakarta verschijnende na tionalistische dagblad „Mcrdeka" heeft dinsdag gemeld, dat president Sce- karno binnenkort de instelling van een „revolutionaire raad" zal hekend ma ken, welke onder zijn eigen leiding zal staan. Dit gewoonlijk welingelichte blad voegde hieraan toe, dat de instelling van deze raad zal worden voorafgegaan door de afkondiging van de staat van oorlog en beieg voor de gehele Indo nesische Archipel. Naar „betrouwbare bronnen" aan „Merdeka" mededeelden, zal volgens het plan van de president, de regering, die normaal zal kunnen blijven voortbe staan, verantwoording verschuldigd zijn aan de revolutionaire raad, cn niet langer aan het parlement. Naar verluidt, legt de president thans de iaatste hand aan zijn ontwerp voor de raad. Het onafhankelijke dagblad „Indonesia Raya"-- waarschuwde cr dinsdag in een hoofdartikel'voor. dat het Indonesische volk hooit een dictatuur of enigerlei regering, die gebaseerd zou zijn op de zogenaamde- „geleide democratie" zal aanvaarden. Kortgeleden had de president cr bij de politieke leiders op aangedrongen alle partijen- „te begraven". Wat de jonge republiek op het ogenblik nodig had. was volgens hem een „geleide democratie". De studio in Djakarta van Radio Republik Indonesia is sinds maandag voor het publick -gesloten, terwijl de hoofdingang maandagavond, onder poli tiebewaking werd gesteld.. Alleen per soneel. dat indentiteitsbewijzen kon tonen, mocht het gebouw betreden of verlaten. Volgens liet hoofd van de omroeo, Maladi, geschiedde- de sluiting van de studio op last van dc autoriteiten, als een veiligheidsmaatregel uit voorzorg. De militaire politie in Midden-Sutna- tra. dat thans reeds bijna een maand lang wordt* bestuurd door de militaire raad. die het gezag in december had overgenomen, heeft vijf bestuursleden van dc communistische partij gcarres- Dc klein* Mohammedaanse Perti- parly heeft besloten het voorbeeld van de Masjoemi te volgen en de enige mi nister, die zij In het Indonesische ka binet heeft, terug (c trekken. Kijai Hadji Rosh Abdoelwaru. minis ter van Staal voor Openbare Werken en de enige vertegenwoordiger van de Peru-party in de regering, bevestigd, de berichten, dat zijn partij besloten had uit de regering te treden. Er blijven nog vijf partijen over in het kabinet. Er zijn echter aanwijzingen, dat er nog meer ministers zullen aftreden. Verantwoordelijke politieke woord voerders hebben gemeld, dat er in de orthodox-Mohammedaanse partij, die vijf zctcis in het kabinet heeft, strijd wordt gevoerd, waarschijnlijk ovxsr de vraag, of dc partij uit dc regering zal treden. teerd. Het betrof hier bestuursleden van de afdeling Midden-Sumatra van de PKI en van communistisch georiënteerde vakverenigingen. Volgens dinsdag in Djakarta uit Makassar ontvangen berichten, worden door drie regentschappen in Midden- Cclebes voorbereidingen getroffen voor het uitroepen van een autonome pro vincie Midden-Celebes. Het in Makassar verschijnende dag blad „Pedoman Rakjat" meldde, dat de regentschappen Gorontalo, Donggala cn Posso voornemens zijn om op 23 januari de autonome provincie Middcn-Celebes uit te roepen. Deze berichten werden bevestigd door eon woordvoerder van het provinciaal bestuur van Celebes. H.M. de Koningin zal met enige vrienden en kennissen zaterdag 19 janua- ri a.s. des avonds per trein naar Arosa in Zwitserland vertrekken voor ccn win tersportvakantie van ongeveer 12 dagen. Z.K.H, de Prins der Nederlanden, die zoals bekend de wintersport niet mag beoefenen, stelt zich voor H.M. de Konin gin in Arosa te gaan afhalen. Sir Anthony Eden cn echtgenote ver trekken vrijdag naar Nieuw-Zeciand op uitnodiging van premier Holland. Naar men te Wellington verwacht, zulien Eden en zijn echtgenote ongeveer cen maand in Nieuw-Zeeland blijven. Premier Holland verklaarde te hopen, dat hij zijn gasten een woning in een rustige plaats nabij de zee zal kunnen aanbieden, waar de oud-premier herstel van gezondheid kan vinden. Vanmorgen bij hel aanbreken van de daq zijn opnieuw duizenden gehelm de Franse militairen een razzia begon nen naar subversieve elementen in de Kasbah, de dicht bevolkte inheemse wijk van Algiers, die een brandhaard is van bloedige terreur en rebellie le gen het Franse regiem. Volgens de eerste berichten zijn bij deze nieuwe razzia twee nationalisten doodgeschoten en \er.-cheidene anderen gearresteerd. Ook ziip vooi'radrn vuur wapens buitgemaakt. Ditmaal strekte het ondet/.ock zich uit tot dat deel van dc wijk, waar men bij-de grote razzia, op 8 januari nog niet aan toe was gekomen. In de Europese wijk kon men her- haaldeliik het vuren van machinepisto len in de Kasbah horen. De 32-jarige Franse ontdekkings reiziger Francis Meriere, die na een verblijf van anderhalf jaar m net ge bied vsr de Stille Zuidzee in d« f raint hoofdstad is teruggekeerd, heeft maan dag bekendgemaakt dat hij op Fatoe K'va eèn van de '"ranse Ma'quesas- eilanden, graven en heelden heeft ont dekt, afkomstig vun een 3000 :aar oud Peruaans ras.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1