Schildersprotesl Nieuive Britse premier voor de radio Engeland geen satelliet van de Ver. Staten Prinses Margriet morgen 14 Israël vraagt waarborgen van Verenigde Naties m Meedogenloze liquidatie van o K.L.M. bestelt 3 vliegtuigen voor N.-Guinea Statenloze verstekeling na 15 maanden op vaste wal W eeroverzicht Straatgevechten in Kiew Geen mogendheid van tweede rang Troepen alleen terug op voorwaarden Afr.-Aziatische resolutie UITGEBREID ONDERZOEK NAAR FRAUDE IN VELZEN I Tsjoe achter Kadars regiem Twee journalisten uitgewezen Bulgaarse werklozen naar Siberië VRIJDAG 18 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3591 Weerbericht V Giro 999: bijna 4,5 miljoen Toscanini wordt in Milaan begraven Canadezen trekken zich zijn lot aan Meningsverschillen Soekarno-Haüa V Onheicust van het lotdat boven hun hoppen hangt, genieten de paarden van Van Gend en Loos van de haver, die tijdens het rust-uurtje verstrekt wordt. Geleidelijk zullen de vier voetersdie Inin werk zovele jaren trouw verricht hebben, plaats maken voor modernere middelen van vervoer. ISRAËL heeft gisteren in de al gemene vergadering der Ver. Naties verklaard bereid te zijn de Israëlische strijdkrachten terug te trekken uit de strook van Gaza, de Sinaïwoestijn en het gebied van Akaba, op voorwaarde dat de Ver. Naties maatregelen zullen treffen om de Israëlische belangen le waarborgen. DE uieuwe Britse premier. Harold -Macmillan. heeft gisteren de Suczpolitiek van zijn voorganger Eden verdedigd. Hij verklaar de verder, dat Engeland geen satelliet van de Ver. Staten wenst le worden. Macmillan deed dit in een rede. waarmee hij zich als pre mier aan het Engelse volk voorstelde. De rede werd door radio en televisie uitgezonden. Ik geloof, dat de geschiedenis zal rechtvaardigen wat Engeland in het Midden-Oosten gedaan heeft, zei Macmillan, doelend op de Brits- Franse invasie in Egypte. „De moeilijkheden van thans vormen de prijs, die wij voor ons optreden moeten hetalen. Maar als wij niet waren opgetreden, zou de prijs veel hoger zijn geweest"'. Eerste rang Zuinig aan Eden Lloyd LLOYD BEDREIGD Een recente opname van H.K.H. piinses Margriet, die morgen veertien jaar wordt. Beschuldiging „TWIN PIONEER V4" 'f' Goede jongen Rotterdam: Wtltc do Withstraat 80 Tclcf. 115700 i4 1.) Postbus 1112 Posten o No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1320—19.30 u. Zalctdngs 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gi avenhajK (luyeen.■■plein 1 Posten o 424867 Redactie: Tel 1118.92 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 3C2569 Seiuedam Lange Keikstiaat 24b Telefoon 67882 Abonncmentspi ijs 57 cent pci v, eek, f 2.48 per maand 7.40 er kwal taal Losse numnneis 15 «ent' Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. RUSTIG WEER. Drong weer met enkele wolkenvelden on plaatselijk miit, maar ook opklaringen. Weinig wind. Vannacht overwegend lichte vorst, morgen temperaturen om he.t i riespunt. t'i jan. zon op 8 40, onder 17.06; maan op 22 09, oneer 9.48. Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT DE landbouwmocilijkheden. de be stedingsbeperking en de onderwij- Terssalarissen staan de laatste lijd ir de aandacht en terecht. Misschien heeft dat tot gevolg ge had, dat de grote protestmeeting, die «teer dagen te Utrecht is gehouden van ondernemers ui de nevenbedrij- ven van het bouwbedrijf in het alge meen minder sterk de aandacht heeft getrokken. Toch was dat protest zeker niet min der krachtig dan b.v. dat van de on derwijzers, al ging het dan niet direct om „salarisverhoging', maar wel om wat men noemde dreigende aantasting van bestaande inkomsten. Het Utrechtse Tivoli puilde uit van schilderspatroons, loodgieters, stuka doors en al die andere ondernemers, die in het nevenbedrijf van de bouw hun bestaan vinden. Een opkomst van*300l) man op een totaal van circa 17000 bedrijven is niet mis te verstaan en doet uitkomen dat de verontrusting een graad van hoge intensiteit heeft bereikt, MACMILLAN verdedigt Edens Suezbeleid een ANWAAR de onrust onder groep nijvere ondernemers, die sinds jaar en dag hebben blijk gege ven, dat zij niets liever wensen dan rustig san het werk te blijven? De oorzaak is te vinden in het ont werp Vestigingsbesluit Bouwnljver- heldsbedrijven 1956, dat in de loop var het vorige jaar werd gepubliceerd. Zou dit ontwerp straks ongewijzigd van kracht worden, dan vrezen de schilderspatroons es., dat zij er plot seling „enkele duizenden concurrenten bu krijgen", aangezien dan voortaan elk# aannemer of bouwvakpatroon zich met schilders- en andere werk- taamheden kan gaan bezighouden zon der dat hij behoeft te voldoen aan de vakopleidingseisen, die voor de neven- bedrijven gelden. Volgen» de protesterende patroons zou op deze wijze een natuurlijke ont wikkeling, zoals deze de laatste 20 jaar onder de vestigingswet 1937 is ge groeid, worden verstoord, terwijl hier naast ook gevaren zouden gaan drei gen voor de verdere ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie in deze sector van het bedrijfsleven. Er zijn namelijk in de nevenbedrij- ven van de bouwnijverheid reeds goed werkende bedrijfschappen. Deze zou den worden uitgehold, wanneer „d# nevenbedrijven ronder meer worden-' in- en ondergeschikt aan het bedrijf van de aannemers en bouwvakpa- iroona in het algemeen". VAN aannemerszijde wordt betwist dat het ontwerp Vestigingsbesluit Bouwnijverheidsbedrijven op rigou reuze wijze «en streep zou halen door het historisch gegroeide. In genen dele zou men ais „con current" van de schilders c.s willen gaan optreden, doch wel mogelijk heden en bevoegdheden willen hou den, die men volgens de thans bestaan de toestand reeds bezit. Zou aan het laatste worden getornd, dan zou dit juist weer leiden tot wat men noemt een uitholling, een deva luatie van het aannemersberoep. Nu de zaken over en weer zo staan, lijkt het mogelijk en gewenst, dat voor het hier gerezen meningsverschil alsnog een oplossing wordt gezocht. Daarvoor zal nodig zijn, dat partijen aan de conferentietafd gaan zitten en trachten tot een eensluidend stand punt te geraken, waarbij nergens we zenlijke belangen worden geschaad en een harmonieuze ontwikkeling van wat gegroeid is mogelijk blijft. Straks zal de Commissie Adviezen Vestigingsregelen van de Sociaal Eco nomische Raad aan de minister over het ontwerp een advies moeten uit brengen. Voordien zullen dan wel een asntat hearings worden gehouden met belanghebbenden. Mon versterkt ongetwijfeld zijn po sitie, wanneer men het vooraf eens zou kunnen worden in deze materie. Het zou bovendien het voordeel ge ven, dat voor de overheid het nemen, van een beslissing wordt vergemak-! kelijkt en dat men de komende Al-1 gemene Maatregel van Bestuur met een gerust hart kan tegemoetzien. Hel Westber!ijn»e blad Telegraf meldi op grond vsn inlichtingen, die het xegt uit Wenen ontvangen te hebben dat zich in vrijwol alio gro te steden van Rusland studentenrelle- tjes hebben voorgedaan en dat vooral in Kiew ernstig gevochten is. Volgens de Telegraf hadden de rel letjes niaats in Moskou, Kiev, Stalin grad, Tiflis. Leningrad, Riga en an dere steden. In Kiew /ouden Oekraimie natio nalisten straatgevechten hebben ver oorzaakt. waaraan tanks van het rode leger te pas moesten komen. In ver scheidene fabrieken werd gestaakt. In Stalingrad zouden twee professo ren en ruim 50 studenten zijn gearres teerd. De berichten, d.e de Telegraf uit Wenen kreeg, /ouden zijn overge bracht door vluchtelingen uit Honga- rue, die de opatootjes in Kiev.' verge leken met de Hongaarse opstand. wy lijn niet van plan ons van de Ame rikanen af te keren, en wij zijn evenmin De Egyptische minister van Buiten landse Zaken, Mahmoud Fawzl, had voordien verklaard dat Israel's weige ring om zijn troepen uit Egypte terug te trekken een bedreiging vormt voor de vrede in het Midden-Oosten en daarbuiten. De groep Afio-Aziatische landen in 0p last van de justitie heeft de Vel- sense recherce een uitgebreid onder zoek ingesteld naar de manipulaties van een bedrijf, dat zich vooral bezig hield met het financieren van de aankoop van auto's en dat zijn hoofdkantoor in «Ie gemeente Velsen heeft. Aangenomen wordt, dat de moeilijk heden zijn ontstaan, doordat de leiding van dit bedrijf probeerde de adspirant- kopers te gerieven door de bedragen, die gefinancierd moesten worden, zo hoog mogelijk op te voeren, vaak ver hoven de toegestane percentages. Voorts zouden bovendien dubbele financieringen van eenzelfde object een rol hebben «cspeeld, samen niet vervalsingen van bepaalde financiële mutaties en docu menten. Hierbij zijn vele bedrijven in Noord en Zuid-Holland betrokken, die een deel van hun autopark, vooral vrachtauto s, op deze wijze aanschaften op grond van de verlokkende offertes van het Velsen- se bedrijf. pe recherche heeft inmiddels de ad ministratie verzegeld, voor zover nodig was, ett enige arrestaties verricht bui ten het bedrijf, onder meer onder de garagehouders, die verdacht worden van medeplichtigheid. Deze zouden bereid zijn geweest mee te doer, aan de indiening van valse no la's en andere aanvechtbare financiële manipulaties. Er bleek o.m.. dat er dub; beie financieringen voorvielen, waarbij de volle som van de aankoop van vrachtwagens gefinancierd werd, veelal buiten de wettelijke bepalingen om. De politie vermoedt, dat deze affaire al enige jaren loopt, terwijl men boven dien veronderstelt, dat 'net ene gat met het andere werd gedicht. Onder de ge dupeerden bevinden zich diverse banken en vooral kleine kopers van auto's: de banken verstrekten via het financierings- bedrijf kredieten en de kopers namen vaak geld op zonder tc weten, dat hun aankoop dubbel was gefinancierd. De fraude kwam dan ook uit, doordat verschillende kopers van twee kanten werden aangesproken voor de afbetalin gen. waardoor zowel bij de banken ais bij bc klanten argwaan gvoeidc. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat degeen, die de hoofdrol in deze fi nanciële tragedie heeft gespeeld veelal te goeder trouw handelde on zijn rela ties wilde helpen. Hij is inmiddels ern stig ziek geworden, zodat de recherche nog geen verklaring van hem heeft kun nen krijgen. van plan een satelliet van Amerika te worden. Ik ben er zeker van dat w« in de komende maanden door wederzijds vertrouwen en achting voortdurend dich ter bU elkaar zuilen komen", aldus de Britse premier. Macmillan bestreed de opvatting, dal Engeland sedert de oorlog een tweede of derde-rangs mogendheid is geworden Dat is nonsens, zei hij. Engeland is het land, waar de stoommachine werd uit gevonden, het schonk de mensheid de penicilline en ontdekte de radar. Het land dat de eerste atoomcentrale bouwde, hoeft niet bang tc zijn voor tijdelijke moeilijkheden. „AVat wü nodig hebben is vertrouwen in cms land en in onszelf. Engeland was grool, is groot en zal groot blijven, mits wij ons aaneensluiten en allen onze plicht doen". Macmillan liet doorschemeren, dat de defensie-uitgaven aanzienlijk zouden kun nen worden beperkt. ,.Wij moeten zeer zeker onze defensie handhaven", zei hij. ,,Wij hebben verplich tingen tegenover onszelf en onze bond genoten. Wij moeten een redelijk deel der lasten dragen—maar niet meer/Jan, dat - „Wjj zullen ons terdege beraden dat geen geld wordt uitgegeven aan dingen die niet noodzakelijk zijn en aan ver plichtingen die wij niet kunnen vol houden. Er mag geen geld worden verspild." De nieuwe premier zei voorts dat zijn rede gepaard ging met droefheid „omdat mijn vriend en leider (Eden) door ziekte genoodzaakt was zijn last neer te leggen." Kennelijk tot degenen, die de her benoeming van SeHvyn Lloyd als minister van Buitenlandse Zaken heb ben gekritiseerd zei de premier: „Ik heb een prachtige ploeg collega's. Ik ben de oude collega's, die bij mij zijn gebleven, dankbaar". Hij noemde minis ter Butler „mijn voornaamste partner in deze nieuwe onderneming". In antwoord op de socialistische eis, algemene verkiezingen uit te schrijven, zei Macmillan: „Er ligt een enorme taak voor ons en wij hebben vast besloten die te volbrengen. Ik heb mijn mensen gekozen, om resultaten te be halen en resultaten te blijven behalen. Er zullen geen algemene verkiezingen worden gehouden." De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft donderdag avond te Rome gewezen op de noodzaak van een nauwere band tussen de Euro pese landen. Hij sprak op een diner, dat hem werd aangeboden door zijn Italiaanse collega, Gaetano Martio. De Britse minister verklaarde, dat zijn land vastbesloten is nauwer met Europa samen te werken. de Verenigde Naties heeft een reso lutie ingediend, waarin „met spijt en ongerustheid" wordt vastgesteld dat Israël zijn troepen niet uit Egypte heeft teruggetrokken, zoals in een eer dere lesolutie werd gevraagd. In de ontwerp-resolitie wordt secretaris generaal Dag Hammarskjoeld verzocht te bewerkstelligen, dat de Israëlische troepen binnen vijf dagen worden teruggetrokken. De Amerikaanse afgevaardigde, Cabot Lodge, maakte bekend, dat hij voor de resolutie van de Aziatisch-Afrikaanse groep zal stemmen, omdat het een „redelijke en gematigde" resolutie is, die „veroordeling en tegcnbeschuldigin- gen" vermijdt De Ver. Naties blijven volgens hem van mening, dat alle buitenlandse troepen uit Egypte terug getrokken moeten worden. Wij geloven, dat de V.N.-troepen zo opgesteld moeten worden, dat zij een herhaling van vijandelijkheden kunnen verhinderen, zo zei hij. De Egyptische minister Mahmoud Ëawzi zei dat Israël zijn agressie in Gaza voortzet en doorgaat met het vermelen van installaties. De afgevaardigde van Ceylon zei. dat de secretaris-generaal niet Israël besprekingen dient te voeren over de terugtrekking der troepen. De resolutie werd ingediend door Ceylon namens 25 landen, alle Afro- Aziatische staten met uitzondering van Egypte en Laos. „Israël is van mening dat een Israëlische politiemacht in het gebied van Gaza moet worden gehandhaafd, ook wanneer de troepen van de Ver enigde Naties, daar zijn binnengetrok ken", aldus heeft een hooggeplaatste Israëlische woordvoerder meegedeeld. De politiebewaking van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Sei- wyn lloyd werd \iu.daag zwaar ver sterkt, nadat op het Italiaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken een anoniem telefoontje was ontvangen, waarin gedreigd werd, dat er een aan slag op de Britse minister zou worden gepleegd. Lloyd brengt een officieel bezoek van drie dagen aan Rome. Vandaag bezichtigde h'i verschei- -°a in de stad. Alle overige bezoekers werden uit deze musea ge weerd. Meer dan 20 particudere de tectives hielden een oogije :n zeil. De politie hield het publiek op een afstand. Een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei, iat degene, die opgebeld had. Italiaans iprak. maar met een vreemd accent. Lioyd is twee dagen geleden in de rtaliaansc hoofdstad aangekomen. De stand van het Comité voor de Hulp aan Hongaarse Vluchtelingen is vandaag f 4.482.420,43. De giro rekening van het Nederlandsche Roode Kruis bereikte, zoals bekend, het ten doel gestelde bedrag van f 4.500.000. Bij verrassing zijn twee leidende fi guren uit de Italiaanse communisti sche partij beiden getrouwe vol gelingen van het Kremlin naar Moskou gereisd. Het zijn de plaats vervangend secretaris der partij, Lui- gi Longo, en de deskundige voor Bui tenlandse Zaken senator Velio Spano. (Foto Meybootn) DE regering van premier Janos Ka- dar heeft vandaag- met ijzeren vuist toegeslagen op het Hongaarse voik en de buitenlandse journalisten die hier rverken. Opnieuw werden twee executies van Hongaarse opstandelingen en verschil lende vonnissen voor gevangenisstraf gemeld. Verder werd de uitwijzing bekend ge maakt van nog twee correspondenten, dat betekent dat er in de laatste twee dagen drie uitgewezen zijn. Ook heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken alle activiteiten van de Hongaarse schrijversbond verboden. De regering maakte verder bekend, dat zij zich tot doel zal stellen de over blijfselen van de contra-revolutie in het land uit te roeien. Dit doel, aldus de regering, heeft de steun van de com munistische premier Tsjoe En Lai zo wel als van Moskou. Radio Boedapest heeft om 12.00 uur een gezamenlijke verklaring van Tsjoe En Lai en premier Kadar uitgezonden, drie uur nadat Tsjoe een bezoek aan Boedapest van 20 uur beëindigd had. In deze verklaring worden Amerika en de andere „Westelijke imperialis ten" beschuldigd van het beramen van de Hongaarse revolutie en liet ontkete nen ervan door „binnenlandse reactio nairen". Het doel, aldus de gezamen lijke verklaring, „was een bres te slaan in het communistische kamp en de an dere volksdemocratieën te vernietigen." Amerika wordt in de verklaring er verder van beschuldigd verdere com plotten te beramen, van het „bewer ken" van de Ver. Naties „om zich te mengen in de binnenlandse aange ïgen- hedeu van. Hongarije" en aan te sturen op een derde wereldoorlog door middel van de plannen voor het Midden-Oosten van de Eisenhower doctrine. In zijn verklaring zei Tsjoe, dat hij volledig instemde niet de onderdruk king van de Hongaarse revolutie en steun verleende aan de dreigementen van Kadar om de overblijfselen ervan tc liquideren. Hij en Kadar deden een beroep op de Hongaren „zich stevig achter de Sowjet-Unie te scharen, de leider van het socialistische kamp. Een Britse (Reuteren-.een Westduit se (Suddeutsche Zeitungi correspondent kregen bevel Boedapest te verlaten, waardoor er nog maar twee buiten landse correspondenten in de stad zijn. DeHongaarse universiteiten zouden gisteren -de colleges hervat hebben, maar bekend gemaakt werd, dat dit uitgesteld is tot eind februari om „tech nische redenen". Sommige Westelijke waarnemers ge loven echter, dat het uitstel te wijten is aan veiligheidsredenen. De studenten zijn woedend over de arrestatie van hun leiders, die verleden week plaats gevon den heeft. De studenten, die de leiding hadden van de oktober-revolutie, hou den nog steeds vast aan academische en politieke vrijheid en gaan voort met voor dit doel te strijden, DE BILT. vrijdag 10 uur. De afgelopen nacht vroor het op de meeste plaatsen 3 tot 6 graden, In de mist die zich gistermiddag van het Noorden uit naar de Zuidelijke pro vincies verplaatste, kwam rijpvorming voor. Het hogedrukgebied bij Schot land nam verder in betekenis af en verplaatste zich langzaam naar het Zuiden. Op het Noordelijke deel van de Oceaan is de depressieaetiviteit sterk toegenomen, Een tamelijk diepe de pressie bij de Zuidpunt van Groenland dringt langzaam naar het Oosten op, waardoor het zwaartepunt van het hogedrukgebied dat zich boven Enge land bevindt vermoedelijk op het Euro pese continent komt te liggen. Voor het weer in ons land heelt deze ontwikkeling de komende 24 uur nog weinig betekenis, zodat de komende nacht opnieuw lichte vorst verwacht kan worden. De neerslagkanscn blij ven gering. De KLM heeft ten behoeve van haar dochteronderneming op Nederlands Nieuw-Gutnea, „De Kroonduïf", drie Scottish Aviation „Twin Pioneer" ver keersvliegtuigen besteld. De toestellen die samen met de reservedelen, onge veer tweeëneenhalf miljoen gulden zul len kosten, zullen in april worden af geleverd. De „Tin Pioneer" is een tweemo- torige hoogdekker met met-intrek baar landingsgestel en met een staartwiel. Het vliegtuig kan zestien passagiers en een bemanning van twee koppen vervoeren. Het type is ontwikkeld uit de een- motorige „Pioneer" die eveneens is ge bouwd voor het gebruik in vrij ontoe gankelijk gebied. De „Twin Pio neer" heeft ten hoogste driehonderd- vijftig meter nodig-'om op te stijgen of te landen. Het toestel is echter, voor al als er een beetje-.wind is, na een aanloop van nog geen honderd meter in de lucht. De landingssnelheid is zeer gering; de kruissnelheid bedraagt twee honderd km per uur, de maximumsnel heid 267 km per uur. Het toestel mag met lading niet meer dan 6120 kg wegen; het maximale laad vermogen schommelt tussen de 1350 kg en de 1500 kg; dat is tweemaal het laadvermogen van De Havlllahd „Beaver" vliegtuigen die voor het gou vernement door de KLM in Nederlands Nieuw-Guinea worden gebruikt. - Het vliegbereik van de „Twin Pio neer" is negenhonderd kilometer. De toestellen worden bijzonder ge schikt geacht 'voor het helpen bij het openleggen van Nederlands Nieuw-Gui- nea. De eerste „Twin Pioneer" maak te in juni 1955 de eerste vlucht. Tot nog toe vliegt „De Kroonduïf" met drie Douglas Dakota's en vier De Havüland „Beavers", De directeur van de Scala te Milaan heeft bekend gemaakt, dat Toscanini in Milaan begraven wordt. De 23-jarige statenloze Christian George Hanna heeft thans voor het eerst sedert vijftien maanden de vaste wal mogen betreden. Een jaar en drie maanden achtereen heeft hij als gedwongen passagier op het Noorse vrachtschip „Gudevig" rondgevaren, omdat hij geen paspoort, geboortebewijs oj' wat ook bezit In de haven van Beiroet in Libanon had hij zich- destijds in een sloep van de Gudevigals verstekeling verbor gen on sindsdien mocht hij nergens meer aan land. Zolang het schip ergens in een haven lag, bleef Hanna in een hut opgesloten. In Canada bestond echter reeds ge ruime tijd grote belangstelling voor zijn lot en tai van mensen daar hadden V S 'f '.Vu kijkje in de comfortabele eerste klasse eetzaal fin de jSlaiendamde nieuwe niuinsl i oor de Holland Amerika Lijn. (Voor een artikel oicr dit trutse schip i cru ijzen a ij naar pagina 3.) Het invloedrijke socalisiische dagblad „Pedoman" i Djakarta, heeft vrijdag onthuld, dat niei alleen president Soekarno, doch ook de vroegere vice- president Mohammad Haiia een „con ceptie heeft gehad om de binnenlandse moeilijkheden op ie lossen. Beide lei ders wensen de eenheid van hei land te bewaren, doch zij verschillen van menmq ren aanzien van het deelnemen door de communisten aan een nieuwe regering. Soekarno verlangt, zoals gemeld, dat de communisten zitting zulier. hebben zowel in hot nieuwe kabinet als in cle door hem voorgezeten „adviserende [aacl Hatta daarentegen is sterk ge kant tegen samenwerking met de com munisten. Volgens „Pedoman" heeft Soekarno ir» zun ontwerp-oplossing niet voldoen de aandacht geschonken aan c'e belan gen van de gebieden buiten da va, ter wijl Hatta, die als cie voorvecchter voor de provinciale autonomie wordt be schouwd, wel ookomt voor de wensen en belangen van de buitengewesten. ..Pedoman" merkt op, dat het her stel van de eenheid in het leger alleen kan worden bereikt na een „hereni ging" van de beide topleiders, die thans van eikasr zijn vervreemd en op het ogenblik op tal van punten van mening verschillen.. reeds aangeboden hem le adopteren, terwijl vele anderen bereid bleken zich voor hem borg te stellen of eea baan voor hem hadden. De minister van Immigratie, John W. Piekersgül, heeft echter besust dat Hanna niet als immi grant kan worden toegelaten. Thans heeft een advocaat in Van couver, Donald S. White, evenwel ontdekt, dat Hanna nooit officieel is ondervraagd door een Commissie van Onderzoek van het ministerie van Immigratie. Aangezien dit door de wet is toegestaan, heeft White deze zaak aanhangig gemaakt en nu heeft een rechtbank beslist, dat Hanna inderdaad aan land mag om voor de commissie te verschijnen, waardoor zijn kans om als immigrant te worden toegelaten, ineens weer groter is geworden. Hij wilde het goede nieuws eerst niet geloven, want hij was al gaan denken, dat hij zijn hele leven aan boord van de „Gudevig" zou moeten doorbrengen. Ten slotte zette hij toch opgetogen voor het eerst sedert vijftien maanden voet aan wal. De kapitein van het Noorse schip. Paul Ktertjen zei, dat het hem zeer zou verheugen, indien er iets voor de jongeman gedaan zou kunnen worden, en dat honderden mensen uit alle mogelijke landen hem brieven hadden geschreven, waarin zij hun hulp aan boden, maar hij had nu eenmaal geen papieren. „Het is een goede jongen", zei de gezagvoerder, „en hij heeft echt iets goeds verdiend." Hanna heeft zelf in gebroken Engels verklaard, dat hij op zee geboren is zijn moeder kwam uit Frans-Somali- land en zijn vader uit Liberia. Bulgarije en de Sowjet-Unie rijn overeengekomen 15.000 Bulgaar»® werklozen in de oostelijke gebieden van dc Sowjet-Unie (d.w.z. Siberië) te werk te stellen. Dit meldt de correspondent in Sofia vanhet Poolse jeugdblad Sztandar Miodych. Het zou voornamelijk gaan om ontslagen hoofdarbeiders en hoe ren die in de steden geen werk kun nen vinden. In het begin van de lente zouden ae eerste transporten uit Bul garije vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1