Invaliditeits verzekering Polen naar de stembus VREES VOOR DE RUSSEN CAF DE DOORSLAG Vijftien mil joen kilo boter tegen sterk verlaagde prijs w Koningin en Prins drie dagen naar Zweden Algemene herziening van invaliditeitsverzekering Omslagstelsel en beperking tot loontrekkenden de Koning Scioed - beschermd door homzwaarden - naar V.S. Waarschuwing in radio-rede H.M. de Koningin in Arosa eeroverz iclit NIEUW ADVIES VAN DE S.E.R. Premie geschat °P procent VIJFTIENDE JAARGANG No. 3593 Weerbericht MAANDAG 21 JANUARI 1957 Zeventig cent per pakje OFFICIEEL BEZOEK IN MEI Prinses Beatrix herstellende Minister Zijlslra over dc bcnzincsilualic MET TWEE VAN DE VEERTIG ZOONS: v-r- Secrelaris Russische ambassade uitgewezen r v .Vief democratisch Hoewel de verkiezingen een grote tegenstelling vormden, met die van J952 toen het In verband met de activi teiten van de geheime politie niet raadzaam wa», zich van stemming te onthouden waren ze volgens wes terse ideeën toch nog allesbehalve de mocratisch. 7 De Hartecamp Onbevredigend - 0 Zie verder pagina 3 J AANHOUDEND KOUD Zwaarbewolkt, met verspreide opklaringen en Sn de kustprovincies mogelijk wat regen of ijzel. Matige tot krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. 22 jan. /-on op 8 36, onder 17.11; maan op o *6, onder 11 03. Rotterdam: Witte dc Withstraat 30 Tclef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postguo No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Giavenhaco: HUygensplcin 1 Telef. 183467 1,1 1 Pos'blls 1001 Pusten n No. 424867 Klïentcndlenst: 13 30—19,30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstiant 24b Telefoon 67S82 Abonncmcnjspnis 57 cent per week. f 248 nor maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 13 cenl Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG TTET advies van dc Sociaal Econo- Ll misehe Raad tot herziening van dc invaliditeitsverzekering brengt ons een stap dichter bij de definitieve vol tooiing van het gebouw van onze so ciale ver/.ckormgs wetgeving. Aan dat gebouw is nu meet dan eon halve eeuw gewerkt. Onder deze om standigheden valt het niet te verwon deren, dat de tand des tnds bepaalde gedeelten danig heeft aangetast Tot die gedeelten behoort met name de invaliditeitswet van Talma, die van 1913 dateert, doch door de sinds dien plaatsgehad hebbende ontwaar ding van het geld dringend restauratie behoefde. De invaliditeitsrenten kunnen im mers tot dusver maximaal een hoogte bereiken van 6 per week en de over heid heeft dan ook de laatste jaren belangrijke bedragen moeten supple ren. Dat vergde jaarlijks zo'n slor dige 25 miljoen. Wordt het SER-advies in een wet omgezet, dan zal bij een uniforme pre mievan naar schatting 2,5 procent, het bedrijfsleven de invaliditeitsverzeke ring weer geheel voor eigen rekening nemen. De kosten van de nieuwe wet worden ca. 100 a 150 miljoen hoger geraamd dan thans het geval is. w INE wet van Talma ging voor de ft- *- nanciering van de invaliditeitsver zekering uit van het fondsvonnings- stelsci. De uitkeringen hieiden ver band mei de gestorte premies. Er was geen relatie met het laatstverdiende loon. Door de muntontwaarding heeft dit stelsel gefaald. Daarom kiest dc SER nu, evenals bij de Ouderdomswet, voor het zgn, omslagstelsel. Hierdoor ontstaat de irtogelnkhcic1 wel verband te leggen tussen uitkering en laatstverdiend loon, evenwei met deze beperking, dat premie en uitke ring berekend zulien worden naar een loongrens van ca. i9 per dag. Wie meer verdient, zal over dal meer dere dus geen premie behoeven te be talen. Stijgt de loonindex, dan gaan uiteraard premie en uitkering mee omhoog. Een ander belangrijk verschilpunt j* dat de oude wet een streng invalidi- teitscriterium aanlegt. Om een rente te verkrijgen moest men buiten staat zijn om 1/3 van zijn gewone loon te verdienen. De SER stelt nu voor een viertal in- validiteitsklassen in te voeren, zodat de uitkeringen kunnen variëren over eenkomstig de mate van invaliditeit. Een verfijning, die ongetwijfeld een belangrijke verbetering moet. worden genoemd en van medische zijde ver antwoord wordt geacht. "L1EN element, dat in de wet-Talma geheel ontbrak, doch dat vooral da laatste jaren tot ontwikkeling is ge komen, is de drang naar revalidatie. Het SER-advies heeft hier vooral aansluiting gezocht bij de bepalingen volgens de huidige Ongevallenwet. Alle krachten zuilen er dus op ge richt moeten zijn de invalide weer te rug te brengen in het arbeidsproces, zodat hij weer kan komen tot een zin vol bestaan. Tijdens een omscholings periode zat het laatstverdiende loon moeten worden uitgekeerd. Is terug keer in het bedrijfsleven niet mogelijk, dan zullen zelfs ter verhoging van het geluk van de invalide hulpmiddelen kunnen worden verstrekt in de vorm van invalidewagentjes e.d. De SER meent, dat de nieuwe wet zich zal moeten beperken tot de loon- trekkenden. Een volksverzekering heeft men dus niet aangedurfd en de zelfstandigen komen er niet bij. Wel zullen loontrekkenden die zelfstandig worden, verzekerd kunnen blijven, een mogelijkheid die ook wijlen ds. Taima in de oude wet had opgenomen. Het ligt in de bedoeling ook het overheidspersoneel bij de nieuwe wet te betrekken. Niet onmogelijk is dat daarover nog bepaalde moeilijkheden zullen rijzen. AL met al kan worden geconcludeerd, dat het SER-advies, wanneer het straks in een wet wordt omgezet, een aanzienlijke vooruitgang betekent ver geleken bij de thans bestaande toe stand. Daarbij lijkt het ons juist ge zien, zonder thans teveel in details te willen, treden, dat de bedrijfsver enigingen de wet gaan uitvoeren en dat een al te grote centralisatie bij de op te richten sociaal-medische dienst is vermeden. De meerderheid van de SER heeft nl. de voorkeur gegeven aan een coördinerende instantie, zodat in de diverse bedrijfstakken t.a.v. de invaliditeitsschatüng en de beoorde ling van de revaliditeitsmogelijkheid, gelijke maatstaven zullen worden aan gelegd. De vormgeving van de nieuwe wet zal nog veel hoofdbrekens kosten. Daar zal wel drie jaar mee heengaan. Zulks houdt mede verband met de overgangsregeling, die nog ontworpen moet worden voor degenen die vol gens de oude wet nog vele jaren lang rechten zullen kunnen doen geiden. De SER zal hierover een afzonderlijk advies uitbrengen. VAN de zijde van de chr. vakbewe ging is er steeds op aangedrongen de ziekengeld-, invaliditeits- en onge vallenverzekering tot een wettelijke verzekering legen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid samen te vatten. De SER heeft zich met deze unifi catie nog niet diepgaand beziggehou den, doch het stemt tot voldoening dat er naar gestreefd is in het advies geen elementen te brengen, die deze unificatie zouden belemmeren. Zo heeft dan al met al de SER weer een belangrijk stuk werk verzet. Het wacht cnis nu op het SER-advies in zake de weduwen- en wezenvoorzie ning. De vaststelling daarvan is tegen het einde, van deze week te verwach ten, zodat ons op korte termijn nog meer nieuws uit de seelor van de so ciale verzekering te wachten staat. Grote overwinning voor Gomoelka zeker rIi ERWIJL miljoenen Polen gisteren naar dc stembus gingen, hingen A in Warschau ontelbare vlaggen uil. Het waren alle vlaggen in de rood-wide nalionaie kleuren: nergens zag men dc rode vlag van het communisme. Reeds gisteravond meende men te mogen aannemen, dat de Polen zich, uit vrees voor Russische interventie, met overweldigende meerderheid voor het bewind Gomoelka hebben uitgesproken. Uit alles blijkt, dat dc meester. ,,op de lijst" hebben gestemd, d.w.z, geen namen op de eenheidslijs'en hebben doorgeschrapt. Er is voorts in zeer groten getale gestemd: waarschijnlijk is meer dan 90 van de kiezers opgekomen. P.A.P, meldt, dat de einduitslag waarschijnlijk woensdag in een officiële bekendmaking, zal worden medegedeeld. Het was direct at wel zeker, dat de eenheidslijst de overwinning zou behalen. Hel is echter van zeer groot belang hoe groot die overwinning zal zijn. Gomoelka was aanvankelijk bevreesd, dat de verkiezingen door veien zouden worden geboycot. En hij heeft de steun nodig van het voIk om Aioskou te tonen, dat de Polen zijn „geliberaliseerde" bewind aanvaarden. In een radiorede aan de vooravond van dc verkiezingen had Gomoelka de Polen ervoor gewaarschuwd, dat, fen- zti ïil hem steunen om „de een ge biedende nor,draal zijnde Russische vriendschap te behouden", Polen zal worden weggeveegd van da kaart van Europa. Deze rede van Gomoelka is stellig een belangrijke aanleiding tot de grote opkomst geweest naast de oproep van de r. k. kerk om aan de verkiezingen deel te nemen. Gomoelka stelde zjjn landgenoten in zijn rede voor de keuze: „Stem op' de l«st of loop het risico van Russische interventie". Wie voor Gomoelka wilde stemmen behoefde het stembiljet slechts onge wijzigd m de bus te doen en maakte daarbij in de meeste stembureaus geen gebruik van een stemhokje. Wie eenter bepaalde namen van Gomoelka en zijn partijgenoten op de lijst wilde door- schappen, moest zich m deze bureaus naar een stemhokje begeven en vestig de al direct de aandacht op zich. Overigens hadden de leden van het stembureau ook toegang tot de stemhokjes. In sommige stembureaus moesten de kiezers door de stemhokjes lopen voordat zij bij de stembussen waren. Hier was het toezicht dus minder direct. Er zijn in totaal 723 kandidaten, van wie 28 vrouwen, voor 459 parlements zetels. Van deze kandidaten zijn -51 proeent van de communistische ver enigde arbeiderspartij, twintig proeent leden van de verenigde boerenpartij en vijf procent van de (intellectuele) de mocratische partij, die tezamen het „nationale eenheidsfront'* vormen. De rest der kandidaten is partijloos en vertegenwoordigt de door de regering gesteunde sociale organisaties. Er zijn tweeëntwintig katholieke kandidaten, die als partijlozen op de ofneiëlc lijst staan. Geen succes Anti-communisten hadden er bij dc kiezer* op aangedrongen om alle na men van communistische afgevaardig den van de verkiczingsbiljcttcn te schrappen. Deze propaganda heeft ech ter niet veel succes gehad. In Warschau patrouilleerden giste ren mannen van de militie, dikwijls veigezeid van ieden van de arbeiders- of studentcnmilitic, die kenbaar waren aan roodwitte banden. Er zijn echter geen wanordelijkheden gemeld. De eerste kiezer in ieder district kreeg een boeket bloemen. Toegejuicht Gomoelka en zjjn vrouw liepen dc 300 meter van hun huis in een van dc rustige buitenwijken van Warschau naar het stembureau. Beiden stemden zonder van een hokje gebruik te ma ken. Toen hij in de rij stond te wach ten op zjjn beurt, zei Gomoelka: ,.Ik doe, wat iedere burger behoort te doen". Toen Gomoelka en zijn vrouw naar huis terugliepen, werden zij vergezeld door een groot aantal verslaggevers, fotografen en omstanders. Hij werd toegejuicht en het oude Poolse lied ..Moge hij nog 100 jaar leven" weer klonk. Volgons onbevestigde berichten zou de primaat van Polen. kardinaal Wyszlnski, zondagochtend Warschau hebben verlaten, zonder in zijn kies district zijn stem Uit te brengen Volgens mensen int zijn omgeving kan hij echter, als hoofd van dc kerk. in elk district zijn stem uit brengen. (Van enz# haagt# r#dacicur) Vijfli#n milj<j#n' kilo"bof«r. di« in S/t- koelhuizen liggen opg#ilag#n zullen tagan *l#r!c gereduceerd# prijc op de binnenlandse markt worden verkocht. Vermoedelijk wordt nog deze week mei de verkoop begonnen. De nieuwe prjji van een pakje faoier zal dan ongeveer zeventig cents worden. Hei it de be. doeling om binnen een maand een groof deel van de enorme voorraad koelhuit- boter van de hand ie doen. Over de juizie prijs sijn nog besprekingen gaande tuisen hei Produkitchap voor Zuivel •n het departement van Landbouw, De boterproduktie in Nederland be draagt op het ogenblik gemiddeld 80.000 ton per jaar hiervan kan ongeveer 30.000 ton voor het binnenland worden afge zet. De voorraad die het In- en verkoop bureau voor Zuivel thans van dc hand wil doen, is dus ongeveer de helft van de jaarlijkse consumptie van boter in Nederland. De afzet in het binnenland alleen kan dus onmogelijk de enige op lossing zijn de boter zal dan ook tegen verlaagde prijs naar het buitenland gaan. De nieuwe prijs ligt op het peil van de Nicuw-zeelandse koelhuisbotcr in Engeland n.l. 70 a 72 et. per pakje. Deze aanpassing was noodzakelijk in verband met de concurrentie van Kieuw-Zeeland, j Het is niet onwaarschijnlijk dat men J zich aan deze prijs zal houden. Op de internationale markt liggen j thans .grote moeilijkheden. Vele landen, in West-Europa hebben geenbehoefte aan de Nederlandse koelhuisbotcr. Aan vankelijk wilde men de koelhuisboter togen een nog veel lagere prijs op de binnenlandse markt brengen maar hier tegen hebben de margarinefabrikanten ernstig bezwaar gemaakt' Deze hebben ook nog een bod gedaan op de heie partij van J5000 ton, doch dit bod was te laag. H. M. Koningin Juliana is m Arosa aangekomen. Zij - zal daar een tiental dagen verblijven om de wintersport it beoefenen. Vernomen wordt dat Z. K. H. Prins Bemhard tegen het c-mde van Koningin Juliana's verblijf ook in Arosa zal arriveren om met haar de terugreis te aanvaarden. B In de vacature, onstnan door het ontslag nemen van de heer H. C. Nij- kamp, is tot lid der Eerste Kamer benoemd de heer H. Rottinghuis te Groningen iK.V.P.i. H.M. koningin Juli#»* eo Z.K.H. prins Bernhardt sullen op 31 wet «en officieel bezoek san Zweden brengen, dat drie dagen zal duren. Dit beaoek valt samen met de herdenking ln Zwe den van het feit, dat de beroemde Zweedse botanicus JLinnaetiz 259 jaar geleden geboren werd. Koningin Juliana bracht haar eerste bezoek aan Zweden, toen zij 16 jaar was. Zü bezocht toen Abisko ten noorden van de poolcirkel met prins Hendrik en koningin Wilhei- mina. In 1946 brachten de Koningin en prins Bernhard het Zweedse volk de dank van de natie over voor het vele, dat Zweden in en na de twee de wereldoorlog voor Nederland ge daan had. Ook de Linnaeushof in Haarlem, die de financiële moeilijkheden van vorig jaar te boven is gekomen en in april weer zal openen, zal aandacht schen ker) aan de herdenking van de ge boortedag van Lirmaeus en aan het daarmee samenvallende koninklijke bezoek aan Zweden. Overwogen wordt een opstelwedstrijd voor dc schooljeugd via de schoolradio te hou- jen, De winnaar zal waarschijnlijk naar Zweden gaan om de herdenking bij te wonen. Linnaeus heeft in Nederland- gestu deerd. Hü promoveerde in 1735 te ^Harderwijk in de medicijnen en werd 'lijfarts van George Clifford op diens buitengoed de „Hartecamp" bij Haar lem. Hij ordende hier de botanische, mineralogische en zoölogische verza melingen en wist van de Hartecamp een bezienswaardigheid van Europa »e maken. In 1741 werd Linnaeus hoogleraar in de medicijnen aan de universiteit van Uppsala en in 1742 hoogleraar in de botanie. Linnaeus werd beroemd door de binaire nomenclatuur, die hij in de botanie invoerde en door zijn invoering in de biologie van het begrio „soort". DE BILT, maandag, 10 uur. Een gebied van hoge luchtdruk, dat zaterdag boven Zuid-Engeland lag heeft zich sindsdien naar hel Zuidoosten ver plaatst en is nu in Hongarije aange komen. Met deze verplaatsing hield een uitbreiding van de depressie-invloed tot ver in het Noordzeegebied gelijke tred. Op het noordelijk deel van de Noord zee stond gisteren vrijwel de gehele dag een Zuïdwesterstorm met windkracht 9. Langs de Waddenkust bereikte de wind de kracht van harde wind. Ook boven land was de wind naar het Zuidwesten gedraaid Doordat het in Frankrijk nog elke nacht flink vriest ook vanoch tend meldden vele Franse stations on geveer 10 graden vorst kwam er geen warme, maar koude continentale lucht naar ons land. Gisteren overdag steeg op de meeste plaatsen in Nederland de temperatuur tot slechts 2 of 3 graden boven nul. Alleen uit het noorden van het land werden nog temperaturen van 4 en 5 graden gemeld. De afgelopen nacht vroor het in Zuid-Limburg weer 4 gra den. Doordat de druk in het zeegebied tussen de Azuren en Portugal sterker daalt dan in Midden-Europa zal de wind ook morgen overwegend uit Zuid west tot Zuid waaien. Het koude weer zal daarom- nog voortduren. l'rinw\ Beatrix is snel herstellende ttin tie wrrrkte iires rn de ontwrichte enkel, die zij hij het skiern in Oostenrijk heeft uitgelopen, '/ij heeft al tcerr enkele «im- delingen gemaakt en is ook op bezoek geweest bij Toni Marthdie iele. jaren haar skileraar is geneest. Hij heeft dit jaar een soortgelijk ongeinl gehad als de l'rinsrs. mtinr bij hem kwam het teel erger aan. "/.ijn been zit in het gips. Primes Beatrix heeft, i oor zij ran Marth en zijn vrouw afscheid nam, haar hand tekening met (Ie beste wensen np het gipst rrbttnd gezrt, Marth verklaarde later lachend, dat hij nit net wat langer in het gips wilde blijven om die handtekening te kunnen laten zien. l'rinsrs Beatrix komt morgen terug naar Nederland. Koningin Juliana is intussen in Arosa in 'Zwitserland aangekomen, waar zij tirtt dagen znl blijven om de. wintersport te beoefenen. Prins Bernhard zal waar schijnlijk tegen het einde vun koningin Juliana's verblijf ook in Arosa arriverrn om mei haar de terugreis te aanvaarden. (Van een onzer verslaggevers). DE Sociaal Economische Raad heeft thans op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid advies uitge bracht over de herziening van de invaliditeitsverzekering. Daarin geeft de raad o.m. ais zijn oordcel te kennen, dat dc invaliditeits verzekering zich dient te beperken tol dc loontrekkenden, dat finan ciering door middel van een omslagstelsel het meest doelmatig moet worden geacht en dat de premie waarschijnlijk ongeveer 2,5 procent van de premieplichtige loonsom zal bedragen. De uitvoering van de invaliditeitsverzekering zal moeten berusten bij dc bedrijfs verenigingen. De S.E.R. is voorts van mening, dat het aan de huidige Invalidi teitswet ten grondslag liggende invaliditeitsbegrip ook kan worden aanvaard als uitgangspunt, voor de nieuwe verzekering. De bij de uitvoering van de nieuwe verzekering vereiste overgangsmaatregelen in, verband met de uit de huidige-invaliditeitswet verkregen aan spraken op ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen- en wezenrenten zal de raad in een afzonderlijk advies behandelen. lijke verzekering voor wat betreft de omvang, welke de vermindering van het produktief arbeidsvermogen moet heb ben bereikt, voordat van invaliditeit in de zin der wet sprake is; Hier wordt' wijziging wenselijk geacht, zodat ook bij gedeeltelijke invaliditeit aanspraken ont slaan. VulIcJige aansluiting bij het te dozen rar.zizn in de ongevallenverzeke ring gevolgde stelsel, hetgeen tot schat ting van relatief kleine invaliditeitsver- Reeds in 1952 heblien de minister wi Sociale Zaken en Volksgezondheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken de SER verzocht advies uit te brengen over een herziening van de invaliditeits verzekering, aangezien het huidige stel sel is verouderd en allang niet meer voldoet. Dal het evenwel tot 1957 zon dut en. voordat het gevraagde u 'tot zni<r:j belangstelling tegemoet geziene advies kon worden uitgebracht, is te wijtenj aan het feit, clat dc raad lieeft gemeend I het advies over dc ouderdomsverzoke- rlng en het onderhavige advies niet te gelijkertijd te moeten voorbereiden. Men heeft voorrang gegeven aan het eerstgenoemde advies, weike volgotdo van behandeling het vaststellen van het advies inzake de invaliditeitsverzekering uiteraard heeft vertraagd. In een lijvig rapport heeft de Raad thans uiteenge zet, op welke wijze naar zijn mening de invaliditeitsverzekering dient tc worden herzien. In het advies springen belangrijke punten naar voren, waarvan we hier in beknopte vorm een opsom ming geven. De Raad is van oordeel, dat het aan artikel 72 van de huidige Invaliditeits wet ten grondslag liggende invaliditeits begrip. krachtens hetwelk invaliditeit is: Vermindering van het produktief ar beidsvermogen ten gevolge van een func tiestoornis. en de daarin genoemde maatstaven voor het vaststellen van het resterende arbeidsvermogen, ook als uit gangspunten voor de nieuwe verzeke ring kunnen worden' aanvaard. Onbevredigend daarentegen acht de Raad het stelsel van dc huidige wettc- sehillen zou nopen, moet medisch en praktisch onuitvoerbaar worden geacht. Het maximaal bereikbare is voorlopig een schatting in vier invaliditeitsklas- sen, resp. van 025 procent, 2550 pro cent. 50—75 procent en 75—100 procent invaliditeit. Het uiteenlopen van de behoefte van de zelfstandigen aan een voorziening te gen geldelijke gevolgen van invaliditeit en de te verwachten moeilijkheden bij dc inning van de premies van zelfstan digen met lage inkomens, maken het volgens de raad ongewenst de zelfstan digen in de verplichte invaliditeitsverze kering te betrekken. De verzekering za! alle loontrekken den. inch het overheidspersoneel dienen te omvatten. Een premie- en uitkermgs. loongrens, gelijk aan die van de onge vallenwetten, is echter gewenst aange zien van degenen, wier loon boven deze loongrens uitgaat, voor het meerdere het opleggen van een verplichting om zich te verzekeren tegen geldelijke ge- volgen van loonderving door invalidi teit. niet noodzakelijk moet-worden ge acht. Het verdient geen aanbeveling voor zelfstandigen do mogelijkheid van vrij willige toetreding tot de verzekering te openen. Een deel van de 'Raad 'acht het echter aanvaardbaar, dat wel <3e moge lijkheid wordt geopend een vrijwillige voortzetting der verzekering door? de genen. wier verplichte verzekering f een einde neemt. j i President Tito heeft Stane Pavlic be noemd tot ambassadeur in Indonesië. Pavlic is staatsraad voor Economische Zaken op het ministerie van Buitenland se Zaken geweest. I)? grapjas i an Chnn'st.sj*'W diwn h*'I bij di' Russisch? en Chinese leiders blijk buur goed. Out zou men tenminste kunnen opt nuk i'H uit deze foto tun een feest in het Kremlin ter - gelegenheid run de terugkeer um de Russische olympische spelers nit Melbourne. I J.n.r.: i ice* premier Mtkojun, de ceremoniemeester en partijsecretaris Chroest<jeu\ premier Boel- guuin, de Chinese premier. Tsjoe En-lui en de Chinese i ire-pretnier Ho l.oetig. D» minisl#r Tan economisch* t*k*n r*l morgenavond om 8 uur ov#r boid# radio zenders zpreken over de benxinezituatie. vï 7) o *3"} y* J* /X -X -V 1 .'Vt Met «lle pracht en praal van een Oosters rorst is koning Saoetl van Saoedi-Arabië gisteren aan boord van het Amerikaanse passagiers schip Constitution uit ATape!s naar de Ver. Staten vertrokken voor be sprekingen met president Eisen- hower over het Midden-Oosten. De rorst en zijn gevolg van 65 per sonen. onder wie twee van zijn veertig zonenmaar geen enkele van zijn vier vrouwen, maken de reis in twintig luxe appartementen uan boord van het schip. Toen dc koning zich langs twee rijen carabinieri in parade-uniform aan boord begaftuerd hij op de voet gevolgd door vier manschappen uan zijn lijfwacht, bewapend met krom zwaarden, gouden dolken en on der hun burnoes revolvers. Bij hen zouden rich foor de bewaking van de vorst zes Amerikaanse mari niers en twee agenten van het F.B.l. voegen. Bovendien is op verzoek van. de ko ning een navigator belast met de taak voortdurend de richting Ie be palen waar Mekka ligt, zodat de koning met zijn gelaat naar de heilige stad gericht zijn gebeden kan zeggen. „Ik zal ran mijn verblijf in de Ver. Stilten in gezelschap van koning Saoed gebruik maken om roor het leger van Saoedi-Arabie de mo dernste wapens te krijgen," hcce't Koning Saoed van Soedt-Arable, Kfclt find vorige wetlc xn Egypte em conterentl# van At „Arabische Grote Vier" bljrewoontl, Bii zijn aan komst op het vlieiveid van Cairo wrrci de koninj {rfotograferrd in sezelschap van president Nasser. Emir Fahd, de minister van Defen sie van Saoedi-Arable, volgens ra dio Cairo zaterdag voor zijn ver trek in Cairo meegedeeld. Koning Saoed heeft van generalissimo Franco een uitnodiging ontvangen voor een bezoek aan Spanje, De koning heeft deze uitnodiging aan vaard. maar wanneer hij Spanje zal bezoeken is nog niet beslist. Hel ministerie van Buitenlandse Za- „°7;.a etCltr>mcd-c: ,.op vr|jdag 18 januari werd de Russische ambassadeur hiel te s-Gravenhage medegedeeld, dat de Nederlandse regering zich genoodzaakt heeft gezien de tweede secretaris aan de Russische ambassade, dc heer V. D. Drankow, tot persona non grata to ver klaren. De heer Drankow heeft, over eenkomstig de door de Nederlandse rc- genng gestelde eis, binnen 48 uur na deze mededeling aan de Russische am bassadeur Nederland verlaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1