Koning Hoessein: Dwang 0::^: Russisch diplomaat wilde ambtenaar omkopen Gomoelka kreeg 99.4 pet. van de stemmen Tunnelbouw te Veisen in één oogopslag Vrachtboot zonk in haven Hevige botsing bij Missingen erdovende middelen per brief naar Teheran Eisenhower sprak op trappen van ALS ISRAËL NIET TERUGTREKT Maleter ter dood veroordeeld Krij gsgevangenen uitgeleverd Alle partijleiders herkozen „DE TRIJS VAN DE VREDE Strijd tegen gebrek onenigheid en communisme ïtalianen in Moskou voor heroprichting Kominform Radiozender voor de Raad van Europa Wijsmuller geeft opdracht voor zeesleper Atoomontploffingen bij V.N. inschrijven Weeroverzicht DINSDAG 22 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3594 Weerbericht „Betere" verstandhouding met Westen... POOLS PERSBUREAU BEWEERT GESTOLEN UIT HAAGSE APOTHEEK Giro 999 Eerste Duitse recruten werden gekeurd NED. ROODE KRUIS HOUDT GIRO OPEN Zevende zitting in de zaak-De Braai Vertegenwoordiger met auto verongelukt In diplomatieke kringen te Cairo is verklaard dat Egypte wellicht zijn standpunt ten aanzien van de V.N.-troepen zal herzien, *als Israël zich niet houdt aan de zaterdag in de algemene vergadering der Ver. Naties aanvaarde resolutie waarin de ontruiming van Egypte door Israël geëist wordt. De Indische afgevaardigde bij de Ver. Naties, Krisjna Menon, heeft reeds verklaard, dat de Indische eenheden van de V.N.-troepen teruggetrokken zullen worden als Egypte daarom zou vragen. Naar in Cairo verluidt zouden dan waarschijnlijk ook de Zuldslavische en Indonesische eenheden Egypte veriaten. TOLGELDEN DE Polen hebben zich zondag, bij de eerste „vrije" verkie zingen sinds de oorlog, met een overweldigende meerderheid uit gesproken voor het bewind van Gomoelka. Deze overwinning geeft Go moelka de gelegenheid wijzigingen in zijn regering aan te brengen, Overweldigend SCHADE ONBESTELBAAR Spaanse onderscheiding voor Prins Bernhard STAANDE op de trappen van het Capitool heeft president Eisenhower gisteren in het open baar de eed afgelegd voor zijn tweede vierjarige ambtstermijn als president van de Ver. Staten. Hij verklaarde dat hij zich zal wijden aan de opbouw van een rechtvaardige vrede door- de bestrijding van het internationale communisme. Parade Verdeeldheid Hulp Documenten Bedrijfsongeval met dodelijke afloop Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiensl abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183497 (3 Postbus 1091 Postgiro No 424SS7 Klfchtcndionst: 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Twuaj* "V Weersverwachting geldig tot woensdagavond AANHOUDEND KOUD Droog weer met plaatselijk opklaringen. Matige tot krachtige Zuidelijke wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. 23 3an. ion op 8.35, onder 17.13; maan op 2 00, onder 11.31. Directeur: H. DE RUIG o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Zal Egypte vertrek van V.N.-leger eisen? v ;.?>V. MALETER Cit Boedapest is gemeld, dat het ge heime proces tegen kolonel Pal Maleter, die fa de revolutiedagen de „held van Boedapest" werd genoemd, is geëindigd met een terdoodveroordeling van dc beklaagde. Maleter heeft beroep tegen dit vonnis aangetekend en dat wordt thans door de regering behandeld. Maleter werd in november verrader lijk door de Russen gevangen genomen teen hij met hen onderhandelde over de terugtrekking van dc Russische troepen. Tegelijk met Maleter zou kolonel Sandor Kopacsi, het hoofd van de politie van Boedapest tijdens het korte bewind van Imre Nagy, ter dood zijn veroor deeld. Kolonel Kopacsi heeft ook om clementie gevraagd. Israël heeft maandag 499 Egyptische krijgsgevangenen uitgeleverd aan een heden van de Verenigde Naties in de Sinai. In totaai zal Israël in tien dagen tijds 5800 Egyptische gevangenen naar Egypte terugzenden. Tegen het einde van de week worden de vier Israëlische krijgsgevangenen, die in Egyptische handen zijn, in Israël verwacht. Koning Hoessein van Jordanië heeft maandag in een vraaggesprek met het Egyptische blad Al Ahram verklaard, dat als Israël blijft weigeren zijn troepen tot achter de bestandsgrenzen van 1049 terug te trekken, „wij zullen doen wat wij kunnen om het te dwingen". „Ik ben bereid mijn eigen leven voor het Arabische volk te geven", zo voegde hij hieraan loe. Voorts verklaarde de koning, dat de Arabieren nooit internationalisering of internationaal toezicht op een deel van het Arabische gebied zullen aanvaarden. „Israël zal nooit winst kunnen boeken ten koste van onze waardigheid en ons nationalisme", aldus koning Hoessein. Diplomatieke woordvoerders hebben in New York bekendgemaakt, dat de secre taris-generaal der Ver. Naties, Dag Hainntarskjoeld, voorstander is van een toeslag op de tolgelden voor het Suez- kanaal teneinde op die wijze de hoge kosten van het weer bevaarbaar maken van het kanaal te betalen., j Een indrukwekkende foto van een indrukwekkend werk; de tunnelbouw bij Velgen. De drie openingen voor h*t verkeer. komende ran de noordelijke oever zijn hier reeds dui- delljk .zichtbaar. De verbinding onder bet Noordreekanaal door met de zui delijke bouwput is reeds gemaakt. In het midden van deioio ziet men hel in aanbouw zijnde ventilatiegebouw op de noordelijke oever. Geheel rechts boven it d« zuidelijke steiger van de pont over het kanaal, die straks, els de tunnel door bet verkeer in bezit wordt genomen, overbodig zal worden. Volgens het semi-officiële Poolse persbureau P.A.P., kreeg de lijst van Gomoelka in zijn district 99.4 procent van de stemmen. In Warschau wordt vernomen, dat bij de te verwachten wijzigingen in het kabinet de „stalinistische", waarne mend premier, Zenon Nowak, zal heengaan. Een andere minister die niet in het kabinet za! blijven, is Kazimierz Mijal, minister van Binnen lands Bestuur. fn vele plaatsen kregen de namen op de lijst tussen de 90 en 99 procent van de stemmen, meldt United Press. Meer dan 90 procent van de kiezers bracht zijn stem uit. Radio-Warschau meldt, dat partij leider Gomoelka in het kiesdistrict Warschau gekozen werd met een over weldigende meerderheid. Er werden geen cijfers gegeven. Volgens de radio werden ook de volgende personen herkozen; premier Jozef Cyrankiewicz, de minister van Landbouw, Edward Ochab, de minis ter van Defensie, Marian Spychalski, en president Aleksander Zawadski. Radio-Warschau zei verder, dat vol gens onofficiële uitslagen van de ver kiezingscommissies alle voornaamste leiders van de Poolse Verenigde (com munistische) Arbeiderspartij, van de Ver. Boerenpartij en van de Democra tische Partij gekozen zijn in de Sejm (parlement). Men beschikt nog slechts over ge deeltelijke uitslagen. De volledige re sultaten zullen woensdag bekendge maakt worden. Hammarskjoeld is thans van oordeel, dat het weer bevaarbaar maken van het Suezkanaal in totaal 180 miljoen gulden gaat kosten, al is dit natuurlijk maar een schatting. Egypte heeft ten gevolge van de Brits- Franse aanval van vorig jaar een schade geleden van ongeveer 5.450.000.000 gulden, aldus heeft het Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten maandag gemeld. De Egyptische regering zal schadeloos stelling eisen ten bedrage van de totale schade. Zjj heeft er geen bezwaar tegen, dat buitenlandse deskundigen een onder zoek instellen. Het vijandelijk vermogen in Egypte, dat reeds in beslag is genomen, wordt geschat op slechts 1.800.000.000 gulden, aldus het persbureau. In de nacht van zondag op maandag is op de rede van Vlissingen een aanva ring geschied tussen het 6919 br. regis- terton metende Franse stoomschip „Chi li". op weg van Le Havre naar Antwer pen en het 2213 br. registerton metende Zweedse stoomschip „Scania" onderweg van Casablanca naar Norkoping. De „Scania", die naar Vlissingen was gekomen om te bunkeren had ogen schijnlijk slechts lichte schade, doch is later in de haven van Vlissingen voor de aanlegsteiger van het bunkerstation gezonken. Men is er in geslaagd alle (Van een onzer verslaggevers) De Rechtbank in Den Haag en de offi cier van Justitie hebben vanmorgen hun ongenoegen geuit over een voor hen onbegrijpelijke gang van zaken op de apotheek van een der grootste zieken fondsen la Den Haag. Op deze apotheek, waar ongeveer' vijftien assistenten werk- z&ant zijn," kan iedereen in de vergif kast konten en zonder dat hiervoor enige administratie bijgehouden behoeft te worden, kunnen de assistenten beschik ken over de verschillende vergiften. Voor de rechtbank stond terecht de 30-jarige apothekers-assistent W. J. 8. Hij bekende in de periode van medio mei tot medio oktober van het vorig jaar tot zeven maal toe cocaïne en mor fine te hebben weggenomen. Deze ver dovende middelen stelde hij ter beschik king van een van zijn vrienden. Twee maal overhandigde hij het vergift en vier af vijf maal zond hij het toe. per brief, naar de verblijfplaats van de vriend in Teheran. Door het verzenden werd een en an der ontdekt. S. deed de cocaïne of de morfine tussen gebruikt carbonpapier in een enveloppe en plaatste ais afzender een gefingeerde naam op de enveloppe. Twee brieven kwamen als onbestelbaar terug bij de P.T.T. Om terugzending mogelijk te maken werden de envelop pen opengemaakt en na het ontdekken van de verdovende middelen kon aan de hand van de carbonpapieren, waarop de naam van S. te lezen stond, de apothe kers-assistent aangehouden worden. Voor de rechtbank verklaarde hij, dat hij wegens financiële moeilijkheden tot zü« daad gekomen was. Hij had in totaal ongeveer f 200 van zijn vriend ontvangen. De officier van Justitie noemde het wegnemen van de cocaine en de mor fine een ernstig feit. Hij laakte, evenals de Rechtbank dit tijdens het verhoor gedaan had," de gebrekkige controle op de apotheek bij het gebruik van ver giften. Z.K.H. de Prins der Nederlanden is door de Koninklijke Spaanse Academie ie Madrid, wegens zijn verdiensten voor de bevordering van de studie van de Spaanse taal in Nederland, benoemd tot „Academico Honorario". De Koninklijke Spaanse Academie neemt- in de Spaans sprekende wereld een zelfde plaats in als de Academie Frangaise in Frankrijk. Giro 999 had vanochtend een totaal van 14.521.485.86. Een straf van twaalf maanden, met aftrek, waarvan twee maanden voorwaar delijk met drie jaar proeftijd, werd ge- eist. veilig aan wal te bemanningsleden brengen. De „Scania" had een gat aan stuur boordzijde bij luik 4. Het schip vaart voor de rederij O. M. Thore uit Helsing- borg. De „Chili" van de rederij Cie. Gene ral Transatlantique uit Le Havre, werd slechts licht beschadigd en heeft de reis naar Antwerpen voortgezet. Het bunke ren in de haven van Vlissingen kan nor maal doorgang vinden. In West-Duitsland werd gisteren de eerste lichting dienstplichtigen voor het nieuwe Westduitse leger gekeurd. Circa 100.000 jonge mannen, die in 1937 gebo ren zijn, moesten zich melden in meer dan 550 recruteringscentra, waar zij door burgerdokters onderzocht werden. Slechts een tiende van hen kan verwach ten op 1 april voor werkelijke dienst op geroepen te worden. Het regeringsgezinde blad „General Anzeigex" schreef maandag in een hoofdartikel, dat de recruten zes jaar oud waren toen Hitiers leger bij Stalin grad zijn ondergang tegemoet ging. „Het nieuwe Duitse leger wordt zonder enige nationale romantiek en grote woorden opgericht". „Nooit tevoren is een leger er zo van overtuigd geweest, dat een nieuwe oorlog een ramp voor ons allen zal betekenen", aldus het blad. De president noemde zijn rede „De prijs van de vrede". Duizenden voor het Capitool luisterden naar hem. De plechtigheid werd per radio en televisie uitgezonden. Zondag had Eisenhower reeds in kleine particuliere kring in het Witte Huis de eed afgelegd. De republikeinen hebben Eisenhowers installatie maandag gevierd met een parade van negen kilometer lengte. Het voorbijtrekken van de stoet duurde 2 Ij uur. De parade werd door 6100 perso nen op tribunes gadegeslagen en volgons een schatting van de politie stonden langs de route 709.000 mensen. Er na men -12.000 soldaten met tanks en be stuurbare 'projectielen, 5.000 burgers, kleurige praalwagens en, als symbool van de republikeinse partij, een olifant aan deel. In zijn rede schilderde de president het, beeld van een welvarend en sterk Amerika. Maar. zei hij. dit is niet onze gehele wereld. In een te groot deel van de wereld heersen gebrek, onenigheid en gevaar. Van de Noordafrikaanse woestijnen tet de eilanden van de zuide lijke Faclfic- is een derde van de mens heid in een historische striid gesvikkeld voor een nieuwe vrijheid: de verlossing van dc uitmergelende armoede. Nieuwe krachten en nieuwe naties verrijzen en zij hebben de macht om de toekomst van de vrije wreld veel goed of veel kwaad te doen De gehele wereld is verdeeld en de kracht die haar verdeelt is het internationale communisme en de macht waarover dit beschikt. Over Hongarije zei de president: Boe dapest is niet langer de naam van een stad. Voortaan is het een nieuw en schitterend symbool van het verlangen der mensheid om vrij te zijn. Om de bedreiging tegen te gaan van hen die met geweld willen regeren, moeten wij, aldus de president, de kos ten betalen van onze noodzakelijke mi litaire macht en de veiligheid van an deren helpen opbouwen. Wij moeten on ze vaardigheid en kennis gebruiken om anderen te helpen verrijzen uit hun el lende, hoever het toneel van hun lijden ook van onze kusten verwijderd moge zijn. Wanneer wij achting hebben voor de aspiraties van andere landen, dan heo- ben ivij die ook voor het Russische volk. Wij vrezen hun vooruitgang in on derwijs en industrie niet, maar verheu gen ons daarover. Wij wensen hun suc ces m hun streven naar meer intellec tuele vrijheid, grotere veiligheid tegen over hun eigen wetten, meer genot van de beloning van hun eigen arbeid Want als zulke dingen gebeuren, zal des te zekerder de dag komen, dat onze volkeren vrijelijk en in vriendschap el kaar tegemoet treden, zei Eisenhower. (Van onze Haagse redacteur.) Vladislaw D. Drankow de tweede secretaris van de Russische ambas sade in Den Haag die op last van de Nederlandse regering ons land heeft moeten verlaten is afgereisd naar Brussel en heeft tijdelijk intrek ge nomen in de ambassade van zijn land aldaar. Binnen de door de Ne derlandse regering gestelde termijn was het namelijk niet mogelijk een vliegtuig naar Moskou te krijgen. De Belgische regering is inmiddels door de Nederlandse regering van het gebeurde verwittigd. Omtrent de activiteiten van Drankow kan nader worden gemeld dat deze zich vooral deden gelden op sociaal-econo- Twee leden van het centrale comité van de Italiaanse communistische par tij zijn in Moskou aangekomen om met sowjetleiders de vorming van een nieuw inlichtingenbureau in de trant van de oude Kominform te bespreken. Dit is van Italiaanse zijde in Moskou mee gedeeld. De twee Italianen Giuseppe Longo en Velio Spano brengen aan de Russische communistenleiders ook ver slag uit over de conferentie die de Italiaanse, Tsjeebostowaakse en Franse communisten verleden week in Praag hebben gehouden. De aankomst van Longo en Spano is niet openlijk bekendgemaakt. (Van onze radioredacteur) De commerciële radiozender van het Saargebied zal door de Raad van Europa worden overgenomen en na een belang rijke uitbreiding en verbetering als „Europa-zender" voortaan op geheel Europa gerichte programma's uitzenden. Deze voormalige reclamezender, die een sterkte heeft van 400 kilowatt op golf lengte 1647 meter, zond reeds regel matig Europese programma's uit onder het motto „Panorama" en „Europa-Ex press". De raadgevende vergadering van de Raad van europa heett reeds con tact met de Franse regering opgenomen over de volledige overneming van het radiostation. Om misverstanden te voorkomen maakt het Nederlancfsche Roode Kruis bekend dat weliswaar de stand van giro 777 de 4.500.000 heeft overschreden, maar dat ten aanzien van de hulpver lening aan Hongarije, nog steeds grote sommen gelds worden besteed. Giro 777 blijft daarom voor dit doel opengesteld, zolang de Hongaren de steun van hel Nederlandse volk nodig hebben. Op 19 januari was het bedrag dat op deze giro rekening is gestort 4.578.944. misch vlak met de deelneming van Ne derland in de Noord-Atlantische Ver dragsorganisatie als uitgangspunt. Veel belangstelling had de Rus voor de Ne derlandse bijdragen aan* de Westerse verdediging. Zo heeft hij onder meer getracht een Nederlandse ambtenaar om te kopen en van hem geheime documenten betref fende de Nato te bemachtigen. De amb tenaar liet zich echter niet,van de wijs biengen en speelde zijn rol voortreffe-t lijk in samenwerking met' de Binnen landse Veiligheidsdienst, die al lang een oogje in het zeil hield. In een Haags restaurant was een ren dezvous met de ambtenaar belegd. Toen de heren elkaar ontmoetten en de amb tenaar zeker was van de minder fraaie bedoelingen van de diplomaat, greep de Veiligheidsdienst in. De zaak was gauw bekeken. De ambtenaar had zijn rol goed gespeeld, de rol van de Rus was hier te lande uitgespeeld. Hij kon echter wegens zijn diplomatie ke status niet worden gearresteerd. De enige mogelijkheid was dus hem het verblijf in ons land verder te ontzeg gen. De ontknoping van deze affaire schijnt de regering op het spoor te hebben ge bracht van andere activiteiten van „re laties" van de tweede secretaris van de ambassade. Hij had zich een ruime kennissen- kring weten te vormen, mede dank zij het feit dat hij de Nederlandse iaat goed machtig is. De heer Drankow was een üveraar voor een betere verstandhou ding tussen het Westen en Rusland, maar de rijksoverheid heeft na deze ont dekking alle aanleiding om te veronder stellen dat die vriendelijke en opbou wende contacten met andere doeleinden gelegd zijn. Een nader onderzoek wordt ingesteld. Het Landgerecht in Madjalengka heeft maandag de behandeling voortgezet van de zaak tegen de Nederlander H. de Braai, die beschuldigd wordt van onder grondse activiteit tegen de Indonesische staat. Dit was de zevende zitting in deze zaak. Maandag hoorde de Landrechter twee inspecteurs van politie, Satimo en Adi- war, over de wjjze, waarop beklaagde werd geconfronteerd met getuigen, die in eerdere zittingen hadden verklaard hem te hebben herkend als de Nederlander, die zij bij de benden in de bergen had den gezien. De inspecteurs van politie verklaarden maandag ter terechtzitting, dat* bedoelde getuigen waren geconfronteerd met een groep personen, waaronder zich behalve De Braai nog slechts één andere Neder lander bevond. Op een vraag van de verdediger, rar. Lips, verklaarde inspecteur Adiwar, dat geen van de getuigen in staat was ge weest te zeggen op welke data zij be klaagde in de bergen zouden hebben gezien. De volgende zitting werd vastgesteld op 4 februari aanstaande. (Van onze correspondent) Bij een auio-ongeluk op de Afsluitdijk is de 23-jarige vertegenwoordiger G. Houtkamp uit Haarlem maandagmorgen om het leven gekomen. Voorbijgangers zagen in de glooiing van de dijk een over de kop geslagen auto liggen. De bestuurder lag or.der de totaal vernielde auto gedeeltelijk in het water. Een arts uit Witmarsum kon geen hulp meer verlenen. Het stoffelijk over schot is overgebracht naar Haarlem. Over de toedracht van het ongeluk tast men in het duister. Bij de N.V. Oliefabrieken „Calvé Delft" te Delft is het personeelslid de heer N, C. Wameling uit 's-Gravenhage in een lift bekneld geraakt tussen een transport wagen en de achterkant van een liftkooi. De man werd zo ernstig gewond, dat hij is overleden. Er is in Frankrijk een „republikein se partij van niet-stemmers" opgericht, aldus blijkt uit een verklaring van de hoofdcommissaris van politie van Pa rijs in de Franse Staatscourant. Deze partij stelt zich ten doel ai degenen die zich bij verkiezingen van stemming plegen te onthouden, te ver enigen. CVSL v Opnieuw heeft het zeesleepvaart- en bergingsbedrijf N.V. Bureau Wijsmuller te IJmuiden opdracht gegeven voor de bouw van een zeesleepboot. Het bouw contract, dat Wijsmuller met de scheeps werf van Jonker en Stans te Hendrik- Wo-Ambacht heeft gestoten, betreft een 1200 pk sleper, die speciaal bestemd zal zijn voor sleepwerk langs de kusten en in de Umuidense haven en gebruikt kan worden bij bergingen. Het 30 meter lan ge schip zal echter ook de oceaan mo gen oversteken. Dit is de derde sleper, die in korte tijd besteld werd. Vermoedelijk wordt nog deze maand opdracht gegeven voor de bouw van een vierde schip in deze se rie. Twee van deze slepers, die slechts en kele percenten kleiner zijn dan de „Ti tan" zullen worden gebouwd door de scneepswerf van Bennekom te Slie- drecht. Een groter trekpaard staat nog op sta pel te Hendrik-Ido-Ambacht en zal ver moedelijk in juni a.s. in de vaart ge bracht worden. Dit is de „Simson", die evenais de „Cycloop", de „Zeeland" en de „Noordholland" bestemd is voor het sieepwerk op iange trajecten. Eind vol gend jaar zullen er 12 Wijsmuller-sle- pers varen. Noorwegen, Japan en Canada heb ben voorgesteld, alle proefontptoffin- gen van kernwapens voortaan bij de Ver. Naties in te schrijven. Het voor stel is in de politieke commissie van de Ver. Naties door Noorwegen ingediend. DE BILT, dinsdag 10 uur. Boven de Balkan bevindt zich nog steeds een gebied van hoge druk, dat te zamen met een tussen de Azoren en Ierland gelegen depressie over onze om geving een nagenoeg zuidelijke lucht stroming in stand houdt. Hiermede wordt koude in Frankrijk aanwezige lucht aan gevoerd, waardoor de temperatuur hier te lande overdag slechts weinig boven het vriespunt stijgt. Een gisteren boven Engeland gelegen neerslaggebied breidde zich de afgelopen nacht ook over onze noordelijke provin cies uit. Geen van de stations tapte echler meer dan 1 mm af. Boven de Golf van Biscaye en in het westelijke bekken van de Middellandse Zee begint de druk nu vrij sterk te dalen. Dit heeft lot gevolg, dat in onze omgeving de wind zuidelijk blijft en zelfs de neiging vertoont naar het zuidoosten te krimpen. De aanvoer van koude lucht zat daarom ook morgen doorgaan, waarbii de mogelijkheid van nog iets lagere &lrat"ren, .a?nweag is De 'neerslag- kansen zijn klem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1