Groepswerk van c.h. jongeren moet versterkt worden Lia Oostveen declameerde voor Prinses Marsrietfonds Geslaagde toneeluitvoering van .„Het Zuiden" te Schiedam Rebellenleider doodgeschoten Kasgeldschuld baart zorg mitmi Ned. kustvaarder in moeilijkheden Charlotte Kohier voor Vlaardings Kunstcentrum Bestuursleden bijeen in Amersioort Eerste vergadering van Politiek Jongeren Contact Tentoonstelling over Hiroshima Bengawan overgedragen Burgerlijke stand van Rotterdam Ontvlucht uil Rijks opvoedingsgesticht f üok voor Uw interieur de passende klok.. Maandag 21 januari 1957 TROUW Advertentie S0.000 GVLDEi\ EXTRA Advertentie 1,00 nw. auto's x. chauffeur Deklamatiewedstrij d WINKELCENTRUM BINNENWEG 4S TELEFOON 116615 «OTTERDAM VRIJE TOEGANG EJCAOSITIE VERLOVINGSRINGEN De uinners gingen onder aanvoeiuw \an cie 48-ja11kc Jan van Vliet aar. boord van de Heisa Bulten. Het over- slappen was nog wel doenlijk jjj Ebio was langszij gevaren en spoed:: wnien de mannen op het Duitse schm Keklommen. Hun opdracht was tf tiachten, dat het water uit dc machine- kamer kon wnt den Repompt. Dc Heba Bollen 7ou dan oP eigen kracht kun nen meedraaien Vijf dagen lang ver toefden de mnners op de Helga g0j. ten. Met een vlotje van dc Ameukaant? kustwacht 7ijn dc mannen daarna weer van booiri gehaald en de Oceaan maak', te tenslotte tast om de icis naar Hanv burg in tc 7etten Op de terugreis naar Maassluis nam dc Cceaan nog oen 12.000 tons tanker mee \an Bremerhafen naar IJmuider Dc Belgische regering heeft ex-konlns Leopold zateidag zijn eerste officiële functie gegeven sedert hu in juli 1S5| afstand van de troon heeft gedaan ten behoeve van zijn zoon koning Boude- wijn. De 55-jarige ex-koning komt. zoals reeds was aangekondigd, aan het hoofd van de pas opgerichte commissie voor ac bestudering en toepassing van weten- schappelijke vorderingen <bi|v, op atoom- gebiedt op het economisch en sociaal leven van België en de Belgische Congo Twit W«stduili* partijun, d* D«ol- »ch< Partei #n de Freie Volkiptrttl hebben besloten lot een samentmelha; onder de naam Deuliche Partei. De twee partijen hebben samen 3T van de 509 zetels in de Westduitp Bondsdag. Zij behoren tot de regerings coalitie. De Freie Volkspartei is vorig jaar ontstaan uit de liberale F.D.P., die uit de coalitie is getreden. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag zij nin Amersfoort een groot aantal functionarissen in de federatie van Christelijk-Historische Jongeren groepen bijeen geweest. Die flinke op komst bewees, dat er in de toporganen een sterke bereidheid bestaat om het C.H.J.G.-werk in groter verband te plaatsen. Dr. ir. G. A. Kruitenberg te Leiden, de landelijke voorzitter, con stateerde dit met genoegen. Minder verheugd betoonde hgj zich over de stand van zaken in het groepswerk: Er zijn hele provincies waarin het 'C,H.J.G.-werk praktisch stil ligt. Voor de bijeenkomst van het Prinses Mevr. A, G. "W. Dirkzwager, presiden- Margrietfonds zaterdagmiddag In Irene te leidde de bijeenkomst in, waarna Lia had men meJ.'Lia Oostveen uitgenodigd Oostveen-vertelde over haar avonturen te- spreken over „Het Land van de in Noord Afrika en de Sahara. Zij schri- Dorst" en men zal daar beslist geen derde de oosterse steden Marakesj, Ra- spijt van hebben gehad, omdat mej, bat, Algiers en Casablanca, de sukh in Oostveen een en ander op zeer aantrek- deze steden, de woestijn met zijn' dorre kelijke wijze deed en bovendien bijzon- vlakten en zijn kale rotsen en bergen, der fraaie lichtbeelden en kleurenprojec- Lia Oostveen is in 1955 en daarvoor in lies liet zien. Afrika geweest en heeft o.a. met. tien Berbers een tocht van honderd da- 'gen door de Sahara gemaakt. Op zo'n tocht, aidus spreekster, leert men de woestijn eigenlijk pas goed kennen en niet alleen de woestijn maar ook de ka- mee), want honderd dagen achtereen op dit beest door te brengen valt beslist niet mee. Een kameel legt per dag on geveer vijftig km. af en drinkt daarbij omstreeks tien liter water. Men zou dus kunnen concluderen, zo zei zij, dat dit voertuig" één op tien loopt! Al bij al was bet een zeer interessante middag. Het Prinses Margrietfcnds te Schie dam organiseert ieder jaar op de ver jaardag van Prinses Margriet een ge zellige middag, waarop medewerkers en verzorgden van het Fonds worden uit genodigd. Nog e*ns 30.000.- extra hebban wij in onze verloving»ringen-voor- razd geïnvesteerd, in verband met het allengs toenemende ver langen van het publiek naar steeds nieuwere modellen en nog groter verscheidenheid. Essenburgalngci 128 B telefoon 36407 Oleanderstraat 74 B telefoon 17.49.22 Sportlaan 40, Vlaard. Tel. K 1898-4513 De dekiamatiewedstrijden in Viaardm- gen worden zo langzamerhand c-en tradi tie. Daarom zullen zij ook dit jaar weer worden gehouden. Jonge mensen en vol wassenen kunnen meedoen. De deelne mers worden verdeeld in drie groe pen, namelijk in personen van 16 tot en met 19 jaar, van 20 tot en met 23 jaar en van 24 jaar en ouder. Men kan zich aanmelden bij de afdeling onderwijs dor gemeentesecretarie Vlaardingen, of bij een van de volgende adressen: Bur gemeester de Bordesplein 2; Hogelaan 12 en Sweelinckstraat U. GROEIEND VLAARDINGEN Vlaardingen groeit nog steeds, in het jaar 1956 is het aantal inwoners met 2400 gestegen. Vlaardingen beggn 1956 met 59788 inwoners. Op I januari 1957 waren dat er 62188. Deze vermeerdering kwam er door een geboorteoverschot van 1162 en een vestigingsoverschot van 1238, ZO NODIG WACHTEN OF GRAVEREN Het onlangs in Schiedam 'opgerichte Politiek .Jongeren Contact „Schiedam" houdt zijn '.eerste vergadering op vrij dag 25 januari in de raadzaal van het stadhuis. Mr. J. W. Peek, Schiedams burge meester, zal een openingstoespraak houden. Daarna wordt het woord gege ven aan de fractie-leiders der aan de P.J.C.S1 deelnemende organisaties van jongeren. De heer H. Metaal zal een inleiding over het onderwerp ,.De politieke en maatschappelijke belangstelling van de jeugd" verzorgen. In het Stedelijk Museum te Schiedam wordt van 27 januari tot 24 febiusn een tentoonstelling gehouden onder de ti tel „Hiroshima 1945". De nieuwe conservator van dit mu seum, de heer P. L. A. Jansen z.al op 30 januari bij de leden van de vereni ging vrienden van het Stedelijk Museum te Schiedam zijn entree maken met een lezing „De glimlach van Mona Lisa." Bij de werf Gusto te Schiedam is zaterdag het m.s. „Bengawan", dat daar gebouwd is voor rekening van de Republiek Indonesia, officieel overge dragen. Het schip werd in ontvangst ge nomen -door de zaakgelastigde van de Republiek, de heer Kweedjiehoo. fn de S V.V.-cantinc aan de Bosboek te Schiedam is gisteravond een inbraak gepleegd, waarbij een gering bedrag aan field is ontvreemd. De dief had echter een briefkaart la ten vallen, waarop zijn naam en adres stond vermeld. Het was de 16-jange M. de G., die was ontvlucht uit het Ruksopvoedingsge sticht tc Amersfoort. De politie trof hem vannacht aan b;j het Hermusterrein, Hij was in het bezit van een bijl en was kennelijk voornemens opnieuw zijn slag te slaan. In «en vuurgevecht in de Troodos- bergen op ïuidwtil-Cyprus hebben Britse troejpen vrijdagavond da 24-jarige Markot Drftleot, een leider van de Cy priotische rebellen, doodgeichoten. Drakos die algemeen werd be schouwd als de onderbevelhebber van de Eoka-ieider kolonel Grivas liep, begeleid door een andere gewapende Eoka-man, in de Troodosbergen in de val. Er volgde een kort maar hevig vuurgevecht, waarin Drakos sneuvelde. Op zijn hoofd stond een prijs van 30.000 gulden. Hij was in september 1955 uit een gevangenis ontsnapt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2