Om de oogst van de zee V.N.-leger bij de grens Actie voor afschaffing censuur in Polen Voorlopig 2 zondagen rijden bij wijze van proef Opheffing van het rijverbod nog niet mogelijk 'mses HERVORMDE SYNODE IS TEGEN VOETBALPOOL n m m Pi Stormloop op Hoenderloo Welvaart V.S, afhankelijk van het buitenland HAVEN VAN AKABA BLIJFT VEILIG ■ISRAEL Verklaringen van parlementslid Stockholm in actie tegen pyromaan Weer overzicht Harold MacMillan partijleider MIN. ZIJLSTRA VRAAGT ZELFBEHEERSING Rapport op komst over kansspelen Economische boodschap Eisenhower Japans smartegeld is onderweg Wervelstorm in V.S.: 11 doden WOENSDAG 2a JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3595 Weerbericht Negeb'J: EGYPTE Arabië DE Israëlische troepen hebben zich gisteren van het schiereiland Sinaï teruggetrokken, behalve uit een 28 km. lange strook langs de Golf van Akaba. De politiemacht van de Ver. Naties heeft nu vrijwel de hele Egyptisch-Israëlitische grens bereikt. De enige uitzonderingen vormen de genoemde strook van EilatH naar Sjarus El Sjeik, in de zuidelijke hoek van het schiereiland en de strook van Gaza. Alleen daar Bergers Uitslagen iSPEELSTRAAl gjé Nieuwe voorzitter Amerikaanse Republikeinse Partij Z'de geboorte ..ngekoodigd v» MINISTER ZIJLSTRA heeft besloten in de komende weken voor enkele zondagen algehele ontheffing te verlenen van het zondagsrijverbod, namelijk op zondag 27 januari en zondag 10 februari. Met het oog op de nog steeds onzekere toestand acht hij dit echter slechts dan gemotiveerd, wanneer het rijdend pu bliek op deze zondagen, evenals op werkdagen, zelfbeheersing betracht, d.w.z. zo mogelijk met matige snelheid rijdt en onnodig larjge ritten vermijdt. Wanneer het resultaat van deze proef gunstig uitvalt en de benzinepositie in West-Europa intussen niet ongun stiger wordt, bestaat de ^mogelijkheid, dat de proef wordt herhaald. Twee maanden V. J Lichtzijde 0 Zie verder pagina 3 «L-, Op de Veluwe is het er gisteren warm van langs gegaan tussen „blauwe" en „groene" troepen van de 41ste gevechtsgroep van de vierde divisie, die hun grootscheepse oefening „Vale Ouwe" op de Veluwe hielden. De groene troepen moesten het onderspit delven tegen de blauwen, die Hoenderloo en Otterloo stormenderhand ver overden, ondanks hevige tegenstand met gevechtswagens en bazoo ka's. Deze „blauwe eenheid" op de foto onderneemt met succes een stormaanval op Hoenderloo. Er namen vierduizend man aan de oefening deel. Positieve maatregelen Om er aan mede te werken, dat ande re landen deel hebben in de groei en de welvaart van de vrije wereld en om de voorspoed in de Verenigde Staten in stand te houden wenst Eisenhower, dat het congres nieuwe positieve maatrege len treft door: Integratie - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 ?Sst,abonnementen 18-30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage.^ Huygensplem 1 Telef. 183487 (3 1.1 irï uV 1091 Postgiro No. 424867 u, Klcchtcndienst: 13.30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week 2 43 ner r» i 7.40 per kwartaal. Lo«e nntl™ !?aanT J t. ijosse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG LATER MEER BEWOLKING Aanvankelijk weinig, later meer bewolking, maar droog weer. Matige, tijdelijk vrij krachtige Zuide lijke wind. Vannacht temperaturen om het vries punt tot lichte vorst, morgen dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. 24 Jan. zon op g.34, onder 17.15; maan op 3.11, ont-'er 12.05. y o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT SINDS enkele jaren groeit in de kringen van de Nederlandse vis serij de bezorgdheid over de slechte vangsten en met name over de terug lopende haring-„oogst", Blijkens de berichten heeft deze be zorgdheid zich thans ook meegedeeld aan andere ter visvangst gaande lan den, zoals Engeland en Duitsland. Dat is geen wonder, want na twee minder goede „haringjaren" is ook het seizoen 1956 tegengevallen. Welis waar zijn Incidenteel hier en daar op de Noordzee, in het Kanaai of op de Ierse zee nog wel goede vangsten ge maakt, maar over het geheel geno men U de visserij (en vooral die op haring) wederom een teleurstelling geworden. Cijfers, die juist deze week gepubli ceerd zijn, wijzen dat uit. De totale aanvoer van gezouten haring was in 1956 773.000 kantjes tegenover 952.000 kantjes in het voorgaande jaar. Ook de export liep terug nl. van 493.200 vaten In 1955 tot 458.300 vaten In 1956, al bleef de opbrengst nog een ton boven die van 1955 nl. 27,9 mil joen. Zijn de prijzen dus niet direct onbe vredigend, de vangsten zijn dat wel. Een jaar van goede vangsten èn prij zen zou voor de Nederlandse visserij zeker geen overbodige weelde zijn, want wij staan nog altijd voor de noodzaak dat onze visserijvloot drin gend gemoderniseerd moet worden. Zou dit laatste niet gebeuren, dan moet o.a gevreesd worden dat „de trek naar de wal" van de vissers voort blijft duren. Het zou dan steeds moei lijker worden onze verouderde vloot te bemannen. D komt dat de visserij nu al enkele Jaren achtereen tegenvalt. Oudt vissers hebben jaren geleden reeds op waarschuwende toon gezegd, dat het mis moest gaan. Hun redene ring was: „Al die moderne schepen, met die rationele middelen om de vis op te sporen en te vangen; al die landen rondom de Noordzee, die hun vloten vergroten; al die opvoering van de vis- consumptie en die voortgaande „in dustrialisatie" In de sector van de visserij in de vorm van grote visver- werkende bedrijven... dat.alles leidt tot overbevissing van de Noordzee. De natuur kunnen wij.geen geweld aan doen. Wie te.veel wil hebben-vangt bot!" Krijgen deze ervaren vlsserslieden gelijk? Het begint er op te lijken! Zelfs biologen en visserijdeskundi gen die zich met het wetenschappe lijk onderzoek van de zeevis bezighou den, hebben hier en daar reeds de ver onderstelling geuit, dat het op grote schaal jacht maken op b.v. de jonge haring, die nog niet aan het voort plantingsproces heeft kunnen deelne men, vermoedelijk van invloed is op de haringstand in zijn geheel. En zij opperden heel voorzichtig het denk- „gegeven de huidige toestand in Israël ontruimde Sinaï behalve kuststrook Mtfr v. T:b*r HAIFA Na2sr*lh OODE ZEE Auazja Akaba De Israëliërs houden langs de scheepvaartroute op hun havenstad Akaba het grondgebied bezet waar vroeger Egyptisch geschut stond dat de haven van Akaba afgesloten hield. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat er geen verdere terugtocht-plannen zijn. Zweedse en andere troepen van de V.N.-strijdkrachtcn voor het Midden- Oosten zijn de terugtrekkende Israëli ërs op de voet gevolgd. Zij richten thans tijdelijke stellinggen in. Langs de nieuwe demarcatielijn zijn witgeverfde olieva ten geplaatst, waartussen prikkeldraad is gespannen. De Egyptische regering heeft er geen bezwaar tegen, dat de politiemacht der Verenigde Natie* een stootkussen tus sen Egypte en Israël wordt op voor waarde, dat deze strijdkrachten op Is raëlisch grondgebied worden gelegerd, heeft radlo-Caïro dinsdag meegedeeld. Met toestemming van de Vereniggde Eligiusx Lasota, de hoofdredacteur van het Poolse revolutionaire weekblad Po Prostu, dat een belangrijke rol ge speeld heeft bij de oktoberrevolutie, heeft, na met grote meerderheid te zijn gekozen, verklaard, dat hij het als zijn eerste taak In het parlement beschouwt te Ijveren voor het afschaffen van dé eensuur. Lasota, die ven- vurig aanhanger var. Gomoeika is, zei: „Polen kan, moet en zal een onafhankelijk buitenlands beleid hebben." Hij verwachtte, dat de rol, die Polen in Europa zal gaan spelen, tc vergelijken aal zijn met die van India in Azië. Jerzy ZawieysJd. een vooraanstaande rooms-katholiek, die met gemak zijn parlementaire zetel heeft veroverd, heeft gezegd dat de steun welke de ieoms-ka- tholseken aan Gomoeika en het nationa le front hebben gegeven, van beslissen de invloed is geweest. Hij zei, dat de Poolse noamsfcatholi-eken Gomoeika zien afe een staatsman en een patriot. Hij beeld van een internationaal onderzoek naar dit vraagstuk. Andere vooraanstaande persoonlijk heden in visserijkringen gaan verdei en spreken zich uit voor internationale maatregelen ter voorkoming van over bevissing. De meest positieve uitspra ken gaan over een verbod op het van gen van de jongste telgen van het ge slacht der „malse maatjes"... nNTUSSEN blijven de uiterst mo derne Duitse trawlers hun net ten tijdens een hard continu-bedrij! op ze* trekken, jagen de Deense kot ters met een beangstigende frequen tie op de (voornamelijk jeugdige) ha ring en verdwijnen geweldige hoe veelheden kostelijke vis (alweer voor namelijk haring) in de Westduitse vis- meelfabrieken. En dat kan de Neder landse visserman maar moeilijk ver kroppen, want hij vindt dat dit voed sel in de allereerste plaats bestemd moet zijn voor de mens. Onder deze omstandigheden lijkt het gewenst, dat de ter visserij op de Noordzee gaande landen eens om de rónde' tafel gaan zitten. Hun deskun digen zouden dan maatregelen moe ten beramen om: 1. overbevissing te voorkomen of onmogelijk te maken, en 2. om het wetenschappelijk visse- rtjonderzoek gezamenlijk ter hand te nemen om zo spoedig mogelijk het antwoord te vinden op de vraag, waarom de haringvangsten de laatste jaren verslechteren. Ten slotte zullen de uitkomsten van het gecoördineerd en Internationaal visserij onderzoek dan een basis kun nen vormen voor eventuele beperken de maatregelen ter bescherming van de visstand in het algemeen en van de haringstand in het bijzonder. Wij beseffen, dat hier vraagstukken liggen van ingrijpende aard. Doch de bij de visserij betrokken landen zul len deze ook al zou dat met sto rende invloeden gepaard gaan b.v. door hét niet meer beschikbaar ko men van jonge vis. toch niet uit de weg mogen gaan. Het gaat er ten slotte om Iets veel ergers te voorkomen. Daarom is een gemeenschappelijke bezinning op het vraagstuk in alle opzichten verant woord en geboden. De politie in Bandoeng heeft de Ne derlander H.S. gearresteerd wegens ver duistering en het misbruik maken van rijn vroegere positie als employévan een bank in Bandoeng. Polen de rooms-ka&oliiekien niet anders konden doe®. Het was in het belang van Poften, dat zij op de communisten stem den." In het nieuwe parlement, dait binnen eon maaari zal bijeenkomen, zullen de communisten 236 van de 458 zetels be zetten, waarover reeds de beslissing ge vallen is. In het oude parlement bezet ten de- communisten 273 van de 425 zetels. De samenwerkende Verenigde Boerenpartij bezet 116 zetels (90), de Democratische Partij 39 (25), en de On afhankelijke 67 (37). Uit de etndteUing van de zondag jl. De politie in Stockholm heeft een prijs van 5000 kronen gesteld op inlichtingen, welke zullen leiden tot de arrestatie van een pyromaan, die sinds 20 december vrijwel iedere nacht brand sticht. De man is de schrik van de brand weer. Burgers hebben waaks tonden ge organiseerd om zich tegen die man te beschermen. Speciale radiopatrouillewagens van de politie doorkruisen van zoiwand'engang tot zonsopgang de stad. Alle brandweer posten verkeren reeds wekenlang, in een toestand van verhoogde paraatheid. DE BILT, 23 januari. De laatste 24 uur is de luchtdruk in de omgeving van Ierland sterk gedaald, hetgeen samen hing met de nadering van een kleine depressie, die van de Azoren is gekomen. Ook breidden de met een tussen Groen land en IJsland gelegen depressie samen hangende dalingen zich in de richting van de Britse eilanden uit. Het boven Zuidoost-Europa gelegen gebied van hoge druk nam verder in betekenis af, terwijl in het Westelijk deel van de Middellandse zee een uit de Sahara gekomen depressie arrivieerde. Tengevolge van deze veranderingen m de drukverdeling ging bij ons de wind langzaam krimpen, van Zuidwest naar Zuidzuidoost. Er werd drogere lucht aangevoerd, waarin vrijwel geen bewol king voorkwam. In bijna het gehele land daalde de temperatuur tot onder het vriespunt, maar tengevolge van de over wegend matige wind kwam nergens meer dan lichte vorst voor. Morgen komt een van de fronten van het bij Ierland gelegen depressiesysteem dicht bij ons land. Aangezien het met veel activiteit vertoont, worden de neer slagkansen klein geacht. De wind blijft overwegend tussen Zuid en Zuidoost, zodat vooral in de Oostelij ke helft van het land vannacht opnieuw op lichte vorst moet worden gerekend. Naties is, op advies van L. Smit en Co's Internationale sleepdienst te Rotterdam, die de centrale administratie voert, ook de Joegoslavische bergingsmaatschappij „Brodospas" uit Split ingeschakeld voor de werkzaamheden in het Suezkanaal. De sleepboot Gele Zee van Smit is reeds naar Split onderweg om de drij vende bok Veli Joze op te halen. De Nederlandse bergers hebben in middels voorbereidingen getroffen voor het lichten van de sterkste kanaalsleep boot ter wereld, de Edgar Bonnet, die twee jaar geleden op de werf De Noord te Alblasserdam werd gebouwd ten be hoeve van de Suezkanaalmaatsehappij. De boot werd bij Ismaiia tot zinken ge bracht. Reeds liggen de bergingsvaar tuigen Zeehond en Bruinvis langszij. De Joegoslavische regering heeft een tegenspraak gegeven van de in Caïro lopende geruchten als zou Joegoslavië bereid zijn, zijn eenheid uit de politie- troepen der Ver. Naties terug te trek ken, indien Egypte dit wenst. De eenheid -wordt niet naar huis ge roepen, tenzij de Ver. Naties erom ver zoeken, zei een woordvoerder. RB In Sittard heeft het gemeente bestuur speciale speelstraten voor de jeugd gereserveerd. Ze zijn blijkens de borden voor alle ver keer afgesloten. Behalve dan voor autopeds en kinderfietsjes De nieuwe Britse premier, Harold Mac* Millan, is gisteren officieel gekozen tot leider van de conservatieve partij, als opvolger van Sir Anthony Eden. Er wa ren geen andere kandidaten. MacMillan werd met algemene stem men gekozen op een bijeenkomst in Lon den van duizend conservatieven, onder wie de parlementsleden. Het leiderschap van de partij geeft hem het recht premier te zijn, maar hij was al twee weken geleden als zodanig geïnstalleerd. De stemming was niet veel meer dan een formaliteit. De benoe ming van MacMillan werd voorgesteld door Lord Salisbury, de conservatieve leider van het Hogerhuis. Later ver scheen MacMillan voor- het eerst ais mi nister-president in het Lagerhuis. Het „schaduwkabinet" van de Britse Labourpartij heeft besloten de constitu tionele kant van de benoeming van Mac Millan tot eerste minister niet aan te vechten en niet aan te dringen op al gemene verkiezingen ter regeling van de kwestie. Meade Alcorn is dinsdag gekozen tot voorzitter van de Amerikaanse Republi keinse Partij. Hij volgt als zodanig Leo nard Hall op. Alcorn is de persoonlijke keuze van president Eisenhower. m Polen gehouden verkiezingen blijkt dat 94,14 procent van de kiezers aan hun stemplicht hebben voldaan, aldus een bericht van het Poolse Nieuwsbureau PAP. Van de 17.944.081 stemgerechtig den hebben 16.892.213 hun stem uitge bracht. Volgens PAP bedraagt het aantal stemmen op de kandidaten van het Na tionale Eenheidsfront 16.563.314, of 98,4 procent. Het aantal ongeldige sitemmen is 58.897. Premier Cyrarddewicz (294.004 -stem- men) en de voorzitter van de Raad van Staat, Zawsdski, kregen minder stem- De minister verklaarde dit gister avond in zijn radiorede over de ben zinepositie en het zondagsrijverbod. Hij deed een dringend beroep op het publiek door de nodige zuinigheid Met 21 schoten is vanmorgen kiesdistricten. Maar de vijfde kandM-aat. Stanislaw Stemma (een katholieke socioloog en bioloog, die onlangs mede de nieuwe na tionale club van katholieke vooruit-stee - tevc-Sigjeitsia oprichtte) kreeg 298.070 stemmen. Een •andere partijloze kandidaat en een communistische kar.-'® dkiaait sloegen Cyramkiewicz met ruim bruine naren. 2000 stommen, Er waren elf kandidaten Jn een door de artsen onder- voor zeven zetels. De premier behoort In tot de gekozenen. stekend communique wordt gezegd, Prinses Caroline Louise Mar- guérite van Monaco, het eerste kind van Prinses Grace en Prins Rainier. Prinses Caroline weegt 3.730 •ram. Zjj heeft blauwe ogen en Naar aanleiding van de berichten, over de houding van christelijke voetbalclubs ten aanzien van een in K.N.V.B.-verband te organiseren voetbalpool heeft het mo- deramen van de generale synode der Ne derlandse. Hervormde Kerk het volgende medegedeeld: In 1951 richtte het mode- ramen zich tot de toenmalige minister van justitie met een schrijven, waarin principiële bezwaren naar voren ge bracht werden tegen invoering van een voetbaltotalisator. Het moderamen, daar bij voorgelicht door de daartoe aangewe zen organen van bijstand, acht geen re denen aanwezig dit standpunt te herzien. Het moderamen is voorts van oordeel, dat het vraagstuk van de toelaatbaar heid van kansspelen in ruimer verband m studie genomen dient te worden. Het moderamen wijst hierbij o.a. op het euvel van loterijen, kansspelen, rebus acties en dergelijke voor liefdadige doel einden, waardoor de bereidheid tot spon tane en belangeloze hulpverlening ern stig geschaad kan worden. De raad voor de zaken van kerk en samenleving van de Nederlandse Her vormde Kerk heeft zich voorgenomen over dit vraagstuk van rapport te die nen. dat moeder en kind het goed" maken. „zeer de proef te doen slagen, opdat wij met inachtneming van de algemene vonr- zienrngsbelangen van het land en met een zo beperkt mogelijk ingrijpen in het bedrijfs- en particuliere leven door de huidige moeilijkheden heen kunnen komen.', minister, berijmer de eraan,., dat de regering op het Prinses Caroline is troonopvolgster Volgens een in 1918 gesloten verdrag wordt Monaco een deel van Frankrijk, indien de vorst zonder opvolger of. op volgster sterft. De Monega'sken sou-den dan. in tegenstelling tot nu, belasting moeten betalen en er zou dóeostpldch: worden ingesteld. Indien er een prins wordt geboren zal deze troonopvolger zijn. Prins Rainier zei via de radio, dat de bevalling goed was verlopen. Ev waren drie artsen bij aanwezig. De geboorte werd verwelkomd door j oorverdovende sirenes en fluiten van de ir. de haven gemeerde schepen en jach ten en door het luiden van kerkklokken. In de etalages verschenen de portretten van Prins Rainier en Prinses Gracia. De champagne vloeide rijkelijk. De moeder van prinses Gracia, me vrouw 'Margaret Kelly, was bij de ge boorte aanwezig. De vader van prinses Gracia, John Kelly, uitte bij het vernemen van het nieuws zijn teleurstelling over het. feit. dat zijn kleinkind een meisje is. „Ik had een kleinzoon gewildnu heb ik zes któndsoohtens", Van Prins Rainier was bekend, dat hij graag een dochter wilde hebben. Prins Rainier is 33 en Prinses Gracia 27 jaar, Morgen, donderdag, zal eén nationale feestdag zijn. Het kind zal binnen vier tot zes weken worden gedoopt. Prinses Gracia zal ieder 'kind, dat op dezelfde dag als haar dochter geboren wordt, een volledige baby-uitzet geven. De prins zal de ouders van deze kinde ren een spaarbankboekje aanbieden. De de beperkingen, die verbruik van de benzine "heeft moeten toepassen, thans circa twee maatïden van kracht zijn. Deze beperkingen, evenals die voor andere olieprodukten. waren noodzakelijk door de blokkering van het Suezkanaal en de vernieling van een aantal pijpleidingen in het Midden- Oosten, waardoor de aanvoer van aard olie uit dit gebied ernstig is gestagneerd. Zij zijn in het algemeen ook nu nog noodzakelijk. Wanneer wij thans na twee maanden de situatie, aldus prof. Zijistra, over zien. dan kunnen wij constateren, dat Minister Zijlstra. wij wat de benzine betreft ondanks de aanvoermoeilijkheden de in het lands belang nódige voorraden hebben kunnen handhaven. Dit werd uiteraard bevor derd door het. feit.; dat in.het ..winter-,, seizöeri 'hét - verbruik lager "is dan fircfe andere jaargetijden. Doch daarnaast staat het vast, dat de doorgevoerde beperkingen hier toe eveneens in belangrijke mate hebben bijgedragen. Met name door de invoering van het zondagsrijver bod hoefde de regering begin de cember, toen de internationale olie situatie nog volstrekt onzeker was, niet tot een formele rantsoenering h f rv L '•'ÏSrJVfclëP* 4 «f In zijn economische boodschap, die hij vandaag, zoals ieder jaar gebruikelijk is, tot het Congres heeft gericht, laat president Eisenhower voortdurend naar voren komen, dat de welvaart der Ver enigde Staten, die in het afgelopen jaar weer een recordpeii heeft bereikt, in sterke mate afhankelijk is van de eco nomische ontwikkeling in het buitenland. Hij herinnerde aan de grote uitbrei ding, die de wereldhandel de laatste ja ren heeft ondergaan en vestigde er de aandacht op, dat de Amerikaanse uit voer vooral sterk is gestegen naar ge- industrialiseerde landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking, die in vele gevallen de concurrentie met Amerika kunnen opnemen, zomede naar bepaalde minder ontwikkelde ianden, waarvan de economische expansie zich de laatste tijd in een snel tempo vol trekt. Dit feit, zo zeide Eisenhower, legt krachtig de nadruk op het economische voordeel, dat voor Amerika gelegen kan zijn in de economische ontwikkeling in het buitenland. De Amerikaanse regering heeft in de afgelopen vier jaar grote vorderingen gemaakt bij het-liberaliseren van Ame- rika's internationale handelspolitiek. 1. Toe te staan dat de Verenigde Sta ten lid worden van de nieuwe organisa tie voor handels; amen werking, waar door de algemene overeenkomst voor ta rieven en handel (G.A.T.T.) een doelma tiger instrument in de wereldhandel zal worden; 2. Nieuwe programma's voor de ver lening van economische hulp aan min der ontwikkelde gebieden te steunen; 3. De groei der particuliere Amerikaan se investeringen in het buitenland aan te moedigen; en 4. toe tc staan, dat de export-import- bank van de regering ook na juni 1958 leningen aan buitenlandse regeringen en particuliere ondernemingen in de Ver enigde Staten verstrekt met het doel de Amerikaanse uitvoer te bevorderen. Sprekende over de Europese integra tieplannen verklaarde president Eisen hower, dat de instelling van een ge meenschappelijke markt en een vrij- handelsgebied in West-Europa de ge hele vrije wereld krachtiger zal ma ken. De welvaart der Verenigde Staten is groter dan ooit tevoren en het nationale produkt heeft in het afgelopen jaar het recordpeii van 412 miljard dollar be reikt, hetgeen gepaard gaat met volledi ge werkgelegenheid en stijgende inko mens. De president waarschuwde evenwel, dat in de komende maanden zorgvuldig zal moeten worden gewaakt voor infla toire druk. Er zijn redenen om aan te nemen, dat de algemene welvaart in 1957 stand zal houden, maar de econo mische situatie houdt altijd onzekerhe den en vraagstukken in, die grote aan dacht vereisen. Deze onzekerheden en vraagstukken zijn op het ogenblik de internationale toestand en de opwaartse druk op de kosten en de prijzen. Grote vorderingen werden gemaakt bij de uitbreiding en verbetering van de prqduktiemiddelen van het land. Het be drijfsleven en de landbouw besteedden voor dit doel ruim 150 miljoen dollar, welke investering de belofte inhoudt van een verdere stijging der nationale pro- duktie en van de levensstandaard in de komende jaren. Om de begroting in evenwicht te hou den dient het Congres, aldus Eisenho wer, de belastingen op het huidige peil te handhaven, terwijl de uitgaven der Amerikaanse regering strikt moeten worden beperkt. Nederlanders, die in Japanse krijgsge vangenschap hebben vertoefd, kunnen van vandaag af een cheque ten bedrage van 264 gulden tegemoet zien, zijnde hun aandeel in de uitkering, die de Japanse regering via het Internationale Rode Kruis aan de vroegere krijgsgevangenen heeft ter beschikking gesteld. Ook in het buitenland wonende Neder landers zullen de uitkering krijgen. Zij zullen deze kunnen laten overmaken in de muntsoort van het land, waar zij wo nen. Een wervelstorm heeft in de Ameri kaanse staat Louisiana twee nederzettin gen bij olievelden vrijwel weggevaagd. Minstens drie personen zijn om het leven gekomen. Verscheidene kinderen worden vermist. In de staat Oklahama zijn min stens acht personen gedood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1