Verantwoord? Onzekere overwinning van Gomoelka Adviserende raad middel om democratie të redden" verzet m Baltische landen 1 „Statendam" voldeed aan alle verwachtingen Arturo Toscanini overleden Ontploffing in Algiers Heroprichting tan Kominform Westeuropese parti leiders door Chroestsjew ontboden Maurice Thorez weerbarstig NA BELANGRIJK BEZOEK AAN POLEN: Sowjetvliegtuigen naar Syrië Geheimzinnigheid bij aankomst Soekarno (op persconferentie): „Geen dictatuur Koningin en Prins naar Londen Grootste dirigent van onze tijd W eeroverzicht Dr. Adams erfde auto niet van patiënte DONDERDAG 17 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3598 Weerbericht H' m Tijdens tweede proefvaart: GRÉGOIRE of CAROLINE Giro 777 en 999 "N f f V> Uitweg Het Westberlijnse blad Span- dauer Volksblatt meldt dat de 'helft van de bevolking der Balti sche landen betrokken is bij een partizanenstrijd tegen de Russen. Het blad beweert dat honderden soldaten van het rode leger naar de opstandelingen in Letland, Estland en Litouwen zijn overge lopen. Geen spel Steun voor Kadar Jbx Kelt, dat'dé „Het schip heeft aan alle verwachtingen ruimschoots voldaan", zo was de spontane reactie van de directeur van Wilton-Fijenoord, de heer C. van Daalen vanmorgen, toen de „Statendam" van de Holland- Amerlka Lijn van een driedaagse technische proefvaart terugkeer de in Schiedam. De motoren blijken thans geheel in orde te zijn. De snelheidsproeven leverden ook het gewenste resultaat op en ten slotte is alles aan een grote controle onderworpen. Geen enkel man kement werd daarbij geconstateerd. Gisteren is in New York op 89-jarige leeftijd overleden de grote, dirigent Arturo Toscanini. 's Nachts was hij dóór een beroerte ge troffen. Hy stierf in zijn huis in Riverdale. Zijn gezondheid was, sedert hij zich in 1954 uit het openbaar muziekleven terugtrok, gestaag achteruitgegaan. Met Arturo Toscanini is een van de grootste, zo niet de aller grootste dirigent van de laatste tijd heengegaan. Toen hij in het voorjaar van 1950 op zijn 83ste jaar nog een contract voor tien jaar met de National Broadcasting Company sloot, was dat geen gril maar een daad die voortsproot uit zijn houding tegenover de muziek welke hij tot het eind van zijn leven heeft willen dienen. Geen diri gent heeft zich zo volkomen lichamelijk en artistiek in dienst van de muziek gesteld als deze Italiaan, die op zijn 18e jaar plotseling beroemd werd en erin slaagde dit tot zijn dood toe te blijven. Zie verder peg. 3, 3e kol.); In Monaco: Uiterst tevreden Ook Nederland De rol van Tsjoe Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensptem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Tu/UM" Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. NOG VORST. Weinig bewolking en droog weer, maar plaatselijk mist. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind tussen oost en zuidoost. Vannacht lichte vorst, morgen overdag temperaturen om hel vries punt. IS jan. zon op 8 41, onder 1T.05: maan op 20.46. onder 3 23. .a. Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT OP een vrij ongebruikelijke manier en met vee! ophef nog wel door middel van het beleggen van een persconferentie heeft de Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond (ANAB), die aangesloten is bij het NVV, bekendge maakt, dat het hoofdbestuur besloten heeft alle CAO's in de landbouw per 1 mei a.s. op te zeggen. Men eist let op de terminologie 3 pet, loonsverhoging en de extra vakantiebijslag van 2 pet. met Ingang van 1 januari jl. alsmede invoering van de werkclassificatie in de land bouw met ingang van 1 januari a.s. In een brief aan de minister van Sociale Zaken is het dringende ver zoek gedaan er aan mee te willen werken, dat de ANAB-cisen alsnog per genoemde datum mogelijk worden ge maakt. Tegelijkertijd is er de vertegen woordigers van de confessionele land arbeidersbonden een verwijt van ge maakt, dat zij in het Landbouwschap zich niet aan de zijde van de ANAB hebben geschaard en er zelfs een af wijzend standpunt hebben ingenomen. «y OT goed begrip van wat zich hier 1 afspeelt zijn we genoodzaakt onze lezers eeq klein stukje historie voor te houden. In oktober van het vorige jaar heeft het Landbouwschap in een viertal no ta's de wensen van de landbouw op de regeringstafel neergelegd. - Onder die wensen bevond zich ook het voorstel om de landarbeidersionen op te trekken in de zin als hierboven omschreven. Werkgevers en werkne mers waren het hierover dus geheel eens. Bij de opstelling van de vier nota's werd in het Landbouwschap de af spraak gemaakt, dat zij beschouwd zouden moeten worden als een onver brekelijk, ondeelbaar geheel. Dat betekende dus, dat een bepaal de groep niet het recht zou hebben een van de voorstellen uit het geheel te lichten en er afzonderlijk actie voor te gaan voeren. Ook de vertegenwoordigers van de ANAB zijn daarmee akkoord gegaan. Eind december hebben echter de ANAB-vertegenwoordigers tijdens een openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap het voorstel ingediend om de optrekking van de landarbel- derslonen toch uit het geheel van de andere voorstellen te lichten en de re gering te verzoeken deze per 1 janmjri 1957 mogelijk te makéns."-'.' Het bestuur van het Landbouw schap heeft dit voorstel verworpen met uitzondering van de drie stemmen van de ANAB-vertegenwoordigers. De opvatting was, ook bij de verte genwoordigers van de RK en Chr. landarbeidersbonden dat eenmaal ge maakte afspraken moesten worden na gekomen en dat men zich aan het eens gegeven woord diende te houden. ET besluit van het ANAB-bestuur om de CAO's in de landbouw nu reeds op te zeggen (d.w.z. per 1 mei a.s.) komt er op neer, dat men wil pogen toch op de een of andere wijze zijn zin door te zetten en probeert de regering onder druk te zetten. Dat gebeurt dan op een wel zeer on elegante manier, nl. zonder daarin de andere partijen te kennen en op een tijdstip, dat ook al niet gelukkig Is te noemen, nl. aan de vooravond van een gesprek dat het Landbouwschap met de minister zou hebben over de financiële belangen van de landbouw In zijn ge heel en juist In de week waarin ook de Stichting van de Arbeid zich diep gaand bezighoudt met het landbouw probleem. Men vraagt zich af of dit alles nog wel strookt met de verantwoordelijk heid die een organisatie als de ANAB in het raam van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op zich genomen heeft. Het geheel overziende wekt de ANAB-beslissing de indruk, dat deze organisatie naar bulten eens een bij zonder goede beurt wil maken. Dat wellicht op deze manier afbreuk wordt gedaan aan de samenwerking en het overleg, is blijkbaar van min der gewicht. Het kon dan ook met die goede beurt wel eens net andersom uit pakken. En-Lai TSJOE EN-LAI Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat onlangs opnieuw Russische vliegtuigen in Syrië zijn aan gekomen. Hij zei dit naar aanleiding van een bericht in de New York Times, dat de afgelopen weken ongeveer tien.—Mig- 17 straaljagers door de So-.vjet-Unie naar Syrië waren gezonden. was een Hongarije PREMIER Tsjoe En-Lai van communistisch China is gisteren met een Russisch straalvliegtuig in Boedapest aangekomen. Hij werd verwelkomd door het voltallige Hongaarse kabinet onder leiding van premier Janos Kadar en president Istvan Dobi. In een korte toe spraak zei Tsjoe, dat de „westelijke imperialisten" hadden getracht het kapitalisme in Hongarije te herstellen en dat hun doel was „het gehele socialistische kamp uiteen te doen vallen'De Chinese premier eindigde met de woorden: „Lang leve de communistische eenheid onder leiding van de Sowjet-Unie". Enkele uren tevoren had Tsjoe in Warschau een Pools-Chinese verklaring ondertekend, waarin Polens streven wordt erkend als „het socialisme, gegrond op de beginselen van het Leninisme". In sommige kringen legt men deze verklaring uit als een overwinning voor de Poolse partijleider Gomoelka. Maar hier staat tegenover, dat Tsjoe er tijdens zijn bezoek de nadruk op heeft gelegd, dat de Sowjet- Unie de leider van de communistische wereld is. Tsjoe En-lal is vandaag na een be zoek aan Warschau en Boedapest weer in Moskou teruggekeerd. Tsjoe en de Hongaarse premier Ja nos Kadar ondertekenden om 6.30 uur Ned. tijd in het grote parlements gebouw in de Hongaarse hoofdstad een gemeenschappelijke verklaring. Nog' geen twee uur later verliet de Chinese premier met een Russisch straalvliegtuig het militaire vliegveld Toekoel. - De Pools-Chinese verklaring zegt dat „de betrekkingen lussen socialis- President Soekamo heeft donderdag verklaard, dat hij een „conceptie" heefft om de tegenwoordiger binnenlandse cri sis in Indonesië te boven te komen. Daartoe behoort de instelling van een adviserende raad, welke door hem zelf zal worden voorgezeten. Iiy legde er de nadruk op, dat zijn plan in geen enkel opzicht tot een dicta tuur zal lelden. Doch hü gaf toe. dat als de democratie in Indonesië haar egeu- woordige koers zou mogen blijven vol gen, niet die resultaten zullen kunnen worden bereikt zowel op politiek als op economisch gebied waarop werd gehoopt. De president legde deze verklaring af in de eerste persconferentie voor bui tenlandse perscorrespondenten, welke hij sedert 39555 heeft gehOouden. Soekamo zeide, dat Indonesië op dit ogenblik nog niet aan de vereisten vol doet. om de Westerse parlementaire de mocratie met succes door te voeren. Deze vereisten zijn een zekere mate van alfa betisme en een zekere graad van voor spoed. „Om de democratie te redden, moe: ik beslist een uitweg vinden uit het experiment, dat wij in Indonesië elf- jaren lang hebben uitgevoerd. Met betrekking tot de plaalselpe persberichten, dat hij op het punt zou staan een „revolutlnaire raad" In te stellen In zijn streven de huidige poli tieke moeilijkheden uit de weg te rui men, welke na de grepen naar de macht door het leger op Sumatra zijn ontslaan, zeide de president dat de raad, waarover hjj denkt, een „advi serende raad zou zijn. Volgens het blad zouden de partizanen aanvallen hebben ondernomen op kleine afdelingen Sowjet-troepen en op voedsel- en monltietransporten, voornamelijk In de omgeving van" de Russische stad Minsk, De Inwoners van die stad zouden actieve steun aan de aanvallers hebben verleend. De krant 'iegt haar inlichtingen ge kregen te hebben van een vluchteling uit Minsk. Een derde deel van de saltische bevolking zou naar Siberië zijn gedepor teerd in de -periode tussen het einde van de oorlog en de dood van Stalin. Bijna de helft van de overgeblevenen zou deelnemen aan de verzetsstrijd, die de laatste weken aanzienlijk krachtiger zou zijn geworden. De Russische troepen zoudut zich nog slechts in sterke afdelingen (niet minder dan een bataljon) buiten de steden wagen, omdat kleinere formaties door de rebellen zouden worden aangevallen. Gevraagd of deze het hoogste gezag in de jonge republiek aan zich zou trekken, en of die raad het kabinet opzij zou zet ten, antwoordde Soekamo ervan over tuigd te zijn, dat met zijn conceptie „er geen conflicten meer tussen het parle ment, het kabinet en de politieke leiders zullen bestaan. Soekarno weigerde ook e bevestigen dat hij de staat van oorlog en beleg voor geheel Indonesië zou afkondigen alvo rens de samenselling van de door hem bedoelde raad bekend te maken. In een toelichting op de aanleiding voor het gebeurde op Sumatra, zeide de president, die tevens opperbevelheb ber is, dat hij niet kan goedkeuren dat militairen in politieke aangelegenheden met hun geweren spelen. „Ik weet dat er alle reden Is om ontevreden te zijn". Voor het proces van decentralisatie en pl. j tselljke autonomie zijn tijd en tal van voorberedlngen noodzakelijk, „We hebben van öc Hollanders een strikt ge centraliseerd bestuur geerfd". Soekarno zeide onder de huidige om standigheden niet de leiding van een presidentieel kabinet op zich te willen nemen, omdat onder de tegenwoordige politieke partijtoestanden zulk een ka binet alleen maar tijdelijk de actuele vraagstukken zou oplossen, zonder in enig opzicht de weg te banen naar een wezenlijke Indonesische demooratie. tische en onafhankelijke en souverei- ne staten behoren te zijn gegrond op de beginselen van eerbied voor eikaars souvereiniteit, niet-inmenging in bin nenlandse aangelegenheden, gelijk waardigheid en wederzijds voordeel." „Het gemeenschappelijk ideaal van het socialisme vormt een nauwe band tussen de Sowjet-Unie, de Chinese en de Poolse volksrepublieken en andere socialistische landen", wordt verder ge zegd. „De grondbeginselen van het Mar- xisme-Lenmisme moeten in aanmerking worden genomen bij een beschouwing van de bestaande omstandigheden in de diverse landen afzonderlijk." Over de Hongaarse kwestie verklaren de delegaties van de twee landen, dat zij de Hongaarse revolutionaire arbei ders- en boerenregering, geleid door Ja nos Kadar, steunen. Zij steunen het laatstelijk door deze regering afgekon digde programma. De verklaring is ge richt tegen „alle pogingen van imperia listische krachten, zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden,Van Hon- 8 Hongaarse vrijheidsstrijd niet is veroor deeld, wordt uitgelegd als een overwin ning voor de Poolse premier Gomoelka. In tegenstelling tot het standpunt van de Russische en Chinese regering, is de Poolse zienswijze dat de Hongaarse op stand tegen het Stalinisme gerechtvaar digd was. De verklaring zegt verder dat in ver scheidene westelijke landen de weer stand tegen militaire verdragen toe- neemt- Beide landen erkennen de Oder-Neis- segrens en veroordelen de Engels-Fran se aanval op Egypte, evenals de Eisen- howerleer voor het Midden-Oosten. De Koningin en de Prins inspecteren de erewacht tan het gardercgimenl juseliers Prinses Irene", die gistermorgen opge steld stond toor hel Kon. Paleis op de Dam Ier gelegenheid tan de Nieuwjaars receptie van het Corps Diplomatique fgrote foto). De manschappendie al om half tien stonden aangetreden, hadden veel te lijden van de koude. Op de kleine -* -- getallen soldaten snel en vakkundig ndtrr een ambulancetmgen tcordt afgevoerd. H. M. de Koningin zal vandaag prins Bemhard vergezellen naar Londen voor een bezoek van een dag in verband met het overlijden van de graaf van Athlone. ARTURO TOSCANINI Toen hij zijn cello-diploma aan het conservatorium te Parma had be haald, ging hij als orkestlid op tournee door Zuid-Amerika met een Italiaanse opera-groep. Toen bij een van de voor stellingen de dirigent plotseling ziek werd, legde Toscanini zijn cello weg, sprong achter de directielessenaar en leidde de gehele uitvoering met schit terend refill tijd (jj.t het'hoofd. Dat was het begin van een fantastische loop baan waarin de mess de bescheiden heid en de eenvoud aelve bleef. Niet echter wanneer het de muziek zelf be- trof. Talloos zijn de anecdotes over de uitbarstingen van Toscanlni's tem peramentvolle natuur, wanneer er in artistiek opzicht tets niet naar zijn zin was. Daar is bijv. het pijnlijke inci dent aan de vooravond van een Wag- oer-Festivai in Bayreuth. Toen Tosca,- riini op de repetitie daarvoor verscheen en daar tegen zijn uitdrukkelijke wens een aantal toehoorders in de .zaal vond,, smeet hjj.iiin /dirigeerstok .neer^ liëpnef geboiiw uit 'en weigerde het festivalconcert te dirigeren. De orga nisatoren moesten op zoek naar een plaatsvervanger voor hem. TIJDENS een concert gebruikte hij nooit een partituur.' Hij had een geheugen dat hem in staat stelde alle werken van zijn uitgebreid repertoire uit het hoofd te dirigeren. En tijden» de repetities gebruikte hij de parti tuur hoogstens om er zijn woede over fouten in het spel van het orkest op te koelen. Dan greep hij de gedeukte mu ziek, trachtte haar te verscheuren en smeet haar ten slotte in het orkest. Ondanks deze uitbarstingen droegen de musici, die het voorrecht hadden onder zijn leiding te spelen, hem op de handen. In 1698 werd Toscanini als vast dirigent aan de beroemde Scala te Milaan verbonden. Een artistiek conflict was vijf jaar later aanleiding voor zijn plotselinge vertrek naar Amerika, waar hij door de Metropoli tan Opera geëngageerd werd. In 19X5 ging- hij terug naar Italië om voorstel lingen voor invalide frontstrijders te geven Zijn wereldvermaardheid ver wierf hij met een tournee met het New York Philharmonic Orchestra in 1930, waarbij Frankrijk, België, Enge land, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Tsjechoslowakije bezocht werden. De namen van de in Monaco ver wachte vorstelijke baby zullen, indien het een jongen is, luiden Gregoire, Georges Pierre Richard en, indien het een meisje is, Caroline Louise Marguerite. Er is beslist, dat prinses Gracia voor de bevalling in het paleis zal blijven. Dit is donderdag door prins Rainier op een persconferentie bekend ge maakt. Hij deelde voorts mee, dat zijn 17 jarige neef Georges Festetix peter zal zijn en prinses Gracia's nicht Margaret Davis meter. In de bureaus van het militaire hoofdkwartier voor Algerië, gelegen in het centrum van Algiers, heeft woens dagavond een ontploffing plaats gevon den. Volgens de eerste onbevestigde be richten Is hierbij een persoon om het le ven gekomen en zijn twee mensen ge wond. Aangenomen wordt, dat de zorgvuldig voorbereide aanslag op generaal Salan was gemunt. De raketten werden in het vertrek geschoten, waarin Salans voor ganger, Lorillot; zijn bureau had. De Franse onderwijzer Marcel We ber heeft rubber „luchtzolen" uitgevon den, die met een fietspomp kunnen wor den opgepomt. Hij werkt nu aan een methode om de zolen lekvrij te maken. Op 23 januari zal de „Statendam" officieel worden overgedragen aan de rederij. Tijdens deze proefvaart ont wikkelde het schip een snelheid van 21,9 mijl per uur. Niets wees erop dat bü het varen met zo'n hoge snelheid nog bijzondere maatregelen getroffen zouden moeten worden. „Wie niet wist hoe hoog de snelheid was had het rus tige gevoel, dat wij met een slakken gang van 8 mijl voeren", zo merkte de directeur van de werf, ir. J. E. Wolt- jer, op. Eerst werd koers gezet naar Port land, waar de ankerproeven werden genomen. Daarna heeft het schip ge durende 24 uur op volle kracht geva ren. Geen enkele stagnatie deed zich voor en vanmorgen vroeg bracht de gezagvoerder, kapitein C. Haagmans de „Staendam" de Nieuwe Waterweg binnen. Kapitein Haagmans was minstens zo opgetogen en tevreden als de leden van de directie van de werf en de direc teur van de Hol land-Amerika Lün, de heer W. H. de Monchy, die deze tech nische proefvaart ook had meege maakt. Tijdens harde winden had de gezag- De Bilt, donderdag 10 uur. Als gevolg van de sterke uitstraling heeft het de afgelopen nacht op de meeste plaatsen 3 tot 6 graden gevroren. De komende nacht zal weer lichte en mogelijk hier en daar matige vorst op treden. Morgen overdag lopen de tem peraturen tot enkele graden boven het vriespunt op. De wmd draait morgen naar Zuidoost of Zuid en er kan wat bewolking in de hogere niveaux binnen drijven. De neerslagkansen zijn ook het komende etmaal gering. voerder vastgest'ld dat met de „Sta- waarde leiders erop gewe- tendam" heel gemakkelijk is te ma noeuvreren. De geringe diepgang van het schip (25 t oet) noemde de heer Haagmans een groot voordeel. Dit bleek vooral bij het maken van wen dingen. Het schip maakte toen zeer geringe slagzij. Het lags de kam brengen ging wel op een zeer vlotte wijze. Kapitein Haagmans zag reeds nu met ongeduld uit naar de eerste grote reis, die op vrijdag 25 januari zal beginnen. De stand van giro 777 van het Ne derlandse Rode Kruis is heden f 4.540,466.96 en die van giro 999 van het Nationaal Comité Hulpverlening Hon gaarse Volk i 4.472.563,76. De Russische partijleider, Chroestsjew, heeft de communistische partijleiders in West-Europa naar Moskou ontboden om de Komin form opnieuw op te nchten, ten einde alle communisten weer in het gareel te brengen, wordt in Parijs vernomen. Het Parijse blad France-Soir, dat bekend staat om zijn nauwkeurige be richtgeving uit Oost-Europa en communistische kringen, wist reeds te melden, dat de Franse partijleider Maurice Thorez bezwaar gemaakt heeft. Moskou, in Praag gevoegd bij Pierre Villon, een communistische afgevaardig- en Mme. Jeannette Vermeersch, de vrouw van Thorez. Zij vormen de harde kern van stalinisten in de Frknse partij Thorez zou dit gedaan hebben via Francois Billoux. die onlangs terugge keerd is van een bezoek aan het Krcm- zen zou hebben, dat de tijd absoluut niet rijp is voor een dergelijke stap. De Kominform werd verleden voor jaar opgeheven, toen Chroestsjew's po litiek van de vele wegen, die naar het socialisme leiden begon uit te botten. Dit gebeurde, voordat president Tito van Joegoslavië m Moskou aankwam. Tito was in 1948 uit de Kominform ge zet, omdat hij geen gevolg had gegeven aan de bevelen van Stalitï. De circulaire van Chroestsjew over de heroprichting van de Kominform onder een nieuwe naam zou gestuurd zijn naar de communistische partijen in Groot. Britannië. Frankrijk, België, Nederland, Italië en de buiten de /et gestelde com munisten in. West-Duitsland. Billoux heeft zich, na zyn bezoek aan Naar verluidt, is deze groep onderweg naar Warschau voor besprekingen met de Poolse partij, waarna zij naar Mos kou zal gaan om de vergadering van de Opperste Sovvjet bij te wonen. Men ver wacht dat de delegaties van andere Europese communistische partijen deze vergadering eveneens zullen bijwonen. Dit zou gemakkelijk gebruikt kunnen worden als dekmantel voor de voorge stelde vergadering van de „Komin form". Sommige waarnemers brengen de be zoeken van de Chinese premier Tsjoe En-lal in verband met de plannen voor de oprichting van een soort opperorgaan van de communistische beweging. Aangenomen wordt, dat de Franse communisten door Polen uitgenodigd zijn om het isolement met de andere communistische partijen te verbreken. Dit zou het advies van Tsjoe zijn ge weest. Tsjoe zou steun van China voor grotere onafhankelijkheid en democra tie voor Polen beloofd hebben en in ruil daarvoor er bij de Polen op hebben aangedrongen de kapitalistische wereld een verenigd communistisch front te tonen. Na de Franse zal ook een Italiaanse communistische delegatie een bezoek aan Polen brengen. De verdediging van dr. John Bodkin Adams de Britse dokter die beschul digd wordt van moord op een rijke we duwe heeft gisteren voor de rechter in Eastbourne kunnen aantonen, dat de dokter vrijwel niets te winnen had door dc dood van mevrouw Morrell. De Rolls Royce en de kist met antiek zilver, die hij van de 81-jarige patiënte geerfd zou hebben, werden in feite door haar zoon geërfd die ze daarna aan de dokter ten geschenke heelt gegeven. In de aanklacht wordt dr, Adams be schuldigd van moord op mevrouw Mor rell Ln november 1950 uit „zucht naar gewin" en van overtreding der erema» tiewet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1